Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015

6 150 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:21

PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Trường THCS Họ tên: Lớp: SBD: Môn: HÓA HỌC (thời gian: 45 phút) Năm học: 2014-2015 Giám thị Giám thị Mã phách ĐỀ A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ) Hãy khoanh tròn hai, ba chữ A, B, C, D câu sau đây, Câu 1: Các chất viết dạng công thức hoá học là: CaCO3, NaOH, H2SO4, Fe, CaO, SO2, Cl2, HCl, NaCl, Ca(OH)2, Al, C Số hợp chất A B C D Câu 2: Các chất viết dạng công thức hoá học là: Fe, BaCl2, Mg(OH)2, Cu, Cu(NO3)2, SO2, CuSO4, CuO, Na2CO3, Ag, FeCl2 Số chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 3: Chất tác dụng với dung dịch muối Al2(SO4)3 nhiệt độ thường A Mg B dd BaCl2 C Fe(OH)2 D dd NaOH Câu 4: Phát biểu là: A Quặng pirit (thành phần FeS2) lưu huỳnh nguyên liệu để sản xuất SO2 B Quì tím dung dịch phenonphtalein chất thị dung dịch axit dung dịch bazơ C Nhôm sắt không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội HNO3 đặc, nguội D Khí clo làm màu quì tím ẩm +X +Y t  A  Câu 5: Cho sơ đồ: CaCO3   Ca(OH)2   CaCO3 Chất X, Y là: A CaO, H2O B H2O, CO2 C H2O, SO2 D H2O, Na2CO3 Câu 6: Thực thí nghiệm: (1) Nhỏ dung dịch HCl vào mẫu Ag (4) Nhỏ dung dịch NaOH lên mẫu Al (2) Đốt Ag khí oxi (5) Nhúng sợi dây Cu vào dung dịch sắt (II) sunfat (3) Đốt khí Clo bình chứa khí oxi Những thí nghiệm phản ứng hóa học xảy là: A (1), (2), (3), (4) B (1), (2), (3), (5) C (2), (3), (4) (5) D (1), (3), (4), (5) Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH (2) dư HCl, pH dung dịch (2) biến đổi A từ nhỏ đến lớn B từ lớn đến nhỏ C không đổi (luôn luônlớn 7) D xác định Câu 8: Cặp chất dùng để điều chế khí clo phòng thí nghiệm A HCl đặc, MnO2 B HCl, HClO C NaCl, H2O D HClO, NaClO Câu 9: Thành phần quặng boxit A Fe2O3 B FeS2 C Fe3O4 D Al2O3 Câu 10: Đồng có lẫn tạp chất nhôm Hóa chất dùng để làm kim loại đồng A dung dịch AgNO3 B dung dịch CuSO4 C dung dịch NaOH D dung dịch HCl B TỰ LUẬN: (5.0đ) Câu 1(2.0đ): Viết phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – có): +H 2SO (l) t0 CO,t  NaOH  Fe(OH)  FeCl3   Fe2O3   Fe   FeSO4 Câu (1.0đ): Dẫn dòng khí CO qua ống sứ đựng CuO, nung nóng Dẫn dòng khí CO2 qua dung dịch nước vôi Ca(OH)2 dư - Viết phương trình hóa học hai thí nghiệm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Hai thí nghiệm chứng minh tính chất CO CO2 Câu 3: (1.0đ): Cho lượng sắt phản ứng vừa đủ với dung dịch đồng (II) sunfat Thêm 200ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch sau phản ứng để kết tủa hết muối sắt tạo Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng Câu 4: (1.0đ): Dẫn 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch có chứa gam NaOH, muối tạo ra? Viết phương trình hóa học phản ứng \ PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Trường THCS Họ tên: Lớp: SBD: Môn: HÓA HỌC (thời gian: 45 phút) Năm học: 2014-2015 Giám thị Giám thị Mã phách ĐỀ A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ) Hãy khoanh tròn hai, ba chữ A, B, C, D câu sau đây, Câu 1: Các chất viết dạng công thức hoá học là: CaCO3, C, NaOH, H2SO4, Fe, CaO, SO2, Cl2, HCl, NaCl, Ca(OH)2, Al Số đơn chất A B C D Câu 2: Các chất viết dạng công thức hoá học là: Fe, BaCl2, Mg(OH)2, Cu, Cu(NO3)2, SO2, CuSO4, CuO, Na2CO3, Ag, FeCl2 Số chất không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 3: Chất tác dụng với dung dịch muối CuSO4 nhiệt độ thường A Fe(OH)2 B dd BaCl2 C Al D dd NaOH Câu 4: Phát biểu sai là: A Quặng pirit (thành phần FeS2) lưu huỳnh nguyên liệu để sản xuất SO2 B Quì tím dung dịch phenonphtalein chất thị dung dịch axit dung dịch bazơ C Nhôm sắt không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội HNO3 đặc, nguội D Khí clo làm màu quì tím ẩm + H 2O +Y t  X   Ca(OH)   CaCO Chất X, Y là: Câu 5: Cho sơ đồ: CaCO  3 A CaO, CO2 B H2O, CO2 C H2O, SO2 D CaO, Na2CO3 Câu 6: Thực thí nghiệm: (1) Nhỏ dung dịch HCl vào mẫu Ag (4) Nhỏ dung dịch NaOH lên mẫu Al (2) Nhúng sợi dây Mg vào dung dịch sắt (II) sunfat (3) Đốt khí Clo bình chứa khí oxi (5) Đốt Ag khí oxi Những thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy là: A (1), (3) B (2), (4) C (3), (5) D (1), (4) Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch HCl (2) dư NaOH, pH dung dịch (2) biến đổi A từ nhỏ đến lớn B từ lớn đến nhỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C không đổi (luôn nhỏ 7) D xác định Câu 8: Cặp chất dùng để điều chế khí clo công nghiệp A HCl đặc, MnO2 B HCl, HClO C NaCl, H2O D HClO, NaClO Câu 9: Thành phần quặng hematit A Fe2O3 B FeS2 C Fe3O4 D Al2O3 Câu 10: Bạc có lẫn tạp chất nhôm Hóa chất dùng để làm kim loại bạc A dung dịch AgNO3 B dung dịch CuSO4 C dung dịch NaOH D dung dịch HCl B TỰ LUẬN: (5.0đ) Câu 1(2.0đ): Viết phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – có): t0 CO,t +HCl  NaOH  Fe(OH)  Fe2(SO4)3   Fe2O3   Fe   FeCl2 Câu (1.0đ): Dẫn dòng khí CO qua ống sứ đựng CuO, nung nóng Dẫn dòng khí CO2 qua dung dịch nước vôi Ca(OH)2 dư - Viết phương trình hóa học hai thí nghiệm - Hai thí nghiệm chứng minh tính chất CO CO2 Câu 3: (1.0đ): Cho lượng sắt phản ứng vừa đủ với dung dịch đồng (II) sunfat Thêm 400ml dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch sau phản ứng để kết tủa hết muối sắt tạo Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng Câu 4: (1.0đ): Dẫn 8,96 lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch có chứa 16 gam NaOH, muối tạo ra? Viết phương trình hóa học phản ứng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐÁP ÁN MÔN THI HOÁ HỌC 9, HỌC I, PGD & ĐT HOÀI NHƠN NĂM HỌC 20142015 -ĐỀ I: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ) Câu Đáp án C D A,B,D A,C,D B,D B B A D Biểu điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Ghi Những câu có nhiều đáp án đúng, phải khoanh đủ ghi điểm, thiếu không ghi điểm 10 B,C,D 0,5 đ B TỰ LUẬN: (5.0đ) Câu (2.0đ): Pthh FeCl3 + 3NaOH 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3CO Fe + H2SO4 Fe(OH)3  + 3NaCl Biểu điểm 0,5đ Fe2O3 + 3H2O 0,5đ 3Fe + 3CO2 0,5đ FeSO4 + H2  0,5đ Các phản ứng 2, không ghi điều kiện trừ 0,25đ cho pthh (a) Không cân bằng, trừ 0,25 đ cho phản ứng (b) Nếu bị lỗi (a) (b) trừ lỗi Viết công thức hóa học sai không ghi điểm Ghi chú: Câu (1.0đ): ý Đáp án   t  t0    Đáp án - Dẫn khí CO qua ống đựng CuO nung nóng, có phản ứng: t0 Pthh: CO + CuO  Cu + CO2 (1) - Chứng minh: CO có tính khử - Dẫn khí CO2 qua nước vôi dư, có phản ứng  CaCO3 + H2O (2) Pthh: CO2 + Ca(OH)2  - Chứng minh: CO2 oxit axit Phản ứng (2) không ghi nhiệt độ, không trừ điểm, có đề Ghi chú: Câu 3: (1.0đ): Ý Pthh Fe Mol a Pthh FeSO4 Mol a + CuSO4 Đáp án   FeSO4 a Fe(OH)2 + 2NaOH +   2a 200 Số mol NaOH = 2a =   0, 2(mol) , suy a = 0,1(mol) 1000 Khối lượng sắt tham gia phản ứng: 0,1.56 = 5,6g Ghi chú: + Biểu điểm 0,25đ/ý 0,25đ/ý Cu Biểu điểm 0,25đ Na2SO4 0,25đ 0,5đ Đánh giá có tính hệ thống, tính hệ thống đến đâu không tính điểm đến Viết pthh ghi 0,25đ/pthh x = 0,5đ Tính toán ghi 0,5đ Trình bày cách khác đúng, ghi điểm tối đa Câu (1.0đ): Đáp án Biểu điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bước Bước Pthh n n CO CO = :n 4, 48 = 0,2(mol) ; 22,4 NaOH n NaOH  = 0,2(mol) 40 0,50đ = 0,2 : 0,2 = : , sản phẩm muối axit CO2 + NaOH   0,25đ NaHCO3 0,25đ Nếu học sinh không thực bước 2, mà viết phương trình hóa học đúng, ghi đủ 0,5đ Bước bắt buột phải có Ghi chú: UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐÁP ÁN MÔN THI HOÁ HỌC 9, HỌC I, PGD & ĐT HOÀI NHƠN NĂM HỌC 20142015 -ĐỀ II: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0đ) Câu Đáp án A C B,C,D B A,D B A C A Biểu điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Ghi Những câu có nhiều đáp án đúng, phải khoanh đủ ghi điểm, thiếu không ghi điểm 10 A,C,D 0,5 đ B TỰ LUẬN: (5.0đ) Câu 1(2.0đ): Pthh Fe2(SO4)3 + 6NaOH 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3CO Fe + 2HCl 2Fe(OH)3  + 3Na2SO4 Biểu điểm 0,5đ Fe2O3 + 3H2O 0,5đ 3Fe + 3CO2 0,5đ FeCl2 + H2  0,5đ Các phản ứng 2, không ghi điều kiện trừ 0,25đ cho pthh (a) Không cân bằng, trừ 0,25 đ cho phản ứng (b) Nếu bị lỗi (a) (b) trừ lỗi Viết công thức hóa học sai không ghi điểm Ghi chú: Câu (1.0đ): ý Đáp án   t  t0    Đáp án - Dẫn khí CO qua ống đựng CuO nung nóng, có phản ứng: t0 Pthh: CO + CuO  Cu + CO2 (1) - Chứng minh: CO có tính khử - Dẫn khí CO2 qua nước vôi dư, có phản ứng Pthh: CO2 + Ca(OH)2   CaCO3  + H2O (2) - Chứng minh: CO2 oxit axit Phản ứng (2) không ghi nhiệt độ, không trừ điểm, có đề Ghi chú: Câu 3: (1.0đ): Ý Pthh Fe Mol a Pthh FeSO4 Mol a + CuSO4 Đáp án   FeSO4 a Fe(OH)2 + 2NaOH +   2a 400 Số mol NaOH = 2a =  0,5  0, 2(mol) , suy a = 0,1(mol) 1000 + Biểu điểm 0,25đ/ý 0,25đ/ý Cu Biểu điểm 0,25đ Na2SO4 0,25đ 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Khối lượng sắt tham gia phản ứng: 0,1.56 = 5,6g Đánh giá có tính hệ thống, tính hệ thống đến đâu không tính điểm đến Viết pthh ghi 0,25đ/pthh x = 0,5đ Tính toán ghi 0,5đ Trình bày cách khác đúng, ghi điểm tối đa Ghi chú: Câu (1.0đ): Đáp án Bước Bước Pthh n n CO CO = :n 8,96 = 0,4(mol) ; 22,4 NaOH CO2 Ghi chú: n NaOH  Biểu điểm 16 = 0,4(mol) 40 = 0,4 : 0,4 = : , sản phẩm muối axit + NaOH   NaHCO3 0,50đ 0,25đ 0,25đ Nếu học sinh không thực bước 2, mà viết phương trình hóa học đúng, ghi đủ 0,5đ Bước bắt buột phải có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015 , Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015 , Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay