Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016

2 123 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 11:05

5 – 2016 – Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao rắc g iệm k ác qua (2,5 i m ) Câu C chất A, B, C Biết: - A tác dụng ược với axit HCl tạo khí không màu, không mùi; - B tác dụng ược với axit HCl tạo dung dịch c màu xanh; - C tác dụng ược với axit HCl tạo kết tủa trắng Các chất A, B, C tương ứng với chất dãy ây ? A Cu(OH)2, Na2CO3, AgNO3 B Na2CO3, Cu(OH)2, AgNO3 C Cu(OH)2, AgNO3, Na2CO3 D Na2CO3, AgNO3, Cu(OH)2 Câu Cặp chất sau ây không phản ứng ược với ? A BaCl2 H2SO4 B BaCl2 Na2SO4 C KCl NaNO3 D KCl AgNO3 Câu Cho 10,6 gam Na2CO3 phản ứng với m t lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu ược m gam kết tủa iá trị m A 10 gam B 15 gam C 20 gam D 25 gam Câu Trong ru t phích ựng nước, lâu ngày thấy xuất cặn vôi Rót vào ru t phích chất sau ây hòa tan cặn vôi ? A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 loãng C Dung dịch NaCl D Nước Câu oại phân ạm sau ây t t ? A NH4NO3 B NH4Cl C (NH2)2CO D (NH4)2SO4 u (7,5 i m Câu (2,5 i m Viết phương trình h a học bi u diễn chuỗi biến h a sau (1) (2) (3) (4) (5)  SO2   SO3   H2SO4   CuSO4   BaSO4 S  Câu (2,0 i m) Thí nghiệm: Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào ng nghiệm A chứa dung dịch NaOH Nhỏ tiếp vào ng nghiệm A dung dịch HCl ến dư Hãy nêu tượng thí nghiệm viết phương trình phản ứng ? Câu (3,0 i m) Hòa tan 20 gam hỗn hợp X gồm Cu CuO 200 ml dung dịch axit HCl 1M (vừa ủ thu ược dung dịch Y Cho tiếp m t lượng NaOH dư vào dung dịch Y, thu ược kết tủa, lọc, tách kết tủa nung ến kh i lượng không ổi ược m gam chất rắn a Viết phương trình phản ứng xảy ? b Tính thành phần phần trăm theo kh i lượng Cu có hỗn hợp X c Tính m ( ho bi t Cu = 64; Na = 23; Ca = 40; Cl = 35,5; C =12; H = 1; O = 16) t Thí sinh không ược sử dụng tài liệu án coi thi không giải thích thêm 5– 2016 – (2,5 i m Mỗi câu 0,5 điểm Câu p n B C A B C (7,5 i m Câu C c phương trình phản ứng: t C (1) S + O2   SO2 t ,xt  2SO3 (2) 2SO2 + O2  (3) SO3 + H2O → H2SO4 0 (4) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (5) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2 Hiện tượng: - Dung dịch NaOH từ không màu chuy n thành màu ỏ nhỏ phenolphtalein vào; - Màu ỏ nhạt dần tới suốt nhỏ tiếp vào dung dịch HCl Phương trình phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O a C c phương trình phản ứng: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH ↓ + 2NaCl (2) t C Cu(OH)2  CuO + H2O (3) b nHCl = 0,2 = 0,2 mol (2) → nCuO = ½ nHCl = 0,1 mol → mCuO = 0,1 80 = gam → mCu = 20 – = 12 gam Vậy %mCu = 12 100/20 = 60% c Kết tủa: Cu(OH ; chất rắn sau nung: CuO Từ (1, 2, thấy lượng CuO (3 với lượng CuO ban ầu Vậy m = gam * Ghi chú: Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 ... H2O (1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH ↓ + 2NaCl (2) t C Cu(OH)2  CuO + H2O (3) b nHCl = 0,2 = 0,2 mol (2) → nCuO = ½ nHCl = 0 ,1 mol → mCuO = 0 ,1 80 = gam → mCu = 20 – = 12 gam Vậy %mCu = 12 10 0/20...5– 2 016 – (2,5 i m Mỗi câu 0,5 điểm Câu p n B C A B C (7,5 i m Câu C c phương trình phản ứng: t C (1) S + O2   SO2 t ,xt  2SO3 (2) 2SO2 + O2 ... rắn sau nung: CuO Từ (1, 2, thấy lượng CuO (3 với lượng CuO ban ầu Vậy m = gam * Ghi chú: Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1, 0 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay