Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing

37 116 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:08

Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing MUC LUC Li m õu Chng I: Gii thiờu chung vờ nc Phap va nc c 1.1 Gii thiu chung vờ nc Phap 1.2 Gii thiu chung vờ nc c Chng II Gii thiờu vờ hoa nc c va nc Phap, nhng iờm tng ụng va khac biờt vờ hoa gia hai nc anh hng ờn chiờn lc marketing 2.1 Ngụn ng 2.2 Tụn giao 2.3 Thúi quen v cỏch c x 2.4 Vn húa võt chõt 2.5 Thm m 2.6 Giỏo dc 2.7 Vn hoa lờ hụi Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing LI M U Mụi trng hoa anh hng ờn hoat ụng marketing cua tng quục gia la iờu rõt quan Trong nờn kinh tờ hụi nhõp hiờn nay, viờc nm bt va hiờu ro hoa cua cac nc se giup cho cac doanh nghiờp thõm nhõp vao quục gia o dờ dang hn Cung theo quan iờm o, nhom chung em xin phõn tich tai: Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng marketing Theo s hng dõn cua Cụ, qua trinh lam bai, nhom co kiờn thc han hep, khụng thờ tranh khoi nhng thiờu sot, kinh mong Cụ bo qua Chõn cam n Cụ! Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing CHNG I: GII THIU CHUNG Vấ NC PHAP VA NC C 1.1 Gii thiu chung vờ nc Phap Tờn nc: Cng ho Phỏp Th ụ: Paris Chớnh ph: Nc Phỏp theo ch Ngh vin - Tng thng Quc khỏnh: 14/7 V trớ a lý: Nm Tõy u, Tõy giỏp i Tõy dng, Bc giỏp bin Mng-s, ụng giỏp B, c, Thu S, Italia, Nam giỏp bin a Trung Hi v Tõy Ban Nha Khớ hu : nm vựng khớ hu ụn i, thun li cho phỏt trin nụng nghip Din tớch : 643.427 km2 Dõn s: 64 768 389 (2010) Theo hin phỏp, Tng thng l lónh o cao nht v chớnh sỏch i ngoi v quc phũng Th tng ng u Chớnh ph, cú trỏch nhim trc Quc hi, gi quyn xõy dng lut Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing phm vi ca mỡnh v m bo thi hnh phỏp lut Quyn lp phỏp thuc v Ngh vin, gm Quc hi v Thng vin Quc hi ph thụng u phiu trc tip bu ra, nhim k nm (577 i biu) Thng vin c bu giỏn tip (do cỏc u viờn hi ng vựng, tnh v cỏc ngh s Quc hi bu ra), nhim k nm, nm bu li 1/3 Vi vic b phiu bt tớn nhim, Quc hi cú th bói chớnh ph Tng quan kinh t: Nc Phỏp l mt nc cú nn kinh t hin i ú im c trng l vic s hu nh nc, iu ú cú nh hng n mt s ngnh c ch th trng Nh nc l ch s hu mt phn hoc ton b mt s cụng ty, ngõn hng v cụng ty bo him ln nh Air France, France Telecom, Renault v Thales iu ú m bo s hin din mnh m ca nh nc mt s ngnh c bit l nng lng, giao thụng cụng cng v cụng nghip quc phũng Ngnh vin thụng cng ó dn dn c m ca cho cỏc hóng nc ngoi Phỏp giu qung st, than, bụ xớt, potate, vi 2/3 din tớch l ng bng v cao nguyờn, t phỡ nhiờu, khớ hu ụn i, rt thun li cho canh tỏc, chn nuụi Phỏp thiu nhiờn liu, hu nh phi nhp ton b nhu cu v du la, khong 70-80 triu tn/nm Ngoi khai thỏc than (16-18 triu tn/nm), Phỏp y mnh sn xut nng lng nguyờn t, hin ó chim 75% sn xut in ca Phỏp nhm gim bt l thuc vo s bin ng ca th trng nhiờn liu Cỏc ngnh cụng nghip v dch v mi nhn: - Ch to c khớ, nht l sn xut ụtụ (th th gii vi cỏc cụng ty nh PSA PeugeotCitroen, Renault, Michelin) - Hng khụng (th th gii vi cỏc cụng ty ln nh EADS, Ariane space, Airbus, Dassault Aviation) - Nng lng (Total, Areva, EDF, GDF Suez) - Thit b giao thụng ti (Alstom, Vinci) - Vt liu xõy dng, thit b (Lafarge, Pechiney, Saint Gobain) - Vin thụng (Alcatel, France Telecom, Bouygues) Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing - Cụng nghip dc (th th gii, Rhone-Poulenc, Sanofi-Aventis) - M phm v thi trang cao cp (Orộal, LVMH) - Dch v ca Phỏp rt phỏt trin h thng ti chớnh ngõn hng (Dexia, Credit Agricole, Sociộtộ gộnộrale, BNP Paribas), bo him (AXA), thụng tin truyn thụng (Vivendi, Canal Plus, Lagardốre SCA), lnh vc phõn phi (Carrefour) - Lng khỏch du lch ti Phỏp ng hng u th gii, thu hỳt 82 triu lt khỏch (2007) V thu hỳt u t nc ngoi, Phỏp l a ch hp dn hng u th gii sau M, Anh v Trung Quc, thu hỳt hn 66 t euros (2008) u t trc tip nc ngoi, ng th Chõu u, sau Anh, trc Ai-len, c, Ba-Lan v Hung-ga-ri u t ca Chõu vo Phỏp cũn hn ch nhng tng nhanh Phỏp ng th trờn th gii v u t nc ngoi vi hn 136 t euros (2008), ch sau M v Trung Quc, trung ch yu ti chõu u GDP - Tng thu nhp quc dõn (GDP) nm 2010: 2,11nghỡn t USD, - Thu nhp quc dõn u ngi: 33.300 USD (2010) - T trng cỏc ngnh GDP (2010): c im chung cỏc ngnh: Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing - Cỏc sn phm nụng nghip ch yu: lỳa m, ng cc, c ci ng, khoai tõy, ru nho, tht bũ, sn phm b sa, cỏ - Cỏc sn phm cụng nghip ch yu: mỏy múc, húa cht, ụ tụ, luyn kim, thit b mỏy bay, thit b in t, hng may mc, thc phm ch bin, du lch Lc lng lao ng: - Lc lng lao ng: 28,21 triu (2010) - T l lao ng theo ngnh : (2007) + Nụng nghip : 4,1% + Cụng nghip : 24,4% + Dch v : 71,5% - T l tht nghip : 9,5% ( 2010) Kim ngch xut nhp khu: - Xut khu : 508,7 t USD (2010) + Cỏc mt hng xut khu ch yu : xe hi, thit b giao thụng ti, mỏy bay, cỏc sn phm cht do, hoỏ cht, sn phm dc, sn phm kim loi, nụng sn ch bin, thc phm + Cỏc nc bn hng xut khu quan trng: c 15,88%, í 8.16%, Tõy Ban Nha 7,8%, B 7,44%, Anh 7,04%, M 5,65%, H Lan 3,99% (2009) - Nhp khu : 577,7 t USD (2010) + Cỏc mt hng nhp khu ch yu : mỏy múc thit b, xe hi, du thụ, mỏy bay, cht do, hoỏ cht + Cỏc nc bn hng nhp khu quan trng: c 19,41%, B 11,61%, í 7,97%, H Lan 7,15%, Tõy Ban Nha 6,68%, Anh 4,9%, M 4,72%, Trung Quc 4,44% (2009) T giỏ hi oỏi: Euros (EUR) so vi ụ la M (US dollar) 0,7715 (2010), 0,7179 (2009), 0,6827 (2008), 0,7345 (2007), 0,7964 (2006) Chớnh sỏch i ngoi: Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Phỏp ng h mnh m vic hỡnh thnh mt th gii a cc, ú EU úng vai trũ nũng ct Vi chõu u: u tiờn hng u l xõy dng v cng c quan h vi chõu u Trong nhim k Ch tch EU thỏng cui nm 2008, Tng thng Sarkozy phn no ó thnh cụng vic a EU thoỏt tỡnh trng b tc v th ch bng vic thuyt phc cỏc nc thụng qua ni dung hip c gin n; tng cng quan h vi Anh, c, Italia, Tõy Ban Nha; thỳc y quan h vi cỏc nc ụng v Trung u sau thi k lnh nht di thi Tng thng Chirac; cng c vai trũ ca Phỏp ti chõu u Vi M: Chớnh sỏch i ngoi c lp vi M nhng quc t v ton cu luụn c coi l bn sc ngoi giao Phỏp, c bit l cuc chin tranh Irak T nhim k 2, Tng thng Chirac ó cú nhng bc iu chnh nhm hn gn quan h vi M Tng thng Sarkozy mt mt khng nh chớnh sỏch xớch li vi M, l ng minh ca M, c bit vi vic quay li cỏc c ch lónh o ca NATO, tng cng hin din ti Afghanistan hoc cam kt ti Irak, nhng trỡ bn sc Phỏp qua mt s h s ln nh quan h vi Nga, phn i CNTB, bin i khớ hu Vi Trung ụng: Phỏp tng cng c s hin din v vai trũ ca mỡnh ti khu vc nh vic ng cai Hi ngh tỏi thit Trung ụng, xớch li vi Israel, gia tng vai trũ trung gian hũa gii ca Phỏp i vi cuc xung t v trang gia Israel v Palestine, lp cn c quõn s ti Abu Dhabi Vi chõu Phi: Phỏp tip tc coi chõu Phi l mt u tiờn, thỳc y sỏng kin Liờn minh a Trung Hi, ch trng trin khai C ch ng phỏt trin vi cỏc nc chõu Phi da en trc õy l thuc a ca Phỏp Tuy nhiờn, ngõn sỏch h tr cho chõu Phi ó b ct gim v vai trũ ca Phỏp tip tc suy gim cha gii quyt dt im c nhng cuc khng hong chớnh tr-quõn s ó kộo di nhiu nm ti mt s quc gia chõu Phi Vi chõu - Thỏi Bỡnh Dng: Tip tc trỡ quan h cõn bng vi cỏc cng quc nh Nga, Nht Bn Ch ng y mnh quan h, i thoi vi mt s nc mi ni Quan h vi Trung Quc c bit c coi trng v trớ a-chin lc quc t ngy cng quan trng, tim nng kinh t di Vi Liờn Hp Quc: Phỏp cao vai trũ ca LHQ, ng h ci t LHQ, m rng Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing HBA-LHQ, tớch cc tham gia cỏc hot ng can thip ca LHQ cỏc cuc xung t khu vc, c quõn i tham gia lc lng ca LHQ Phỏp l nc cú s quõn ụng nht tham gia lc lng gỡn gi ho bỡnh ca LHQ (gn 10.000 ngi) Chớnh sỏch quc phũng: Trong chin lc quc phũng sau chin tranh lnh, Phỏp ch trng xõy dng lc lng quc phũng khuụn kh a phng (trong NATO, Liờn minh Tõy u (UEO), hay khuụn kh Liờn Hp Quc) v khuụn kh cỏc Hip nh song phng vi cỏc nc (c bit vi cỏc nc chõu Phi) Phỏp thc hin ci cỏch quc phũng nhm xõy dng mt quõn i chuyờn nghip (t 2002), bói b ch ngha v quõn s, thc hin ch ngha v quõn s t nguyn; ct gim ngõn sỏch v quõn s, xõy dng quõn i da trờn lc lng: rn e ht nhõn, phũng nga, trin khai nhanh v bo v (an ninh nc) Ci cỏch quõn i i ụi vi t chc li nn cụng nghip quc phũng cú kh nng cung cp cho quõn i nhng v khớ hin i nht v tham gia xõy dng nn cụng nghip quc phũng Chõu u, tng sc cnh tranh trờn th trng v khớ th gii./ 1.2 Gii thiờu chung vờ nc c Cng ho Liờn bang c nm trung tõm chõu u, cú biờn gii vi an Mch phớa Bc; Phỏp, H Lan, B v Luxemburg phớa Tõy; Thy S v o phớa Nam; Sộc, Slovakia v Ba Lan phớa ụng c nm v trớ bn l gia ụng v Tõyu, gia bỏn o Skandinavia v a Trung Hi Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Din tớch: 357.500 km2 B bin di 2.389 km Biờn gii t lin 3.618km Khong cỏch ln nht t Bc n Nam di 876 km v t ụng sang Tõy di 640km theo ng chim bay Th ụ: Berlin Quc khỏnh: 03 thỏng 10 (ngy thng nht nc c) Khớ hu: V khớ hu, nc c nm vựng ụn i lnh giú Tõy gia i Tõy Dng v khớ hu lc a phớa ụng, him xy nhng chờnh lch ln v nhit Lng ma trói sut cỏc nm Nhit giao ng trung bỡnh ụng l -60C vựng nỳi v 1,50C vựng ng bng Nhit trung bỡnh ca thỏng l 180C vựng Lp: HC16MA01 Trang Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing ng bng v 200C cỏc vựng thung lng kớn phớa Nam Nhng vựng khớ hu ngoi l l vựng thng lu sụng Reihn cú khớ hu ụn hũa, vựng thng Bayern chu nh hng ca khớ on giú nam khụ núng t dóy Alpen v vựng Harz chu nh hng ca nhng t giú mnh, hố lnh v ụng cú nhiu tuyt a hỡnh: Nc éc cú a hỡnh cnh quan c bit a dng v hp dn Nhng dóy nỳi cao thp vi cỏc cao nguyờn, vựng nỳi v vựng trung du, vựng duyờn hi v ng bng rng m T Bc xung Nam, nc éc c chia lm nm vựng quang cnh ln : Vựng ng bng phớa Bc, vựng nỳi trung du, vựng nỳi Tõy Nam, vựng chõn nỳi Alpen Nam nc éc v vựng nỳi Alpen Bayern Sụng ngũi: nc c cú nhiu sụng ngũi cú giỏ tr ln v kinh t, c bit rt thun li cho giao thụng ti v thy in Cỏc sụng ln chy qua CHLB c l sụng Rhein, Elbe, Main, Weser, Danube v Spree Dõn s: Din tớch nc c ch ln hn nc lỏng ging Ba Lan mt chỳt, nhng dõn s li nhiu hn gp ụi Trong s ú 68 triu l ngi c, cũn li 15 triu l ngi nc ngoi hay cú ngun gc t cỏc nc khỏc Khong 75 triu ngi cú quc tch c, mt s ớt s ú cũn cú thờm quc tch nc khỏc bờn cnh quc tch c Khong 7,5 triu ngi l ngi nc ngoi Chớnh tr Th ụ v tr s chớnh ph ca cng hũa liờn bang c l Berlin Theo iu lut 20, hin phỏp c thỡ cng hũa liờn bang c l mt t nc dõn ch, xó hi v hp kin Nc c cú tt c 16 bang, mt s bang c hỡnh thnh bi nhiu khu hnh chớnh khỏc t nc c cai qun theo hin phỏp (Grundgesetz) Trong nguyờn th quc gia l tng thng vi nhim v i din cho t nc, thỡ th tng l ngi iu hnh t nc Th tng l ngi cú quyn quyt nh ng li lónh o chớnh tr Nc c l mt liờn bang, iu ú cú ngha l b mỏy chớnh tr ca c c chia lm hai cp: cp liờn bang, i din cho quc gia v mt i ngoi, v cp tiu bang ca tng bang mt Mi cp u cú mt b mỏy hnh chớnh riờng: hnh phỏp (executive), lp phỏp (legislative) v t phỏp (judicial) Lp: HC16MA01 Trang 10 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Nc Phap co nhiờu mụn thờ thao hoat ụng manh va co quy mụ nc cung nh trờn thờ gii - Bong a : Liờn on búng ỏ Phỏp (FFF) (ting Phỏp: Fộdộration Franỗaise de Football) l t chc qun lý, iu hnh cỏc hot ng búng ỏ nc Phỏp FFF qun lý cỏc i tuyn búng ỏ quc gia nam v n, t chc cỏc gii búng ỏ nh gii vụ ch búng ỏ Phỏp hng nht, hng 2, Cỳp búng ỏ Phỏp, Cỳp Liờn on búng ỏ Phỏp, FFF l thnh viờn sỏng lp ca c FIFA v UEFA Tr s ca FFF Paris - Qun vt : Ni bt l gii qun vt Roland-Garros (ting Phỏp: Tournoi de RolandGarros), hay cũn gi l Gii qun vt Phỏp m rng, l mt gii Grand Slam qun vt nm õy l gii Grand Slam th nm v thng din vo na cui thỏng v u thỏng ti Paris, Phỏp õy l gii u trờn mt sõn t nn ln nht th gii - ua xe: Tour de France (ting Phỏp) cũn gi l Grande Boucle hay mt cỏch n gin l Le Tour, trc õy thng c dch l Vũng quanh nc Phỏp hay Vũng nc Phỏp l gii ua xe p ni ting nht th gii m thc Cú th núi húa m thc Phỏp th hin vụ cựng rừ nột qua cỏc ba n chớnh: sỏng, tra, ti T cỏch chn la mún n k lng, cu kỡ v hỡnh thc, cỏch ch bin m giu dinh dng, chớnh vỡ th, thúi quen n ung ca ngi Phỏp ó cú tớnh khoa hc t khỏ lõu m thc Phỏp thc s l mt ch húa thỳ v v cú th khai thỏc khỏ nhiu, nht l cũn cú th gi Phỏp l chõu u thu nh Ba sỏng Ngi Phỏp thng bt u ba sỏng t hoc gi sỏng, cỏc mún luụn c dựng vo ba sỏng bao gm nhng loi thc phm lm t sa, ng cc v mt th ung nh: nc hoa qu,c phờ, nc sụi ngui Lp: HC16MA01 Trang 23 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Ngoi ra, ngi Phỏp thng dựng thờm b, mt ong, mt v trỏi cõy ti cung cp vitamin C cho c th Cú kiu thc n chớnh cho ba sỏng: + Truyn thng (VD: bỏnh mỡ nng, b,mt dõu,c phờ sa,trỏi cam ct mỳi) + Hin i (VD: bỏnh mỡ nguyờn cỏm, sa chua, mụt na trỏi bi,tr) Ba tra Thng thỡ ba tra bt u t 11 hay 14 gi Ngy s bn rn m nhiu ngi ó thay vỡ v nh dựng ba cựng gia ỡnh, h ó chn gii phỏp gn ni lm vic, trng hc Nhng a s rt thớch v mun v nh n tra Ngi Phỏp rt chung n tra theo kiu truyn thng vi mún khai v l mỏt v mt hoc vi mún ming Tr nhng mún bt buc phi k n l mỏt, ru vang hay bia thỡ nhng mún n khỏc cú th thay i tựy vo khu v v tỳi tin ca tng ngi ung cú cn cú xu hng thay th bng nc sụi ngui Ba ti Phỏp, ngi ta dựng ba ti vo tm gi ti, õy l thi gian c bit ngy cho vic xum hp gia ỡnh, lm nhng cụng vic cỏ nhõn, h cựng dựng ba, trũ chuyn hay xem truyn hỡnh Ngi Phỏp c bit thớch dựng thờm ung cha cn ba ti, thung thỡ s la chn hon ho l cỏc loi ru vang, nhng loi ru mnh hay c cú mt vo cỏc ba ti sang trng hay vo dp c bit V cỏc mún n ba ti cng rt a dng v ch bin khỏ cu kỡ Nhng ba ti h khụng n quỏ nhiu, vỡ bui ti khụng cn ti quỏ nhiu nng lng Nhng mún n c sn ca Phỏp L t nc cú iu kin khớ hu c thiờn nhin u ói, ngun nguyờn liu cha dinh dng di do, chớnh vỡ th ngi Phỏp ó sỏng to c khỏ nhiu mún n v tr thnh c sn ca tng vựng trờn lónh th Phỏp núi riờng v t nc Phỏp núi chung Mt s mún c sn ni bt phi k n l: Lp: HC16MA01 Trang 24 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing + Bỏnh mỡ gy + Bỏnh sng bũ + Gan ngng bộo + Cỏc loi mỏt + Bỏnh ngt macaron Nhng ba n ngy l Vo dp l, nhng ba n c bit l ba ti thng c chun b rt cu kỡ v a dng Thc phm phi c chn la k cng v khng th thiu c ru vang v cỏc loi ru mnh c sc nht l ba ti cho tic giỏng sinh, ngi tn mng tt niờn, sum hp gia ỡnh, bn bố Cú l õy l thi gian vui nht nm, c ngi ln v tr em u hỏo hc cho ún Nhng mún n cn thit ba tic giỏng sinh s l g tõy quay, bỏnh ga tụ khỳc ci, mún sỳp núng, khoai tõy nghin v rt nhiu mún n hp dn khỏc tựy thuc vo iu kin ca mi gia ỡnh Nhỡn chung, tic giỏng sinh Phỏp l vớ d in hỡnh v riờng bit cho m thc chõu u 2.5.2 Thõm my c Vn hc Vn hc ting c cú t thi k Trung c vi cỏc tỏc gi nh Walther von der Vogelweide v Wolfram von Eschenbach Bi ca Nibelung (tỏc gi vụ danh) cng l mt úng gúp quan trng hc c Tth k 20 l nhng ngi ot Gii thng Nobel v hc Thomas Mann (1929),Hermann Hesse (1946), Heinrich Bửll (1972) v Gỹnter Grass (1999) Hi Trong s nhng ngh s c quan trng nht thi k Phc Hng phi k n Albrecht Altdorfer, Lucas Cranach Gi, Matthias Grỹnewald v ngi ni ting nht ca thi y lAlbrecht Dỹrer Nhng ngh s khỏc cú ting trờn th gii l Caspar David Lp: HC16MA01 Trang 25 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Friedrich ca thi k Lóng mn, nh s Siờu thc Max Ernst v Joseph Beuys m nhc Trong lónh vc õm nhc nc c sn sinh rt nhiu nh son nhc cú ting trờn th gii m ni ting nht l Johann Sebastian Bach v Ludwig van Beethoven c l mt quc gia cú nn õm nhc hin i thuc vo hng sng ng v a dng nht chõu u, nhng nhc vit bng ting c thỡ li khụng cú th trng ln bờn ngoi lónh th cỏc nc núi ting ny (c, o, Thy S) Cỏc ngh s c ni ting th gii thng sỏng tỏc nhc bng ting Anh, tiờu biu nh nhúm pop Modern Talking hay nhúm powermetalHelloween Ngoi l cú nhúm nhc "metal nhy" (Tanz-metal) Rammstein - cỏc bi hỏt ca nhúm t 1995 n phn ln c sỏng tỏc bng ting c v l "hng xut khu" chớnh ca lng nhc ting c nc ngoi Th thao Mụn th thao c yờu thớch nht c l búng ỏ Gii vụ ch búng ỏ th gii nm 2006 c t chc ti c Cõu lc b búng ỏ ni ting nht ca c l i FC Bayern Mỹnchen (ting Anh: Bayern Munich) tiu bang Bayern (ting Anh: Bavaria) Ngoi búng ỏ thỡ mụn th thao c khỏn gi truyn hỡnh xem nhiu nht l mụn ua xe Cụng thc (Formula One) Trong thi gian gn õy, búng r ngy cng c yờu chung nhiu hn lp tr, nhiờn s lng khỏn gi theo dừi mụn ny trờn truyn hỡnh kộm xa mụn ua xe Ngoi mụn búng nộm v khỳc cụn cu trờn bng cng c nhiu ngi yờu thớch m thc m thc c rt a dng v thay i tựy theo vựng m thc c ni ting trc tiờn l cỏc mún n "nng" nh giũ heo luc vi bp ci ngõm chua (Sauerkraut) phớa Nam ngi ta cũn dựng nhiu mỡ si cỏc loi Cỏc mún n c sn cũn cú xỳc xớch trng (Weiòwurst) Bayern hay bao t heo (Saumagen) vựng Pfalz Ngoi ngi c rt yờu thớchbia (cng khỏc tựy theo vựng) v ru vang Vỡ theo iu kin khớ hu nờn trng v ung ru vang ph bin phớa Tõy v Nam ca c nhiu hn l phớa Bc v ụng Lp: HC16MA01 Trang 26 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing c cú trờn 200 loi Wurst, tc l xỳc xớch lm t tht bờ, tht ln, úc heo, mự tc, gia v v bt c ri Mi vựng li cú mt loi xỳc xớch riờng ca mỡnh, t loi xỳc xớch trng ca Bavaria vi rau mựi tõy v hnh cho n xỳc xớch Chipolata nng trờn than hng Cú rt nhiu loi bỏnh mỡ khỏc c phc v ti cỏc nh hng v cú th mua hng ngy cỏc ca hng bỏnh Nhiu ngi thớch loi bỏnh mỡ Pumpernickel nhiu hng v lm bng lỳa mch en, hi cú chỳt v ng sau n mt s vựng, nht l Baden-Wỹttermberg, Moselle, Frankfurt v Bavaria, ngi ta c bit quan tõm n cht lng thc phm õy cng l nhng vựng sn xut ru vang Nhng c sn a phng õy gm cú ln, xỳp mn v rau, cỏ lc ti Hamburg; mún Hoppel Poppel, trng p lt vi khoai tõy v tht xụng khúi Berlin; heo sa v giũ heo quay Bavaria; tht xụng khúi n vi bỏnh mỡ Pumpernickel Westphalia; cỏ luc hoc chiờn cú ph bỏnh mỡ, c bit l cỏ trờ sụng Donau gn Passau; xỳc xớch cỏc kiu Nỹrnberg; nc xt rau xanh vi tht heo bm hoc tht bũ Frankfurt 2.5.3 Nhng iờm tng ụng va khac biờt anh hng ờn marketing Ca Phap va c ờu la nhng nc co nờn hoc nụi tiờng trờn thờ gii vi nhiờu tac phõm va tac gia tờn tuụi a at c nhiờu giai thng ln nh giai Nobel Ngoai linh vc hụi hoa va õm nhac, Phỏp c xem l trung tõm húa ca th gii; mt t nc cú nn húa s vi cỏc cụng trỡnh v i, cỏc bo tng, th vin , nh hỏt Ho thich nghe cac loai nhac dõn ca va truyờn thụng vi hai loai nhac cu la piano va ccoc, nhac opera Ngi c lai thich nhng loai nhac sụng ụng, hiờn iờu cho ta thõy muụn quang cao san phõm cac quục gia phai la chon cac thờ loai nhac phu hp vi nhu cõu cua ngi dõn tai quục gia o Bong a va ua xe la mụn thờ thao c yờu thich ca c va Phap, õy la li thờ muụn quang ba san phõm, ta nờn ỏnh vo hot ng búng ỏ rm r, vỡ c ngi dõn nc ny v quc t hng ng tt v nu cú iu kin cú th mi cu th ni ting cỳa nc ny lm hỡnh tng qung cỏo Phap va c co hoa õm thc rõt a dang va phong phu Ngi Phap thng s Lp: HC16MA01 Trang 27 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing dung mat, ngi c s dung cac mon n nng nh giũ heo luc vi bp ci ngõm chua, mỡ, xỳc xớch, c biờt la banh mi, Nhng ca hai nc thc uụng khụng thờ thiờu c ru vang hoc bia ba n chinh cua ho Ngi Phap thng n uụng rõt ky lng va cõu ky, ho thich dung ba vi nhng ngi gia inh, la quục gia co nhiờu nguụn nguyờn liờu dụi dao chờ biờn thc phõm Ngc lai, c la nc phai nhõp nụng san rõt ln õy la thi trng beo b, thu hut sụ lng ln mt hang nụng san nh gao, ca phờ, t, ca rụt, thit, sa, Ta cung nờn thõt cõn xuõt hang sang thi trng c vi ho rõt chu ờn võn an toan vờ sinh thc phõm, va cac quy inh cua quục gia 2.6 Giao duc H thng giỏo dc Phỏp va c cú tớnh cỏch dõn ch v bỡnh ng Chõt lng giao duc tụt va hiờn Phap giỏo dc ph cp (giỏo dc bt buc) c ỏp dng cho la tui t 6-16 tui Con c tt c tr em u cú ngha v phi hc n ht lp Trờn c ban, H thng giỏo dc Phỏp va c c t chc cú h thng v chia thnh ba cp: Giỏo dc tiu hc (enseignement primaire); trung hc (enseignement secondaire); i hc (enseignement supộrieur) Phap Giỏo dc tiu hc & giỏo dc trung hc ch yu l h thng trng cụng nhng cng cú h thng t thc ca Giỏo hi Thiờn Chỳa La Mó hoc ca t nhõn phõn b khp cỏc tnh thnh c Trong mt s bang chng trỡnh ph thụng ch kộo di 12 nm, thỡ cỏc bang khỏc ti nhng 13 nm Sau tt nghip bc trung hc (lp 10), niờn c cú nhiu s la chn H cú th hc ngh cỏc trng dy ngh, hay hc ht ph thụng ly bng Abitur (tng ng vi bng tt nghip ph thụng Vit Nam) Sau Abitur h cú th chn hc tip trng i hc chuyờn sõu v nghiờn cu (Universitọt) hay Lp: HC16MA01 Trang 28 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing chuyờn sõu v cụng ngh H thng giỏo dc ca c ni ting vi s sng lc rt khe kht T giai on ph thụng trung hc, hc sinh ó c nh hng ngh nghip v ch cú nhng hc sinh khỏ gii sau hon thnh tt 13 nm hc trung hc, hc sinh mi c tip tc theo hc ti cỏc trng i hc Ngoi ra, h thng giỏo dc ca c l mt h thng o to cht lng cao hin i gn vi thc tin Vi nguyờn tc c bn l khuyn khớch tim lc t ngi hc, cỏc trng i hc c luụn hng ti m rng quan h hp tỏc, tng cỏc chng trỡnh hc trao i, chng trỡnh o to Quc t nhm to danh ting v nõng giỏ tr bng tt nghip Nh ú cỏc chng trỡnh o to c rt phong phỳ, a dng v rt ci m Ngy nay, trc nhng ũi hi ngy cng cao ca th trng lao ng, cỏc trng i hc c t tiờu chun, sau tt nghip Sinh viờn phi thnh tho ớt nht ngoi ng Bi vy cỏc chng trỡnh o to thng kt hp ging dy bng ting c v mt th ting khỏc nh Anh, Phỏp v.v Ngoi kin thc v bng cp cú c, Sinh viờn hc ti c cũn cú nhng th mnh v ngoi ng v cỏc kin thc thc t quỏ trỡnh thc v lm vic Cú th tuyn dng ngun nhõn lc trỡnh cao nghiờn cu v phỏt trin sn phm mi c biờt nc c co thờ manh ao tao vờ cac nganh cụng nghiờp nng, ky thuõt hiờn Trỡnh cao, nhn thc tt nờn ũi hi cỏc sn phm dich v cht lng cao, thõn thin vi ngi dung v mụi trng 2.7 Cac hoa lờ hụi 2.7.1 Phỏp Hng nm mi gia ỡnh Phỏp thng t chc mng l sinh nht, l k nim ngy ci, l mng b, l mng m, dn n nh mi, h mi bn bố, ngi thõn n n tic pendre la crộmaillốre dng nh tic tõn gia nh nc ta vy cụng s, h ch ch dp ng nghip thng quan tin chc l t chc tic mng lp tc Bờn quõn i, cnh sỏt, hi quan lờn lon cng cú ba tic lon gi l arrosergallon Núi Lp: HC16MA01 Trang 29 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing túm li l ngi Phỏp rt thớch tic tựng, liờn hoan, d hi, húa trang, diu hnh, nhy mỳa, úng kch V mi ln nh th, mún ngon Champagne cựng vi ru bia thi tuụn chy Nice Carnival: L hi ụng ln nht Cụte dAzur Phỏp: Nice Carnival l mt nhng l hi húa trang ni ting nht trờn th gii, ch ng sau Rio carnival v Venice Carnival Vi nhng cuc diu hnh y mu sc v khng l din c ngy ln ờm, cuc trỡnh din khng l ny quy t khong hn 1.000 ngh s v v cụng n t khp ni trờn th gii, trang phc húa trang ging nh nhng nhõn vt cõu chuyn c tớch v hot hỡnh.Mt nhng s kin quan trng v c ỏo nht ca l hi l nhng trn nộm hoa trờn ng Promenade des Anglais V cụng s ngi trờn nhng chic xe hoa c trang trớ p lng ly v nộm nhng bụng hoa cỳc, ng tin, mimosa v phớa cụng chỳng.Trong nhng ngy ny, ton thnh ph v khỏch du lch khp ni s trung dũng sụng Rivera chiờm ngng nhng tỏc phm hoa ngh thut y mu sc trờn nhng chic thuyn lng l trụi L hi ru vang: L hi ru vang Phỏp cú phi l dp qung cỏo v bỏn ru Hng nm, vo ngy th Nm, tun l th ca thỏng 11 (khong 18 - 22 thỏng 11 dng lch), ti vựng Beaujolais Nouveau, nm phớa ụng nc Phỏp li din l hi vang ti Beaujolais õy l mt l hi truyn thng ca mt nhng vựng sn xut ru vang danh ting nht ca Phỏp Tuy nhiờn, cựng vi thi gian, l hi ny ó vt biờn gii nc Phỏp v tr thnh mt l hi ru vang cú tm nh hng ln trờn ton th gii L hi ru vang i cng mang ý ngha tng t nh tc n go mi, cm mi Vit Nam L hi vang ti Beaujolais Nouveau i n mng mt v thng li õy l mt quỏn truyn thng hỡnh thnh t hn 1.000 nm trc Ban u, l hi ch l mt hot ng mang tớnh a phng, nhng nụng dõn trng nho v cỏc nh sn xut ru vang gp g tng kt mt v thng li H cựng thng thc ru vang v trao i kinh nghim, ghi li nhng phỏt hin, phỏt minh mi qua mt v V sau, nú tr thnh mt l hi din mi nm mt ln v tm nh hng ngy cng Lp: HC16MA01 Trang 30 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing rng rói L hi chanh (Lemon festival) c t chc hng nm ti thnh ph Menton, nam nc Phỏp vo khong gia thỏng v kộo di n u thỏng (18-2 n 9-3), ỳng vo cam, chanh chớn r Hng trm tn chanh v cam di bn tay khộo lộo ca nhng ngh nhõn to hỡnh ó tr thnh cỏc tỏc phm sp t mụ hỡnh c ỏo th hin theo cỏc ch ca tng nm Vựng Menton cú khớ hu ụn hũa, t mu m, l ni trng chanh v cam ni ting Phỏp L hi chanh bt u din vo nhng nm 1930 vi ý ngha n mng mt bi thu, ngi dõn a phng diu hnh vi nhng chic xe ti cht y qu cam v chanh T ú, cựng vi ý tng thu hỳt khỏch du lch cho vựng ny nờn l hi hỡnh thnh v sau nhiu nm ó tr thnh mt l hi ni ting quc t Bờn cnh ú cũn cú hang trm cỏc loi L hi n mng ca ngi Phỏp nh: L hi dõn gian Pain depica (bỏnh ngt lm vi cỏc gia v, ng cc, mc dc).Nm 1950, Paris cha l kinh ụ nh sỏng, vua Lothaire b mt heo rng tn cụng lũng tri õn cỏc thi s dũng Saint-Antoine ó tn tỡnh cu cha, vua cho phộp cỏc tu s m hi dõn gian õy l c hi cho cỏc tu s nghốo khú gom gúp ớt tin ca phũng nhng ngy khú khn Theo truyn thuyt ny, l hi dõn gian Pain depica (bỏnh ngt lm vi cỏc gia v, ng cc, mc dc) ó i Sau ú cú vụ s cỏc l khiờu v dõn gian (bals populaires) din trờn quóng trng, ng ph Mng Ba Vua (tc cỏc chiờm tinh i tỡm chỳa Jesus hi ng), mng vang hng thu hoch, mng lỳa mỡ v bỏnh mỡ, mng vỡ nhng ngi yờu (l Valentine), tng nh ngi quỏ c (Fờte des Morts), mng di sn quc gia (Fờte de la Patrimoine) Chng trỡnh khiờu v th dõn gian khu rng ln ca phỏo i c xa tng l mt nhng tit mc ni ting nht ca Phỏp T 1937 n nay, nhim v t chc cỏc l hi linh ỡnh gm cỏc tit mc bn phỏo hoa, khiờu v, hi ch, trang trớ ng ph Paris v rt nhiu thnh ph khỏc c giao cho lc lng lớnh cu õy cng l c hi cho cỏc n v cha chỏy b sung ngun kinh phớ hot ng nm Khụng cú thnh ph, th trn, lng no Phỏp, t Nice n Pitre, khụng cú mt l Lp: HC16MA01 Trang 31 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing hi riờng bit no l hi ch thỏng nm Metz, hi ch Thỏnh Romaim Rouen, l Loges gn Paris, l nh sỏng (Fờte des Lumiốres) Lyon, hi ch mng nhng lc thỳ (Fờte des Plaisirs), l hoa (Fờte des Fleurs) Bordeaux v hai hi ch khng l Champagne v Bourgogne luụn thu hỳt cỏc nh buụn ru vang khp th gii Nhng ng lm rng ch cú ngi dõn a phng n mng vo nhng dp y Chng trỡnh hi ch bỏn hng th cụng kiờm m thc Lille vo kỡ ngh cui tun th nht ca thỏng bao gii cng thu hỳt triu ngi Mi thỏng 8, thnh ph Lorient tr thnh trung tõm im liờn hoan Celte quc t (mng húa, lch s, ngun gc Celte) vi khụng di triu khỏch tham d T nm 1981 n nay, c vo ngy l quc khỏnh 14/7 ngụi lng Mahalon vi 800 c dõn li cho ún hn 1.000 khỏch n d liờn hoan LInsolite c vui ựa tha theo dừi cỏc cuc ua tranh kỡ quc nht th gii: thi chy nhanh trờn ging cú gn bỏnh xe, nộm bỏnh xe crờpe, thi b cong np chai bia 2.7.2 c Ngoi nhng dp L hi thụng thng nh : Giỏng Sinh, mng nm mi, L Phc Sinh, L T n, Quc khỏnh, nc c cũn ni ting vi nhng L Hi c trng cho húa ca mỡnh: L hi Carnival : n vi l hi ny, chỳng mỡnh s c thy vụ sc mu rc r, ti sỏng, nhng khuụn mt trang im cng ht sc c quỏi, k l Vo ngy ny, khụng ớt ngi chn cho mỡnh nhng trang phc vui, bun, hi hc th hin ỳng tõm trng v phi tht c ỏo.L hi carnival l mt l hi truyn thng cú ngun gc t cỏc vựng tõy v nam nc c, cú ụng ngi theo o Thiờn chỳa sinh sng v theo thi gian, l hi ny ó dn dn lan cỏc thnh ph bc v ụng c L hi Bia: Ngy hi bia ni ting ca nc c v th gii c t chc ti Oktoberfest, thuc thnh ph Munich õy l mt nhng l hi ln nht ca th gii vi hng triu du khỏch tham gia Lp: HC16MA01 Trang 32 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Cỏc nh t chc l hi bia t ho vỡ danh hiu L hi ln nht th gii nm, nờn mi chi tit l hi u honh c ú cú th l nhng cc bia to ựng ng ti 1l nc hay nhng ca hng bia cha c hng trm ngi Hng trm chic lu c xõy dng trờn nhng khu t trng bỏn bia cho khỏch du lch t sỏng sm n ờm khuya m nhc v men say tng bng trờn khuụn mt ca mi du khỏch Hn na Oktoberfest, khụng ch c ung bia, ngm ngi l hi, du khỏch cũn cú th tha chi cỏc trũ chi mo him nh chi u quay hay trũ nho ln trờn ng ua "Alpina Bahn vi tc ti 80 km/h V cũn nhiu trũ thỳ v khỏc na Trong sut lch s ca l hi ny, cng ó cú mt s ln Oktoberfest khụng c t chc chin tranh hay dch bnh Nm 1813, Bavaria phi chin u vi Napoleon hay thi k Th chin th nht v th hai, lỳc nhng trn dch t ca nm 1854 - 1873 honh hnh, ngi ta ó khụng th t chc nõng ly chỳc mng Tuy vy, chin tranh cng nh dch bnh khụng lm l hi li tn, ngc li, nú c mi ngy mt ln mnh hn, v hng triu ngi hng nm kộo v Mỹnchen thng thc khụng khớ cú mt khụng hai ca nú Sau gn 200 nm vi bao thng trm ca lch s, l hi bia khụng nhng c m rng v phỏt trin m cũn lu gi c nhng truyn thng quý bỏu Bờn cnh ú, ngi c cũn cú s nhng l Hi vui nhn nh: Olympic bựn: Cỏc mụn thi u nh búng chuyn, búng bn, búng ỏ, tt c u t chc mt bói sỡnh ly v ni dung c a thớch nht l chy tip sc Gii vụ ch rõu th gii: Nhng ngi tham d gii ny, c sỏng lp bi Hip hi Cỏc cõu lc b rõu ton c, s tranh ti 17 ni dung, ph thuc kiu rõu ca h Mt s ni dung chớnh cú th k l rõu cm kiu lớnh ng lõm, rõu quai nún kiu Garibaldi hay rõu mộp kiu hong Nhng khụng th xp loi s thi th kiu rõu t Cuc ua vt nha, d kin cú s tham gia ca khong 6.000 tay ua Nhng chỳ vt nha mu vng c th xung sụng Neckar on chy qua Tubingen, bang Baden - Wurttemberg, s mt khong 45 phỳt v ớch Gii ua mỏy ct c: Gii ny c t chc hũn o Krautsand xinh p trờn Lp: HC16MA01 Trang 33 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing sụng Elbe, hng nm thu hỳt hng nghỡn ngi xem c t chc thng niờn t nm 1997, cỏc tay lỏi s phi iu khin mt chic mỏy ct c nng 15kg i qua nhng ng ly li v ớch Cuc thi vt ngún tay: mt mụn th thao cú truyn thng lõu i x Bavaria, ó c khai mc ngy 15-8 ti Garmisch - Partenkirchen Hai i th ngi i din qua mt cỏi bn Ch din vi giõy nhng cuc thi vt tay luụn thu hỳt s chỳ ý c bit Bavaria, n mc mt liờn on vt ngún tay a phng ó i cựng cỏc lut l ht sc cht ch cho mụn th thao d thng ny L hi tng bng khỏc t chc Trier, bang Rhineland Palatinate: Nhng ngi tham gia l hi n mc nh vừ s giỏc u thi La Mó c i din li cỏc mn u vừ i mt u trng ln Trier l mt nhng ni trung dõn c ụng ỳc nht thi La Mó nh Alps, hng nm thnh ph thu hỳt 20.000 du khỏch ti thm dp ny thng thc cỏc mn giỏc u v mún c sn ru mt ong 2.7.3 Nhng nột tng ng húa L hi ca nc: C Phỏp v ngi c u cú nhng L hi c trng Nhng L hi l dp ngi dõn t thnh th cho n nụng thụn vui chi v qung bỏ cỏc loi c sn v húa c trng ca a phng mỡnh Nhng L hi ú thu hỳt rt nhiu khỏch du lch nc v quc t nh L hi Cardival u cú t nc - Nhng chin lc v sn phm l hi phi mang nột c trng, nh hng theo ý ngha ca L hi c din Gn nm bt ý ngha tng L hi ún u xu hng tiờu dựng, c bit l khỏch du lch quc t n tham quan Mt s cỏc L hi c trng nh L hi Ru vang Phỏp hay L hi bia c, l hi cn trỏnh tung cỏc sn phm gii khỏt hoc sn phm cú cựng chc nng tng t - Giỏ c cng s b nh hng rt ln tỏc ng ca cỏc L hi din nm - Cỏc kờnh phõn phi L hi cng s cú s nh hng Lp: HC16MA01 Trang 34 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Vớ d: L hi Bia din Oktoberfest hng nm, thu hỳt rt nhiu lng khỏch nc ngoi v ú tham quan Trc v khon thi gian, du cu n i li ca du khỏch, cỏc siờu th, ca hng bỏn l hng tiờu dựng ti ú s c tng cng m rng, tng cng phc v khỏch du lch H thng khỏch sn, nh ngh ti õy cng c tng cng V õy cng l c hi, v cho cỏc cụng ty du lch l hnh y mnh hot ng ca mỡnh, cng nh kt hp vi chớnh quyn a phng cung cp cỏc tour v dch v du lch - Mựa d hi cng l cao im ca cỏc hot ng chiờu th, khuyn mói, cỏc chin lc c xõy dng da trờn ý ngha ca tng dp l cng nh ni dung ca L Hi 2.7.4 Nhng nột khỏc bit nh hng n hot ng marketing quc t: - Ngi Phỏp khụng ch thớch cỏc loi l hi mang tớnh cht húa cng ng, bờn cnh ú h cng thng hay t chc cỏc tic tựng nh mang gia ỡnh dũng h, xúm lng, ng nghip Ngi Phỏp ni ting m quc gia thớch cỏc loi tic tựng v l hi bc nht th gii - Cng ging nh phong cỏch ca ngi Phỏp, cỏc l hi tic tựng ca h cng mang nhng nột trang nhó mang p bn sc ca h nh húa trang nhy mỳa, cỏc hot ng húa thiờn v tớnh ngh thut L hi ca ngi c thiờn v cỏc hot ng i khỏng v th hin sc mnh v s cng rn ging nh hỡnh tng g rng m dỏng so vi c xe tng cỏch th gii miờu t v i búng ca hai quc gia ny Nhng sn phm, chin lc giỏ, kờnh phõn phi cng nh chiờu th tng nc l hi hai nc cng cú s khỏc bit Cỏc loi sn phm phc v cho cỏc ba tic tựng quanh nm khụng bao gi m ti Phỏp nh dng c n ung, khn trói bn, ru, cỏc loi thc phm Bờn cnh ú chớnh sỏch gim giỏ cng cn tuõn th theo quy nh cht ch ca chớnh ph Phỏp bt k l L Hi hay khụng: T 07/01-31/01: gim giỏ, qung cỏo tuyn chn cỏc sn phm phũng, tr em Lp: HC16MA01 Trang 35 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing Thỏng 3: sn phm chm súc Thỏng 4: chun b cho chuyn ngh mỏt, i du lch Thỏng 5: chun b i bi, sm h tm Thỏng 6: Gim giỏ hố t 21/06 gm qun ỏo, giy dộp, 30/07 Ch nht th hai, thỏng 7: bỏn hng c gim giỏ ch Gasny Ch nht cui cựng, thỏng 7: bn hng c, gim giỏ: ch Vernon Ch nht u tiờn, thỏng 10: bỏn hng c, gim giỏ ch Vernon Thỏng 8: sn phm phũng, hc sinh Thỏng 9: ru, Thỏng 11: gim giỏ , Thỏng 12, trc Noel: gim giỏ sn phm trang trớ nh ca mu ca nm c Sn phm mi thỡ giỏ ngt ngng trờn tri Bỏn hng dựng nh, trang trớ bn tic Khi xõm nhp th trng ny thỡ chỳng ta cng cn lu ý v qui nh gim giỏ ca h m tuõn th theo ỳng qui nh, v cú tham gia vo nhng nh ký gim giỏ nh th ny chỳng ta mi cú th gii thiu sn phm cho ngi dõn a phng bit Lp: HC16MA01 Trang 36 Mụi trng hoa cua nc Phap va c anh hng ờn hoat ụng Marketing TAè LIU THAM KHO - Sỏch: Marketing Quc T: Cnh Tranh Trong Th Trng Ton Cu (Inernational Marketing: Competing In The GLOBAL MarketPlace) Tỏc gi: Dng Hu Hnh, Nh xut bn: Nxb Lao ng Xó hi - Sỏch Marketing quc t Tỏc gi: Nguyn ụng Phong, Quỏch Th Bu Chõu, Tụ Bỡnh Minh - Cỏc trang web: + vi.wikipedia.org/wiki/Phỏp + vi.wikipedia.org/wiki/c + paris.vn/van-hoa + thethaovanhoa.vn/tags-76965/nuoc-phap.htm + www.marketingchienluoc.com/ + www.chienluocmarketing.org/ Lp: HC16MA01 Trang 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing, Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing, Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay