Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ

88 18 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:35

Header Page of 149 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “Tình hình phát triển phân bố công nghiệp tỉnh phú thọ”, em nhận hướng dẫn,giúp đỡ tận tình cô giáo, Thạc sĩ Đặng Thị Nhuần, người trực tiếp hướng dẫn em nghiên cứu khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, phòng ban chức ban chủ nhiệm khoa, thầy cô giáo Khoa Sử - Địa tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu khóa luận Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới cô, Sở Tài nguyên môi trường , Sở Nông nghiệp, Sở Khuyến nông tỉnh Phú Thọ tạo diều kiện giúp đỡ cung cấp cho em số liệu để em hoàn thành khóa luận Đề tài em trình nghiên cứu, tìm hiểu chắn nhiều hạn chế, thiếu Sót, em mong nhận bảo, góp ý thầy cô giáo bạn sinh viên để khóa luận thêm đầy đủ hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 15 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh Footer Page of 149 Header Page of 149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GTSX : Giá trị sản xuất GS.TS : Giáo sư, tiến sĩ KH : Kế hoạch NXB : Nhà xuất PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sĩ QĐ : Quyết định Sở NN PTNN : Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Footer Page of 149 TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân Header Page of 149 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng STT Bảng 3.1: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Bảng 3.2: Giá trị sản xuất công nghiệp lâu năm công nghiệp hàng năm giai đoạn 2003 - 2010 Bảng 3.3: Diện tích công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003- 2010 Bảng 3.4: Diện tích chè tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 Bảng 3.5: Diện tích, suất sản lượng đậu tương tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 – 2010 Bảng 3.6: Diện tích,năng suất sản lượng mía tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Footer Page of 149 Trang 39 41 44 48 57 59 Header Page of 149 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu STT Hình 3.1: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Phú Thọ theo giá trị thực tế giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.3: Diện tích, sản lượng chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.4: Diện tích, sản lượng sơn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.5: Cơ cấu diện tích số công nghiệp hàng năm tỉnh Phú Thọ năm 2010 Hình 3.6: Diện tích, sản lượng lạc tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.7: Diện tích, sản lượng mía tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 Hình 3.8: Diện tích, sản lượng vừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn năm 2003 - 2010 Footer Page of 149 Trang 40 42 46 50 52 54 60 62 Header Page of 149 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 Đối tượng giới hạn nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Giới hạn nghiên cứu 1.4 Lịch sử nghiên cứu 1.5 Quan điểm phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Quan điểm nghiên cứu 1.5.1.1 Quan điểm lãnh thổ 1.5.1.2 Quan điểm hệ thống 1.5.1.3 Quan điểm tổng hợp 1.5.1.4 Quan điểm lịch sử - viễn cảnh 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu xử lí số liệu 1.5.2.2 Phương pháp phân tích - tổng hợp - so sánh 1.5.2.3 Phương pháp khảo sát thực địa 1.5.2.4 Phương pháp đồ, biểu đồ 1.5.2.5 Phương pháp toán học 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Cấu trúc đề tài NỘI DUNG 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP 10 1.1 Cơ sở lí luận 10 1.1.1 Khái niệm công nghiệp 10 1.1.2 Vai trò công nghiệp 10 1.1.2.1 Cây công nghiệp có vai trò quan trọng đời sống người 10 Footer Page of 149 Header Page of 149 1.1.2.2 Cây công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia 10 1.1.2.3 Phát triển công nghiệp có vai trò quan trọng xã hội, môi trường an ninh quốc phòng 12 1.1.3 Phân loại công nghiệp 13 1.1.4 Đặc điểm ngành trồng công nghiệp 13 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp 15 1.1.5.1 Vị trí địa lí 15 1.1.5.2 Nhóm nhân tố tự nhiên 15 1.1.5.3 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình phát triển phân bố công nghiệp giới Việt Nam 19 1.2.2 Tình hình phát triển phân bố công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 23 CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÂY CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 25 2.1 Vị trí địa lí 25 2.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 26 2.2.1 Địa hình 26 2.2.2 Đất đai 27 2.2.3 Khí hậu 29 2.2.4 Thủy văn 31 2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 2.3.1 Dân cư nguồn lao động 32 2.3.2 Cơ sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật phục vụ phát triển ngành trồng công nghiệp 33 2.3.2.1 Giao thông vận tải 33 2.3.2.2 Thông tin liên lạc 34 2.3.2.3 Các sở hạ tầng khác 35 2.3.3 Thị trường tiêu thụ 35 2.3.4 Đường lối sách 36 Footer Page of 149 Header Page of 149 2.4 Thuận lợi khó khăn chủ yếu phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh tỉnh Phú Thọ 37 CHƢƠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ CÂY CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 39 3.1 Khái quát phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 39 3.1.1 Vị trí công nghiệp cấu ngành trồng trọt tỉnh Phú Thọ 39 3.1.2 Cơ cấu công nghiệp 41 3.2 Tình hình phát triển phân bố số công nghiệp chủ lực quan trọng địa bàn tỉnh Phú Thọ 44 3.2.1 Cây công nghiệp lâu năm 44 3.2.1.1 Khái quát chung 44 3.2.1.2 Hiện trạng phát triển phân bố 45 3.2.2 Cây công nghiệp hàng năm 51 3.2.2.1 Khái quát chung 51 3.2.2.2 Tình hình phát triển phân bố 53 3.2.3 Nhận xét phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh 64 3.2.3.1 Sự phát triển 64 CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP Ở TỈN PHÚ THỌ 68 4.1 Giải pháp giống trồng 68 4.2 Giải pháp kĩ thuật trồng chăm sóc 69 4.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 69 4.4 Giải pháp chế biến 70 4.5 Xây dựng thương hiệu phát triển thị trường 70 4.6 Giải pháp đất đai 70 4.7 Giải pháp phát triển sở hạ tầng 71 4.8 Giải pháp đường lối sách 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Trong giai đoạn nay, công nghiệp dịch vụ tạo nên thay đổi mạnh mẽ cho xã hội loài người Tuy nhiên nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng, khẳng định khả cung cấp sản phẩm lương thực, thực phẩm sản phẩm khác mà không ngành kinh tế thay Trong nông nghiệp, bên cạnh lương thực, việc phát triển công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhiều quốc gia giới, nước phát triển Việt Nam quốc gia có nhiều tiềm để phát triển nông nghiệp với cấu ngành đa dạng Đặc biệt, với nguồn đất đai, khí hậu nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành phát triển nhiều loại công nghiệp, có nhiều loại có giá trị xuất cao Việc phát triển công nghiệp có ý nghĩa to lớn việc sử dụng hợp lí tài nguyên, sử dụng lao động nông thôn, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nguồn hàng cho xuất Nước ta hình thành nên số vùng chuyên canh công nghiệp góp phần phân bố lại dân cư lao động vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng núi, trung du cao nguyên, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Nhiều mặt hàng sản xuất từ công nghiệp có thương hiệu giới đông đảo khách hàng ưa chuộng sản phẩm chế biến từ cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, hạt điều Phú Thọ tỉnh nằm khu vực trung du miền núi phía Bắc, có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển công nghiệp Địa hình chủ yếu đồi núi thấp, khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, đất đai chủ yếu đất feralit đỏ vàng (chiếm tới 66,79%) đất thường có độ cao 100m, độ dốc lớn, tầng đất dày, mùn Trong nhiều năm qua, việc phát triển công nghiệp giữ vai trò quan trọng nông nghiệp tỉnh Khai thác hiệu tiềm tự nhiên kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho người dân Phú Thọ làm giàu Tuy nhiên, việc phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Footer Page of 149 Header Page of 149 gặp nhiều khó khăn nguồn vốn, kĩ thuật trồng chế biến, biến động thị trường hạn chế việc tìm đầu cho sản phẩm Nghiên cứu điều kiện phát triển, phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ vấn đề có tính thực tiễn cao nhằm tìm giải pháp nâng cao giá trị kinh tế phát triển hợp lí công nghiệp tỉnh Phú Thọ Vì vậy, lựa chọn đề tài “Tình hình phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ” làm khóa luận tốt nghiệp nhằm đóng góp phần nhỏ bé cho phát triển ngành trồng công nghiệp tỉnh nhà 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu Vận dụng sở lí luận thực tiễn tình hình phát triển, phân bố công nghiệp giới nước đề tài tập trung nghiên cứu tiềm năng, trạng phát triển, phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ Qua trình nghiên cứu, đề tài nhằm tìm khó khăn hạn chế việc phát triển công nghiệp, từ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế phát triển hợp lí công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 1.2.2 Nhiệm vụ Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt nhiệm vụ phải giải sau: - Tổng quan sở lí luận thực tiễn công nghiệp - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ, tìm thuận lợi khó khăn nguồn lực - Phân tích tình hình phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp cho phát triển phân bố công nghiệp thời gian tới địa bàn tỉnh Phú Thọ 1.3 Đối tƣợng giới hạn nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Đề tài lấy công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ làm đối tượng nghiên cứu Từ đề tài nghiên cứu theo hai khía cạnh chủ yếu phát triển phân bố theo không gian công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 1.3.2 Giới hạn nghiên cứu Đề tài giới hạn phạm vi sau: Giới hạn không gian: Đề tài nghiên cứu công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ, bao gồm Việt Trì, Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn,Thanh Thủy, Tân Sơn Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nguồn lực chủ yếu, trạng phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Giới hạn thời gian: Đề tài nghiên cứu giai đoạn 2003 - 2010 1.4 Lịch sử nghiên cứu Trong nông nghiệp, phát triển công nghiệp đóng vai trò quan trọng, nước vùng nhiệt đới cận nhiệt Bởi vậy, phát triển phân bố công nghiệp đề cập nhiều công trình nghiên cứu Trên giới, có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến công nghiệp, kể đến “Sản xuất chè Đông Dương” tác giả Dupas quier; “Sản xuất đậu tương vùng nhiệt đới” (1990) Hinson.K, Hartwig E.E Từ sớm chè Việt Nam tác giả người nước nghiên cứu tác phẩm “Cây chè miền Bắc Việt Nam” (1976) tác giả Djemukhatze K.M Việt Nam nước có tiềm lớn cho phát triển công nghiệp Việc phát triển công nghiệp trọng từ buổi đầu phát triển Có nhiều lĩnh vực khoa học tham gia nghiên cứu công nghiệp khoa học Địa lí, khoa học Nông nghiệp… Trong lĩnh vực công nghiệp, có nhiều giáo trình đề cập đến giống thời vụ gieo trồng, đến phân bón cho trồng, kĩ thuật chăm sóc… tác giả Nguyễn Như Hà, Trần Đình Long, Andrew Jame, Quách Ngọc Tuyền… Dưới góc độ nông nghiệp, công nghiệp nghiên cứu nhiều viết thành giáo trình dùng để dạy trường cao đẳng, đại học Footer Page 10 of 149 Header Page 74 of 149 Cây công nghiệp hàng năm có phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu huyện dọc hai bờ sông Hồng huyện vùng đồi gò có đất đai thích hợp cho phát triển Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Sơn Các công nghiệp lâu năm lại phân bố thành vùng chuyên môn hóa với quy mô lớn Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn Sáu huyện chiếm tới 81,7% diện tích công nghiệp lâu năm, vùng chuyên canh chè tỉnh Cây sơn phân bố tập trung huyện Tam Nông, Thanh Ba, Tân Sơn Trong phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh lên số vấn đề: Hầu hết công nghiệp tập trung phát triển huyện có điều kiện thuận lợi Do nhiều huyện thuận lợi cho công nghiệp riêng lẻ nên công nghiệp phân bố phân tán Trong khi, huyện có tiềm phát triển gặp nhiều khó khăn vốn, sở vật chất kĩ thuật… Một số huyện Hạ Hòa, Thanh Thủy, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ có nhiều tiềm để phát triển công nghiệp hàng năm chưa phát huy Bên cạnh phát triển chè, huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Cẩm Khê có điều kiện phát triển sơn thực tế phát triển nhiều hạn chế Nhìn chung, phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh nhiều bất cập Do cần có biện pháp để phân bố hợp lí công nghiệp địa bàn tỉnh, tạo sở cho phát triển ngành Footer Page 74 of 149 67 Header Page 75 of 149 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP Ở TỈN PHÚ THỌ Phát triển công nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt, trực tiếp góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn thực xóa đói giảm nghèo Vì phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh dựa vào quan điểm chủ yếu sau: - Phát triển công nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với công nghiệp bảo quản, công nghiệp chế biến; tập trung đất đai hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung - Phát triển công nghiệp phải sở tiếp cận thị trường; ứng dụng nhanh thành tựu khoa học giống, công nghệ sinh học, công nghệ cao, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất, nước, thích ứng với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường sinh thái - Phát triển công nghiệp phải đảm bảo huy động cao nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh hội nhập quốc tế sách hỗ trợ nhà nước nông nghiệp, nông dân, nông thôn Từ quan điểm phát triển trên, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ: 4.1 Giải pháp giống trồng Đẩy mạnh sản xuất cung ứng đủ giống công nghiệp có suất cao, chất lượng tốt cho hộ nông dân Về cung ứng giống trồng cho sản xuất, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh giống Ngoài giống Sở NN PTNT công bố, hộ nông dân xây dựng sở sản xuất giống quy mô nhỏ theo tiêu chuẩn để tự túc mảnh đất Đối với giống công nghiệp hàng năm, định hướng chọn tạo giống có tính thích nghi cao, đặc biệt với điều kiện bất lợi biến đổi khí hậu hạn hán, úng ngập kháng sâu bệnh hại Đặc biệt công nghiệp lạc, đậu tương thời điểm thu hoạch vụ xuân thường ảnh hưởng mưa lớn Footer Page 75 of 149 68 Header Page 76 of 149 Tăng sử dụng giống lai nhập nội giống chè có đặc điểm tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất địa phương Tiếp tục thay giống chè cũ giống LDP1, LDP2, Shan giống nhập nội: Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên, chè Ấn Độ Đẩy mạnh nghiên cứu chọn sản xuất giống sơn có suất cao Thay giống sơn ngái, sơn mỡ giống sơn đỏ 4.2 Giải pháp kĩ thuật trồng chăm sóc - Xây dựng phổ biến quy trình trồng chăm sóc cho giống từ việc chọn giống, ươm cây, làm đất, đặt kĩ thuật bón phân, trừ sâu, phòng bệnh đặc biệt kĩ thuật thu hoạch… - Xây dựng mô hình trồng phù hợp với loại công nghiệp vùng sản xuất - Tổ chức đạo hướng dẫn người dân canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm chi phí có hiệu 4.3 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung ngành trồng công nghiệp tỉnh nói riêng Do tỉnh cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực: - Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức kiến thức cho người dân sản xuất công nghiệp Tuyên truyền hướng dẫn kĩ thuật trồng, chăm sóc, chế biến sản xuất sản phẩm đảm bảo độ an toàn thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mô hình trình diễn, in phát hành thành văn bản, tổ chức tham quan học tập, trao đổi… - Đối với lao động, cần có khóa đào tạo ngắn hạn tuyên truyền giới thiệu kiến thức để họ áp dụng sản xuất - Đào tạo đội ngũ cán kĩ thuật, cán quản lí nâng cao lực quản lí nhà nước sản xuất, kinh doanh công nghiệp - Cần phát triển trung tâm tuyên truyền, trung tâm khuyến nông rộng khắp từ tỉnh đến huyện Đồng thời tăng cường phối kết hợp trung tâm Footer Page 76 of 149 69 Header Page 77 of 149 với với sở đào tạo tỉnh nhằm tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành trồng công nghiệp phát triển 4.4 Giải pháp chế biến - Rà soát, xắp xếp lại sở chế biến theo hướng gắn với vùng nguyên liệu, sở đảm bảo doanh nghiệp chế biến phải có vùng nguyên liệu có hợp đồng đầu tư, thu mua nguyên liệu với nông dân - Đầu tư xây dựng sở chế biến tỉnh (cơ sở chế biến mía đường, chế biến lạc, đậu tương) Có sở thu mua nguyên liệu giúp ổn định diện tích trồng, ổn định giá hình thành vùng nguyên liệu - Đối với sở chế biến chè: Khuyến khích sở chế biến đổi công nghệ, thiết bị chế biến đáp ứng quy chuẩn kĩ thuật quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ NN PTNT ban hành, phấn đấu ngày có nhiều sở chế biến chè thành phẩm, đẩy mạnh chế biến chè xanh gắn với sản xuất chè an toàn 4.5 Xây dựng thƣơng hiệu phát triển thị trƣờng - Sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp phải song hành, cân đối Giá đầu vào đầu sản phẩm công nghiệp phải hợp lí - Các doanh nghiệp chế biến không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, sản xuất sản phẩm có chứng nhận, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Đối với sản phẩm chè, sơn cần xây dựng thương hiệu, đóng bao bì để xuất tiêu thụ nội địa, thực tốt việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hệ thống thông tin thị trường cho người nông dân doanh nghiệp thông qua hoạt động hội, chi hội, câu lạc bộ, phương tiện thông tin đại chúng… Triển khai có hiệu hội chợ, triển lãm để mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 4.6 Giải pháp đất đai - Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích đất trồng công nghiệp Footer Page 77 of 149 70 Header Page 78 of 149 - Tận dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, đất xấu, đất cao hạn để trồng công nghiệp hàng năm việc xây dựng cấu mùa vụ hợp lí, phát triển thủy lợi, cải tạo đất - Nâng cao hệ số sử dụng đất việc thâm canh, tăng vụ trồng xen công nghiệp hàng năm với trồng khác - Chuyển đổi diện tích đất trồng loại lâm nghiệp, ăn suất thấp sang trồng chè, sơn mang lại hiệu kinh tế cao 4.7 Giải pháp phát triển sở hạ tầng * Về thủy lợi - Phát triển thủy lợi theo hướng đại hóa, tăng hiệu cấp nước cho sản xuất; chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại thiên tai Bảo đảm cấp đủ nguồn nước cho 25911,2 đất canh tác công nghiệp hàng năm Nâng lực tưới cho vùng trồng công nghiệp lâu năm Tăng cường khả tiêu thoát nước sông chính, bảo đảm thoát nước cho vùng đồng bằng, vùng thấp trũng - Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi có; đầu tư dứt điểm cho hệ thống, nâng cấp, đại hóa công trình đầu mối, kênh mương để phát huy lực thiết kế nâng cao lực phục vụ - Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ vùng miền núi Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập để cấp nước tưới cho trồng Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, xây dựng hệ thống hồ, đập, trạm bơm đảm bảo tưới tiêu chủ động cho diện tích vùng đồi công nghiệp, đặc biệt tạo nguồn nước tưới cho vùng chè tập trung * Giao thông nông thôn - Hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng vùng sản xuất công nghiệp tập trung để đảm bảo việc vận chuyển sản phẩm công nghiệp tới sở chế biến kịp thời, giúp cho việc vận chuyển vật tư tiêu thụ sản phẩm thuận tiện Footer Page 78 of 149 71 Header Page 79 of 149 - Mở mang hệ thống giao thông lên vùng gò đồi, tạo điều kiện để phát triển vùng sản xuất hàng hóa, kịp thời vận chuyển vật tư nông nghiệp máy móc nông nghiệp cần thiết 4.8 Giải pháp đƣờng lối sách - Tỉnh cần có sách khuyến khích người dân sử dụng giống mới, sách hỗ trợ giá giống để người dân có điều kiện áp dụng giống vào sản xuất từ tạo nên bước đột phá sản xuất - Khuyến khích doanh nghiệp chế biến đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu riêng - Khuyến khích đầu tư nước vào lĩnh vực công nghiệp, chè (sản xuất, chế biến, tiêu thụ) - Đẩy mạnh công tác quản lí nhà nước sản xuất kinh doanh giống công nghiệp, quản lí việc kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vùng sản xuất Xử lí nghiêm minh trường hợp sử dụng thuốc danh mục, không đảm bảo thời gian cách li - Tăng cường quản lí sở chế biến theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, kiên sử lí sở không đảm bảo điều kiện sản xuất, chế biến theo quy định Bộ NN PTNT Tăng cường công tác quản lí chất lượng, hoàn thiện chế giám sát chất lượng trình sản xuất chế biến sản phẩm - Quy hoạch lại ngành trồng công nghiệp để giúp cho ngành trồng công nghiệp tỉnh phát triển ổn định, bền vững, hiệu có tính cạnh tranh Quy hoạch phải phù hợp với lợi đặc điểm vùng sinh thái gắn với sở chế biến nhằm khai thác tối đa tiềm công nghiệp vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn sinh học bảo vệ môi trường Footer Page 79 of 149 72 Header Page 80 of 149 KẾT LUẬN Vận dụng sở lí luận thực tiễn phát triển phân bố công nghiệp giới Việt Nam để nghiên cứu tỉnh Phú Thọ, với quan điểm phương pháp nghiên cứu đề ra, qua trình nghiên cứu, tác giả có kết luận sau: Phát triển công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhiều quốc gia giới Trong năm gần đây, giới Việt Nam công nghiệp có phát triển nhanh chóng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước Phú Thọ tỉnh có nhiều tiềm để phát triển công nghiệp Đất đai thích hợp cho nhiều loại công nghiệp phát triển Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt cao, lượng mưa lớn giúp công nghiệp sinh trưởng phát triển mạnh đồng thời điều kiện tốt để phơi sấy sản phẩm công nghiệp sau thu hoạch Ngoài ra, điều kiện dân cư - lao động, thị trường quan tâm đầu tư tỉnh tạo nên thuận lợi cho phát triển ngành Cây công nghiệp góp phần quan trọng việc xóa đói giảm nghèo, trở thành làm giàu cho nhân dân địa phương, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Trong năm qua, ngành trồng công nghiệp tỉnh đạt nhiều kết quan trọng Giá trị sản xuất công nghiệp cấu ngành trồng trọt tăng nhanh, năm 2010 đạt 653,4 tỷ đồng với đóng góp công nghiệp hàng năm lạc, đậu tương, mía, vừng công nghiệp lâu năm chè, sơn Diện tích công nghiệp tăng lên nhanh chóng (năm 2010 đạt 25911,2 ha) Cùng với việc mở rộng diện tích, sản lượng công nghiệp có chuyển biến tích cực Trong đó, công nghiệp lâu năm chiếm ưu giá trị sản xuất diện tích gieo trồng Đến nay, Phú Thọ trở thành tỉnh đứng đầu diện tích sản lượng chè nước Một số sản phẩm công nghiệp chiếm ưu thị trường, xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ, sơn Tam Nông Footer Page 80 of 149 73 Header Page 81 of 149 Tuy nhiên, ngành trồng công nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục Ngành trồng công nghiệp tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, manh mún chủ yếu với hình thức hộ gia đình, chưa tận dụng nguồn lực sẵn có Giá thành vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…) tương đối cao biến động Giá thu mua nguyên liệu chưa ổn định Việc áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất gặp khó khăn nhiều nơi trình độ người dân chưa cao; giống trồng đa số cho suất thấp; an toàn vệ sinh sản phẩm chưa đáp ứng cho người tiêu dùng Mặt khác, điều kiện khí hậu bất thuận lợi nguyên nhân quan trọng làm hạn chế suất sản lượng công nghiệp Tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển phân bố hợp lí công nghiệp địa bàn tỉnh Những giải pháp đưa bám sát với mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh có tính khả thi để công nghiệp tỉnh có bước phát triển năm Trong trình thực khóa luận, hạn chế thời gian, khả nghiên cứu, nguồn tư liệu… đồng thời nội dung khóa luận nghiên cứu vấn đề rộng nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp thầy cô giáo bạn để có điều kiện nghiên cứu sâu hoàn chỉnh Footer Page 81 of 149 74 Header Page 82 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Báo cáo trạng ngành giống trồng Việt Nam Báo cáo rà soát quy hoạch Nông - Lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Phú Thọ, 2005 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch nông - lâm nghiệp - thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Phú Thọ Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 UBND tỉnh Phú Thọ Đánh giá kết thực quy hoạch phát triển chè giai đoạn 2001 2005 Kế hoạch phát triển chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 (2006) UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Xuân Lân (1976) Địa chí tỉnh Vĩnh Phú Vũ Tự Lập (2004) Địa lí tự nhiên Việt Nam NXB Đại học sư phạm Hà Nội Đoàn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Côn, Lê Song Dự, Bùi Đình Sửu (1986) Giáo trình công nghiệp NXB Nông nghiệp Hà Nội Ngô Văn Nhuận Địa lí địa phương tỉnh Phú Thọ NXB Đại học sư phạm 10 Cục thống kê tỉnh Phú Thọ Niên giám thống kê 2007, 2008, 2009, 2010 NXB thống kê 11 Nguyễn Văn Toàn Hiện trạng giống chè Việt Nam hướng phát triển giống chè thời gian tới Báo cáo nghiên cứu khoa học 12 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2006) Địa lí kinh tế - xã hội đại cương NXB Đại học sư phạm Hà Nội 13 Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ (2004) Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam NXB Đại học sư phạm Hà Nội 14 Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Minh Đức (2002) Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam NXB giáo dục 15 Tổng cục thống kê Số liệu thống kê Việt Nam NXB thống kê 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 16 Các Website tham khảo: www.gso.gov.vn www.Phutho.gov.vn www.BaoPhutho.gov.vn www Phutho.online Footer Page 82 of 149 Header Page 83 of 149 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Diện tích sản lượng số công nghiệp hàng năm nước ta giai đoạn 2005 - 2010 Loại Diện tích (nghìn ha) Mía Bông Lạc Đậu tương Sản lƣợng(nghìn tấn) Mía Bông Lạc Đậu tương 2005 2006 2007 2008 2009 2010 266,3 25,8 269,6 204,1 288,1 20,9 246,7 185,6 293,4 12,1 254,5 187,4 270,7 5,8 255,3 192,1 265,6 9,6 245,0 147,0 266,3 9,1 231,0 197,8 16145,5 8,0 530,2 267,6 15608, 12,1 510,9 215,2 15946,8 13,3 485,7 296,9 14948,7 16719,5 17396,7 33,5 28,6 16,1 489,3 462,5 570,0 292,7 258,1 275,2 (Nguồn:[15]) Phụ lục 2: Diện tích gieo trồng sản lượng số công nghiệp lâu năm nước ta giai đoạn 2005 - 2010 Loại 2005 2007 2008 2009 2010 Diện tích (nghìn ha) Điều Hồ tiêu Cao su Cà phê Chè 348,1 49,1 482,7 497,4 122,5 439,9 48,4 556,3 509,3 126,2 406,7 50,0 631,5 530,9 125,6 391,4 50,6 677,7 538,5 127,1 372,6 51,3 740,0 548,2 129,4 Sản lƣợng (nghìn tấn) Điều Hồ tiêu Cao su Cà phê chè 240,2 80,3 481,6 752,1 570,0 312,4 89,3 605,8 915,8 705,9 308,5 98,3 660,0 1055,8 746,2 219,9 108,0 711,3 1057,5 771,0 289,9 111,2 754,5 1105,7 823,7 (Nguồn :[15]) Footer Page 83 of 149 Header Page 84 of 149 Phụ lục Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 (Đơn vị: Tỷ đồng) Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 2003 2315,7 1465,3 783,3 67,1 2004 2601,1 1692,2 828,3 80,1 2005 3079,5 1939,6 1046,7 93,2 2006 3431,7 2066,0 1264,1 101,6 2007 4407,0 2680,7 1613,5 112,8 2008 6151,2 3617,6 2388,5 145,1 2009 6729,5 3848,9 2720,0 160,6 2010 7871,0 4227,0 3467,5 176,6 (Nguồn:[10]) Phụ lục 4: Sản lượng số công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 (Đơn vị: tấn) Năm 2003 2006 2010 Loại Lạc 8719,3 8440,2 9810,6 Đậu tương 3330,2 2454,3 4935,7 Mía 65465,1 29443,0 28923,9 193,4 229,7 149,9 Chè 45059,2 78662,5 111601,5 Sơn 90,9 159,9 265,6 Vừng (Nguồn:[10]) Footer Page 84 of 149 Header Page 85 of 149 Phụ lục 5: Diện tích công nghiệp lâu năm tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 (Đơn vị: ha) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Huyện/thị Việt Trì 4,7 5,4 4,0 4,5 35,5 35,5 19,1 19,2 Phú Thọ 103,6 110,7 117,7 221,7 225,0 245,0 247,0 255,0 Đoan Hùng 1179,6 1577,0 1660,9 1650,8 2504,0 2607,0 2607,0 2863,9 Hạ Hòa 1082,2 1799,8 1718,0 1837,0 1705,9 1570,0 1665,6 1672,4 Thanh Ba 1363,0 1743,7 1865,8 1898,8 1775,4 1893,4 1935,7 1960,2 Phù Ninh 574,6 638,1 739,9 714,0 863,3 926,4 949,3 958,6 Yên Lập 1080,9 1544,3 1562,9 1674,4 1746,9 1784,5 1763,5 1786,6 Cẩm Khê 784,1 876,7 897,3 905,2 951,1 899,5 925,9 931,2 Tam Nông 250,3 332,8 401,0 495,2 553,3 578,2 566,4 589,6 Lâm Thao 29,7 46,2 40,6 51,2 12,4 13,2 8,9 11,0 Thanh Sơn 1328,1 1706,8 1725,2 1743,8 1942,5 1978,5 2214,2 2364,2 ThanhThủy 242,0 247,5 246,0 250,5 275,5 281,1 297,0 296,4 Tân Sơn 1838,1 2189,9 2215,3 2237,0 2808,7 2928,9 2976,9 2991,6 (Nguồn:[10]) Phụ lục 6: Diện tích sơn tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 (Đơn vị: ha) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Huyện/thị Việt Trì Phú Thọ Đoan Hùng Hạ Hòa Thanh Ba Phù Ninh Yên Lập Cẩm Khê Tam Nông Lâm Thao Thanh Sơn Thanh Thủy Tân Sơn Footer Page 85 of 149 4,8 1,6 0,4 1,3 35,3 146,8 111,4 26 24,5 5,0 1,6 0,4 1,9 15,6 27,0 231,2 16,5 146,6 21 32,3 5,0 1,6 0,4 1,9 16,6 26,1 299,4 13,4 146,6 23 32,3 5,0 1,6 0,4 1,9 16,6 21,0 393,6 26,3 150,0 23,0 33,0 14,5 6,0 1,6 0,4 1,9 19,1 21,0 443,9 0,2 172,3 23,5 34,5 14,5 4,7 5,2 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 0,4 0,5 1,0 1,0 1,0 15,6 15,6 18,0 23,7 22,0 20,7 468,8 470,0 499,0 0,2 1,6 208,3 264,0 264,0 31,2 52,8 61,5 60,8 68,1 82,8 (Nguồn:[10]) Header Page 86 of 149 Phụ lục 7: Diện tích công nghiệp hàng năm tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 (Đơn vị: ha) STT Đơn vị hành 2003 2005 2008 2010 Thành phố Việt Trì 227,3 275,8 149,5 186,5 Thị xã Phú Thọ 291,9 273,4 293,8 375,6 Huyện Đoan Hùng 726,5 668,9 504,2 575,8 Huyện Hạ Hòa 778,5 662,4 666,4 607,9 Huyện Thanh Ba 1.213,1 1.098,6 1.129,4 1.326,4 Huyện Phù Ninh 539,6 665,9 718,1 678,0 Huyện Yên Lập 1.167,7 1.167,6 871,3 894,0 Huyện Cẩm Khê 1.421,5 1.259,5 1.334,0 1.308,8 Huyện Tam Nông 904,8 992,2 962,4 1120,4 10 Huyện Lâm Thao 362,9 395,3 130,8 189,3 11 Huyện Thanh Sơn 1.194,3 848,5 921,3 929,9 12 Huyện Thanh Thủy 530,2 585,5 634,2 684,1 13 Huyện Tân Sơn 561,0 469,8 337,4 334,6 (Nguồn:[10]) Phụ lục 8: Diện tích, sản lượng lạc tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 2003 Năm Huyện/thị ViệtTrì Phú Thọ Đoan Hùng Hạ Hòa Thanh Ba Phù Ninh Yên Lập Cẩm Khê Tam Nông Lâm Thao Thanh Sơn Thanh Thủy Tân Sơn Footer Page 86 of 149 Diện tích (ha) 35,5 197,0 415,0 570,8 787,4 334,8 904,9 929,9 690,2 101,2 473,4 196,2 150,7 Sản lƣợng (tấn) 41,6 256,8 611,5 781,3 1196,3 476,2 1361,3 1541,6 1015,2 156,7 758,8 294,0 228,0 2005 Diện tích (ha) 49,0 384,6 384,6 515,7 782,7 396,2 986,1 951,8 783,7 116,3 412,0 276,6 142,5 2008 2010 Sản Diện Sản Diện Sản lƣợng tích lƣợng tích lƣợng (tấn) (ha) (tấn) (ha) (tấn) 58,2 80,6 152,4 66,1 119,8 363,3 249,0 553,0 281,0 756,9 665 329,7 589,6 283,4 556,4 749,7 619,9 907,0 427,4 668,0 1335,5 885,2 1457,0 818,3 1361,7 588,4 523,3 831,3 384,3 650,5 1423,3 796,0 1203,9 760,4 1188,0 1567,5 1070,6 1883,0 881,3 1599,9 1067,4 818,7 1356,3 792,2 1310,1 203,9 73,2 173,1 50,7 121,4 683,4 469,0 1073,0 465,6 985,8 436,9 276,3 455,9 193,1 331,7 227,6 130,1 214,7 93,3 160,4 (Nguồn:[10]) Header Page 87 of 149 Phụ lục 9: Diện tích, sản lượng đậu tương tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 Năm 2003 2005 2008 2010 Diện tích (ha) 72,7 56,7 216,5 155,9 303,5 160,8 156,0 283,7 171,8 136,2 216,8 328,0 215,5 Diện Sản tích lƣợng Huyện/thị (ha) (tấn) 1.Việt Trì 105,0 150,4 Phú Thọ 60,6 112,7 Đoan Hùng 221,4 394,2 Hạ Hòa 162,7 217,0 Thanh Ba 328,6 563,6 Phù Ninh 280,3 463,1 Yên Lập 79,9 103,5 Cẩm Khê 255,4 514,8 Tam Nông 300,4 342,7 10 Lâm Thao 130,4 277,6 11 Thanh sơn 345,4 633,4 12.ThanhThủy 482,0 811,6 13 Tân Sơn 219,6 351,2 (Nguồ:[10]) Phụ lục 10: Diện tích sản lượng mía tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 - 2010 Năm Huyện/thị Việt Trì Phú Thọ Đoan Hùng Hạ Hòa Thanh Ba Phù Ninh Yên Lập Cẩm Khê Tam Nông Lâm Thao Thanh Sơn Thanh Thủy Tân Sơn Footer Page 87 of 149 Sản lƣợng (tấn) 83,5 68,6 269,0 205,3 476,4 242,0 222,5 434,7 203,9 158,9 246,8 468,6 250,0 Diện tích (ha) 222,8 32,6 192,8 131,0 201,6 243,9 91,5 160,7 174,6 246,0 176,2 305,9 175,1 Sản lƣợng (tấn) 311,8 65,4 263,8 178,6 326,7 377,5 132,3 265,0 219,4 389,5 217,5 446,0 220,2 Diện tích (ha) 49,8 14,6 101,7 26,5 101,8 183,0 30,2 89,7 108,3 52,8 323,6 350,7 164,4 Sản lƣợng (tấn) 68,9 26,3 158,7 37,0 162,8 282,9 41,3 151,0 132,9 101,2 469,2 593,5 237,5 2003 2005 2008 2010 Diện Sản Diện Sản Diện Sản Diện Sản tích lƣợng tích lƣợng tích lƣợng tích lƣợng (ha) (tấn) (ha) (tấn) (ha) (tấn) (ha) (tấn) 116,1 9520,2 4,0 320,0 19,1 1615,9 12,0 974,4 26,0 1170,0 9,0 414,0 7,0 325,5 80,0 5600,0 80,0 5609,6 52,0 3666,0 68,0 4828,0 51,8 2618,6 12,7 654,0 20,0 1032,0 17,8 918,0 6,0 300,0 10,0 485,2 52,0 2516,8 83,0 4025,5 36,9 1675,3 25,8 1264,2 7,5 382,5 3,0 165,0 106,4 4522,0 82,7 3523,0 41,2 1793,8 49,2 2169,1 151,6 11521,6 94,0 7144,0 135,7 9046,0 159,8 10706,6 29,0 1305,0 10,0 450,0 8,5 382,5 7,0 315,0 121,0 7042,2 26,8 1742,0 9,1 582,9 8,2 543,8 389,4 16925,8 186,9 5759,3 84,8 3561,6 82,3 3473,1 6,0 300,0 3,0 150,0 4,0 85,2 5,0 108,5 68,9 2964,4 33,1 1008,7 9,3 329,5 8,8 371,4 (Nguồn:[10]) Header Page 88 of 149 Phụ lục 11: Diện tích, sản lượng vừng tỉnh Phú Thọ phân theo huyện/thị giai đoạn 2003 – 2010 Năm 2003 2005 2008 Diện tích (ha) Sản lƣợng (tấn) Diện tích (ha) Việt Trì - - - - - - 3,4 2,3 Phú Thọ 12,2 8,0 16,5 11,9 21,2 17,0 27,0 23,0 Đoan Hùng 15,0 9,9 11,5 9,2 20,8 19,0 3,0 2,4 - - 3,0 1,9 - - - - Thanh Ba 116,2 71,3 104,3 89 90,4 59,7 96,5 66,7 Phù Ninh 7,1 4,3 - - 4,3 2,5 10,5 6,3 Yên Lập 5,8 4,1 7,3 5,2 3,9 2,8 4,5 3,2 Cẩm Khê 56,3 29,7 53,0 29,8 38,0 30,2 12,3 10,2 Tam Nông 13,8 7,0 23,9 13,5 26,9 13,5 20,8 10,4 Lâm Thao 0,5 0,3 2,6 1,3 2,9 2,1 - - Thanh Sơn 114,7 38,8 73,4 23,3 43,9 17,5 36,6 18,8 Thanh Thủy - - - - 3,2 - 4,0 2,9 44,3 20,0 28,4 12,0 15,0 6,0 8,9 3,7 Huyện/thị Hạ Hòa Tân Sơn Sản Diện lƣợng tích (tấn) (ha) 2010 Sản Diện lƣợng tích (tấn) (ha) Sản lƣợng (tấn) (Nguồn:[10]) Footer Page 88 of 149 ... yếu phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh tỉnh Phú Thọ 37 CHƢƠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ CÂY CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 39 3.1 Khái quát phát triển công nghiệp. .. sở lí luận thực tiễn công nghiệp Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Tình hình phát triển, phân bố công nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ. .. định đến phát triển phân bố công nghiệp lại nhân tố kinh tế xã hội 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Tình hình phát triển phân bố công nghiệp giới Việt Nam  Tình hình phát triển phân bố công nghiệp giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ, Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ, Tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay