Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án

6 253 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 12:00

1 CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Luật Hành Chương trình: Cử nhân hành Chứng minh Luật Hành ngành luật quản lý hành nhà nước Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học Luật hành Phân tích mối quan hệ khoa học Luật hành với khoa học xã hội khác Phân loại quy phạm luật hành Cho ví dụ quy phạm vật chất quy phạm thủ tục hành tương ứng nêu rõ mối quan hệ chúng Khái niệm nguồn luật hành chính? Phân loại nguồn luật hành Cho ví dụ kiện pháp lý hành quan hệ pháp luật hành phát sinh tương ứng với kiện đó; phân tích phận cấu thành quan hệ pháp luật hành Phân tích điều kiện trở thành chủ thể ngành Luật Hành quan hành nhà nước phải chủ thể quan trọng ngành Luật Hành không ? Tại sao? Khái niệm phân loại quan hành nhà nước Ý nghĩa việc phân loại quan hành nhà nước Địa vị pháp lý Chính phủ theo Hiến pháp 2013 so sánh với quy định 10 Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001? Địa vị pháp lý UBND theo Hiến pháp hành, so sánh với quy 11 định Hiế`n pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 Trình bày tính phụ thuộc hai chiều tổ chức hoạt động 12 quan hành nhà nước địa phương Lấy ví dụ minh hoạ Trình bày quyền nghĩa vụ công dân quản lý hành nhà 13 nước Nội dung chủ yếu quyền tham gia quản lý nhà nước công dân? Ý nghĩa quyền này? 14 Trình bày bảo đảm pháp lý cho việc thực quyền nghĩa vụ công dân quản lý hành nhà nước? Đánh giá anh (chị) 15 16 việc thực đảm bảo thực tế nay? Khái niệm phân loại tổ chức xã hội Việt Nam Cho ví dụ minh họa Tại Luật hành quy định hình thức quan hệ quan 17 18 19 hành tổ chức xã hội ? Trình bày điều chỉnh pháp luật hành với tổ chức xã hội Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật 20 21 hành Nội dung chủ yếu quyền, nghĩa vụ công chức theo pháp luật hành Nêu việc mà cán bộ, công chức không làm theo quy định 22 Luật Cán bộ, công chức Nêu nhận xét anh (chị) phạm vi điều chỉnh Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Ý nghĩa Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 việc 23 quản lý công chức Khái niệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật hành Các loại 24 công chức? Nêu ý nghĩa cách phân loại công chức Các hình thức hình thành, bổ sung cán bộ, công chức theo quy định pháp 25 luật hành Nêu phân tích hình thức sử dụng công chức ( Nội dung bao gồm: điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng ngạch, chuyển ngạch, đào tạo bồi 26 dưỡng, việc, nghỉ hưu) Trách nhiệm chủ thể sử dụng, quản lý cán bộ, công chức 27 Trình bày quan niệm trách nhiệm trị cán chế thực trách nhiệm trị Việt Nam nay? 28 Phân biệt trách nhiệm trị với trách nhiệm pháp lý, cho ví dụ minh hoạ 29 Trình bày khái niệm, đặc điểm trách nhiệm công chức 30 Các hình thức trách nhiệm pháp lý cán bộ, công chức theo pháp luật hành 31 Trách nhiệm kỷ luật cán bộ, công chức theo theo pháp luật hành 32 Trình bày quy trình kỷ luật cán bộ, công chức Điểm khác biệt hai quy trình 33 Khái niệm đặc điểm phương pháp quản lý hành nhà nước? loại phương pháp quản lý hành nhà nước? Nội dung phương pháp quản lý hành nhà nước 34 Phân tích phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế quản lý hành nhà nước phân biệt hai phương pháp 35 Cho ví dụ phân tích để làm rõ mối quan hệ phương pháp hành phương pháp kinh tế quản ký hành nhà nước 36 Tại phải kết hợp phương pháp hành phương pháp kinh tế quản lý hành nhà nước 37 Phân tích phương pháp thuyết phục quản lý hành nhà nước 38 Tại nước ta thực phương pháp thuyết phục chủ yếu quản lý hành nhà nước? Cho ví dụ phương pháp 39 Tại phải kết hợp phương pháp thuyết phục cưỡng chế quản lý hành nhà nước? 40 Lấy ví dụ việc kết hợp thuyết phục hành cưỡng chế hành quản lý hành nhà nước, rõ phương pháp ví dụ 41 Hình thức quản lý hành nhà nước gì? Trình bày hình thức quản lý quản lý hành nhà nước 42 Cho ví dụ hình thức quản lý hành mang tính pháp lý, hình thức quản lý hành mang tính pháp lý tương ứng phân tích mối quan hệ chúng 43 Trình bày phương pháp cưỡng chế quản lý hành nhà nước? Tại phải sử dụng phương pháp cưỡng chế quản lý hành nhà nước? 44 Quyết định quản lý quan hành nhà nước gì? Chỉ rõ loại định quản lý hành nêu khác biệt định quản lý 45 Trình bày yêu cầu định hành quan hành nhà nước Các hình thức xử lý định quản lý hành nhà nước bất hợp pháp, bất hợp lý, cho ví dụ minh họa 46 Cưỡng chế hành gì? Trình bày đặc điểm cưỡng chế hành Phân loại cưỡng chế hành 47 So sánh rõ khác biệt cưỡng chế hành với cưỡng chế tư pháp nước ta 48 Phòng ngừa hành gì? Phòng ngừa hành gồm biện pháp cụ thể nào? 49 Cho ví dụ biện pháp phòng ngừa hành biện pháp ngăn chặn hành chính, phân tích ví dụ để phân biệt chúng 50 Trách nhiệm hành gì? Đặc điểm, mục đích trách nhiệm hành 51 Vi phạm hành gì? Lấy ví dụ vi phạm hành cấu thành pháp lý vi phạm hành 52 quan thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành hình thức, biện pháp xử lý vi phạm hành chính? Vì sao? 53 Các nguyên tắc xử lý vi phạm hành 54 Các biện pháp xử lý vi phạm hành 55 Các hình thức xử phạt hành 56 Trình bày biện pháp buộc khắc phục hậu xử lý vi phạm hành Khi quan thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu đó? 57 Trình bày thủ tục xử phạt hành Phân biệt trường hợp áp dụng xử phạt biên biên vi phạm hành 58 Ý nghĩa quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành Quy định pháp luật thời thời hiệu xử phạt vi phạm hành theo pháp luật hành 59 Khái niệm chất cưỡng chế hành Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật cưỡng chế hành mà anh/chị biết 60 Khái niệm yêu cầu đảm bảo pháp chế hoạt động quản lý hành nhà nước 61 Nêu biện pháp pháp lý để đảm bảo pháp chế hoạt động quản lý hành nhà nước; Cho ví dụ phân tích nội dung biện pháp pháp lý 62 Tại nói xét xử hành phương thức bảo đảm pháp chế kỷ luật quản lý nhà nước 63 Phân tích đối tượng xét xử hành theo quy định pháp luật hành 64 Phân biệt tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý hành nhà nước 65 Phân biệt khiếu nại, tố cáo 66 Trình bày khái niệm, thẩm quyền giải khiếu nại 67 Trình bày khái niệm, thẩm quyền giải tố cáo 68 Nêu tóm tắt nguyên tắc tố tụng hành Đặc điểm thủ tục xét xử hành nước ta 69 Phân biệt thẩm quyền Toà án thẩm quyền quan hành nhà nước việc giải tranh chấp hành Ý nghĩa hình thức giải nêu 70 Phân biệt khiếu nại hành khiếu kiện hành ... công chức 30 Các hình thức trách nhiệm pháp lý cán bộ, công chức theo pháp luật hành 31 Trách nhiệm kỷ luật cán bộ, công chức theo theo pháp luật hành 32 Trình bày quy trình kỷ luật cán bộ, công... điều chỉnh Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Ý nghĩa Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 việc 23 quản lý công chức Khái niệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật hành Các loại 24 công chức? Nêu... chức theo quy định pháp luật 20 21 hành Nội dung chủ yếu quyền, nghĩa vụ công chức theo pháp luật hành Nêu việc mà cán bộ, công chức không làm theo quy định 22 Luật Cán bộ, công chức Nêu nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án, Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án, Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay