Grade 4 math california 09 answers

3 83 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 14:39

G R A D E CA L I F O R N I A S TA N DA R D S T E S T Math Released Test Questions Question Number 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Correct Answer B D A A C B B C D C B A A A A C A D C B A B C D C D B C B D A B A B D Standard 4NS1.1 4NS1.1 4NS1.1 4NS1.2 4NS1.2 4NS1.3 4NS1.3 4NS1.3 4NS1.5 4NS1.5 4NS1.6 4NS1.7 4NS1.8 4NS1.8 4NS1.8 4NS1.8 4NS1.8 4NS1.9 4NS1.9 4NS1.9 4NS1.9 4NS1.9 4NS2.1 4NS2.1 4NS2.2 4NS2.2 4NS3.1 4NS3.1 4NS3.1 4NS3.2 4NS3.2 4NS3.2 4NS3.3 4NS3.3 4NS3.3 Year of Release 2003 2004 2008 2004 2006 2003 2005 2008 2004 2008 2003 2006 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2006 2007 2008 2005 2007 2005 2007 2003 2005 2007 2004 2005 2008 2003 2004 2006 — 33 — This is a sample of California Standards Test questions This is NOT an operational test form Test scores cannot be projected based on performance on released test questions Copyright © 2009 California Department of Education G R A D E CA L I F O R N I A S TA N DA R D S T E S T Math Question Number 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Released Test Questions Correct Answer C D B A A B C C B D B C B D A D B A B B C D B C B C B A D C D C D C B Standard 4NS3.3 4NS3.3 4NS3.4 4NS3.4 4NS3.4 4NS3.4 4NS3.4 4NS3.4 4NS4.1 4NS4.2 4NS4.2 4AF1.1 4AF1.1 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.3 4AF1.3 4AF1.3 4AF1.4 4AF1.5 4AF1.5 4AF1.5 4AF1.5 4AF2.1 4AF2.1 4AF2.1 4AF2.1 4AF2.2 4AF2.2 4AF2.2 4AF2.2 Year of Release 2007 2008 2003 2005 2006 2007 2007 2008 2003 2004 2005 2004 2008 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2003 2006 2006 2004 2004 2005 2007 2008 2003 2005 2006 2007 2003 2006 2006 2008 — 34 — This is a sample of California Standards Test questions This is NOT an operational test form Test scores cannot be projected based on performance on released test questions Copyright © 2009 California Department of Education G R A D E CA L I F O R N I A S TA N DA R D S T E S T Math Released Test Questions Question Number 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Correct Answer D A A A C C D C D A C A D D A B A D C A A D A D D B Standard 4MG1.1 4MG1.2 4MG1.2 4MG1.3 4MG1.4 4MG1.4 4MG2.1 4MG2.2 4MG2.3 4MG2.3 4MG2.3 4MG3.1 4MG3.2 4MG3.3 4MG3.4 4MG3.5 4MG3.6 4MG3.6 4MG3.7 4MG3.8 4PS1.1 4PS1.1 4PS1.2 4PS1.3 4PS2.2 4PS2.2 Year of Release 2007 2004 2008 2007 2006 2008 2003 2003 2004 2005 2008 2004 2003 2006 2007 2007 2005 2008 2005 2006 2005 2008 2004 2006 2003 2007 — 35 — This is a sample of California Standards Test questions This is NOT an operational test form Test scores cannot be projected based on performance on released test questions Copyright © 2009 California Department of Education ... Standard 4NS3.3 4NS3.3 4NS3 .4 4NS3 .4 4NS3 .4 4NS3 .4 4NS3 .4 4NS3 .4 4NS4.1 4NS4.2 4NS4.2 4AF1.1 4AF1.1 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.2 4AF1.3 4AF1.3 4AF1.3 4AF1 .4 4AF1.5 4AF1.5 4AF1.5 4AF1.5 4AF2.1... 94 95 96 Correct Answer D A A A C C D C D A C A D D A B A D C A A D A D D B Standard 4MG1.1 4MG1.2 4MG1.2 4MG1.3 4MG1 .4 4MG1 .4 4MG2.1 4MG2.2 4MG2.3 4MG2.3 4MG2.3 4MG3.1 4MG3.2 4MG3.3 4MG3 .4 4MG3.5... CA L I F O R N I A S TA N DA R D S T E S T Math Question Number 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Released Test Questions
- Xem thêm -

Xem thêm: Grade 4 math california 09 answers , Grade 4 math california 09 answers , Grade 4 math california 09 answers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay