Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát tr

51 169 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:55

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TTKDTM QUA NGÂN HÀNG 31.Ngân hàng thương mại và hoạt động TTKDTM qua ngân hàng. 31.1Ngân hàng Thương mại. 31.2 Vai trß cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 31.2.1.Cung câp nhu cầu vay vốn cho sự phát triển kinh tế: 31.2.2. Nâng cao hiệu quả kinh tế 41.2.3. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính thế giới 41.2.4. Tham gia kiểm soát các hoạt động kinh tế 42. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 53. Thanh to¸n KDTM qua ng©n hµng. 83.1. Kh¸i niÖm: 83.2. §Æc ®iÓm cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: 83.3. C¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt 93.3.1 Thanh to¸n b»ng Sec 93.3.2. Mét sè lo¹i sec th«ng dông 93.3.3. Thanh to¸n b»ng UNC chuyÓn tiÒn. 143.3.4. Thanh to¸n b»ng UNT. 183.3.5.Thanh to¸n theo th­ tÝn dông. 203.3.6 Thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh to¸n. 223.3.7 Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n: 234. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ TTKDTM. 264.1. M«i tr­êng kinh tÕ 264.2.M«i tr­êng ph¸p lý 264.3 H¹ tÇng c«ng nghÖ 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI NHNNPTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 281. Tæng quan vÒ NHNNPTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi 281.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn 281.2 C¬ cÊu tæ chøc 291.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 311.3.1. Tình hình huy động vốn: 311.3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh khác: 341.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 342. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNoPTNT chi nhánh Nam Hà Nội 352.1.1. Thực trạng sử dụng Séc 362.2.2. Thực trạng sử dụng ủy nhiệm chi 382.2.3. Thực trạng sử dụng ủy nhiệm thu 392.2.4. Thực trạng sử dụng Thẻ thanh toán 393. Đánh giá chung về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NNNoPTNT chi nhánh Nam Hà Nội 403.1 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 403.2H¹n chÕ 413.3 Nguyªn nh©n 413.3.1 Nguyªn nh©n chñ quan: 413.3.2 Nguyªn nh©n kh¸ch quan 42CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI NNNoPTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 431. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNoPTNT Chi nhánh nam Hà Nội 432. Một số giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 432.1. Giải pháp chung 442.2. Giải pháp nhằm mở rộng công tác TTKĐTM từ NHNoPTNT chi nhánh Nam Hà Nội 452.2.1. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng 452.2.2. Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng 463. Kiến nghị 46KẾT LUẬN 49 GVHD: THS Đặng Thị Lun tt nghip MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC T VIT TT Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 26 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 42 DANH MC T VIT TT Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 27 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 43 Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng SV: Lu Th Thy Lp: K40.15.01 Lun tốt nghiệp thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 28 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 44 hng 44 C th : 48 GVHD: THS Đặng Thị Lun tt nghip DANH MC T VIT TT NH Ngõn hng NHTM Ngõn hng thng mi TTKDTM Thanh toỏn khụng dựng tin mt UNT y nhim thu UNC y nhim chi TKTG Ti khon tin gi DANH MC BNG BIU DANH MC T VIT TT DANH MC T VIT TT Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 26 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 42 DANH MC T VIT TT SV: Lu Th Thy Lp: K40.15.01 Lun tốt nghiệp Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 27 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 43 Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 28 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 44 DANH MC T VIT TT Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin Lun tốt nghiệp nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG CHNG II: THC TRNG GII PHP M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NHNN&PTNT CHI NHNH NAM H NI 29 2.2.4 Thc trng s dng Th toỏn 41 CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI 45 hng 45 hng 45 C th : 49 C th : 49 Lun tốt nghiệp LI M U Trong xu th phỏt trin chung ca t nc v quỏ trỡnh hi nhp vi th gii, ngnh ngõn hng luụn úng vai trũ ht sc to ln Khụng ch l ni trung ngun phc v sn xut kinh doanh, h thng ngõn hng cũn l cụng c giỳp nh nc thc hin chớnh sỏch tin t, kim soỏt nn kinh t ỏp ng nhng yờu cu ca nn kinh t, ngõn hng ó tng bc cng c, ci tin v phỏt trin ton b h thng Trong ú vic m rng v nõng cao cht lng cung ng dch v toỏn khụng dựng tin mt (TTKDTM) l mt nhng yờu cu cp bỏch nh hng khụng nh n s phỏt trin ca c nn kinh t TTKDTM l mt nhu cu tt yu ca nn kinh t ang ngy mt phỏt trin c v lng cng nh s phc nc ta bi nhng li th vt tri ca nú so vi hỡnh thc toỏn bng tin mt TTKDTM giỳp vic trung phõn phi c nhanh chúng, an ton v hiu qu, gúp phn thỳc y nn kinh t phỏt trin Bờn cnh ú vic y mnh TTKDTM c v cht v lng giỳp nh nc qun lớ v mụ nn kinh t hiu qu, vic kim soỏt lm phỏt cng tr nờn d dng hn L mt nghip v a dng v phc nờn phng thc toỏn khụng dựng tin mt cũn mt s tn ti cn quan tõm nghiờn cu cú nhng gii phỏp tt m bo s an ton v tin cy cao m khụng lm chm tc toỏn to iu kin thun li cho khỏch hng Trong thi gian qua, cỏc ngõn hng thng mi ó ch ng tip cn v gii thiu cỏc phng tin, dch v TTKDTM ti khỏch hng la chn tng nhúm i tng khỏch hng a cỏc phng tin, dch v toỏn phự hp Bờn cnh vic tip tc hon thin v phỏt trin cỏc phng thc truyn thng mt s phng tin v dch v toỏn mi da trờn nn tng ng dng cụng ngh thụng tin ó xut hin v ang i dn vo cuc sng, phự hp vi xu th toỏn ca cỏc nc khu vc v trờn th gii Tuy nhiờn so vi yờu cu phỏt trin ca nn kinh t thi k i mi thỡ dch v toỏn ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam cũn nhiu bt cp v nhiu mt, c bit l hin i húa cụng ngh toỏn v ph cp TTKDTM khu dõn c Lun tốt nghiệp Nhn thc c s cn thit ca vic phỏt trin cỏc hỡnh thc TTKDTM cng nh kin thc ó hc trng em mnh dn chn ti Gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn- chi nhỏnh Nam H Ni hon thnh chuyờn ny, ngoi s c gng ca bn thõn, em ó nhn c s hng dn tn tỡnh ca cụ ng Th i, cỏc thy cụ giỏo b mụn Nghip v ngõn hng v s giỳp ca cỏc anh ch ang cụng tỏc ti Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin Nụng thụn Nam H Ni Em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo v cỏc anh ch ti n v thc Kt cu khúa lun gm: Chng 1: Lý lun chung v thanah toỏn khụng dựng tin mt qua ngõn hng Chng 2: Thc trng gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Chng 3: Gii phỏp nhm m rng v nõng cao hiu qu hot ng toỏn toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn chi nhỏnh Nam H Ni Lun tốt nghiệp CHNG : Lí LUN CHUNG V TTKDTM QUA NGN HNG Ngõn hng thng mi v hot ng TTKDTM qua ngõn hng 1.1 Ngõn hng Thng mi Theo lut tớn dng, khon v iu 7, iu 20 ó xỏc nh T chc tớn dng l doanh nghip hot ng kinh doanh tin t, lm dch v ngõn hng vi ni dung nhn tin v s dng tin gi cp tớn dng, cung cp cỏc dch v toỏn v cỏc loi hỡnh t chc tớn dng thỡ ngõn hng l mt t chc kinh doanh tin t m hot ng ch yu v thng xuyờn l nhn tin gi ca khỏch hng vi trỏch nhim hon tr v s dng s tin ú cho vay, thc hin cỏc nghip v chit khu v lm phng tin toỏn Theo ngh nh 49/2000N-CP ngy 12 thỏng nm 2000, NHTM l lao hỡnh t chc tớn dng c thc hin ton b cỏc hot ng ca NH v cỏc hot ng kinh doanh khỏc cú liờn quan vỡ mc tiờu li nhun, gúp phn thc hin cỏc mc tiờu kinh t ca Nh nc Cỏc c trng c bn ca NHTM - L mt t chc c phộp nhn tin gi vi trỏch nhim hon tr - S dng tin gi ca khỏch hng cho vay, chit khu v u t - Thc hin cỏc khon toỏn v cỏc dch v ngõn hng cho khỏch hng - Nhng t chc tớn dng no cú y ba c trng trờn thỡ mi c coi l NHTM 1.2 Vai trò ngân hàng thơng mại 1.2.1.Cung cõp nhu cu vay cho s phỏt trin kinh t: Vn c to t quỏ trỡnh tớch ly ca mi cỏ nhõn, h gia ỡnh, doanh nghip v Nh nc nn kinh t Vỡ vy mun cú nhiu phi tng thu nhp quc dõn v cú mc tiờu dựng hp lý tng thu nhp quc dõn tc l cn m rng c chiu rng v chiu sõu ca quỏ trỡnh sn xut v lu thụng hng húa, y mnh s phỏt trin ca cỏc ngnh nn kinh t v mun lm c iu ú cn thit phi cú Mt khỏc, nn kinh t cng phỏt trin s cng to nhiu ngun vn, iu ú s tỏc ng tớch cc ti hot ng ngõn hng NHTM l ch th chớnh ỏp ng nhu cu cho sn xut kinh doanh NHTM ng huy ng Lun tốt nghiệp nhn ri tm thi mi t chc, cỏ nhõn, thnh phn kinh t Vi ngun huy ng c t nn kinh t thụng qua hot ng tớn dng NHTM s cung cp cho mi hot ng kinh t v ỏp ng nhu cu mt cỏch kp thi cho khỏch hng Cú th núi NHTM vi chc nng trung gian ti chớnh ó bin tit kim thnh u t 1.2.2 Nõng cao hiu qu kinh t Trong iu kin nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip phi cnh tranh gay gt nh ỏp ng tt nht cỏc nhu cu ca th trng lm c iu ú cn phi cú gii quyt khú khn ny cỏc doanh nghip tỡm n ngõn hng xin vay tha nhu cu u t ca mỡnh Bng huy ng nn kinh t, thụng qua hot ng tớn dng, NHTM s cung cp cho hot ng kinh t v ỏp ng cỏc nhu cu mt cỏch kp thi nhanh chúng Nh cú hot ng ca h thng NHTM c bit l hot ng tớn dng cỏc doanh nghip cú iu kin m rng sn xut, ci tin mỏy múc cụng ngh, tng nng sut lao ng, nõng cao hiu qu kinh t 1.2.3 NHTM l cu ni nn ti chớnh quc gia vi nn ti chớnh th gii Thụng qua hot ng toỏn, kinh doanh ngoi hi quan h tớn dng vi cỏc NH nc ngoi, h thng nHTM ó thc hin vai trũ iu tit nn ti chớnh nc v s ng ca nn ti chớnh quc t NHTM i phỏt trin trờn c s nn sn xut v lu thụng hng húa phỏt trin v nn kinh t ngy cng cn n hot ng ca NHTM Thụng qua vic thc hin cỏc chc nng v vai trũ ca mỡnh nht l vai trũ trung gian tớn dng, NHTM ó tr thnh mt b phn quan trng vic thỳc y nn kinh t phỏt trin 1.2.4 Tham gia kim soỏt cỏc hot ng kinh t Trong nn kinh t th trng, NHTM mt mt gúp phn hỡnh thnh trỡ v phỏt trin theo mt c cu ngnh v khu vc nht nh, ng thi gúp phn iu chnh ngnh , khu vc xut hin s phỏt trin mt cõn i hoc cn cú s thay i cho phự hp vi yờu cu ca th trng Mt khỏc, s hnh ca nn kinh t th trng, NHTM hot ng mt cỏch cú hiu qu thụng qua nghip v kinh doanh ca mỡnh s thc s l mt cụng c Nh nc iu tit v mụ nn kinh t hoch nh chớnh sỏch tin t thỡ thuc v NHTW Song thc hin c Lun tốt nghiệp chớnh sỏch ú thỡ phi s dng cỏc cụng c ti chớnh nh lói sut, d tr bt buc, th trng m Chớnh cỏc NHTM l ch th chu s tỏc ng trc tip ca nhng cụngc ny ng thi úng vai trũ cu ni vic chuyn tip s tỏc ng ca chớnh sỏch tin t n nn kinh t Mt khỏc, cng qua NHTM v cỏc nh ch ti chớnh trung gian khỏc tỡnh hỡnh sn lng, giỏ c, cụng vic lm, nhu cu tin mt, lói sut, t giỏ ca nn kinh t c phn hi v cho NHTW, t ú Chớnh ph v NHTW cú chớnh sỏch hp lý vi tng giai on c th Bng hot ng tớn dng v toỏn gia cỏc NHTM h thng, cỏc NHTM ó gúp phn m rng lng tin cung ng lu thụng Thụng qua vic cung cp tớn dng cho cỏc ngnh nn kinh t, NHTM thc hin dn dt lung tin, hp v phõn chia ca th trng, iu khin chỳng mt cỏch cú hiu qu v thc hin vai trũ iu tit giỏn tip v mụ Hot ng kinh doanh ca Ngõn hng thng mi NHTM l doanh nghip c bit kinh doanh lnh vc tin t, tớnh dng, mt t chc cung ng ch yu v hu hiu ca nn kinh t Cỏc hot ng c bn ca NHTM gm: a Hot ng huy ng tin hnh kinh doanh thỡ ngun gi vai trũ ch o, c bit vi doanh nghip kinh doanh lnh vc tin t nh ngõn hng thỡ ch s hu ch chim t trng nh tng ngun vn, khụng th ỏp ng nhu cu kinh doanh Vỡ vy, huy ng l hot ng nn tng to c s cho cỏc hot ng khỏc ca ngõn hng c tin hnh Ngõn hng vi t cỏch l ngi i vay huy ng mi ngun tm thi nhn ri xó hi di cỏc hỡnh thc: - Huy ng tin gi: õy l ngun quan trng ca NH, chim t trng ln tng ngun ca NH Bao gm: Tin gi toỏn, tin gi cú k hn ca doanh nghip v cỏc t chc xó hi, tin gi tit kim ca dõn c v tin gi ca cỏc t chc tớn dng khỏc - Vn i vay: Ngoi ngun tin gi, t cú, cỏc NHTM cũn cú th i vay ca cỏc TCTD khỏc, vay NHTW nhm ỏp ng nhu cu d tr, gii quyt nhu cu chi tr cp bỏch hoc vay trờn th trng nhm ỏp nh nhu cu cho vay v u t trung v di hn 10 Lun tốt nghiệp hn nhiu so vi hot ng tớn dng Nm 2010 thu t hot ng khỏc mi dng 32.085 tr thỡ nm 2011 ó tng lờn 38/930 tr, tng thờm 6.845 tr tng ng thờm 3,21% so vi nm 2010 So vi nm 2010 thỡ nm 2012 tc tng trng ca khon thu ny cũn tng them 13.958 tr, t\ng ng 4,35% Qua ú ta cú th thy, Agribank Nam H Ni ó tr thnh mt ngõn hng cú khon thu nhp t hot ng ngoi tớn dng ngy mt tng õy l tớn hiu ỏng phn khi, khng nh Chi nhỏnh ó cú chin lc c cu tớn dng hp lý v hot ng kinh doanh hiu qu thi gian va qua Thc trng toỏn khụng dựng tin mt ti NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni thy c ton cnh tỡnh hỡnh toỏn khụng dựng tiờn mt ti NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni nhng nm qua chỳng ta s i vo nghiờn cu thc trng ca tng hỡnh thc thụng qua bng sụ liu 2.4 sau Bng 2.4: Tỡnh hỡnh TTKDTM ti NNNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni Chi tiờu Nm 2010 Nm 2011 Nm 2012 S tin % S tin % S tin % Sộc 101.456 10,70% 371.225 22,91% 371.346 24,47% Sộc chuyờn khon 101.456 10,70% 371.225 22,91% 371.346 24,47% UNC chuyn tin 826.006 87,08% 1.218.905 75,23% Th toỏn 21.100 2,22% Tng TTKDTM 948.562 1.100.046 72,50% U nhim thu 30.109 1,86% 45.880 3,02% 100,00% 1.620.239 100,00% 1.517.272 100,000% (Ngun: Tng hp s liu t bỏo cỏo tỡnh hỡnh ti chớnh toỏn KDTM ti NNNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni) Vic s dng cỏc hỡnh thc TTKBTM ti NNNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni cú s chờnh lch ln Cỏc hỡnh thc TTKBTM cha c dng ht m ch yu l hai hỡnh thc truyn thng l Sộc v y Nhim Chi Trong ú UNC c cỏc cỏ nhõn v t chc kinh t s dng nhiu nht, doanh s v t trng UNC tng u hng nm: nm 2010 chim 87,08%, nm 2011 chim 75,23%,-nm 2012 chim 72,50% tng TTKDTM Sang nm 2012 t trng UNC cú xu hng 37 Lun tốt nghiệp gim xung v t trng Sộc chuyn khon tng lờn t 24,47% ó lm cho tng doanh s TTKDTM gim so vi nm 2011 Qua kho sỏt thc t ti ngõn hng ó chng t khỏch hng rt a s dng hỡnh thc UNC S d cú nh vy l hỡnh thc UNC cú nhiu u im vt tri hn so vi cỏc hỡnh thc khỏc Mt khỏc cũn ph thuc vo mc tớn nhim ln ca khỏch hng Tỡnh trang trang thit b k thut toỏn ca ngõn hng v mt phn thúi quen s dng cỏc hỡnh thc truyn thng Qua bng s liu 2.4 trờn ta cng thy rng tỡnh hỡnh toỏn Sộc khụng chim t trng cao nhng Sộc cng ó khng nh c v trớ ca mỡnh cỏc hỡnh thc TTKDTM Cũn riờng vi Th Thanh toỏn ti ngõn hng hin cng ang ngy cng phỏt trin vi nhiu sn phm th a dng v nhiu tin ớch thun tin Tuy nhiờn doanh s toỏn thc qua th hin cũn rt hn ch, v chim t khụng ỏng k tng doanh s TTKDTM Mc dự doanh s toỏn v hiu qu mang li cha nhiu nhng vi nh hng th ngõn hng l mt nhng dch v chớnh yu ca ngõn hng thi gian ti NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni ó tip tc u t c s vt cht v trang b k thut phỏt trin sn phm th ngy cng sõu rng hn, t ú tng doanh s tiờu th 2.1.1 Thc trng s dng Sộc Hin NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni ch s dng mt loi Sộc ú l: Sộc chuyn khon Sộc l mt nhng phng tin TTKDTM rt hu ớch, mc dự sộc ó c s dng rng rói nhiu ni trờn th gii, song i vi Vit Nam, vic toỏn bng Sộc cũn rt hn ch ó cú rt nhiu cỏc bn phỏp quy c ban hnh to c s phỏp lý thỳc y hỡnh thc toỏn ny ngy mt phỏt trin v ph bin hn cỏc giao dch toỏn ca ngõn hng Tuy nhiờn t trng toỏn Sộc giao dch ti chi nhỏnh li chim mt t trng khỏ khim tn Nguyờn nhõn cú th l phm vi toỏn sộc cũn b hn ch, thúi quen s dng ca khỏch hng, hay mt nhiu 38 Lun tốt nghiệp thi gian s dng sộc, ri ro C th nm 2010 toỏn bng Sộc ch cú 125 mún vi tng s tin 101.456 triu ng chim t trng 10,70% tng doanh s TTKDTM n nm 2012 doanh s toỏn Sộc ó tng lờn t 371346 triu ng chim t trng 24347% tng doanh s TTKDTM Qua nm ta thy toỏn bng sộc chuyn khon ang ngy cng phỏt trin chng t toỏn bng sộc chuyn khon ang dn phỏt huy c nhng u im ca nú toỏn bng sộc Tuy nhiờn nhỡn tng th li thỡ hỡnh thc ny chim t l nh TTKDTM iu ny núi lờn rng cụng tỏc toỏn hỡnh thc ny cũn bc l nhiu hn ch cn c khc phc Sộc bo ch Trong cỏc cụng c toỏn Sộc thỡ Sộc bo chi cú u th v an ton hn tt c cỏc loi sộc khỏc nhng trờn thc t thi gian qua NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni Sộc bo chi cha c s dng khỏch hng phi lu ký mt s tin vo ti khon bo chi sộc nờn th tc cũn rm r v ngi phỏt hnh Sộc d b ng vn, cú th xy tỡnh trng ký hiu mt vỡ ngi mua khụng bit ch ký ca ngõn hng bo chi sộc Qua bng s liu cho thy tỡnh hỡnh toỏn Sộc bo chi ti chi nhỏnh cha c s dng phm vi toỏn ca sộc cũn b bú hp Bờn cnh ú cụng tỏc tuyờn truyn hng dn, khuyn khớch cỏc doanh nghip, cỏ nhõn m ti khon v thc hin toỏn Sộc bo chi qua ngõn hng cha c ngõn hng quan tõm ỳng mc Vỡ vy cụng tỏc toỏn Sộc bo chi cng nh Sộc chuyn khon c phỏt trin nhiu hn, tt hn, ngõn hng cn cú bin phỏp phự hp khuyn khớch khỏch hng s dng Sộc thun tin hom, thu hỳt c khỏch hng, t ú tng thờm thu nhp cho ngõn hng 2.2.2 Thc trng s dng y nhim chi Qua bng s liu 2.4 chỳng ta thy hỡnh thc toỏn XJNC l hỡnh 39 Lun tốt nghiệp thc TTKDTM c khỏch hng s dng nhiu nht s cỏc hỡnh thc TTKDTM ti NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni C th: Nm 2010 s mún toỏn bng NC phỏt sinh l 11580 mún vi doanh s toỏn t 826.006 triu ng chim 07,08% tng doanh s TTKDTM Sang nm 2012 hỡnh thc toỏn ny cú phn gim sỳt 118.859 triu ng so vi nm 2011 (tng ng gim 9,75%) mc dự s mún nm chuyn tin tng cao l 16498 mún nhng t trng ca nú tng doanh s TTKBTM khỏ cao 72,50% Nh vy qua nm t 2010-2012 chỳng ta thy hỡnh thc toỏn NC khụng ngng tng lờn so vi cỏc hỡnh thc toỏn khỏc iu ny khng nh u th vt tri ca nú ó c khỏch hng chp nhn v s dng rng rói nn kinh t Cú c kt qu nh vy l NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni ó xỳc tin mnh cỏc gii phỏp i mi c ch i ng cỏn b lm cụng tỏc k toỏn cú trỡnh nghip v vng vng, s dng mỏy tớnh thnh tho, tỏc phong giao dch lch s, tn ty, chu ỏo vi mi khỏch hng c bit l ngõn hng ó nõng cp h thng T24, kột ni mng intemetbanking, tin toỏn liờn hng, chuyn tin i nhanh chúng, kp thi, chớnh xỏc v an ton Mún chuyn tin qua mng vi tớnh i cỏc ngõn hng cựng h thng chm l 15 phỳt l ngi nhn tin s cú tin trờn ti khon, Nu khỏc h thng thỡ chm nht l vũng hai ngy lm vic Nh vy, chuyn tin qua mng vi tớnh va nhanh, va chớnh xỏc, rt ớt xy sai sot Thi gian qua toỏn bng UNC ngn cho nờn ó rỳt ngn c quỏ trỡnh luõn chuyn vn, gúp phn thỳc y nn kinh t phỏt trin 2.2.3 Thc trng s dng y nhim thu Hỡnh thc toỏn y nhim thu thun tin i vi cỏc ngnh dch vu cụng cng nh thu tin nc sinh hot, tin in, tin cc phớ in thoi tin dch v internet Tuy vy hỡnh thc UNT NHNo&PTNT chi 40 Lun tốt nghiệp nhỏnh Nam H Ni cha c s dng Mt mt vỡ nhu cu v thúi quen ca i b phn khỏch hng cũn e dố vi phng thc toỏn ny, mt khỏc hỡnh thc toỏn ny cũn bc l nhiu hn ch v phc Do vy UNT khụng c s dng rng rói cỏc n v kinh t, cỏ nhõn cú ti khon ti ngõn hng iu ngy lm nh hng khụng nh n thu nhp ca ngõn hng 2.2.4 Thc trng s dng Th toỏn Th toỏn c NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni ỏp dng t nm 2003 V hin Chi nhỏnh Nam H Ni ang phỏt trin nhiu sn phm th a dng v nhiu tin ớch phc v khỏch hng Th toỏn ang dn khng nh tớnh u vit trờn th trng Vit Nam Tuy nhiờn quan sỏt s liu ta cú th thy doanh s toỏn qua th ti ngõn hng cũn chim t l quỏ nh Tuy cú tng qua cỏc nm nhng n nm 2012 doanh s toỏn qua th mi cú 45880 triu ng chim 3,02% tng doanh thu TTKDTM Trong ú s lng th phỏt hnh khụng ngng tng cao qua cỏc nm , iu ny cho thy cụng tỏc qung bỏ v m rng vic s dng th toỏn cha thc s hiu qu Hn na õy l mt dch v hon ton t ng v da trờn c s cụng ngh tiờn tin nờn phi cú c s vt cht khang trang thit b k thut hin i Do vy ũi hi ngõn hng cn cú chin lc marketing hiu qu phỏt trin cỏc sn phm th theo kp phỏt trin ca nn kinh t t ú tng doanh s lnh vc ang rt tim nng ny ỏnh giỏ chung v hot ng toỏn khụng dựng tin mt ti NNNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni 3.1 Kết đạt đợc ỏnh giỏ mt cỏch tng quỏt nhng nm qua c bit l nm 2012 NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni ó t c nhng kt qu ỏng khớch l tt c cỏc mt hot ng ú cú ngip v TTKDTM 41 Lun tốt nghiệp - ó cn bn thc hin chuyn i ton b cụng tỏc toỏn sang ng dng cụng ngh in t tin hc hin i vi quy trỡnh x ý giao dch nhanh chúng, chớnh xỏc v an ton Tng bc hi nhp vi cỏc hot ng tin t khu vc, gúp phn quan trng vo s nghip i mi ca ngõn hng - Tng lng TTKDTM qua ngõn hng tng trng u n hng nm vi tc khỏ cao, t chc cung cp dch v toỏn cho khỏch hng vi cht lng tt - Trong nhng nm qua hot ng toỏn núi chung v hot ng toỏn núi riờng luụn c m rng v phỏt trin v c s mún toỏn v doanh s toỏn Trong ú phng tin toỏn chuyn tin in t chim t trng cao nht - Thc hin toỏn trung ton h thng tng cng trỏch nhim qun lý iu hnh ti c s, vic qun lý cht ch, linh hot hn - i ụi vi vic trang b c s vt cht k thut, ng dng cụng ngh toỏn, tin hc hin i ngõn hng cũn o to i ng cỏn b giao dch cú tõm huyt vi ngnh, cú trỡnh ao, v dy dn kinh nghim Ban lónh o ngõn hng luụn xỏc nh i ng nhõn viờn giao dch chớnh l hỡnh nh ngõn hng vi khỏch hng 3.2 Hạn chế Bên cạnh thành tựu đạt đợc công tác TTKDTM chi nhánh số tồn sau: Việc sủ dụng hình thức TTKDTM đơn điệu chủ yếu ủy nhiệm chi Sec chuyển khoản Trong hình thức toán Sec chuyển khoản chiếm tỷ lệ nhỏ tổng TTKDTM Nh Sec cha đợc ngời dân chấp thuận nh tiện ích Tỷ lệ toán tiền mua hàng, trả phí dịch vụ qua thẻ hạn chế 42 Lun tốt nghiệp Chi nhánh quan tâm đến việc đầu t vào sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động toán, song phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin làm cho máy móc thiết bị nhanh chóng lạc hậu Một số thể thức TTKDTM cha đợc áp dụng rộng rãi Do sở công nghệ cha đáp ứng đợc nhu cầu phát triển sản phẩm ATM, tốc độ đờng truyền có biểu tải giải phóng khách hàng chậm, vấn đề bảo mật thông tin nhiều rủi ro Mạng lới đơn vị chấp nhận thẻ ít, chủ yếu tập trung thành phố lớn đô thị Một số trờng hợp chăm sóc khách hàng cha tốt: máy ATM hết tiền, gặp trục trặc kỹ thuật, việc giải khiếu nại, khiếu kiện cha nhanh chóng kịp thời 3.3 Nguyên nhân 3.3.1 Nguyên nhân chủ quan: Điều kiện kinh tế xã hội địa bàn trú đóng có ảnh hởng lớn đến hoạt động ngân hàng Vì kinh tế công nghiệp, dịch vụ cha phát triển, môi trờng kinh doanh gặp nhiều khó khăn Mức thu nhập phần lớn ngời dân thấp, thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến Chính việc đa sản phẩm dịch vụ ngân hàng để ngời dân hiểu tin dùng thay cho hoạt động TTTM truyền thống khó khăn Các chế sách nhằm thúc đẩy TTKDTM cha thật đồng cha khuyến khích tổ chức cung ứng dịch vụ toán đầu t mạnh đồng cho sở hạ tầng Sự tham gia phối hợp giũa quan, tổ chức liên quan cha chặt chẽ, cha đồng bộ, cha tạo đủ điều kiện, tiền đề cần thiết cho việc phát triển toán không dùng tiền mặt Thói quen tâm lý sử dụng tiền phận quan, đại phận cá nhân phổ biến, số yếu tố khác gây cản trở hạn chế sử dụng TTKDTM nh: văn minh thơng mại, tâm lý ngại tiếp xúc với công nghệ mới, ngại công khái hóa thu nhập, doanh thu sử dụng tiền mặt với mục đích không minh bạch 3.3.2 Nguyên nhân khách quan Vấn đề phát triển dịch vụ cha đợc chi nhánh đầu t mức, công tác điều tra nghiên cứu thị trờng hàng năm mang tính hình thức phạm vi nghèo nàn Cơ sở hạ tầng công nghệ cha đáp ứng đợc yêu cầu TTKDTM, sở vật chất ngân hàng bộc lộ số yếu cha đầu t mạnh cho trang thiết bị máy móc công nghệ nh lợng máy ATM, POS ngân hàng hạn chế, cha sửa chữa nâng cấp kịp thời hỏng hóc Điều làm ảnh hởng đến chất lợng dịch vụ ngân hàng Ngoài công tác đào tạo cán quan tâm nhng cha thờng xuyên, số cá vào nghành hạn chế nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm giao tiếp, 43 Lun tốt nghiệp ứng xử dẫn đến kết không đạt đợc nh mong muốn Công tác thông tin, tuyên truyền phơng tiện thông tin đại chúng cha thật đồng kịp thời, việc phổ biến, hớng dẫn, quảng bá công dụng tính tiện lợi sử dụng phơng tiện TTKDTM chi nhánh cha đầy đủ kịp thời tới công chúng 44 Lun tốt nghiệp CHNG III: GII PHP NHM M RNG V NNG CAO HIU QU HOT NG TTKDTM TI NNNo&PTNT CHI NHNH NAM H NI nh hng hot ng kinh doanh ca NHNo&PTNT Chi nhỏnh nam H Ni Quỏn trit quan im, t tng ch o v mc tiờu phỏt trin ca NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni, nm 2013 chi nhỏnh s tip tc y mnh c cu li gn lin vi phỏt trin bn vng, phn u hon thnh vt cỏc ch tiờu kinh doanh c giao, tng cng giỏo dc chớnh tr t tng, nõng cao nhn thc, o to bi dng nghip v cho cỏn b, nhõn viờn, nõng cao k cng k lut qun tr iu hnh, tng bc nõng cao hiu qu hot ng, cht lng sn phm dch v Sau õy l nhng mc tiờu i vi TTKDTM ca ngõn hng nm 2013: - M rng phm vi v tng cng lng toỏn khụng dựng tin mt Phỏt trin cỏc hỡnh thc TTKDTM phi kt hp hi hũa gia li ớch ca khỏch hng v ngõn hng - Phỏt trin hon thin cỏc hỡnh thc toỏn khụng dựng tin mt nõng cao hiu qu kinh doanh - Hin i húa cụng ngh thụng tin, k toỏn v x lý thụng tin ca ngõn hng - o to i ng cỏn b k thut trỡnh cao, hiu bit chuyờn mụn nghip v Ngõn hng, o to cỏc chuyờn gia toỏn v tin hc cú th ỏp ng c nhng cụng ngh thụng tin mi nht, tiờn tin nht phc v cho hot ng kinh doanh ca Ngõn hng t hiu qu cao - Phn u tng tng doanh s toỏn c nm lờn 25% so vi nm 2012 ú TTKDTM chim t trng 75% tng lng toỏn ngõn hng - Luụn bỏm sỏt cỏc bn ch ca ngnh trin khai kp thi n cỏn b cụng nhõn viờn t ú khụng ngng nõng cao cht lng phc v khỏch hng Mt s gii phỏp nhm m rng toỏn khụng dựng tin mt 45 Lun tốt nghiệp 2.1 Gii phỏp chung Th nht, y mnh hn na vic phỏt trin TTKBTM khu vc cụng bng cỏch tng phỏt trin th cỏc c quan, n v, doanh nghip Nh nc ng thi khuyn khớch i ng cỏn b, cụng nhõn viờn chc ca c quan, n v ny tham gia tớch cc vic TTKDTM cuc sng Th hai y mnh vic phỏt trin TTKDTM khu vc doanh nghip, bao gm doanh nghip quc doanh; doanh nghip ngoi quc doanh; doanh nghip t nhõn bng cỏch lờn k hoch nghiờn cu v nh hng chuyờn sõu t ú cú th xỏc nh nhu cu v kh nng TTKDTM ca cỏc doanh nghip Th ba, cú k hoch c th y mnh vic phỏt trin TTKDTM khu vc cng ng dõn c, bng cỏch trung trin khai ph bin cỏc giao dch toỏn nh k qua ti khon nh toỏn tin in, nc, dch v cụng cng khỏc v ng thi phỏt trin cỏc phng tin, dch v TTKDTM ti cỏc trung tõm thng mi, dch v, khỏch sn, nh hng Th t, nghiờn cu v xut nhng l trỡnh phỏt trin cỏc h thng toỏn v gii phỏp h tr phỏt trin TTKDTM: Phỏt trin v cng c cỏc liờn minh th hin cú; tin hnh kt ni trung tõm chuyn mch th quc gia Hỡnh thnh cỏc chớnh sỏch u ói v thu, phớ lnh vc toỏn c bit khuyn khớch TTKDTM bng chớnh sỏch thu giỏ tr gia tng; xõy dng c ch tớnh phớ dch v toỏn hp lý v cỏc gii phỏp v ti chớnh phc v phỏt trin TTKDTM Khc phc cỏc trng hp chm súc khỏch hng cha tt: Mỏy ATM ht tin, gp trc trc k thut, vic gii quyt khiu ni, khiu kin cha nhanh chúng, kp thi nõng cao uy tớn v tin ớch ca vic TTKDTM Th nm, NHNN nờn kt hp vi B Thụng tin & Truyn thụng, cỏc c quan bỏo i thc hin cỏc chng trỡnh tuyờn truyn nhm ph bin kin thc v TTKDTM nõng cao ý thc ca cng ng, giỳp in m nú tim thc ca tng ngi dõn Vit Nam 46 Lun tốt nghiệp Th sỏu, cn gp rỳt hon thin khuụn kh phỏp lý cho hot ng TTKDTM Vit Nam: Phõn nh rừ quyn hn, trỏch nhim ca cỏc bờn tham gia TTKDTM Trờn c s ú, vic tin hnh kim soỏt ri ro phỏp lý phi bo m phự hp vi cỏc chun mc thụng l quc t; to lp mụi trng cnh tranh cụng bng, m bo kh nng tip cn th trng v dch v ca cỏc ch th tham gia; hỡnh thnh c ch bo v khỏch hng v bo m quy trỡnh gii quyt tranh chp khỏch quan 2.2 Gii phỏp nhm m rng cụng tỏc TTKTM t NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni 2.2.1 Nõng cao cht lng chm súc khỏch hng Ngõn hng cn cú nhng bn hng dn v trớ tng phũng ban c th v chc nng hoc dch v cung cp ngoi cng hoc snh vo ca ngõn hng; ti mi phũng thỡ nờn cú bng hng dn v quy trỡnh giao dch nhng nghip v chớnh, khỏch hng mun giao dch v nghip v gỡ thỡ lm õu, gp cỏc quy giao dch, ti mi bn giao dch nờn ghi rừ chc nng tng nhõn viờn bờn cnh ỏnh s nh hin nh : toỏn viờn, ngõn qu, kim soỏt viờn, giao dch viờn V v Lm c iu ny s ng thi qung cỏo vi khỏch hng v cỏc sn phm dch v ca ngõn hng v giỳp khỏch hng thun tiờn hn giao dch u tiờn cho vay i vi khỏch hng cú doanh s toỏn qua ngõn hng cao; nhng khỏch hng ny cng ng thi l khỏch hng truyn thng ca ngõn hng, vỡ th bin phỏp u ói l hp lớ Cung cp phớ mt s dch v i kốm vi dch v toỏn qua ngõn hn nh: t v ti chớnh v kinh doanh cho cỏc doanh nghip nh., nhng dch v cng thờm ny khụng nhm mc ớch sinh li cho ngõn hng, chỳng s giỳp ngõn hng trỡ c khỏch hng hin hu, lm tng s trung thnh ca h v thu hỳt thờm khỏch hng mi Nõng cao cht lng dch v chm súc khỏch hng thụng qua vic t vn, gii quyt nhanh chúng cỏc vng mc, trc trc k thut h thng toỏn, hay gii quyt nhng khiu ni khiu kin mt cỏch nhanh chúng v kp thi 47 Lun tốt nghiệp 2.2.2 Tng cng hot ng Marketing Ngõn hng Cụng tỏc Marketing úng vai trũ rt quan trng i vi cỏc doanh nghip núi chung v ngnh ngõn hng núi riờng ginh c thng li cnh tranh tt c cỏc lnh vc, c bit l TTKDTM thỡ Chi nhỏnh phi ỏp dng chin lc Marketing phự hp v linh hot Chi nhỏnh cn xõy dng cỏc chin lc tip th rừ rng, ỏp dng cỏc hỡnh thc hiu qu hin nh qung cỏo, PR trờn truyn thụng, bỏo qung bỏ sn phm, thu hỳt khỏch hng Cỏc hỡnh thc TTKDTM u da trờn nn tng cụng ngh tiờn tin nh thụng qua mng di ng, internet v hu nh cũn khỏ mi m vi a s khỏch hng Vit Nam, iu ny khin khỏch hng cú tõm lý e ngi tip cn v s dng cỏc sn phm dch v mi Nhng hng dn s dng sn phm mang tớnh ph thụng cn c a n cụng chỳng thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng khỏch hng cú hiu bit v cỏch s dng, v li ớch ca tng hỡnh thc toỏn khỏch hng cú th s dng thớch hp mi tỡnh giao dch c th Bờn cnh vic phỏt trin nhng tin ớch mi cn trung nõng cao cht lng cỏc tin ớch thit thc ph bin nh toỏn in in nc, in thoi, truyn hỡnh cỏp m hin cha c trin khai trờn thc t Ngoi ngõn hng nờn tng cng t vn, tip th n khỏch hng trin khai trờn din rng cỏc dch v toỏn trc tuyn nh Mobile Banking, Internet Banking, Vớ in t ỏp ng nhu cu toỏn nh l ca khỏch hng Thng xuyờn m chng trỡnh khuyn mói khuyn thớch ngi dõn s dng ti khon ca mỡnh chi tr chi phớ hng ngy Bờn cnh ú, qua kho sỏt thc t ti ngõn hng em nhn thy vic thnh lp mt ban chuyờn trỏch riờng v mng Marketing bao gm i ng nhõn viờn cú trỡnh cao v chuyờn nghip l cn thit nhm ch ng cụng tỏc tip th, xõy dng v cng c hỡnh nh ca ngõn hng thi gian ti Kin ngh Hin vic trin khai TTKDTM Vit Nam ang cn mt chớnh sỏch ng b t phớa c quan qun lý hot ng toỏn phỏt trin bn vng, ỏp ng cỏc nhu cu ca nn kinh t cng nh theo kp vi s phỏt trin ca th gii Mt 48 Lun tốt nghiệp ang t l cụng ngh gia cỏc ngõn hng cũn cú nhiu s khỏc bit Vỡ vy, cỏc c quan qun lý cn cú quy nh chung v tiờu chun cụng ngh cho cỏc ngõn hng, cụng ty cung cp dch v Bờn cnh ú, chớnh sỏch h tr cho cỏc NH, cỏc t chc vic trin khai nhng sn phm dch v TTKDTM cng l mt nhõn t rt quan trng phỏt trin hot ng TTKDTM Trong thi gian ti, hot ng toỏn núi chung v TTKDTM núi riờng phỏt trin bn vng, ỏp ng tt cỏc nhu cu ca nn kinh t, cn cú cỏc gii phỏp ng b v ton din vi s tham gia ca Nh nc, ca h thng Ngõn hng v s ng h ca cụng chỳng Trong ú, tng cng s phi hp cht ch gia cỏc B, Ngnh v tớnh k lut quỏ trỡnh trin khai thc hin, v phớa NHNN s tip tc hon thin c s phỏp lý liờn quan n hot ng toỏn cng c v th phỏp lý ca NHNN vic kim soỏt hot ng TTKDTM C th : Tp trung thc hin v hon thnh ỏn xõy dng Trung tõm chuyn mch th thng nht ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt; xõy dng h thng toỏn bự tr t ng (ACH) cho cỏc giao dch ngõn hng bỏn l, nhm to lp nn tng k thut cho toỏn th, toỏn in t, to thun li han cho ngi s dng dch v toỏn - Cn tng cng thu hỳt ngun lc v s h tr k thut t cỏc t chc quc t; u tiờn ngun kinh phớ cho vic phỏt trin cụng ngh, o to cỏn b lnh vc toỏn; - Hc hi knh nghim cỏc nc ngh NHNN trỡnh Chớnh ph cú l trỡnh xõy dng Lut Giao dch bng tin mt nn kinh t m cựng vi xõy dng Lut Sộc, Lut Hi phiu thay cho Lut Cỏc cụng c chuyn nhng hin cha i vo cuc sng Hoc ỏp dng cỏc mc phớ u ói i vi cỏc t chc s dng hỡnh thc TTKDTM nhm to s chờnh lch vi ni s dng tin mt - Ngoi cn phi cú nhng chng trỡnh tuyờn truyn qung bỏ su rng n ngi dõn Qua ú, ngi dõn hiu c li ớch, vic phũng nga ri ro v k nng t phũng nga ri ro ca vic TTKDTM i vi cỏ nhõn v ton xó hi Cỏc chng trỡnh ny cn c tin hnh thng xuyờn, liờn tc v cú s vo cuc 49 Lun tốt nghiệp mnh m ca nhiu ngnh, nhiu cp; s phi hp ng b ca cỏc c quan thụng tn bỏo Tng cng qun lý v giỏm sỏt cỏc h thng toỏn, h thng th ngõn hng - Ci tin c ch nh giỏ cỏc phng tin TTKDTM, phi hp cỏc n v cú liờn quan iu chnh v hon thin h thng phớ v cỏc tiờu chun i vi cỏc phng tin TTKDTM v cỏc dch v tng ng, da trờn kt qu nghiờn cu iu tra y v tham ý kin xó hi 50 Lun tốt nghiệp KT LUN Trong h thng toỏn hin nc ta núi riờng v trờn th gii núi chung khụng ph nhn c tớnh u vit ca toỏn khụng dựng tin mt so vi toỏn bng tin mt Nhng thc t xy tỡnh trng thớch dựng tin mt toỏn mc dự ngõn hng Nh nc Vit Nam ó cú hng dn v khuyn khớch vic s dng cỏc hỡnh thc toỏn khụng dựng tin mt lu thụng Chớnh vỡ vy thi gian thc ti NHNo&PTNT chi nhỏnh Nam H Ni c tỡm hiu v nghip v toỏn khụng dựng tin mt, qua ú phn no tip cn c vi nhng u im cng nh yu im ca cụng tỏc toỏn khụng dựng tin mt ti ngõn hng nờn bi vit ny em ó mnh dn trỡnh by: Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu hoạt động toán không dùng tiền mặt Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội Nhng gii phỏp ú l kt qu ca quỏ trỡnh nghiờn cu, tỡm tũi, gn lin gia thc t v lý lun, gia xu th chung ca th gii v iu kin hin nc ta Vi mong mun gúp mt phn nh vo vic hon thin v phỏt trin toỏn khụng dựng tin mt hin ti NNo&PTNT Chi nhỏnh Nam H Ni núi riờng v nn kinh t nc ta núi chung Tuy nhiờn thi gian v kin thc cũn hn ch nờn bi vit ny khụng trỏnh nhng thiu sút, rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc cỏn b ngõn hng khoỏ lun ny c hon thin Em xin chõn thnh cm n! 51 ... thẻ toán Thẻ toán công cụ toán Ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để tr tiền hàng, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt Ngân hàng đại lý toán hay quầy tr tiền mặt tự động Thẻ toán. .. đà phát triển xã hội theo nhu cầu thị tr ng, toán không dùng tiền mặt giữ vị tr quan tr ng việc lu chuyển tiền tệ toán giá tr kinh tế 3.3 Các hình thức toán không dùng tiền mặt 13 Lun tốt nghiệp. .. ngời tr tiền Tại Ngân hàng B hạch toán: Nợ TK toán bù tr Có TKTG ngời thụ hởng Tại Ngân hàng A hạch toán Nợ TK tiền ký quỹ để đảm bảo toán séc Có TK toán bù tr Tr ng hợp chủ thể toán mở tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát tr, Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát tr, Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát tr

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay