GIÁO áo TUẦN 1 CHỦ đề bản THÂN

40 210 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:50

hực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.+ Trẻ biết Đi chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.+ Trẻ biết chạy liên tục trong đường dích dắc( 34 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài+ Trẻ biết tự cài , cởi cúc . Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại ăn khác nhau+ Trẻ biết rửa tay, lau mặt, súc miệng+ Trẻ biết tháo tất, c K HOCH CH Ch : BN THN Thi gian thc hiờn: t 21/9-5/10/ 2017 Lnh vc I Phỏt trin th cht tui tui Mc tiờu Thc hin cỏc ng tỏc bi th dc theo hng dn + Tr bit i/ chy thay i tc theo ỳng hiu lnh + Tr bit chy liờn tc ng dớch dc( 34 im dớch dc) khụng chch ngoi + Tr bit t ci , ci cỳc - Tr bit n chúng ln, khe mnh v chp nhn n nhiu loi n khỏc + Tr bit tay, lau mt, sỳc ming + Tr bit thỏo tt, ci qun ỏo Thc hin ỳng y , nhp nhng cỏc ng tỏc bi th dc theo hiu lnh - Tr bit bũ ng zớch zỏc ( 3-4 im zich zỏc cỏch m) khụng chch ngoi + Tr bit v hỡnh ngi, nh, cõy + Tr bit t ci, ci cỳc ,buc dõy giy - Bit n cao ln, khe mnh, thụng minhvaf bit n nhiu loi khỏc cú cht dinh dng Ni dung giỏo dc - Hụ hp hớt vo th - Tr bit cỏc ng cỏc phỏt trin c , hụ hp - i king gút - i v chy - Tr bit i thay i túc theo hiu lnh - Tr bit i , chy thay i tc theo hiu lnh - Tr bit bt v phớa trc -Tụ v nguch ngoc - ci, ci cỳc - Nhn bit cỏc mún n v ớch li ca ung lng v cht - Tr c lỏm quen cỏch ỏnh rng lõu mt - Tr bit tay bng x phũng - Tr Tp luyn mt s thộo quen tt v gi gỡn sc kho - hụ hp hớt vo th - Tp cỏc ng cỏc phỏt trin c , hụ hp - i king gút - i v chy - Tr bit i , chy thay i túc theo hiu lnh - Tr bit bũ dớch dc qua im - Tr bit bt liờn tc v phớa trc + V hỡnh ngi , nh , cõy + t ci , ci cỳc ,buc dõy giy - Nhn bit cỏc mún n v ớch li ca ung lng v cht - Lỏm quen cỏch ỏnh rng II Phỏt trin nhn thc tui tui III Phỏt trin ngụn ng tui + Tr bit t tay bng x phũng, t lau mt ỏnh rng + Tr bit t thay qun, ỏo b t, bn - Tr bit S dng cỏc giỏc quan xem xột tỡm hiu i tng :nhỡn ,nghe,ngi ,s nhn c im ca i tng - Tr bit mụ t nhng du hiu ni bt ca i tng c quan sỏt vi s gi m ca cụ giỏo - Tr bit S dng li núi v hnh ng ch v ca i tng khụng gian so vi bn thõn lõu mt - tay bng x phũng - Tr nhõn chc nng ca cỏc giỏc quan v mt sụ b phõn khỏc ca c th - Tr bit c im cụng dng v cỏch s dng dựng chi - c im s thớch ca cỏc bn, Cỏc hot ng - Tr bit gi tờn s b phõn trờn c th v gii tớnh ca bn thõn - Tr bit xỏc nh phi trỏi ca bn thõn v ca i tng khỏc - Tr bit xỏc nh trờn, di , trc sau ca bn thõn v ca i tng khỏc - Tr bit Phi hp cỏc - Tr bit chc nng cỏc giỏc quan xem xột s giỏc quan v cỏc b phõn vt ,hin tng nh kt khỏc ca c th hp nhỡn,s,ngi ,nm -Tr bit c im cụng tỡm hiu c im dng v cỏch s dng ca i tng dựng chi - Tr bit nhn xột trũ - Tr nhõn c im s chuyn v c im ,s thớch ca cỏc bn, Cỏc hot khỏc nhau,ging ng ca i tng c quan - Tr bit gi tờn s b sỏt phõn trờn c th v gii - Tr bit s dng li núi tớnh ca bn thõn v hnhng ch v - Tr bit xỏc nh vu trớ ca vt so vi ca vt so vi bn thõn ngi khỏc tr v so vi bn khỏc ( phớa di phớa trờn , phớa phi trỏi) - Tr cú th k li c - Tr bit c thuc bi th nhng s vic n gin ca dao, ng dao ó din ca bn thõn - Tr bit k li chuyn n nhu: i thm ụng b, gin ó c nghe vi s i chi, i xem phim giỳp ca ngi ln - Tr bit c thuc bi - Tr bit by t tỡnh cm, tui IV Phỏt trin tỡnh cm xó hi tui tui th ca dao, ng dao - Tr bit k li chuyn n gin ó c nghe vi s giỳp ca ngi ln nhu cu ca bn thõn bng cỏc cõu n , cõu m rng - Xem v nghe c cỏc loi sỏch khỏc - Tr bit S dng c cỏc t ch s vt, hot ng, c im - Tr bit S dng c cỏc loi cõu n cõu ghộp, cõu khng nh, cõu ph nh - Tr bit k li s vic theo trỡnh t - Tr bit c thuc bi th, ca dao ng dao - K chuyn cú m u, kt thỳc - Tr bit Bt chc ging núi iu b ca nhõn vt chuyn - Tr bit S dng cỏc t nh mi cụ, mi bn, cm n, xin li giao tip - Tr bit s dng c cỏc t ch s vt, hot ng, c im - Tr bit S dng c cỏc loi cõu n cõu ghộp, cõu khng nh, cõu ph nh - Tr bit k li s vic theo trỡnh t - Tr bit c thuc bi th, ca dao ng dao - Tr bit By t tỡnh cm , nhu cu v hiu bit ca bn thõn bng cỏc cõu n , cõu ghộp - Tr bit nhõn dng mt s ch cỏi - Núi, c tờn,tui,gii tớnh ca bn thõn c hi, trũ chi - K tờn s l hi : ngy khai ging,tột trung thu qua trũ chuyn,tranh nh huyn - Núi c iu thớch ,khụng thớch - Tr bit B rỏc ỳng ni quy nh -Tr núi c h v tờn,tui,gii tớnh ca bn thõn c hi ,trũ chuyn - Núi c iu thớch khụng thớch,nhng vic - Tờn , tui , gii tớnh - Nhng iu thớch , khụng thớch - Nhõn bit mt s trng thỏi cm xỳc ( vui , bun , s hỏi , tc gin) qua nột mt c ch , ging núi - Tờn , tui , gii tớnh - S thớch , kh nng ca bnar thõn - Nhõn bit mt s trng thỏi cm xỳc ( vui , bun , s hỏi , tc gin) qua nột V Phỏt trin thm m tui tui gỡ cú th lm - Bit biu l mt s cm xỳc : vui,bun,s hói,tc gin,ngc nhiờn - Tr bit b rỏc ỳng ni quy nh - Hỏt t nhiờn, hỏt c theo giai iu bi hỏt quen thuc - Tr bit v cỏc nột thng, xiờn, ngang, to thnh bc tranh n gin - Tr hỏt ỳng giai iu, li ca, hỏt rừ li v th hin sc thỏi ca bi hỏt qua ging hỏt, nột mt, iu b - Tr bit la chn dng c gừ m theo nhp iu, tit tu bi hỏt - Tr núi c lờn ý tng v to cỏc sn phm theo ý thớch mt c ch , ging núi , tranh nh - Hỏt ựng giai iu li ca - Tr bit s dng cỏc dng c gừ m theo phỏch nhp Lm quen vi bỳt v, sỏp mu - Tr bit tụ v nn mt s dựng chi - Tr bit s dng cỏc k nng dng c, vt liu th hin sn phm: v, nn, xộ dỏn, xp hỡnh, tụ mu to sn phm n gin - Tr bit hỏt ựng giai iu li ca - Tr bit s dng cỏc dng c gừ m theo phỏch nhp Lm quen vi bỳt v, sỏp mu - Tr bit tụ v nn mt s dựng chi - Tr bit s dng cỏc k nng dng c, vt liu th hin sn phm: v, nn, xộ dỏn, xp hỡnh, tụ mu Mc tiờu giỏo dc tui Ni dung giỏo dc lnh vc phỏt trin th cht - CS 1: Bt xa ti - Bt liờn tc vo vũng thiu 50cm - Bt xa 45- 50cm - Bt tỏch khộp chõn qua ụ - CS 18: Tr bit gi u túc, qun ỏo gn gng - CS 26: Tr bit hỳt thuc lỏ cú hi - Tp luyn mt s thúi quen tt v gi gỡn sc khe - Tr bit li ớch ca vic gi gỡn v sinh thõn th, v sinh mụi trng i vi sc khe ngi - Tr bit K c mt s tỏc hi thụng thng ca ngi hỳt thuc lỏ hoc ngi phi khúi thuc lỏ va khụng lai gõn ngi ang hut thuục Phỏt trin nhõn thc - CS 108: Tr Xỏc nh c v trớ (trong, ngoi, trờn, di, trc, sau, phi, trỏi) ca mt vt so vi mt vt khỏc 3, Phỏt trin ngụn ng - CS 64: Nghe hiu ni dung cõu chuyn, th, ng dao, ca dao danh cho la tui ca tr Phỏt trin tỡnh cm xó hi - CS 28: ng x phự hp vi gii tớnh ca bn thõn - Th hin thỏi khụng ng tỡnh vi ngi hỳt thuc lỏ bng li núi hoc hnh ng CS 30: xut trũ chi v hot ng th hin s thớch ca bn thõn - Ch ng v c lp trụng mt s hot ng - Nờu ý kin cỏ nhõn vic la chn cỏc trũ chi, chi vo cỏc hot ng khỏc theo s thớch ca bn thõn - CS 34: Mnh dn núi ý kin ca bn thõn - C gng thuyt phc bn nhng xut ca mỡnh c thc hin - Mnh dn t tin by t ý kin - CS 37: Th hin s an i v chia vui vi ngi thõn v bn bố - CS 46: Cú nhúm bn chi thng xuyờn; - Quan tõm, chia s, giỳp bn - CS 56: Nhn xột c mt s hnh vi ỳng hoc sai - Nhn xột v t thỏi vi hnh vi ỳng, sai,, Tt- xu - Tr bit xỏc nh v trớ ca vt (phớa trc,sau,trờn,di,trỏi,phi) so vi bn thõn tr, vi bn khỏc,vi vt no ú lm chun - Nghe hiu ni dung truyn k, truyn c phự hp vi tui - Nghe cỏc bi hỏt, bi th, ca dao, ng dao, tc ng, cõu , hũ vố phự hp vi tui - Nhn c mt s hnh vi ng x cn cú, s thớch cú th khỏc gia bn trai v bn gỏi - Thng th hin cỏc hnh vi ng x phự hp vi gii tớnh - Thớch v hay chi theo nhúm bn - Cú ớt nht bn thõn hay cựng chi vi ca ngi i vi mụi trng - CS 59: Chp nhn s khỏc bit gia ngi khỏc vi mỡnh Phỏt trin tỡnh cm xó hi - CS 103: Núi c ý tng th hin sn phm to hỡnh ca mỡnh - Nhn v chp nhn s khỏc bit gia ngi khỏc v mỡnh c v b ngoi hỡnh, c th, kh nng, s thớch ngụn ng - Tụn trng mi ngi, khụng giu ct ngi khỏc hoc xa lỏnh nhng ngi b khuyt tt - Núi lờn ý tng to hỡnh ca mỡnh - Nhn xột sn phm to hỡnh v mu sc, hỡnh dỏng, ng nột v b cc - t tờn cho sn phm ca mỡnh Chun b - Tranh nh v bn thõn - Tranh nh v cỏc cỏc b phõn trờn c th - Tranh truyn " cõu truyn ca tay phi tay trỏi " - Xc xụ, phỏch tr, trng - giy v, bỳt mu, giy mu, keo dỏn - Tranh th " Tõm s ca cỏi mi " - Tranh th: Tay ngoan -, V toỏn - Th ch cỏi a ,, õ - ỏ, cỏt, si., ht ht M CH * Cụ cựng tr trũ chuyn v cựng treo tranh nh trang trớ lp theo ch Bn thõn: - Cụ cho tr quan sỏt v kớch thớch tr tr li - Cụ cú bc tranh gỡ õy - Trong bc tranh cú ai? - õy l bn trai hay bn gỏi? - Bn trai nh th no? Bn gỏi nh th no? - Con tờn l gỡ? - Nm cú bit my tui khụng? - Con l bn trai hay bn gỏi? - Con bit nhng bn no cựng hc lp mỡnh? ( Cụ hi v khuyn khớch tr núi theo cụ) - bit thờm v bn thõn, cỏc giỏc quan, b phn trờn c th v phõn bit bn trai bn gỏi, cng nh bit vỡ c th chỳng mỡnh ngy cng ln lờn, cụ v cỏc chỏu s cựng khỏm phỏ ch Bn thõn, nhng tun tip theo õy nhộ ! - Cụ cho tr chi xem tranh nh v nghe bng i v mt s bi hỏt ch - Cụ bao quỏt khớch l tr tham gia tớch cc CH : BN THN Tun 1: TễI L AI T ngy: 21-09- 2015=>25-09-2015 Ngy son:29-09-2015 Ngy dy: 21-09-2015 A ún tr - im danh - Th dc sỏng B Hot ng hc I, CHY THAY I TC THEO HIU LNH Trũ chi ng: Mốo ui chut I.MC TIấU: 1/ Kin thc - Tr ln: Nh tờn bi tp, Bit i chy thay i tc theo hiu lnh ỳng cỏch -Tr nh: Bit i chy thay i tc theo hiu lnh cựng cụ v tr ln ỳng cỏch -.Tr bộ: Bit theo cụ giỏo v cỏc bn 2/ K nng - Tr bit i chy, rốn s khộo lộo cho tr - Phỏt trin c chõn cho tr, nhanh nhn 3/ Thỏi - Tr chi on kt cỏc hot ng - Tr hng thỳ tham gia cỏc hot ng II.Chun b - Vch chun, sc xụ - Sõn bói sch s III.Tin hnh Hot ng ca cụ 1.n nh t chc: - Cụ v tr cựng hỏt bi " Mỳa cho m xem - Cụ v cỏc va hỏt bi hỏt gỡ ? - Trong bi hỏt em ang lm gỡ? D kin hot ng ca tr - Tr hỏt - Ngoi bn tay dựng mỳa cho m xem nh em bi hỏt thi chỳng mỡnh cũn bit nhng b phn phn no trờn c th na - Cho tr k v cỏc b phn trờn c th ca mỡnh : Mt, mi, mm, tay, chõn - cỏc b phn trờn c th luụn sch s thỡ chỳng mỡnh phi lm gỡ? - Cụ cng c giỏo dc tr: cỏc ! Tt c cỏc b phn trờn c th chỳng ta u cú ớch nh: mt nhỡn, tai nghe, chõn i,v nh bi hỏt tay dựng mỳa cho m xem na y Chớnh vỡ vy chỳng mỡnh nh gi gỡn v sinh c th,sỏng ng dy chỳng mỡnh nh ỏnh rng mt, tm gi hng ngy c th luụn sch s - cho c th c khe mnh thỡ chỳng mỡnh phi lm gỡ? 2.Khi ng: - Cho tr i thnh vũng trũn kt hp cỏc kiu i: i thng -> i bng gút chõn - >i thng -> i bng mi chõn ->i thng -> chy chm ->chy nhanh ->chy chm -> i thng - Tr xp thnh hng 3.Trng ng a.Bi phỏt trin chung - Tr cỏc nhúm tay, bng, chõn + Tay : tay sang ngang gp vo b vai (2x8 nhp) + Bng : tay lờn cao cỳi xung chm mi bn chõn (2x8 nhp) + Bt: Bt ti ch b.Vn ng c bn i chy thay i tc theo hiu lnh - Cụ gii thiu tờn ng: i chy thay i tc theo hiu lnh - Cụ lm mu ln + Ln 1: Khụng gii thớch + Ln 2: Gii thiu ng tỏc - Cụ ng trc vch chun Khi cú hiu lnh i, cụ bc i, cú hiu lnh cụ chy theo hiu lnh Sau y v cui hng ng - Cụ cho tr tr khỏ lờn - Cụ cho ln lt tng tr lờn - Cho ln lt i 2-3 ln - Cụ bao quỏt sa sai cho tr - Chia t cho tr thi ua - Cỏc ang bi gỡ? - Chỳng mỡnh th dc lm gỡ? - Mt,mi,mm, chõn - Phi gi gỡn sch s v tm hng ngy - Tr lng nghe - Phi th dc -Tp th dc - Tr i cỏc kiu,chy theo hiu lnh ca cụ - Tr xp hng - Tr thc hin bi phỏt trin chung - Tr lng nghe -Tr quan sỏt - tr lờn - Tr thc hin - t thi ua - i , chy thay i tc theo hiu lnh - Cụ cho tr lờn li c.Trũ chi: " Kộo co - Cụ nờu tờn trũ chi - Cho tr núi li cỏch chi - lut chi - Cụ núi cỏch chi - lut chi - Cỏch chi: Cụ chia lp lm i bng nhau, cụ dựng dõy thng cho i cm vo si dõy cú hiu kộo c i s kộo mnh si dõy v phớa mỡnh - Lut chi: i no thng thỡ s c thng trng phỏo tay tht ln - Cụ t chc cho tr chi - Cụ bao quỏt, sa sai cho tr - Cụ hi li tr tờn trũ chi 4.Hi tnh - Cho tr i nh nhng quanh sõn - Cho tr chi - c th c khe mnh - Tr núi cỏch chilut chi - Tr lng nghe - Tr chi - Tr tr li - Tr i hi tnh - Tr chi C Hot ng ngoi tri QSCM: Bn gỏi ( Mỏi túc) TCV: Ln cu vũng, Kộo co TCTD: Ht hat, phn,khi nha I Mc tiờu kin thc - Tr ln: quan sỏt v nhn xột c im ca bn gỏi v hỡnh dỏng, mỏi túc ,kiu túc - Tr nh: Tr bit c c im ca bn gỏi v mỏi túc cựng cụ v tr ln - Tr bộ: quan sỏt v nhn xột c im ca bn gỏi v hỡnh dỏng, mỏi túc ,kiu túc K nng - Tr bit quan sỏt cú mc ớch - Phỏt trin ngụn ng Thỏi - Giỏo dc tr cú ý thc gỡ hc v on kt chi Gi gỡn v sinh c th II Chun b: - Bn gỏi cú mỏi túc di - Ht ht, phn bng, nha III Tin hnh Hot ng ca cụ D kin hot ng ca tr 1: Gi m - Cụ cựng tr hỏt bi hỏt mỳa cho m xem + Chỳng mỡnh va hỏt bi hỏt gỡ? - Mỳa cho m xem - Bn nh ang Mỳa + Trong bi hỏt bn nh ang lm gỡ? + Trờn c th chỳng mỡnh cú nhng b phn gỡ? + Mun cho c th luụn sch s chỳng mỡnh phi lm gỡ? - Cụ cng c li li ca tr: trờn c th cú rt nhiu cỏc b phn nh: mt,tai,mm,migiỏo dc tr gi gỡn v sinh c th, chi túc v gi u thng xuyờn, dn dt vo bi 2: QSCM: Bn gỏi " Mỏi túc" - lp mỡnh cú nhng bn no l bn trai? Bn no l bn gỏi? + Bn trai cú c im nh th no? + Bn gỏi cú c im nh th no? - Cụ gi tr li gn gi hi + Trc mt chỳng mỡnh l bn no õy? + Chỳng mỡnh thy Bn cỳc l bn trai hay bn gỏi? + Bn gỏi cú c im gỡ ni bõt ? - Cụ ch vo mỏi túc ca bn - Chỳng mỡnh tht mỏi túc ca bn cỳc nh th no? + Túc bn cú c im nh th no? + Túc bn cú mu sc ? - Cho tr s túc bn + Túc bn mt hay sự? + Túc bn cú p khụng ? + Túc cú ớch li nh th no? - Cụ cng c li ton b li nhn xột ca tr v giỏo dc tr cú mỏi túc p,mt chỳng mỡnh cn gi u chi túc ng dy 3: Trũ chi: a.Trũ chi: Lụn vu vng - Cụ núi tờn trũ chi - Cụ hi cỏch chi- lut chi - Cụ núi li cỏch chi- lut chi - Cỏch chi: tr s lm thnh ụi nm tay quay mt vo v c bi ln cu vng c n cõu chi em ta cựng ln cu vng tr s cựng ln v quay lng li vi nhau, v c li ri li ln ngc li - T chc cho tr chi 2-3 ln - Cụ bao quỏt tr chi - Cụ cng c hi li tr tờn trũ chi b TC ng: Kộo co cho m xem - Cú mt, mi - V sinh c th: ỏnh rng,ra mt,tm Tr lng nghe - Tr k tờn bn - Túc ngn,qun ựi - Túc di, mc vỏy - Bn Dung - Bn gỏi - Túc ngn - Túc bn di - Mu en - Túc bn mt - Túc bn p - Tr lng nghe -Tr núi cỏch chi- lut chi - Tr lng nghe -Tr chi - Tr núi c cỏc t v cõu: Tai,ỏo s mi, qun xúc, v cõu: Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xúc ca bn Dng rt p * K nng - Rốn k nng núi v nghe hiu ngha ca t ting vit cho tr - Phỏt trin k nng giao tip ngụn ng bng ting vit cho tr mi lỳc mi ni * Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý trng lp, gi gỡn v sinh c th ca mỡnh Chun b: - H thng cõu hi - Tai dựng l gỡ? o s mi ca ? T chc hot ng: HOT NG CA Cễ Gi gõy hng thỳ - Cụ v tr cựng trũ truyn v ch - Chỳng mỡnh ang hc ch gỡ? - Bn no gii k cho cụ v cỏc bn bit trờn c th chỳng mỡnh cú cỏc b phn no?- Chỳng mỡnh s lm gỡ cỏc bụ phn trờn c th luụn sch s? => Cụ cng c li ễn luyn t c: mt, mi, ming v cõu: mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi => Cụ cng c li Hc t mi, mu cõu mi: Tai, ỏo s mi, qun xúc - Mu cõu:Tai dựng nghe, bn Ch mc ỏo s mi, qun xúc ca bn Dng rt p - T cõu mi: Tai Tai dựng nghe D KIN H CA TR - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr k cú mt, mi - Phi gi gỡn v sinh - Tr ụn li t c - Tr tr li * T mi: Tai - õy l cỏi gỡ? - Cụ c trc ln t mi - C lp c ln - tr lng nghe v núi theo cụ cỏc t mi, cõu mi - Tai - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Cụ sa sai cho tr - Tr c * Cõu mi: Tai dựng nghe - Tai lm gỡ? - Cụ c trc ln cõu mi - C lp c ln - Tai dựng nghe - Tr c cõu mi - C lp c t mi - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Tr c - Cụ sa sai cho tr - Cỏc t v cõu cũn li tng t t v cõu trờn - Cụ nhn xột v cng c li - Tr lng nghe c ễn luyn thc hnh cõu t va hc - Tr c - Cụ hi tr cụ ó dy cỏc nhng t gỡ? - Cụ cho tr nhc li theo cỏc nhõn, t, nhúm, c lp, * Luyn tp: - Cụ cho tr nhanh hn - Tr nhc li cỏch chi lut + Cụ hi li tr cỏch chi lut chi chi - Tr lng nghe + Cụ nhc li cỏch chi, lut chi - Cỏch chi: Cụ ch vo vt, tr núi t mi ó hc tr no noi nhanh v ỳng nht s c cỏc bn khen bng cỏch v tay, v ngc li cụ núi t tr ch vo vt th - Tr chi trũ chi hin t mi + Cụ t chc cho tr chi 2-3 ln ->Cụ sa sai phỏt õm cho tr kp thi - Tr i li nh nhng chi Kt thỳc: Cụ cho tr nh nhng chi ễn kin thc sỏng - Xỏc nh phớa phi, trỏi ca bn thõn v ca i tng khỏc - LQKTM: Th: ụi mt ca em V sinh - Nờu gng - Tr v NH GI CUI NGY Tỡnh trng sc khe: Hnh vi thỏi : Kin thck nng: Bin phỏp: ********************************************** Ngy son:22-09-2015 Ngy dy: 24-09-2014 A ún tr- im danh- Th dc sỏng B Hot ng hc Th: ụi mt ca em I/ Mc tiờu Kin thc - Tr tui: Bit tờn bo th, c th theo cụ giỏo v cỏc bn - Tr tui: Nh tờn bi th, c thuc th - Tr tui: Nh tờn bi th, c thuc th, hiu c ni dung bi th K nng - Tr bit đọc thơ - Tr bit ghi nh cú ch ớch - Bit tr li cõu hi cụ t theo ni dung bi th Thỏi - Giỏo dc tr bit gi gỡn v sinh cỏc b phn ca c th II/ Chun b: - Tranh th: ụi mt ca em - Tranh ch to - Que ch III/ Tin hnh hot ng Hot ng ca cụ Gi m - Cụ to tỡnh cho tr i hc mun va i va lau mt va khúc, + Vỡ bn khúc? - Vỡ t khụng mt nờn b au mt ? - Cỏc : bn Dớnh vỡ khụng mt nờn bi au mt y, mun chụ ụi mt luụn sỏng rừ thi chỳng mỡnh phi D kin hot ng ca tr - Tr hi - Ra mt thng xuyờn lm nh th no? => Cụ cng c giỏo dc tr: Mun cho ụi mt c sỏng rừ v khụng b au mt thi chỳng mỡnh phi thng xuyờn mt, v sinh thõn th c th luụn sch s chớnh vỡ hiu c tm quan trng ca ụi mt m cụ M Phng ó sỏng tỏc tỏc bi th ụi mt ca em dnh tng cho chỳng mỡnh y 2: Đọc din cm - Ln 1: Cụ c din cm bi th - Cụ gii thiu tờn bi th: ụi mt ca em- ST: Lờ Th M Phng - Ln 2: Cụ c th kết hp cho tr xem tranh - Hi tr tờn bi th, tờn tỏc gi 3; m thoi , ging gii trớch dn + Cỏc va nghe bi th gỡ? + Bi th núi v b phn no trờn c th ? + chỳng mỡnh thy ụi mt bi th nh th no? + Mt giỳp cho chỳng ta nhỡn thy nhng gỡ? Cụ cng c li cõu tr li ca tr: Nh cú ụi mt m ta cú th nhỡn thy mi th xung quanh chỳng ta ụi mt xinh xinh ụi mt trũn trũn Giỳp em nhỡn thy Mi vt xung quanh + Chỳng mỡnh cú yờu quý ụi mt ca chỳng mỡnh khụng? + cú ụi mt p v sỏng cỏc phi lm gỡ? - ụi mt cũn giỳp cho khuụn mt cõn i, p hn chớnh vỡ vy cỏc cn phi bit quý trng, gi gỡn ụi mt sch s : Em yờu em quý ụi mt xinh xinh Gi cho ụi mt Ngy cng sỏng hn 4: Dy tr c th - Cụ cho lớp c th cựng cụ - Hi li tr tờn bi th, tờn tỏc gi - Cho tổ, nhúm, cá nhân đọc - Cụ chỳ ý sa sai cho tr - Cụ c th kt hp ch tranh ch to - Cụ nhn xột ng viờn tr + Cô vừa đọc thơ gì? - Cụ giỏo dc tr gi gỡn ụi mt, c th sch s, gn gng 5: Kt thỳc: - Cụ nhn xột gi hc cho tr chi - Tr lng nghe - Tr nghe cụ c th - Tr nghe v quan sat tranh - ụi mt ca em - ụi mt - Xinh xinh, trũn trũn - Cú yờu - Gi gỡn - Cả lớp c th - ụi mt ca em - Tổ, nhúm, cá nhân đọc - Tr lng nghe - ụi mt ca em - Tr chi C Hot ng ngoi tri TCV: Ln cu vng- Kộo co TCTD: Ht hat, nha, sỏch tranh I Mc tiờu * Kin thc - Tr nh,ln : Bit chi cỏc trũ chi ỳng cỏch, ỳng lut chi Bit chi trũ chi cựng cụ giỏo v cỏc bn - Tr bộ: Bit chi trũ chi cựng cụ v tr ln ỳng cỏch * K nng - Tr bit ng nhanh nhn cỏc hot ng chi trũ chi - Phỏt trin ngụn ng cho tr * Giỏo dc - Chi on kt, bit bo gi gỡn v sinh c th II Chun b - dựng, chi cho tr chi theo nhúm III Tin hnh Hot ng ca cụ D kin hot ng ca tr 1: n nh t chc - Cụ cựng tr hỏt bi Mỳa cho m xem - Tr hỏt - Trũ chuyn v bi hỏt - Trong bi hỏt bn nh mỳa cho xem ? - Mỳa cho m xem - Ngoi bn tay thỡ chỳng mỡnh cũn bit nhng b - Chõn, mt phn no trờn c th ? ,mi,mm - Cụ cng c giỏo dc tr - Cho tr chi trũ chi 2: Trũ chi: * Trũ chi: Ln cu vng - Cụ núi tờn trũ chi -Tr núi cỏch chi- Cụ hi cỏch chi- lut chi lut chi - Cụ núi li cỏch chi- lut chi - Cỏch chi: tr s lm thnh ụi nm tay quay mt vo v c bi ln cu vng c n cõu chi em ta cựng ln cu vng tr s cựng ln v quay lng li vi nhau, v c li ri li ln ngc li - T chc cho tr chi 2-3 ln - Cụ bao quỏt tr chi - Cụ hi li tr tờn trũ chi * TCV: Kộo co - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ hi cỏch chi- lut chi - Tr lng nghe - Tr chi - Ln cu vng - Tr lng nghe - Tr tr li cỏch chi - Cụ núi li cỏch chi- lut chi - Cỏch chi: Cụ chia lp lm i bng nhau, cụ dựng dõy thng cho i cm vo si dõy cú hiu kộo c i s kộo mnh si dõy v phớa mỡnh - Lut chi: i no thng thỡ s c thng trng phỏo tay tht ln - T chc cho tr chi - T chc cho tr chi 2-3 ln - Cụ bao quỏt tr chi - Cụ hi li tr tờn trũ chi - Cụ ng viờn, khuyn khớch, giỳp tr nh, yu kộm : Chi theo ý thớch - Cụ gii thiu cỏc nhúm chi * Nhúm 1: Xp ht ht v trng cõy xanh * Nhúm : Chi vi nha * Nhúm 3: Xem sỏch tranh v ch - Cụ gii thiu cỏc nhúm chi, hng tr v nhúm chi - T chc cho tr chi - Cụ bao quỏt tr chi => Cụ nhn xột gi hc ,cho tr chi lut chi - Tr lng nghe - Tr chi - Trũ chi kộo co - Tr v nhúm chi - Tr chi HOT NG GểC - Gúc toỏn: Tr chi xp hỡnh - Gúc ngụn ng: Tr c th, nghe k truyn - Gúc c ngh thut; Tr hỏt cỏc bi hỏt v ch V SINH N TRA NG TRA SINH HOT CHIU I Dy tng cng ting vit: - ễn t c, mu cõu c: Tai, ỏo s mi, qun xúc,v cõu: Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi, qun xúc ca bn Dng rt p - Dy t mi: bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo - Mu cõu mi: Bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p Mc tiờu: *: Kin thc - Tr nghe núi c cỏc t v cõu: Bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p - Tr nghe hiu c cỏc t v cõu: Bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p - Tr núi c cỏc t v cõu: Bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p * K nng - Tr bit núi v nghe hiu ngha ca t ting vit - Phỏt trin k nng giao tip ngụn ng bng ting vit cho tr mi lỳc mi ni * Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý trng lp, gi gỡn v sinh c th ca mỡnh Chun b: - H thng cõu hi - Bn trai ang lm gỡ? Bn gỏi lm gỡ? T chc hot ng: HOT NG CA Cễ Gi gõy hng thỳ - Cụ v tr cựng trũ truyn v ch - Chỳng mỡnh ang hc ch gỡ? - Bn no gii k cho cụ v cỏc bn bit trờn c th chỳng mỡnh cú cỏc b phn no?- Chỳng mỡnh s lm gỡ cỏc bụ phn trờn c th luụn sch s? => Cụ cng c li ễn luyn t c: Tai, ỏo s mi, qun xúc,v cõu: Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi, qun xúc ca bn Dng rt p => Cụ cng c li D KIN H CA TR - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr k cú mt, mi - Phi gi gỡn v sinh - Tr ụn li t c - Tr tr li Hc t mi, mu cõu mi: Bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p - T cõu mi: Bn trai Bn trai ang chi trũ chi - tr lng nghe v núi theo cụ * T mi: Bn trai cỏc t mi, cõu mi - õy l ai? - Bn Dng - Bn dng l bn trai hay bn gỏi - Bn trai - Cụ c trc ln t mi - Tr c - C lp c ln - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Cụ sa sai cho tr * Cõu mi: Bn trai ang chi trũ chi - Bn trai ang lm gỡ? - Bn trai ang chi trũ chi - Cụ c trc ln cõu mi - Tr c cõu mi - C lp c ln - C lp c t mi - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Tr c - Cụ sa sai cho tr - Cỏc t v cõu cũn li tng t t v cõu trờn - Cụ nhn xột v cng c li - Tr lng nghe c ễn luyn thc hnh cõu t va hc - Tr c - Cụ hi tr cụ ó dy cỏc nhng t gỡ? - Cụ cho tr nhc li theo cỏc nhõn, t, nhúm, c lp, * Luyn tp: - Cụ cho tr nhanh hn - Tr nhc li cỏch chi lut + Cụ hi li tr cỏch chi lut chi chi - Tr lng nghe + Cụ nhc li cỏch chi, lut chi - Cỏch chi: Cụ ch vo vt, tr núi t mi ó hc tr no noi nhanh v ỳng nht s c cỏc bn khen bng cỏch v tay, v ngc li cụ núi t tr ch vo vt th - Tr chi trũ chi hin t mi + Cụ t chc cho tr chi 2-3 ln ->Cụ sa sai phỏt õm cho tr kp thi - Tr i li nh nhng chi Kt thỳc: Cụ cho tr nh nhng chi ễn kin thc sỏng - Th: ụi mt ca em - LQKTM: DH: Cỏi mi V sinh - Nờu gng - Tr v NH GI CUI NGY Tỡnh trng sc khe: Hnh vi thỏi Kin thck nng: Bin phỏp: ********************************************** Ngy son:23-09-2015 Ngy dy: 25-09-2015 DH: Cỏi mi NH : Em l bụng hng nh TCN : oỏn tờn bn hỏt I Mc tiờu 1.Kin thc: * Tr 4-5 tui: Tr nh tờn bi hỏt, tờn tỏc gi Tr thuc v hỏt ỳng giai iu bi hỏt cỏi mi - Tr hỏt v bit hng ng theo giai diu bi hỏt * Tr tui: Hỏt c theo cụ giỏo v cỏc bn 2.K nng: - Tr bit ghi nh, nghe nhc, mnh dn, t tin hỏt v hng ng theo cụ 3.Giỏo dc ; - Giỏo dc tr cú ý thc gi hc, gi gỡn v sinh c th II Chun b - Phỏch tre, xc xụ, m chúp, vũng - Ni dung tớch hp :KPKH, toỏn III T chc hot ng Hot ng ca cụ D kin hot ng ca tr n nh t chc: - Tr trũ chuyn cựng -Cụ cựng tr trũ chuyn v ch bn thõn cụ - Cỏc ang hc ch gỡ? -Núi v ch bn thõn , chỳng mỡnh bit nhng b - Mt ,mi,mm phn no trờn c th? - gi cho cỏc b phn trờn c th luụn sch s chỳng mỡnh phi lm gỡ? - V sinh c th - Cụ cng c, giỏo dc tr : sỏng ng dy cn ỏnh rng mt, chi u v tm gi thng xuyờn gi - Tr lng nghe gỡn v sinh c th - cụ dn dt vo bi: hụm cụ li gii thiu vi chỳng mỡnh bi hỏt v b phn trờn c th ú l bi hỏt cỏi mi y - Tr lng nghe Dy hỏt :Cỏi mi - Cụ gii thiu tờn bi hỏt - Cụ hỏt mu 2,3 ln + Hỏt ln 1: gii thiu tờn tỏc gi tờn bi + Hỏt ln : kt hp ng theo bi hỏt - Cụ va hỏt bi gỡ? - Bi hỏt sỏng tỏc? * Dy tr hỏt - Cụ cho tr hỏt tng cõu cho ti tr thuc c bi - Cụ bt nhp cho c lp hỏt 3,4 ln cho tr thuc - C lp hỏt 3,4 ln - Tng t, nhúm hỏt - Cỏ nhõn tr hỏt theo nhp bi hỏt + Cú my bn lờn hỏt? + L bn nam hay bn n? - Cụ chỳ ý sa sai cho tr - Hi li tr tờn bi hỏt Nghe hỏt: Em l bụng hng nh - Cụ gii thiu tờn bi hỏt , tờn tỏc gi - Cụ hỏt cho tr nghe ln + Hỏt song ln : gii thiu tờn bi ,tỏc gi + Hỏt ln kt hp lm ng tỏc minh tr hng ng cựng cụ - Cụ cng c li bi hỏt Trũ chi: oỏn tờn bn hỏt - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ hi li tr cỏch chi lut chi - Cụ núi cỏch chi lut chi - Cỏch chi: cụ s cho tr lờn v i m chúp, cho bt k tr di hỏt bn hỏt xong tr b m chúp v oỏn tờn bn no ó hỏt Tr no oỏn gii s c thng trng phỏo tay - Cho tr chi 3-4 ln - Cụ bao quỏt ng viờn tr chi - Cụ nhn xột gi hc cho tr chi - Tr lng nghe - Cỏi mi - Tr tr li - Tr hỏt - T, nhúm hỏt - Cỏ nhõn hỏt - bn - Bn n - Tr lng nghe v hng ng cựng cụ - Tr lờn hỏt - Tr núi cỏch chi lut chi - Tr lng nghe - Tr chi - Tr chi QSCM: trang phc bn trai( ỏo phụng) TCV: Dung dang dung d, tay cm tay TCTD: Ht hat, phn,khi nha I, Mc tiờu 1.Kin thc : - Tr tui: bit gi tờn trang phc ca bn trai v s c im cựng cụ v tr lún - Tr 4, tui: Bit gi ỳng tờn v nờu c c im cht liu trang phc ca bn trai 2.K nng: - Tr bit quan sỏt cú mc ớch - Phỏt trin ngụn ng cho tr 3.Giỏo dc : - Chi on kt ,bit bo v gi gỡn v sinh dựng cỏ nhõn - Cng c k nng: Khỏm phỏ khoa hc II, Chun b - Qun ỏo ca bn trai III Tin hnh Hot ng ca cụ D kin hot ng ca tr 1: Gi m Cụ cựng tr trũ chuyn v ch bn thõn - Tr trũ chuyn cựng - Cỏc ang hc ch gỡ? cụ -Núi v ch bn thõn , chỳng mỡnh bit nhng b - Mt ,mi,mm phn no trờn c th? - V sinh c th - gi cho cỏc b phn trờn c th luụn sch s chỳng mỡnh phi lm gỡ? - Cụ cng c, giỏo dc tr : sỏng ng dy cn ỏnh rng mt, chi u v tm gi thng xuyờn gi gỡn v sinh c th Quan sỏt cú mc ớch " o phụng" - Cụ mi bn lờn cho bn quan sỏt - õy l bn trai hay bn gỏi? - Bn trai - Bn trai cú c im nh th no? - Túc ngn, qun cc - Cụ v tr cựng quan sỏt trang phc ca bn trai - õy l gỡ? - Cỏi ỏo - Cỏi ỏo ca bn trai cú c im nh th no? - Cú tỳi - Mu gi ? - mu trng - o bn trai nh th no?ỏo bn trai cú c im nh - o bn trai nhiu tỳi, th no? Cú tỳi khụng? ỏo bn gỏi nhiu hoa - Ngoi mc ỏo phong cỏc bn trai cũn hay mc ỏo - o s mi gỡ na ? - Trang phc bn nam khỏc trang phc bn n nh th no? - Mun cho qun ỏo ca mỡnh c bn lõu v luụn - Gi gỡn cn thn sch s cỏc phi lm gỡ ? - Cho cỏ nhõn tr núi - Cỏ nhõn tr núi -> Cụ cng c giỏo dc tr 2: Trũ chi * Trũ chi: Dung dng dung d - Cụ núi tờn trũ chi - Tr lng nghe - Cụ hi cỏch chi- lut chi -Tr núi cỏch chi- lut - Cụ núi li cỏch chi- lut chi chi - Cỏch chi: cụ cho tr nm tay thnh hỡnh vũng trũn va lm ng tỏc vung tay va c bi dung dng dung d, kh kt thỳc bi xỡ x xỡ sp thỡ tr s b tay v ngi xp luụn xung ch mỡnh ng - T chc cho tr chi 2-3 ln - Cụ bao quỏt tr chi - Cụ hi li tr tờn trũ chi * TC: Tay cm tay - Cụ núi tờn trũ chi - Cụ hi cỏch chi- lut chi - Cụ núi li cỏch chi- lut chi - Cỏch chi: cụ cho tr i vũng trũn v hỏt bi hỏt cú hiu lnh tay cm tay tr phi nhanh chúng cm tay li bn no khụng bit cm tay bn s phi nhy lũ cũ - T chc cho tr chi 2-3 ln - Cụ bao quỏt tr chi - Cụ hi li tr tờn trũ chi - Cụ ng viờn, khuyn khớch, giỳp tr nh, yu kộm Chi theo ý thớch - Cụ gii thiu cỏc nhúm chi * Nhúm 1: Xp ht ht v trng cõy xanh * Nhúm : Khi nha * Nhúm 3: Chi vi phn bng - Cụ cho tr v nhúm chi - T chc cho tr chi - Cụ bao quỏt tr chi => Cụ nhn xột gi hc ,cho tr chi Kt thỳc - Cụ nhn xột gi hc- cho tr chi - Tr lng nghe - Tr chi - Tr tr li - Tr nghe -Tr núi cỏch chi- lut chi - Tr lng nghe - Tr chi - Tr tr li - Tr v nhúm chi - Tr chi - Tr chi * HOT NG GểC - Gúc xõy dng: Tr chi úng vai - Gúc ngh thut: Tr hỏt cỏc bi hỏt v ch - Gúc ngụn ng; Tr c cỏc bi th ễn cỏc t tun I Dy tng cng ting vit: - ễn cỏc t v mu cõu mi tun: - Cỏc t tun: tay phi, tay trỏi, Chõn, mt, mi, ming, Tai,ỏo s mi, qun xooc, bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo -Cỏc mu cõu tun: õy l tay phi, õy l tay trỏi, õy l cỏi chõn, mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi, Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xooc ca bn Dng rt p, bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p Mc tiờu: * kin thc - Tr nghe núi c cỏc t v cõu: tay phi, tay trỏi, Chõn, mt, mi, ming, Tai,ỏo s mi, qun xooc, bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu; õy l tay phi, õy l tay trỏi, õy l cỏi chõn, mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi, Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xooc ca bn Dng rt p, bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p -Tr nghe hiu c cỏc t v cõu: tay phi, tay trỏi , Chõn, mt, mi, ming, Tai,ỏo s mi, qun xooc, bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: õy l tay phi, õy l tay trỏi, õy l cỏi chõn, mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi, Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xooc ca bn Dng rt p, bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p - Tr núi c cỏc t v cõu: tay phi, tay trỏi , Chõn, mt, mi, ming, Tai,ỏo s mi, qun xooc, bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: õy l tay phi, õy l tay trỏi, õy l cỏi chõn, mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi, Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xooc ca bn Dng rt p, bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p * K nng - Tr cú k nng núi v nghe hiu ngha ca t ting vit - Phỏt trin k nng giao tip ngụn ng bng ting vit cho tr mi lỳc mi ni * Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý bn thõn v cỏc bn, gi gỡn dựng chi Chun b: - õy l tay gỡ? Cũn ay na l tay gỡ ? Mt dựng lm gỡ? T chc hot ng: HOT NG CA Cễ D KIN H CA TR Gi gõy hng thỳ - Cụ v tr cựng trũ truyn v ch - Chỳng mỡnh ang hc ch gỡ? - Bn no gii k cho cụ v cỏc bn bit trờn c th chỳng mỡnh cú cỏc b phn no?- Chỳng mỡnh s lm gỡ cỏc bụ phn trờn c th luụn sch s? => Cụ cng c li ễn luyn t c, cõu c: tay phi, tay trỏi , Chõn, mt, mi, ming, Tai,ỏo s mi, qun xooc, bn trai, bn gỏi, cỏi ỏo v mu cõu: õy l tay phi, õy l tay trỏi, õy l cỏi chõn, mt dựng nhỡn,mi dựng ngi, miờng dựng núi, Tai dựng nghe,bn Ch mc ỏo s mi,qun xooc ca bn Dng rt p, bn trai ang chi trũ chi, bn gỏi ang hỏt, cỏi ỏo rt p - T cõu mi: Tay phi õy l tay phi * T mi: Tay phi - õy l cỏi gỡ? - Cụ c trc ln t mi - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr trũ truyn cựng cụ - Tr k cú mt, mi - Phi gi gỡn v sinh - Tr ụn li t c cõu c - Tr tr li - tr lng nghe v núi theo cụ cỏc t ,cõu ó hc - Tay phi - Tr c - C lp c ln - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Cụ sa sai cho tr * Cõu mi: õy l tay phi - õy l tay gỡ? - õy l tay phi - Cụ c trc ln cõu mi - Tr c cõu - C lp c ln - C lp c - Cụ gi t, nhúm, cỏ nhõn tr c - Tr c - Cụ sa sai cho tr - Cỏc t v cõu cũn li tng t t v cõu trờn - Cụ nhn xột v cng c li c ễn luyn thc hnh cõu t va hc - Cụ hi tr cụ ó dy cỏc nhng t gỡ? - Tr lng nghe - Cụ cho tr nhc li theo cỏc nhõn, t, nhúm, c lp, - Tr c * Luyn tp: - Cụ cho tr nhanh hn + Cụ hi li tr cỏch chi lut chi - Tr nhc li cỏch chi lut chi + Cụ nhc li cỏch chi, lut chi - Tr lng nghe - Cỏch chi: Cụ ch vo vt, tr núi t mi ó hc tr no noi nhanh v ỳng nht s c cỏc bn khen bng cỏch v tay, v ngc li cụ núi t tr ch vo vt th hin t mi + Cụ t chc cho tr chi 2-3 ln - Tr chi trũ chi ->Cụ sa sai phỏt õm cho tr kp thi Kt thỳc: Cụ cho tr nh nhng chi V sinh - Nờu gng - Tr v NH GI CUI NGY - Tr i li nh nhng chi Tỡnh trng sc khe: Hnh vi thỏi : Kin thc k nng: Bin phỏp: ... 1: TễI L AI T ngy: 21- 09- 2 015 =>25-09-2 015 Ngy son:29-09-2 015 Ngy dy: 21- 09-2 015 A ún tr - im danh - Th dc sỏng B Hot ng hc I, CHY THAY I TC THEO HIU LNH Trũ chi ng: Mốo ui chut I.MC TIấU: 1/ ... Bin phỏp ********************************************** Ngy son: 21- 09-2 015 Ngy dy: 23-09-2 015 A ún tr - im danh - Th dc sỏng B Hot ng hc: Xỏc nh phớa phi - trỏi ca bn thõn v... Bin phỏp: ******************************* Ngy son:20/09/2 015 Ngy dy: 22/09/2 015 A ún tr - im danh - Th dc sỏng B Hot ng hc: LM QUEN CH VIT A, , I Mc tiờu Kin thc:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO áo TUẦN 1 CHỦ đề bản THÂN, GIÁO áo TUẦN 1 CHỦ đề bản THÂN, GIÁO áo TUẦN 1 CHỦ đề bản THÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay