Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW I

45 101 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:35

Header Page of 149 LUẬN VĂN: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận Công ty Dược phẩm TW I Footer Page of 149 Header Page of 149 Phần I Lý luận chung lợi nhuận doanh nghiệp kinh tế thị trường I lợi nhuận vai trò lợi nhuận kinh tế thị trường Khái niệm Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân thuộc thành phần kinh tế lĩnh vực sản xuất như: thương mại, dịch vụ…người ta vào tính chất sở hữu để phân chia doanh nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân…hoặc vào mục tiêu kinh doanh để phân chia doanh nghiệp kinh doanh mục đích lợi nhuận kinh doanh không mục đích lợi nhuận mà mục đích công ích phục vụ kinh tế xã hội Ngoại trừ doanh nghiệp kinh doanh không mục đích lợi nhuận kinh tế thị trường để tồn phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải thu lợi nhuận Vậy lợi nhuận gì? Theo David Ricado: lợi nhuận phần giá trị thừa tiền công, giá trị hàng hoá người lao động tạo lớn số tiền công họ trả, phần chênh lệch lợi nhuận Theo Các Mác: Lợi nhuận số tiền nhà tư thu nhiều so với chi phí tư bỏ Theo Adam Smith: Lợi nhận khoản khấu trừ vào gía trị sản phẩm người lao động tạo Đứng góc độ tài lợi nhuận phần chênh lệch thu nhập chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt thu nhập cho thời kỳ Với khoản thu nhập doanh nghiệp tiến hành bù đắp khoản chi phí mà doanh Footer Page of 149 Header Page of 149 nghiệp bỏ trình sản xuất kinh doanh như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản lý…nhằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiếp diễn bình thường Phần thu nhập lại sau bù đắp khoản chi phí lợi nhuận Thực chất lợi nhuận phản ánh phần giá trị thạng dư vượt phần giá trị tât yếu mà doanh nghiệp bỏ trình hoạt động sản xuất kinh doanh Như ta xác định công thức tổng quát lợi nhuận doanh nghiệp Lợi nhuận = Thu nhập – Chi phí Vai trò lợi nhuận - Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp theo chế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển điều định doanh nghiệp phải tạo lợi nhuận Vì vậy, lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tế quan trọng đồng thời tiêu để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó biểu tiền toàn sản phẩm thặng dư kết người lao động mang lại - Lợi nhuận tác động đến tất hoạt động doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp Doanh nghiệp có lợi nhuận ngày cao tình hình tài ổn định tăng trưởng, tạo tín nhiệm cao thương trường, tăng sức cạnh tranh mở rộng thị phần nước - Lợi nhuận tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến hoạt đông sản xuất kinh doanh làm giảm giá thành sản phẩm lợi nhuận tăng cách trực tiếp Ngược lại chi phí cao, giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận bị giảm lợi nhuận tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh - Lợi nhuận nguồn tích luỹ quan trọng để tái sản xuất mở rộng, bù đắp thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp Doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, có điều kiện trích lập quỹ quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng tài chính, quỹ phúc lợi… Footer Page of 149 Header Page of 149 - Đối với Nhà nước lợi nhuận nguồn thu quan trọng cho NSNN thông qua việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp, sở đảm bảo nguồn lực tài kinh tế quốc dân, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, trì máy quản lý hành Nhà nước Đặc biệt lợi nhuận đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động doanh nghiệp sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở sách phân phối lợi nhuận đắn, phù hợp II Phương pháp xác định lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp Phương pháp xác định lợi nhuận Lợi nhuận kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu chất lượng để đánh giá hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp Lợi nhuận doanh nghiệp số tiền chênh lệch tổng doanh thu tông chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt doanh thu Trong kinh tế thị trường, muốn tối đa hoá lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phong phú đa dạng Các doanh nghiệp không tiến hành sản xuất kinh doanh loại hàng hoá theo ngành nghề đăng ký kinh doanh, mà tiến hành hoạt động khác Khi lợi nhuận doanh nghiệp tập hợp từ ba nguồn lợi nhuận khác lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài lợi nhuận khác Ta có công thức xác định lợi nhuận doanh nghiệp sau: LN DN = LNSXKD+ LNHĐTC+LN khác Trong đó: - LN DN : Lợi nhuận doanh nghiệp - LNSXKD: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh - LNHĐTC: Lợi nhuận từ hoạt động tài Thông thường để xác định lợi nhuận doanh nghiệp thường sử dụng theo hai phương pháp sau: Footer Page of 149 Header Page of 149 Phương pháp trực tiếp Là số lợi nhuận doanh nghiệp thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, thường xuyên doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ kỳ Đây phận chiếm tỷ trọng lớn toàn lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế) *Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động Doanh = thu kinhdoanh Trị giá - vốn hàng bán - Chi phí bán hàng Chi phí quản lý - doanh nghiệp Hoặc: Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu - Giá thành toàn sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu thu kỳ Trong đó: Doanh thu = (Doanh thu tiêu thụ SP) – (Các khoản giảm trừ doanh thu) - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: Là số tiền mà khách hàng chấp nhận trả -Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…  Trị giá vốn hàng bán: + Đối với doanh nghiệp sản xuất: Trị giá vốn hàng bán = Giá thành SX khối lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ Giá thành SX Giá thành sản Giá thành SX khối lượng xuất khối khối lượng SP tiêu thụ kỳ Footer Page of 149 = lượng SP tồn đầu kỳ + SP sản xuất kỳ Giá thành SX - khối lượng sản phẩm tồn cuối kỳ Header Page of 149 + Đối với doanh nghiệp thương mại: Trị giá vốn hàng bán = Trị gía mua vào hàng hoá bán Trị giá mua vào hàng Trị giá hàng = Trị giá hàng hoá tồn kho hoá bán + Trị giá hàng hoá mua vào đầu kỳ - hoá tồn kho kỳ cuối kỳ + Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh lưu chuyển hàng hoá: Trị giá vốn hàng bán = Giá mua sản phẩm hàng hoá + Các chi phí thu mua, vận chuyển, bảo quản sơ chế + Đối với sản phẩm ăn uống tự chế: Là trị giá vốn sản phẩm tự chế doanh nghiệp dịch vụ tuý (Trị giá nguyên vật liệu tiêu hao chế biến tiêu thụ sản phẩm ăn uống, tự chế) - Chi phí bán hàng: Gồm chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiền lương, khoản phụ cấp cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao tài sản cố định, chi phí vật liệu, hao phí dụng cụ, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo… - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là khoản chi phí cho máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí liên quan đến hoạt động chung doanh nghiệp như: tiền lương khoản phụ cấp trả cho ban giám đốc nhân viên quản lý phòng ban, chi phí vật liệu để dùng cho văn phòng, khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp, chi phí dịch vụ mua thuộc văn phòng doanh nghiệp, khoản lệ phí, thuế, bảo hiểm, chi phí khác chung cho toàn doanh nghiệp lãi vay, dự phòng, phí kiểm toán, tiếp tân tiếp khách, công tác phí… * Lợi nhuận từ hoạt động tài số chênh lệch doanh thu từ hoạt động tài với chi phí hoạt động tài thuế gián thu (nếu có) Lợi nhuận từ hoạt động tàI Footer Page of 149 Doanh thu từ = hoạt động tài - [ Thuế gián thu (nếu có) + Chi phí hoạt động tài ] Header Page of 149 Trong đó: - Thu nhập từ hoạt động tài chính: Bao gồm khoản thu từ hoạt động góp vốn tham gia liên doanh, hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, cho thuê tài sản, hoạt động đầu tư khác, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá - Chi phí hoạt động tài chính: Là chi phí dùng cho hoạt động nói * Lợi nhuận khác: Lợi nhuận khác khoản chênh lệch thu nhập khác với chi phí khác thuế gián thu (nếu có) -Thu nhập khác khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước có dự tính đến khả thực khoản thu không mang tính chất thường xuyên bao gồm khoản thu từ nhượng bán lý TSCĐ, tiền thu vi phạm hợp đồng, thu khoản nợ khó đòi xử lý, xoá sổ, không xác định chủ, thu hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho… - Chi phí khác: khoản chi phí dùng cho hoạt động nói Theo công thức thì: LN DN = LNSXKD+ LNHĐTC+LN khác Đây lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp Ta có công thức: Thuế thu nhập DN = (Lợi nhuận trước thuế) x (Thuế suất thuế thu nhập DN) Từ ta xác định lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp LN sau thuế = (LN trước thuế) – (Thuế thu nhập DN) Lợi nhuận sau thuế cho ta biết doanh nghiệp kinh doanh lỗ hay lãi thời kỳ 1.2 Phương pháp gián tiếp (Xác định lợi nhuận qua bước trung gian) Đây phương pháp xác định lợi nhuận cách tiến hành tính dần lợi nhuận doanh nghiệp qua khâu hoạt động, sở giúp cho người quản lý thấy trình hình thành lợi nhuận tác động khâu hoạt động yếu tố kinh tế đến kết hoạt động kinh doanh cuối doanh Footer Page of 149 Header Page of 149 nghiệp lợi nhuận sau thuế hay gọi lợi nhuận ròng Phương pháp xác định lợi nhuận gọi phương pháp xác định lợi nhuận qua bước trung gian Tuỳ theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp, người ta thiết lập mô hình khác việc xác định lợi nhuận qua bước trung gian Dưới mô hình xác định lợi nhuận theo phương pháp này: Doanh thu hoạt động khác Doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ (Doanh thu doanh nghiệp dịch vụ) - Giảm giá HB - Hàng bị trả lại Hoạt động tài Hoạt động khác Lợi nhuận hoạt Doanh thu động khác - Thuế gián thu Giá vốn Lợi nhuận gộp hoạt Lợi nhuận hoạt hàng bán động kinh doanh động khác Chi phí BH Lợi Lợi nhuận hoạt CP QLDN nhuận động khác Chi phí hoạt động khác HĐKD Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp có tồn phát triển hay không phụ thuộc lớn vào việc doanh nghiệp có tạo lợi nhuận hay không Lợi nhuận tiêu cuối đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp Để so sánh, đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp qua năm, việc phân tích tiêu lợi nhuận ta cần xét đến nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận mức độ ảnh hưởng nhân tố Việc nhận thức tính chất, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết hoạt động kinh doanh chất vấn đề phân tích kinh tế sở ta có khoa học để xác định xác cụ thể kết công tác doanh nghiệp, đồng thời đề biện pháp cần thiết để hạn Footer Page of 149 Header Page of 149 chế, loại trừ tác động nhân tố tiêu cực, phát huy ảnh hưởng nhân tố tích cực, để khai thác khả tiềm tàng, hiệu sản xuất kinh doanh Trong kinh tế nay, doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp có mối quan hệ tác động qua lại với Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận Ngoài ra, lợi nhuận chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế xã hội: tình hình kinh tế xã hội đất nước, nghành doanh nghiệp, thị trường nước…Tất nhân tố tác động có lợi bất lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dưới số nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp a Khối lượng sản phẩm tiêu thụ Khi nhân tố khác cấu thành lên giá hàng hoá không thay đổi lợi nhuận doanh nghiệp thu nhiều hay phụ thuộc vào số lượng hàng hoá tiêu thụ năm Số lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thu năm nhiều hay lại phụ thuộc vào quan hệ cung cầu chất lượng sản phẩm Khi cung nhỏ cầu việc tiêu thụ sản phẩm nhanh ngược lại, với điều kiện chất lượng hàng hoá đảm bảo ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận mang tính chủ quan sản lượng tiêu thụ tăng hay giảm nhiều nguyên nhân khác ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng, mẫu mã, giá cả, thời hạn sản xuất sản phẩm, địa điểm bán hàng biện pháp yểm trợ hàng bán quảng cáo, dịch vụ vận chuyển lắp đặt bảo hành, chiết khấu… b Giá bán đơn vị sản phẩm Hiện nay, doanh nghiệp có quyền tự chủ việc định giá sản phẩm Đây nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Việc thay đổi giá bán phần quan trọng quan hệ cung cầu định Các doanh nghiệp quy định giá sản phẩm thường vào chi phí bỏ để bù đắp phần chi phí tiêu hao tạo nên lợi nhuận để tái sản xuất mở rộng Tuy nhiên, thực tế biến động giá tác động trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán sản phẩm tăng Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 chưa tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc sản xuất kinh doanh phải gắn liền với việc đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ có ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp Chính vậy, điều kiện kinh tế thị trường với đặc trưng bật cạnh tranh doanh nghiệp, yếu tố giá trở nên phức tạp Nó vừa mang tính khách quan lại vừa mang tính chủ quan Trong điều kiện cạnh tranh, yếu tố giá sử dụng linh hoạt phải bám vào chịu chi phối mục tiêu chiến lược mục tiêu cụ thể doanh nghiệp loại sản phẩm thời kỳ c Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí liên quan tới việc tiêu thụ hàng hoá quản lý doanh nghiệp Đây nhân tố có quan hệ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận Nếu chi phí tăng lợi nhuận giảm ngược lại Những nhân tố có ảnh hưởng tương đối lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Vì vấn đề đặt doanh nghiệp phải tìm biện pháp làm giảm hai loại chi phí việc giám sát quản lý chặt chẽ, tình hình nhu cầu thực tế mục tiêu lợi nhuận, xây dựng định mức cho khoản mục chi phí cụ thể d Giá thành sản phẩm giá vốn hàng bán Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn tiêu hao lao động sống lao động vật hoá để sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm định Đây nhân tố quan trọng chủ yếu ảnh hưởng tới lợi nhuận, có quan hệ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận Nếu giá vốn hàng bán giảm làm lợi nhuận tiêu thụ tăng lên ngược lại Nhân tố giá vốn hàng bán thực chất phản ánh kết quản lý yếu tố chi phí trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Để xem xét nhân tố giá thành sản phẩm cách đầy đủ hơn, ta xét yếu tố giá thành sản phẩm, cụ thể - Chi phí nhân công trực tiếp Khoản mục chiếm tỷ trọng tương đối lớn gía thành sản phẩm Do vậy, doanh nghiệp cần trọng giảm bớt chi phí nhiều biện pháp biện Footer Page 10 of 149 Header Page 31 of 149 - Việc bảo quản kho hàng chưa quan tâm mức làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng bán mà yếu tố đặc điểm khí hậu, thời gian bảo quản… - Khâu chuẩn bị hàng, kiểm tra chất lượng trước giao hàng chưa tốt c Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Nó quan hệ ngược chiều với lợi nhuận điều kiện nhân tố khác không đổi, giá vốn hàng bán tăng làm cho lợi nhuận giảm ngược lại Qua bảng 5, ta thấy giá vốn hàng bán tăng lên Năm 2002 giá vốn hàng bán 486.394.807(nđ), chiếm tỷ trọng 93,62% tổng doanh thu đến năm 2003 549.860.275(nđ), chiếm 94,07% tổng doanh thu Năm 2003 doanh thu 584.524.612(nđ), tăng 64.970.482(nđ) so với năm 2002, tương ứng tăng 12,51% Năm 2003 giá vốn hàng bán 2003 tăng 63.465.468(nđ) so với năm 2002, tương ứng tăng 13,05% Để thấy rõ hơn, ta so sánh tiêu giá vốn hàng bán với doanh thu sau: Nếu năm 2002 100 đồng doanh thu thu Công ty phải bỏ 93,62đ vốn, sang đến năm 2003 phải bỏ 94,07đ vốn Như vậy, so với năm 2002 giá vốn hàng bán năm 2003 tăng 0,45đ Nguyên nhân làm cho giá vốn hàng bán tăng do: - Giá mua vào loại hàng hoá cao việc mua bán lại doanh nghiệp kinh doanh ngành - Giá số mặt hàng chưa sản xuất nước thường cao - Các loại thuốc xuất lần đầu thường giá đặt chi phí khổng lồ cho việc nghiên cứu - Một số khoản chi phí phát sinh trình mua hàng tiêu thụ hàng tăng (bảng 7) d Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Như biết, để thực hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí định Đây nhân tố có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Vì vậy, việc phấn đấu hạ thấp chi phí hoạt động kinh doanh phương hướng bản, lâu dài nhằm tăng lợi nhuận tạo lợi kinh doanh cho Công ty Để làm điều này, Công ty cần áp dụng nhiều biện pháp như: quản lý Footer Page 31 of 149 Header Page 32 of 149 chặt chẽ suốt trình mua hàng, sử dụng hợp lý tiền vốn, sức lao động, máy móc, trang thiết bị Để thấy yếu tố cấu thành phí bán hàng quản lý doanh nghiệp ta theo dõi bảng - Theo bảng 5, chi phí bán hàng năm 2003 19.608.058(nđ) tăng 1.272.464(nđ) so với năm 2002, tương ứng tăng 6,94% Điều xảy tất yếu lẽ mà doanh thu bán hàng tăng kèm theo chi phí bán hàng tăng mức dịch vụ phục vụ kênh phân phối, mở rộng thêm đại lý…Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2003 tăng 20,2% so với năm 2002 Để thấy rõ hơn, ta thấy năm 2002 100đ doanh thu thu Công ty phải bỏ 93,62đ vốn, 4,02đ chi phí lợi nhuận thu 2,36đ Năm 2003, Công ty phải bỏ 94,07đ vốn 3,89đ chi phí, lợi nhuận đạt 2,04đ, lợi nhuận thu năm 2003 giảm 0,32đ Mặt khác so sánh hai năm ta thấy tốc độ tăng giá vốn hàng bán tăng 13,05%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,2% nhanh tốc độ tăng doanh thu 12,51%, thêm vào gia tăng chi phí bán hàng 6,94% làm cho lợi nhuận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2002 2,35% Qua phân tích cho thấy tầm quan trọng công tác quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để từ có biện pháp tối ưu nhằm làm giảm chi phí kinh doanh Có đóng góp vào tăng chung lợi nhuận Công ty 3.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài Đầu tư định có ý nghĩa chiến lược Công ty Về mặt tài định tài trợ dài hạn có tác động lớn tới hiệu kinh doanh Công ty Hiện hoạt động tài ngày có tỷ trọng cao mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty Sai lầm việc dự toán vốn đầu tư dẫn đến tình trạng lãng phí vốn lớn, gây ảnh hưởng xấu đến kết đầu tư Công ty Vì vậy, định đầu tư Công ty định có tính chiến lược, đòi hỏi cần phân tích cân nhắc kỹ nhân tố ảnh hưởng Để thấy tình hình đầu tư tài Công ty ta theo dõi bảng sau Bảng 8: Tình hình đầu tư tài Công ty Đơn vị tính:1000đ Footer Page 32 of 149 Header Page 33 of 149 Stt Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 0 1.379.466 1.379.466 0 1.379.466 1.379.466 I Đầu tư tài ngắn hạn II Đầu tư tài dài hạn Đầu tư chứng khoán dài hạn Góp vốn liên doanh Các khoản đầu tư dài hạn khác 0 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 Qua bảng ta thấy rằng: Hoạt động đầu tư tài Công ty đầu tư tài dài hạn Trong vốn góp liên doanh chiếm 100% tổng đầu tư tài dài hạn Công ty Vốn góp liên doanh năm không đổi: 1.379.466(nđ) nguyên nhân sau: - Công ty Dược phẩm TW I liên doanh với xí nghiệp Dược phẩm TW II từ tháng 9/1997 với số vốn góp ban đầu 1.400.000(nđ) Quá trình thu hồi vốn sau: - Khấu hao máy: 20.534(nđ) - Số vốn liên doanh đến 31/12/2003 là: 1.379.466(nđ) Do hoạt động liên doanh hiệu Công ty đề nghị với Tổng Công ty Dược Việt Nam, đề phương án để tránh tình trạng lãng phí thiệt hại cho bên liên doanh đến chưa giải Nhìn chung hoạt động tài Công ty năm qua không hiệu quả, chi phí dùng cho hoạt động số tiền lãi phải trả ngắn hạn năm lớn số tiền thu về, dẫn tới lợi nhuận thu từ hoạt động năm âm, điều cho thấy Công ty có hạn chế định hoạt động Do Công ty cần có biện pháp thích hợp thời gian tới Bảng 9: Lợi nhuận từ hoạt động tài Đơn vị tính:1000đ Stt Chỉ tiêu Thu nhập từ hoạt động tài Chi phí hoạt động tài chinh Footer Page 33 of 149 Năm 2002 Năm 2003 648.739 935.075 9.132.827 8.188.832 Header Page 34 of 149 Lợi nhuận từ hoạt động tài -8.484.088 -7.253.757 3.3 Lợi nhuận khác Ngoài lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài Công ty có nguồn thu khác lợi nhuận khác Đây nguồn thu quan trọng doanh nghiệp nói chung Công ty Dược phẩm nói riêng Để tiện theo dõi xem bảng sau: Bảng 10: Lợi nhuận khác Đơn vị tính: 1000đ Stt Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Thu nhập khác 728.356 750 Chi phí khác 7.023 Lợi nhuận khác 721.333 750 Qua bảng số liệu ta thấy năm 2002 2003 lợi nhuận thu tương ứng 721.333(nđ) 750(nđ) Nếu so sánh lợi nhuận thu năm lợi nhuận thu năm 2003 giảm nhiều so với năm 2002 720.583(nđ), tương ứng giảm 99,9% Hiện nay, tượng Công ty chiếm dụng vốn phổ biến, bên cạnh máy móc thiết bị, nhà xưởng cần sửa chữa, thay Để thu hiệu cao hoạt động cần có giám sát chặt chẽ đồng vốn, có thông tin phản hồi kịp thời, xác từ bạn hàng, từ thị trường Qua bảng số liệu lợi nhuận khác Công ty thu chủ yếu lý, bán TSCĐ, máy móc thiết bị hết thời hạn sử dụng, khoản nợ khó đòi năm trước, khoản nợ khó đòi xoá sổ thi hồi Đánh giá số tiêu tài Phân tích tài vấn đề quan trọng việc đánh giá tình hình doanh nghiệp Thông qua việc phân tích tài cho phép đánh giá khái quát toàn diện mặt hoạt động doanh nghiệp, để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu tiềm doanh nghiệp Việc phân tích tài giúp người quản lý doanh nghiệp có nhìn tổng quát tình hình tài kết hoạt động kinh doanh, từ đưa dự báo kế hoạch tài định tài thích Footer Page 34 of 149 Header Page 35 of 149 hợp Nội dung phân tích tài phong phú, phần phân tích số vấn đề chủ yếu tạo sở cho việc dự báo, lập kế hoạch đưa định * Về khả toán: - Khả toán thời năm 2003 thấp so với năm trước, thấp 0,06 lần Điều cho thấy mức dự trữ năm cao so với năm trước số mặt hàng kinh doanh Công ty không bán bị ứ dọng kho Trong đó, mức nợ ngắn hạn công ty tăng nhanh nhanh tốc độ tăng dự trữ hàng tồn kho.Theo số liệu bảng hệ số toán năm (>1), năm 2003 khả toán khoản nợ không tốt năm 2002 nhìn chung công ty có đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn thời điểm định (thanh toán CNV, toán với khách hàng, toán nợ khác…) * Khả toán nhanh: Khi nói đến toán nhanh có nghĩa đề cập đến khoản nợ đến hạn hạn, công ty cần phải toán tức (thanh toán ,thanh toán nhanh) Theo bảng 11, hệ số không tốt (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW I, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW I, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay