Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

101 316 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 13:03

Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== HOÀNG XUÂN QUỲNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: THÔNG TIN – THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH – 2011 – X HÀ NỘI - 2015 Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== HOÀNG XUÂN QUỲNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: THÔNG TIN – THƯ VIỆN Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: QH – 2011 - X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦN THỊ QUÝ HÀ NỘI - 2015 Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo – PGS.TS Trần Thị Quý, người trực tiếp hướng dẫn, bảo dành cho lời khuyên hữu ích suốt trình thực Khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo Khoa Thông tin – Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy cho suốt năm qua để có kiến thức, kỹ ngày hôm hoàn thành Khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc toàn thể cán Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải nhiệt tình giúp đỡ trình học tập, tìm hiểu thực tế quan để hoàn thành Khóa luận Cảm ơn người dùng tin trung tâm Thông tin – thư viện trường Đại học Giao thông vận tải ủng hộ giúp đỡ hoàn thành phiếu khảo sát để hoàn thiện Khóa luận với số liệu xác thực Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất thành viên gia đình tôi: ba mẹ, anh chị em, họ hàng hỗ trợ, động viên tạo điều kiện tốt để hoàn thành Khóa luận cách thuận lợi Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05/2015 Sinh viên Hoàng Xuân Quỳnh Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân tôi, có hỗ trợ tham khảo từ giảng viên hướng dẫn người cảm ơn Các nội dung kết nghiên cứu Khóa luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học Hà Nội, tháng 05/2015 Sinh viên Hoàng Xuân Quỳnh Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu viết tắt CBTV CSDL ĐHGTVT NDT SP - DV TT - TV Nghĩa kí hiệu viết tắt Cán thư viện Cơ sở liệu Đại học Giao thông vận tải Người dùng tin Sản phẩm – Dịch vụ Thông tin – Thư viện DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải STT Sơ đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 26 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ 2.13 Biểu đồ 2.14 Biểu đồ 2.15 Biểu đồ 2.16 Biểu đồ 3.1 Nội dung Cơ cấu tổ chức Trung tâm TT – TV ĐHGTVT Đánh giá tài nguyên thông tin Trung tâm Mức độ sử dụng SP – DV NDT Mức độ đáp ứng nhu cầu tin từ SP - DV Đánh giá NDT thời gian địa điểm phục vụ Tỷ lệ nắm bắt thông tin SP - DV NDT Trình độ CBTV Trung tâm Chuyên ngành CBTV Khả tham gia hoạt động marketing CBTV Đánh giá quan hệ CBTV với NDT Đánh giá quy trình sử dụng SP – DV Trung tâm Đánh giá cách trí không gian Trung tâm NDT Đánh giá không gian thư viện CBTV Đánh giá việc nghiên cứu nhu cầu tin Trung tâm Mức độ nghiên cứu nhu cầu tin Trung tâm Tỉ lệ NDT Trung tâm TT – TV ĐHGTVT Nguồn khai thác thông tin NDT Nhu cầu đào tạo CBTV Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Trang 27 29 33 33 37 41 42 42 43 44 45 46 46 48 48 53 56 66 Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu .4 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu Phạm vi giả thiết nghiên cứu .6 Ý nghĩa lý luận thực tế .7 Cấu trúc nội dung CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING THÔNG TIN – THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 26 2.1 Nội dung hoạt động marketing hỗn hợp Trung tâm .26 2.1.1 Sản phẩm dịch vụ 26 2.1.2 Giá 32 2.1.3 Phân phối 34 2.1.4 Truyền thông / quảng bá 37 2.1.5 Con người 40 2.1.6 Quy trình 43 2.1.7 Minh chứng vật chất .44 2.2 Quy trình triển khai hoạt động marketing thông tin – thư viện Trung tâm 46 2.2.1 Nghiên cứu thị trường .46 2.2.2 Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing – Ma trận SWOT 48 2.2.3 Tổ chức quảng bá 50 2.3 Các yếu tố tác động tới hiệu hoạt động marketing Trung tâm .51 2.3.1 Người dùng tin lực thông tin 51 Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 2.3.2 Tài đầu tư cho hoạt động marketing 53 2.3.3 Cơ sở vật chất - Hạ tầng công nghệ thông tin 54 2.3.4 Yếu tố cạnh tranh 54 2.4 Đánh giá nhận xét hoạt động Marketing thông tin – thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải .56 2.4.1 Ưu điểm .56 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 63 3.1 Giải pháp người tổ chức 63 3.1.1 Thành lập phận chuyên trách marketing 63 3.1.2 Nâng cao trình độ cho cán Trung tâm 64 3.1.3 Nâng cao lực thông tin cho người dùng tin 65 3.2 Giải pháp nội dung hoạt động marketing .65 3.2.1 Cải tiến đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thông tin: 65 3.2.2 Xây dựng kế hoạch phù hợp chi phí sản phẩm dịch vụ .66 3.2.3 Tổ chức hiệu hoạt động phân phối sản phẩm – dịch vụ 67 3.2.4 Hoàn thiện quy trình thực hoạt động marketing .67 3.2.5 Đổi đa dạng hóa hoạt động truyền thông marketing .69 3.3 Giải pháp hỗ trợ 73 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống sở vật chất cho hoạt động marketing 73 3.3.2 Xây dựng đội ngũ cộng tác viên 73 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ tập kỷ cuối kỷ XX đến nay, phát triển vũ bão khoa học công nghệ thông tin truyền thong tác động sâu rộng đến lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực thong tin - thư viện Sự biến đổi dẫn tới hoạt động nghiệp vụ thông tin thư viện cần đổi theo hướng đại Thói quen nhu cầu sử dụng thông tin, tài liệu người không trước Từ lâu, Thư viện đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội đặc biệt việc hỗ trợ công tác học tập giảng dạy nghiên cứu nghiên khoa học, nâng cao khả nhận thức, hiểu biết lĩnh vực… người Ở môi trường đại học,các quan thong tin- thư viện đã, ngày trở thành nơi cung cấp tri thức hiệu cho cán lãnh đạo, quản lý, giảng viên và sinh viên Các quan thong tin - thư viện với chức không ngừng thu thập, bổ sung vốn tài liệu, tổ chức lưu trữ, bảo quản, phục vụ người dung tin thông tin, giáo trình, tài liệu tham khảo, tư liệu điện tử,… phục vụ cho hoạt động tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu khoa học cán bộ, sinh viên; mở rộng điều kiện học tập cho sinh viên không gian, thời gian Chính vì vậy, quan thông tin - thư viện coi nơi cung cấp tảng kiến thức cho công tác đào tạo, nghiên cứu, hoạt động phát triển khoa học công nghệ và đó trái tim tri thức một trường đại học Tuy vậy, thời đại số, thư viện phải đứng trước thách thức to lớn, số Internet, kho tài nguyên khổng lồ dễ dàng truy cập Thư viện ngày không nơi lưu trữ phổ biến thông tin mà phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt thị trường thông tin Chính thế, thư viện trường đại học nói riêng thư viện nói chung cần đến công cụ đắc lực- “marketing” Marketing giúp thư viện hiểu người dùng tin muốn gì, làm để đáp ứng nhu cầu họ làm để cải thiện mối quan hệ người dùng tin với nhân viên thư viện Marketing giúp thư viện định vị hình ảnh Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải với người dung tin (NDT), lãnh đạo cấp nhà tài trợ vấn đề cấp thiết đặt cho nhà quản lý, nàh chuyên môn Ở Việt Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải (ĐHGTVT) trường đại học hàng đầu Việt Nam có sứ mạng đào tạo cho ngành giao thông vận tải đất nước cán khoa học kỹ thuật có lực lòng yêu nghề, có khả sáng tạo tính nhân văn Nắm bắt nhận thức nhu cầu, xu tầm quan trọng hoạt động thông tin – thư viện marketing công tác quản lí, giáo dục đào tạo trường, từ ngày đầu thành lập, Nhà trường trọng việc xây dựng đưa Trung tâm Thông tin – thư viện (TT – TV) ngày hoàn thiện phát triển, bước đẩy mạnh hoạt động Marketing TT – TV Tuy nhiên, bên cạnh dần hoàn thiện tồn số vấn đề, khó khăn thách thức nhiều khía cạnh triển khai hoạt động Marketing mà Trung tâm TT – TV trường ĐHGTVT đã, phải đối mặt Chính lí đó, chọn đề tài “Hoạt động Marketing Trung tâm TT – TV trường ĐHGTVT” làm đề tài nghiên cứu cho Khóa luận tốt nghiệp với mong muốn nâng cao hiệu hoạt động công tác Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu marketing hoạt động thông tin – thư viện Việt Nam có số tác giả nghiên cứu yếu tố, phương diện khác hoạt động marketing này, điển hình luận án, luận văn thạc sĩ thư viện, số báo công bố Các công trình nghiên cứu marketing hoạt động thông tin – thư viện:  Về luận án có công trình sau: Phùng Minh Lai công bố năm 1996 với nội dung: “Chiến lược marketing kinh doanh sản phẩm thông tin chế thị trường nước ta.” Bùi Thanh Thủy công bố năm 2012 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với nội dung: “Nghiên cứu ứng dụng marketing hỗn hợp hoạt động thông tin – thư viện trường đại học Việt Nam.”  Về luận văn có công trình sau: Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải o Có o Không 5/ Nếu có, anh chị vui lòng cho biết sản phẩm dịch vụ sạu đây? (có thể có nhiều lựa chọn) Sản phẩm Hệ thống tra cứu trực tuyến OPAC Các sở liệu điện tử online CD – ROM luận văn luận án Các dạng tài liệu in truyền thống Dịch vụ Dịch vụ mượn/trả tài liệu chỗ/về nhà Dịch vụ gia hạn tài liệu Dịch vụ chép tài liệu Dịch vụ Internet Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ tham khảo, hỗ trợ tìm kiếm 6/ Anh chị có thường xuyên sử dụng sản phẩm dịch vụ thư viện? o Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Không sử dụng 7/ Đánh giá quy trình sử dụng sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện? o Thuận tiện o Bình thường o Không thuận tiện o Rắc rối 8/ Anh chị có sẵn lòng trả tiền cho sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thông tin anh chị? o Có o Không 9/ Anh chị biết đến sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện qua kênh thông tin nào? (có thể có nhiều lựa chọn) o Qua thầy cô, bạn bè o Qua tập huấn sử dụng thư viện o Qua kênh thông tin khác:…………………………………………………… Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 10/ Khả đáp ứng cập nhật nguồn tin/tài liệu thư viện đến anh/chị đạt mức độ nào? o Dưới 25% o Từ 25% đến 50% o Từ 50% đến 75% o Trên 75% 11/ Địa điểm thời gian phục vụ có thuận tiện cho anh/chị đến sử dụng thư viện? o Thuận tiện o Bình thường o Không thuận tiện Nếu không thuận tiên anh chị vui lòng cho biết lý do: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12/ Anh chị cho biết cách trí không gian thư viện nay? o Hợp lý o Bình thường o Chưa hợp lý 13/ Quan hệ cán thư viện với người dùng tin thư viện? o Thân thiện o Bình thường o Không thân thiện 14/ Anh chị có sẵn sàng hỗ trợ, trở thành cộng tác viên cán thư viện số hoạt động thư viện vệ sinh thư viện, xếp lại tài liệu, điều tra nhu cầu tin tổ chức hoạt động ngày hội đọc sách, thi kể sách,…? o Có o Không Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 15/Đánh giá phương tiện hệ thống thư viện điện tử? (thang điểm từ thấp lên cao – 1: Chưa tốt; 5: Hoàn toàn tốt) STT Nội dung Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Dành cho cán thư viện) Xin chào thầy/cô, em sinh viên khoa Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Tôi thực đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Giao thông Vận tải” Rất mong quý thầy/cô hỗ trợ cách trả lời câu hỏi khảo sát để em hoàn thành Khóa luận nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu đóng góp cho việc hoàn thiện hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông vận tải (sau gọi tắt Thư viện) Em xin cam đoan tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân thầy/cô sử dụng ý kiến thầy/cô vào mục đích nghiên cứu khoa học không sử dụng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ tích cực quý thầy/cô 1/ Theo thầy/cô thư viện có cần thiết phải thực marketing không? o Rất cần thiết o Cần thiết o Có được, không o Không cần thiết 2/ Thầy/cô xin cho biết thư viện có hoạt động để quảng bá thư viện đến người dùng tin? o Chưa o Không rõ o Có vài hoạt động Nếu có xin vui lòng cho biết hoạt động nào:…………………………………… 3/ Thầy/cô đánh giá việc nghiên cứu nhu cầu thông tin người dùng tin thư viện? o Rất hiệu o Hiệu o Tương đối hiệu Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải o Chưa hiệu 4/ Thư viện áp dụng hình thức để nghiên cứu nhu cầu thông tin người dùng tin thư viện? o Phỏng vấn o Thống kê lượt mượn/phiếu yêu cầu/lượt truy cập o Điều tra bảng hỏi o Qua phiếu yêu cầu bổ sung/qua mail o Hình thức khác: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5/ Thư viện thực nghiên cứu nhu cầu tin nào? o Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Điều tra cần bổ sung tài liệu 6/ Thầy/cô đánh việc nắm rõ thực nội quy, quy trình sử dụng thư viện người dùng tin thư viện? o Tốt o Bình thường o Chưa tốt 7/ Thầy/cô cho biết khả sử dụng phần mềm thư viện mà thư viện sử dụng? o Thành thạo o Bình thường o Chưa thành thạo 8/ Thầy/cô cho biết khả tìm kiếm thông tin Internet vài CSDL thân? o Rất thành thạo o Thành thạo o Chưa thành thạo Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 9/ Thầy/cô đánh giá sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện có đáp ứng tốt nhu cầu người dùng tin? o Đáp ứng tốt o Đáp ứng tương đối tốt o Chưa đáp ứng 10/ Thầy/cô đánh giá không gian nghiên cứu/học tập thư viện? o Thoải mái o Bình thường o Không thoải mái 11/ Thầy cô đánh giá chung thái độ cán thư viện với người dùng tin thư viện? o Nhiệt tình o Bình thường o Chưa nhiệt tình 12/ Thầy cô có khả tham gia xây dựng triển khai ứng dụng hoạt động marketing thư viện mức độ nào? o Trực tiếp lập kế hoạch o Tham gia đóng góp ý kiến o Triển khai ứng dụng hoạt động marketing o Không quan tâm 13/ Hãy cho ý kiến đánh giá thực trạng thư viện nay? (thang điểm từ thấp lên cao – 1: Chưa tốt; 5: Hoàn toàn tốt) STT Nội dung Sản phẩm dịch vụ thông tin Giá sản phẩm dịch vụ Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 14/ Nếu có hội đào tạo lớp ngắn hạn thầy cô chọn học chuyên đề? o Kiến thức thư viện – thông tin o Kiến thức chung ngành khoa học o Kiến thức chuyên sâu lĩnh vực Giao thông vận tải o Tra cứu tìm tin o Kỹ tư vấn thông tin 15/ Thầy/cô vui lòng cho biết số thông tin cá nhân? Ngành tốt nghiệp:……………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy/cô! Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG TIN Để đảm bảo số liệu Khóa luận mang tính khách quan, tác giả phát phiếu điều tra ngẫu nhiên đến người dùng tin để khảo sát ý kiến đánh giá họ Kết sau: Số phiếu phát ra: 100 phiếu 1/ Khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin/tài liệu anh chị thường tìm đâu? Nội dung Thư viện Internet Nhà sách Thầy cô/bạn bè Khác:… Số phiếu 27 42 15 12 Tỉ lệ % 27 42 15 12 2/ Anh/Chị có thường xuyên học tập/nghiên cứu thư viện? Nội dung Thường xuyên Không thường xuyên Chỉ đến thư viện cần cho việc học Chưa tới thư viện lần Số phiếu 18 19 63 Tỉ lệ % 18 19 63 3/ Anh/chị đánh giá số lượng tài nguyên thông tin có thư viện? Nội dung Số phiếu Tỉ lệ % Nghèo nàn 0 Đủ để nghiên cứu/học tập 37 37 Phong phú/đa dạng 63 63 4/ Anh/chị có biết sản phẩm dịch vụ cung cấp Thư viện? Nội dung Có Không Số phiếu 54 46 Tỉ lệ % 54 46 5/ Nếu có, anh chị vui lòng cho biết sản phẩm dịch vụ sạu đây? (có thể có nhiều lựa chọn) Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Nội dung Sản phẩm: Hệ thống tra cứu trực tuyến OPAC Các sở liệu điện tử online CD – ROM Luận văn, luận án Các dạng tài liệu in truyền thống Dịch vụ: Dịch vụ mượn/trả tài liệu chỗ/về nhà Dịch vụ gia hạn tài liệu Dịch vụ chép tài liệu Dịch vụ Internet Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ tham khảo, hỗ trợ tìm kiếm Số phiếu 37 36 27 95 45 19 12 38 18 33 Tỉ lệ % 37 36 27 95 45 19 12 38 18 33 6/ Anh chị có thường xuyên sử dụng sản phẩm dịch vụ thư viện? Nội dung Thường xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng Số phiếu 25 64 11 Tỉ lệ % 25 64 11 7/ Đánh giá quy trình sử dụng sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện? Nội dung Thuận tiện Bình thường Không thuận tiện Rắc rối Số phiếu 42 59 Tỉ lệ % 42 59 8/ Anh chị có sẵn lòng trả tiền cho sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thông tin anh chị? Nội dung Có Không Số phiếu 82 18 Tỉ lệ % 82 18 9/ Anh chị biết đến sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện qua kênh thông tin nào? (có thể có nhiều lựa chọn) Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Nội dung Số phiếu Tỉ lệ % Qua thầy cô, bạn bè 61 61 Qua tập huấn sử dụng thư viện 37 37 Qua kênh thông tin khác 2 10/ Khả đáp ứng cập nhật nguồn tin/tài liệu thư viện đến anh/chị đạt mức độ nào? Nội dung Số phiếu Dưới 25% 18 Từ 25% đến 50% 26 Từ 50% đến 75% 44 Trên 75% 11/ Địa điểm thời gian phục vụ có thuận tiện Tỉ lệ % 18 26 44 cho anh/chị đến sử dụng thư viện? Nội dung Thuận tiện Bình thường Không thuận tiện Số phiếu 83 17 Tỉ lệ % 83 17 12/ Anh chị cho biết cách trí không gian thư viện nay? Nội dung Số phiếu Hợp lý 81 81 Bình thường 16 16 Chưa hợp lý 3 13/ Quan hệ cán thư viện với người dùng tin thư viện? Tỉ lệ % Nội dung Số phiếu Tỉ lệ % Thân thiện 36 36 Bình thường 45 45 Không thân thiện 19 19 14/ Anh chị có sẵn sàng hỗ trợ, trở thành cộng tác viên cán thư viện số hoạt động thư viện vệ sinh thư viện, xếp lại tài liệu, điều tra nhu cầu tin tổ chức hoạt động ngày hội đọc sách, thi kể sách,…? Nội dung Số phiếu Tỉ lệ % Có 82 82 Không 18 18 15/Đánh giá phương tiện hệ thống thư viện điện tử? (thang điểm từ thấp lên cao – 1: Chưa tốt; 5: Hoàn toàn tốt) Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Nội dung Thang điểm 1: Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Thang điểm 2: Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Thang điểm 3: Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Thang điểm 4: Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Thang điểm 5: Tốc độ truy cập mạng Internet Thông tin tài liệu thư viện Máy móc thiết bị phương tiện nghe nhìn Số lượng máy Thời gian mở cửa thư viện Thái độ phục vụ cán thư viện Số phiếu Tỉ lệ % 11 19 11 19 19 13 3 19 13 3 42 22 11 21 34 42 22 11 21 34 21 51 18 43 58 44 21 51 18 43 58 44 17 21 33 20 31 19 17 21 33 20 31 19 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN THƯ VIỆN Để đảm bảo số liệu Khóa luận mang tính khách quan, tác giả phát phiếu điều tra ngẫu nhiên đến cán thư viện để khảo sát ý kiến đánh giá họ Kết sau: Số phiếu phát ra: 15 phiếu Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải 1/ Theo thầy/cô thư viện có cần thiết phải thực marketing không? Nội dung Rất cần thiết Cần thiết Có được, không Không cần thiết Số phiếu Tỷ lệ % 33.33 53.33 13.34 2/ Thầy/cô xin cho biết thư viện có hoạt động để quảng bá thư viện đến người dùng tin? Nội dung Chưa Không rõ Có vài hoạt động Số phiếu Tỷ lệ % 26.67 20 53.33 3/ Thầy/cô đánh giá việc nghiên cứu nhu cầu thông tin người dùng tin thư viện? Nội dung Rất hiệu Hiệu Tương đối hiệu Chưa hiệu Số phiếu 0 10 Tỷ lệ % 0 66.67 33.33 4/ Thư viện áp dụng hình thức để nghiên cứu nhu cầu thông tin người dùng tin thư viện? Nội dung Phỏng vấn Thống kê lượt mượn/phiếu yêu cầu/lượt truy cập Điều tra bảng hỏi Qua phiếu yêu cầu bổ sung/qua mail Hình thức khác Số phiếu Tỷ lệ % 6.7 59.9 6.7 20 6.7 Số phiếu Tỷ lệ % 5/ Thư viện thực nghiên cứu nhu cầu tin nào? Nội dung Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Thường xuyên Thỉnh thoảng Điều tra cần bổ sung tài liệu 13.33 26.67 60 6/ Thầy/cô đánh việc nắm rõ thực nội quy, quy trình sử dụng thư viện người dùng tin thư viện? Nội dung Tốt Bình thường Chưa tốt Số phiếu Tỷ lệ % 26.67 53.33 20 7/ Thầy/cô cho biết khả sử dụng phần mềm thư viện mà thư viện sử dụng? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ % Thành thạo 40 Bình thường 60 Chưa thành thạo 0 8/ Thầy/cô cho biết khả tìm kiếm thông tin Internet vài CSDL thân? Nội dung Rất thành thạo Thành thạo Chưa thành thạo Số phiếu 12 Tỷ lệ % 20 80 9/ Thầy/cô đánh giá sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện có đáp ứng tốt nhu cầu người dùng tin? Nội dung Đáp ứng tốt Đáp ứng tương đối tốt Chưa đáp ứng Số phiếu Tỷ lệ % 53.33 46.67 10/ Thầy/cô đánh giá không gian nghiên cứu/học tập thư viện? Nội dung Thoải mái Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Số phiếu 10 Tỷ lệ % 66.67 Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Bình thường Không thoải mái 33.33 11/ Thầy cô đánh giá chung thái độ cán thư viện với người dùng tin thư viện? Nội dung Nhiệt tình Bình thường Chưa nhiệt tình Số phiếu Tỷ lệ % 33.33 53.33 13.34 12/ Thầy cô có khả tham gia xây dựng triển khai ứng dụng hoạt động marketing thư viện mức độ nào? Nội dung Số phiếu Tỷ lệ % Trực tiếp lập kế hoạch 13.33 Tham gia đóng góp ý kiến 12 80 Triển khai ứng dụng hoạt động marketing 6.67 Không quan tâm 0 13/ Hãy cho ý kiến đánh giá thực trạng thư viện nay? (thang điểm từ thấp lên cao – 1: Chưa tốt; 5: Hoàn toàn tốt) Nội dung Mức thang Sản phẩm dịch vụ thông tin Giá sản phẩm dịch vụ Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất Mức thang Sản phẩm dịch vụ thông tin Giá sản phẩm dịch vụ Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất Mức thang Sản phẩm dịch vụ thông tin Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Số phiếu Tỷ lệ % 1 2 0 20 6.67 6.67 13.33 13.33 0 1 6.67 13.33 6.67 6.67 20 33.33 12 80 Hoạt động marketing Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải Giá sản phẩm dịch vụ 11 Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất Mức thang Sản phẩm dịch vụ thông tin Giá sản phẩm dịch vụ Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất Mức thang Sản phẩm dịch vụ thông tin Giá sản phẩm dịch vụ Tổ chức hoạt động thư viện Công tác tập huấn người dùng tin Số lượng người dùng tin Số lượng chất lượng cán thư viện Cơ sở vật chất 14/ Nếu có hội đào tạo lớp ngắn hạn thầy cô chọn học chuyên đề? 73.33 26.67 13.33 33.33 40 6.67 Nội dung Kiến thức thư viện – thông tin Kiến thức chung ngành khoa học Kiến thức chuyên sâu lĩnh vực Giao thông vận tải Tra cứu tìm tin Kỹ tư vấn thông tin 15/ Thầy/cô vui lòng cho biết số thông tin cá nhân? Tỷ lệ % 46.67 6.67 13.33 13.33 20 Ngành tốt nghiệp:………………………………………………… Hoàng Xuân Quỳnh – K56 Thông tin – Thư viện Số phiếu 2 0 46.66 6.67 13.33 26.67 13.33 13.33 6.67 60 33.34 13.33 46.67 ... Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN ============== HOÀNG XUÂN QUỲNH HOẠT ĐỘNG MARKETING... trình thực Khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo Khoa Thông tin – Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy cho suốt năm qua... trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội với nội dung: “Hoạt động marketing thư viện trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore khả áp dụng cho thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội.”
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay