Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán

6 264 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:03

IHCSPHMHNI TRNGTHPTCHUYấN THITHTHPTQUCGIANM2017 BITHIMễN:TON Thigianlmbi90phỳt,khụngkthigianphỏt ổỗ y x ửữ - ln ữ Mnhnosaoõyỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu1:Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu2:Tỡmttccỏcngtimcncathhms y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu3:Hmsnosauõylmtnguyờnhmcahms y = tan x - cot x ? 1 A. y = B. y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C. y = D. y = tan x + cot x sin x cos x Cõu4:Tớnhohmcahms y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu5:Tỡmhms F x bitrng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A. F x vthca F x iquaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu6:Chohms y = x - 3x Khongcỏchgiacỏcimcci,cctiucathhms l A. B C D Cõu7:Tỡmttccỏcgiỏtrthccathamsmthhms y = 2x -1 cúngtimcn 3x - m ng Cõu8:Mtmingghỡnhlpphngcnh 2cm coitothnhmtkhitr(T)cú chiucaominggvcúthtớchlnnhtcúth.Dintớchxungquanhca(T)l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D. m D cm Cõu9:TmụtmiờngsttõyhinhtronbankinhR,tactimụthinhquatva cuụnphõnconlai thanhmụtcaiphờuhinhnon.Sụ ocungcuahinhquatbi ctibaonhiờuụ (tinhxõpxi)ờ hinhnoncodungtichlnnhõt A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Cõu 10: Trong khụng gian vi hờ toa ụ Oxyz , cho hai ng thng d1 : x y z x y2 z3 Mtphng (P ) cha d1 va songsongvi d2 Khong ; d2 : 3 cachtiờm M (1; 1; 1) ờn (P ) la A. B. C D Cõu11:Giỏtrnhnhtcahms y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu12:Chohmsbcba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnhv:Ducaa ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu13:Mtụtụangchuynnguvivntc a (m/s)thỡngilỏixepphanh.Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi giantớnhbnggiõyktlỳcpphanh.Hivntcbanu a caụtụlbaonhiờu,bitt lỳcpphanhnkhidnghn,ụtụdichuync 40 m. A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu14:Chohms y f x liờntctrờn vthamón f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D. I = Cõu15:Cholngtrng ABC A B C cúcỏccnhbng a .ThtớchcakhitdinABAC l 3a A. 12 3a B. 3a C. 3a D. Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 ThtớchcakhicungoitiptdinABACl 16p 32p A. B. 16 C. D 32p 3 Cõu17:Chohms y = ax + bx + c cúthnhhỡnhv.Duca a, b, c l: A a 0, b 0, c B. a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D. a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) iqua3im A, B, C vcútõmthucmtphng (xOy) cúbỏnkớnhl A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Cõu19:Hamsụ y ln x nghichbiờntrờn: A. (-Ơ; 0) B. (1; +Ơ) C. (0; 1) D. (-Ơ; -1) 0 Cõu20:Chohamsụ y = f (x ) liờntuctrờn va f x dx , f x dx Khio ũ f (x )dx bng: A. 12 B. C. -2 D. Cõu21:Xỏcnhtphpttcnhngimtrongmtphngtobiudinsphczsao () cho z = z A. {(x ; 0) , x ẻ } ẩ {(0; y ) , y ẻ } C. 0; y , y D. x; , x B. x; y , x y Cõu22:Gi z1 , z2 lcỏcnghimcaphngtrỡnh i z i Giỏtrbiuthc T z1 z2 l A. B. C. 10 D. Cõu 23: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D ixngC quangthng AB l? A. (6; -5; 4) B. (-5; 6; 4) C. ( 4; 6; -5) D. (6; 4; 5) Cõu24:Trongkhụnggianvihta Oxyz ,chocỏcim A(2; 3; 1), B(1; 2; 3) ngthng SA bng: AB ctmtphng ( P) : x y z tiim S Ts SB 1 A. B. C. D. Cõu25:Ngitacnmttmsttõyhỡnhchnhtcúkớchthc30cmx48cmlmmtcỏi hpkhụngnpbngcỏchctbibnhỡnhvuụngbngnhaubngúcrigplờn.Thtớch lnnhtcahpl: A. 3886cm B. 3880cm C. 3990cm D. 3888cm Cõu26:Tớchcỏcnghimcaphngtrỡnh (log2 x ) + log x - = bng: A. B.2. C.4. D.1. Cõu 27: Cho hỡnh chúp S ABC cú cỏc mt bờn (SAB ) , (SBC ) , (SCA) ụi mt vuụng gúc vi nhauvcúdintớchlnltl cm , 9cm v 25cm Thtớchcakhichúpl: A. 60cm B. 40cm C. 30cm D. 20cm Cõu28:Tỡmttccỏcgiỏtrcathams m phngtrỡnh 2x + 2-x = m cúnghimduynht: B. m C. m D. m A. m = Cõu29:TrongkhụnggianvihtaOxyz,taimixngviim A(1; 2; 1) quamt phng (P ) : y - z = l A. (1; -2; 1) B. (2; 1; 1) C. 1;1; D. (1; 1; 2) Cõu30:Xỏcnhtphpttcnhngimtrongmtphngtabiudinsphczsaocho z lsthcõm. A. {(0; y ) , y ẻ R } B. {(x ; 0) , x ẻ R} C. {(0; y ) , y 0} D. x;0 , x Trang 3/6 - Mó thi A Cõu31:Tỡm a < ũ (3-2 x - 2.3-x ) dx a A. -1 Ê a < B. a Ê -1 C. a Ê -3 D. a = -3 Cõu32:Chohỡnhhpchnht ABCD ABCD cú AB = 3a , AD = AA = 2a Tớnhthtớchkhi tdin ACBD 2a 4a 3 A. 2a B. C. D. 4a 3 Cõu33:Sosỏnhcỏcs e v A. 2e B. e = + C. e > + D. e < + Cõu34:Chohỡnhchúpu S ABC cúcnhỏybng a, khongcỏchgiacnhbờn SA vcnh 3a ỏy BC bng Tớnhthtớchkhichúp S ABC 3a a3 a3 3a 3 A. B. C. D. 16 12 8 Cõu 35: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m phng trỡnh sau cú nghim: 2x + x + m - 2m = A. m = B. m = D. m C. m = i Cõu36:Chosphc x .Khiú: 96 94 i i i 100 A. z B. z = C. z D. z Cõu37:Cho f (x ) = 2.3log 81 x + Tớnh f (1) A. f (1) = B. f ' C. f ' D. f ' Cõu38:ChohỡnhchúpS.ABCDcúỏylhỡnhvuụngcnha,cnhbờnSAvuụnggúcviỏy, mtbờn(SCD)toviỏymtgúc j = 60o ThtớchkhichúpS.ABCDl: A. a3 B. a 3 C. a3 D. a3 Cõu 39: Cho hm s y = x - 2x + Khong cỏch gia hai im cc tiu ca th hm s bng: B. C. D. A. Cõu40:TớnhdintớchShỡnhphnggiihnbicỏcng y x , y x A. S = B. S C. S D. S = 12 2 Cõu41:TrongkhụnggianvihtaOxyz,ChohỡnhlpphngABCD.ABCDcúta cỏc nh A(0; 0; 0) , B (2; 0; 0) ; D (0; 2; 0) , A (0; 0; 2) ng thng d song song vi AC, ct c hai ngthngACvBDcúphngtrỡnhl: x -1 y -1 z - = = A. -1 1 x -1 y -1 z - = = C. 1 x y z 1 x y z D. 1 B. Trang 4/6 - Mó thi A Cõu 42: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, Cho cỏc im A(2; 0; 0) , B (0; 4; 0) ; C (0; 0; 6) v D (2; 4; 6) TphpimMthamón: MA + MB + MC + MD = ,lmtcucúphngtrỡnh: Cõu43:Tphpnghimcabtphngtrỡnh log (2x - 1) > log l: ổ1 A. ỗỗ ; +Ơữữữ ốỗ ứ ổ1 5ử B. ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ ổ1 3ử C. ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ D. ; C. a D. a a Cõu44:Tỡm a ẻ ũ (a - 4x )dx - 5a B. a = A. a ẻ ặ Cõu45:TớnhdintớchScahỡnhphnggiihnbicỏcng y = 1, y = A. S = 3 C. S = B. S = 15 6x - x ( D. S = ) 16 15 Cõu46:Tỡmhm F (x ) bit F (x ) = 3x - 4x v F (0) = A. F (x ) = x - 2x + C. F (x ) = x - x + B. F (x ) = x - 4x + D. F (x ) = x + 2x + Cõu47:Tỡmttccỏcgiỏtrthccathams m hms y = mx + (m + 2) x + x - cúcc ivcctiu: A. m > B. m -2 C. m D. "m ẻ Cõu 48: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai mt phng: (P ) : x + 2y - 2z - = , (Q ) : x + 2y - 2z + = Mtcu (S ) cútõmthuctrcOx vtipxỳcvihaimtphngóchocúphngtrỡnhl B. (x - 1) + y + z = 2 D. (x - 1) + y + z = A. (x - 3) + y + z = C. (x + 1) + y + z = x - 3x + x3 -1 C. x = 1; y = D. x = 1, y = Cõu49:Tỡmttccỏcngtimcncathhms y = A. x = 1; y = B. y = Cõu50:TrongkhụnggianvihtaOxyz ,chocỏcim A (a, 0, a ), B (0, a, a ),C (a, a, 0) Mt phng (ABC ) ctcỏctrcOx ,Oy,Oz ticỏcim M , N , P ThtớchkhitdinOMNP l A. 4a B. 8a C. 8a D. 4a HT Trang 5/6 - Mó thi A PN Cõu1 A Cõu11 C Cõu21 A Cõu31 B Cõu41 A Cõu2 C Cõu12 C Cõu22 A Cõu32 D Cõu42 A Cõu3 D Cõu13 B Cõu23 D Cõu33 C Cõu43 B Cõu4 C Cõu14 D Cõu24 A Cõu34 B Cõu44 B Cõu5 D Cõu15 A Cõu25 B Cõu35 C Cõu45 D Cõu6 B Cõu16 C Cõu26 C Cõu36 A Cõu46 A Cõu7 D Cõu17 C Cõu27 D Cõu37 B Cõu47 C Cõu8 A Cõu18 B Cõu28 A Cõu38 D Cõu48 C Cõu9 A Cõu19 D Cõu29 D Cõu39 A Cõu49 B Cõu10 C Cõu20 B Cõu30 C Cõu40 B Cõu50 D Trang 6/6 - Mó thi A ... < Cõu13:Mtụtụangchuynnguvivntc a (m/s)thỡngilỏixepphanh.Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi giantớnhbnggiõyktlỳcpphanh.Hivntcbanu a caụtụlbaonhiờu,bitt... 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) iqua3im A, B, C vcútõmthucmtphng (xOy) cúbỏnkớnhl A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Cõu19:Hamsụ... Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho ba im A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) v C (1; 2; 0) Taim D ixngC quangthng AB l? A. (6; -5; 4) B. (-5; 6; 4) C. ( 4; 6; -5) D. (6; 4; 5) Cõu24:Trongkhụnggianvihta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán, Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán, Đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay