Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh trên silica biến tính bằng chất hoạt động bề mặt và polyme mang điện tích

81 315 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 09:59

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh trên silica biến tính bằng chất hoạt động bề mặt và polyme mang điện tích LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Ri TS Phạm Tiến Đức giao đề tài, nhiệt tình hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi giúp em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô môn Hóa Phân tích nói riêng khoa Hóa học nói chung dạy dỗ, bảo động viên em suốt thời gian em học tập trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, bạn sinh viên Bộ môn Hóa phân tích động viên tinh thần, tận tình giúp đỡ em thời gian học tập thực khóa luận Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên MỤC LỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu kháng sinh họ β-lactam 1.1.1 Giới thiệu chung họ kháng sinh β-lactam 1.1.2 Kháng sinh Amoxicillin .3 1.1.2.1 Phổ tác dụng 1.1.2.2 Dƣợc động học 1.1.2.3 Tính chất vật lí – hóa học 1.1.2.4 Tính chất quang học 1.1.2.5 Cơ chế kháng thuốc 1.1.2.6 Độc tính tai biến .6 1.2 Các phƣơng pháp phân tích kháng sinh họ β-lactam .7 1.2.1 Các phƣơng pháp quang phổ 1.2.1.1 Phƣơng pháp phổ hấp thụ phân tử (UV – Vis) 1.2.1.2 Phƣơng pháp huỳnh quang phân tử 1.2.2 Các phƣơng pháp điện hóa 1.2.3 Các phƣơng pháp sắc ký 11 1.2.3.1 Phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) 11 1.2.3.2 Phƣơng pháp sắc ký điện di mao quản 14 1.3 Một số phƣơng pháp xử lý kháng sinh họ β- lactam nƣớc thải 15 1.3.1 Phƣơng pháp sinh học 15 1.3.2 Phƣơng pháp oxi hóa tăng cƣờng 15 1.3.3 Phƣơng pháp hấp phụ 18 1.3.3.1 Cơ sở lý thuyết trình hấp phụ 18 1.3.3.2 Các phƣơng trình đẳng nhiệt hấp phụ 20 1.3.3.3 Lý thuyết mô hình bƣớc hấp phụ 21 1.3.3.4 Một số công trình xử lý kháng sinh vật liệu hấp phụ .22 1.4 Phƣơng pháp đánh giá vật liệu 23 1.4.1 Phƣơng pháp xác định tổng Cacbon hữu TOC 23 1.4.2 Phƣơng pháp phổ hồng ngoại (IR) 23 1.4.3 Phƣơng pháp kính hiển vi điện tử quét SEM 24 1.4.4 Xác định diện tích bề mặt thuyết hấp phụ BET 24 1.5 Giới thiệu vật liệu Silica .25 1.6 Giới thiệu hợp chất hữu mang điệnhoạt tính bề mặt 26 1.6.1 Chất hoạt động bề mặt CTAB 26 1.6.2 Polyme mang điện tích PDADMAC 27 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tƣợng mục tiêu nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- Vis 30 2.3.1.1 Nguyên tắc phép đo 30 2.3.1.2 Trang thiết bị máy đo 31 2.3.1.3 Các phƣơng pháp định lƣợng 32 2.3.2 Phƣơng pháp xử lý vật liệu silica 33 2.3.2.1 Nguyên tắc biến tính vật liệu silica 33 2.3.2.2 Cách xử lý sơ vật liệu silica 35 2.4 Hóa chất, thiết bị dụng cụ thí nghiệm 35 2.4.1 Hóa chất 35 2.4.2 Thiết bị 36 2.4.3 Dụng cụ 37 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38 3.1 Xây dựng quy trình định lƣợng kháng sinh Amoxicillin phƣơng pháp UV -Vis 38 3.1.1 Chọn bƣớc sóng đo phổ 38 3.1.2 Khảo sát khoảng tuyến tính 38 3.1.3 Xây dựng đƣờng chuẩn 39 3.1.4 Đánh giá phƣơng trình hồi quy đƣờng chuẩn 40 3.1.5 Giới hạn phát (LOD) giới hạn định lƣợng (LOQ) theo đƣờng chuẩn 41 3.1.5.1 Giới hạn phát (limit of detection –LOD) 41 3.1.5.2 Giới hạn định lƣợng (limit of quantity – LOQ) 41 3.2 Khảo sát điều kiện hấp phụ AMO vật liệu silica biến tính .41 3.2.1 .So sánh khả hấp phụ vật liệu silica biến tính 41 3.2.2 Đánh giá khả hấp phụ PDADMAC silica 43 3.2.3 Khảo sát thời gian cân hấp phụ 44 3.2.4 Khảo sát điều kiện pH đến khả hấp phụ 46 3.2.5 Khảo sát ảnh hƣởng lƣợng vật silica đƣợc biến tính PDADMAC đến khả hấp phụ AMO 47 3.2.6 Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ muối KCl biến tính vật liệu .49 3.2.7 Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ muối KCl hấp phụ AMO ……………… 50 3.2.8 Đƣờng đẳng nhiệt hấp phụ 51 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT AMO: Amoxicillin AMP: Ampicillin CLO: Cloxacillin CTAB: Cetyl trimethylammonium bromide DPV: Differential Pulse Voltammetry HPLC: High performance liquid chromatography LOD: Limit Of Detection LOQ: Limit Of Quantity LSV: Linear Scan Voltammetry OXA: Oxacillin PENG: PenicillinG PDADMAC: Polydiallyldimethylammonium chloride SPE: Solid Phase Extraction SWV: Square Wave Voltammetry TOC: Total Organic Carbon UV – Vis: Ultraviolet Visble DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Độ hấp thụ quang kháng sinh AMO nồng độ khác .39 Bảng 3.2: So sánh khả xử lý AMO sử dụng vật liệu SiO2 có biến tính không biến tính CTAB PDADMAC 42 Bảng 3.3: Xác định dung lƣợng hấp phụ PDADMAC silica đo tổng lƣợng cacbon 44 Bảng 3.4: Kết khảo sát hiệu xử lí AMO theo thời gian 45 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng pH đến hiệu suất hấp phụ AMO vật liệu .46 Bảng 3.6: Ảnh hƣởng lƣợng vật liệu đến hiệu suất hấp phụ AMO 48 Bảng 3.7: Ảnh hƣởng muối biến tính vật liệu tới khả xử lý AMO 49 Bảng 3.8: Ảnh hƣởng muối KCl hấp phụ tới khả xử lý AMO vật liệu 50 Bảng 3.9: Ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu vật liệu silica biến tính đến hiệu suất hấp phụ CKCl = 10m M 52 Bảng 3.10: Ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu vật liệu silica biến tính đến hiệu suất hấp phụ CKCl = 1mM 52 Bảng 3.11: Ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu vật liệu silica biến tính đến hiệu suất hấp phụ CKCl = 0,1m M 53 Bảng 3.12 Ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu vật liệu không biến tính đến hiệu suất hấp phụ CKCl = 1m M .54 Bảng 3.13 Ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu vật liệu không biến tính đến hiệu suất hấp phụ CKCl = 0,1m M 54 Bảng 3.14 Các thông số sử dụng cho mô hình 2- bƣớc hấp phụ 55 Bảng 4.1 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl mM 67 Bảng 4.2 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 10 mM .67 Bảng 4.3 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 0, mM 68 Bảng 4.4 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica không biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl mM 68 Bảng 4.5 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica không biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 0,1 mM 69 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc hóa học kháng sinh amoxicillin Hình 1.2 Cách ghép tứ diện SiO2 25 Hình 1.3 Công thức cấu tạo CTAB 27 Hình 1.4 Khả hoạt động bề mặt nƣớc 27 Hình 1.5 Công thức cấu tạo polyme mang điện PDADMAC .28 Hình 2.1 Cơ chế biến tính silica CTAB 34 Hình 2.2 Cơ chế hấp phụ PDADMAC vào bề mặt vật liệu silica .34 Hình 2.3 Mức độ lƣu giữ PDADMAC bề mặt vật liệu sau li tâm 35 Hình 2.4 Máy UV – 1650PC 36 Hình 3.1 Phổ UV-Vis kháng sinh AMO 38 Hình 3.2 Khoảng tuyến tính kháng sinh AMO 39 Hình 3.3 Đƣờng chuẩn xác định AMO 40 Hình 3.4 Biểu đồ so sánh khả xử lí AMO hấp phụ SiO2 có biến tính CTAB PDADMAC 42 Hình 3.5 Biểu đồ thể khả hấp phụ AMO khoảng thời gian khác 45 Hình 3.6 Ảnh hƣởng pH đến khả loại bỏ AMO vật liệu .47 Hình 3.7 Biểu đồ thể phụ thuộc hiệu suất hấp phụ AMO vào lƣợng vật liệu silica biến tính 48 Hình 3.8 Ảnh hƣởng muối KCl đến khả loại bỏ AMO vật liệu biến tính 49 Hình 3.9 Ảnh hƣởng nồng độ KCl hấp phụ đến khả loại bỏ AMO vật liệu 51 Hình 3.10 Thực nghiệm mô hình 2-bƣớc hấp phụ khảo sát ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu đến dung lƣợng hấp phụ vật liệu silica biến tính không biến tính CKCl = 1m M .55 Hình 3.11 Thực nghiệm mô hình 2- bƣớc hấp phụ khảo sát ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu đến dung lƣợng hấp phụ vật liệu silica biến tính không biến tính CKCl = 0,1mM 56 Hình 3.12 Thực nghiệm mô hình 2- bƣớc hấp phụ khảo sát ảnh hƣởng nồng độ AMO ban đầu đến dung lƣợng hấp phụ vật liệu silica biến tính nồng độ muối khác 56 15.0 KCl 0.1mM 12.0 ΓAMO (mg 9.0 6.0 3.0 0.0 Có PDADMAC Không PDADMAC 0.00010.00020.00030.00040.00050.0006 CAMO (mol/L) Hình 3.11 Thực nghiệm mô hình 2- bước hấp phụ khảo sát ảnh hưởng nồng độ AMO ban đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu silica biến tính không biến tính CKCl = 0,1mM 15.0 12.0 ΓAMO 9.0 (mg 6.0 0.1mM mM 10mM 3.0 0.0 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 CAMO (mol/L) Hình 3.12 Thực nghiệm mô hình 2- bước hấp phụ khảo sát ảnh hưởng nồng độ AMO ban đầu đến dung lượng hấp phụ vật liệu silica biến tính nồng độ muối khác Mô hình bƣớc hấp phụ mô tả thành công ảnh hƣởng tính chất vật liệu lực ion tới dung lƣợng hấp phụ vật liệu Hình 3.10 3.11 cho thấy dung lƣợng hấp phụ AMO vật liệu silica biến tính polyme mang điện dƣơng PDADMAC cao khoảng lần so với vật liệu chƣa biến tính Bảng 3.14 đƣờng đẳng nhiệt có xu hƣớng dốc hơn, hệ số góc cao (hệ số K K2 mô hình gấp khoảng lần) Khi nồng độ muối tăng hay lực ion mạnh dung lƣợng hấp phụ AMO vật liệu tăng hấp phụ AMO lực tƣơng tác bên, phân tử polyme tạo thành dạng dày Nhƣng tiếp tục tăng nồng độ muối lên dung lƣợng hấp phụ lại giảm lúc lực tĩnh điện dƣờng nhƣ chiếm ƣu Ngoài ra, dung lƣợng hấp -2 -3 phụ tăng giảm nồng độ muối KCl (từ 10 xuống 10 ) giải hấp PDADMAC bề mặt SiO2 tăng nồng độ muối Tuy nhiên nồng độ muối thấp, làm tăng cao lực hút tĩnh điện nhƣ bề dày lớp điện kép lớn ảnh hƣởng đến trình hấp phụ AMO lớp mang điện trung gian PDADMACSiO2, dẫn đến khả hấp phụ kháng sinh AMO vật liệu silica biến tính giảm Các giá trị K1 cao nồng độ muối thấp hơn, điều hoàn toàn phù hợp với công bố hấp phụ polyme vật liệu oxit kim loại [52] KẾT LUẬN Sau hoàn thành đề tài nghiên cứu này, thu đƣợc kết sau: Đã khảo sát tìm đƣợc bƣớc sóng hấp thụ cực đại kháng sinh AMO 228,3 nm, tìm đƣợc khoảng tuyến tính: từ -16 mg/l, xây dựng đƣờng chuẩn kháng sinh AMO xác định đƣợc giới hạn phát định lƣợng lần lƣợt 0,281 mg/l 0,938 mg/l Vật liệu silica biến tính cho hiệu xử lý AMO cao nhiều so với vật liệu không biến tính Vật liệu silica biến tính polyme PDADMAC cho hiệu xử lý cao so với silica biến tính chất hoạt động bề mặt CTAB nên chọn silica biến tính PDADMAC làm vật liệu xử lý kháng sinh AMO Khảo sát tối ƣu trình hấp phụ AMO lên vật liệu silica biến tính PDADMAC:  Chọn thời gian hấp phụ 180 phút, môi trƣờng pH = 8,0, lƣợng vật liệu -2 hấp phụ 0,1 g/ml, nồng độ muối KCl biến tính vật liệu 10 M, -3 nồng độ muối KCl hấp phụ 10 M Nghiên cứu đặc tính hấp phụ đẳng nhiệt AMO silica không biến tínhbiến tính PDADMAC: so sánh thực nghiệm mô hình 2- bƣớc hấp phụ cho thấy kết hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm Đề xuất chế hấp phụ AMO silica biến tính PDADMAC: hấp phụ nhờ lực hút tĩnh điện lực tƣơng tác không tĩnh điện nhƣ tƣơng tác bên, tƣơng tác phân tử polyme TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y Tế(2009), Dược điển Việt Nam, tái lần IV, NXB Y học Bộ Y Tế (2009), Dược Thư Quốc Gia Việt Nam, NXB Y học Bộ Y Tế (2007), Hóa dược, tập 2, NXB Y học, Hà Nội Đoàn Thị Dung (2012), “Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm”, Luận văn Thạc sĩ hóa học, ĐHKHTN, ĐH Quốc Gia Hà Nội Dƣơng Duy Đức (2015), ― Tổng hợp vật liệu SiO2 với kích thước nano, ứng 3- dụng làm chất mang xử lý PO nước ‖, Đồ án tốt nghiệp, ĐH Tài Nguyên Môi Trƣờng Hà Nội GARP - Việt Nam (2010), Phân tích thực trạng: sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh Việt Nam B i Thị Hà (2014), ―Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ sở Nanocomposite SiO2 ống Nanocarbon từ nguyên liệu vỏ trấu ‖, Luận văn thạc sĩ hóa học, ĐHKHTN, ĐH Quốc Gia Hà Nội Trần Từ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Xuân Trung (2007), Hóa học phân tích – phần – Các phƣơng pháp phân tích công cụ, ĐHQGHN, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình Công nghệ xử lý nƣớc thải, NXB Khoa học kỹ thuật 10 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (2006), Hóa lý, tập 2, NXB Giáo Dục Hà Nội 11 Tạ Thị Thảo (2010), Bài giảng chuyên đề thống kê hóa phân tích, ĐH Quốc gia Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thu Thuý, Nguyễn Xuân Chiến, ― Nghiên cứu xác định đồng thời số thuốc kháng sinh họ β-lactam kỹ thuật đo quang kết hợp mạng nơron nhân tạo‖, Tạp chí Khoa học Công nghệ, pp 97 – 102 13 Nguyễn Văn Ri (2012), Hóa học phân tích – phần – Các phƣơng pháp phân tích công cụ, Trƣờng ĐHKHTN – ĐHQGHN Tiếng Anh 14 ―Activated Carbon and Its Surface Structure‖, In Activated Carbon Adsorption, 15 Attila Gaspar, Melinda Andrasi, Szilvia Kardos (2002), ―Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of cephalosporins‖, Journal of Chromatography B, 775(2), pp 239-246 16 Behzad Rezaei, Sajjad Damiri (2009), ―Electrochemistry and Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Amoxicillin on a Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode‖, Electroanalysis, pp 1577–1586 17 Binh Minh Tu, Ho Wing Leung, I Ha Loi, Wing Hei Chan, Man Ka So, J.Q Mao, David Choi, James C.W Lam, Gene Zheng, Michael Martin, Joseph H.W Lee, Paul K.S Lam, Bruce J Richardson (2009), Antibiotics in the Hong Kong metropolitan are: Ubiquitous distribution and fate in Victoria Harbour, Marine Pollution Bulletin 58, pp 1052 – 1062 18 Biyang Deng, Aihong Shia, Linqiu Lia and Yanhui Kang (2008), "Pharmacokinetics of amoxicillin in human urine using online coupled capillary electrophoresis with electrogenerated chemiluminescence detection", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 48(4), 1249-1253 19 C Y W Yang, W.H Luo, E.B Hansen, j.p Freeman, H,C Thompson (1996), ―Determination of amoxicillin in catfish and salmon tissues by liquidchromatography with precolumn formaldehyde derivatization‖, Journal of AOAC International, 79(2), 389-396 20 Daniela P Santos, Marcio F Bergamini and Maria Valnice B Zanoni (2008), ―Voltammetric sensor for amoxicillin determination in human urine using polyglutamic acid/glutaraldehyde film‖, Sensors and Actuators B: Chemical, volume 133( issues 2), pages 398-403 21 Deicy Barrera, Jhonny Villarroel-Rocha, Juan C Tara, Elena I Basaldella, Karim Sapag (2014), ―Synthesis and textural characterization of a templated nanoporous carbon from MCM-22 zeolite and its use as adsorbent of amoxicillin and ethinylestradiol‖, Springer Science+Business Media New York, DOI 10.1007/s10450-014-9640 22 D Bitting, J.H Harwell (1987), Effects of counterions on surfactant surface aggregates at the alumina/aqueous solution interface, Langmuir, 3, 500-511 23 D Cakara, M Kobayashi, M Skarba, M Borkovec, Protonation of silica particles in the presence of a strong cationic polyelectrolyte, Colloids and Surfaces A: 339 (2009) 20-25 24 D.W Fuerstenau (1956), Streaming Potential Studies on Quartz in Solutions of Aminium Acetates in Relation to the Formation of Hemi- micelles at the Quartz-Solution Interface, The Journal of Physical Chemistry, 60, 981985 25 E Benito-Pena, A.I Partal-Rodera (2006), Evaluation of mixed mode solid phase extraction cartridges for the preconcentration of beta-lactam antibiotics wastwater using liquid chromatography with UV-DAD detection, Analytica Chimica acta 556 415-422 26 F Belal, M M El-Kerdawy, S M El-Ashry and D R El-Wasseef (2000), "Kinetic spectrophotometric determination of ampicillin and amoxicillin in dosage forms", Il Farmaco, 55(11-12), pp 680-686 27 Filiz Sevimli, Ayşen Yılmaz (2012), ―Surface functionalization of SBA-15 particles for amoxicillin delivery‖, Microporous and Mesoporous Materials 158, 281 -291.], 28 Gholamreza Moussavi, Ahamd Alahabadi, Kamyar Yaghmaeian, Mahboube Eskandari (2013), ―Preparation, characterization and adsorption potential of the NH4Cl-induced activated carbon for the removal of amoxicillin antibiotic from water‖, Chemical Engineering Journal , pp 119- 128 29 G Mascolo, L Balest, G Laesa (2010), ―Biodegrability of pharmaceutical industrial wastewater and formation of recalicitrant organic compounds during aerobic biological treatment‖, Bioresoure Technology, 101, 2585-2591 30 Hua- Zang Zhao, Zhao-Kun Luan, Bao- Yu Gao, Qin- Yan Yue (2002), ―Synthesis and Flocculation Properties of Poly(diallyldimethyl ammonium chloride–vinyl trimethoxisilane) chloride–acrylamide– and Poly(diallyldimethyl ammonium vinyl trimethoxisilane)‖, Journal of Applied Polymer Science Vol.84, pp 335342 31 J.H Harwell, J.C Hoskins, R.S Schechter, W.H Wade (1985), Pseudophase separation model for surfactant adsorption: isomerically pure surfactants, Langmuir, 1, 251-262 32 J.O.Boison, and Keng, L.J.Y (1998), ―Multiresidue liquid chromatographic method for determining resideues of mono and dibasic penicillins in bovine muscle tissues‖, Journal of AOAC International,81(6), 1113-1120 33 J.O.Boison, and Keng, L.J.Y (1998), ― Improvement in the Multiresidue liquid chromatographic analysis of residues of mono and dibasic penicillins in bovine muscle tissues‖, Journal of AOAC International,81(6), 1267-1272 34 Kemal ÜNAL, İ.Murat PALABIYIK, Elif KARACAN, Feyyaz ONUR (2008), ―Spectrophotometric determination of Amoxicillin pharmaceutical formulations‖, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, pp 1-16 35 K Prakash, P Narayana Raju, K.Shanta Kumari, M Lakshmi Narasu (2008), ―Spectrophotometric Estimation of Amoxicillin Trihydrate in Bulk and Pharmaceutical Dosage Form‖, E-Journal of Chemistry, 2008, 5(S2), pp 11141116 36 Lambert K Sorensen, Lena K Snor, Simultaneous determination of seven penicillins in muscle, liver and kidney tissues from cattle and pigs by multiresidue highperformance liquid chromatographic method, Journal of Chromatography B, 734 307- 318 37 L.Nozal, L.Arce1, A.R´ıos, M.Valcárcel (2004),"Development of ascreening method for analytical control of antibiotic residues by micellar electrokinetic capillary chromatography", Journal of Analytica Chimica Acta, 523(2004), 21– 28 38 M.A Yeskie, J.H Harwell (1988), On the structure of aggregates of adsorbed surfactants: the surface charge density at the hemimicelle/admicelle transition, The Journal of Physical Chemistry, 92, 2346-2352 39 Maotian Xu, Huailing Ma, Junfeng Song (2004), ―Polarographic behavior of cephalexin and its determination in pharmaceuticals and human serum‖, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 35, pp.1075- 1081 40 Marcela Boroski, Angela Claudia Rodrigues (2009), ―Combined electrocoagulation and TiO2 photoassisted treatment applied to wastewater effluents from pharmaceutical and cosmetic industries‖, Journal of Hazardous Materials, 162, 448-454 41 Masoud Fouladgar, Mohammad Reza Hadjmohammadi , Mohammad Ali Khalilzadeh, Pourya Biparva, Nader Teymoori, Hadis Beitollah (2011), ―Voltammetric Determination of Amoxicillin at the Electrochemical Sensor Ferrocenedicarboxilic Acid Multi Wall Carbon Nanotubes Paste Electrode‖, Int J Electrochem Sci., (2011),pp 1355 – 1366 42 Márcio F Bergamini, Marcos F.S Teixeira, Edward R Dockal, Nerilso Bocchi and Éder T.G Cavalheiro (2006), ―Evaluation of Different Voltammetric Techniques in the Determination of Amoxicillin Using a Carbon Paste Electrode Modified with [N , N ′ -ethylenebis (salicylideneaminato)] oxovanadium(IV)‖, J Electrochem Soc 2006, E94-E98 43 M Kobayashi, F Juillerat, P Galletto, P Bowen, M Borkovec, Aggregation and Charging of Colloidal Silica Particles:  Effect of Particle Size, Langmuir, 21 (2005) 5761-5769 44 M Kobayashi, M Skarba, P Galletto, D Cakara, M Borkovec, Effects of heat treatment on the aggregation and charging of Stöber-type silica, Journal of Colloid and Interface Science, 292 (2005) 139-147 45 Mohammad Boshir Ahmed, John L Zhou, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo (2015), ―Adsorptive removal of antibiotics from water and wastewater: Progress and challenges‖, Science of the Total Environment 542, pp 112 -136 46 M.I Bailon-Perez, A.M.Garcia-Campana, C Cruces-Blanco, M del Olmo Iruela (2008), "Trace determination of β-lactam antibiotics in environmental aqueous samples using off-line and on-line preconcentration in capillary electrophoresis", Journal of Chromatography A, 185(2), pp 273-280 47 Omed I Haidar (2015), ―Simple Indirect Spectrophotometric Determination of Amoxicillin in Pharmaceutical Preparations‖, Journal of Natural Sciences Research, pp 142-146 48 Shemer, H., Kunukcu, Y.K., *Linden, K.G (2006) ―Degradation of the Pharmaceutical Metronidazole Via UV, Fenton and photo-Fenton Processes‖ Chemosphere, 63, 269-276 49 Shuang xing Zha, Yan Zhou, Xiaoying Jin, Zuliang Chen (2013), ―The removal of amoxicillin from wastewater using organobentonite‖, Journal of Environmental Management, 129 (2013) 569 – 576 50 Tanaka, Kim, Iiho, Hiroaki (2010) ―Use of ozone-based processes for the removal of pharmaceuticals detected in a wastewater treatment plants‖, Water inviroment research, 82(8), 294-301 51 Tien Duc Pham, Motoyoshi, Kobayashi and Yasuhisa Adachi (2014), ―Adsorption of Polyanion onto Large Alpha Alumina Beads with Variably Charged Surface‖, Advances in Physical Chemistry, pages:1-9 52 Tien Duc Pham, Motoyoshi Kobayashi and Yasuhisa Adachi (2015), ―Adsorption of anionic surfactant sodium dodecyl sulfate onto alpha alumina with small surface area‖, Colloid Polym Sci 293(1), pages: 217-227 53 Titus A.M Msagati (2007), Determination of β-lactam residues in foodstuffs of animal origin using supported liquid membrane extraction and liquid chromatographymass spectrometry, Food Chemistry 100 836-844 54 Vishal Diwan, Ashok J Tamhankar, Rakesh K Khandal, Shanta Sen, Manjeet Aggarwal, Yogyata Marothi, Rama V Iyer, Karin Sundblad- Tondersk, Cecilia Stalsby- Lundborg (2010), Antibiotics and antibiotic- resistant bacteria in waters associated with a hospital in Ujjain, India, BMC Public Health, doi: 10.1186/1471-2458-10-414 55 Wasan A Al-Uzri (2012), ― Spectrophotometric determination of Amoxicillin in pharmaceutical preparations through diazotization and coupling reaction‖, Iraqi Journal of Science, pp713-723 56 Wei Liu, Zhujun Zhang, Zuoqin Liu (2007), "Determination of β - lactam antibiotics in milk using micro-flow chemiluminescence system with on-line solid phase extraction", Analytica Chimica Acta, 592(2), 187–192 57 WHO (2014), Antimicrobial resistance: global report on surveillance France 58 W.S Adriano, V Veredas , C.C Santana , L.R.B Gonçalves (2005), ―Adsorption of amoxicillin on chitosan beads: Kinetics, equilibrium and validation of finite bath models‖, Biochemical Engineering Journal 27 (2005) 132–137 59 Xiaoying Jin, Shuangxing Zha, Shibin Li, Zuliang Chen (2014), ―Simultaneous removal of mixed contaminants by organoclays — Amoxicillin and Cu(II) from aqueous solution‖, Applied Clay Science 102, pp 196- 201 60 Xu Haomin Ph.D (2010), Photochemical Fate of Pharmaceuticals in Natural Waters, University of California, Irvine 61 Yuko Ito, Yoshitomo Ikai, Hisao Oka (1999), Application of ion-exchange cartridge clean-up in food analysis II Determination of benzylpenicillin, phenoximethylpenicillin, oxacillin, cloxacillin, nafcillin and dicloxacillin in meat using liquid chromatography with ultraviolet detection, Journal of Chromatography A, 855 247-253 62 Y Vallet-Regı´, J.C Doadrio, A.L Doadrio, I Izquierdo-Barba, J Pe ´rezPariente (2004), ―Hexagonal ordered mesoporous material as a matrix for the controlled release of amoxicillin‖, Solid State Ionics 172 (2004) 435–439 63 Y R Dandu Veera ,Naresh K Penta, S V Babu (2011), ―Role of Poly(diallyldimethylammonium chloride) in Selective Polishing of Polysilicon over Silicon Dioxide and Silicon Nitride Films‖, Langmuir, pp 3502- 3510 64 Y.KarimiMaleh, Khalilzadeh, A.Khaleghi, F.Gholami (2009), ―Electrocatalytic dertermination of Ampicillin Using Carbon-Paste Electrode Modified with Ferrocendicarboxilic Axit ‖, Journal of Chromatography, 2791, pp 584- 599 65 Y Badia , A Fernández-González and M.E.Diaz-Gar (2003), ―Micellemediated spectrofluorinetric determination of ampicillin based on metal ioncatalysed hydrolysis‖, Analytica Chimica Acta, 484(2), pp 239-246 66 Y Mouayed Q Al-Abachi, Hind Haddi, Anas M Al-Abachi (2005), ―Spectrophotometric determination of amoxicillin by reaction with N,Ndimethyl-p-phenylenediamine and potassium hexacyanoferrate(III)‖, Analytica Chimica Acta, pp 184–189 PHỤ LỤC Bảng 4.1 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl mM Γmax 2-step (mg/g) K1 K2 n C model 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,00E+00 0,00E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 1,34E-05 1,02E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 4,75E-05 4,07E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 8,5E-05 6,64E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,000125 8,35E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,000173 9,54E+00 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,000222 1,03E+01 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,000274 1,08E+01 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,00034 1,12E+01 12,5 1,10E+04 4,00E+04 2,1 0,000363 1,13E+01 Bảng 4.2 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 10 mM Γmax 2-step (mg/g) K1 K2 n C model 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 2,19E-05 1,19E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 6,61E-05 3,80E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000108 5,43E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000157 6,55E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000205 7,18E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000275 7,71E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000344 8,02E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000415 8,22E+00 1,00E+04 4,00E+04 2,1 0,000449 8,29E+00 Bảng 4.3 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 0, mM Γmax 2-step (mg/g) K1 K2 n C model 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,00E+00 0,00E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 1,43E-05 9,92E-01 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 5,83E-05 4,30E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 9,42E-05 6,12E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,000141 7,50E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,000182 8,23E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,000237 8,82E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,000311 9,28E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,000371 9,51E+00 10,5 1,20E+04 4,00E+04 2,1 0,0004 9,60E+00 Bảng 4.4 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica không biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl mM Γmax (mg/g) K1 K2 n C 2-step model 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,00E+00 0,00E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 4,09E-05 9,75E-01 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 9,48E-05 2,52E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000152 3,81E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000209 4,65E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000274 5,30E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000337 5,70E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000412 6,03E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000476 6,22E+00 7,2 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,0005 6,28E+00 Bảng 4.5 Kết hấp phụ đẳng nhiệt AMO vật liệu silica không biến tính PDADMAC nồng độ muối KCl 0,1 mM Γmax 2-step (mg/g) K1 K2 n C model 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,00E+00 0,00E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 4,73343E-05 9,03E-01 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000106972 2,20E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000164244 3,12E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000237605 3,87E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000302908 4,28E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000363649 4,54E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000436379 4,75E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,000513986 4,91E+00 5,6 5,00E+03 2,50E+04 2,1 0,00054113 4,95E+00 ... hấp phụ kháng sinh vật liệu silica biến tính hợp chất hữu mang điện có triển vọng phát triển Tuy nhiên, hấp phụ kháng sinh amoxicillin vật liệu silica biến tính chất hoạt động bề mặt polyme mang. .. Ngoài ra, hấp phụ bề mặt, dung lƣợng hấp phụ phụ thuộc nhiều vào diện tích bề mặt vật liệu hấp phụ Diện tích bề mặt lớn phần tiếp xúc chất tan chất hấp phụ lớn, chất tan lƣu lại bề mặt nhiều... hấp phụ, trình giải phóng chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt gọi trình giải hấp phụ b) Phân loại hấp phụ Tùy theo chất lực tƣơng tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ phân chia thành hấp phụ vật lý hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh trên silica biến tính bằng chất hoạt động bề mặt và polyme mang điện tích, Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh trên silica biến tính bằng chất hoạt động bề mặt và polyme mang điện tích, Nghiên cứu khả năng hấp phụ kháng sinh trên silica biến tính bằng chất hoạt động bề mặt và polyme mang điện tích, Hình 2.1 Cơ chế biến tính silica bằng CTAB, Bảng 3.1: Độ hấp thụ quang của kháng sinh AMO ở các nồng độ khác nhau, Bảng 3.4: Kết quả khảo sát hiệu quả xử lí AMO theo thời gian, Bảng 3.9: Ảnh hưởng của nồng độ AMO ban đầu trên vật liệu silica biến tính đến hiệu suất hấp phụ khi CKCl = 10m M

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay