Hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa mác lênin về con người và vai trò của con người đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học

28 217 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:40

MỞ ĐẦU1.Lý do tính cấp thiết chọn đề tài.Trong giai đoạn phát triển hiện nay loài người đã tạo ra những điều kiện để nâng mình lên một trình độ chủ thể mới, có vai trò quyết định hơn đối với tiến trình phát triển của lịch sử. Nhưng điều đó đồng thời cũng đặt ra với mức độ bức thiết chưa từng thấy sự lựa chọn của người về một con đường thực sự đưa mình tới tự do hạnh phúc. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa của con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển tiến bộ của xã hội, vì vậy cuộc cách mạng phải giải phóng con người trên các phương diện chính trị, văn hóa, xã hội và tư tưởng. Con người là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người vừa là chủ thể tổ chức của nền sản xuất xã hội, vừa tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là một yếu tố của lực lượng sản xuất. Với ý nghĩa đó, con người chính là yếu tố quyết định lực lượng sản xuất. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của con người. Bằng sự phát triển sự phát triển toàn diện thì con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất càng phát triển thì khả năng chiếm lĩnh và sử dụng các lực lượng tự nhiên ngày càng cao hơn, con người tạo ra ngày càng nhiều hơn cơ sở vật chất cho bản thân mình, đồng thời từ đó thúc đẩy con người tự hoàn thiện chính bản thân họ.Vì vậy trong quá trình phát triển của cuộc cách mạng xã hội cần phải khẳng định và phát triển thêm lý luận về con người nhằm xây dựng phát huy sáng tạo vai trò của con người, vì con người là mục tiêu cao nhất, đồng thời là động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.Là sinh viên khoa chủ nghĩa xã hội được thầy cô hướng dẫn tác giả nhận thấy đây là vấn đề cần được nghiên cứu đề tài tác giả trọn “Sự vận dụng và phát triển của chủ tịch Hồ chí Minh đối với các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người và vai trò của con người đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” MỤC LỤC Mở đầu .1 Lý tính cấp thiết đề tài…………………………………………… .1 Phạm vi nghiên cứu đề tài ………………………………………… .2 Tình hình nghiên cứu có liên quan ……………………………………… Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………… .2 Kết cấu tiểu luận ………………………………………………………… Nội dung.…………………………………………………………………… Chương : Quan niệm người……………………………… 1.1 Khái niệm …………………………………………………………… .3 1.2 Quan niệm chủ nghĩa MácLênin người vai trò người Chương 2:Hồ chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin người vai trò người cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam ………………………… 2.1 Hồ chí Minh vận dụng, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin người…… …………………………………… 2.2 Hồ chí Minh vận dụng phát triển quan điểm chủ nghĩa MácLênin vấn đề vai trò người.………………………… 14 Chương 3: Ý nghĩa việc nghiên cứu vai trò người nghiệp cách mạng Việt Nam .………………………………………… .17 3.1 Về mặt lý luận ……………………………………………………… .17 3.2 Về măt thực tiễn……………………………………………………… 18 Kết luận.…………………………………………………………………… 24 Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………………… 25 Danh mục tài liệu viết tắt………………………………………………… 66 MỞ ĐẦU 1.Lý tính cấp thiết chọn đề tài Trong giai đoạn phát triển loài người tạo điều kiện để nâng lên trình độ chủ thể mới, có vai trò định tiến trình phát triển lịch sử Nhưng điều đồng thời đặt với mức độ thiết chưa thấy lựa chọn người đường thực đưa tới tự hạnh phúc Trong cách mạng hội chủ nghĩa người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển tiến hội, cách mạng phải giải phóng người phương diện trị, văn hóa, hội tư tưởng Con người chủ thể sáng tạo giá trị vật chất tinh thần hội Trong trình sản xuất cải vật chất, người vừa chủ thể tổ chức sản xuất hội, vừa tham gia vào trình sản xuất vớicách yếu tố lực lượng sản xuất Với ý nghĩa đó, người yếu tố định lực lượng sản xuất Khi hình thành quan niệm vật lịch sử, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác khẳng định vai trò cải tạo giới, làm nên lịch sử người Bằng phát triển phát triển toàn diện người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất phát triển khả chiếm lĩnh sử dụng lực lượng tự nhiên ngày cao hơn, người tạo ngày nhiều sở vật chất cho thân mình, đồng thời từ thúc đẩy người tự hoàn thiện thân họ Vì trình phát triển cách mạng hội cần phải khẳng định phát triển thêm lý luận người nhằm xây dựng phát huy sáng tạo vai trò người, người mục tiêu cao nhất, đồng thời động lực cách mạng hội chủ nghĩa Là sinh viên khoa chủ nghĩa hội thầy cô hướng dẫn tác giả nhận thấy vấn đề cần nghiên cứu đề tài tác giả trọn “Sự vận dụng phát triển chủ tịch Hồ chí Minh luận điểm chủ nghĩa MácLênin người vai trò người nghiệp cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam” 2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Tiểu luận nghiên cứu vai trò người cách mạng hội chủ nghĩa Sự sáng tạo Hồ chí Mình người hội chủ nghĩa Ý nghĩa giải phóng người giai đoạn Tình hình nghiên cứu có liên quan Hiện có nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu có liên quan Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa hiện, đại hóa Phạm minh Hạc, Nxb trị quốc gia 1996 Con người Việt Nam công đổi kỷ yếu hội nghị khoa học từ 28-29/7/ 1993 thành phố Hồ chí Minh Các tài liệu nhắc đến khía cạnh hay khía cạnh khác đề tài tiểu luận Nhưng hầu hết chưa vào nghiên cứu đến kế thừa phát huy luận điểm Hồ chí Minh người tác giải nghiễn cứu làm rõ vai trò người cách mạng hội chủ nghĩa Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Để làm tôt đề tài tác giả nhận định cần phải hoàn thành nhữn vấn đề sau: Quan niệm người Hồ chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin người vai trò người cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam Ý nghĩa việc nghiên cứu vai trò người nghiệp cách mạng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Tác giả dùng phương pháp nghiên vật lịch sử tổng hợp tài liêu Ngoài da dùng phương pháp tư lôgic, phân tích tổng hợp, diễn dịch, quy nạp Kết cấu tiểu luận Tiểu luận chia làm chương tiết phần nội dung có phần mục lục tài liệu tham khảo NỘI DUNG Chương I: QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ CON NGƯỜI 1.1 Khái niệm Có thể nói vấn đề người vấn đề quan trọng giới từ trước tới Đó vấn đề mà nhà khoa học, nhà nghiên cứu phân tích cách sâu sắc Không nhiều đề tài khoa học hội xưa đề tài người trung tâm nhà nghiên cứu cổ đại đặc biệt ý Các lĩnh vực tâm lý học, sinh học, y học, triết học, hội học.v.v Từ sớm lịch sử quan tâm đến người không ngừng nghiên cứu Mỗi lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa riêng đối vưói hiểu biết làm lợi cho người Hơn lĩnh vực khác, lĩnh vực triết học lại có nhiều mâu thuẫn quan điểm, nhận thức gây nên đấu tranh dừng Những lập trường trị trình độ nhận thức tâm lý người nghiên cứu khác đưa tư tưởng hướng giải khác Khi đề cập tới vấn đề người nhà triết học để tự hỏi: Thực chất người để tìm cách trả lời câu hỏi phải giải hàng loạt mâu thuẫn người Khi phân tích nhà triết học cổ đại coi người tiểu vũ trụ, thực thể nhỏ bé giới rộng lớn, chất người chất vũ trụ Con người vật cao quý trời đất, chúa tể muôn loài Chỉ đứng sau thần linh Con người chia làm hai phần phần xác phần hồn Chủ nghĩa tâm tôn giáo cho rằng: Phần hồn thượng đế sinh ra; quy định, chi phối hoạt động phần xác, linh hoòn người tồn mãi Chủ nghĩa vật ngược lại họ cho phần xác định chi phối phần hồn, linh hồn cả, trình nhận thức không ngừng phát Càng ngày nhà triết học tìm chất người không ngừng khắc phục lý luận trước Triết học kỷ XV - XVIII phát triển quan điểm triết học người sở khoa học tự nhiên khắc phục bắt đầu phát triển Chủ nghĩa vật máy móc coi người máy vận động theo quy luật cổ Học chủ nghĩa tâm chủ quan thuyết biết mặt coi cảm giác trung tâm sáng tạo không tôi, mặt khả cho khả vượt cảm giác nên chất nhỏ bé yếu ớt, phụ thuộc đấng tới cao Các nhà triết học thuộc mặt đề cao vai trò sáng tạo lý tính người, mặt khác coi người, mặt khác coi người sản phẩm tự nhiên hoàn cảnh Các nhà triết học cổ điển đức, từ Cartơ đến Heghen phát triển quan điểm triêt học người theo hướng chủ nghĩa tâm Đặc biệt Heghen quan niệm người thân ý niệm tuyệt đối người ý thức đời sống người xem xét mặt tinh thần Song Heghen người thông qua việc xem xét chế hoạt động đời sống tinh thần mà phát quy luật phát triển đời sống tinh thần cá nhân Đồng thời Heghen nghiên cứu chất trình tư khái quát quy luật trình Sau đoạn tuyệt với chủ nghĩa tâm Heghen, phơ bách phê phán tính siêu tự nhiên, phi thể xác quan niệm triết học Heghen, ông quan niệm người sản phẩm tự nhiên, có tự nhiên, người sinh học trực quan, phụ thuộc vào hoàn cảnh, ông sử dụng thành tựu khoa học tự nhiên để chứng minh mối liên hệ chia cắt tư với trình vật chất diễn thể người, song giải thích người mối liên hệ cộng đồng phơ bách lại rơi vào lập trường chủ nghĩa tâm Tóm lại: Các quan niệm triết học nói đến thức lý luận xem xét người cách trừu tượng Đó kết việc tuyệt đối hoá phần hồn thành người trừu tượng Tự ý thức chủ nghĩa vật trực quan tuyệt đối hoá phần xác thành người trừu tượng Sinh học, nhiên họ nhiều hạn chế, quan niệm nói chưa ý đầy đủ đến chất người Sau chủ nghĩa Mác kế thừa khắc phục mặt hạn chế đó, đồng thời phát triển quan niệm ngườihọc thuyết triết học trước để tới quan niệm người thiện thực, người thực tiễn cải tạo tự nhiên hội vớicách người thực Con người vừa sản phẩm tự nhiên hội đồng thời vừa chủ thể cải tạo tự nhiên Như người tổng hòa mối quan hệ hội, người phải tồn hội đứng hội 1.2 Quan niệm chủ nghĩa MácLênin người vai trò người 1.2.1 Quan điểm Mác – Ăngghen người Con người sản phẩm hội, lịch sử Sự hình thành phát triển người phụ thuộc vào điều kiện kinh tế hội định Con người có hai mặt: mặt tự nhiên (sinh vật ) mặt hội Là sinh vật người có nhưu cầu để tông phát triển ăn uống sinh sản, bảo vệ phát triển giống nòi… mặt tự nhiên người khác với sinh vật khác tính hội hóa, chịu tác động sâu sắc hội trình lịch sử Con người thành người mối quan hệ hội hội, tách biệt khỏi hội người tính người Bản chất người tổng hòa mối quan hệ mối quan hệ hội, quan hệ hội quan hệ sản xuất chi phối hoạt động người từ sản xuất vật chất đến hoạt động người từ sản xuất vật chất đến hoạt động tinh thần Lịch sử hội loài người trải qua nhiều phương thức sản xuất khác sở phương tiện sản xuất tạo mối quan hệ hội khác nhau, tạo người khác nhau, khác mặt hội cho thời đại riêng biệt hội có phân chia giai cấp, người gắn với giai cấp định, người phi giai cấp Là sản phẩm hội, lịch sử người kế thừa tiền đề, điều kiện giai đoạn lịch sử chước Chủ nghĩatạo đại công nghiệp khí phát triển cao với giai cấp công nhân đại với phẩm chất tiên tiến, tiêu biểu cho người hội tương lai hội hội chủ nghĩa Đó tiền đề quan trọng cho người đời phát triển Xây dựng người hội chủ nghĩa phải gắn với điều kiện kinh tế hội, tạo hoàn cảnh để người hình thành phát triển Mặt khác cần phải ý đến tính kế thừa, ý đến hai mặt tự nhiên hội người, ý đến đời sống vật chất đời sống tinh thần để không rơi vào chủ nghĩa tâm Con người vừa sản phẩm lịch sử vừa chủ thể làm lịch sử, lịch sử thân người, người sáng tạo Hoạt động người quy định cách khách quan điều kiện kinh tế hội Ăngghen cho : “ sáng tạo lịch sử chúng ta, sáng tạo với điều kiện tiền đề điều kiện xác định ” [5, 82] Chủ nghĩa cộng sản hình thái kinh tế hội khác chất so với hình thái kinh tế hội trước Chủ nghĩa cộng sản xây dựng hoạt động tự giác người hội Con người hình thành phát triển vớicách làm chủ thể chân hội tác động mạnh mẽ vào tiến trình phát triển hội Con người hiểu rõ quy luật hành động phù hợp Ăngghen nói: “ lực lượng lạ khách quan, từ trước đến thống trị lịch sử, người kiểm soát Chỉ có từ đó, loài người sáng tạo lịch sử cách hoàn toàn tự giác, có từ nguyên nhân hộihọ đem vận dụng đưa lại kết mà họ mong muốn, với mức độ lớn tăng mãi” 1.2.2 Quan điểm Lênin người Lê Nin phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác người Đặc biệt vấn đề xây dựng người hội chủ nghĩa Từ quan điểm Mác dựa vào thực tế nước Nga Lê Nin đề nội dung biện pháp để xd người hội chủ nghĩa: Về nội dung: người XHCN người có tinh thần, có lực làm chủ tập thể, người biết tham gia công việc quản lý đất nước “Làm mà để người bình thường chị nấu bếp biết tham gia quản lý đất nước” lao động Lê Nin nói: “họ làm việc không riềng mà làm cho bà ” Nghĩa toàn hội Con người phải người có tri thức nhiều lĩnh vực: khoa học công nghệ muốn có tri thức phaỉ học tập “học, học nữa, học mãi” “Người ta làm người cộng sản chân biết làm giàu trí tuệ họ tri thức mà loài người tạo ra” Phải xây dựng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa hội trường học, cung văn hoá, thư viện sân thể thao Cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu phát huy vai trò người phải đẩy mạnh cách mạng văn hóa, để đào tạo đạo đức giáo giục lối sống văn hoá cho người Chương II: HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG XHCN VIỆT NAM 2.1 Hồ chí Minh vận dụng, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin người Tư tưởng Hồ Chí Minh bước phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, vận dụng cách sáng tạo vào thực tiễn giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam Điều cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với giải hội giải phóng người Trong đó, vấn đề người vấn đề lớn, đặt lên hàng đầu vấn đề trung tâm, xuyên suốt toàn nội dung tư tưởng Người Tin dân, dựa vào dân, tổ chức phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi dưỡng, đào tạo phát huy lực dân (ở cá nhân riêng lẻ cộng đồng), tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển toàn nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc xây dựng đất nước Tư tưởng nội dung toàn tư tưởng người Hồ Chí Minh Đối với Hồ Chí Minh, người vừa tồn vừa tư cách cá nhân, vừa thành viên gia đình cộng đồng, có sống tập thể sống cá nhân hài hòa, phong phú Người nêu định nghĩa người: "Chữ người, nghĩa hẹp gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn Nghĩa rộng đồng bào nước Rộng loài người" [1, 56] Quan điểm thể chỗ Người chưa nhìn nhận người cách chung chung, trừu tượng Khi bàn sách hội, nơi, lúc, hoàn cảnh, Người quan tâm đến nhu cầu, lợi ích người vớicách nhu cầu đáng Đem lại lợi ích cho người tạo động lực vô lớn lao cho nghiệp chung, nhu cầu, lợi ích cá nhân không quan tâm thỏa đáng tính tích cực họ phát huy Trong phê phán cách nghiêm khắc chủ nghĩa cá nhân, Người viết: "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân "giày xéo lên lợi ích cá nhân" Mỗi người có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng thân gia đình mình" [2,246] Trong quan điểm thực dân chủ hội chủ nghĩa, theo Người, phải dân chủ chân chính, không hình thức, không cực đoan, người cụ thể phải đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ theo hiến pháp pháp luật Con người, vớicách cá nhân, không tồn biệt lập mà tồn mối quan hệ biện chứng với cộng đồng dân tộc với loài người toàn giới Con người tư tưởng Hồ Chí Minh không tồn phạm trù thể luận có tính trừu tượng hóa khái quát hóa, mà đề cập đến cách cụ thể, nhân dân Việt Nam, người lao động nghèo khổ bị áp cực ách thống trị phong kiến, đế quốc; dân tộc Việt Nam bị đô hộ chủ nghĩa thực dân; mở rộng "người nô lệ nước" "người khổ" Lôgíc phát triển tư tưởng Người xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với chủ nghĩa quốc tế chân Theo lôgíc phát triển tư tưởng ấy, khái niệm "con người" Hồ Chí Minh tiếp cận với khái niệm "giai cấp vô sản cách mạng" Người đề cập đến giai cấp vô sản cách mạng thống lợi ích giai cấp với tầng lớp nhân dân lao động khác (đặc biệt nông dân) Người nhận thức cách sâu sắc rằng, có cách mạng tất yếu đạt tới mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp toàn thể nhân loại khỏi nô dịch, áp Toàn tư tưởng, lý luận (chiếm khối lượng lớn tác phẩm Người) bàn 10 lớn bè bạn khắp năm châu, nhân loại tiến Người xác định nghiệp cách mạng nước ta phận tách rời toàn nghiệp đấu tranh giải phóng nhân loại phạm vi toàn giới Tóm lại: Quan niệm người, coi người thực thể thống "cái cá nhân" "cái hội", người tồn mối quan hệ biện chứng cá nhân với cộng đồng, dân tộc, giai cấp, nhân loại; yêu thương người, tin tưởng tuyệt đối người, coi người vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp giải phóng hội giải phóng thân người, luận điểm tư tưởng người Hồ Chí Minh Xuất phát từ luận điểm đắn đó, lãnh đạo nhân dân nước tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh tin dân, hết lòng thương yêu, quý trọng nhân dân, biết tổ chức phát huy sức mạnh nhân dân Tư tưởng người Người thông qua thực tiễn cách mạng Người thông qua thực tiễn cách mạng trở thành sức mạnh vật chất to lớn nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng Tư tưởng người Hồ Chí Minh dựa giới quan vật triệt để chủ nghĩa Mác - Lênin Chính xuất phát từ giới quan vật triệt để ấy, nên nhìn nhận đánh giá vai trò thân (với tư cách lãnh tụ), Người không cho người giải phóng nhân dân Theo quan điểm Hồ Chí Minh, người cán (kể lãnh tụ) "đầy tớ trung thành" có sứ mệnh phục vụ nhân dân, lãnh tụ người góp phần vào nghiệp cách mạng quần chúng Tư tưởng vượt xa khác chất so với tư tưởng "chăn dân" người cầm đầu nhà nước phong kiến có tư tưởng yêu nước xưa đây, điều làm nên chủ nghĩa nhân văn cao Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông 14 Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Tư tưởng người Đảng Cộng sản Việt Nam quán với tư tưởng người Hồ Chí Minh Sự quán thể qua đường lối lãnh đạo cách mạng qua chủ trương sách Đảng suốt trình Đảng lãnh đạo công đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa hội nước ta Trong nghiệp đổi đất nước nay, tư tưởng tiếp tục Đảng ta quán triệt vận dụng phát triển Con người Việt Nam trung tâm "chiến lược phát triển toàn diện"; động lực công xây dựng hội với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa hội" 2.2 Hồ chí Minh vận dụng phát triển quan điểm chủ nghĩa MácLênin vấn đề vai trò người Vật chất tinh thần tiêu chí tổng quát để khẳng định kiểm nghiệm tính chất XHCN lý luận CNXH sách thực tiễn Có thể thấy, vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt từ hàng nửa kỷ trước nguyên tính chất thời cho ngày hôm nay, mà tình cảnh nghèo đói hàng trăm triệu người giới chưa giải quyết, chưa có đường Đó vấn đề mang lại hạnh phúc cho số đông người lao động hay làm để khắc phục tình trạng nghèo đói, bệnh tật - vấn đề mang tính chất toàn cầu Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH trước hết nhìn nhận người mục tiêu quan trọng chế độ hội Mặt khác, tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH, người nhìn nhận động lực cách mạng Do “muốn xây dựng chủ nghĩa hội, cộng sản chủ nghĩa phải xây dựng người hội chủ nghĩa, người cộng sản chủ nghĩa Muốn có người hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa phải xây dựng tư tưởng hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa Mà muốn có tư tưởng hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa phải gột chủ nghĩa cá nhân Mọi 15 người phải có tư tưởng “mình người, người mình” [4,323] Người khẳng điều năm 1959 miền Bắc bước vào thời kỳ độ lên CNXH Con người XHCN phải người “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa có đức, vừa có tài đạo đức phải gốc rễ Người nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó!” Tuy nhiên, đức, tài tự nhiên mà có, sản phẩm trình trau dồi, rèn luyện, học hành phấn đấu, nỗ lực cá nhân hậu thuẫn, trợ giúp hội Trong nói đạo đức cách mạng đăng Tạp chí Học tập số 12-1958, Người khẳng định: Có sung sướng, vẻ vang trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào nghiệp xây dựng CNXH giải phóng loài người” Người đặc biệt nhấn mạnh: chướng ngại vật lớn đường xây dựng CNXH tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, thắng lợi CNXH tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân Ngày 31-12-1958, nói chuyện với học sinh giáo viên trường phổ thông cấp Chu Văn An (Hà Nội), Hồ Chí Minh vạch rõ: Tư tưởng XHCN trái hẳn với tư tưởng cá nhân chủ nghĩa Tuy nhiên, Người phân biệt rõ chủ nghĩa cá nhân với lợi ích cá nhân đắn người, “Chống chủ nghĩa cá nhân giày xéo lên lợi ích cá nhân” CNXH chế độ hội có hòa quyện cách nhuần nhuyễn cá nhân tập thể, cá thể cộng đồng, lợi ích cộng đồng đề cao song không làm lu mờ cá nhân Trong chế độ XHCN CSCN, người phận tập thể, giữ vị trí định đóng góp phần công lao hội Cho nên lợi ích cá nhân nằm lợi ích tập thể, phận lợi ích tập thể Lợi ích chung tập thể bảo đảm lợi ích riêng cá nhân có điều kiện để thỏa mãn CNXH chế độ hội mang tính nhân văn, nhân sâu sắc, hướng tới người, cho người, phát huy sức mạnh người cá nhân người cộng đồng, giao hòa với 16 Để có chế độ XHCN vậy, phải tập trung phát triển kinh tế, văn hóa kinh tế phải ưu tiên hàng đầu, kinh tế yếu tố định thắng lợi chế độ XHCN so với chế độ hội khác Người khẳng định Hội nghị đại biểu người tích cực phong trào văn hóa quần chúng ngày 11-02-1960: Muốn tiến lên CNXH phải phát triển kinh tế văn hóa Vì không nói phát triển văn hóa kinh tế? Tục ngữ ta có câu: Có thực vực đạo, kinh tế phải trước Nhấn mạnh vai trò phát triển kinh tế với thắng lợi chế độ XHCN, nói chuyện với nhân dân Thủ đô thành công Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên xô tối 19-02-1959, Người khẳng định: “Tờ báo tư sản Mỹ Cộng hòa viết: “Liên Xô chọn kinh tế làm chiến trường, chiến trường chủ nghĩa cộng sản thắng lợi” [4,338] Như vậy, nhìn nhận kinh tế điểm mấu chốt thắng lợi chế độ hội với chế độ hội khác, thấy quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh CNXH chủ nghĩa nhân đạo thực, có tính khả thi Tuy nhiên, dù phát triển kinh tế hay văn hóa động lực khác sức mạnh quần chúng nhân dân Đảng, Nhà nước giữ vai trò người lãnh đạo, quản lý, định hướng làm thay nhân dân: CNXH quần chúng nhân dân tự xây dựng nên Đó công trình tập thể quần chúng lãnh đạo Đảng Những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH kho báu vô giá Đảng nhân dân ta, định hướng cho phát triển đất nước ta bối cảnh giới nước có nhiều biến đổi Kiên định đường XHCN mà Đảng Bác Hồ chọn, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tăng cường sách hội xóa đói, giảm nghèo, nâng cao lực cho phụ nữ biểu sinh động việc triển khai tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH tình hình Dù có biểu hình thái nào, điểm cốt lõi việc vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH hướng tới xây dựng hội tất người, cho người Trong hội đó, người vừa mục tiêu, vừa động lực 17 phát triển Mục tiêu vừa đích tới, vừa thước đo tính chất XHCN tất chủ trương, đường lối, sách phát triển Đảng Nhà nước ta 18 Chương III: Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM 3.1 Về mặt lý luận Trong nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước tiến lên, người nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố định Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa hội trước hết phải có người XHCN" Chúng ta tiến lên, chiến thắng thách thức thời đại, chủ yếu sức mạnh sáng tạo người Việt Nam XHCN Bởi vì, đối tượng thách thức người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, người đứng gánh vác nhiệm vụ phải giành thắng lợi thách thức khác, mà người Việt Nam, dân tộc Việt Nam Con người đứng trung tâm trình lịch sử, đất nước ta vậy, nước khác giới toàn lịch sử loài người Con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam sáng tạo lịch sử dân tộc, làm nên tích phi thường, xây dựng nên truyền thống vẻ vang nghiệp dựng nước giữ nước Con người sớm có tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước nồng nàn, chí khí đấu tranh bất khuất, dũng cảm thông minh chiến đấu, cần cù sáng tạo lao động Thời đại ngày đòi hỏi người Việt Nam phải người vừa cách mạng vừa khoa học, vừa có tinh thần làm chủ, vừa có lực làm chủ Con người kế thừa không ngừng nâng cao truyền thống tốt đẹp dân tộc Đảng, phải thường xuyên đổi kiến thức văn hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, lực mạnh khoẻ, tâm hồn sáng, trí tuệ tài ngày phát huy, có tầm hiểu biết rộng lớn trị, tư tưởng, kinh tế hội Song cần phải nhìn thẳng vào thật Bên cạnh chất tốt đẹp tiến lớn nhiều mặt, người Việt Nam có hạn chế thói quen sản xuất nhỏ lâu đời để 19 lại, ảnh hưởng cách làm ăn tản mạn, bảo thủ trì trệ, thiếu đầu óc tổ chức Trong năm gần đây, nhân tố tiêu cực hội làm xói mòn phẩm chất cao đẹp người Việt Nam mà Đảng dầy công vun đắp Trong phận hệ niên ngày nay, xuất tượng thoái hoá tinh thần thể lực đáng lo ngại 3.2 Về măt thực tiễn Một nhiệm vụ to lớn nặng nề Đảng Nhà nước phải chăm lo giáo dục đào tạo người Việt Nam, làm cho người trở nên người XHCN có đầy đủ phẩm chất tài để đảm nhận công xây dựng bảo vệ đất nước Bởi vì, chất lượng toàn diện người Việt Nam XHCN nhân tố định vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc Bằng sách hội công tác giáo dục đào tạo, phải sức phấn đấu để không ngừng nâng cao chất lượng người Việt Nam hai phương diện: Vớicách người làm chủ tập thể XHCN, đồng thời vớicách lực lượng sản xuất chủ yếu hội nước ta, "lực lượng sản xuất vĩ đại nhất" Mác khẳng định Con người XHCN nước ta phải rèn luyện đào tạo trình tổng hợp ba cách mạng, cách mạng khoa học - kỹ thuật then chốt Với bước phát triển cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng giáo dục phải coi phận hữu thiếu, phải mở rộng cửa giáo dục cho khoa học kỹ thuật "Giáo dục toàn diện", "giáo dục thường xuyên", "giáo dục liên tục" Giáo dục nhà trường, gia đình, hội, sở sản xuất, lực lượng vũ trang, đoàn thể quần chúng Nội dung cách mạng giáo dục phải kết hợp chặt chẽ khoa học - kỹ thuật với lao động sản xuất; "kết hợp lao động sản xuất tất người với việc giáo dục cho tất người"1 Làm cho người Việt Nam, từ giai cấp công nhân, nông dân lao động, trí thức XHCN, công dân thuộc tầng lớp, dân tộc 20 trở thành người mới, vừa cách mạng, vừa khoa học Với trình độ khác ngày nâng cao, người tiếp cận với kiến thức văn hoá khoa học, tri thức kỹ thuật công nghệ mà hội cần đến năm trước mắt, đồng thời có dự trữ kiến thức văn hoá khoa học cao hơn, trình độ kỹ thuật công nghệ đại hơn, đáp ứng yêu cầu sau nghiệp công nghiệp hoá nước nhà đây, cần phải nói đến vai trò vị trí quan trọng 14 triệu học sinh đại học, phổ thông, ghế nhà trường, tiềm lực hùng hậu cách mạng khoa học - kỹ thuật, người làm chủ tương lai đất nước Bởi vậy, việc tiếp tục xây dựng phát triển lực lượng khoa học kỹ thuật cách cân đối, đồng bộ, có chất lượng cấu phù hợp với chiến lược phát triển chung, với hướng khoa học, kỹ thuật kinh tế ưu tiên giai đoạn nhiệm vụ có tầm quan trọng lớn Một mặt, phải tiếp tục đào tạo tốt đội ngũ cán chuyên môn nghiên cứu khoa học, cán đầu ngành liên ngành (cả khoa học hội, khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật); đặc biệt trọng đào tạo kỹ sư thực hành, kỹ sư thiết kế, kỹ sư công nghệ có trình độ cán quản lý kinh tế, quản hội, quản lý khoa học kỹ thuật có tài Mặt khác phải đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề, đội ngũ nông dân lao động tiên tiến có kỹ thuật; có sách để sử dụng tốt hơn, chăm lo đầy đủ đến đời sống vật chất tinh thần đội ngũ Khoa học nghiệp quần chúng Vì vậy, tinh thần chủ động sức mạnh sáng tạo quần chúng, tiềm lực tinh thần trí tuệ, trình độ làm chủ kỹ thuật công nghệ, lực tổ chức kỹ thực hành hàng triệu người - từ người lãnh đạo quản lý cấp cao Đảng Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, công nhân, nông dân trí thức XHCN tảng, động lực nguồn dự trữ chủ yếu để thực chiến lược ổn định đẩy nhanh phát triển kinh tế hội, thực công nghiệp hoá XHCN xây dựng thành công CNXH nước ta 21 Sự nghiệp xây dựng CNXH nước ta ngày phát triển Sự nghiệp đặt đòi hỏi ngày cao nhân dân lao động, người Việt Nam Vì vậy, người Việt Nam phải tích cực chủ động vươn lên, cải tiến phát triển không ngừng lối suy nghĩ cách làm việc: Đổi tư duy, đôÃi phong cách công tác, xây dựng nếp sống Trong nửa kỷ qua, thực tiễn chiến đấu xây dựng, Đảng ta bước nắm vững phương pháp tư chủ nghĩa Mác - Lênin Ngày nay, trước tình hình mới, cần phát triển phương pháp tư lên trình độ Tư đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc rằng: Khoa học động lực thúc đẩy tiến lên cốt lõi tư khác phải phát hệ thống quy luật - từ quy luật chung tình hình chung đến quy luật cụ thể tình hình cụ thể Sự vật luôn đổi đòi hỏi phải phát quy luật tình hình Nói đến tư khoa học tức nói đến cần thiết phải tìm hiểu giới mà phải cải tạo giới Cần thấm nhuần sâu sắc luận điểm mà từ lâu Mác khẳng định: Trình độ phát triển kinh tế - hội nước tùy thuộc trình độ hiểu biết khoa học nước mà trình độ ứng dụng thành tựu khoa học tiến kỹ thuật vào sản xuất đời sống Chúng ta biết rằng, nước Mỹ thường dẫn đầu phát minh khoa học tự nhiên, Nhật Bản lại nước trước việc làm chủ vận dụng phát minh ấy, tạo nên tiến vượt bậc kỹ thuật công nghệ Nước ta nước phát triển, phải đặt lên hàng đầu vấn đề ứng dụng thành tựu khoa học tiến kỹ thuật vào sản xuất đời sống; bao gồm thành tựu khoa học tiến kỹ thuật kết luận nước ta nước giới Nghiên cứu cần phải định hướng vào đối tượng cụ thể người Việt Nam, điều kiện thiên nhiên nhiệt đới nước ta yêu cầu tạo nên sở để làm chủ kỹ thuật công nghệ 22 Tư phải nhạy bén với mới, biết tiếp thu mới, tiên tiến, chống lại lối suy nghĩ cũ kỹ, lỗi thời Muốn đưa kinh tế - hội nước ta tiến lên, dừng lại cũ, nay, mà phải thấy trước nhu cầu sống, phát quy luật mới, khả khoa học, kỹ thuật công nghệ Từ đó, mà hướng hoạt động khoa học vào mới, tạo điều kiện cho mầm mống nảy sinh phát triển Cho nên, lề thói bảo thủ, an phận kẻ thù khoa học Tư tưởng tiến công thuộc chất tư khoa học Tri thức khoa học bao gồm giá trị tri thức dân tộc ta mà loài người tiến Hơn nữa, điều kiện khoa học kỹ thuật công nghệ, nước ta tình trạng trì trệ lạc hậu, phải biết coi trọng tiếp thu thành tựu khoa học tiến kỹ thuật giới Cách mạng khoa học - kỹ thuật phát triển với nhịp độ cao Tuy khoa học chúng ta, phải nhìn lên phía trước, nhanh chóng tiếp thu phát minh thời đại Tư mới, phong cách Khi nói đến phong cách công tác, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin thường nói đến tinh thần cách mạng Nga đầu óc thực tế Mỹ Trải qua lịch sử lâu đời, người Việt Nam tự rèn luyện lấy phong cách sống làm việc đầy tinh thần tiến thủ chứa đựng khả hành động thực tiễn lớn Hiện nay, tình hình mới, để xây dựng hội mới, kinh tế mới, người Việt Nam cần có tiếp tục đổi phong cách Chúng ta nói nhiều đến cần thiết phải đổi phong cách làm việc, tác phong công tác Nhưng từ lâu tồn dai dẳng tác phong tiêu cực, tác phong nói mà không làm Chúng ta thử điểm lại nghị hay định từ thập kỷ lại Biết bao vấn đề đề yêu cầu cấp bách, nghị sau nghị trước, mà cuối cùng, việc tổ chức thực không đưa lại hiệu đưa lại hiệu không đáng kể Nhiệm vụ đề cấp thiết tổ chức 23 thực chậm chạp Do vậy, nói đến tác phong công tác, trước hết, phải nói đến phong cách lời nói đôi với việc làm, nói làm, nói làm nhiều Cần lên án tác phong xấu xa nói mà không làm, phải xích nó, xóa bỏ Trong nghiên cứu khoa học, phải xây dựng phong cách học đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn Có học hàm học vị để đánh giá trình độ cán cần thiết Nhưng cần phải đấu tranh kiên chống lại lối học "khoa cử", biết chạy theo coi trọng văn học vị mà coi nhẹ thực hành, coi nhẹ kỹ thuật công nghệ Bởi vì, kinh tế hội nước ta tiến lên nhanh hay chậm tùy thuộc chỗ khoa học thông qua kỹ thuật công nghệ, thông qua hình thức phương pháp quản lý tác động vào sản xuất, vào mặt đời sống kinh tế hội Hơn nữa, có gắn liền với thực tiễn khoa học phát triển Khoa học phải trở thành "một chức trình sản xuất", "nền sản xuất, trở thành phạm vi ứng dụng khoa học, thành sản xuất khoa học thực nghiệm sáng tạo cải vật chất" Từ sản xuất nhỏ lạc hậu, lao động phần lớn mang tính chất thủ công, tiến thẳng lên CNXH, không thiếu sở vật chất kỹ thuật CNXH - công nghiệp sản xuất lớn đại, mà thiếu phong cách làm việc, tác phong công tác người lao động sản xuất lớn Bởi vậy, cần phải xây dựng cho phong cách làm việc khoa học, tác phong công tác giai cấp công nhân - tác phong công nghiệp Ra định phải có sở khoa học, dựa vào kết điều tra nghiên cứu, tránh lề thói tùy tiện Thực định phải có tổ chức, có kế hoạch, có kỷ luật, có kiểm tra Phong cách công tác phải coi "kỷ luật lao động then chốt toàn công xây dựng kinh tế CNXH" Đội ngũ cán khoa học kỹ thuật hoạt động mình, phải với nhân dân lao động xây dựng nên nếp sống mới, nếp sống mang đầy đủ tính ưu việt CNXH truyền thống tốt đẹp dân tộc 24 "Sống, học tập làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại" Sống giản dị, lành mạnh; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư Khoa học chất vật Ngay sống hàng ngày, người cán khoa học phải biết tôn trọng thực chất; tránh ba hoa, hình thức, phô trương; phải cách mạng, khoa học, trung thực, đoàn kết Luôn đoàn kết hợp tác, tạo điều kiện cho tài phát triển, cán khoa học trẻ Biết tập hợp lực lượng hành động thống nghiệp chung, lợi ích chung Đồng thời kiên chống biểu chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội hoạt động khoa học kỹ thuật Tổ chức công việc cách khoa học, làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có suất hiệu cao Hăng say học tập nghiên cứu, hăng say ứng dụng triển khai vào thực tiễn sống "Học, học nữa, học !" Học để hiểu biết hiểu biết để hành động Hành động có lý tưởng mục đích rõ ràng: "Vì độc lập tự do, CNXH, hạnh phúc nhân dân" 25 KẾT LUẬN Chủ nghĩa hội hội người, người Do hình thành mối quan hệ đắn người vai trò người phát triển hội nói chung hội, hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề thiếu giới quan Mác-Lênin Con người chủ thể lịch sử, sáng tạo lịch sử Trong cách mạng hội chủ nghĩa người yếu tố định vừa điểm xuất phát vừa sách kinh tế hội xây dựng hội chủ nghĩa xây dựng hội mà có đủ điều kiện vật chất tinh thần Vì xây dững hội phải đồng thời xậy dựng người người tảng hội, chủ thể hội, người hội chủ nghĩa chưa tiến tới chủ nghĩa cộng sản 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985 Hồ Chí Minh: Tuyển tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989 Hồ Chí Minh: Tuyển tập, t9, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 Về xây dựng người hội chủ nghĩa, Nxb thật, Hà Nội,1976 27 DANH MỤC VIẾT TẮT CNXH: chủ nghĩa hội XHCN: hội chủ nghĩa 28 ... sau: Quan niệm người Hồ chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin người vai trò người cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ý nghĩa việc nghiên cứu vai trò người nghiệp cách. .. CÁCH MẠNG XHCN Ở VIỆT NAM 2.1 Hồ chí Minh vận dụng, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin người Tư tưởng Hồ Chí Minh bước phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, vận dụng cách sáng tạo vào thực tiễn... đào tạo đạo đức giáo giục lối sống văn hoá cho người Chương II: HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa mác lênin về con người và vai trò của con người đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học, Hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa mác lênin về con người và vai trò của con người đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học, Hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa mác lênin về con người và vai trò của con người đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay