đề thi thử cho các bạn học sinh

26 133 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 14:41

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMCHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG ĐỀ SỐ 03 C h o C©u : Khi a 4c 2b d x a ln b ln 5 x3 xc A B C C© u2 : http://dethithu.net Một nguyên hàm f x = 2x ( ) ( − e x ) A x.e x B x2 (−1 ) e x C x2 e x D D ex C© u3 : Tính tích phân: dx I =2 3b ∫là: kết I = a ln + bln Giá trị a2 + ab + x x + A B C D C© u4 : http://dethithu.net π Tích phân I= ∫( n − cos x sin ) xdx A n+1 C©u : hạn n−1 2n B n D C Hình phẳng giới y = y2= có diện tích là: x, B C e x 1 A C© u6 : D dx I= giá ∫trị e có x http://dethithu.net A C©u : B -2 C D 10 Cho f (x) liên tục [0; 10] thỏa mãn: f (x)dx = 7, f (x)dx + ∫ C©u : ∫2 f (x)dx có giá trị là: ∫6 A f (x)dx = Khi đó, giá trị P = ∫0 10 B C D Thể tích vật thể giới hạn mặt trụ: x2 + z2 = a2 y2 + z2 = a2 C©u : B Tính 22x ln dx , kết sai là: x A  2  2x  C©u 10 : A  +2 + C   Tính: B 2x +1 C D + C 2x C + D ∫0 e2 −1 B K= e2 + C B 22x −  + C    K=e C D x = trục Oy D K= Nguyên hàm hàm số: y = sin3x.cosx là: sin4 x + C C B C©u 13 : x2e2 xdx A (đvtt) Tính  ( ) C©u 12 : http://dethithu.net C©u 11 : Diện tích hình giới hạn P y = x3 + , tiếp tuyến (P) A K= K= ∫  C 2 V= giá trị a? A e Ch o cos3 x + C C sin3 x + D sin4 x + C f (x) hàm số lẻ liên tục Khi giá trị tích phân A ∫ là: f (x)dx −1 B C C©u 14 : Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y = sin x; y = ; x = 0; x = π quay xung quanh Ox : D -2 A C©u 15 : π B Tích phân π 2 C π D 2π2 http://dethithu.net I= x 1− ∫xdx A C©u 16 : 28 −9 C B 28 Cho f (x) hàm số chẵn liên tục mãn 28 thỏa ∫ −1 A C©u 17 : f (x)dx là: 28 1 ∫0 D f (x)dx = Khi giá trị tích phân http://dethithu.net B C D Cho f ′(x) = − sin f (0) = 10 Trong khẳng định sau khẳng định đúng? x  2  = C f x f ( x( ) ) f A f (x) = 3x + cos x + B =3 D   C©u 18 : y=f Cho hàm số mãn x thỏa ( ) + x2 B A C©u 19 : số: + x2 A e 1+x ( f(-1)=1 f(2) bao nhiêu: D e + C 2e e Một nguyên hàm hàm F (x) = y ' = x2 y f (x) = x http://dethithu.net là: B F (x) = ( ) = 3x − cos + x2 + x2 D C C©u 20 : A C©u 21 : F (x) = 2x Tính: ( F (x) = ( ) K= Ln2 -1/2 ∫0 x ln + x2 dx ( ) B Ln2- 1/4 C Ln2 +1/2 Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox, Oy, y = cosx y = là: A 2π B 3π 2+ C π −2 π D -ln2 +1/2 x +1 Diện tích hình phẳng (S) D 1+ 3π C©u 22 : Tính tích phân http://dethithu.net B ln C D 16 ln 16 xd x x 12 A ln16 Biết F(x) nguyên hàm hàm số 16 ln C©u 23 : A http://dethithu.net 1+ x2 x ( ∫ ) ln x x2 +1 + C D ln 3ln C dx A 1+ x2 B ln + C©u 24 : F(2)=1 Khi F(3) bao nhiêu: x− ( ) ln B x +C +C ln C D ln x 1+ x2 f x g x liên tục a; b thỏa mãn f x > g x > với () x () 1+ x C©u 25 : [ ] ( ) ( ) +C x ∈ a; b [ ] Cho hàm số Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh Ox hình phẳng giới hạn đồ thị = = ; đường thẳng x = a; x = b V tính công thức sau (C): y f (C'): y g(x) (x); ? b V = π  f x − A ( ) g x  dx   ( ) ∫   a b     b B V=π ∫   f (x) − g (x) dx   a b C C©u 26 : V= g f x − ∫ ( ) x dx D ( )a V = π  f x − g x  dx ∫a  ( ) ( )  Cho parabôn P : y = x2 + đường thẳng d : y = mx + Tìm m để diện tích hình ( ) () phẳng giới hạn P d đạt giá trị nhỏ nhất? ( ) A C©u 27 : B Tính nguyên hàm ∫ () x2 + a dx C D http://dethithu.net ? x2 + a x2 + a A ln x − +C B ln 2x − +C x2 + a x2 + a C ln 2x + +C D ln x + +C x2 +1 C©u 28 : Tính I = dx , kết : x∫ http://dethithu.net A I= C©u 29 : B I = 2 −1 − x2 π A B ∫ dt C©u 30 : I= D I=3 trở thành ∫ π π π 6 ∫t td C D ∫ Họ nguyên hàm hàm số y = sin 2x là: − cos 2x + C B ∫ dt dt 0 A −cos 2x + C 2 dx Đổi biến x=2sint tích phân I = C C cos 2x + C D cos 2x + C C©u 31 : π Cho 2I = A C©u 32 : ∫ x3 − x +1 dx Tính I + cos2 x http://dethithu.net −π B C D Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số C : y = sin ( ) x D : y = x − π là: ( ) S = a + bπ2 Giá trị 2a + b3 là: A 24 C©u 33 : B Tính: 33 C D t x x2 −3 dx A C©u 34 : I= ∫2 Đáp án khác B I=π Cho I I= π u = x − Chọn khẳng định sai khẳng định sau: = D C I = π x(x − ∫ 1) dx 1 = A ∫5 x(1 − I x) 2dx B I42 = 13 C I =u +u  6 0   D I = (u + 1)u5du ∫ C©u 40 : Nguyên hàm F(x) hàm số f (x) thỏa mãn F(0) là: x cosx cosx x 2 A B F(x) F(x) cosx x 20 cosx x 20 C C©u 41 : D F(x) Tính: http://dethithu.net π L= xdx ∫ F(x) x sin A L = π B L = −π C L = −2 D Đáp án khác C©u 42 : Tìm nguyên hàm hàm số f x = 2x − cos x, F f x thỏa mãn điều kiện: () π () =3 A C C©u 43 : B F(x) = x2 − 3sin x + + π B F(x) = x2 − 3sin x + π D F(x) = x2 − 3sin x − π C F(x) = x2 − 3sin x + − π x = x = quay quanh trục 23 14 D Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y = x − C©u 45 : 32 B 16 3 Họ nguyên hàm hàm số A C y = tan3 x y = C C©u 46 : ( tan x + ln cos x )2 D Nguyên hàm F(x) hàm số 2x ) tan2 x + ln cos x D f (x) (đvdt) là: B 13 x tan2 x + ln cos x 3x A Cho hình phẳng giới hạn đường y = x + , y = , Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành C©u 44 :    sin2 x − tan x + ln cos x thỏa mãn F( là: cotx x4 B A F(x) F(x) cotx x16 cotx x cotx C C©u 47 : F(x) x16 D Cho hàm số f x = cos F(x) Nguyên hàm hàm số f x ( ) () 3x.cos x x = hàm số hàm số sau ? A 3sin 3x +sin x B sin 4x C.8 C©u 48 : Họ nguyên hàm + sin 2x f x = cosxcos3x ( ) sin 4x sin 2x + D cos 4x cos + 2x A C sinx+ sin3x B C 2x sin 4x + sin 2x sin 4x + D − C©u 50 : 4 x10 x2x x2x 10 x x x x 3 3 x x x x y = x + Diện tích hình phẳng giởi hạn đường cong y = x + 265 B 95 4x C 3x 2x 125 D 65 6 thỏa mãn F(1) f (x) Nguyên hàm F(x) hàm số x2 sin 2x − +C A 2sin 4x +sin2x + C C8 C©u 49 : + là: 2 A F(x) B F(x) C F(x) D F(x) 2 C©u 51 : A Nguyên hàm hàm số f x ex − e− x x =( ) − x e +e ln ex + e− x + B C x e −e C©u 52 : A C©u 53 : + C Tính: C ln ex − e− x + D C −x +C x e +e −x K= ∫1 K = ln − (2x −1) ln xdx B K=1 C K = ln + D K = 2ln2 Tính x −1 x−3 A C©u 54 : ∫ x − 4x + dx ln , kết : x−3 x −1 + ln C B π ∫ Tích phân I = C©u 55 : 1 I= ln C D C D C D dx sin2 x B Tích phân x−3 x −1 + π A ln C x − 4x + + ∫ xexdx A B +C C©u 56 :  cosxesinx ; ∀x < Cho f x =  1( +)x  0 1+x A F x =    e cosx ; ∀x < B F x = C F x = D F x = f x () − ; ∀x ≥ ; ∀x < nguyên hàm ( f x () ; ∀x ≥ ; ∀x < nguyên hàm ( f x ()    s inx e 0 1+x (    cosx e  1+x nguyên hàm    s inx e 0 1+x ; ∀x ≥ Nhận xét sau đúng? ; ∀x ≥ ; ∀x < nguyên hàm ( f x ()   − ; ∀x ≥ 23 ∫ 2 x x −3 C©u 57 : Tính I = dx , kết : A I = π B C©u 58 : Tính: K = I= π C I= π (x −1) ∫ x2 + 4x + dx = a.ln5+ b.ln3 giá trị a b D I=π A C©u 59 : A C©u 60 : A=2; b=-3 Nếu B A=3; b=2 f (x)dx = ∫và ∫4 f (x)dx = B −1 C A=2; b=3 D A=3; b=-2 có giá trị f ∫(x)dx C D 12 ( ) hàm số f ( x ) = cot2 : Fx Họ nguyên hàm x A cot x − x + B −cot x − x + C C©u 61 : C sin3 x − C C C©u 62 : đường C D tan x + x + C Nguyên hàm hàm số: y = sin2x.cos3x là: A C cot x + x + − C sin5 x + B 5 sin x + sin x + C 3 sin x + sin x + D sin x − sin x + C Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn y = x3 − 3x ; y = x; x = −2 ; x = Vậy S ? A B C D 16 3x ed x a e1 b C©u 63 : Cho Khi khẳng định sau b A a a b B C a D a b 10 b C©u 64 : Trong khẳng định sau khẳng định sai? A ∫ 0dx = C (C số) ∫dxx B dx = +1 (C số) + 1x +C C x π Tính tích phân I = ex A sin x dx sin 3x π kết B I= a C ln b + 3c với a; b; c ∈ Giá trị ∫ D + nguyên hàm hàm số Hàm số F(x) = f (x) = e−x + ex + B f (x) = C ∫ (C số) a + 2b + 3c là: C©u 66 : dx = x + C (C số) ∫ C©u 65 : A D +C = ln x −e ex − + x x2 D f (x) = ex + e−x + x f (x) = ex − e−x + f x C©u 67 : Một nguyên hàm = ( ) x2 − 2x + x +1 http://dethithu.net A x +1+ 23x − ln x C x − 3x+6 ln x +1 2 B x − 3x-6 ln x +1 D x+ 3x+6 ln x +1 2 C©u 68 : Tính nguyên hàm I= ∫ dx kết I = ln tan x + π  + C với a; b; c ∈ Giá trị 10  cosx  a b  a − b là: A B C D 10 C©u 69 : Cho dx = e Khi đó, giá trị a là: a x +1 ∫ x http://dethithu.net A B e 1− e C e 0,x ,x x4x C©u 70 : D −2 1− e trục Ox Diện tích hình phẳng giới hạn y A C©u 71 : B ∫ C 10 D http://dethithu.net 22 x.3x.7 x dx 84x +C ln 84 A 22 x.3x.7x +C B ln 4.ln 3.ln C©u 72 : Cho (H) hình phẳng giới hạn P ( ) Thể tích V quay (H) quanh trục Ox A C©u 73 : A 33 B C 84x + C D 84x ln84 + C y = x2 − 4x+4,y=0,x=0,x=3 C 33 33π D 33π π Tính: I= ln 23 ∫0 tgxdx B - ln 3 C ln D ln 22 C©u 74 : Một nguyên hàm f x = ( ) x cos2 x xtan x − ln A B cosx xtan x + ln cosx C C©u 75 : http://dethithu.net D Cho xtan x + ln cosx ( xtan x − ln sin x Khi sina ) cos2a x esin x dx a e1 b 0,x A x ;y 4x C©u 76 : B C D ,x : Diện tích hình phẳng giới hạn y 23 A C©u 77 : B Tích phân e C D x ln ∫xdx A e B e − C©u 78 : (x dx Tính −1 1+1−x ? C e2 − http://dethithu.net e D − ∫ A 2ln3 B ln3 C ln2 D ln6 1)d x a b x 2x C©u 79 : A C©u 80 : Khi a Cho B Cho π I= e2 ∫ A I = cos1 cos ln x ( x ) b bằng: C D x d , ta tính : B I = C I = sin1 D Một kết khác Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD DeThiThu.Net cập nhật ngày phục vụ sĩ tử! Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa): http://facebook.com/huuhunghienhoa ĐÁP ÁN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { { { ) { { { { { ) { ) { { { { { ) ) ) { { ) { { { { | | | | ) | ) | | | | | ) ) | ) | | | | ) | | | ) | | } ) } } } ) } } ) } ) } } } ) } ) } } } } } } ) } } } ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 { ) { { { ) { ) { { { { { ) { { ) { { { { { { ) ) { ) ) | ) | | | | | | ) ) ) | | | | | ) | ) | | | | | ) | } } } ) } } ) } ) } } } } } } ) } } } } ) ) } } } } } ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ) { { ) { { ) { { { { { { { { { ) { ) { { { { { { { | | ) | | ) | ) | | | | | | ) | | | | | | | | | | ) } } } } ) } } } } ) } ) ) } } } } ) } ) } } ) } } } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ) ) ~ ... Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan... khác Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD DeThiThu.Net cập nhật ngày... http://dethithu.net I= x 1− ∫xdx A C©u 16 : 28 −9 C B 28 Cho f (x) hàm số chẵn liên tục mãn 28 thỏa ∫ −1 A C©u 17 : f (x)dx là: 28 1 ∫0 D f (x)dx = Khi giá trị tích phân http://dethithu.net B C D Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử cho các bạn học sinh, đề thi thử cho các bạn học sinh, đề thi thử cho các bạn học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay