TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM

45 88 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:35

Header Page of 149 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) Các lý thuyết đầu tư trực tiếp nước (FDI) Bản chất vai trò FDI II CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI 14 Vai trò Chính phủ: 14 Các loại hình đầu tư trực tiếp: 15 CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ EU VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM 18 I - TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM 18 Tình hình FDI nói chung Việt Nam 18 Đầu tư trực tiếp EU vào Việt Nam 24 Khái quát đầu tư nước 28 II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CẢU EU VÀO VIỆT NAM .55 Nững thuận lợi: 55 Nững khó khăn: 60 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM Error! Bookmark not defined I ĐỊNH HƯỚNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 38 Chủ trương: 38 II GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ FDI CỦA EU VÀO VIỆT NAM 72 Giải pháp thu hút vốn FDI 39 Giải pháp quản lý sử dụng: 41 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC Footer Page of 149 Header Page of 149 Footer Page of 149 Header Page of 149 LỜI NÓI ĐẦU Bước vào kỷ 21, Việt Nam đứng trước nhiều thời thách thức lớn trình phát triển kinh tế xã hội mình.Trong trình phát triển này, vai trò đầu tư trực tiếp nước ngày khẳng định nước ta, đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 mà lượng vốn đầu tư trực tiếp giảm nhanh chóng ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước Có nguyên nhân chủ yếu hầu hết nhà đầu tư lớn vào Việt Nam thuộc nước có kinh tế phát triển Thái Lan, Indonesia Hoặc nước thuộc NICs Hàn Quốc, Đài Loan Những nước bị khủng hoảng làm chao đảo kinh tế dẫn đến việc giảm đầu tư nước họ Chính lúc thấy việc cần thiết phải có luồng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thật ổn định, luồng vốn thường xuất phát từ nước phát triển hàng đầu giới - nước có tiềm lực lớn vốn công nghệ, có nước thuộc liên minh Châu Âu Điều dẫn đến việc cần phải thúc đẩy tăng cường hợp tác chặt chẽ vốn có, từ lôi kéo nguồn vốn FDI khối vào Việt Nam, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn vốn thật hiệu quả, tránh sai lầm đáng tiếc trước mắc phải Vì em chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp EU vào Việt Nam” Tuy nhiên, trình độ hiểu biết có nhiều hạn chế không tránh thiếu sót Em mong muốn nhận góp ý, bảo thầy cô, chuyên viên bạn bè để em có tiến sau Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I Vai trò chất đầu tư trực tiếp nước (FDI) Các lý thuyết đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.1 Lý thuyết lợi nhuận cận biên: Năm 1960 Mac Dougall đề xuất mô hình lý thuyết, phát triển từ lý thuyết chuẩn Hescher Ohlin - Samuaelson vận động vốn Ông cho luồng vốn đầu tư chuyển từ nước lãi suất thấp sang nước có lãi suất cao đạt trạng thái cân (lãi suất hai nước nhau) Sau đầu tư, hai nước thu lợi nhuận làm cho sản lượng chung giới tăng lên so với trước đầu tư Footer Page of 149 Header Page of 149 Lý thuyết nhà kinh tế thừa nhận năm 1950 dường phù hợp với lý thuyết Nhưng sau đó, tình hình trở nên thiếu ổn định, tỷ suất đầu tư Mỹ giảm đến mức thấp tỷ suất nước, FDI Mỹ nước tăng liên tục Mô hình không giải thích tượng số nước đồng thời có dòng vốn chảy vào, có dòng vốn chảy ra; không đưa giải thích đầy đủ FDI Do vậy, lý thuyết lợi nhuận cận biên coi bước khởi đầu hữu hiệu để nghiên cứu FDI 1.2 Lý thuyết chu kỳ sản phẩm (Vernon, 1966): Lý thuyết chu kỳ sản phẩm nhà kinh tế học Vernon đề xuất vào năm 1966 Theo lý thuyết công nghệ sản phẩm tiến triển theo giai đoạn: (1) Giai đoạn phát minh giới thiệu; (2) Giai đoạn phát triển qui trình tới chín muồi; (3) Giai đoạn chín muồi hay tiêu chuẩn hoá Trong giai đoạn kinh tế khác có lợi so sánh việc sản xuất thành phần khác sản phẩm Quá trình phát triển kinh tế, chuyển dịch từ kinh tế sang kinh tế khác Giả thuyết chu kỳ sản xuất giải thích tập trung công nghiệp hoá nước phát triển, đưa lý luận việc hợp thương mại quốc tế đầu tư quốc tế giải thích gia tăng xuất hàng công nghiệp nưóc công nghiệp hoá Tuy nhiên, lý thuyết quan trọng việc giải thích FDI công ty nhỏ vào nước phát triển 1.3 Những lý thuyết dựa không hoàn hảo thị trường: 1.3.1 Tổ chức công nghiệp (hay gọi lý thuyết thị trường độc quyền): Lý thuyết tổ chức công nghiệp Stephen Hymer Charles Kindleberger nêu Theo lý thuyết này, phát triển thành công hình thức đầu tư liên kết theo chiều dọc phụ thuộc vào yếu tố: (1) trình liên kết theo chiều dọc giai đoạn khác hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm bớt chi phí sản xuất; (2) việc sản xuất khai thác kỹ thuật mới; (3) hội mở rộng hoạt động đầu tư nước tiến hành tiến ngành giao thông thông tin liên lạc Chiến lược liên kết chiều dọc công ty đa quốc gia đặt công đoạn sản xuất vị trí khác phạm vi toàn cầu, nhằm tận dụng lợi so sánh kinh tế khác nhau, hạ thấp giá thành sản phẩm thông qua sản xuất hàng loạt chuyên môn hoá, tăng khả cạnh tranh công ty thị trường Cách tiếp cận Hymer nhà kinh tế Graham Krugman sử dụng (1989) để giải thích cho tăng lên FDI vào nước Mỹ năm gần (khi mà họ đánh lợi có cách 20 năm) Giả thuyết tổ chức công nghiệp chưa phải giả thuyết hoàn chỉnh FDI Nó không trả lời câu hỏi: công ty lại sử dụng hình thức FDI không phỉa hình Footer Page of 149 Header Page of 149 thức sản xuất nước xuất sản phẩm hình thức cấp giấy phép bán kỹ đặc biệt cho công ty nước sở 1.3.2 Giả thuyết nội hoá: Giả thuyết giải thích tồn FDI kết công ty thay giao dịch thị trường giao dịch nội công ty để tránh không hoàn hảo thị trường 1.4 Mô hình “đàn nhạn” Akamatsu: Mô hình “đàn nhạn” phát triển công nghiệp Akamatsu đưa vào năm 1961 -1962 Akamatsu chia trình phát triển thành giai đoạn: (1) sản phẩm nhập từ nước để phục vụ cho nhu cầu nước; (2) sản phẩm nước tăng lên để thay cho nhập khẩu; sản xuất để xuất khẩu, FDI thực giai đoạn cuối để đối mặt với thay đổi lợi tương đối Ozawa người nghiên cứu mối quan hệ FDI mô hình “đàn nhạn” Theo ông, ngành công nghiệp nước phát triển có lợi tương đối lao động, thu hút FDI vào để khai thác lợi Tuy nhiên sau tiền lương lao động ngành tăng lên lao động địa phương khai thác hết FDI vào giảm Khi công ty nước đầu tư nước (nơi có lao động rẻ hơn) để khai thác lợi tương đối nước Đó trình liên tục FDI Mô hình trình đuổi kịp nước phát triển: nước đuổi kịp nấc thang cuối ngành công nghiệp từ kinh tế thấp sang kỹ thuật cao tỷ lệ FDI lớn tỷ lệ FDI vào Một quốc gia đứng đầu đàn nhạn, đến thời điểm định trở nên lạc hậu nước khác thay vị trí Đóng góp đáng kể mô hình tiếp cận “động” với FDI thời gian dài, gắn với xu hướng trình phát triển, áp dụng để trả lời câu hỏi: công ty thực FDI, đưa gợi ý khác lợi so sánh tương đối nước dẫn đến khác luồng vào FDI Tuy nhiên, mô hình “đàn nhạn” chưa thể trả lời câu hỏi công ty lại thích thực FDI xuất cung cấp kỹ thuật mình, không dùng để giải thích FDI lại diễn nước tương tự nhân tố lợi tương đối, FDI lại diễn từ khu vực kinh tế sang khu vực kinh tế khác Vấn đề quan trọng mô hình lờ vai trò nhân tố cấu kinh tế thể chế 1.5 Lý thuyết chiết trung hay mô hình OLI: Theo Dunning công ty dự định tham gia vào hoạt động FDI cần có lợi thế: (1) Lợi sở hữu (Ownership advantages - viết tắt lợi O - bao gồm lợi tài sản, lợi tối thiểu hoá chi phí giao dịch); (2) Lợi khu vực (Locational advantages - viết tắt lợi L - bao gồm: tài nguyên đất nước, qui mô tăng trưởng thị trường, phát triển sở hạ tầng, sách Chính phủ) (3) Lợi nội hoá Footer Page of 149 Header Page of 149 (Internalisation advantages - viết tắt lợi I - bao gồm: giảm chi phí ký kết, kiểm soát thực hợp đồng; tránh thiếu thông tin dẫn đến chi phí cao cho công ty; tránh chi phí thực quyền phát minh, sáng chế) Theo lý thuyết chiết trung điều kiện kể phải thoả mãn trước có FDI Lý thuyết cho rằng: nhân tố “đẩy” bắt nguồn từ lợi O I, lợi L tạo nhân tố “kéo” FDI Những lợi không cố định mà biến đổi theo thời gian, không gian phát triển nên luồng vào FDI nước, khu vực, thời kỳ khác Sự khác bắt nguồn từ việc nước bước trình phát triển Dunning phát vào năm 1979 Bản chất vai trò FDI 2.1 Bản chất : Hiện nhiều loại sách báo, tạp chí tổ chức quốc tế Chính phủ nước có tương đối nhiều định nghĩa FDI, định nghĩa tổ chức Ngân hàng Thế giới FDI đầu tư trực tiếp nước đầu tư từ nước mà mang lại lãi suất từ 10% trở lên Theo giáo trình Kinh tế Đầu tư trường Đại học Kinh tế Quốc dân PGS TS Nguyễn Ngọc Mai làm chủ biên đầu tư trực tiếp nước (FDI) vốn doanh nghiệp cá nhân nước đầu tư sang nước khác trực tiếp quản lý tham gia trực tiếp quản lý trình sử dụng thu hồi số vốn bỏ Đến định nghĩa mà nhiều nước tổ chức hay dùng định nghĩa tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF) đưa vào năm 1977 sau: “Đầu tư trực tiếp nước số vốn đầu tư thực để thu lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động kinh tế khác với kinh tế nhà đầu tư Ngoài mục đích lợi nhuận, nhà đầu tư mong muốn dành chỗ đứng việc quản lý doanh nghiệp mở rộng thị trường” Đầu tư nước bao gồm đầu tư nước trực tiếp (FDI) đầu tư gián tiếp (FPI) Trong đó, FDI quan trọng nhiều, đầu tư gián tiếp có xu hướng tăng lên (trong năm 1992, FDI lên tới khoảng 15 tỷ USD, 38% tổng chu chuyển vốn nước đầu tư gián tiếp lên tới 4,7 tỷ USD) FDI tăng lên nhanh chóng vòng 15 năm qua với đặc điểm tập trung co cụm địa dư, ngành, hãng Hầu hết FDI diễn Đông Á (Malaisia, Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc) Châu Mĩ Latinh (Brazil, Mexico), lĩnh vực thiết bị vận tải, hoá chất, máy móc điện tử Một số lượng hãng lớn từ nước công nghiệp chiếm phần lớn đầu tư nước Mô hình đầu tư thiên lệch địa lý; hãng Mỹ đầu tư mạnh vào châu Mỹ Latinh, hãng Nhật đầu tư vào châu Á, hãng Anh lại tập trung vào nước thuộc khối Thịnh vượng Chung Footer Page of 149 Header Page of 149 Tầm quan trọng tăng nhanh FDI nhờ nhận thức đóng góp to lớn FDI vào phát triển kinh tế, cung cấp cho nước chủ nhà vốn, công nghệ, kỹ quản lý đại FDI chịu ảnh hưởng yếu tố cụ thể nước chủ nhà nước đầu tư Với nước chủ nhà, yếu tố hấp dẫn FDI nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản (như dầu mỏ Indonesia) hay giá lao động rẻ mạt (như Trung Quốc, Malaisia) có vai trò quan trọng không kém, đặc biệt áp dụng sách thay nhập hội lớn cho nhà đầu tư Để thu hút FDI, nhiều Chính phủ đưa biện pháp khuyến khích miễn giảm thuế, khấu hao nhanh, giảm thuế nhập đầu vào sản xuất, đặc khu kinh tế, hay khuyến khích xuất người muốn đầu tư Dù có khuyến khích đặc biệt người ta nhận thấy FDI trở nên hấp dẫn nước có môi trường kinh tế vĩ mô môi trường trị tốt Chính sách bảo hộ - chống cạnh tranh hàng ngoại nhập - nước chủ nhà khiến nhà đầu tư đặt sở sản xuất nước chủ nhà FDI phụ thuộc vào yếu tố nước đầu tư Các hãng đầu tư nước nhằm giành trước hay ngăn chặn hoạt động tương tự đối thủ cạnh tranh Một số nước cho phép nhà đầu tư nhập miễn thuế số sản phẩm chế tạo chi nhánh họ nước Cuối cùng, phân tán rủi ro cách đầu tư nhiều đặc điểm khác động nhà đầu tư Trên ta thấy số nét đặc trưng FDI: - FDI chịu chi phối Chính phủ, bị lệ thuộc vào quan hệ trị hai bên so sánh với hình thức tín dụng quan hệ quốc tế - Bên nước trực tiếp tham gia trình kinh doanh doanh nghiệp, nên họ trực tiếp kiểm soát hoạt động đưa định có lợi cho việc đầu tư Vì mức độ khả thi công đầu tư cao, đặc biệt việc tiếp cận thị trường quốc tế để mở rộng xuất - Do quyền lợi chủ đầu tư nước gắn liền với lợi ích đầu tư đem lại lựa chọn kỹ thuật, công nghệ thích hợp, nâng cao dần trình độ quản lý, tay nghề cho công nhân nước tiếp nhận đầu tư - FDI liên quan đến việc mở rộng thị trường công ty đa quốc gia phát triển thị trường tài quốc tế thương mại quốc tế 2.2 Vai trò FDI: 2.2.1 Đối với nước đầu tư: a> Đứng góc độ quốc gia: Hình thức đầu tư trực tiếp nước cách để quốc gia mở rộng nâng cao quan hệ hợp tác nhiều mặt quốc gia khác mà đầu tư Khi nước đầu tư sang nước khác mặt hàng nước thường có ưu định mặt hàng chất lượng, suất giá với sách hướng xuất nước này; thêm vào có sẵn sàng hợp tác chấp nhận đầu tư nước sở Footer Page of 149 Header Page of 149 với nguồn lực thích hợp cho sản phẩm Mặt khác, đầu tư FDI nước đầu tư có nhiều có lợi kinh tế trị Thứ nhất, quan hệ hợp tác với nước sở tăng cường vị nước đầu tư nâng lên trường quốc tế Thứ hai, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nước sản phẩm thừa mà nước sở lại thiếu Thứ ba, giải công ăn việc làm cho số lao động, đầu tư sang nước khác, nước phải cần có người hướng dẫn, hay gọi chuyên gia lĩnh vực Đồng thời tránh việc phải khai thác nguồn lực nước, tài nguyên thiên nhiên hay ô nhiễm môi trường Thứ tư, vấn đề trị, nhà đầu tư nước lợi dụng kẻ hở pháp luật, yếu quản lý hay ưu đãi Chính phủ nước sở có mục đích khác làm gián điệp b> Đứng góc độ doanh nghiệp: Mục đích doanh nghiệp mục đích quốc gia thường lợi nhuận, lợi nhuận nhiều tốt Một nước hay thị trường quen thuộc bị tràn ngập sản phẩm họ sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh họ phải đầu tư nước khác để tiêu thụ số sản phẩm Trong đầu tư nước ngoài, họ chắn tìm thấy nước sở lợi so sánh so với thị trường cũ lao động rẻ hay tài nguyên chưa bị khai thác nhiều Một nguyên nhân họ bán máy móc công nghệ cũ kỹ lạc hậu hay bị hao mòn vô hình thời gian với giá cao lại nước nhận đầu tư (khi nước đầu tư nước phát triển) Thêm vào đó, sản phẩm họ bán thị trường ngày tăng uy tín tiếng tăm cho làm tăng sức cạnh tranh đối thủ có sản phẩm loại 2.2.2 Đối với nước nhận đầu tư: * Những mối lợi: a> Chuyển giao vốn, công nghệ lực quản lý (chuyển giao nguồn lực): Đối với nước lạc hậu, trình độ sản xuất kém, lực sản xuất chưa phát huy kèm với sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn việc tiếp thu nguồn vốn lớn, công nghệ phù hợp để tăng suất cải tiến chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý chặt chẽ điều cần thiết Như ta biết công nghệ trung tâm nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước phát triển nước ta Chúng ta cần có vốn công nghệ để thực Khi đầu tư trực tiếp diễn công nghệ du nhập vào có số công nghệ bị cấm xuất theo đường ngoại thương, chuyên gia với kỹ Footer Page of 149 Header Page of 149 quản lý góp phần nâng cao hiệu công nghệ này, cán địa học hỏi kinh nghiệm họ Trên thực tế có nhiều mức độ phụ thuộc khác vào nguồn FDI nước phát triển Từ năm 1973, có nhiều nước chuyển sang vay nước khác, luồng vốn chảy vào góp phần quan trọng cho việc hình thành vốn vài nước phát triển Giữa năm 1979 năm 1981, luồng vốn đầu tư trực tiếp chiếm khoảng 25% tổng số vốn cố định đầu tư Singapore; 11% Malaixia; gần 5% Chile Philipines; khoảng 15% Brazil, Indonesia, Mehico, Hàn Quốc, Ấn Độ Nigeria không đáng kể Tuy nhiên, số chưa phản ánh đủ đóng góp doanh nghiệp thuộc sở hữu nước vào tổng số vốn đầu tư Lợi nhuận tái đầu tư không kể đến số nước phát triển; ra, quĩ khấu hao doanh nghiệp FDI trang trải cho phần khoản chi tiêu tổng số vốn nước này, mà lại không đưa vào định nghĩa FDI Có khác biệt lớn nước mức độ thay FDI cho luồng vốn nước khác, khác biệt cấu kinh tế có tác động đến sức hấp dẫn đất nước nhà đầu tư, khác biệt yếu tố kinh tế vĩ mô đòi hỏi phải có luồng vốn chảy vào Các nước có thị trường nhỏ bé, nguồn lực tự nhiên, kết cấu hạ tầng yếu khả xuất hàng công nghiệp có khả thu hút nguồn FDI lớn, có qui chế tự ưu đãi hào phóng Về bản, nước nói chung khả vay nợ theo điều kiện thương mại thông thường, chủ yếu dựa vào kết ưu đãi Kết khả thay tín dụng thương mại nước FDI chủ yếu có liên quan tới nước lớn, có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có khu vực công nghiệp phát triển Các nước có số lượng lớn nguồn FDI nói chung dễ tác động tới cấu tương lai nguồn vốn, họ tác động tới hoạt động FDI thông qua cấu tài chi nhánh hữu thuộc công ty nước ngoài, cụ thể tới số lượng vay từ nguồn nước nguồn khác nước Nhưng so với vay nước ngoài, FDI có xu hướng tập trung nhiều số nước Những nguyên nhân kinh tế vĩ mô luồng vốn vào ảnh hưởng lớn tới mức độ thay FDI tín dụng thương mại với tư cách nguồn vốn nước Tại nước có thị trường vốn phát triển, nguồn gốc cân kinh tế vĩ mô riêng lẻ có tác động hạn chế tới cấu luồng vốn vào Tuy nhiên, phần lớn nước phát triển có thị trường vốn nước phân tán, nước này, nguyên nhân làm cho luồng vốn chảy vào có ý nghĩa lớn Có ba loại yếu tố khiến cần thiết phải có luồng vốn chảy vào ngày nhiều, thể khả thay khác FDI vay nước Thứ là, tổng cầu tăng lên tương đối so với tổng cung tiêu tăng thêm vào dự án đầu tư mà chúng coi có khả thành công mặt tài Nếu hoạt Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 động đầu tư diễn khu vực tư nhân khả thay cao, miễn qui định thuế khoá qui chế tỏ thích hợp FDI Nếu hoạt động đầu tư thực chủ yếu doanh nghiệp nhà nước, nhiều nước, khả thay thấp hàng rào thể chế ngăn cản hoạt động FDI Tuy nhiên, có khả lớn cho tham gia cổ phần nước thông qua thoả thuận đầu tư liên doanh với doanh nghiệp nhà nước thích hợp, với điều kiện hình thức phù hợp với phương hướng phát triển chung nước nhận đầu tư Những thoả thuận phổ biến ngành thăm dò khai thác khoáng sản, ngành có nhiều rủi ro với vốn cổ phần nước hoạt động liên kết với công ty nhà nước, chúng thấy rõ nhiều khu vực khác Brazil khuyến khích hoạt động đầu tư liên doanh, bao gồm kết hợp nhà nước với vốn cổ phần tư nhân nước nước ngoài, đặc biệt ngành công nghiệp hoá dầu Kinh nghiệm Trung Quốc, nước sử dụng nguồn FDI nhiều so với hình thức vay tín dụng thương mại nước ngoài, cho thấy hệ thống doanh nghiệp nhà nước không nên cản trở thay hình thức khác vốn nước Một biện pháp để thường xuyên thay việc đưa bảo đảm nhà nước khoản vay doanh nghiệp nhà nước vay ngân hàng thương mại nước Điều làm giảm bớt chi phí vay tín dụng thương mại cho doanh nghiệp, nhà nước gánh chịu phần rủi ro người cho vay, vậy, trở nên tương đối hấp dẫn doanh nghiệp nhà nước, so với hình thức tham gia cổ phần phía nước Thứ hai là, tổng cầu tăng lên tương đối so với tổng cung, chi tiêu nhiều cho tiêu dùng cho dự án đầu tư coi không khả thi tài (bao gồm dự án kết cấu hạ tầng đưa lại lợi nhuận kinh tế nói chung cao hơn, lại không tạo nguồn thu trực tiếp nào) Sự vượt nhu cầu thường xảy dạng thâm hụt lớn tài chính, ví dụ chi tiêu nhà nước vào khoản trợ cấp, khoản trả lương cao mở rộng kết cấu hạ tầng xã hội Trong trường hợp này, FDI khó thay việc Chính phủ ngân hàng TW vay nước Sẽ dự án đầu tư bổ xung có khả thu hút nhà đầu tư trực tiếp Về nguyên tắc, khoản vay mượn cao nước Chính phủ thực làm tăng mức lãi suất nước dẫn tới luồng vốn chảy vào đầu tư trực tiếp lớn Tuy nhiên, thực tế, ảnh hưởng gián tiếp tới luồng vốn nước có hạn, nhiều nước phát triển, thị trường vốn bị phân tán sách linh hoạt Cuối cùng, phần vốn vay nước nước phát triển thường không dùng để trang trải cho gia tăng tổng chi phí quốc nội mà để bù vào luồng vốn chảy tư nhân Khả thay vay mượn đầu tư trực tiếp thấp, đặc biệt sách tỷ giá hối đoái lãi suất không thích hợp Những sách thường gây thất thoát vốn, thường không thúc đẩy hoạt động FDI Do đó, mức độ thay vay nước FDI thập kỷ vừa qua nước phát triển có lẽ phụ thuộc vào cách thức sử dụng khoản vay mượn Phần lớn số vốn Footer Page 10 of 149 10 Header Page 31 of 149 vốn đầu tư 103 triệu USD, nhiên dự án chưa triển khai) Nhìn chung qui mô đầu tư, Anh quốc gia có nhiều dự án đầu tư qui mô lớn vào Việt Nam, đặc biệt dự án dầu khí (xem bảng):Bảng 8: Đầu tư Anh vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_6_335.870_44.688_194.535_345 2_CN Dỗu khí_4_192.400_496.058_0_259 3_CN nhẹ_3_18.412_67.708_64.840_1.098 4_CN TP_1_12.000_11.910_147_112 5_N – LN_2_23.647_19.522_4.721_1.194 6_KS – DL_2_133.000_13.926_0_31 7_Dịch vụ_4_2.120_400_3.858_17 8_GTVT BĐ_1_289.060_0_0_0 9_Xây dựng_2_5.035_4.545_330_83 10_TC – NH_3_35.000_31.200_4.833_47 TỔNG SỐ_28_1.046.545_629.020_273.264_3.186 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: 189.340.000 USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 63.930.000 USD Tổng số dự án cấp GP: 39 dự ánTổng vốn đầu tư: 1.299.814.683 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiMột số dự án lớn đáng ý: Hợp doanh khai thác mạng viễn thông nội hạt với Cable & Wireless vốn đầu tư 289 triệu USD, dự án chưa triển khai PSC tìm kiếm thăm dò dầu khí Anh vượt vốn cam kết PSC thăm dò khai thác dầu khí lô 6, 19, 12E Ongc Videsh, BP Den Norske (Na Uy) cam kết 17 triệu USD, thực 148 triệu USD PSC BP, Den Norske khai thác lô 05 - đăng ký 42 triệu USD, thực 138 triệu USD PSC khai thác dầu khí lô 05 - BP STATOIL (Na Uy) vốn đăng ký 103 triệu USD, thực tế bên nước đầu tư 197 triệu USD Vì đầu tư thực Anh lên tới 629 triệu USD (trong 496 triệu USD, chiếm 79% vốn thực hiện) thực PSC dầu khí Các dự án 100% vốn nước đa phần dự án nhỏ, địa phương Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất cấp phép, chưa triển khai góp vốn Một dự án đáng ý Anh Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential (100% vốn nước ngoài) cấp phép tháng 10 năm 1999, bên nước góp 10 triệu USD (vốn đăng ký 14 triệu USD) triển khai hoạt động tích cực.Nếu như, năm trước luồng vốn Anh đầu tư vào nước ta thất thường lên xuống không định trước, kể khủng hoảng lúc nước ta phát triển ( theo nguồn số liệu Uỷ ban châu Âu năm 1991 là7 triệu, 1992 241,3 triệu , năm 1993 1,3 triệu, năm 1994 15,4 triệu USD).Thì đến gần Anh thực đầu tư vào Việt Nam sau khủng hoảng - lúc cần vốn nhất, đầu tư Anh tăng lên với qui mô lớn (tỷ trọng vốn đầu tư năm 98/97 471,43%) nước khác EU ngừng đầu tư đầu tư giảm Do dự án lớn Anh hầu hết , đặc biệt dự án dầu khí, dự án Anh lĩnh vực vượt vốn cam kết, nhà đầu tư Anh đưa vốn thực nhanh (chiếm 61% so với tổng vốn đầu tư) nét khác so với dự án nước Liên minh tất nước đầu tư vào Việt Nam.Mặc dù dự án lớn dầu khí, số dự án khác Anh vào hoạt động chưa thu hiệu tin hy vọng dự án Anh đạt hiệu xứng đáng với đồng vốn mà Nhà nước ta với bạn đầu tư vào Đất nước Anh - đất nước có nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn - mục tiêu quan trọng để thu hút FDI, tiếp tục đầu tư hai năm Footer Page 31 of 149 31 Header Page 32 of 149 trở lại đây, với qui mô lớn sẵn sàng đầu tư kể có khủng hoảng kinh tế giới tương lai Anh đứng vị trí khiêm tốn bảng xếp hạng nhà đầu tư nước Việt Nam.3.3 Đầu tư trực tiếp Hà LanHà Lan nước đứng thứ 14 số nước đầu tư vào Việt Nam đứng thứ số nước EU Trong năm trước Hà Lan nước đầu tư ổn định Việt Nam năm, theo số liệu Uỷ ban châu Âu Hà Lan năm 1990 đầu tư 45 triệu USD, đứng thứ hai năm sau Thụy Điển Trong năm có lên xuống biên độ không lớn số tiền đầu tư tương đối đều khoảng một, hai chục triệu USD, đặc biệt năm 1998 với Anh, Hà Lan hai nước EU đầu tư năm 1998 cao so với năm 1997, tỷ trọng vốn đầu tư năm 1998/1997 Hà Lan cao đạt 632,65% Tuy số tiền không thật lớn song thật đáng mừng nước ta sau khủng hoảng tồi tệ năm 1997 Hiện Hà Lan có 46 dự án cấp phép hoạt động, vốn đầu tư 879 triệu USD, trừ 10 dự án bị giải thể trước hạn, Hà Lan có 36 dự án hiệu lực với vốn 587 triệu USD Họ đầu tư vào Việt Nam chủ yếu theo hình thức liên doanh với 19 dự án, chiếm 69% vốn đầu tư Hình thức 100% vốn nước có 14 dự án, chiếm 18% vốn đầu tư Nhìn chung dự án Hà Lan có vốn đầu tư vừa nhỏ (qui mô bình quân dự án - 15,7 triệu USD có mức bình quân so với tổng thể, nhỏ so sánh với EU) Cùng với Pháp, Hà Lan nước đầu tư vào ta với nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân (11 lĩnh vực), có lĩnh vực nông - lâm nghiệp với dự án với lượng vốn lớn 60.168.750 (qui mô trung bình dự án khoảng 30 triệu USD - cao EU lĩnh vực này) Sau bảng tổng kết tình hình đầu tư trực tiếp Hà Lan phân theo ngành kinh tế quốc dân tính đến 28/02/2000 (Số liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư):Bảng 9: Đầu tư Hà Lan vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_10_110.090_57.907_300.569_896 2_CN Dầu khí_2_73.500_127.101_0_41 3_CN nhẹ_2_17.800_14.170_7.667_150 4_CN TP_6_153.052_44.323_109.535_1.665 5_N – LN_2_60.169_45.169_90.039_482 6_KS – DL_2_87.209_22.656_3.086_57 7_Dịch vụ_2_2.50_2.000_39_14 8_XD VPCH_3_28.310_33.002_40.720_170 9_GTVT BĐ_1_700_864_5.104_97 10_Xây dựng_2_19.827_5.125_10.104_75 11_TC – NH_4_34.250_31.375_6.419_154 TỔNG SỐ_36_587.407_383.692_573.282_3.801 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn : USD Số dự án giải thể: 10 dự án Vốn giải thể: 291.888.130 USD Tổng số dự án cấp GP: 46 dự ánTổng vốn đầu tư: 879.295.016 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiMột số dự án lớn đáng ý: Công ty nước giải khát IBC (Pepsi) vốn đầu tư 110 triệu USD, dự án triển khai tốt Dự án kinh doanh khách sạn Cột Cờ Thủ Ngữ thành phố Hồ Chí Minh vốn đầu tư 81,5 triệu USD, khó khăn thị trường nên chưa triển khai Dự án sản xuất kem ăn đá khô, Công ty TNHH Wall’s Việt Nam vốn đầu tư 30 triệu USD, dự án triển khai tốt, có hiệu Công ty Foremost vốn đầu tư 49,5 triệu USD, hoạt động tốt.Với 36 dự án hiệu lực, Hà Lan thực 65% vốn đăng ký (384 triệu USD), tạo việc làm cho gần 4.000 lao động trực tiếp hàng vạn lao động gián tiếp.3.4 Footer Page 32 of 149 32 Header Page 33 of 149 Đầu tư trực Cộng hoà Liên bang Đức CHLB Đức nước đứng thứ 19 số nước đầu tư vào Việt Nam đứng thứ số nước EU Hiện có 37 dự án cấp phép hoạt động, vốn đầu tư 374 triệu USD, trừ dự án hết hạn dự án giải thể trước hạn, Đức có 28 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký 354,6 triệu USD (qui mô vốn dự án thấp - 12 triệu USD).Bảng 10: Đầu tư CHLB Đức vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_7_127.942_19.229_5.254_125 2_CN Dầu khí_1_26.211_26.211_0_3 3_CN nhẹ_8_19.099_12.396_57.244_2.194 4_N – LN_1_16.600_4.400_24.118_71 5_Dịch vụ_2_2.030_872_3.259_12 6_XD VPCH_1_109.440_0_0_5 7_GTVT BĐ_3_28.933_19.613_44.056_214 8_Xây dựng_3_1.900_500_0_2 9_TC – NH_2_22.500_22.500_0_0 _TỔNG SỐ_28_354.656_105.721_133.931_2.626 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: 1.500.000 USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 18.324.865 USD Tổng số dự án cấp GP: 37 dự ánTổng vốn đầu tư: 374.480.506 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiCác nhà đầu tư Đức có mặt Việt Nam từ ngày có dự án đầu tư nước vào Việt Nam (4 dự án cấp phép từ năm 1988), nhiên dự án Việt kiểu Đức đầu tư nước hết hạn giải thể Nhìn vào bảng ta thấy lĩnh vực đầu tư chủ yếu công nghiệp nặng với 127,9 triệu USD, chiếm 36% vốn đầu tư Lĩnh vực xây dựng văn phòng hộ cho thuê có dự án lớn (Badaco Wego thành phố Hồ Chí Minh) với tổng vốn đầu tư 109 triệu USD, nhiên tình hình kinh doanh văn phòng cho thuê không thuận lợi, dự án xin giãn tiến độ Họ đầu tư vào Việt Nam chủ yếu theo hình thức liên doanh với 14 dự án, tổng vốn đầu tư 287 triệu USD, chiếm 81% vốn đầu tư Hình thức 100% vốn nước có 13 dự án, tổng vốn đầu tư 66,5 triệu USD, chiếm 19% vốn đầu tư Như nói trên, qui mô vốn trung bình dự án CHLB Đức tương đối thấp so với mặt chung Đầu tư Đức nhỏ giọt, đứng thứ EU so với tổng thể Đức đứng thứ 19 bảng xếp hạng nhà đầu tư trực tiếp Việt Nam, vị trí khiêm tốn so với tiềm nước Đức thống Trong năm trước Đức đầu tư năm thấp mà lại có nhiều dự án Năm 1990 có triệu USD, năm 1992 đầu tư 6,1 triệu USD, đặc biệt năm 1993 đầu tư có 1,9 triệu USD Trong năm khủng hoảng kinh tế đầu tư Đức giảm hẳn, tỷ trọng vốn đầu tư 1998/1997 có 12,31% Vào năm 2000 theo xu chung EU, Đức đầu tư tăng lên đứng thứ khối EU (năm 1999 Đức đứng thứ 5) Một số dự án lớn: Công ty liên doanh Amata Power (cung cấp điện cho Khu công nghiệp Biên Hoà), nhà máy điện vào hoạt động từ năm 1997.Các dự án Đức có hiệu lĩnh vực công nghiệp nhẹ, dịch vụ, giao thông vận tải - bưu điện, doanh thu nhiều lúc vượt vốn đầu tư (như lĩnh vực giao thông vận tải -bưu điện) Còn lĩnh vực khác công nghiệp nặng, dầu khí chưa đạt hiệu mong muốn.Tính đến 20/3/1999 dự án Đức có mặt tỉnh, thành phố nước tập trung thành phố Hồ Chí Minh với dự án với 59,6% tổng số vốn (136 triệu USD) Hà Nội với dự án 12,7% tổng số vốn đầu tư (29 triệu USD).Với 28 dự án hiệu lực, Đức thực gần Footer Page 33 of 149 33 Header Page 34 of 149 30% vốn đăng ký (105,7 triệu USD), tạo việc làm cho khoảng 2.600 lao động trực tiếp khoảng vạn lao động gián tiếp.3.5 Đầu tư trực tiếp Thụy ĐiểnTrong số nước EU Thụy Điển giành thiện cảm người Việt Nam, chiến tranh Thụy Điển ủng hộ Việt Nam chống lại Mỹ, mở cửa Thụy Điển đầu tư vào Việt Nam nhiều dự án ODA với lãi suất thấp, chí không hoàn lại Đối với dự án FDI không vậy, năm Thụy Điển nước đầu tư mạnh, ví dụ năm 1990 bạn đầu tư tới 47,5 triệu USD lớn năm (so với dự án EU) Hiện Thụy Điển nước đứng thứ 20 số nước đầu tư vào Việt Nam đứng thứ số nước EU Hiện có dự án cấp phép hoạt động, vốn đầu tư 372,8 triệu USD, trừ dự án hết hạn Thụy Điển có dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký 370,8 triệu USD Như xét qui mô Thụy Điển nước có qui mô dự án lớn EU tới gần 53 triệu USD cho dự án.Thụy Điển đầu tư vào Việt Nam chủ yếu theo hình thức liên doanh với dự án, chiếm 57% số dự án, tổng vốn đầu tư 27,8 triệu USD, chiếm 7% vốn đầu tư Vốn đầu tư Thụy Điển tập trung vào dự án BCC thông tin di động Tổng Công ty Bưu Viễn thông Comvik, tổng vốn đầu tư 341 triệu USD, chiếm 92% vốn đăng ký Thụy Điển Việt Nam Hai bên góp 87 triệu USD bên nước góp 65 triệu USD Dự án triển khai tốt Lĩnh vực đầu tư chủ yếu viễn thông Lĩnh vực kinh doanh khách sạn có dự án xây dựng khách sạn SAS Hà Nội, vốn đầu tư 25 triệu USD, nhiên dự án xin giãn tiến độ Nhìn chung dự án lại đầu tư qui mô nhỏ Sau bảng tổng kết tình hình đầu tư trực tiếp Thụy Điển tính đến 28/02/2000:Bảng 11: Đầu tư Thụy Điển vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_1_500_150_934_76 2_CN Dầu khí_1_326_246_0_10 3_KS – DL_1_25.000_7.460_0_9 4_GTVT BĐ_1_341.500_87.238_99.421_709 5_Xây dựng_3_3.500_1.331_2.114_98 TỔNG SỐ_7_370.826_96.426_102.469_902 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: 2.007.400 USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: USD Tổng số dự án cấp GP: dự ánTổng vốn đầu tư: 372.833.240 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiCác dự án Thụy Điển tập trung Hà Nội với dự án với số vốn chiếm tới 99,9% tổng vốn, dự án nhỏ Bình Dương vốn đầu tư có triệu USD lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng Các dự án Thụy Điển hoạt động tốt, doanh thu vượt so với số vốn thực Với dự án hiệu lực, Thụy Điển thực góp 96,4 triệu USD đạt 26% vốn đăng ký (trong 90% vốn góp vào dự án viễn thông), tạo việc làm cho khoảng 90 lao động.3.6 Đầu tư trực tiếp Đan MạchĐan Mạch đứng thứ 28 nước đầu tư vào Việt Nam với dự án cấp giấy phép, tổng vốn đầu tư 112 triệu USD, trừ dự án giải thể trước thời hạn Đan Mạch có dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 105 triệu USD Như qui mô bình quân dự án lớn (đứng thứ sau Thụy Điển Anh) Sau bảng đầu tư phân theo ngành Đan Mạch tính đến 28/02/2000:Bảng 12: Đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn Footer Page 34 of 149 34 Header Page 35 of 149 TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN thực phẩm_2_103.944_51.273_196.310_522 2_Dịch vụ_2_1.242_0_0_0 TỔNG SỐ_4_105.186_51.273_196.310_522 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 7.300.000 USD Tổng số dự án cấp GP: dự ánTổng vốn đầu tư: 112.485.840 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiNhìn vào bảng ta thấy, Đan Mạch tập trung vốn đầu tư vào ngành sản xuất bia với nhà máy lớn Nhà máy bia Đông Nam Á (bia Halida Carlsberg), vốn đầu tư 79,6 triệu USD Công ty bia Huế (Huda) vốn đầu tư 24 triệu USD Hai dự án triển khai hoạt động tốt, doanh thu chí vượt vốn đầu tư vốn thực đạt chưa đầy 50% Hai dự án lại địa phương cấp năm 1999 qui mô nhỏ Do Đan Mạch thực mạnh lĩnh vực nên đầu tư họ không theo năm nước EU khác mà đợt theo thoả thuận với nhà chức trách Việt Nam Số dự án giải thể Đan Mạch 2, tỷ lệ tương đối cao so với mức mặt chung Các dự án Đan Mạch tạo việc làm cho khoảng 500 lao động trực tiếp.3.7 Đầu tư trực tiếp ItaliaLà số nước thuộc G7 có mối quan hệ tốt với Việt Nam (Italia nước phương Tây viện trợ thức cho ta), nhiên Italia đứng thứ 29 số nước đầu tư vào Việt Nam với 11 dự án cấp phép, tổng vốn đầu tư 65,8 triệu USD, trừ dự án hết hạn hoạt động, vốn 75.000 USD dự án giải thể trước thời hạn vốn 26 triệu USD Italia dự án hoạt động, vốn đầu tư 39,6 triệu USD Vốn đầu tư Italia thất thường hay nhỏ giọt theo năm, dự án dự án có qui mô nhỏ vốn Các dự án Italia hoạt động hiệu quả, doanh thu đạt có 5,7 triệu USD (tính đến 20/3/1999) nhỏ nhiều so với vốn góp 26,6 triệu USD Dự án lớn dự án liên doanh container Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, hoạt động không hiệu xin giải thể dự án sản xuất nhôm Việt Nam - Italia, vốn đầu tư 11 triệu USD Các dự án lại chưa triển khai ngừng hoạt động Bảng 13: Đầu tư trực tiếp Italia phân theo ngành(từ ngày 01/01/1988 đến ngày 31/12/1999)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_1_20.000_4.649_0_11 2_CN nhẹ_2_2.500_0_0_2 3_Nông lâm nghiệp_1_1.583_1.583_350_6 4_Dịch vụ_1_250_0_0_0 5_Xây dựng_1_11.000_0_0_7 TỔNG SỐ_6_35.333_6.232_350_26 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: 75.000 USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 26.041.142 USD Tổng số dự án cấp GP: 12 dự ánTổng vốn đầu tư: 61.449.142 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiHầu hết dự án Italia dự án liên doanh với dự án 38 triệu USD (chiếm 96%), dự án lại đầu tư 100% vốn nước Các dự án Italia tập trung vào lĩnh vực công nghiệp với dự án với số vốn 27 triệu USD (chiếm 68,2% vốn đầu tư) Có dự án hoạt động phân bố tỉnh khác Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam Trong Đà Nẵng tỉnh đầu tư có số vốn lớn 20.000.000 USD, tiếp đến Quảng Nam với số vốn 11.000.000 USD, tỉnh thành lại có số vốn đầu tư không đáng kể Các dự án Italia hầu hết vốn thực chưa có với số vốn không Footer Page 35 of 149 35 Header Page 36 of 149 nhiều so với vốn cam kết đầu tư, thêm vào hầu hết dự án thiếu hiệu (có tới dự án doanh thu 0) lao động dự án thấp có 26 lao động trực tiếp 3.8 Đầu tư trực tiếp BỉBỉ nước đứng thứ 30 số nước đầu tư Việt Nam Hiện có 12 dự án cấp phép hoạt động, vốn đầu tư 59 triệu USD Trừ dự án Chế tác Kim cương Hà Nội bị giải thể trước hạn Bên nước (Công ty International Gem Manufactuers N.V) không triển khai, lại 11 dự án vốn 58 triệu USD Sau bảng tổng kết tình hình đầu tư trực tiếp Bỉ Việt Nam tính từ ngày 01/01/1988 đến 31/12/1999 (nguồn Bộ KH & ĐT):Bảng 14: Đầu tư trực tiếp Bỉ phân theo địa phương(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 31/12/1999)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_7_28.610_5.123_29.487_974 2_CN thực phẩm_1_2.419_0_0_0 3_Nông lâm nghiệp_2_10.480_7.850_9.287_357 4_Khách sạn Du lịch_1_16.913_15.089_1.015_113 TỔNG SỐ_11_58.422_28.051_39.789_1.444 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 1.050.000 USD Tổng số dự án cấp GP: 12 dự ánTổng vốn đầu tư: 59.471.775 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiHình thức đầu tư Bỉ liên doanh 100% vốn nước ngoài, hai hình thức chiếm số dự án Các dự án Bỉ phần lớn có qui mô đầu tư nhỏ Các nhà đầu tư Bỉ đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực gia công chế tác với dự án - điểm mạnh họ Các dự án kể đến dự án cấp nước cho Khu công nghiệp Đình Vũ vốn đầu tư 19 triệu USD, cấp phép năm 1999, hoàn thành thủ tục hành Dự án xây dựng trung tâm giao dịch thương mại Hải Phòng, vốn đầu tư 16,9 triệu USD khai trương vào hoạt động từ tháng năm 1998 Dự án liên doanh chè Phú Bền vốn đầu tư 10 triệu USD triển khai hoạt động tốt, tạo nguồn thu ổn định cho hàng trăm hộ trồng chè Phú Thọ Nhìn chung dự án Bỉ hoạt động tương đối hiệu có doanh thu vượt số vốn góp.3.9 Đầu tư trực tiếp LuxembourgLuxembourglà nước có diện tích nhỏ châu Âu, nhiên đất nước nói có mức GNP/người đứng số nước cao giới So với nước EU khác, đến năm 1993 Luxembourg đầu tư vào Việt Nam với số vốn nhỏ triệu USD Hiện Luxembourg nước đứng thứ 37 số nước đầu tư Việt Nam Hiện có 11 dự án cấp phép hoạt động, vốn đầu tư 35 triệu USD Trừ dự án Nhà máy Dệt Hải Vân chuyển thành quốc doanh Việt Nam, lại 10 dự án với vốn xấp xỉ 30 triệu USD.Về hình thức đầu tư: Luxembourg tập trung vào hình thức liên doanh 100% vốn nước Ngành công nghiệp xây dựng lĩnh vực nhà đầu tư Luxembourg quan tâm chiếm tới 40% tổng số vốn đăng ký Việt Nam, điều nêu rõ bảng tóm tắt tình hình đầu tư trực tiếp Luxembourg Việt Nam tính đến ngày 28/02/2000:Bảng 15: Đầu tư Luxembourg vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN phẩm_2_6.800_9.299_12.455_246 3_Dịch VPCH_2_12.569_2.350_0_10 5_Xây Footer Page 36 of 149 DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn nhẹ_2_2.600_0_0_0 2_CN Thực vụ_2_850_300_224_9 4_XD dựng_2_5.166_525_28_7 TỔNG 36 Header Page 37 of 149 SỐ_10_27.985_12.474_12.707_272 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: 7.576.000 USD Tổng số dự án cấp GP: 11 dự ánTổng vốn đầu tư: 35.561.324 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiNhìn chung dự án Luxembourg có qui mô nhỏ, triển khai vướng mắc với mức hiệu trung bình khá.3.10 Đầu tư trực tiếp áoÁo nước đứng thứ 43 nước đầu tư Việt Nam nước có số dự án vốn đầu tư EU đầu tư Việt Nam Áo có dự án cấp phép hoạt động Việt Nam với tổng vốn đầu tư 5,3 triệu USD chiếm có 0,12 % tổng số vốn EU Việt Nam Nhìn chung dự án triển khai bình thường, đạt mức hiệu trung bình Áo chưa có dự án bị rút giấy phép, số dự án vừa cấp giấy phép năm 1999.Cũng giống Luxembourg đến năm 1993 Áo đầu tư vào Việt Nam Các dự án đáng ý Áo dự án vào lĩnh vực khách sạn du lịch, dự án vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp Sau bảng tóm tắt tình hình đầu tư Áo tính đến 28/02/2000:Bảng 16: Đầu tư Áo vào Việt Nam phân theo ngành(Từ ngày 01/01/1988 đến ngày 01/03/2000)TT_Chuyên ngành_Số DA_Tổng VĐT(ng.USD)_Vốn TH(ng.USD)_DT(ng.USD)_LĐ(người) 1_CN nặng_1_135_0_0_0 2_Nông lâm nghiệp_1_1.910_2.135_685_47 3_Khách sạn - Du lịch_1_2.800_160_0_5 4_Xây dựng_1_500_0_0_0 TỔNG SỐ_4_5.345_2.295_685_52 Số dự án hết hạn: dự án Vốn hết hạn: USD Số dự án giải thể: dự án Vốn giải thể: USD Tổng số dự án cấp GP: dự ánTổng vốn đầu tư: 5.345.000 USDGhi chú: Không tính đến dự án đầu tư nước ngoàiHình thức đầu tư Áo nước nửa sau bảng xếp hạng nhà đầu tư EU vào Việt Nam hai hình thức liên doanh 100% vốn nước Các dự án Áo tạo cho 52 lao động trực tiếp II Đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp EU vào Việt Nam1 Những thuận lợi1.1 Xu hoà bình, ổn định hợp tác khu vực:Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi nằm lòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung Đông Nam châu Á nói riêng Hiện khu vực động giới thương mại, vận chuyển hàng hoá, viễn thông Sau khủng hoảng hồi tháng năm 1997, tưởng khu vực bị động đó, sau có năm thôi, từ mức tăng trưởng âm thành mức tăng trưởng dương số nước Thái Lan, Malaisia, đặc biệt Nhật Bản nước mạnh kinh tế khu vực hồi phục kinh tế 1.2 Tình hình ổn định trị, kinh tế xã hội nước:Sau “mở cửa” cho nhà đầu tư nước vào, kinh tế Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt, từ nước phải thiếu ăn nước xuất gạo đứng thứ hai giới Đó thành tựu to lớn mặt kinh tế Tăng trưởng hàng năm ổn định tương đối cao từ - 9% suốt năm 1992 - 1997, riêng năm khủng hoảng (1997) nước thuộc khối ASEAN có mức tăng trưởng âm đạt mức t ăng trưởng dương 6%, kỳ tích mặt kinh tế Sau đổi có nhiều ngành nghề đời, giúp cho việc chuyển đổi cấu cách hợp lý, đào tạo cán ngày lành nghề Các tài nguyên thiên nhiên khai thác hợp lý hơn, mang lại nhiều nguồn lợi cho đất nước Chúng ta tận dụng lợi mặt vị trí địa lý việc phát triển Footer Page 37 of 149 37 Header Page 38 of 149 đường vận chuyển hàng hoá quốc tế Đây ưu mà trước ta chưa phát huy được.Thêm vào đó, lãnh đạo Đảng ngày hợp lòng dân Trong nước thuộc khối ASEAN có nhiều ổn định trị Thái Lan, Indonesia, Malasia, Philippines,… nước ta ngược lại Đảng ta ngày hoàn thiện máy, lòng tin dân Đảng Nhà nước thực dân, dân dân.2 Những khó khăn1.1 Về phía chủ quan:Mặc dù có nhiều tiến vượt bậc thời gian qua, có nhiều việc đòi hỏi phải có thời gian để đạt kết mong muốn Mặc dù có nhiều lần sửa đổi Luật ĐTNN ban hành nhiều sách khuyến khích bị nhà đầu tư phàn nàn yếu môi trường pháp lý, chồng chéo thiếu đồng cấp bệnh kinh niên nước ta Thêm vào chưa đáp ứng kịp hệ thống sở hạ tầng, đường xá, điện, nước, hệ thống ngân hàng, tài chính,…Tiếp có khoảng cách lớn công nghệ phương pháp quản lý Việt Nam EU, thiếu hụt cán giỏi công nhân kỹ thuật cao, việc tiếp nhận công nghệ cao khó khăn, nhà ĐTNN thường phải bỏ tiền để đào tạo lại cho lao động Việt Nam.Một yếu tố việc Việt Nam tham gia vào AFTA, góp phần tăng đầu tư nước khu vực, làm giảm hoạt động đầu tư tập đoàn lớn có tập đoàn EU Việt Nam phải cắt giảm thuế quan họ bị giảm quyền lực có, chắn làm giảm đầu tư.1.2 Về phía khách quan:Đó tác động tiêu cực khủng hoảng, từ năm 1997 lượng vốn đầu tư nước liên tục giảm, có nguồn vốn EU; ảnh hưởng giá đồng tiền nước khu vực nên giá công nhân, tiền phí sinh hoạt Việt Nam lại đắt lên tương đối so với nước khác khu vực; cuối tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm đi, sản xuất bị đình trệ số lĩnh vực quan trọng làm tăng số người thất nghiệp làm ứ đọng số lượng lớn sản phẩm dở dang không đưa vào sản xuất.Chương IIIđịnh hướng giải pháp tăng cường thu hút quản lý đầu tư trực tiếp eu vào việt namI Định hướng doanh nghiệp nhà nước1 Chủ trươngTrong năm tới, nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội đặt lớn Theo ước tính sơ bộ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2001 -2005 lên tới 65 - 70 tỷ USD, nguồn vốn nước cần tới 22 - 25 tỷ USD (đầu tư EU khoảng - tỷ USD), chiếm 30 -35 % tổng vốn đầu tư toàn xã hội Trong đó, nguồn vốn ODA có chiều hướng giảm qui mô vào mức độ ưu đãi; nguồn vốn vay thương mại để tự đầu tư không nhiều, phải chịu lãi suất cao, điều kiện cho vay khắt khe, chịu rủi ro biến động tỷ giá Do vậy, với việc phấn đấu động viên mức cao nguồn vốn nước, phát huy tối đa nội lực, từ phải xây dựng thực hệ thống giải pháp đồng bộ, nhằm thu hút quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư nước (ĐTNN) với yêu cầu phải gắn đầu tư trực tiếp nước với kế hoạch năm phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005 mục tiêu chiến lược đến 2010; gắn với qui hoạch, chuyển đổi cấu kinh tế; phát huy lợi so sánh, nâng cao sức cạnh tranh hiệu kinh tế, không chạy theo số lượng; thu hút sử dụng vốn ĐTNN phải bảo đảm giữ vững độc lập tự chủ, an ninh quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa Footer Page 38 of 149 38 Header Page 39 of 149 II Giải pháp nhằm tăng cường huy động sử dụng có hiệu FDI EU vào Việt Nam: Giải pháp thu hút vốn FDI 1.1 Thay đổi quan điểm nhận thứcTrước hết quan trọng vấn đề phải có nhận thức Cần phải có nhận thức quán FDI, phải xem FDI phận chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, sai lầm cho rằng, thu hút nguồn vốn FDI cần thiết giai đoạn nay, Nhà nước ta thiếu vốn, sau không cần thiết Đồng thời coi doanh nghiệp có vốn ĐTNN phận kinh tế quốc dân, phận cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận văn kiện Đảng Nhà nước Nhận thức vấn đề có tác dụng đặc biệt quan trọng việc định hướng chiến lược sách kinh tế xã hội nhằm thu hút nguồn vốn FDI Cho nên nhận thức cần tính đến vấn đề sau:Một là, cần có chia xẻ thành đạt khó khăn nhà ĐTNN Nhà nước cần có giải pháp cấp bách, tập trung cao độ hỗ trợ cho dự án hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, có chế tài thích hợp nhằm tạo ưu đãi cạnh tranh khu vực để doanh nghiệp hoạt động có hiệu hơn.Hai là, cần phải đổi tư kinh tế đồng với tư trị, tư an ninh quốc phòng để xử lý đắn mối quan hệ cặp phạm trù kinh tế trị, kinh tế - an ninh quốc phòng; kinh tế xã hội Để giải đắn cặp quan hệ cần dựa sở tư giới sau chiến tranh lạnh, giới đa cực, chạy đua vào kỷ sức mạnh kinh tế khoa học công nghệ đại.Ba là, cần phải quán quan điểm người nước làm (tức đẩy mạnh thu hút FDI) hay ta tự làm sở nguồn vốn ta vốn vay nước (chủ yếu từ ODA) Vấn đề lên vấn đề thời nhà hoạch định sách đầu tư.Có lẽ vào thời điểm nay, sau 10 năm thực đường lối “đổi mở cửa” Đảng kinh nghiệm từ khủng hoảng tài tiền tệ Châu Á,, có đủ điều kiện để bàn bạc đến kết luận việc ta tự làm mà phần lớn vốn vay ODA nước ngoài, hay cho người nước làm (thu hút FDI) mặt có lợi?Chúng ta làm chủ đất nước, nên có hai quyền mà người nước không có: quyền muốn làm gì, làm đâu, với qui mô quyền cho phép người nước làm lĩnh vực nào, theo phương thức dự án đầu tư họ Thử tính xem với hai quyền đó, 10 năm qua ta làm dự án có giá trị công nghiệp, khách sạn du lịch? Chúng ta không nên tranh luận cách trừu tượng tượng, lý thuyết chung chung, mà phải thật xuất phát từ thực tế diễn nước ta thời gian có lẽ đủ dài để đưa kết luận cần thiết, vấn đề quan trọng chiến lược phát triển tới Bốn là, gắn liền với vấn đề việc xử lý mối quan hệ vốn nước vốn nước ngoài, vốn ODA với vốn FDI.Trong năm 1991 - 1995, nước ta sử dụng 15,6 tỷ USD vốn đầu tư, trung bình năm tỷ USD, số vốn so với nước khu vực, tạo tốc độ phát triển cao, xuất phát để tính số tăng trưởng hàng năm thấp.Nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 1996 - 2000 40 -42 tỷ USD, gấp 2,7 lần năm trước Footer Page 39 of 149 39 Header Page 40 of 149 đó, lựa chọn “liệu cơm gắp mắm” Vốn nước cần huy động 21 - 22 tỷ USD, có vốn ngân sách năm khoảng tỷ USD chắn, mà nguồn vốn xem khó tăng nhanh được, nguồn thu ngân sách tăng thêm từ cần phải thoả mãn yêu cầu cấp bách tăng chi thường xuyên để trì máy nhà nước, chi phí cho giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội Hai nguồn vốn đầu tư lớn ngày quan trọng hơn, vốn đầu tư doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế vốn nhàn rỗi dân cư đại lượng khó xác định Các doanh nghiệp trước trông vào vốn vay nước ngoài, vào giai đoạn suy thoái, thua lỗ, có tích luỹ; ngân hàng nước sau cú va đập mạnh vừa qua, cần có thời gian củng cố mở rộng hoạt động tín dụng đầu tư Vốn dân bao nhiêu, huy động thành vốn đầu tư? nước mà việc thu chi tiền mặt thống trị, vàng đô la phưong tiện cất trữ có lợi hơn, tâm lý dân cư chưa thật tin vào hệ thống tài chính, ngân hàng, việc tính xác vốn đầu tư huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi dân cư điều khó khăn Như nguồn vốn đầu tư nước, có hai nguồn khó xác định, nên khả không thực kế hoạch dự kiến trường hợp xảy ra, lúc làm để bù vào chỗ thiếu hụt muốn đảm bảo tốc độ tăng trưởng dự kiến?.Đối với vốn nước, ODA có giới hạn tuỳ thuộc vào tốc độ giải ngân, ĐTNN nhiều dư địa, thu hút nhiều hay môi trường đầu tư có cải thiện hay không Trong tình hình nguồn vốn nước hạn chế có nên chủ động thêm vốn ĐTNN, hay nên giữ nguyên tỷ lệ định? Nếu coi nhiệm vụ có tính chiến lược vài chục năm tới tăng trưởng với tốc độ cao ổn định, lời giải toán phải tranh thủ nguồn vốn huy động để đảm bảo mục tiêu đó, mà không nên tự định giới hạn cho việc huy động nguồn vốn đầu tư.Ngoài vấn đề nêu thuộc nhận thức tầm vĩ mô, cần lưu ý nhận thức quan điểm vấn đề cụ thể, việc chuyển giao công nghệ, nhập thiết bị qua sử dụng hoạt động ĐTNN, tranh chấp chủ thợ doanh nghiệp, tình trạng gọi “chảy máu chất xám” việc chuyển dịch lao động cán kỹ thuật từ khu vực Nhà nước sang doanh nghiệp có vốn ĐTNN 1.2 Nâng cao chất lượng qui hoạch thu hút ĐTNN:Qui hoạch ĐTNN phải phận hữu qui hoạch tổng thể nguồn lực chung nước, gồm vốn nguồn lực nước, vốn ODA, vốn ĐTNN sở phát huy cao độ nội lực; tự đầu tư thiết phải để doanh nghiệp nước đầu tư; phải gắn chặt với qui hoạch ngành, lãnh thổ, sản phẩm chủ yếu đặt chiến lược phát huy cao độ nội lực, bảo hộ hợp lý sản xuất nước, gắn với tiến trình hội nhập nâng cao sức cạnh tranh hiệu kinh tế Qui hoạch ĐTNN phải kết hợp từ đầu với an ninh, quốc phòng; dự án lớn thẩm định định đầu tư phải gắn với an ninh, quốc phòng.Khuyến khích mạnh mẽ ĐTNN vào ngành công nghiệp chế biến xuất công nghệ cao, công nghiệp khí, điện tử, lượng, ngành ta mạnh nguyên liệu lao động Cần có sách, chế, biện pháp để tạo bước chuyển hướng mạnh ĐTNN vào xuất khẩu, góp phần tích cực làm biến đổi cấu kinh tế phân công lao động xã hội.Trên sở Footer Page 40 of 149 40 Header Page 41 of 149 đó, hình thành danh mục dự án gọi vốn ĐTNN cho thời kỳ 2001 - 2005, xác định rõ sản phẩm, công suất, tiến độ, trình độ công nghệ, thị trường tiêu thụ, địa bàn thực dự án, sách khuyến khích, ưu đãi Giải pháp quản lý sử dụng 2.1 Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước FDI: Sau tạo dựng môi trường pháp lý chế sách thông thoáng, hấp dẫn, vấn đề then chốt có tính định việc đạo điều hành tập trung, thống kiên Chính phủ, việc nghiêm túc thực Bộ, ngành địa phương.Xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ Bộ tổng hợp, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh việc quản lý hoạt động ĐTNN theo thẩm quyền, trách nhiệm Cơ quan quản lý Nhà nước, tránh chồng chéo đời văn quản lý sai lệch vi phạm luật Bộ Kế hoạch Đầu tư bảo đảm thực đầy đủ vai trò quan quản lý Nhà nước ĐTNN, giúp Chính phủ quản lý thống hoạt động vấn đề phát sinh hoạt động doanh nghiệp ĐTNN Các Bộ, ngành địa phương thực quản lý Nhà nước ĐTNN theo chức năng, thẩm quyền qui định theo Luật Đầu tư nước ngoài, Nghị định Chính phủ.Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn, tập trung giải vấn đề phát sinh, giúp đỡ doanh nghiệp giải khó khăn xử lý kịp thời vi phạm pháp luật; giám sát, kiểm tra cán thừa hành thực nghiêm túc qui định luật pháp, sách, chủ trương Nhà nước, kịp thời xử lý cán có hành vi tham nhũng, sách nhiễu, tiêu cực.Cần qui định cụ thể chế độ kiểm tra quan quản lý nhà nước để chấm dứt kiểm tra tuỳ tiện, tránh hình hoá kinh tế doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm giám sát doanh nghiệp áp dụng chế tài vi phạm pháp luật doanh nghiệp.Cần triệt để kiên việc qui định rõ ràng, minh bạch thủ tục hành khâu, cấp; công khai qui trình, thời hạn, trách nhiệm xử lý thủ tục hành lĩnh vực ĐTNN; trì thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư.Có Bộ máy quản lý Nhà nước lĩnh vực ĐTNN trở nên bớt cồng kềnh hoạt động có hiệu 2.2 Chú trọng công tác cán đào tạo công nhân kỹ thuật, tăng cường lãnh đạo Đảng, hoạt động Công đoàn tổ chức đoàn thể Doanh nghiệp có vốn ĐTNN:Trong hoạt động ĐTNN, công tác cán đặc biệt quan trọng cán vừa tham gia hoạch định sách, vừa người vận dụng luật pháp, sách để xử lý tác nghiệp hàng ngày liên quan đến hoạt động ĐTNN Cán quản lý Việt Nam liên doanh đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ lợi ích Nhà nước Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam, người lao động; đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật Do đó, phải đặc biệt trọng đến công tác đào tạo nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lực trình độ chuyên môn đội ngũ công chức Nhà nước cấp, đội ngũ cán Việt Nam doanh nghiệp ĐTNN; trước mắt tập trung vấn đề sau:- Xây dựng Qui chế cán Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị quản lý doanh nghiệp liên doanh, cần qui Footer Page 41 of 149 41 Header Page 42 of 149 định rõ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ trị; trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi cán sau thời gian làm việc doanh nghiệp ĐTNN; chế độ báo cáo, kiểm tra Hiện nay, Ban Tổ chức TW phối hợp với Bộ liên quan nghiên cứu chuyên đề quan trọng để trình Bộ Chính trị.- Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức đào tạo qui cán làm công tác ĐTNN, cán quản lý doanh nghiệp có vốn ĐTNN.- Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thành năm 2000 việc tập huấn số cán Việt Nam làm việc doanh nghiệp liên doanh, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, luật pháp, kinh nghiệm cần thiết nhất.- Bộ Lao động - Thươngbinh Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp tổ chức đào tạo công nhân lành nghề làm việc cho doanh nghiệp ĐTNN.- Ban Tổ chức TW Đảng qui định hướng dẫn phương thức sinh hoạt nội dung hoạt động tổ chức Đảng doanh nghiệp có vốn ĐTNN, phù hợp với đặc điểm loại hình doanh nghiệp này.- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kế hoạch vận động thành lập Công đoàn tất doanh nghiệp ĐTNN nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Công đoàn doanh nghiệp này; Chính phủ xem xét hỗ trợ phần kinh phí cho tổ chức công đoàn doanh nghiệp Xây dựng tổ chức công đoàn thật trở thành người bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp người lao động; giáo dục kỷ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp cho công nhân, quan hệ hợp tác xây dựng với chủ đầu tư, đóng góp vào hiệu sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp 2.3 Kinh nghiệm nước ngoài:Bài học rút từ khủng hoảng kinh tế châu Á cho thấy hầu hết doanh nghiệp sụp đổ quản lý yếu nguồn đầu tư Đầu tư có hiệu đóng vai trò quan trọng việc trì nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp nhà quản lý doanh nghiệp tìm cách giảm chi phí vào dự án lớn, giảm đầu tư qui mô lớn để tăng hiệu đầu tư.Thực tế nước châu Á cho thấy, biện pháp chủ yếu nhà quản lý áp dụng để giảm chi phí vào dự án lớn thương lượng giá thấp với nhà cung cấp Một cách khác cắt giảm chi phí phần dự án, trì hoãn hay huỷ bỏ phận dự án nhằm giảm chi phí đầu tư, mà không tính toán kỹ, vác vấn đề nảy sinh liên quan công suất, chức thiết bị hay chất lượng sản phẩm, điều không tránh khỏi Nhiều doanh nghiệp nâng cao tối đa hiệu đầu tư (tức mối quan hệ suất với chi phí đầu tư) lời giải cho toán tiến hành song song việc cắt giảm chi phí đầu tư tăng suất lao động.Các chuyên gia thuộc công ty tư vấn McKinsey & Co (Thái Lan) tìm yếu tố định hiệu quản lý đầu tư Công trình nghiên cứu “Nghệ thuật mua bán” họ nêu cụ thể phân tích yếu tố đầu tư trước thông qua toàn dự án Theo chuyên gia, trước thông qua dự án, cần phân tổng đầu tư làm nhiều phần tiến hành đánh giá cụ thể, chi tiết phần Quyết định thực đầu tư lớn phải tiến hành sở giá trị thực tế toàn dự án đó: Điều chỉnh kế hoạch để đạt lợi ích cao khâu quan trọng Tăng tốc độ thực dự án lựa chọn việc hoàn thành sớm dự án đem lại lợi ích thực sự, vài trường hợp cần điều chỉnh tốc độ để xem xét kỹ lưỡng khả cắt giảm chi phí Tặng thưởng thành viên tham gia dự án có thành tích giảm chi phí đầu tư, dựa hiệu công việc thực tế việc nên làm Thực tự hoàn toàn thiết kế, nhằm khuyến khích nhà thiết Footer Page 42 of 149 42 Header Page 43 of 149 kế nhân viên dự án tìm phương án, giải pháp thiết kế mới, phù hợp qui định tiêu chuẩn kỹ thuật dự án điều thiếu Cuối cùng, việc chấp thuận giải pháp thiết kế tối ưu, với chi phí đầu tư thấp có ý nghĩa định tương lai dự án Kết luận : Tuy có dự án số vốn đầu tư chưa thật cao so sánh với tiềm kinh tế mình, đầu tư trực tiếp Liên minh châu Âu EU có đóng góp tương đối quan trọng trình phát triển kinh tế Việt Nam Các dự án EU có dự án lớn dự án tập trung lĩnh vực rất quan trọng lĩnh vực thông tin, hay lĩnh vực dầu khí ngân hàng - tài Đó lĩnh vực nòng cốt kinh tế nước ta nước ta tiến lên xây dựng nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm với việc chuyển đổi cấu kinh tế ta theo hướng tiến Chính vậy, bên cạnh việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị để thu hút nguồn vốn đầu tư ngày tăng nữa, cần phải quản lý sử dụng nguồn vốn thật có hiệu để đóng góp cho nghiệp phát triển đất nước Đây nội dung đề tài này.Em xin trân trọng cảm ơn TS-NGUYỄN THỊ HỒNG THUỶ tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề thực tập này.Đồng thời em xin cảm ơn tới chuyên viên, cán thuộc Viện Kinh tế giới cung cấp tài liệu cần thiết cho trình thực tập ý kiến hay tạo điều kiện cho việc hoàn thiện chuyên đề thuận lợi hơn.Một lần nữa, em mong muốn có góp ý phê bình Thầy cô bạn đọc cho đề tài em ngày hoàn chỉnh Em xin cảm ơn Tài liệu tham khảo: Europe from A to Z (tài liệu Uỷ ban châu Âu - European Documentation) EU - ASEAN Relations (Tài liệu Uỷ ban châu Âu) Foreign Direct Investment WB Giáo trình Kinh tế Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Học trình Đầu tư trực tiếp nước WB International Investment: Towards 2002 UN Tạp chí Kinh tế Dự báo Tạp chí Nghiên cứu châu Âu Tạp chí Thương mại 10 Tạp chí Công nghiệp 11 World Economic Outlook (Tài liệu IMF) 12 Europe in ten points by Pascal Fontaine (Tài liệu Uỷ ban Châu Âu) 13 Enterprise reform and foreign investment in Viet Nam (Tài liệu OECD) Footer Page 43 of 149 43 Header Page 44 of 149 14 The Importance of increased FDI for Việt Nam (phát biểu Bà Phạm Chi Lan Phó Chủ tịch VCCI Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân ngày tháng năm 2000) Footer Page 44 of 149 44 Header Page 45 of 149 Footer Page 45 of 149 45 ... of 149 CHNG II TèNH HèNH U T TRC TIP CA EU VO VIT NAM I - Tỡnh hỡnh FDI núi chung v u t trc tip ca EU núi riờng ti Vit Nam Tỡnh hỡnh FDI núi chung ti Vit Nam ó hn 10 nm ó i qua k t Nh nc ban hnh... t Vit Nam cha phi l th trng u t hp dn i vi EU, hay EU cha mn m vi Vit Nam lnh vc ny Di õy l bng u t trc tip hai nm 1997 v 1998 ca EU v Vit Nam: Bng 6: Cỏc d ỏn FDI ca EU c cp phộp ti Vit Nam hai... Tng s FDI ca EU_ 40_684.257_26_273.846_40,02% Tng FDI chung_ 313_3.993.471_208_1.846.223_46,23% Di õy l hỡnh minh ho t l u t trc tip ca EU vo Vit Nam, xột theo t l so vi tng s FDI vo Vit Nam (tớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM, TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM, TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay