Ý thức đạo đức sinh viên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

32 127 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:29

PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của thế hệ trẻ, của thanh niên sinh viên”.Qủa đúng như vậy, thanh niên được coi là một nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong đó, sinh viên là tầng lớp ưu tú nhất có tri thức và luôn đi đầu trong mọi hoạt động.Trước những biến đổi, tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc định hướng các giá trị tinh thần, đặc biệt là vấn đề đạo đức. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin cùng với xu thế toàn cầu hoá như hiện nay đã và đang làm biến đổi toàn diện đời sống kinh tế, chính trị, văn hoáxã hội. Chính những biến động đó đã tác động mạnh mẽ vào ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay.Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc đang trở thành một nguồn sức mạnh tinh thần của sự nghiệp đổi mới đất nước, thì có không ít vấn đề đang đặt ra đòi hỏi phải giải quyết. Đó là cuộc đấu tranh giữa hai lối sống: lối sống có lí tưởng, lành mạnh, trung thực, sống bằng lao động của chính mình, có ý thức bảo vệ thành quả của lao động, chăm lo tới lợi ích của cộng đồng và lối sống thực dụng, ích kỉ, dối trá, ăn bám, chạy theo đồng tiền bất chính…Vì vậy, giáo dục đạo đức mới cho con người nói chung, cho thế hệ sinh viên trẻ Việt Nam nói riêng, làm lành mạnh đời sống tinh thần xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.Vì những lí do trên, Tôi đã chọn đề tài “Ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay” làm đề tài tiểu luận.Tuy trong quá trình làm, đã cố gắng làm việc nghiêm túc, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong thầy cô bổ sung và châm trước. PHN M U Tớnh cp thit ca ti Ch tch H Chớ Minh ó tng núi: Dõn tc Vit Nam cú bc ti i vinh quang sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu c hay khụng, chớnh l nh mt phn ln cụng hc ca th h tr, ca niờn sinh viờn.Qa ỳng nh vy, niờn c coi l mt ngun lc quan trng s phỏt trin ca mi quc gia Trong ú, sinh viờn l tng lp u tỳ nht cú tri thc v luụn i u mi hot ng Trc nhng bin i, tỏc ng mnh m ca nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha nh hin nay, ó nh hng khụng nh n vic nh hng cỏc giỏ tr tinh thn, c bit l o c Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh thụng tin cựng vi xu th ton cu hoỏ nh hin ó v ang lm bin i ton din i sng kinh t, chớnh tr, hoỏ-xó hi Chớnh nhng bin ng ú ó tỏc ng mnh m vo ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Trong xó hi hin nay, bờn cnh nhng truyn thng o c tt p ca dõn tc ang tr thnh mt ngun sc mnh tinh thn ca s nghip i mi t nc, thỡ cú khụng ớt ang t ũi hi phi gii quyt ú l cuc u tranh gia hai li sng: li sng cú lớ tng, lnh mnh, trung thc, sng bng lao ng ca chớnh mỡnh, cú ý thc bo v thnh qu ca lao ng, chm lo ti li ớch ca cng ng v li sng thc dng, ớch k, di trỏ, n bỏm, chy theo ng tin bt chớnhVỡ vy, giỏo dc o c mi cho ngi núi chung, cho th h sinh viờn tr Vit Nam núi riờng, lm lnh mnh i sng tinh thn xó hi l mt nhng nhim v quan trng ca cụng cuc i mi nc ta hin Vỡ nhng lớ trờn, Tụi ó chn ti í thc o c sinh viờn Vit Nam hin lm ti tiu lun Tuy quỏ trỡnh lm, ó c gng lm vic nghiờm tỳc, song chc chn khụng trỏnh nhng thiu sút, rt mong thy cụ b sung v chõm trc Mc ớch, nhim v nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu thc trng ý thc o c sinh vờn Vit Nam hin nay, xut nhng nguyờn tc v gii phỏp nhm xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn, ỏp ng vi nhng yờu cu ca thi kỡ i mi i tng v phm vi nghiờn cu Vn o c l mt ti rt rng v c nhiu ngi nghiờn cu Vúi phm vi v yờu cu ca mt tiu lun nờn Tụi xin trung nghiờn cu ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin ỏng chỳ ý l tiu lun trung nghờn cu nhng sinh viờn theo hc h o to trung v ang tui niờn nhng nm gn õy Phng phỏp nghiờn cu Tiu lun ó s dng phng phỏp vt bin chng, vt lch s, v thụng qua cỏc chớnh sỏch, ngh quyt ca ng Ngoi ra, tiu lun cũn s dng phng phỏp phõn tớch ti liu, so sỏnh, tng hp ti liu cú chn lc Kt cu ca ti Tiu lun bao gm phn: m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v phn ni dung bao gm chng: Chng I: Sinh viờn v ý thc o c sinh viờn Vit Nam Chng II: Thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Chng III: Nhng nguyờn tc v gii phỏp nhm xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hin PHN NI DUNG Chơng I: Sinh viên ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam 1.1 Sinh viờn v vai trũ ca sinh viờn 1.1.1 Khỏi nim sinh viờn ó cú nhiu ti liu a cỏc khỏi nim cho thut ng sinh viờn V c bn ó xut c mt s tiờu xỏc nh i tng Trong T in Ting Vit(2001), ó xp sinh viờn vo danh t, v nh ngha nh sau: l ngi hc bc i hc, bc i hc õy theo quy nh ca B giỏo dc, bao gm i hc v Cao ng Trong ti liu ca T Hi sinh viờn Vit Nam(1998) ó nh ngha: Sinh viờn Vit Nam l cụng dõn Vit Nam ang theo hc ti cỏc trng i hc, cao ng v ngoi nc Theo quy ch cụng tỏc hc sinh, sinh viờn cỏc trng o to ca B giỏo dc v o to thỡ Ngi ang hoc h cao ng v i hc thỡ c gi l sinh viờn Theo cun Tõm lớ hc i cngca Nguyn Minh Hc (2001), thut ng sinh viờn cú ngun gc t tin Latinh stdent cú ngha l ngi tỡm hiu, khai thỏc tri thc Sinh viờn l i biu ca mt nhúm xó hi c thự, i a s l niờn ang chun b nhng tri thc, phng phỏp v kinh nghm cn thit cú th tham gia vo quỏ trỡnh sn xut vt cht ca xó hi sau tt nghip Nhỡn chung, nhng cỏch nh ngha nờu trờn u a v tiờu xỏc nh: tui, trỡnh , lnh vc hot ng cỳng cú ch a mt tiờu lnh vc hot ng Tuy nhiờn, thc t hin nay, trờn th gii núi chung v Vit Nam núi riờng ang xut hin nhng sinh viờn tui thiu niờn, trung niờn, v trờn trung niờn Do vy, cú th rỳt nh ngha chung v khỏi nim sinh viờnnh sau: Sinh viờn l tt c nhng ngi ó tt nghp trung hc ph thụng hoc tng ng, ang theo hc ti cỏc trng i hc v cao ng, thuc mi loi hỡnh o to Ngy nay, trc nhng bin i v kinh t- xó hi ca t nc, nhiu mi cng xut hin to khụng khớ nhng c hi m c nhng thỏch thc to ln i vi tõng lp niờn núi chung v i ng sinh viờn núi riờng, nhng ngi d tip thu v c tip cn nhiu hn vi li sng hin i Trong ú, nhng nhn thc t tng, tõm lớ, lao ng, vic lm c t ra, ũi hi phi cú s nghiờn cu v phõn tớch nhm to mt lc lng lao ng trỡnh cao cho s phỏt trin t nc 1.1.2 c im ca sinh viờn Vit Nam hin Sinh viờn l mt tng lp xó hi, mt t chc xó hi c bit quan trng i vi mi th ch chớnh tr Trc ht, h mang nhng c im chung ca ngi m theo nh Mỏc ó núớ Bn cht ngi khụng phi l mt cỏi gỡ ú tru tng c hu ca cỏ nhõn riờng bit M ú l tng ho nhng mi quan h xó hi Do hu ht sinh viờn nm tui niờn, nờn h mang y nhng c im ca niờn nh: tr, cú s phỏt trin v th cht, nhy cm vi cỏi mi; hỡnh thnh kiu giao tip c bit mụi trng c bit, cú i sng xỳc cm tỡnh cm c bit Trc ht, ú l tr Theo s liu ca LHQ(2003), Thanh niờn l nhng ngi tui t 15 n 24 Trờn th gii, cú khong hn t niờn, ú Vit Nam cú 15,5 triu niờn, chim 19,4% dõn s T l t 23 tui tr xung tng s sinh viờn l 75% H u l nhng niờn tr, cú s hon thin v cỏc nhõn t v th lc nh: sc mnh, sc bn b, dai, linh hot S hon thin ny ó to iu kin cho s thnh cụng rc r ca th thao v nhng hot ng ngh thut ca la tui niờn sinh viờn Mt c im tip theo, l sinh viờn chớnh l i tng khỏ nhy cm vi cỏi mi, ham thớch cỏi mi v d tip thu cỏi mi, th hin rừ nột cỏc lnh vc liờn quan n khoa hc cụng ngh, k thut mi Nhng niờn, ú cú sinh viờn ny l nhng ngi nng ng v sỏng to, thớch tỡm kim nhng s thay i v khụng ngng thay i H bt u thoỏt s ph thuc( nhng di gúc va phi) v cú tinh thn t ý thc v trỏch nhim ca mỡnh H bt u hng n nhng chõn tri mi, hỏo hc vi mi thay i mi m Trong quỏ trỡnh ú, cú th tớp thu nhng cỏi mi tht s tt p nhng cng cú tip thu cú nhng cỏi lc hu, khụng phự hp vúi thc tin Sinh viờn l mt t chc xó hụ quan trng ca t nc H l nhng ngi cú trớ tu, nhy bộn, mn cm i vi tỡnh hỡnh chớnh tr- xó hi ca quc gia v quc t H cú chớnh kin i vi ng li ch trng, chớnh sỏch ca nhng ng chớnh tr, t chc cm quyn Do ú, hot ng chớnh tr- xó hi l nhu cu nguyn vng ca niờn sinh viờn Vic tham gia ca h vo cỏc t chc chớnh tr, on th xó hi nh on niờn, Hi sinh viờnva cú ý ngha vic phỏt trin nhõn cỏch ton din ca h va gúp phn khụng nh vo thnh cụng ca cỏc th ch xó hi Nhng, chớnh s nhy cm ú nu m khụng c nh hng ỳng thỡ d b lụi kộo v kớch ng nht thi c im th ba, phi núi n l s hỡnh thnh mt kiu giao tip mụi trng c bit Hin nay, vi s phỏt trin ca cụng ngh thụng tin, ng dng k thut ngy cng lan rng lm xut hin nhng phng tin hin i nh: email, chat, internetChớnh nhng phng tin trờn ó to mt mụi trng giao tip c bit cho gii tr giao lu vi V cng chớn vỡ sng mụi trng ú nờn ó tỏc ng trc tip n li sng v cỏch ngh ca gii tr bõy gi Ngoi nhng c im chung ca la tui niờn, sinh viờn Vit Nam cũn cú nhng c im riờng sau c quy nh bi mụi trng sng v hc ú l cú trỡnh hoỏ tng i cao, chu nh hng ca tõm lớ nhúm cú tớnh hc thut cao n nghip nghờp chuyờn mụn, cú s nh hng giỏ tr Th nht, sinh viờn Vit Nam cú trỡnh hoỏ tng i cao bi vỡ h u l nhng ngi ó tt nghờp bc trung hc ph thng, trung hc b tỳc hoc tng ng v ang theo hc i hc v cao ng Do ú, sinh viờn ó cú th t ỏnh giỏ, t ý thc, v t giỏo dc c bn thõn, cng nh vic chun b nhng k nng ngh nghip cho tng lai T ú, sinh viờn hỡnh thnh nh hng giỏ tr xó hi liờn quan n ngh nghip sau ny Mi cỏ nhõn xó hi, t giỏc hoc khụng u thuc vo mt nhúm no ú, tng n nh hoc cng cú th thay i thng xuyờn L mt tng lp xó hi c bit, sinh viờn cú chu nh hng ca tõm lớ nhúm cú tớnh hc thut cao Trong ú, mi nhúm li cú nhng c trng tõm lớ riờng, ph thuc vo mụi trng sng v c im ca cỏc thnh viờn Sinh viờn Vit Nam hin a phn l c o to theo hỡnh thc trung, cú cựng mụi trng sinh hot v hc nh nờn h chu nh hng ca tõm lớ chung nhúm m h l mt thnh viờn Bờn cnh ú, sinh viờn Vit Nam hin thc t hn, nng ng hn, cú tinh sỏng to cao, ngy cng gn bú mt thit hn vi i sng chớnh tr xó hi; cú s phõn hoỏ ngy cng sõu sc( v hon cnh gia ỡnh, v hc lc, t ú dn n phõn hoỏ v t tng, o c ) V c im ca i sng tỡnh cm ca sinh vờn thỡ: Theo B.G.Ananhev, tui sinh viờn l thi kỡ phỏt trin tớch cc nht ca loi tỡnh cm cao cp h tỡnh cm trớ tu, tỡnh cm o c, tỡnh cm thm m Nhng tỡnh cỏm ny c biu hin rt phong phỳ v cú tớnh h thng, b vng hn so vi la tui trc.Hu ht sinh vờn biu l s chm súc, say mờ i vi chuyờn ngnh v ngh nghip m mỡnh ó chn tho iu ú, h khụng ch hc tren ging ng i hc m cũn m rng, o sõu kin thc ca mỡnh bng cỏch hc th vin, hay trờn nhng phng tin truyn thụng hin iDo vy, h ó tớch lu c tri thc khng l ca nhõn loi Túm li, nhng c im chung v riờng nờu trờn ca sinh viờn ó chi phi s hỡnh thnh v phỏt trin cỏc c im tõm lớ ca la tui ny.Nhng c im y thng an xen v tỏc ng qua li vi giỳp cho sinh viờn hon thin hn na v mi mt 1.1.3 Vai trũ ca sinh viờn Vit Nam i sng xó hi Cỏc nh kinh in ca ch ngha Mỏc-Lờnin luụn ỏnh giỏ cao vai trũ quan trng ca niờn, ú cú sinh viờn, v c bit nhn mnh ca h s nghip cỏch mng ca giai cp vụ sn Sinh thi, H Chớ Minh luụn quan tõm n th h tr Ngi ỏnh giỏ cao vai trũ ca niờn vi t cỏch l mt lc lng hng hỏi s nghip xõy dng t nc Thanh niờn s lm ch nc nh Phi hc mói, tin b mói, mi tht l niờn Bỏc cng ó núi: Dõn tc Vit Nam cú bc ti i vinh quang sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu c hay khụng, chớnh l nh mt phn ln cụng hc ca th h tr, ca th h niờn sinh viờn Ti Nghi quyt Hi ngh ln th Ban Chp Hnh TW ng (khoỏVII) ó tip tc khng nh vai trũ ca niờn, sinh viờn thi kỡ mi S nghip i mi cú thnh cụng hay khụng, t nc bc vo th k XXI cú v trớ xng ỏng cng ng th gii hay khụng phn ln tu thuc vo lc lng sinh viờn tr Cú th núi rng, sinh viờn l mt tng lp xó hi, mt t chc xó hi quan trng i vi mi th ch chớnh tr H l ngun d tr ch yu cho i ng nhng chuyờn gia theo cỏc ngh nghip khỏc cu trỳc ca tng lp trớ thc xó hi Cỏc t chc chớnh tr, xó hi, dũng h, gia ỡnh u cú nhiu kỡ vng i vi sinh viờn Tt c nhng iu ny lm cho sinh viờn cú vai trũ, v trớ xó hi rừ rt Sinh viờn l mt cụng dõn ca t nc vi y quyn hn v ngha v trc phỏp lut H cú quyn bu c, ng c, phi chu trỏch nhiờm v mi hnh vi ca mỡnh trc phỏp lut Nh vy, xó hi coi h l mt thnh viờn chớnh thc, mt ngũi trng thnh Thi i ngy l thi i ca minh trớ tu, ca s phỏt trin khoa hc k thut, nờn rt cn cú nhng ngi tr tui, cú trỡnh , nng lc sỏng to cao, cú kh nng tip nhn cỏi mi nhanh Sinh viờn- ngun lc quý giỏ, khụng ht m chớnh h s l nhng ngi úng vai trũ ch cht cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc 1.2 í thc o c sinh viờn Vit Nam 1.2.1 í thc o c sinh viờn Vit Nam - b phn ca ý thc o c xó hi Dúi gúc trit hc, o c c coi l mt hin tng xó hi Tn ti xó hi quyt nh ý thc xó hi, quyt nh o c õy l cỏch hiu khỏi quỏt v o c, song di gúc o c cỏch hiu ny cha c th Giỏo trỡnh o c hc a v nh ngha ý thc o c: l mt hỡnh thỏi ý thc xó hi, l hp nhng nguyờn tc, quy tc, chun mc xó hi, nhm iu chnh, ỏnh giỏ cỏch ng x ca ngi quan h vi v quan h vi xó hi, chỳng c thc hin bi nim tin cỏ nhõn, bi truyn thng v sc mnh ca d lun xó hi Cú nhiu cỏch nh ngha khỏi nim ny nhng nhỡn t v ba c bn: th nht, o c l mt hỡnh thỏi ý thc xó hi; th hai, ú l nhng nguyờn tc, quy tc, chun mc xó hi; v th ba l nhng chun mc ú tỏc ng tr li thụng qua d lun xó hi Do vy, cú th khỏi quỏt khỏi nim ú nh sau: ý thc o c l mt hỡnh thỏi ý thc xó hi, phn ỏnh tn ti xó hi, l hp nhng nguyờn tc, quy tc, chun mc xó hi, nhm iu chnh v ỏnh giỏ cỏch ng x ca ngi quan h vi v quan h xó hi, chỳng c thc hin bi nim tin cỏ nhõn, bi truyn thng v sc mnh ca d lun xó hi Do vy, ý thc o c sinh viờn Vit Nam l b phn cu thnh ý thc o c xó hi, nờn nú va mang c trng ca ý thc o c xó hi, phn ỏnh tn ti xó hi mt thi kỡ nht nh, li va cú tớnh c thự, phn ỏnh iu kin sinh hot vt chỏt, mụi trng sng v hc ca sinh viờn Khi nghiờn cu ý thc o c , cn phi nghiờn cu nhng khỏi nim liờn quan vi nú nh nhõn cỏch, lụi sng i vi tng sinh viờn, ý thc o c úng vai trũ quan trng vic hỡnh thnh nhõn cỏch v li sng v ngc li Do vy, gia ý thc o c xó hụ núi chung v ý thc o c sinh viờn núi riờng cú mi quan h cht ch, khụng th tỏch ri í thc o c sinh viờn l s phn ỏnh c thự ca ý thc o c xó hi o c sinh viờn Vit Nam cng cú kt cu nh o c núi chung, nhng biu hờn c th sinh viờn cú nhng nột riờng, phn ỏnh c thự ca mụi trng sinh viờn sinh sng v hc M mụi trng ú phi k n nh : nh trng, gia ỡnh , kớ tỳc xỏ, th Chớnh nhng mụi trng ny ó giỳp sinh viờn hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch 1.2.2 c im ý thc o c sinh viờn Vit Nam Bờn cnh nhng c im chung ca ý thc o c núi chung, thỡ ý thc o c sinh viờn Vit Nam cú nhng c im riờng sau: Th nht l, th h tr hin nay( ú cú sinh viờn) cú lũng yờu nc, sng cú lớ tng v hoi bóo ln Nu nh trc thi chin, phong tro u tranh sinh viờn n mnh m vỡ mc tiờu c lp dõn tc v dõn ch xó hi, thỡ thi kỡ i mi nh ngy nay, truyn thng yờu nc ú oc th h sinh viờn tip thu gi gỡn hot ng hc cng nh vic tham gớa vo cỏc hot ng xó hụi Th hai, ý thc o c sinh viờn cũn gn lin vi cỏc giỏ tr o c truyn thng tt p ca dõn tc nh: cn cự sỏng to, truyn thng hiu hc, yờu ncc bit, l tryn thng hiu hc, cú ý t lp ca sinh viờn thi i mi Th ba, phi núi ti tớnh tớch cc tham gia cỏc hot ng xó hi, tinh thn on kt thng yờu ln ca th h sinh viờn t trc n í thc o c sinh viờn c th hin vic thy ngi gp hon nn thỡ cu giỳp; bit chia sộ vi ngi khỏc trc nhng khú khn Ngoi ra, sinh viờn cũn cú tớnh t giỏc cao, cú t chc cht ch mi hot ng tham gia Cui cựng, sinh viờn ang quỏ trỡnh hon thin v tõm sinh lớ, nờn tỡnh cm o c, nhõn thc o c cha y Do vy, ý thc o c sinh viờn cú tớnh n nh khụng cao, cũn tip tc hỡnh thnh v phỏt trin hn na Túm li, cỏc c im ca ý thc o c sinh viờn vi bn cht l mt b phn ca ý thc o c xó hi núi chung luụn gn cht vi nhau, khụng tỏch bit giỳp cho sinh viờn hon thin v phỏt trin nhõn cỏch Chơng II: Thực trạng nguyên nhân ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam 2.1 Thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin 2.1.1 Nhng chun mc ỏnh giỏ phm cht ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Mi sinh viờn l mt thnh viờn ca xó hi v bao gi cng tn ti mt xó hi nht nh Mi hot ng sng ca cỏ nhõn luụn din mi quan h hai chiu vi cỏc cỏ nhõn khỏc v vi c xó hi Trong quỏ trỡnh quan h qua li vi ca cỏ nhõn thng a nhng yờu cu, nguyờn tc, ũi hi cho mỡnh, cho ngi khỏc v cho xó hi nhm lm cho cỏc mi quan h qua li vi c din v bo m li ớch ca cỏc cỏ nhõn tham gia vo mi quan h ú Nhng yờu cu ú c gi l cỏc chun mc o c Nhng chun mc o c s chi phi v quyt nh hnh vi, c ch ca cỏ nhõ h tham gia vo cỏc mi quan h xó hi ú chớnh l nhng ch bo, gi ý cho ngi nờn lm gỡ, khụng nờn lm gỡ, nờn t thỏi nh th no? Vic xỏc inh chun mc o c chớnh l yờu cu ca vic ỏnh giỏ nhng mt tớch cc cng nh hn ch thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Trong cỏc tỏc phm ca Ngi, Ngi ó a mt s chun mc o c cỏch mng nh: trung, hiu, cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t, nhõn, ngha, trớ ,dng, tớn ,bn phng vụ sn u l anh em Khụng ch cú vy, ng Cng Sn Vit Nam(1998), cng ó a yờu cu v phm cht ngi mi,ú l: - cú tinh thn yờu nc, t cng dõn tc, phn u vỡ c lp dõn tc v ch ngha xó hi,-cú ý thc th, on kt, phn u vỡ li ớch chung, - cú li sng lnh mnh, cú np sng minh , cú ý thc bo v v ci thiờn mụi trng sinh thỏi, - lao ng chm ch vi lng tõm ngh nghip cú k thut sỏng to, - thng xuyờn hc tp, nõng cao trỡnh chuyờn mụn Trờn c s ú, ta cú th a nhng chun mc o c c bn i vi th h sinh viờn Vit Nam hin ú l : lũng yờu nc, yờu ch ngha Chng III: Những nguyên tắc, giải pháp xây dựng phát triển ý thức đạo đức cho sinh viên Việt Nam 3.1 Nhng nguyờn tc xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hin 3.1.1 Nhng nguyờn tc chung Trong xó hi hin nay, bờn cnh nhng giỏ tr truyn thng o c tt p ca dõn tc ang tr thnh mt ngun sc mnh tinh thn ca s nghip i mi t nc, cú khụng ớt ang t ũi hi phi gii quyt ú l cuc u tranh gia hai li sng: li sng cú lớ tng, lnh mnh vi li sng thc dng, ớch k, di trỏ, chy theo ng tin bt chớnhVỡ vy, giỏo dc o c mi cho mi ngi núi chung, cho th h tr sinh viờn Vit Nam núi riờng, lm lnh mnh i sng tinh thn xó hi l mt nhng nhim v quan trng ca cụng cuc i mi nc ta hin Vy, thc hin c nhim v ú thỡ cn phi xõy dng c h thng nhng nguyờn tc xõy dng o c mi Quy t li cú nguyờn tc c bn sau: ch ngha th l c s cu o c mi, lao ng t giỏc sỏng to l ci ngun ca o c mi, ch nha yờu nc kt hp vi ch ngha quc ta, ch ngha nhõn o cng sn, ly vic giỏo dc o c H Chớ Minh lm c s cho vic giỏo dc o c cng sn S d cú th xõy dng c nhng nguyờn tc chung c bn trờn l yờu cu v vic xõy dng ngũi mi thi i mi.Chớnh nhng nguyờn tc chung ú ó nh hng ỳng n cho vic giỏo dc o c sinh viờn Vit Nam hin 3.1.2 Nhng nguyờn tc i vi sinh viờn Bờn cnh nhng nguyờn tc chung k trờn, cn phi xõy dng c nhng nguyờn tc riờng i vi mi cỏ nhõn sinh viờn Chớnh vỡ sinh viờn l mt t chc xó hi c bit v ngy cng cú s a dng c cu, bin i c vố mt cht ln mt lng nờn nhng nguyờn tc ú c to nờn phi m bo phự hp vi nhng c im cú ca sinh viờn, nhm thỳc y quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch Trong vic xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam cn phi ht sc coi trng vic giỏo dc o c truyn thng ca dõn tc Trong cụng tỏc giỏo dc o c cho sinh viờn khụng nờn núng vi, ch quan m cn phi kiờn trỡ, bn b Hn na, cn phi nờu gng sỏng v o c cho sinh viờn noi theo, to mụi trng tt cho sinh viờn hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch Mt khỏc, cn sỏng to cỏc hỡnh thc giỏo dc cho phự hp vi c im ca sinh viờn Chớnh nhng nguyờn tc riờng i vi sinh viờn núi trờn l mc tiờu ca quỏ trỡnh giỏo dc o c, nhõn cỏch cho sinh viờn T ú, giỏo dc cho sinh viờn cú lũng yờu nc, yờu ch ngha xó hi, sng cú lớ tng, tinh thn vụ sn, lũng nhõn ỏi, cú tớnh k lut v ý thc phỏp lut Bờn cnh vic tớch cc hc tp, nhanh nhy nm bt nhng cỏi mi, thỡ sinh viờn cn phi nhit tỡnh tham gia vo cỏc hot ng xó hi trờn tinh thn tng thõn tng ỏi, yờu thng ln nhau, giỳp cựng tin b Sinh viờn cn phi bit tip thu v gi gỡn nhng giỏ tr o c truyn thng ca dõn tc Trờn c s ú, hỡnh thnh nờn nhng giỏ tr o c mi cho sinh viờn phự hp vi hon cnh thc t Di tỏc ng ca nn kinh t hi nhp, phỏt trin theo nh hng xó hi ch ngha ca t nc, vic nhng gii phỏp xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hiờn ang l cp thit cn thc hin ca ng v Nh nc ta 3.2 Nhng gii phỏp xõy dng v phỏt trin ý thc o c múi cho sinh viờn Vit Nam hin 3.2.1 Xõy dng mụi trng o c tt p ỏnh giỏ mt ngi cú o c hay khụng, ngi ta cn c vo hnh vi ca ngi ú M hnh vi o c li c biu hin cỏch i nhõn x th, li sng, phong cỏch, li n ting núi ca mi ngi Sinh viờn- t bo ca xó hi, c giỏo dc mụi trng : xó hi, nh trng v gia ỡnh Chớnh nhng mụi trng ny ó to iu kin cho vic xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Mun sinh viờn hỡnh thnh nhng phm cht o c tt p, hp vi o lớ ngi thỡ cn phi xõy dng c mụi trng o c tt p Chớnh vỡ th, vic xõy dng mụi trng o c y c coi l tin , l c s v iu kin vt cht cho s hỡnh thnh v phỏt trin ý thc o c mi 3.2.1.1 Xõy dng mụi trng xó hi lnh mnh Trc ht, phi xõy dng c mt mụi trng xó hi lnh mnh.Vỡ sinh viờn l ngun nhõn lc d tr cho xó hi, vy cn phi tớch cc nng cao c s vt cht k thut, phỏt trin kinh t, xõy dng mt xó hi giu mnh, dõn ch cụng bng minh ng ta cn va phi chỳ ý quan tõm n phỏt trin kinh t, va phi to iu kin thun li cho mi cỏ nhõn sinh viờn cú c hi tham gia v phỏt huy ht kh nng ca bn thõn Chớnh nhng iu ú, s giỳp cho sinh viờn tng bc lm quen vi thc tin v sn sng cng hin cho s giu mnh ca t nc Mt khỏc, ng v Nh nc ta cn phi m bo s cht ch v hon thin h thng phỏp lut, cng nh cỏc quy tc, chun mc o c núi riờng nhm to c s vng chc xõy dng ý thc o c mi cho sinh viờn Hn lỳc no ht, cn phi lnh mnh hoỏ mụi trng xó hi, to s cụng bng, dõn ch xó hi.Vỡ th m thỳc y vic phỏt trin phm cht o c ngi núi chung, ca sinh viờn núi riờng Bờn cnh ú, cn phi cú thỏi rừ rng, dt khoỏt vic phờ phỏn nhng biu hin o c sai lch s giỳp cho sinh viờn kiờn nh vi lp trng t tng ca bn thõn, giỳp nh hng ỳng cho nhng bc i sau ny Cỏ nhõn l mt sinh viờn tnh l lờn thnh ph hc vi bao khú khn sinh hot cng nh hc c bit, i vi nhng bn sng kớ tỳc xỏ hin cũn gp phi nhng khú khn sinh hot, c s vt cht thp kộm nờn hu ht sinh viờn cha yờn tõm hc hnh Chớnh t thc t ú, yờu cu i vi ban qun lớ nh trng, ban qun lớ kớ tỳc xỏ cú nhng gii phỏp chm lo to iu kin c s vt cht sinh hot cng nh hot ng hc cho sinh viờn Cú nh vy, mi to c mụi trng tht s tt p, n nh sinh viờn yờn tõm phn u hc Ngoi hot ng hc ra, sinh viờn cũn tham gia nhit tỡnh vo cỏc hot ng hoỏ, ngh, th thao khỏc Chớnh vỡ vy, cn phi tng cng hn na cỏc hot ng vui chi gii trớ cho sinh viờn giỳp h phỏt trin ton din nhõn cỏch o c Bờn cnh ú, cn cú bin phỏp ngn chn nhng h tc lc hu, mờ tớn d oan, hoỏ i try xõm nhp vo mụi trng sinh viờn; cn cú nhng bin phỏp ngn nga v x lớ kp thi nhng hnh vi tuyờn truyn la bp, kớch ng lụi kộo sinh viờn i theo ng phm phỏp c bit, cn phi thnh lp i niờn xung kớch, phỏt trin phong tro tỡnh nguyn nh: hot ng hin mỏu cu ngi, ng h qu vỡ ngi nghốo Trờn c s k tha v phỏt huy nhng giỏ tr o c truyn thng ca dõn tc lỏ lnh ựm lỏ rỏch, cn phi to mi quan h tt p gia h vi Chớnh vỡ l ú, s to c s cho vic hỡnh thnh ý thc o c mi cho sinh viờn 3.2.1.2 Xõy dng mụi trng nh trng nghiờm tỳc Nh trng chớnh l ni cung cp cho sinh viờn nhng tri thc o c cn thit Thụng qua cỏc gi lờn lp sinh viờn s c trang b nhng tri thc o c mi mt cỏch khỏi quỏt v h thng Chớnh vỡ vy, m cn phi xõy dng c mụi trng nh trng nghiờm tỳc; cn phi cú nhng bin phỏp khc phc hin tng tiờu cc hc ng: quay cúp, gian ln thi c, mua bng bỏn im, chộp tri thc ca ngi khỏc , y mnh phong tro khụng giỏo dc nhm nõng cao cht lng hc ca sinh viờn T ú, s to ngun nhõn lc d tr cú kh nng nm bt c khoa hc cụng ngh, nhng k thut mi nh hin Yờu cu i vi nhng ngi qun lớ giỏo dc l cn cú nhng chớnh sỏch u ói c bờt i vi nhng sinh viờn vựng cao, vựng sõu, vng xa, sinh viờn cú hon cnh khú khn, bng cỏch cú ch hng tin tr cp cỏc kỡ hc v cú nhng u tiờn vic xột tuyn vo cỏc trng i hc v cao ng(ú chớnh l ch im cng) Bờn cnh ú, cn hỡnh thnh mi quan h tt p gia thy v trũ, gia sinh viờn vi nhng cỏn b nhõn viờn lm vic trng, ging cao tinh thn tụn s trng o; nhm gi sch phm cht o c tt p hỡnh nh sinh viờn mt mi ngi 3.2.1.3 Xõy dng mụi trng gia ỡnh m ờm, hnh phỳc Gia ỡnh l t bo ca xó hi, l mụi trng u tiờn v quan trng m ú mi cỏ nhõn sinh ra, ln lờn v trng thnh Chớnh t m gia ỡnh ú v nhng mi quan h tt p gia cỏc thnh viờn cú tỏc dng nuụi dng tõm hn ngi, hỡnh thnh nhõn cỏch o c cho mi cỏ nhõn sinh viờn Trc nhng bin ng sõu sc ca nn kinh t, tỡnh hỡnh chớnh tr- xó hi ca t nc, mụi trng gia ỡnh cng ang cú nhiu thay i sõu rng v nhanh chúng.Trờn c s ú, cn xõy dng lờn mụ hỡnh gia ỡnh m ú cú s kt hp gia yu t truyn thng v hin i V c bit, cn phi chỳ trng vic ci thin iu kin sinh hot vt cht ca gia ỡnh Hn na, cng cn cú bin phỏp nhm ci thin cht lng cuc sng thụng qua vic tng cng cỏc hot ng vui chi gii trớ, hoỏ, th thao khỏc nhm to iu kin hon thin nhõn cỏch Gii phỏp tip theo cn núi n l cn tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc cho sinh viờn v gii tớnh, v nhng biu hin tiờu cc ca nhng t nn xó hi hin giỳp sinh viờn nh hng ỳng nhg bc i c th ca mỡnh 3.2.2 Nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏo dc o c v qun lớ sinh viờn 3.2.2.1 Tng cng s lónh o ca ng v ca cỏc t chc on th Trong cụng tỏc giỏo dc o to v qun lớ sinh viờn, thỡ ng luụn úng vai trũ lónh o, nh hng ỳng cho nhn thc ca sinh viờn, vch nhng k hoch mang tớnh chin lc lõu di thụng qua cỏc hot ng v cỏc phong tro ca cỏc t chc on th, to u kin xõy dng mụi trng xó ht tt p, n nh.Cỏc cp b ng, chi b ng phi luụn quan tõm sõu sỏt n mi hot ng liờn quan n sinh viờn cú nhng phng hng ch o ỳng n v kp thi V chớnh nhng tm gng ng viờn sinh viờn, s cú tỏc dng khuyn khớch, c v cho mi hot ng ca sinh viờn trng, lp Khụng ch cú vy, cỏc t chc on th, on TNCS H Chớ Minh, Hi sinh viờn Vit Nam cũn cú vai trũ vic y mnh hn na cỏc hot ng xó hi nhm nh hng t tng o c cho sinh viờn; ng thi a mi cỏ nhõn sinh viờn tham gia v cỏc hot ng xó hi t rốn luyn, tu dng bn thõn T ú, giỳp sinh viờn tớch lu c nhng k nng v kinh nghim sng cho riờng mỡnh lm c iu ú, cỏc cp lónh o qun lớ cn phi cú nhng chinh sỏch u t, tng kinh phớ chi cho cỏc hot ng xó hi m sinh viờn tham gia.Cú nh vy, mi khớch thớch ch th h sinh viờn tớch cc tham gia cỏc phong tro 3.2.2.2 Phỏt huy vai trũ ca nhng phng tin truyn thụng i chỳng Gii phỏp th hai cụng tỏc giỏo dc o c v qun lớ sinh viờn cn núi n l phi phỏt huy vai trũ ca nhng phng tin truyn thụng hin i nhm to c s cho sinh viờn nõng cao tm nhn thc v xó hi hn na Thi i ngy l thi i ca cụng ngh thụng tin, ca nhng phng tin hin i s lm phỏ v khong cỏch gia nhng bin ng ca xó hi vi nhu cu hiu bit ca ngi v xó hi Chớnh nhng d lun xó hi ú khụng ch cú tỏc dng thụng bỏo ni dung cỏc chun mc, cỏc nguyờn tc o c, m cũn cú tỏc dng kim tra, ỏnh giỏ v iu chnh s nhn thc ca mi ngi v cỏc chun mc, nguyờn tc o c Nhng ni dung o c cng cn c truyn ti thng xuyờn thụng qua cỏc kờnh truyn ti nh qua loa i, sỏch bỏo, Cn ỏu tranh khc phc nhng biu hin tiờu cc v o c ca mt s sinh viờn cng nh ca mt s cỏn b cp cao.Bờn cnh ú, cn nờu gng ngi tt vic t nhm giỳp sinh viờn nhn thc c mt cỏch ỳng n, nh hng ỳng giỏ tr cho tng lai Hin nay, c s vt cht, c s h tng ca mt s trng i hc v cao ng cũn thp kộm, cỏc phng tin dựng hc cũn thiu nhiu, cha ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca th h tr sinh viờn Chớnh t thc t ú, ũi hi cn phi tng cng xõy dng c s vt cht nh : xõy dng cỏc phũng c bỏo, bng tin , dch v internet giỳp cho sinh viờn cú th cp nhn thụng tin mt cỏch thng xuyờn 3.2.2.3 Kt hp i mi ni dung v phng phỏp ging dy trờn ging ng i hc v cao ng Gii phỏp th ba cn thc hin cụng tỏc gỏo dc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hin phi k n vic tng cng v i mi phng phỏp ging dy ca b mụn khoa hc Mỏc-Lờnin v T tng H Chớ Minh c v mt ni dung ln phng phỏp T ú, mi cú th to c s hng thỳ hc tp; giỳp cho mi cỏ nhõn sinh viờn tớch lu thờm tri thc nhõn loi, gúp phn giỳp hon thin v phỏt trin nhõn cỏch o c bn thõn Vi t cỏch l mt sinh viờn Vit Nam, bn thõn mi sinh viờn cn phi cú ý thc t giỏc hc tp, cú tinh thn trỏch nhim i vi bn thõn, i vi gia ỡnh v xó hi Trc ht, vic phn u tớch lu tri thc l hon thin bn thõn, sau ú l xõy dng nờn mt mỏi m gia ỡnh hnh phỳc, v cui cựng l cng hin sc mỡnh cho t nc Sinh viờn cn phi ý thc sõu sc hn v quyn v trỏch nhim cụng dõn ca mỡnh Chớnh vỡ l ú, s giỳp h nh hng, nhn thc mt cỏch sõu sc v ỳng n v nhng giỏ tr o c truyn thng ca dõn tc Phi bit kt hp nhng giỏ tr o c truyn thng vi nhng giỏ tr o c hin i nhm to giỏ tr o c mi tt p nht cho sinh viờn Vic nõng cao hiu qu ca cụng tỏc qun lớ sinh viờn, mt mt gúp phn hỡnh thnh ý thc o c mi, mt khỏc hn ch nhng biu hin tiờu cc vic hỡnh thnh phm cht o c mi ch sinh viờn.Trong c cu t chc ca trng, cn quan tõm hn na vic nõng cao hiu qu hot ng ca phũng Cụng tỏc chớnh tr cng nh phũng o to Mt khỏc, cn tng cng hn na cụng tỏc qun lớ sinh viờn v ngoi phm vi kớ tỳc xỏ Hn lỳc no ht, cỏc cp lónh o, ban qun lớ sinh viờn cn cú nhng bin phỏp khc phc, xõy dng khu kớ tỳc xỏ sinh viờn m bo c trt t an ninh h yờn tõm hc hnh Túm li, nhng nguyờn tc n gii phỏp c th trờn cú mi quan h cht ch vi nhau, khụng tỏch ri Nhng nguyờn tc nhm nh hng cho s phỏt trin ý thc o c sinh viờn Cũn nhng gii phỏp li gii quyt cho nhng hn ch thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam nhm to hiu qu cao nht vic giỏo dc o c sinh viờn cho phự hp vi tỡnh hỡnh mớ nh hin KT LUN t nc ta ang bc vo thi kỡ phỏt trin mi, y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ v hi nhp ton din, y v sõu rng hn, m rng hp tỏc quc t, tham gia mnh m vo quỏ trỡnh ton cu hoỏ õy l hi mi Vit Nam sm thoỏt nc nghốo v cng l thi c cho th h tr rốn luyn, hc tp, lao ng sỏng to, cng hin lờn tr thnh ngi ch tng lai tht s ca nc nh nh kỡ vng ca Bỏc H i vi th h tr niờn Cụng cuc xõy dng v bo v t nc ang t cho th h tr Vit Nam, c bit l sinh viờn nhng yờu cu, nhim v mi nng n, khú khn gp bi nh Bỏc ó tng núi: Dõn tc Vit Nam cú bc ti i vinh quang sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu c hay khụng, chớnh l nh mt phn ln cụng lao hc ca th h tr, ca niờn sinh viờn Do vy, cn phỏt trin mt nn giỏo dc hc i ụi vi hnh, lớ lun i ụi vi thc tin , cn cự i ụi vi tit kim o to thnh nhng cụng dõn hu ớch cho nc Vit Nam, mt nn giỏo dc lm phỏt trin hon ton nhng nng lc sn cú ca th h tr ca t nc, to oc ngun nhõn lc cú tri thc, k nng lm vic, lao ng sỏng to ỏp ng nhu cu phỏt trin ca t nc thi kỡ mi Trờn c s ú, cn tng cng hn na cụng tỏc giỏo dc o c cho sinh viờn nhm giỳp h nhn thc v cú s nh hng ỳng n cho nhng bc i tng lai, vỡ mc tiờu chung ca ton xó hi Xõy dng t nc giu mnh, dõn ch cụng bng v minh DANH MC TI LIU THAM KHO Hong Anh( ch biờn)- Giỏo trỡnh Tõm lớ hc giao tip, Nxb HSP, 2004 2.Hong Anh, Ngụ Cụng Hon- Giao tip s phm, Nxb Gớỏo dc, 1998 Hong Vn Tun, Cỏc quy tc hay giao tip, Nxb Thanh niờn, H Ni, 1996 4.PGS Trn Trng Thu, PGS Nguyn Sinh Huy, Nhp mụn khoa hc giao tip, H Ni, 1996 PGS.Lờ Vn Hng( ch biờn), Tõm lớ hc la tui v tõm lớ hc s phm, H Ni,2001 Phm Minh Hc ( ch biờn), Tõm lớ hc xó hi, Nxb Giỏo dc, 1980 T in Tõm lớ hc, Nxb Chớnh tr Maxcva,1980 Bựi Vn Hu, Tõm lớ hc, Nxb HQG, H Ni, 1990 T in Ting Vit, Tp t in ngụn ng, H Ni, 1992 10 TS Trn Minh Ngc( ch biờn), cng bi ging Tõm lớ hc i cng, H Ni, 2005 11 Nguyn Thc, Phm Thanh Ngh, Tõm lớ hc s phm i hc, Nxb Giỏo dc, H Ni, 1992 12 Trn Th Minh c( ch biờn) Giỏo trỡnh Tõm lớ hc xó hi, i hc Tng hp H Ni, 1994 13 Tỏc ng ton cu hoỏ n o c sinh viờn hiờn nay, Trit hc(4-2004) 14 Giỏo dc o c cỏch mng cho sinh viờn, Xõy dng ng(5-2004) 15 V xu hng ng ca o c sinh viờn Vit Nam giai on hin nay, Khoa hc Xó hi(6-2004) 16 HVCTQGHCM,(2002), Giỏo trỡnh T tng H Chớ Minh, Nxb CTQG H Ni 17 c im v vai trũ ca sinh viờn hin nay, Thanh niờn(202003) 18 T in Tõm lớ, Nxb Ngoi Vn, H Ni, 1991 19 TS Phng Kỡ Sn( ch biờn), Tõm lớ hc xó hi, Nxb i hc quc gia, H Ni, 2001 20 Giỏo trỡnh Trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb CTQG, H Ni- 2005 21 Giỏo trỡnh o c hc, Nxb CTQG, H Ni-2001 22 Thm nhun o c H Chớ Minh, Nxb CTQG, H Ni-2007 23 Nhng c s tõm lớ hc v giỏo dc hc cụng tỏc ng, Nxb Thụng tin lớ lun, H Ni, 1982 24 Trn Hip, Tõm lớ hc xó hi - my lớ lun, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, 1991 25.TS Trn Minh Ngc ( ch biờn)- Giỏo trỡnh Giỏo dc hc,H Ni- 2001 26 V Dung, Tõm lớ hc xó hi, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni-2000 27 H Th Ng, ng V Hot, Giỏo dc hc, Nxb Giỏo dc, H Ni- 1987 28 Trn Ngc Khuờ, Tõm lớ hc xó hi cụng tỏc qun lớ lónh o, Hc vin CTQG H Chớ Minh, H Ni, 1993 29 Nguyn Th Kit( ch biờn), inh hng giỏ tr o c sinh viờn cụng cuc i mi nc ta hin nay, Nxb Thanh niờn, 1997 MC LC A Phn m u .1 Tớnh cp thit ca ti Mc ớch, nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu .2 Phng phỏp nghiờn cu Kt cu ca ti B Phn ni dung Chng I: Sinh viờn v ý thc o c sinh viờn Vit Nam 1.1 Sinh viờn v vai trũ ca sinh viờn Vit Nam 1.1.1 Khỏi nim sinh viờn 1.1.2 c im ca sinh viờn Vit Nam hin 1.1.3 Vai trũ ca sinh viờn Vit Nam i sng xó hi .6 1.2 í thc o c sinh viờn Vit Nam 1.2.1 í thc o c sinh viờn Vit Nam - b phn ca ý thc o c xó hi 1.2.2 c im ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Chng II: Thc trng ý thc o c siinh viờn Vit Nam hin 10 2.1 Thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin .10 2.1.1 Nhng chun mc ỏnh giỏ phm cht ý thc o c sinh viờn 10 2.1.2 Mt tớch cc ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin 11 2.1.3 Mt hn ch ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin 12 2.2 Nguyờn nhõn ca thc trng 14 2.2.1 Nguyờn nhõn khỏch quan 14 2.2.2 Nguyờn nhõn ch quan 16 Chng III: Nhng nguyờn tc, gii phỏp nhm xõy dng v phỏt trin ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin .18 3.1 Nhng nguyờn tc xõy dng v phỏt trin ý thc o c cho sinh viờn Vit Nam hin .18 3.1.1 Nhng nguyờn tc chung 18 3.1.2 Nhng nguyờn tc i vi sinh viờn .18 3.2 Nhng gii phỏp nhm xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hin 19 3.2.1 Xõy dng mụi trng o c tt p 19 3.2.2 Nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏo dc o c sinh viờn .22 C Kt lun 25 Danh mc tham kho 26 HC VIN CHNH TR- HNH CHNH QUC GIA H CH MINH HC VIN BO CH V TUYấN TRUYN KHOA TM L GIO DC -*** - TIU LUN HC PHN: MT S CHUYấN TM L bi: í Thc o c ca sinh viờn Vit Nam hin Sinh viờn: Nguyn Th Chnh Lp: Giỏo dc chớnh tr K26 H Ni, Thỏng 12-2008 ... PHN NI DUNG Chơng I: Sinh viên ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam 1.1 Sinh viờn v vai trũ ca sinh viờn 1.1.1 Khỏi nim sinh viờn ó cú nhiu ti liu a cỏc khỏi nim cho thut ng sinh viờn V c bn ó ... Thực trạng nguyên nhân ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam 2.1 Thc trng ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin 2.1.1 Nhng chun mc ỏnh giỏ phm cht ý thc o c sinh viờn Vit Nam hin Mi sinh viờn l mt thnh viờn... dựng phát triển ý thức đạo đức cho sinh viên Việt Nam 3.1 Nhng nguyờn tc xõy dng v phỏt trin ý thc o c mi cho sinh viờn Vit Nam hin 3.1.1 Nhng nguyờn tc chung Trong xó hi hin nay, bờn cnh nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý thức đạo đức sinh viên việt nam hiện nay tiểu luận cao học, Ý thức đạo đức sinh viên việt nam hiện nay tiểu luận cao học, Ý thức đạo đức sinh viên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay