GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 3 CHUẨN

66 301 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:21

Giáo án âm nhạc lớp 3 được soạn đầy đủ, chi tiết theo chương trình VNEN.Các hoạt động được phân bố cụ thể, hợp lý rõ ràng đúng với cấu trúc đặc thù của môn âm nhạc.Tiến trình đầy đủ đảm bảo các nội dung cơ bản của bài học, hoạt động rõ ràng có logo kèm theo mỗi hoạt động TUẦN Tiết HỌC HÁT: QUỐC CA( Lời 1) Nhạc lời: Văn Cao I.MỤC TIÊU - HS hát giai điệu lời ca hát Quốc ca Việt Nam - Luyện tập kĩ lấy hơi,hát rõ lời, nghiêm trang thể hát Kĩ vỗ nhịp, phách - HS hiểu ý nghĩa hát Quốc ca Giáo dục thái độ nghiêm túc trang nghiêm hát Quốc ca II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn organ, băng hát mẫu Học sinh: - Tập hát lớp3 - Thanh phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu: Bài hát sáng tác tiếng nhạc sĩ Văn Cao Bài có tên gọi khác Tiến quân ca - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Tác giả hát? - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Phách: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng Cứu quốc X x xx x x x - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm thực theo nghi lễ chào cờ - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Chúng ta thường hát hát vào lúc nào? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát TUẦN Tiết HỌC HÁT: QUỐC CA VIỆT NAM (Lời 2) Nhạc lời: Văn Cao I.MỤC TIÊU - HS hát giai điệu lời ca hát Quốc ca Việt Nam - Luyện tập kĩ lấy hơi,hát rõ lời, nghiêm trang thể hát Kĩ vỗ nhịp, phách - HS hiểu ý nghĩa hát Quốc ca Giáo dục thái độ nghiêm túc trang nghiêm hát Quốc ca II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn organ, băng hát mẫu Học sinh: - Tập hát lớp3 - Thanh phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Phách: Đoàn quân Việt Nam đi, vàng phấp phới X x xx x x xx - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát thực theo nghi lễ chào cờ - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm thực theo nghi lễ chào cờ - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Chúng ta thường hát hát vào lúc nào? - Khi hát phải đứng nào? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát TUẦN Tiết HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc lời : Phan Trần Bảng I.MỤC TIÊU - HS biết tên tác giả, nội dung hát, hát giai điệu lời ca hát - Hát kèm gõ đệm theo nhịp, phách - Giáo dục em có tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn organ, băng hát mẫu Học sinh: - Tập hát lớp3, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Nhịp: Bình minh dâng lên ánh giọt sương long lanh X x x x Phách: x x x x x x x - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC( lời 2) Nhạc lời : Phan Trần Bảng I.MỤC TIÊU - HS biết tên tác giả, nội dung hát, hát giai điệu lời ca hát - Hát kèm gõ đệm theo nhịp, phách - Giáo dục em có tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đàn organ, băng hát mẫu Học sinh: - Tập hát lớp3, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Quan sát hát - Cho học sinh nghe hát mẫu lời - Đọc lời ca lời hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho lớp hát lời hát - Đàn giai điệu cho HS hát câu lời - Cả lớp hát lời - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Nhịp: Trường em xa xa khuất sau hàng cao cao X x x x Phách: x x x x x x x - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, biểu diễn hát - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN Tiết HỌC HÁT: BÀI ĐẾM SAO ( trích) Nhạc lời: Văn Chung I MỤC TIÊU: - Biết nội dung tác giả hát, tính chất nhịp 3/4 Hát giai điệu, lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách nhịp, vận động nhún chân cho hát - Giáo dục em tình cảm yêu thiên nhiên II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng mẫu Học sinh: - Thanh phách, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ điểu khiển cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - GV hỏi tác giả hát? - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách, nhịp VD: Phách: Một ông sáng, hai ông sáng X Nhịp: X x x x xx x x xx x x xxx - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm, cá nhân trình bày hát kết hợp gõ đệm, biểu diễn hát - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? - HS chia sẻ - GV chia sẻ- khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 27 TIẾT 27: HỌC HÁT BÀI TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH I MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - HS nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng - Băng mẫu – máy nghe Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát TUẦN 28 TIẾT 28: ÔN BÀI HÁT TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH TẬP KẺ KHUÔNG NHẠC VÀ VIẾT KHÓA SON I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ, biểu diễn Tập kẻ khuông nhạc viết khoá son II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động NỘI DUNG I: Ôn tập hát: Chị ong nâu em bé B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe băng đĩa Gv tự trình bày lại hát cho hs nghe ghi nhớ - Gv đệm đàn, học sinh ôn hát - GV nghe sửa sai cho HS - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp tập biểu diễn - GV theo dõi hướng dẫn HS - BHT điều khiển nhóm biểu diễn hát trước lớp ( Cả lớp theo dõi chia sẻ) - BHT điều khiển cá nhân biểu diễn hát trước lớp.( HS chia sẻ, GV chia sẻ khích lệ HS) - Cả lớp hát lại hát kết hợp gõ đệm - GV chia sẻ – khích lệ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát biểu diễn cho người thân gia đình xem NỘI DUNG II: Tập kẻ khuông nhạc viết khóa son A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - GV treo bảng phụ có khuông nhạc khóa son cho HS qua sát - GV hướng dẫn HS cách kẻ khuông nhạc viết khóa son B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Tập kẻ khuông nhạc viết khóa son vào viết nhạc C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tập kẻ khuông nhạc viết khóa son vào viết nhạc cho người thân gia đình xem TUẦN: 29 TIẾT 29: TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC I.MỤC TIÊU: - Nhận biết vị trí nốt nhạc khuông - Tập viết nốt nhạc khuông nhạc - Nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - GV treo bảng phụ có khuông nhạc nốt nhạc - GV hướng dẫn HS cách kẻ khuông nhạc viết vị trí nốt nhạc khuông B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Tập kẻ kẻ khuông nhạc viết vị trí nốt nhạc khuông vào viết nhạc C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tập kẻ khuông nhạc viết khóa son vào viết nhạc cho người thân gia đình xem TUẦN 30 TIẾT 30: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CHÀNG OOC PHÊ VÀ CÂY ĐÀN LIA NGHE NHẠC I.MỤC TIÊU: - Biết nội dung câu chuyện - Nghe ca khúc thiếu nhi qua băng, đĩa GV hát - Nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ Học sinh chuẩn bị: - SGK, phách III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng giới thiệu - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động NỘI DUNG I: Kể chuyện Âm nhạc A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - Gv giới thiệu câu chuyện đọc cho lớp nghe - Gv cho hai em đọc nối niếp câu chuyên lần B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Thảo luận số câu hỏi sau: + Em nêu nội dung câu chuyện? + Tiếng đàn chàng ooc phê hay nào? + Vì chàng ooc phê lại cảm hóa lão lái đò diêm vương? - BHT điều khiển gọi vài cá nhân nêu nội dung câu chuyện - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em kể lại câu chuyện cho người thân gia đình xem NỘI DUNG II: Nghe nhạc A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Mở hát dân ca : lí quạ kêu lý kéo chài cho HS nghe B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho HS nghe nhạc - Nêu cảm nhận sau nghe hát C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em kể lại nội dung học hôm cho người thân gia đình nghe TUẦN 31 TIẾT 31: - ÔN TẬP BÀI HÁT: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH - ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC I.MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát - HS nhận biết vị trí nốt nhạc - HS có thái độ học tập nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát, băng mẫu Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động NỘI DUNG 1: Ôn tập hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho học sinh nghe hát mẫu hát - HS nghe hát nhẩm theo - Hát kết hợp gõ dệm theo phách, nhịp - Hát biểu diễn cho hát - GV quan sát giúp đỡ HS - BHT lên điều khiển trò chơi: Bốc thăm thực yêu cầu sau: - Biểu diễn cho hát Chị ong nâu em bé - Biểu diễn cho hát Tiếng hát bạn bè - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát NỘI DUNG II: Ôn tập nốt nhạc A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - GV dùng khuông nhạc bàn tay để luyện tập cho em tên nốt vị chí nốt - GV dùng bàn tay làm khuông nhạc, xòe ngón tay tượng trưng cho dòng kẻ nhạc Cho HS đếm từ ngón út dòng đến dòng 2,3,4,5 Chỉ vào ngón út Gv hỏi: Nốt nhạc dòng tên gì? Nốt nhạc dòng tên gì? Nốt nhạc dòng tên gì? Nốt nhạc khe tên gì? Nốt nhạc khe tên gì? B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Các nhóm thực theo nội dung cô giáo hướng dẫn - BHT lên điều khiển gọi cá nhân đọc tên nốt nhạc khuông theo tay - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chỉ nốt nhạc khuông nhạc bàn tay cho người thân gia đình xem TUẦN 32 Thứ năm ngày 16 tháng năm 2015 ÂM NHẠC TUẦN 32: HỌC HÁT BÀI: EM ĐƯA CƠ CHO MẸ ĐI CÀY ( Bài hát tự chọn) I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - HS thêm yêu quý trân trọng tình cảm lao động II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng - Băng mẫu – máy nghe Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HS quan sát hát - Tác giả hát - Cho học sinh nghe hát mẫu - Đọc lời ca hát - Phân tích câu, đoạn … B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Đàn giai điệu cho HS hát câu - Cho HS hát - Hướng dẫn HS tập lấy thể sắc thái tình cảm hát - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp - Hát ôn hát - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Cho học sinh hát kết hợp nhún theo - GV quan sát chỉnh sửa cho nhóm - BHT điều khiển cho nhóm trình bày hát kết hợp gõ đệm, nhún theo - HS chia sẻ - GV chia sẻ, khích lệ HS - Tác giả hát? - Bài hát nói lên điều gì? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho hát ………………………***…………………… TUẦN 33 Thứ năm ngày 23 tháng năm 2015 ÂM NHẠC TUẦN 33: ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.MỤC TIÊU: - Tập biểu diễn vài hát học - Biết tên nốt, hình nốt vị trí nốt khuông nhạc - Nghiêm túc thêm yêu quý môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên : - Nhạc cụ quen dùng Học sinh : - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển nội dung NỘI DUNG I: Ôn tập nốt nhạc B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Gv dung khuông nhạc bàn tay dể luyện tập cho em tên nốt vị chí nốt - Gv dùng bàn tay làm khuông nhạc, xòe ngón tay tượng trưng cho dòng kẻ nhạc Cho HS đếm từ ngón út dòng đến dòng 2,3,4,5 Chỉ vào ngón út Gv hỏi: Nốt nhạc dòng tên gì? Nốt nhạc dòng tên gì? Nốt nhạc dòng 3tên gì? Nốt nhạc khe tên gì? Nốt nhạc khe tên gì? - GV chia sẻ khích lệ HS - Nhận biết vị trí nốt khuông nhạc sau: NỘI DUNG II: Tập biểu diễn hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho nhóm hát tập biểu diễn hát học học kì - GV quan sát hướng dẫn HS - BHT lên điều khiển cho nhóm cá nhân thi đua biểu dễn hát - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát hát cho người thân gia đình nghe hát vận động minh họa cho ………………………***…………………… TUẦN 34 Thứ năm ngày tháng năm 2015 ÂM NHẠC TIẾT 34: ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.MỤC TIÊU : - Ôn tập số hát học HKI tập biểu diễn - Nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát, băng mẫu Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho nhóm ôn tập tập biểu diễn hát HKI - GV quan sát hướng dẫn HS - BHT lên điều khiển cho nhóm cá nhân thi đua biểu dễn - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát biểu diễn cho người thân gia đình xem ………………………***…………………… TUẦN 35 Thứ năm ngày 14 tháng năm 2015 ÂM NHẠC TIẾT 35: ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.MỤC TIÊU : - Ôn tập số hát học HKII tập biểu diễn vài hát - Nghiêm túc yêu thích môn học II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đệm hát, băng mẫu Học sinh chuẩn bị: - Nhạc cụ gõ, chép nhạc III TIẾN TRÌNH Khởi động: - Cả lớp hát khởi động giọng - GV giới thiệu dẫn dắt vào - Ghi đầu lên bảng - Yêu cầu HS đọc mục tiêu - GV nhận xét, chuyển hoạt động B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho nhóm ôn tập tập biểu diễn hát HKII - GV quan sát hướng dẫn HS - BHT lên điều khiển cho nhóm cá nhân thi đua biểu dễn - HS chia sẻ - GV chia sẻ - khích lệ HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em hát biểu diễn cho người thân gia đình xem - ... DNG - Em hóy hỏt bi hỏt cho ngi thõn gia ỡnh nghe hỏt v biu din cho bi hỏt IV NH GI TUN 13 TIấT 13: ễN BI HT: CON CHIM NON Dõn ca Phỏp I.MC TIấU : - Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca - Bit hỏt... trng, kớnh trng thy cụ II TI LIU V PHNG TIN Giỏo viờn: - n organ, bng hỏt mu Hc sinh: - Tp bi hỏt lp3, phỏch III TIN TRèNH * Khi ng: - C lp hỏt ng ging - GV gii thiu dn dt vo bi - Ghi u bi lờn bng... trng, kớnh trng thy cụ II TI LIU V PHNG TIN Giỏo viờn: - n organ, bng hỏt mu Hc sinh: - Tp bi hỏt lp3, phỏch III TIN TRèNH * Khi ng: - C lp hỏt ng ging - GV gii thiu dn dt vo bi - Ghi u bi lờn bng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 3 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 3 CHUẨN, GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 3 CHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay