Đề cương Mác Lênin D23

23 371 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:26

Đề cương Môn LLCT Phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin theo câu hỏi D23................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu hỏi Phân tích nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức? Nội dung mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, Lênin cho rằng: Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không phụ thuộc vào cảm giác Vật chất tồn khách quan tồn dạng vật, tượng, hệ thống vật chất mối liên hệ chúng chỉnh thể thống giới vật chất Xét theo tính hệ thống, giới vật chất bao gồm: giới vật chất vô cơ, hữu vật chất dạng xã hội Ý thức phạm trù triết học đối lập với phạm trù vật chất, toàn hoạt động tinh thần người, phản ánh thực khách quan vào óc người cách động, sáng tạo, hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức vật chất, mà thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao não người Cho nên, ý thức có người tồn thông qua hoạt động não người Khác với vật chất tồn khách quan, tồn ý thức tồn chủ quan có khả phản ánh tồn khách quan Xuất phát từ việc giải vấn đề triết học quan niệm chủ nghĩa vật biện chứng vật chất, ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức thể hai nội dung sau: Thứ nhất, xuất phát từ quan điểm cho vật chất có trước định ý thức, ý thức, tinh thần có sau, phụ thuộc vật chất Cho nên, toàn hoạt động tinh thần phản ánh thực khách quan bị qui định hoạt động hoạt động vật chất người Trong hoạt động tinh thần người nói chung, kể ý thức cá nhân hay ý thức xã hội đường lối chủ trương sách nhà nước v.v phải dựa sở thực khách quan, làm cho khả khách quan trở thành thực Tự thân nó, ý thức tư tưởng người thực biến đổi thực, không thông qua nhân tố vật chất, “chỉ có lực lượng vật chất đánh bại lực lượng vật chất mà thôi” Điều ý thức người phản ánh thực khách quan Thứ hai, xuất phát từ quan điểm cho ý thức tính thứ hai phụ thuộc vào vật chất người có khả nhận thức thực khách quan Cho nên, phản ánh ý thức thực khách quan, phản ánh thụ động, đơn giản mà có tính tích cực, động sáng tạo Cho nên, kết phản ánh thực bao gìơ có ý nghĩa định hướng chung cho hoạt động thực tiễn ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động thực tiễn Trong điều kiện khách quan định, ý thức người giữ vai trò định đến kết hoạt động thực tiễn Điều có nghĩa là, ý thức, tư tưởng người với nhạân biết đắn ý chí mình, nguời phát huy lực tối đa nhân tố vật chất nhân tố tinh thần điều kiện khách quan định Nhưng xét trình lâu dài nhân tố vật chất bao gìơ giữ vai trò định nhân tố tinh thần Ý nghĩa phương pháp luận Thứ nhất, hoạt động nhận thức phải bảo đảm nguyên tắc tính khách quan xem xét Đây nguyên tắc phương pháp nhận thức biện chứng vật Nguyên tắc đòi hỏi xem xét vật, tượng không xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà phải xuất phát từ đối tượng sở thực khách quan vốn có để phản ánh đắn xây dựng mô hình lý luận phù hợp với đối tượng Nguyên tắc tính khách quan xem xét hệ tất yếu quan điểm vật mácxít, giải mối quan hệ vật chất - ý thức, khách quan - chủ quan Nguyên tắc đòi hỏi nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật, từ thực khách quan, phản ánh vật với vốn có nó, không lấy ý muốn chủ quan làm sách, không lấy ý chí chủa quan áp đặt cho thực tế, phải tôn trọng thật, tránh thái độ chủ quan nóng vội, phiến diện, định kiến Yêu cầu nguyên tác tính khách quan đòi hỏi phải tôn trọng hành động theo qui luật khách quan Thứ hai, phát huy tính động, sáng tạo ý thức phát huy nhân tố người Nguyên tác tính khách quan không trừ, mà trái lại đòi hỏi phải phát huy tính sáng tạo ý thức Ý thức phản ánh thụ động, đơn giản mà có tính tích cực, động sáng tạo Tính tích cực, động sáng tạo nhân tố tinh thần thể từ người xác định đối tượng, mục tiêu, phương hướng hoạt động việc lựa chọn cách thức, phương pháp thực mục tiêu đề Sức mạnh ý thức tùy thuộc vào mức độ xâm nhập tri thức khoa học vào hoạt động quần chúng Thứ ba, hoạt động thực tiễn phải hiểu biết đắn nhân tố khách quan nhân tố chủ quan người Bởi vì, nghiên cứu mối quan hệ vật chất ý thức thể thông qua mối quan hệ biện chứng nhân tố vật chất nhân tố tinh thần Nhân tố vật chất điều kiện hoàn cảnh vật chất, hoạt động vật chất xã hội qui luật khách quan vốn có Nhân tố tinh thần toàn hoạt động tinh thần người như: tình cảm, ý chí tư tưởng người trình phản ánh thực khách quan vào não người Trong mối quan hệ biện chứng nhân tố vật chất vai trò định ngược lại nhân tố tinh thần có tính tích cực, động sáng tạo Câu hỏi Phân tích nội dung, ý nghĩa nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển? Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Đối lập phép biện chứng, quan điểm siêu hình coi tồn vật tượng giới tách rời nhau, chúng liên hệ tác động qua lại, chuyển hóa lẫn có liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên, gián tiếp v.v Ngược lại, phép biện chứng vật với nguyên lý mối liên hệ phổ biến cho rằng, tồn vật tượng giới tồn tách rời cô lập lẫn nhau, mà chúng thể thống Trong thể thống có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá cho v.v Xét mặt hình thức mối liên hệ phổ biến vật tượng thể mang tính đa dạng phong phú Nhưng dù thể hình thức mối liên hệ mang tính phổ biến, tính khách quan tính qui luật Những hình thức riêng biệt, cụ thể mối liên hệ đối tượng nghiên cứu ngành khoa học cụ thể, phép biện chứng vật nghiên cứu mối liên hệ chung, phổ biến giới Vì vậy, Ăngghen viết: “Phép biện chứng khoa học mối liên hệ phổ biến”1 Nghiên cứu nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Cho nên nghiên cứu mối liên hệ phổ biến phải có quan điểm toàn điện, quan điểm lịch sử cụ thể Quan điểm toàn diện đòi hỏi phân tích vật phải đặt mối quan hệ với vật khác Đồng thời phải nghiên cứu tất mặt, yếu tố, mối liên hệ vốn có Qua để xác định mối liên hệ bên trong, chất, v.v để từ nắm chất, qui luật vật tượng Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi nghiên cứu vật phải thấy tồn vận động phát triển thân vật tượng trình có tính giai đoạn, tính lịch sử cụ thể Cho nên phân tích tính toàn diện mối liên hệ vật phải đặt mối quan hệ cụ thể, với điều kiện lịch sử cụ thể mối quan hệ Ph Ăngghen: Biện chứng tự nhiên, Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr.5 2 Nguyên lý phát triển Đối lập với phép biện chứng, quan điểm siêu hình nói chung phủ nhận phát triển Bởi vì, họ tuyệt đối hóa ổn định tương đối vật tượng, không thấy vận động, thay đổi chuyển hóa phát triển vật tượng Nếu có thừa nhận phát triển theo họ chẳng qua tăng lên giảm đơn mặt số lượng, mặt chất lượng đời v.v Ngược lại, phép biện chứng vật với nguyên lý phát triển cho phát triển khuynh hướng chung vận động vật tượng; cần phân biệt khái niệm vận động khái niệm phát triển Khái niệm vận động hiểu theo nghĩa chung biến đổi nói chung phương thức tồn vật chất Cho nên, có trình xuất mới, tiến bộ, đồng thời có biến đổi dẫn đến tan rã tiêu vong vật v.v Còn ngược lại, khái niệm phát triển không khái quát vận động nói chung, khái quát vận động lên, xuất theo chiều hướng chung từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện Như vậy, phát triển bao hàm vận động, xuất theo chiều hướng lên Nhưng vận động bao hàm phát triển Nhưng không nên hiểu phát triển diễn cách đơn giản, thẳng Xét trường hợp cá biệt có vận động lên đồng thời có vận động xuống, thụt lùi, v.v Nhưng trình phạm vi rộng lớn vận động lên khuynh hướng tất yếu Chính vậy, phát triển khuynh hướng chung vận động vật tượng Nghiên cứu nguyên lý phát triển, giúp cho nhận thức rằng, muốn nắm chất vật tượng, nắm khuynh hướng vận động chúng, phải có quan điểm phát triển Quan điểm phát triển với yêu cầu phân tích vật, tượng phải đặt vận động, phải phát xu hướng biến đổi, chuyển hóa chúng Quan điểm phát triển đòi hỏi phải có quan điểm mới, phù hợp với qui luật, tiêu chuẩn phát triển Câu hỏi Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thay đổi lượng dẫn đến thay đoi chất ngược lại? Qui luật thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại nghiên cứu cách thức phát triển Khái niệm chất lượng Chất tính qui định khách quan vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho nó mà khác Đó thống hữu thuộc tính vốn có vật Ví dụ: tính qui định chất hoạt động tư người thể thông qua thống hữu thuộc tính như: lực phản ánh não, tính hình thức qui luật nhận thức Chất có tính ổn định tương đối để khẳng định vật đồng thời tiêu chuẩn để phân biệt với khác Sự vật vừa chất, vừa nhiều chất cụ thể khác nhau, tùy theo liên hệ định Lượng tính qui định khách quan vốn có vật biếu thị số lượng, qui mô, trình độ, xu hướng vận động phát triển vật thuộc tính Biện chứng chất lượng a) Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất Trong vật thực khách quan bao gồm thống chất lượng độ định Độ liên hệ qui định lẫn chất lượng, giới hạn mà vật nó, chưa trở thành khác, đồng thời giới hạn độ hai mặt chất lượng tác động qua lại lẫn làm cho vật vận động biến đổi Sự vận động biến đổi vật trình thay đổi lượng, thay đổi chất xảy kết thúc trình thay đổi lượng, thay đổi đạt giới hạn điểm nút, giới hạn mà thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất, vượt qua giới hạn độ để dẫn đến nhảy vọt chất Nhảy vọt chất kết thúc giai đoạn biến đổi lượng không chấm dứt vận động, chấm dứt dạng tồn vận động Đó trình vật cũ, chất cũ làm xuất vật mới, chất v.v Ví dụ thay đổi lượng tri thức môn học, năm học, giai đoạn điều kiện khách quan cho phép dẫn đến kết tốt nghiệp trường sinh viên Xét hình thức nhảy vọt diễn hai hình thức: nhảy vọt nhảy vọt đột biến Nhảy vọt diễn thời gian dài, tích lũy biến đổi lượng(sự biến đổi phận để dẫn đến biến đổi toàn bộ) có biến đổi chất Nhảy vọt đột biến diễn thời gian ngắn, tích lũy, biến đổi lượng đồng thời với trình nhảy vọt chất toàn Sự thay đổi lượng - chất-sự vật baogìơ cũngđược xem xét điều kiện khách quan định Bởi vì, điều kiện khách quan biến đổi lượng dẫn đến biến đổi vế chất, ngược lại điều kiện khác biến đổi lượng biến đổi chất b) Chiều ngược lại qui luật Qui luật lượng chất không nói lên chiều biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất, mà có chiều ngược lại Đó trình hình thành vật mới, chất chất qui định lượng Khi vật đời bao hàm chất mới, lại tạo lượng phù hợp với vật lại lặp lại trình thay đổi lượng - chất - vật v.v Ý nghĩa Cần phân biệt khác tính qui định chất lượng Xem xét trình thay đổi chất phải nghiên cứu trình tích lũy lượng, biến đổi lượng điều kiện khách quan định Phê phán khuynh hướng tuyệt đối việc thay đổi chất mà không ý đến trình thay đổi lượng ngược lại v.v Câu hỏi Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật thống đấu tranh mặt đối lập? Qui luật thống đấu tranh mặt đối lập nghiên cứu nguồn gốc, động lực bên vận động phát triển Mâu thuẫn gì? Đối lập với phép biện chứng, quan điểm siêu hình phủ nhận mâu thuẫn bên vật tượng, mà thừa nhận khác biệt, đối lập, vật, tượng mâu thuẫn Phép biện chứng vật khẳng định mâu thuẫn tồn tất vật, tượng thực khách quan Mâu thuẫn liên hệ, tác động mặt đối lập thể thống Trong vật, tượng thể thống mặt đối lập, mặt đối lập liên hệ tác động qua lại ràng buộc lẫn tạo thành mâu thuẫn Sự khác nhau, đối lập mâu thuẫn khái niệm đồng Sự khác dẫn đến đối lập, khác dẫn đến đối lập (ngày - đêm, - dưới, - v.v ) Các vật, tượng thể thống có nhiều mặt đối lập, nên có nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, mâu thuẫn hình thành hai mặt đối lập.Ví dụ: Mâu thuẫn giai cấp địa chủ - nông dân; tư sản - vô sản; đồng hóa - dị hóa; biến dị - di truyền Thống đấu tranh mặt đối lập Thống mặt đối lập hiểu theo nghĩa chung mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn đồng thời tạo thành thân vật tượng Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ với thể thống nhất, gọi thống mặt đối lập Đó ràng buộc qui định lẫn nhau, mặt đối lập lấy mặt đối lập làm điều kiện tồn cho mặt đối lập mặt đối lập Khái niệm “thống nhất” “đồng nhất” mặt đối lập theo nghĩa đó, thừa nhận khuynh hướng trừ, phủ định lẫn tất vật tượng Tuy nhiên khái niệm đồng bao hàm chuyển hoá mặt đối lập Đấu tranh mặt đối lập khuynh hướng phát triển đối lập mặt đối lập dẫn đến trừ, phủ định chuyển hóa mặt đối lập Đấu tranh mặt đối lập trình giải mâu thuẫn vật tượng khách quan nói chung, không nên hiểu theo nghĩa đen từ người ta thường hiểu đấu tranh giai cấp, bạo lực v.v Ví dụ Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản vô sản chủ nghĩa tư Ví dụ Cuộc “đấu tranh” lực hút lực đẩy, đồng hóa dị hóa, biến dị di truyền Ví dụ Cuộc đấu tranh thiện ác đạo đức người, v.v Mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập thực chất thể thống biện chứng mâu thuẫn vật tượng Trong thống mặt đối lập mang tính tương đối, tạm thời Vì cụ thể có tính chất lịch sử giống “đứng im” tương đối vật tượng Mặt khác thể thống diễn trình đấu tranh mặt đối lập, chuyển hóa mặt đối lập Ngược lại, đấu tranh mặt đối lập mang tính tuyệt đối nguồn gốc, động lực bên phát triển Nhưng đấu tranh mặt đối lập trình lâu dài phức tạp, thể nhiều hình thức khác nhau, với giai đoạn khác Khi mâu thuẫn phát triển đến mức độ gay gắt, đến điều kiện chín muồi xảy chuyển hóa mặt đối lập mâu thuẫn giải Kết thể thống cũ, vật cũ đi, thể thống mới, vật xuất bao hàm mâu thuẫn 3 Chuyển hóa mặt đối lập Sự chuyển hóa mặt đối lập thể trình giải mâu thuẫn vật cũ làm xuất vật mới, mặt đối lập trước không đồng với mà có thay đổi bị xóa bỏ thông qua chuyển hóa mặt đối lập Ví dụ: Sự chuyển hóa mặt đối lập trình giải mâu thuẫn giai cấp địa chủ - nông dân chế độ phong kiến giai cấp tư sản - vô sản chế độ tư chủ nghĩa, nghĩa giai cấp địa chủ trở thành giai cấp nông dân ngược lại giai cấp tư sản thành giai cấp vô sản ngược lại v.v mà thực chất, chuyển hóa giai cấp có thay đổi thay đổi dẫn đến giải mâu thuẫn làm xuất xã hội cao Ý nghĩa phương pháp luận Khi phân tích mâu thuẫn vật tượng nguyên tắc phải thừa nhận tính khách quan, tính phổ biến tính riêng biệt mâu thuẫn (lấy ví dụ minh họa) Có phương pháp giải loại mâu thuẫn khác nhau: mâu thuẫn bên - bên ngoài; mâu thuẫn - không bản; mâu thuẫn chủ yếu - mâu thuẫn thứ yếu v v Phê phán quan niệm tâm siêu hình mâu thuẫn (lấy ví dụ minh họa) Câu hỏi Phân tích nội dung, ý nghĩa qui luật phủ định phủ định? Qui luật phủ định phủ định nghiên cứu khuynh hướng tất yếu phát triển Phủ định biện chứng a Phủ định gì? Phủ định hiểu theo nghĩa chung thay thế, chuyển hóa vật tượng giới khách quan nói chung Xét hình thức phủ định thực khách quan thể nhiều hình thức khác nhau, phép biện chứng vật ý nói đến phủ định nào, mà chỉ nói đến phủ định làm tiền đề tạo điều kiện cho phát triển, cho xuất Tuy nhiên, phủ định thực khách quan chia theo hai hình thức chính: Phủ định mang tính chất tự phát, ngẫu nhiên nguyên nhân bên dẫn đến chuyển hóa - xuất Ví dụ như: nghiền nát hạt thóc, xéo chết sâu, tác hại thiên nhiên nguời sinh vật nói chung v.v Đó phủ định tác động ngẫu nhiên không nguyên nhân bên trong, việc giải mâu thuẫn bên vật, tượng không bao hàm kế thừa, yếu tố phát triển b Phủ định biện chứng Phủ định biện chứng phủ định việc giải mâu thuẫn bên vật tượng làm xuất mới, yếu tố kế thừa làm tiền đề, điều kiện cho tồn phát triển cho Ví dụ: Sự thay đổi, chuyển hóa hình thức phản ánh vật chất theo trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp như: từ phản ánh vô - hữu - từ phản ánh tâm lý động vật đến xuất ý thức người Phủ định biện chứng có hai đặc điểm: + Sự xuất phủ định biện chứng kết trình giải mâu thuẫn bên vật tượng theo qui luật khách quan vốn có Vì vậy, có tính khách quan Ví dụ: Sự xuất học thuyết khoa học ngày phát triển cao hơn, kết trình phủ định hoàn thiện khả nhận thức người + Sự xuất phủ định biện chứng phủ định trơn, đoạn tuyệt với cũ, mà xuất sở cũ, bao hàm tính kế thừa với cũ Yếu tố kế thừa cũ, kế thừa tất nguyên vẹn, mà kế thừa mặt tích cực cũ thay đổi cho phù hợp với Mặt khác, tính kế thừa làm tiền đề, tạo điều kiện cho tồn phát triển Bởi vì, xét thực chất phát triển biến đổi mà giai đoạn sau bảo tồn tất tích cực tạo giai đoạn trước Đối lập với phép biện chứng người theo quan điểm siêu hình coi phủ định thay đổi đơn giản, phủ định hoàn toàn loại bỏ cũ, tác dụng trình hình thành (phủ định trơn) Mặt khác cần thấy kế thừa lại kế thừa mặt tiêu cực cũ Điều đó, dẫn đến tính chất máy móc, đơn giản, phiến diện phân tích phủ định Bản chất phủ định phủ định Trong vận động phát triển mang tính chất vô tận giới, thông qua phủ định biện chứng, phủ định cũ lại bị sau phủ định Sự vật vận động thông qua lần phủ định thế, tạo khuynh hướng phát triển từ thấp đến cao theo đường xoáy ốc Đường xoáy ốc thể tính chất biện chứng phát triển như: Tính kế thừa, tính lặp lại, tính phát triển, vòng xoáy ốc thể tính vô tận phát triển từ thấp đến cao Trong vật bao gồm hai mặt, mặt khẳng định mặt phủ định Hai mặt vừa thể khẳng định tồn tại, đồng thời lại bao hàm khả biến đổi chuyển hóa Từ khẳng định đến phủ định phủ định phủ định, trình xuất dường quay lại cũ sở cao Thực chất trình phủ định phủ định có tính chu kỳ nằm trình vận động phát triển vật tượng Để chứng minh cho quan điểm trên, lấy số ví dụ minh họa Như vậy, phủ định phủ định phủ định lần thứ tạo mặt đối lập ban đầu, phủ định lần thứ hai (hoặc nhiều hơn) lại tái lại đặc điểm ban đầu cao hoàn thiện ban đầu Đó trình phủ định phủ định, xuất với tính cách tổng hợp tất yếu tố tích cực phát triển từ trước thông qua chu kỳ vận động định thực khách quan nói chung Sự phát triển vật, thông qua nhiều lần phủ định biện chứng, tạo thành khuynh hướng phát triển tất yếu vật tượng từ thấp đến cao cách vô tận theo đuờng xoáy ốc Ý nghĩa Khi phân tích nội dung qui luật phủ định phủ định trước hết phải phân biệt khác phủ định biện chứng phủ định tự phát ngẫu nhiên Phải có quan điểm mới, với tính cách tiêu chuẩn phát triển Quá trình phát triển thống cũ, chuyển hóa cũ Cho nên cần phân biệt gọi “mới” thực chất biến dạng cũ Phê phán quan điểm siêu hình phủ định (lấy ví dụ minh họa) Câu hỏi Trình bày vai trò sản xuất vật chất tồn phát triển xã hội? Sản xuất vật chất Dưới dạng chung vàphổbiếnnhất thìsản xuất vậtchất trình conngườisử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên cải biến dạng vật chất cần thiết cho đời sống người xã hội Đó trình lao động sản xuất vật chất người tác động vào đối tượng lao động tạo sản phẩm vật chất Hoạt động sản xuất vật chất, hình thức hoạt động thực tiễn xã hội, gắn liền với trình người sáng tạo công cụ phương tiện lao động, trình người chinh phục tự nhiên qui định lẫn hệ thống xã hội Vai trò sản xuất vật chất Đối lập với quan điểm biện chứng xã hội, nhà triết học trước Mác họ phủ nhận vai trò sản xuất vật chất tồn tại, vận động phát triển xã hội Họ cho rằng, nguyên nhân, động lực, tiêu chuẩn phát triển xã hội định ý thức, tư tưởng lực lượng siêu nhiên Các nhà triết học vật trước triết học Mác đề cập đến nguyên nhân kinh tế nguyên nhân phát triển xã hội Nhưng quan niệm mang tính chất siêu hình, phiến diện Khi họ tuyệt đối hoá mặt xã hội, v.v Quan niệm biện chứng lịch sử Mác theo đánh giá Ăngghen: Mác người phát qui luật phát triển xã hội, tìm thật giản đơn trước tiên người phải ăn, uống, mặc trước lo đến chuyện làm trị, khoa học, nghệ thuật tôn giáo, v.v Cho nên, sản xuất vật chất yêu cầu khách quan sinh tồn xã hội Mọi người xã hội có nhu cầu làm cách để thoả mãn nhu cầu thiết yếu như: ăn, mặc, ở, v.v để thỏa mãn nhu cầu tất nhiên người phải sản xuất, sản xuất điều kiện cho tiêu dùng Sự tồn người xã hội, phát triển sở sản xuất vật chất xã hội Sản xuất vật chất sở hình thành nên tất hình thức quan hệ xã hội Hoạt động cải vật chất cho xã hội động lực thúc đẩy phát triển xã hội, tiêu chuẩn khách quan khẳng định trình độ chinh phục tự nhiên người phát triển xã hội Câu hỏi Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất? Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai mặt phương thức sản xuất Mối quan hệ biện chứng quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất hình thành qui luật phổ biến xã hội Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, khẳng định vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất đồng thời tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất Vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Đặc điểm chung sản xuất vật chất xã hội, trình vận động phát triển ngày cao tiến Trong trình vận động phát triển bao gìờ thay đổi phương thức sản xuất Trước tiên thay đổi lực lượng sản xuất Trong thay đổi lực lượng sản xuất thay đổi công cụ phương tiện lao động trình độ lao động tất yếu dẫn đến thay đổi quan hệ sản xuất Sự thay đổi quan hệ sản xuất, trước hết thay đổi quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất sau dẫn đến thay đổi quan hệ khác quan hệ sản xuất đồng thời dẫn đến thay đổi quan hệ xã hội Lực lượng sản xuất yếu tố động cách mạng phương thức sản xuất, nội dung phương thức sản xuất Còn quan hệ sản xuất tương đối ổn định, hình thức phương thức sản xuất Trong mối quan hệ nội dung định hình thức Nội dung thay đổi trước, hình thức thay đổi sau phụ thuộc vào nội dung Cùng với thay đổi phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thay đổi phát triển cho phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Nhưng lực lượng sản xuất thường có khuynh hướng phát triển nhanh quan hệ sản xuất Cho nên, lực lượng sản xuất phát triển đến giới hạn định mâu thuẫn với quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất không phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất nữa, trở thành kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Sự phát triển khách quan tất yếu dẫn đến xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay kiểu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Quá trình giải mâu thuẫn quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất xã hội có giai cấp đối kháng thông qua cách mạng xã hội (lấy ví dụ minh hoạ) Như vậy, qui luật quan hệ sản xuất phù hợp vơí tính chất trình độ lực lượng sản xuất qui luật chung xã hội Nó dẫn đến thay đổi chuyển hóa hình thái kinh tế xã hội khác lịch sử Sự tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất Sự tác động quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất theo hai khuynh hướng chung là: Có thể thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất có ý nghĩa thúc đẩy, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời không phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Nhưng cuối quan hệ sản xuất cũ bị thay quan hệ sản xuất cao hơn, tiến phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Sự tác động quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất nhiều phụ thuộc vào giai cấp thống trị Sự phụ thuộc thể quan hệ mặt lợi ích, lợi ích giai cấp thống trị với lợi ích chung toàn xã hội Nếu lợi ích giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích chung toàn xã hội, giai cấp thống trị có tác động tích cực thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Còn lợi ích giai cấp thống trị mâu thuẫn có tính chất đối kháng với lợi ích chung toàn xã hội, giai cấp thống trị tác động kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Ý nghĩa Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất qui luật chung phát triển xã hội Sự tác động qui luật khẳng định tính tất yếu khách quan phát triển xã hội loài người từ phương thức sản xuất xã hội Nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư chủ nghĩa phương thức Cộng sản chủ nghĩa tương lai Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất qui luật vận động phát triển xã hội từ thấp đến cao Nhưng điều kiện khách quan cụ thể nước nhiều nước bỏ quan hay hai phương thức sản xuất để tiến lên phương thức sản xuất cao Nước ta lựa chọn đường xã hội chủ nghĩa bỏ qua phương thức sản xuất tư chủ nghĩa với ý nghĩa bỏ qua chế độ trị chủ nghĩa tư Nhưng điều kiện chủ trương kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với chế thị trường có quản lý nhà nước Nhằm phát huy tiềm thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất để xây dựng sở kinh tế xã hội chủ nghĩa, bước xã hội hóa xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo có ý nghĩa định phát triển kinh tế nước ta nay, v.v Câu hỏi Nội dung, ý nghĩa mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng? Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế hình thái kinh tế - xã hội định Xét kết cấu sở hạ tầng bao gồm quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư quan hệ sản xuất mới(mầm mống quan hệ sản xã hội sau) Trong mối quan hệ quan hệ sản xuất sở hạ tầng, quan hệ sản xuất thống trị giữ vai trò chủ đạo, chi phối quan hệ sản xuất khác Tương ứng với quan hệ sản xuất sở hạ tầng thành phần kinh tế khác Trong xã hội có giai cấp sở hạ tầng mang tính giai cấp Trong quan hệ sản xuất thống trị qui định quan hệ sản xuất khác Đặc trưng sở hạ tầng quan hệ sản xuất thống trị qui định Kiến trúc thượng tầng toàn tư tưởng xã hội, thiết chế tương ứng quan hệ nội hình thành sở hạ tầng định Mỗi phận khác kiến trúc thượng tầng có đặc điểm quiluật riêng, chúng có tác động biện chứng qua lại lẫn phản ánh sở hạ tầng Trong phận khác nhà nước, pháp luật hệ tư tưởng giai cấp thống trị phận quan trọng Trong xã hội có giai cấp kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp, phản ánh tính giai cấp sở hạ tầng Trong thể đấu tranh mặt hệ tư tưởng giai cấp đối kháng Đặc trưng kiến trúc thượng tầng quan hệ sản xuất thống trị qui định Nhưng xã hội có giai cấp đối kháng phận thể quyền lực xã hội quan trọng nhà nước công cụ giai cấp thống trị thể quyền thống trị xã hội mặt trị, pháp luật mặt quan hệ xã hội khác Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng a) Cơ sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể chỗ, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Giai cấp thống trị mặt kinh tế đồng thời thống trị mặt tinh thần Cho nên, sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng tương ứng Sự biến đổi sở hạ tầng tất yếu dẫn đến biến đổi kiến trúc thượng tầng Sự biến đổi diễn hình thái kinh tế - xã hội định, hình thái kinh tế - xã hội khác Khi sở hạ tầng cũ kiến trúc thượng tầng sinh theo sở hạ tầng xuất kiến trúc thượng tầng phù hợp với xuất Cho nên, sở hạ tầng cũ bị thay sở hạ tầng mới, thống trị giai cấp thống trị cũ theo, làm xuất giai cấp thống trị mới, nhà nước mới, hệ tư tưởng thống trị Một sở hạ tầng cũ kiến trúc thượng tầng theo Nhưng có nhân tố riêng lẻ kiến trúc thượng tầng cũ tồn lâu xã hội mới, mặt tư tưởng Mặt khác có nhân tố kiến trúc thượng tầng cũ giai cấp thống trị kế thừa Cho nên trình chuyển hoá sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cũ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng bao hàm kế thừa lẫn hình thức cụ thể b) Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng Các phận khác kiến trúc thượng tầng tác động trở lại sở hạ tầng Nhưng nhà nước, pháp luật hệ tư tưởng trị giai cấp thống trị tác động cách trực tiếp quan trọng Còn phận khác kiến trúc thượng tầng đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, v.v tác động trở lại sơ hạ tầng Nhưng tác động thường phải thông qua nhà nước, pháp luật hệ tư tưởng giai cấp thống trị phát huy hiệu lực sở hạ tầng xã hội Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng thúc đẩy hoàn thiện phát triển sở hạ tầng, đồng thời kìm hãm phát triển sở hạ tầng Nếu kiến trúc thượng tầng phản ánh thực chức sở hạ tầng củng cố bảo vệ thúc đẩy phát triển sở hạ tầng Ngược lại phản ánh không thực chức sở hạ tầng lại kìm hãm phát triển sở hạ tầng Đặc điểm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Cơ sở hạ tầng thời kỳ độ nước ta bao gồm thành phần kinh tế, tức kiểu tổ chức kinh tế, kiểu quan hệ sản xuất với hình thức sở hữu khác nhau, chí đối lập nhau, tồn kinh tế quốc dân thống Đó kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Có nghĩa có thống mức độ định mặt lợi ích, tồn mâu thuẫn định Tương ứng với mâu thuẫn không đồng chất kinh tế tác động nhiều hệ thống qui luật kinh tế Đó hệ thống qui luật kinh tế xã hội chủ nghĩa phát sinh sở sở hữu công cộng tư liệu sản xuất, hệ thống qui luật kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ qui luật kinh tề tư chủ nghĩa Định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần quản lý nhà nước không bó hẹp trong kinh tế quốc doanh mà phải bao quát tất thành phần kinh tế khác, nhằm bước xã hội hóa xã hội chủ nghĩa với tất thành phần kinh tế khác phục vụ cho trình công nghiệp hóa đại hóa kinh tế quốc dân Trong kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, định trình xây dựng phát triển sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập thể phải thu hút phần lớn người sản xuất nhỏ, kinh tế tư nhân gia đình có khả phát huy tiềm kinh tế góp phần vào trình phát triển kinh tế Xây dựng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa nước ta, Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim nam cho hành động nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh Nội dung cốt lõi chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng giải phóng người khỏi chế độ bóc lột, xây dựng xã hội công văn minh, v.v Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin với chủ nghĩa yêu nước nhân dân ta nghiệp cách mạng Việt Nam Xây dựng hệ thống trị xã hội chủ nghĩa mang chất giai cấp công nhân, đội tiền phong lãnh đạo Đảng Cộng sản, bảo đảm cho nhân dân ta người chủ thật xã hội Toàn quyền lực xã hội thuộc xã hội thuộc nhân dân, thực dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy khả sáng tạo, tính tích cực chủ động cá nhân, tầng lớp xã hội phát triển kinh tế văn hóa phục vụ ngày cao đời sống nhân dân Các tổ chức, thiết chế xã hội, lực lượng xã hội tham gia vào hệ thống trị xã hội chủ nghĩa hướng mục tiêu chung làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công văn minh vững bước lên chủ nghĩa xã hội Câu hỏi Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên? Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định, với quan hệ sản xuất thích ứng với lực lượng sản xuất trình độ định với kiến trúc thượng tầng xây dựng quan hệ sản xuất Xã hội làmộtchỉnh thể toàn vẹn,thốngnhấtcócơ cấuphức tạp, đónhững nhân tố như: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng Mối liên hệ tác động qua lại nhân tố này, mặt thể tác động qui luật chung phổ biến xã hội hình thái kinh tế - xã hội Nhưng mặt khác, nó thể tính thống toàn vẹn xã hội phản ánh khái niệm tồn xã hội Các nhân tố hợp thành hình thái kinh tế - xã hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất - kỹ thuật hình thái kinh tế - xã hội định Bởi hình thành phát triển hình thái - xã hội xét cho lực lượng sản xuất định Quan hệ sản xuất quan hệ ban đầu, định quan hệ xã hội khác Nếu mối quan hệ xã hội xã hội Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng thể chất xã hội hình thái kinh tế - xã hội định Sự tổng hợp quan hệ sản xuất khác hình thái kinh tế - xã hội, tạo nên cấu kinh tế hình thái kinh tế - xã hội định định hình thành phát triển kiến trúc thượng tầng tương ứng Kiến trúc thượng tầng với hệ thống quan điểm xã hội thiết chế xã hội tương ứng xây dựng sở hạ tầng định, thể phản ánh mang tính tất yếu, qui luật quan hệ sản xuất (cơ sở hạ tầng) kể lực lượng sản xuất hình thái kinh tế - xã hội định Nhưng tính đặc thù kiến trúc thượng tầng thể thống tư tưởng xã hội với thiết chế xã hội tương ứng, thể tính chất đa dạng phong phú thống quan hệ xã hội hình thái kinh tế xã - hội định Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Lịch sử phát triển xã hội trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp từ thấp đến cao Tương ứng với trình lịch sử hình thái kinh tế - xã hội theo qui luật, trình lịch sử tự nhiên xã hội Mác khẳng định “Tôi coi phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên”2 Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng Mối liên hệ tác động qua lại nhân tố thể tác động qui luật chung vào giai đoạn phát triển lịch sử làm cho hình thái kinh tế - xã hội phát triển tiến trình lịch sử tự nhiên Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội có nguồn gốc sâu xa từ phát triển lực lượng sản xuất Chính tính chất trình độ lực lượng sản xuất qui định cách khách quan tính chất trình độ quan hệ sản xuất Do xét đến lực lượng sản xuất định trình vận động phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Trong hệ thống qui luật khách quan chi phối vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội, qui luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất có vai trò định Mặt khác, tác động đến trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên thể tác động trực tiếp, quan trọng qui luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, v.v C.Mác : Tư bản, I, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1973, tr.20 Có nhiều nguyên nhân tác động dẫn đến trình thay đổi hình thái kinh tế - xã hội khác phát triển lịch sử Trong điều kiện môi trường địa lý, tính độc đáo văn hóa, truyền thống, tư tưởng, tâm lý xã hội vấn đề dân tộc v.v có ý nghĩa quan trọng định Tính chất tác động lẫn dân tộc tồn giai đoạn khác phụ thuộc vào tính chất chế độ xã hội Để xác định tính đặc trưng phân biệt khác giai đoạn, phù hợp với khuynh hướng chủ đạo đó, người ta dùng khái niệm thời đại Ý nghĩa Lần lịch sử, Mác người nêu lên giải cách khoa học vấn đề vật biện chứng lịch sử Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội nguồn gốc, động lực bên tồn tại, vận động phát triển xã hội thông qua hệ thống qui luật khách quan xã hội Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội phê phán quan điểm tâm, siêu hình lịch sử Cơ cấu qui luật phổ biến tác động hình thái kinh tế - xã hội định lại có tính đặc thù riêng biệt thông qua điều kiện lịch sử xã hội khác Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào nước ta có lúc mắc phải sai lầm nghiêm trọng sau năm 1976 nóng vội đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, chưa có tiền đề cần thiết, xóa bỏ thành phần kinh tế tư nhân, coi nhẹ quan hệ sản xuất hàng hóa, chế tập trung quan liêu bao cấp v.v Từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng ta thực công đổi từ đến đường lối đổi bước vào thực đạt nhiều kết to lớn định + Xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa hiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cho nên xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có quản lý nhà nước kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo + Xây dựng hệ thống trị theo nguyên tắc nhân dân làm chủ, bảo vệ quyền dân chủ thành viên xã hội Cho nên nhà nước nhà nước dân, dân dân, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, v.v + Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp cận vận dụng giá trị văn minh nhân loại Tạo môi trường cho hoạt động tự sáng tạo người mục tiêu dân giầu nước mạnh xã hội công văn minh Câu hỏi 10: Hai thuộc tính hàng hóa? Vì hàng hóa có hai thuộc tính? * Khái niệm Hàng hóa: Hàng hoá sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người dùng để trao đổi với Trong hình thái kinh tế - xã hội, sản xuất hàng hoá có chất khác nhau, hàng hoá có hai thuộc tính: - Giá trị sử dụng hàng hóa ích dụng hàng hóa thỏa mãn nhu cầu người Ví dụ, công dụng kéo để cắt nên giá trị sử dụng để cắt; công dụng bút để viết nên giá trị sử dụng để viết Một hàng hóa có công dụng hay nhiều công dụng nên có nhiều giá trị sử dụng khác - Giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Ví dụ: Cả quần áo thóc lúa sản phẩm trình sản xuất thông qua lao động, sản phẩm lao động, có lao động kết tinh vào Có chi phí thời gian, sức lực trí tuệ người sản xuất chúng * Mối quan hệ hai thuộc tính Giữa hai thuộc tính hàng hóa có mối quan hệ ràng buộc lẫn Trong đó, giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi; giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị bên Khi trao đổi sản phẩm cho nhau, người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn giấu hàng hoá với Thực chất quan hệ trao đổi người ta trao đổi lượng lao động hao phí chứa đựng hàng hoá Vì vậy, giá trị biểu quan hệ xã hội người sản xuất hàng hoá Giá trị phạm trù lịch sử, gắn liền với sản xuất hàng hoá Nếu giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên giá trị thuộc tính xã hội hàng hoá Như vậy, hàng hoá thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị, thống hai mặt đối lập Đối với người sản xuất hàng hoá, họ tạo giá trị sử dụng, mục đích họ giá trị sử dụng mà giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng để đạt mục đích giá trị mà Ngược lại, người mua, mà họ quan tâm giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng Nhưng, muốn có giá trị sử dụng phải trả giá trị cho người sản xuất Như vậy, trước thực giá trị sử dụng phải thực giá trị Nếu không thực giá trị, không thực giá trị sử dụng * Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính lao động sản xuất có tính chất hai mặt: Lao động cụ thể lao động trừu tượng - Lao động cụ thể: Là hao phí sức lao động ngành nghề chuyên môn định Lao động tạo giá trị sử dụng hàng hoá - Lao động trừu tượng: Là hao phí sức lao động người sản xuất hàng hoá không kể đến hình thức cụ thể Lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hoá Câu hỏi 11: Bản chất giá trị thặng dư? Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Biểu quy luật giá trị thặng dư giai đoạn phát triển khác CNTB? Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề * Bản chất giá trị thặng dư: Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng dư tối đa, vậy, nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư Khái quát có hai phương pháp để đạt mục đích sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối a) Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Là phương pháp nâng cao quy mô trình độ bóc lột giá trị thặng dư cách kéo dài tuyệt đối ngày công lao động thời gian lao động tất yếu, suất lao động giá trị sức lao động không đổi Các nhà tư tìm cách kéo dài ngày lao động, ngày lao động có giới hạn định Giới hạn ngày lao động thể chất tinh thần người lao động định Vì công nhân phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khoẻ Việc kéo dài ngày lao động vấp phải phản kháng giai cấp công nhân Còn giới hạn ngày lao động thời gian lao động tất yếu, tức thời gian lao động thặng dư không Như vậy, mặt kinh tế, ngày lao động phải dài thời gian lao động tất yếu, vượt giới hạn thể chất tinh thần người lao động Trong phạm vi giới hạn nói trên, độ dài ngày lao động đại lượng không cố định có nhiều mức khác Độ dài cụ thể ngày lao động đấu tranh giai cấp công nhân giai cấp tư sản sở tương quan lực lượng định Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân đòi ngày lao động tiêu chuẩn, ngày làm kéo dài hàng kỷ b) Sản xuất giá trị thặng dư tương đối: Là phương pháp nâng cao quy mô nâng cao quy mô trình độ bóc lột giá trị thặng dư cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu, nhờ tăng ứng thời gian lao động thặng dư điều kiện độ dài ngày lao động không đổi Muốn rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải giảm giá trị sức lao động Muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng công nhân Điều thực cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng công nhân hay tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sinh hoạt Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nói nhà tư sử dụng kết hợp với để nâng cao trình độ bóc lột công nhân làm thuê trình phát triển chủ nghĩa tư Dưới chủ nghĩa tư bản, việc áp dụng máy móc để giảm nhẹ cường độ lao động công nhân, mà trái lại tạo điều kiện để tăng cường độ lao động Ngày nay, việc tự động hoá sản xuất làm cho cường độ lao động tăng lên, hình thức mới, căng thẳng thần kinh thay cho cường độ lao động bắp * Nói giá trị thặng dư siêu ngạch hình thái biến tướng giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư tương đối khoảng tiền lời bình thường (hay quân bình) mà nhà kinh doanh có bán sản phẩm thị trường Nhưng nhà kinh doanh có phương pháp làm giảm giá thành sản phẩm số tiền lời nâng cao mức bình thường giá trị thặng dư siêu ngạch Gọi biến tướng phải tượng cá biệt có chênh lệch này, tất nhà sản xuất áp dụng phương pháp tiền lời trở lại giá trị thặng dư tương đối Vì vậy, C.Mác gọi giá trị thặng dư siêu ngạch hình thức biến tướng giá trị thặng dư tương đối Biểu quy luật giá trị thặng dư giai đoạn phát triển khác CNTB * Theo Các Mác, sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Làm để có nhiều giá trị thặng dư mục đích, động thúc đẩy hoạt động nhà tư toàn xã hội tư Nội dung quy luật: - Sản xuất giá trị thặng dư đối đa cho nhà tư cách tăng số lượng lao động làm thuê tăng mức bóc lột họ Để sản xuất giá trị thặng dư tối đa, nhà tư dùng thủ đoạn để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê dựa sở mở rộng sản xuất, phát triển kỹ thuật để tăng suất lao động, tăng cường độ lao động kéo dài ngày lao động - Quy luật giá trị thặng dư tác động đến mặt xã hội tư Nó định phát sinh phát triển chủ nghĩa tư quy luật vận động phương thức sản xuất tư chủ nghĩa + Nó tạo động lực cho vận động, phát triển chủ nghĩa tư + Nó làm cho mâu thuẫn nói chung toàn mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc, dẫn đế diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư Biểu quy luật kinh tế tư chủ nghĩa: - Tích lũy tư bản: trình tích lũy tư hậu xã hội tích lũy tư - Sự hình thành lợi nhuận bình quân giai đoạn tư tự cạnh tranh: tỷ suất lợi nhuận bình quân lợi nhuận bình quân; hình thành giá sản xuất - Lợi nhuận độc quyền giai đoạn tư độc quyền: độc quyền cạnh tranh; giá độc quyền * Ý nghĩa nghiên cứu vấn đề này: - Thừa nhận quy luật kinh tế sản xuất tư chủ nghĩa từ liên hệ tới kinh tế thị trường Việt Nam - Hiểu rõ phạm trù học thuyết giá trị thặng dư bối cảnh giới đại - Vận dụng quy luật giá trị thặng dư bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... đối tượng, mục tiêu, phương hướng hoạt động việc lựa chọn cách thức, phương pháp thực mục tiêu đề Sức mạnh ý thức tùy thuộc vào mức độ xâm nhập tri thức khoa học vào hoạt động quần chúng Thứ... hình thức khác nhau, phép biện chứng vật ý nói đến phủ định nào, mà chỉ nói đến phủ định làm tiền đề tạo điều kiện cho phát triển, cho xuất Tuy nhiên, phủ định thực khách quan chia theo hai hình... định biện chứng phủ định việc giải mâu thuẫn bên vật tượng làm xuất mới, yếu tố kế thừa làm tiền đề, điều kiện cho tồn phát triển cho Ví dụ: Sự thay đổi, chuyển hóa hình thức phản ánh vật chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Mác Lênin D23, Đề cương Mác Lênin D23, Đề cương Mác Lênin D23, Câu hỏi 9. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay