Những vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa tiểu luận cao học

31 357 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:29

MỞ ĐẦU1. Lý do và tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.Trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn những vấn đề khó lường như hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách nhằm xoá bỏ CNXH. Đặc biệt là từ khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ thì nhựng nguyên lý của CNXHKH là một trong những mục tiêu không thể bỏ qua của các thế lực thù địch.Nội dung xây dựng con người mới XHCN là nội dung quan trọng, trong chủ nghĩa Mác Lênin, đã được các đảng cộng sản và phong trào công nhân thế giới tiếp thu và học tập. Trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh, người nói “muốn xây dựng được CNXH thì trước hết phải có những con người XHCN”. Bác truyền bá, vận dụng, sáng tạo, thành công những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cách mạng nước ta đi hết thắng lợi, này đến thắng lợi khác, thực hiện lý tưởng của CNXH và CNCS.Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng con người mới XHCN, nhất là đối với nước ta có điểm xuất phát thấp từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chịu hàng ngàn năm dưới ách thống trị của phong kiến và gần một trăm năm dưới ách nô dịch của đề quốc, thực dân. Đảng và Nhà nước ta đã có nhận thức đúng đắn vấn đề này, nên trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đã đề ra được những chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể đất nước, giữa vững độc lập dân tộc, từng bước xây dựng CNXH, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.Đối với một sinh viên theo học chuyên ngành CNXH khoa học, nghiên cứu nội dung xây dựng con người mới XHCN là một dung quan trọng trong chương trình học tập và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn của cách mạng. Do vậy đây là nội dung hoàn toàn phù hợp với năng lực của tác giả. M U Lý v tớnh cp thit nghiờn cu ti Trong tỡnh hỡnh th gii v khu vc cú nhiu din bin phc tp, luụn tim n nhng khú lng nh hin nay, cỏc th lc thự ch luụn tỡm mi cỏch nhm xoỏ b CNXH c bit l t Liờn Xụ v cỏc nc XHCN ụng u sp thỡ nhng nguyờn lý ca CNXHKH l mt nhng mc tiờu khụng th b qua ca cỏc th lc thự ch Ni dung xõy dng ngi mi XHCN l ni dung quan trng, ch ngha Mỏc- Lờnin, ó c cỏc ng cng sn v phong tro cụng nhõn th gii tip thu v hc Trong ú cú ch tch H Chớ Minh, ngi núi mun xõy dng c CNXH thỡ trc ht phi cú nhng ngi XHCN Bỏc truyn bỏ, dng, sỏng to, thnh cụng nhng nguyờn lý ca ch ngha Mỏc- Lờnin vo Vit Nam, tin ti thnh lp ng cng sn Vit Nam, di s lónh o ca ng ng u l ch tch H Chớ Minh, a cỏch mng nc ta i ht thng li, ny n thng li khỏc, thc hin lý tng ca CNXH v CNCS Nhn thc c tm quan trng ca vic xõy dng ngi mi XHCN, nht l i vi nc ta cú im xut phỏt thp t mt nc nụng nghip lc hu, chu hng ngn nm di ỏch thng tr ca phong kin v gn mt trm nm di ỏch nụ dch ca quc, thc dõn ng v Nh nc ta ó cú nhn thc ỳng n ny, nờn quỏ trỡnh lónh o s nghip cỏch mng ó c nhng ch trng, ng li cỏch mng ỳng n phự hp vi hon cnh c th t nc, gia vng c lp dõn tc, tng bc xõy dng CNXH, thc hin mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch v minh i vi mt sinh viờn theo hc chuyờn ngnh CNXH khoa hc, nghiờn cu ni dung xõy dng ngi mi XHCN l mt dung quan trng chng trỡnh hc v nghiờn cu nhng thc tin ca cỏch mng Do vy õy l ni dung hon ton phự hp vi nng lc ca tỏc gi Gii hn v phm vi nghiờn cu ca ti 2.1.Trong bi tiu lun ny tỏc gi ch trỡnh by nhng xõy dng ngi mi XHCN 2.2 Trỡnh by cỏc ni dung c th, biu hin, b sung tng giai on cỏch mng Trỡnh by cỏc khỏi nim liờn quan, v nhng ni dung ca quỏ trỡnh xõy dng ngi mi XHCN Trỡnh by nhng iu kin thc hin quỏ trỡnh xõy dng ngi mi XHCN 2.3 Trờn c s ú xem xột s dng mi quan h ú ca ng v Nh nc ta cỏc giai on lch s nht l giai on i mi hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan 3.1 S quan tõm ca cỏc nh nghiờn cu Vn xõy dng ngi mi XHCN, l ni dung quan trng quỏ trỡnh tin hnh cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc Nú l ni dung quan trng ng v Nh nc ng li, ch trng, bin phỏp ỳng n vi tng giai on cỏch mng phự hp vi hon cỏch lch sthc hin thng li nhng mc tiờu ca CNXH Nờn nú ó thu hỳt rt nhiu nh lý lun, chớnh tr, nh khoa hc, nh s hcang v tip tc quan tõm nghiờn cu S quan tõm ny th hin qua mt s ti, tỏc phm sau: C.Mỏc v Ph.ngghen, Ton tp, NXB CTQG, HN, 1995, Tp 23 tr 21 ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, NXB CTQG, HN, 2006 tr.70 ng cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, NXB CTQG, HN, 2001 tr.84 o Duy Quỏt: Gi vng nh hng xó hi ch ngha (Tp cng sn 06/2007) V.I Lờnin Nh nc v cỏch mng, (NXB Tin B Matxcva, 1976, t.33, tr.1-148) V.I Lờnin Nhng nhim v tr c mt ca chớnh quyn Xụvit (NXB Tin B Matxcva, 1978, t.36, tr.201-25 Li cho mng i hi i biu ton quc ln th IX ng cng sn Vit Nam, NXB CTQG, HN, 2001, tr.53 3.2 Túm tt giỏ tr tỏc phm Mi mt ti i vo lý gii, phõn tớch mt khỏc nhau, cỏc ti nghiờn cu phm vi rng v xuyờn sut chiu di lch s Song gúc ny hay gúc khỏc mi mt ti u th nin nhng ni dung t tng, trớ tu ca nhõn loi v th hin s tõm huyt, n lc ca tỏc gi 3.3 S khỏc bit nghiờn cu ca bi tiu lun ny vi nhng ti khỏc Bi tiu lun ny cng xut phỏt t nhng ni dung xõy dng ngi mi XHCN, song i sõu vo phõn tớch quỏ trỡnh xõy dng ngi mi XHCN Vit Nam giai on hin nay, ng thi qua ú thy c s dng v phỏt trin lý lun ca ng v nh nc ta v ý ngha ca nú giai on hin Mc tiờu v nhim v nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ti ny lm rừ mt s lý lun v thc tin v xõy dng ngi mi XHCN thi k quỏ lờn CNXH Vit Nam, cú th t c mc tiờu y, tỏc gi xỏc nh cn phi thc hin nhng nhim v nghiờn cu ch yu di õy Trỡnh by h thng khỏi nim liờn quan v cỏc quan im v ngi ng thi trỡnh by tớnh tt yu ca quỏ trỡnh xõy dng ngi mi XHCN v nhng nụo dung v gii phỏp xõy dng ngi mi XHCN ỏnh giỏ quỏ trỡnh dng ca ng v Nh nc ta cỏc giai an cỏch mng v ý ngha ca nú giai on hin Phng phỏp nghiờn cu ca ti Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti, tỏc gi luụn ng vng trờn lp trng quan im ca ch ngha vt lch s v ch ngha vt bin chng ca ch ngha Mỏc- Lờnin, kt hp phng phỏp lụgớc- lch s l ch yu, bờn cnh ú l phõn tớch- tng hp, phõn tớch- lụgớc, phõn tớch- so sỏnh Kt cu ni dung ca ti Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, danh mc vit tt, ti ny d kin c trin khai theo kt cu di õy Chng Lý lun chung v ngi 1.1 Mt s khỏi nim liờn quan 1.2 Tớnh tt yu phi xõy dng ngi mi XHCN 1.2.1 C s lý lun 1.2.2 C s thc tin Chng Quỏ trớnh xõy dng ngi mi 2.1 Tớnh tt yu phi xõy dng ngi mi 2.1.1 CNXH c xõy dng bi nhng ngi lch s 2.1.2 Ch XHCN vi nn kinh t XHCN i hi phi cú nhng ngi mi 2.1.3 Con ngi mi c hỡnh thnhtrong quỏ trỡnh xõy dng ch mi 2.2 Ni dung ngi mi XHCN 2.2.1 Cú tinh thn th 2.2.2 Cú nng lc lm ch 2.2.3 Cú ý thc t chc k lut cao 2.2.4 Con ngi phat strin ton din 2.2.5 Kt hp ch ngha yờu nc vi ch ngha quc t vụ sn Chng Phng hng v gii phỏp xõy dng ngi mi XHCN 3.1 Quan im ca ng ta v nhõn t ngi: 3.2 ng ta khng nh xõy dng ngi l ng lc ca s phỏt trin xó hi 3.3 ng ta khng nh ngi l mc ớch ca s phỏt trin xó hi: 3.4 Xõy dng ngi mi XHCN Hon thin v cng c quan h sn xut XHCN 3.5 y mnh cong nghip hoỏ v hin i hoỏ t nc 3.6 y mnh giỏo dc, hoỏ- t tng NI DUNG Chng Mt s chung v ngi mi xó hi ch ngha 1.1 Mt s khỏi nim 1.1.1 Khỏi nim ngi Sinh vt thuc ging ngi, ỏnh du trỡnh phỏt trin cao ca c th sng trờn Trỏi t T tng c i coi CN l s kt hp gia th xỏc v linh hn Quan nim tõm cho bn cht ca CN l tinh thn, l lớ tớnh Quan nim siờu hỡnh ch nhỡn thy CN riờng r, mt sinh hc hay mt tõm lớ CN Quan nim vt nh ngha CN l thc th sinh hc - tõm lớ - xó hi v nhn mnh: "bn cht ca ngi l tng ho cỏc quan h xó hi" (Mac) Trong lch s, CN hỡnh thnh t lao ng mang tớnh xó hi Trong lao ng, CN thng xuyờn lm bin i nhng iu kin tn ti ca mỡnh, to th gii hoỏ vt cht v tinh thn CN cng hỡnh thnh t nn hoỏ chớnh mỡnh to Do vy, CN va l sn phm ca s phỏt trin xó hi, va l ch th ca s phỏt trin y 1.1.2 Khỏi nim ch ngha xó hi Ch ngha xó hi l nhng c m, nguyn vng, lý tng ca i a s nhõn dõn lao ng v mt ch xó hi ú nhõn dõn lm ch v cú quyn lc cựng xõy dng cuc sngnngy cng bỡnh ng, hnh phỳc cho mi ngi 1.1.3 Khỏi nim thi k qỳa Thi k quỏ lờn CNXH l thi k ci bin cỏch mng sõu sc , ton din v lõu di trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi, to nhng tin vt cht, tinh thn cn thit cho xó hi mi ú nhng nguyờn tc cn bn ca xó hi XHCN c thc hin 1.1.4 Khỏi nim phỏt huy ngun lc ngi Phỏt huy ngun lc ngi cú ngha l quỏ trỡnh phỏt hin, bi dng, k tha, b sung v phỏt trin cng nh s dng hiu qu nhng tim nng, nng lc ca mi cỏ nhõn v cng ng vo quỏ trỡnh phỏt trin ng thi khc phc, iu chnh nhng xu hng ng lch lc cú nh hng su n cht lng v tin trỡnh phỏt trin ca nú thụng qua c ch v h thng chớnh sỏch hp lý ca cỏc ch th qun lý ngun nhõn lc 1.1.5 Xó hi xó hi ch ngha 1.2 Tớnh tt yu phi xõy dng ngi mi XHCN 1.2.1 C s lý lun 1.2.1.1 Quan nin CMỏc- Ph.ngghen v ngi mi XHCN Trong nhiu tỏc phm CMỏc- Ph.nghen ó lun chng v ngi mt cỏch sõu sc theo nhiu gúc khoa hc khỏc Th nht theo hai ụng ngi l mt thc th xó hụi mng bn cht xó hi, ng thi l mt thc th t nhiờn, mt cu trỳc sinh hc Theo cỏc ụng mt t nhiờn v mt xó hi ngi khụng tỏch ri nhau, i lp nhau, ngc nhau, thng nht bin chng v tỏc ng ln Chu s tỏc ng mt xó hi, mt t nhiờn ngi c nõng lờn trờn trỡnh cỏc vt khỏc Do vy cỏc ụng cho rng ngi l mt thc th t nhiờn loi c bit, mt thc th t nhiờn ó nhõn loi hoỏ Lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi, t thoỏt ng vt, v thc cht l mt quỏ trỡnh khụng ngng ngh v phớa trc, hng ti nhng tm cao minh mi, quỏ trỡnh y ngi cng ngy cng tr thnh ngi xng ỏng vi bn cht v danh hiu ca chớnh mỡnh S khng khong ca CNTB trờn lnh vc ngi xut phỏt t bn cht ca nú l ch nụ dch v búc lt ngi, vy nú khụng th gii quyt trit ngi C.Mỏc- ngghen rt quan tõm n mi quan h gia cỏ nhõn vi xó hi, vi bn cht xó hi, ngi gn bú cht chvi ng loi, n mc khụng th tỏch ri, ng thi vi nhng cỏ nhõn vi ý ngha ngy cng y Xó h cng phỏt trin thỡ mi quan h gia ngi vi ngi ngy cng tr nờn bn vng 1.2.1.2 Quan im ca Lờnin V.I.Lờnin l ngi k tha nhng t tng v i ca C.Mỏc- ú cú t tng v ngi v xõy dng ngi mi XHCN Trong tỏc phm Nh nc v cỏch mng ụng viờt Gia xó hi TBCN v xó hi CSCN l mt thi k chuyn hoỏ cỏch mng xó hi n thnh xó hi Thớch ng vi thi k y, l mt thi k quỏ chớnh tr, , Nh nc khụng th l cỏi gỡ khỏc hn l chuyờn chớnh cỏch mng ca GCVS Nh vy theo Lờnin thỡ mun xõy dng c ngi mi thỡ trc ht ginh c chớnh quyn, phi thit lp c nn chuyờn chớnh ca GCVS Mun xõy dng ngi mi thỡ chỳng ta phi cú nhng ch trng, chớnh sỏch phự hp vi cỏc tng lp nhõn v c bit l nhng ni dung xõy dng ngi mi phi ỏp ng nhu cu ca ton th nhõn dõn lao ng xó hi Lờin khng nh Lc lng sn xut hng u ca ton th nhõn loi l cụng nhõn, l ngi lao ng Nhng c im ca ngi mi XHCN m Lờnin xõy dng ú l ngi: Con ngi cú ý thc lm ch, ý thc trỏch nhim cụng dõn, ngi lao ng mi, ngi sng cú hoỏ, ngi cú lũng yờu nc v ch ngha quc t chõn chớnh Chỳng ta phi tin hnh cuc cỏch mng XHCN trờn mi lnh vc, biu hin chung vo bn mc tiờu l xõy dng ch mi, nn kinh t mi, nn hoỏ mi v ngi mi, ú quan trng nht l xõy dng ngi mi, m bao cho quỏ trỡnh xõy dng CNXH vng chc Mc tiờu xõy dng ngi mi XHCN l mc tiờu trung tõm, b vỡ mc tiờu cao nht ca CNXH l gii phong ngi, em li cuc sng m no, t do, hnh phỳc cho ngi 1.2.1.3 Quan nim ca H Ch Minh Ch tch H Chớ Minh ó núi: "Mun xõy dng ch ngha xó hi (CNXH) trc ht phi cú ngi XHCN" Chỳng ta s tin lờn, s chin thng cuc thỏch thc mi ca thi i, ch yu l bng sc mnh sỏng to ca ngi Vit Nam XHCN Bi vỡ, i tng ca s thỏch thc chớnh l ngi Vit Nam, dõn tc Vit Nam, v ngi ng gỏnh vỏc nhim v phi ginh thng li cuc thỏch thc y cng khụng phi l khỏc, m chớnh l ngi Vit Nam, dõn tc Vit Nam Con ngi luụn ng trung tõm ca mi quỏ trỡnh lch s, trờn t nc ta ó nh vy, cỏc nc khỏc trờn th gii v ton b lch s loi ngi cng nh vy.Con ngi Vit Nam, nhõn dõn Vit Nam ó sỏng to lch s ca dõn tc, lm nờn nhng s tớch phi thng, xõy dng nờn truyn thng v vang s nghip dng nc v gi nc Con ngi y sm cú tinh thn c lp t ch, lũng yờu nc nng nn, khớ u tranh bt khut, dng cm v thụng minh chin u, cn cự v sỏng to lao ng T tng H Chớ Minh l mt h thng nhng lun im khoa hc rng ln, sõu sc v phong phỳ trờn nhiu lnh vc Di sn t tng H Chớ Minh l mt kho tng y p nhng giỏ tr nhõn cao c, m mt nhng biu hin ln lao, ú l t tng v ngi v chin lc xõy dng ngi H Chớ Minh ó ch rừ cho chỳng ta mt nh ngha v ngi: Ch ngi ngha l gia ỡnh, anh em, h hng, bu bn Ngha l ng bo c nc Rng na l c loi ngi" Trong t tng H Chớ Minh khụng cú ngi tru tng Con ngi bt c õu v bao gi cng vy, khụng tn ti mt bỡnh din, mt chiu, m nhiu bỡnh din nhiu chiu, bi vỡ nú c t vo nhng mi quan h khỏc nhau: - V quan h: ú l quan h v tr - t nhiờn, vi tc loi, cng ng, vi nhúm xó hi v vi chớnh bn thõn mỡnh - V v trớ: ú l v trớ ch ng hay th ng, qun lớ hay b qun lớ, ch th hay khỏch th Ngoi cũn cú nhng quan h vụ cựng quan trng khỏc nh: Gi c mỡnh hay ỏnh mt mỡnh (c lp t ch hay tha húa?) Bn thõn mi ngi cng t mi quan h riờng v t v trớ riờng ca mỡnh m cú nhng cỏch nhỡn nhn v cm nhn khỏc Sut quỏ trỡnh hot ng cỏch mng ca H Chớ Minh, gii phúng dõn tc, em li t hnh phỳc cho ngi v xõy dng, rốn luyn ngi bao gi cng l trung tõm ca t duy, mc tiờu ca mi hot ng yờu nc v cỏch mng ca H Chớ Minh Con ngi, t v hnh phỳc ca ngi, ú l mc tiờu cao nht v thng xuyờn H Chớ Minh ó cng hin ton b cuc i ca Ngi H Chớ Minh luụn tin tng vng chc vo kh nng v phm giỏ tt p ca ngi, luụn quan tõm to mi iu kin ngi phỏt huy mt tt, sa cha mt xu Ngi khụng tỏn thnh vic h nhc ngi, m rt trõn trng v nõng niu H Chớ Minh ch rừ: "Mi ngi u cú thin v ỏc lũng, ta phi bit lm cho phn tt mi ngi ny n nh hoa xuõn v phn xu b mt dn i, ú l thỏi ca ngi cỏch mng Túm li: Xem xột ngi cỏc mi quan h xó hi - lch s c th nhõn ỏi, tin tng vng chc, khoan dung rng ln i vi ngi; tt c vỡ ngi v ngi; thc hin gii phúng ngi bt u t gii phúng dõn tc; ngi va l mc tiờu phc v, va l ng lc cỏch mng ú l bn cht v cng l c trng ca t tng H Chớ Minh v ngi Trong t tng H Chớ Minh, xõy dng ngi mi l mt s nghip cú tớnh chin lc, ngi núi v khng nh Mt dõn tc dt l mt dõn tc yu H Chớ Minh nhn mnh, cao, nờu cao vic giỏo dc, xõy dng ngi mi XHCN vỡ coi ú l mt chin lc lõu di Vi cõu núi ni ting: Vỡ li ớch mi nm thỡ phi trng cõy Vỡ li ớch trm nm thỡ phi trng ngi" Theo H Chớ Minh "úc nhng ngi tui tr sch nh mt ca cỏch mng tỡnh hỡnh chỳng ta phi xõy dng nhng ngi mi xó XHCN Vi tinh thn ch ng v sc mnh sỏng to ca qun chỳng, tim lc tinh thn v trớ tu, trỡnh lm ch k thut v cụng ngh, nng lc t chc v k nng thc hnh ca hng triu ngi - t nhng ngi lónh o v qun lý cp cao ca ng v Nh nc n mi ng viờn, cỏn b, cụng nhõn, nụng dõn v trớ thc XHCN l nn tng, l ng lc v l ngun d tr ch yu thc hin chin lc n nh v y nhanh s phỏt trin kinh t v xó hi, thc hin cụng nghip hoỏ XHCN v xõy dng thnh cụng CNXH nc ta S nghip xõy dng CNXH nc ta ngy cng phỏt trin S nghip y t nhng ũi hi ngy cng cao i vi nhõn dõn lao ng, i vi mi ngi Vit Nam Vỡ vy, ngi Vit Nam mi phi tớch cc v ch ng lờn, ci tin v phỏt trin khụng ngng li suy ngh cng nh cỏch lm vic: i mi t duy, ụi mi phong cỏch cụng tỏc, xõy dng np sng mi 2.2 Mt s ni dung tin hnh xõy dng ngi mi XHCN 2.2.1 Cú tinh thn th Bi vỡ, i tng ca s thỏch thc chớnh l ngi Vit Nam, dõn tc Vit Nam, v ngi ng gỏnh vỏc nhim v phi ginh thng li cuc thỏch thc y cng khụng phi l khỏc, m chớnh l ngi Vit Nam, dõn tc Vit Nam Con ngi luụn ng trung tõm ca mi quỏ trỡnh lch s, trờn t nc ta ó nh vy, cỏc nc khỏc trờn th gii v ton b lch s loi ngi cng nh vy Con ngi Vit Nam, nhõn dõn Vit Nam ó sỏng to lch s ca dõn tc, lm nờn nhng s tớch phi thng, xõy dng nờn truyn thng v vang s nghip dng nc v gi nc Con ngi y sm cú tinh thn c lp t ch, lũng yờu nc nng nn, khớ u tranh bt khut, dng cm v thụng minh chin u, cn cự v sỏng to lao ng 2.2.2 Con ngi XHCN l ngi cú ý thc lm ch v trỏch nhim cụng dõn Di CNXH li ớch ca mi ngi gn vi li ớch ca th v xó hi, ngi cú ý thc trỏch nhim i vi mnh chung ca xó hi, quan tõm n cụng vic ca th Xó hi coi trng ngi, ly vic phc v cho ngi lm mc ớch quan trng nht, phm cht ti nng ca ngi c coi trng ú l nhng iu kin ngi phỏt huy nng lc v hnh ng theo mc tiờu v nh hng xó hi, bit sng v lm vic theo hin phỏp v phỏp lut, lm trũn ngha v ca mtt cụng dan, ý thc c quyn v ngha v cụng dõn Cú ý thc u tranh chng li cỏc hin tng tiờu cc ca ca xó hi, bo v ch XHCN, bo v li ớch ca Nh nc, li ớch chớnh ỏng ca th cng nh li ớch ca bn thõn 2.2.3 Con ngi mi XHCN l ngi cú ý thc t chc k lut cao, k tha nhng tinh hoa tt p Trong quỏ trỡnh tin hnh xõy dng xó hi mi XHCN, trờn tt c cỏc lnh vc Mun xõy dng thnh cụng chỳng ta phi xõy dng c nhng ngi mi XHCN, khụng nhng cú kin thc, nng lc,trỡnh m chỳng ta phi xõy dng nhng ngi cú ý thc t chc ky lut cao m bo tin hnh xõy dng xó hi mi vng chc thỡ chỳng ta phi cú nhng ngi cú ý thc k lut cao, chớnh ngi cú ky lut cao gúp phn quan trng vo quỏ trỡnh n nh xó hi, to iu kin quỏ trrỡnh CNHHH t nc thnh cụng Thi i ngy ũi hi ngi Vit Nam mi phi l ngi va cỏch mng va khoa hc, va cú tinh thn lm ch, va cú nng lc lm ch Con ngi y k tha v khụng ngng nõng cao nhng truyn thng tt p ca dõn tc v ca ng, phi thng xuyờn i mi kin thc hoỏ, nõng cao trỡnh k thut v cụng ngh, cú th lc mnh kho, tõm hn sỏng, trớ tu v ti nng ngy cng c phỏt huy, cú tm hiu bit rng ln v chớnh tr, t tng, v kinh t v xó hi 2.2.4 Con ngi phỏt trin ton din Mt nhim v cc k to ln v nng n ca ng v Nh nc l phi chm lo giỏo dc v o to ngi Vit Nam, lm cho mi ngi u tr nờn nhng ngi mi XHCN cú y phm cht v ti nng m nhn cụng cuc xõy dng v bo v t nc Bi vỡ, cht lng ton din ca ngi Vit Nam XHCN l nhõn t quyt nh mnh ca t nc, tng lai ca dõn tc Bng chớnh sỏch xó hi v bng cụng tỏc giỏo dc v o to, chỳng ta phi sc phn u khụng ngng nõng cao cht lng ca ngi mi Vit Nam trờn hai phng din: Vi t cỏch l ngi lm ch th XHCN, ng thi vi t cỏch l lc lng sn xut ch yu ca xó hi nc ta, l "lc lng sn xut v i nht" nh Mỏc ó tng khng nh Lm cho ngi mi Vit Nam, t giai cp cụng nhõn, nụng dõn lao ng, trớ thc XHCN, mi cụng dõn thuc cỏc tng lp, cỏc dõn tc u tr thnh nhng ngi mi, va cỏch mng, va khoa hc Vi trỡnh khỏc v ngy cng c nõng cao, mi ngi u tip cn vi nhng kin thc v hoỏ v khoa hc, nhng tri thc v k thut v cụng ngh m xó hi cn n nhng nm trc mt, ng thi cú c nhng d tr v kin thc hoỏ v khoa hc cao hn, trỡnh k thut v cụng ngh hin i hn, ỏp ng yờu cu sau ny ca s nghip cụng nghip hoỏ nc nh 2.2.5 Con ngi mi XHCN l ngi kt hp ch ngha yờu nc vi ch ngha quc t vụ sn Ch tch H Chớ Minh ó nhn nh v tinh thn quc t Bn phng vụ sn u l anh em Tinh thn ny bao gm tinh thn on kt ca nhõn dõn Vit Nam vi cỏc dõn tc b ỏp bc, vi nhõn dõn lao ng cỏc nc, vi nhng ngi tin b trờn th gii vỡ hũa bỡnh, cụng lý v tin b xó hi ch ngha quc t vụ sn gn lin vi ch ngha yờu nc Nu tinh thn yờu nc khụng chõn chớnh v tinh thn quc t khụng sỏng thỡ cú th dn n ch ngha dõn tc hp hũi, ch ngha sụvanh, bit lp, k th chng tc, hoc ch ngha bnh trng, bỏ quyn Tinh thn quc t sỏng l phm cht, l yờu cu o c nhm vo mi quan h rng ln Khụng phi i vi bt c ai, vo bt c lỳc no cng thy c tinh thn quc t cú hay khụng, sỏng hay khụng sỏng Nhng vic giỏo dc ca ng v vic rốn luyn ca cỏ nhõn mi ngi v tinh thn quc t li khụng th coi nh ng li lónh o ca ng v nhng ch trng, chớnh sỏch c th ca Nh nc cú ý ngha nh hng ỳng n cho vic bi dng tinh thn quc t mi ngi ch ngha quc t vụ sn gn lin vi ch ngha yờu nc l thit thc gúp phn a Vit Nam ch ng hi nhp kinh t quc t Ch ngha yờu nc l dũng sa tinh thn nuụi sng dõn tc Vit Nam t thi lp quc xa xa cho n ngy v mói mói mai sau Dõn tc Vit Nam cũn thỡ cũn ch ngha yờu nc, ch ngha yờu nc nh l ng lc tinh thn ch yu ca dõn tc cụng cuc dng nc v gi nc Chng 3: Phng hng v gii phỏp xõy dng ngi mi XHCN 3.1 Quan im ca ng ta v nhõn t ngi: Ngay t nhng ngy u xõy dng CNXH, ng ta ó khng nh Con ngi l quý nht v Mun xõy dng thnh cụng CNXH thỡ phi cú ngi XHCN ng ta ó t ngi vo v trớ trung tõm ca chin lc phỏt trin kinh t-xó hi, nhm gii quyt hi ho mi quan h gia li ớch cỏ nhõn v li ớch th, li ớch cỏ nhõn v li ớch xó hi, li ớch riờng v li ớch chung H VII: Mc tiờu v ng lc chớnh ca s phỏt trin l vỡ ngi, ngi, trc ht l ngi lao ng H VIII: Ly vic phỏt huy ngi l yu t c bn cho s phỏt trin nhanh v bn vng H IX: Ngun lc ngi-yu t c bn phỏt trin xó hi, tng trng kinh t nhanh v bn vng i hi ng X quỏn trit t tng ca i hi IX Phỏt trin nn hoỏ tiờn tin m bn sc dõn tc nhm xõy dng v phỏt huy ngun lc ngi H IX: Mi hot ng hoỏ nhm xõy dng ngi Vit Nam phỏt trin ton din v chớnh tr, t tng, trớ tu, o c, th cht, nng lc sỏng to, cú tinh thn yờu nc v yờu ch ngha xó hi, cú ý thc t cng dõn tc, trỏch nhim cao lao ng, cú lng tõm ngh nghip, cú tỏc phong cụng nghip, cú ý thc cng ng, tụn trng ngha tỡnh, cú li sng hoỏ, quan h hi ho gia ỡnh, cng ng v xó hi ng ta ó phỏt huy sc mnh nhõn t ngi trờn c hai phng din: ngi va l mc tiờu va l ng lc ca cụng cuc i mi t nc 3.2 ng ta khng nh xõy dng ngi l ng lc ca s phỏt trin xó hi: ng ta ó thc hin nn kinh t nhiu thnh phn, i mi c ch qun lý t hnh chớnh, quan liờu, bao cp sang c ch th trng nờn ó phỏt huy c tớnh nng ng, sỏng to ca mi ngi Nn kinh t th trng ang thỳc y s phỏt trin ca sn xut, nõng cao nng sut lao ng, to c s vt cht v hoỏ tinh thn ngy cng a dng v phong phỳ Li ớch cỏ nhõn ngy cng c chỳ ý, to c hi mi phỏt trin cỏ nhõn Li ớch l cỏi thỳc y ngi hot ng Li ớch chung ca s phỏt trin xó hi c th hin v thc hin mt phn quan trng qua li ớch chớnh ỏng ca mi cỏ nhõn Kt hp hi ho li ớch cỏ nhõn vi li ớch chung ú li ớch thit thõn ca ngi l ng lc trc tip v mnh m nht H X: ng lc ch yu phỏt trin t nc l i on kt ton dõn trờn c s liờn minh gia cụng nhõn, nụng dõn v trớ thc ng lónh o, kt hp hi ho cỏc li ớch cỏ nhõn, th v xó hi, phỏt huy mi tim nng v ngun lc ca cỏc thnh phn kinh t, ca ton xó hi xõy dng mt xó hi dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch v minh 3.3 ng ta khng nh ngi l mc ớch ca s phỏt trin xó hi: ng ta ó quỏn trit bi hc "ly dõn lm gc"- bi hc u tiờn sỏu bi hc rỳt t H VI; phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, thc hin c ch ng lónh o, nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch, xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN thc s l ca dõn, dõn, vỡ dõn; hot ng theo phng chõm dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra; ng ta ó quan tõm n i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn; thc hin phõn phi sn phm m bo hi ho gia li ớch cỏ nhõn v xó hi; y mnh v i mi cụng tỏc giỏo dc-o to nhm nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti, coi giỏo dc l quc sỏch; m ca hi nhp Ti i hi ng X khng nh phỏt huy dõn ch va l mc tiờu va l ng lc ca cụng cuc i mi t nc Dõn ch hoỏ i sng xó hi s lm cho tim nng sỏng to ca ngi c phỏt huy, tớnh tớch cc ca nhõn dõn c tng lờn, kớch thớch s tham gia hng hỏi ca nhõn dõn vo cỏc cụng vic giỏm sỏt, kim tra, tng kt quỏ trỡnh i mi 3.4 Xõy dng ngi mi XHCN Hon thin v cng c quan h sn xut XHCN Xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn XHCN nõng cao hiu qu qun lý ca Nh nc, thc hin dõn ch hoỏ i sng xó hi, õy l gii phỏp then cht phỏt huy ngun lc ngi, giỳp cho ngi c sng mụi trng lnh mnh, cú iu kin phỏt huy nng lc sỏng tao cho s nghip xõy dng v bo v t nc Mt nhim v cc k to ln v nng n ca ng v Nh nc l phi chm lo giỏo dc v o to ngi Vit Nam, lm cho mi ngi u tr nờn nhng ngi mi XHCN cú y phm cht v ti nng m nhn cụng cuc xõy dng v bo v t nc Bi vỡ, cht lng ton din ca ngi Vit Nam XHCN l nhõn t quyt nh mnh ca t nc, tng lai ca dõn tc Bng chớnh sỏch xó hi v bng cụng tỏc giỏo dc v o to, chỳng ta phi sc phn u khụng ngng nõng cao cht lng ca ngi mi Vit Nam trờn hai phng din: Vi t cỏch l ngi lm ch th XHCN, ng thi vi t cỏch l lc lng sn xut ch yu ca xó hi nc ta, l "lc lng sn xut v i nht" nh Mỏc ó tng khng nh Con ngi mi XHCN nc ta phi c rốn luyn v o to quỏ trỡnh tng hp ca ba cuc cỏch mng, ú cỏch mng khoa hc - k thut l then cht Vi nhng bc phỏt trin mi ca cỏch mng khoa hc k thut, cuc cỏch mng giỏo dc phi c coi l mt b phn hu c khụng th thiu, phi m rng ca ca giỏo dc cho khoa hc v k thut "Giỏo dc ton din", "giỏo dc thng xuyờn", "giỏo dc liờn tc" Giỏo dc nh trng, gia ỡnh, xó hi, cỏc c s sn xut, lc lng v trang, cỏc on th qun chỳng Ni dung ca cuc cỏch mng giỏo dc phi kt hp cht ch khoa hc - k thut vi lao ng sn xut; "kt hp lao ng sn xut ca tt c mi ngi vi vic giỏo dc cho tt c mi ngi"1 Lm cho ngi mi Vit Nam, t giai cp cụng nhõn, nụng dõn lao ng, trớ thc XHCN, mi cụng dõn thuc cỏc tng lp, cỏc dõn tc u tr thnh nhng ngi mi, va cỏch mng, va khoa hc Vi trỡnh khỏc v ngy cng c nõng cao, mi ngi u tip cn vi nhng kin thc v hoỏ v khoa hc, nhng tri thc v k thut v cụng ngh m xó hi cn n nhng nm trc mt, ng thi cú c nhng d tr v kin thc hoỏ v khoa hc cao hn, trỡnh k thut v cụng ngh hin i hn, ỏp ng yờu cu sau ny ca s nghip cụng nghip hoỏ nc nh 3.5 y mnh cụng nghip hoỏ v hin i hoỏ t nc y mnh s nghip CNH- HH t nc l c s thc hin bc chuyn bin ca ngi, t li suy ngh ca ngi sn xut nh sang li suy ngh, cỏch lm ca ngi sn xut ln, cụng nghip hin i Quỏ trỡnh CNH- HH nc ta hng vo cụng nghip hoỏ nụng nghip v nụng thụn ú l gii phỏp ỳng n, hp lý phỏt huy nhn týụ ngi nc tamt nc cú ti 80% dõn s nụng thụn CNH- HH cũn to nhiu c hi gii quyt vic lm, thng thu nhp cho ngi lao ng, to iu kin cng c liờn minh cụng nụng trớ thi ký quỏ i lờn CNXH nc ta hin Bi vy, vic tip tc xõy dng v phỏt trin lc lng khoa hc v k thut mt cỏch cõn i, ng b, cú cht lng v c cu phự hp vi chin lc phỏt trin chung, vi cỏc hng khoa hc, k thut v kinh t u tiờn tng giai on l mt nhim v cú tm quan trng ln Mt mt, phi tip tc o to tt i ng cỏn b chuyờn mụn v nghiờn cu khoa hc, cỏn b u ngnh v liờn ngnh (c khoa hc xó hi, khoa hc t nhiờn v khoa hc k thut); c bit chỳ trng o to cỏc k s thc hnh, k s thit k, k s cụng ngh cú trỡnh cng nh cỏc cỏn b qun lý kinh t, qun lý xó hi, qun lý khoa hc v k thut cú ti nng Mt khỏc phi y mnh hn na vic o to i ng cụng nhõn k thut, cụng nhõn lnh ngh, i ng nụng dõn lao ng tiờn tin v cú k thut; cú chớnh sỏch s dng tt hn, chm lo y hn n i sng vt cht v tinh thn ca i ng ny S nghip xõy dng CNXH nc ta ngy cng phỏt trin S nghip y t nhng ũi hi ngy cng cao i vi nhõn dõn lao ng, i vi mi ngi Vit Nam Vỡ vy, ngi Vit Nam mi phi tớch cc v ch ng lờn, ci tin v phỏt trin khụng ngng li suy ngh cng nh cỏch lm vic: i mi t duy, i mi phong cỏch cụng tỏc, xõy dng np sng mi 3.6 y mnh giỏo dc, hoỏ- t tng Cỏch mng hoỏ t tng l b phn ca cỏch mng XHCN GCCN v nhõn dõn lao ng tin hnh Phỏt huy nhõn t ngi l ng lc ca cuc cỏch mng trờn lnh vc hoỏ t tng, cuc cỏch mng cú tỏc dng phỏt huy nhõn t ngi thụng qua ú m xõy dng nờn ngi mi, cuc cỏch mng trờn lnh vc hoỏ t tng nú tng bc hỡnh thnh th gii quan, nhõn sinh quan cng sn cho cụng dõn, giỏo dc o c, tỡnh cm li sng mi, tớnh tớch cc xó hi cho mi cụng dõn Mt nhim v cc k to ln v nng n ca ng v Nh nc l phi chm lo giỏo dc v o to ngi Vit Nam, lm cho mi ngi u tr nờn nhng ngi mi XHCN cú y phm cht v ti nng m nhn cụng cuc xõy dng v bo v t nc Bi vỡ, cht lng ton din ca ngi Vit Nam XHCN l nhõn t quyt nh mnh ca t nc, tng lai ca dõn tc Bng chớnh sỏch xó hi v bng cụng tỏc giỏo dc v o to, chỳng ta phi sc phn u khụng ngng nõng cao cht lng ca ngi mi Vit Nam trờn hai phng din: Vi t cỏch l ngi lm ch th XHCN, ng thi vi t cỏch l lc lng sn xut ch yu ca xó hi nc ta, l "lc lng sn xut v i nht" nh Mỏc ó tng khng nh Mt nhim v cc k to ln v nng n ca ng v Nh nc l phi chm lo giỏo dc v o to ngi Vit Nam, lm cho mi ngi u tr nờn nhng ngi mi XHCN cú y phm cht v ti nng m nhn cụng cuc xõy dng v bo v t nc Bi vỡ, cht lng ton din ca ngi Vit Nam XHCN l nhõn t quyt nh mnh ca t nc, tng lai ca dõn tc Vi cụng tỏc giỏo dc v o to, chỳng ta phi sc phn u khụng ngng nõng cao cht lng ca ngi mi Vit Nam trờn hai phng din: Vi t cỏch l ngi lm ch th XHCN, ng thi vi t cỏch l lc lng sn xut ch yu ca xó hi nc ta, l "lc lng sn xut v i nht" nh Mỏc ó tng khng nh Con ngi mi XHCN nc ta phi c rốn luyn v o to quỏ trỡnh tng hp ca ba cuc cỏch mng, ú cỏch mng khoa hc - k thut l then cht Vi nhng bc phỏt trin mi ca cỏch mng khoa hc k thut, cuc cỏch mng giỏo dc phi c coi l mt b phn hu c khụng th thiu, phi m rng ca ca giỏo dc cho khoa hc v k thut "Giỏo dc ton din", "giỏo dc thng xuyờn", "giỏo dc liờn tc" Giỏo dc nh trng, gia ỡnh, xó hi, cỏc c s sn xut, lc lng v trang, cỏc on th qun chỳng Ni dung ca cuc cỏch mng giỏo dc phi kt hp cht ch khoa hc - k thut vi lao ng sn xut; "kt hp lao ng sn xut ca tt c mi ngi vi vic giỏo dc cho tt c mi ngi"1 Lm cho ngi mi Vit Nam, t giai cp cụng nhõn, nụng dõn lao ng, trớ thc XHCN, mi cụng dõn thuc cỏc tng lp, cỏc dõn tc u tr thnh nhng ngi mi, va cỏch mng, va khoa hc Vi trỡnh khỏc v ngy cng c nõng cao, mi ngi u tip cn vi nhng kin thc v hoỏ v khoa hc, nhng tri thc v k thut v cụng ngh m xó hi cn n nhng nm trc mt, ng thi cú c nhng d tr v kin thc hoỏ v khoa hc cao hn, trỡnh k thut v cụng ngh hin i hn, ỏp ng yờu cu sau ny ca s nghip cụng nghip hoỏ nc nh õy, cn phi núi n vai trũ v v trớ quan trng ca trờn 14 triu hc sinh i hc, ph thụng, ang cũn trờn gh nh trng, nhng l tim lc hựng hu ca cỏch mng khoa hc - k Bi vy, vic tip tc xõy dng v phỏt trin lc lng khoa hc v k thut mt cỏch cõn i, ng b, cú cht lng v c cu phự hp vi chin lc phỏt trin chung, vi cỏc hng khoa hc, k thut v kinh t u tiờn tng giai on l mt nhim v cú tm quan trng ln Mt mt, phi tip tc o to tt i ng cỏn b chuyờn mụn v nghiờn cu khoa hc, cỏn b u ngnh v liờn ngnh (c khoa hc xó hi, khoa hc t nhiờn v khoa hc k thut); c bit chỳ trng o to cỏc k s thc hnh, k s thit k, k s cụng ngh cú trỡnh cng nh cỏc cỏn b qun lý kinh t, qun lý xó hi, qun lý khoa hc v k thut cú ti nng Mt khỏc phi y mnh hn na vic o to i ng cụng nhõn k thut, cụng nhõn lnh ngh, i ng nụng dõn lao ng tiờn tin v cú k thut; cú chớnh sỏch s dng tt hn, chm lo y hn n i sng vt chut, l nhng ngi lm ch tng lai ca t nc Tài liệu tham khảo C.Mỏc v Ph.ngghen, Ton tp, NXB CTQG, HN, 1995, Tp 23 tr 21 ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, NXB CTQG, HN, 2006 tr.70 ng cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, NXB CTQG, HN, 2001 tr.84 o Duy Quỏt: Gi vng nh hng xó hi ch ngha (Tp cng sn 06/2007) V.I Lờnin Nh nc v cỏch mng, (NXB Tin B Matxcva, 1976, t.33, tr.1-148) V.I Lờnin Nhng nhim v tr c mt ca chớnh quyn Xụvit (NXB Tin B Matxcva, 1978, t.36, tr.201-25 Li cho mng i hi i biu ton quc ln th IX ng cng sn Vit Nam, NXB CTQG, HN, 2001, tr.53 Mục lục Mở đầu 1.Lý tính cấp thiết nghiên cứu đề tài .1 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 Phơng pháp nghiên cứu đề tài .4 Kết cấu nội dung đề tài Nội dung Chơng 1: Một số vấn đề chung ngời hội chủ nghĩa .6 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm ngời .6 1.1.2 Khái niệm chủ nghĩa hội 1.1.3 Khái niệm thời kì độ 1.1.4 Khái niệm phát huy nguồn lực ngời 1.1.5 hội hội chủ nghĩa 1.2 Tính tất yếu phải xây dựng ngời XHCN .7 1.2.1 Cơ sở lý luận 1.2.2 Cơ sở thực tiễn 12 Chơng 2: Quá trình xây dựng ngời .14 2.1 Tính tất yếu phải xây dựng ngời .14 2.1.1 Đi lên CNXH trình trải qua nhiều giai đoạn 14 2.1.2 Chế độ XHCN với kinh tế XHCN đòi hỏi phải có ngời 15 2.1.3 Trong trình xây dựng chế độ mới, tất yếu phải xây dựng ngời 16 2.2 Một số nội dung để tiến hành xây dựng ngời XHCN .17 2.2.1 Có tinh thần tập thể 17 2.2.2 Con ngời XHCN ngời có ý thức làm chủ trách nhiệm công dân 18 2.2.3 Con ngời XHCN ngời có ý thức tổ chức kỷ luật cao, kế thừa tinh hoa tốt đẹp 18 2.2.4 Con ngời phát triển toàn diện 19 2.2.5 Con ngời XNCH ngời kết hợ chủ nghĩa yêu cớc với chủ nghĩa quốc tế vô sản 19 Chơng 3: Phơng hớng giải pháp xây dựng ngời XHCN .21 3.1 Quan điểm Đảng ta nhân tố ngời 21 3.2 Đảng ta khẳng định xây dựng ngời động lực phát triển hội .22 3.3 Đảng ta khẳng định ngời mục đích phát triển hội 22 3.4 Xây dựng ngời XHCN hoàn thiện củng cố quan hệ sản xuất 23 3.5 Đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nớc 24 3.6 Đẩy mạnh giáo dục, văn hoá - t tởng .25 Danh mục tài liệu tham khảo .28 ... ngời 1.1.5 Xã hội xã hội chủ nghĩa 1.2 Tính tất yếu phải xây dựng ngời XHCN .7 1.2.1 Cơ sở lý luận 1.2.2 Cơ sở thực tiễn 12 Chơng 2: Quá trình xây dựng ngời ... dung Chơng 1: Một số vấn đề chung ngời xã hội chủ nghĩa .6 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm ngời .6 1.1.2 Khái niệm chủ nghĩa xã hội 1.1.3 Khái niệm thời... 2.2.3 Con ngời XHCN ngời có ý thức tổ chức kỷ luật cao, kế thừa tinh hoa tốt đẹp 18 2.2.4 Con ngời phát triển toàn diện 19 2.2.5 Con ngời XNCH ngời kết hợ chủ nghĩa yêu cớc với chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa tiểu luận cao học, Những vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa tiểu luận cao học, Những vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay