Danh mục sách – tài liệu download miễn phí

5 123 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:07

Danh mục sách – tài liệu download miễn phí Link download miễn phí các bộ bài giảng về:Managerial Accounting Fiancial ManagementFinancial AccountingIntermeditate AccountingTrọn bộ 26 Slide Nguyên Lý Kế Toán Accounting Principles 8th KiesoDanh mục sách – tài liệu download miễn phíQuản trị dự án – Project Management Quản trị chiến lược – Strategic Management Quản trị hoạt động – Operation management ; Quản trị Hành vi tổ chức Organizational Behavior, Quản trị nguồn nhân lực Human Resource ManagementQuản trị Marketing – Marketing ManagementLink sách QUản trị Dự Án Danh mục sách tài liệu download miễn phí Quản trị dự án Project Management Quản trị chiến lược Strategic Management Quản trị hoạt động Operation management ; Quản trị Hành vi tổ chức Organizational Behavior, Quản trị nguồn nhân lực - Human Resource Management Quản trị Marketing Marketing Management Link sách QUản trị Dự Án http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089135-project-management-mcgraw-hill/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089132-project-management-new-productdevelopment/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089133-project-management-planningcontrol-techniques-4e/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089134-project-management-managerialprocess-5thedition/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089131-project-based-manaegment/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089130-practical-project-management-tipstactics-tools-john-wiley-sons/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089116-project-management-professionalpmp-handbook-letter/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089113-project-management-researchdevelopment-guiding-innovation/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089114-project-management-guide-edition/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3089115-project-management-practice/ Quản trị hoạt động http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3088086-supply-chain-management-6thedition-sunil-chopra-peter-meindlm/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087983-wisner-principles-supply-chainmanagement-3rd-txtbk/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087981-robert-mccrie-security-operationsmanagement-bookos-org/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087982-steve-brown-kate-blackmon-paulcousins-harvey-may-bookos-org/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087980-operations-management/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087979-boaz-ronen-shimeon-focusedoperations-mana-bookos-org/ Quản trị chiến lược http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087736-essentials-strategic-management-3rdedition-jones/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3087714-strategic-management-conceptscases-13th-fred-david/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3048732-strategic-management-businesspolicy-toward-global-sustanability/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3048730-strategic-management/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3047475-strategic-management-competitiveadvantage-approach-15th/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3047472-strategic-management-7thcompetitiveness-globlization/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951441-strategic-management-concept-case/ Quản trị hành vi tổ chức http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3078519-94-organizations-behavior-structureprocesses-13th/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3062092-management-across-cultureschallenges-strategies/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3062091-handbook-cross-culturalmanagement/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2988214-infomation-technologymanagemenmt-8e-turban-2011/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2985028-organizational-behavior-evidencebased-approach-12th-fred-luthans/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2984029-organizational-behavior-thirteenthedition-don-hellriegel-slocum/ Quản trị Marketing marketing Management http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2978102-marketing-research-appliedapproach-third-edition-malhotra-david/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2977175-marketing-management-relationshipapproach-2th-ed-svend-hollensen/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2977143-marketing-research-appliedapproach-naresh-malhotra-david-bir/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2977124-philip-kotler-marketing-management14e/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951455-101-marketing-strategies/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951439-sales-marketing/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951430-destination-marketing/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951426-professional-services-marketing-mikeschultz-john-doerr/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2951415-principles-internet-marketing-jasonmiletsky/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950785-b2b-brand-management-kotlerpfoertsch/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950728-essentials-marketing-3rd-jim-blythe/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2977121-international-marketing-15th-edphilip-cateora-mary-gilly-john-graham/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2946350-kotler-principles-marketing-15thglobal-edition-2014/ Quản trji kinh doanh quốc tế - Internationan Business Management http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2976566-international-business-strategyrethinking-foundations-global/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2976517-global-business-management-abeladekola-sergi/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2976507-global-environment-businessfredirick-guy/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2954511-international-management/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2952430-international-business-4th-editionalan-rugman/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2952415-international-business-8th-editionczincota/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950521-global-business-management-abeladekola-sergi/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950328-blackwell-handbook-cross-culturalmanagement/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950320-david-pauleen-cross-culturalperspectives/ Tài doanh nghiệp http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2948123-financial-application/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2948122-financial-application/ Thống kê kinh doanh http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2944399-introductory-statistics-9e-2012-weiss/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2944257-statistics-business-economics-8thedition/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2944208-introduction-business-statistics-6thed-txt-weiers-tho/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2942303-introduction-probability-statisticsengineers-scientis/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2937215-beautifull-life/ ... http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2984029-organizational-behavior-thirteenthedition-don-hellriegel-slocum/ Quản trị Marketing – marketing Management http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2978102-marketing-research-appliedapproach-third-edition-malhotra-david/... http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2950320-david-pauleen-cross-culturalperspectives/ Tài doanh nghiệp http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-2948123-financial-application/
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh mục sách – tài liệu download miễn phí, Danh mục sách – tài liệu download miễn phí, Danh mục sách – tài liệu download miễn phí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay