Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

114 101 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:33

Header Page of 149 LUẬN VĂN: Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) thành lập ngày 26/4/1957, ngân hàng lớn Việt Nam Trước năm 2000, ngân hàng chủ yếu tập trung vào dự án lớn, Tổng công ty lớn Nhà nước, nên thường biết đến ngân hàng Chính phủ Đến nay, điều kiện phát triển mạnh mẽ chế thị trường, ngân hàng đă có định hướng chiến lược hoạt động, có hoạt động tín dụng Giai đoạn 2001-2005, cấu tín dụng chuyển đổi cách từ hoạt động sách (cho vay theo kế hoạch Nhà nước) chủ yếu sang cho vay thương mại Một mục tiêu BIDV đặt đạt thay đổi mạnh mẽ cấu, đặc biệt chuyển dịch cấu khách hàng Từ năm 2005, BIDV đă xác định mục tiêu ưu tiên phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Đây bước chuyển biến phù hợp với điều kiện lĩnh vực tín dụng xuất ngày nhiều ngân hàng tham gia cạnh tranh DNNVV trở thành đối tượng khách hàng nhiều tiềm Ở Việt Nam nước khác giới, DNNVV ngày khẳng định vai tṛ kinh tế Theo thống kê, DNNVV chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp 40% GDP, thu hút 50% tổng số lao động, chiếm 17,26% tổng nộp ngân sách nhà nước Điều quan trọng DNNVV có vai tṛ to lớn mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, khai thác tiềm đất nước Những năm gần đây, bắt đầu nhận thức quan tâm đến tầm quan trọng DNNVV, thể chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước ta như: Hiến pháp 1992, Luật doanh nghiệp năm 1999 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2000) đă thức thức thừa nhận tạo điều kiện b́ nh đẳng pháp lý cho hoạt động DNNVV; Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ; Chỉ thị 40/2005/CT-TTg ngày 16/12/2005 Thủ tướng Footer Page of 149 Header Page of 149 Chính phủ việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; Quyết định 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV 2005-2010 Chính phủ không ngừng có bước tiến tích cực việc tiếp thu kinh nghiệm quý bỏu từ cỏc nước có DNNVV hoạt động hiêu quả, thông qua hội thảo nước, khuyến khích dự án phát triển DNNVV nước ta Ngày 29/11/2000, Hà nội, Ngân hàng giới (WB) đă công bố báo cáo: “Việt Nam tiến vào kỷ 21” với đề xuất đưa trụ cột chiến lược phát triển kinh tế Việt nam trụ cột là: “Tạo dựng môi trường giúp đỡ doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV” Mặc dù vậy, với đặc thù nhiều bất lợi, DNNVV chịu nhiều tác động tiêu cực kinh tế có biến động lớn Trong năm gần đây, Việt Nam đă tham gia hội nhập quốc tế, DNNVV Việt Nam gặp phải nhiều thách thức, khó khăn lớn thiếu vốn Kênh huy động vốn chủ yếu doanh nghiệp ngân hàng thương mại, nhiên, phần lớn tín dụng tập trung vào doanh nghiệp lớn, v́ DNNVV phải huy động vốn từ nguồn không thức như: vốn tiết kiệm chủ doanh nghiệp, vốn vay cá nhân thông qua mối quan hệ thân tín, vay vốn với lăi suất cao - lần so với lăi suất ngân hàng Ngoài ra, lăi suất vay ngân hàng thấp thủ tục vay phức tạp với quy định khắt khe tài sản chấp xem xét tín khả thi dự án khiến cho DNNVV khó tiếp cận nguồn vốn vay dễ lâm vào t́nh trạng thiếu vốn trầm trọng Sự chuyển dịch cấu khách hàng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, có việc tập trung nhiều vào DNNVV xuất phát từ nhận thức rơ vai tṛ, tiềm điều kiện khó khăn vốn doanh nghiệp Đồng thời, điều kiện phát triển DNNVV Việt Nam nay, BIDV nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực từ việc phát triển tín dụng DNNVV Tuy Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam mở rộng quan hệ tín dụng với đối tượng khách hàng chậm nhiều ngân hàng thương mại khác với tiềm uy tín ḿnh, BIDV có nhiều hội thành công có phương hướng, giải pháp đắn Footer Page of 149 Header Page of 149 V́ vậy, tác giả luận văn lựa chọn vấn đề “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn từ việc tổng kết lý luận phân tích thực trạng chuyển biến hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam để t́m giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng DNNVV T́nh h́ nh nghiên cứu Nhận thức tầm quan trọng việc nghiên cứu t́m giải pháp phát triển DNNVV nước ta, đặc biệt giải pháp tăng cường hỗ trợ TDNH, đến đă có nhiều công tŕnh nghiên cứu góc độ quy mô khác như: công tŕnh GS TS Nguyễn Đ́nh Hương - “Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002; công tŕnh nghiên cứu “Chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam” “Đổi chế sách hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam đến năm 2005”do PGS, PTS Nguyễn Cúc chủ tŕ; công tŕnh hai tác giả Vũ Quốc Tuấn Hoàng Thu Hoà - “Phát triển DNNVV, kinh nghiệm nước phát triển DNNVV Việt Nam”, Nxb thống kê, 2001; Luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam tŕnh hội nhập quốc tế”, tiến sĩ Phạm Văn Hồng thực năm 2007 Ngoài ra, đă có nhiều dự án liên quan như: dự án Uỷ ban tài trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ “Dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh đối phát triển DNNVV”, 1997; Dự án USNIE/95/004 “Hoàn thiện sách vĩ mô phát triển DNNVV”; Bản “Nghiên cứu xúc tiến DN công nghiệp vừa nhỏ” Viện nghiên cứu Nomura, tháng 10/1999 Đối với hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, đă có luận án Tiến sĩ kinh tế TS Trần Văn Hiệu - “Xây dựng khách hàng bền vững Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” (2008) số luận văn thạc sỹ khác nghiên cứu góc độ nghiệp vụ ngân hàng Tuy nhiên, chưa có công tŕnh nghiên cứu góc độ kinh tế trị hoạt động tín dụng DNNVV BIDV v́ hoạt động triển khai mạnh mẽ ngân hàng từ năm 2005 đến V́ việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm phát triển tín dụng DNNVV cho tương xứng với tiềm BIDV cần thiết Footer Page of 149 Header Page of 149 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Góp phần làm rơ sở lý luận thực tiễn phỏt triển tớn dụng ngõn hàng núi chung Ngân hàng Đầu tư Phát triển nói riêng DNNVV Từ đề xuất số giải pháp tăng cường tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam nhóm doanh nghiệp 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rơ cần thiết phát triển TDNH DNNVV nước ta phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Luận văn nghiên cứu thực trạng t́nh h́ nh tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV nước ta từ có Luật doanh nghiệp năm 2000 đến nay, t́m hiểu cụ thể hoạt động tín dụng BIDV DNNVV Trên sở luận văn đưa số giải pháp phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu khái quát t́nh h́ nh phát triển tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV có đăng ký kinh doanh Việt Nam từ năm 2000 đến nay, từ tập trung t́m hiểu hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển DNNVV giai đoạn 2005 - 2009 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, khoá luận đă sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; phương pháp trừu tượng hoá khoa học; phương pháp phân tích, tổng hợp Đóng góp luận văn Về lý luận, luận văn hệ thống hoá nội dung tín dụng ngân hàng DNNVV, gắn liền với đặc thù doanh nghiệp điều kiện nay, đồng thời làm rơ cần thiết phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV nước ta Về thực tiễn, luận văn khái quát t́nh h́ nh phát triển tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam, từ sâu nghiên cứu phát triển tín dụng DNNVV Ngân Footer Page of 149 Header Page of 149 hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - trường hợp điển h́ nh ngân hàng thương mại quốc doanh tŕnh hướng tới nhóm khách hàng DNNVV, t́m bất cập đề xuất giải pháp khắc phục Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết Footer Page of 149 Header Page of 149 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm, h́ nh thức tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng, sau thời gian định lại quay với lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu [7] Theo quan điểm này, phạm trù tín dụng có nội dung chủ yếu là: tính chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hoàn trả Như vậy, tín dụng mối quan hệ kinh tế người cho vay người vay thông qua vận động giá trị, vốn tín dụng biểu h́ nh thức tiền tệ hàng hóa Quá tŕnh thể qua giai đoạn sau: Thứ nhất, phân phối tín dụng h́ nh thức cho vay Ở giai đoạn này, giá trị vốn tín dụng chuyển sang người vay, có bên nhận giá trị bên nhượng giá trị Thứ hai, sử dụng vốn tŕnh tái sản xuất Người vay sau nhận giá trị vốn tín dụng, họ quyền sử dụng giá trị để thỏa măn nhu cầu sản xuất tiêu dùng ḿnh Tuy nhiên, người vay quyền sử dụng khoảng thời gian định mà không quyền sở hữu giá trị Thứ ba, giai đoạn kết thúc ṿng tuần hoàn tín dụng Sau vốn tín dụng đă hoàn thành chu ḱ sản xuất để trở h́ nh thái tiền tệ th́ vốn tín dụng người vay hoàn trả lại cho người cho vay Có nhiều h́ nh thức tín dụng như: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước, tín dụng tiêu dùng, tín dụng quốc tế…Trong đó, tín dụng ngân hàng h́ nh thức phổ biến có vai tṛ quan trọng kinh tế Đồng thời, giữ vị trí Footer Page of 149 Header Page of 149 chủ chốt hoạt động ngân hàng “Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định”[15] Như vậy, tín dụng ngân hàng hiểu quan hệ kinh tế bên ngân hàng bên khách hàng, ngân hàng chuyển tiền hay tài sản cho khách hàng với thoả thuận hoàn trả gốc lăi thời gian định Tín dụng ngân hàng bao gồm hoạt động là: cho vay, bảo lănh, cho thuê tài Tín dụng ngân hàng khác với loại h́ nh tín dụng khác ngân hàng cho khách hàng vay từ nguồn vốn nhận gửi từ dân cư, doanh nghiệp, tổ chức khác…và hưởng lợi từ chênh lệch lăi suất cho vay lăi suất tiền gửi Tín dụng hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro V́ tín dụng ngân hàng phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 1.1.1.2 H́nh thức tín dụng ngân hàng Căn thời hạn tín dụng phân chia thành loại tín dụng sau: Một là, cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn năm Mục đích loại cho vay thường tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động Hai là, cho vay trung hạn: loại cho vay có thời hạn từ đến năm Mục đích loại cho vay tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định Ba là, cho vay dài hạn: loại cho vay có thời hạn năm, loại cho vay thường nhằm tài trợ đầu tư vào dự án lớn Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng, có loại tín dụng sau: Thứ nhất, cho vay bảo đảm: loại cho vay tài sản chấp, cầm cố bảo lănh người khác mà dựa vào uy tín thân khách hàng vay vốn để định cho vay Thứ hai, cho vay có bảo đảm: loại cho vay dựa sở bảo đảm cho tiền vay chấp, cầm cố, bảo lănh bên thứ ba khác Dựa vào phương thức vay, tín dụng chia thành hai loại là: cho vay theo vay cho vay theo hạn mức tín dụng Căn vào phương thức hoàn trả vốn vay, có loại tín dụng sau: Footer Page of 149 Header Page of 149 Một là, cho vay có kỳ hạn trả nợ hay c ̣n gọi cho vay trả nợ lần đáo hạn Hai là, cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay c ̣n gọi cho vay trả góp Ba là, Cho vay trả nợ nhiều lần phụ thuộc vào khả tài người vay Việc lựa chọn h́ nh thức vay phụ thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh khách hàng mức độ đáp ứng yêu cầu quy định ngân hàng đặt 1.1.2 Vai tṛ đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 1.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Các quốc gia sử dụng tiêu chí khác để phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Hiện có hai nhóm tiêu chí phổ biến là: tiêu chí định tính tiêu chí định lượng Tiêu chí định tính dựa đặc trưng DNNVV như: tŕnh độ chuyên môn hoá thấp, số đầu mối quản lý ớt…Tiêu chí có ưu phản ánh chất vấn đề thường khó xác định thực tế, sử dụng Tiêu chí định lượng gồm tiêu thức như: số lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận Ở nước, tiêu chí đa dạng, 12 nước khu vực thuộc APEC, tiêu chí số lao động sử dụng phổ biến (11/12 nước sử dụng, chiếm 91,67%) Các tiêu chí khác tuỳ theo điều kiện nước: vốn đầu tư (3/12 nước sử dụng, chiếm 25%), tổng giá trị tài sản (4/12 nước sử dụng, chiếm 33,33%, doanh thu (4/12 nước sử dụng, chiếm 33,33%), tỷ lệ vốn góp (1/12 nước sử dụng, chiếm 8,33%) Số lượng tiêu chí có từ đến hai cao ba tiêu chí phân loại Việt Nam phân loại DNNVV theo tiêu chí phổ biến số lao động thường xuyên vốn sản xuất Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 quy định: “DNNVV sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đă đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động trung b́ nh hàng năm không 300 người” Theo tiêu chí th́ hầu hết doanh nghiệp nước ta DNNVV, đối tượng DNNVV đề cập tới bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xă, doanh nghiệp nhà nước, hộ kinh doanh cá thể thoả măn tiêu chí Nghị định 90 Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam có tiêu chí xác định DNNVV để đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành sau: Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV mức quy mô vừa (điểm quy mô từ 12 đến 21 điểm) quy mô nhỏ (điểm quy mô 12 điểm) Đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện xếp hạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV: DNNVV xác định theo tiêu chí pháp luật quy định (hiện theo Nghị định 90/2001/NĐ-CP Chính phủ) 1.1.2.2 Vai tṛ doanh nghiệp nhỏ vừa Xét mặt lịch sử, đời phát triển nước tư có đại công nghiệp phát triển gắn với công ty, tập đoàn kinh tế lớn - vốn khởi đầu từ xí nghiệp, công trường thủ công sản xuất nhỏ Trong tŕnh phát triển, tích tụ tập trung vốn với tŕnh cạnh tranh gay gắt xí nghiệp nước nước đă tạo tập đoàn kinh tế lớn ngày Tuy vậy, nước tư phát triển, DNNVV giữ vị trí quan trọng Sau thời kỳ suy thoái kinh tế, khu vực DNNVV trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy mở rộng cạnh tranh, ổn định kinh tế, pḥng ngừa nguy khủng hoảng Đặc biệt, Cách mạng khoa học công nghệ ngày phát triển đă tạo điều kiện cho DNNVV nhiều hội tập trung kỹ thuật, có khả sản xuất sản phẩm không thua doanh nghiệp lớn Mặc khác, xét phạm vi toàn cầu nay, doanh nghiệp chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh chất lượng công nghệ Trong điều kiện này, lợi doanh nghiệp có quy mô lớn bị giảm sút Sự phát triển chuyên môn hoá hợp tác hoá đă làm phát triển mô h́ nh sản xuất kiểu vệ tinh, DNNVV vệ tinh doanh nghiệp lớn Ở Việt Nam, vai tṛ DNNVV phát triển kinh tế - xă hội thể sau: Thứ nhất, DNNVV đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Footer Page 10 of 149 Header Page 100 of 149 Bốn là, đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào bao gồm: số lượng, nhà cung cấp, nhập khẩu, dự phũng rủi ro Năm là, đánh giá phương diện tổ chức thực như: đội ngũ cán bộ, trỡnh độ kinh nghiệm, tay nghề công nhân… 3.2.2.3 Nâng cao kỹ doanh nghiệp nhỏ vừa việc tiếp cận tín dụng ngân hàng Tăng cường quan hệ doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng Bên cạnh việc nâng cao lực quản trị thân doanh nghiệp núi chung quản trị tài chớnh núi riờng thỡ thõn việc nõng cao lực, kỹ DNNVV việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng đóng vai trũ quan trọng Trờn thực tế, nhiều DNNVV hoạt động có số kinh doanh - tài tốt gặp khó khăn lúng túng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, có dịch vụ tín dụng Việc nâng cao lực, kỹ tiếp cận dịch vụ ngân hàng đề cập đến qui trỡnh nghiệp vụ cụ thể doanh nghiệp cần nắm bắt tiếp cận dịch vụ Trong việc vay tiền, doanh nghiệp người mua quyền sử dụng vốn, hoạt động coi tỡm kiếm người tài trợ vốn cho hoạt động kinh doanh mỡnh Để tổ chức tín dụng tin tưởng vào ý định khả hoàn trả vốn vay, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề như: chuẩn bị hồ sơ vay vốn vấn để vay vốn; chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cán tín dụng kiểm tra thực tế doanh nghiệp; ký kết thực hợp đồng; chuẩn bị cho việc kiểm tra sử dụng tiền vay tổ chức tín dụng; trả nợ xử lý nợ cú vấn đề (nếu có); xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) Tại kinh tế phát triển cũn tỷ lệ lớn DNNVV không khai thác triệt để tiện ích dịch vụ ngân hàng đem lại Bên cạnh đó, việc sử dụng toán tiền mặt cũn phổ biến Vỡ vậy, cỏc nhõn viờn nghiệp vụ doanh nghiệp khụng cú hiểu biết thấu đáo hỡnh thức tớn dụng ngõn hàng cung cấp, thuận lợi khú khăn việc sử dụng loại hỡnh dịch vụ khác Điều dẫn đến việc doanh nghiệp không nắm qui trỡnh đũi hỏi ngõn hàng việc tiếp cận loại dịch vụ Mặc dự cỏc ngõn hàng luụn cú cỏc qui trỡnh theo tiờu chuẩn để đánh giá khách hàng thẩm định tín dụng, nhiên, việc DNNVV có thời gian dài sử dụng Footer Page 100 of 149 Header Page 101 of 149 dịch vụ ngân hàng tạo điều kiện cho ngân hàng có nhiều thông tin doanh nghiệp để phục vụ cho việc định cấp tín dụng sau Hoạt động phát triển DNNVV gắn liền với uy tín thân người chủ doanh nghiệp Quá trỡnh giao dịch với ngõn hàng phần giỳp cho ngõn hàng cú thờm thụng tin uy tớn cỏch thức kinh doanh doanh nghiệp Uy tớn kinh doanh, chiến lược phát triển (ngắn hạn hay dài hạn), cách tiếp cận rủi ro (cẩn thận hay ưa mạo hiểm) người chủ doanh nghiệp yếu tố ngân hàng xem xét cân nhắc Tất yếu tố nêu không đóng vai trũ then chốt việc đưa định ngân hàng có ảnh hưởng chừng mực định định cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng việc tăng cường quan hệ ngân hàng với DNNVV, việc gặp gỡ tiếp xúc định kỳ doanh nghiệp ngân hàng xúc tiến số địa bàn số ngân hàng, có BIDV Trong số trường hợp, hoạt động hỗ trợ tổ chức hiệp hội ngành nghề, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp địa phương…Tuy nhiên vấn đề giải tốt DNNVV chủ động việc tiếp cận, giới thiệu doanh nghiệp mỡnh với cỏc ngõn hàng, tham gia tớch cực vào cỏc tổ chức, hiệp hội để trao đổi thông tin hỗ trợ, tư vấn hoạt động tín dụng với ngân hàng KẾT LUẬN Bước vào thời kỳ mới, kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện hơn, yêu cầu đặt trỡnh phát triển kinh tế, xó hội đũi hỏi doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành nhanh chóng mặt Trong thời gian tới, với điều kiện vốn, lực quản lý, trỡnh độ khoa học công nghệ cũn hạn chế, quy mô hoạt động vừa nhỏ chiếm ưu hoạt động doanh nghiệp nước ta Tuy nhiên, định hướng phát triển Đảng Nhà nước ta DNNVV không dừng lại phát triển số lượng mà quan trọng thay đổi chất lượng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vỡ vậy, mặt nhà nước tiếp tục tạo điều kiện cho DNNVV hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn điều kiện khủng Footer Page 101 of 149 Header Page 102 of 149 hoảng kinh tế, mặt khác cần có những sách phát triển DNNVV theo hướng mở rộng quy mô sản xuất, tiến lên sản xuất lớn xó hội chủ nghĩa Một khó khăn cho phát triển DNNVV thiếu vốn Cùng với trỡnh phát triển kinh tế thị trường, nguồn vốn tín dụng thương mại, cho vay nặng lói hay tín dụng nhà nước ngày bộc lộ nhiều hạn chế Do nguồn vốn tín dụng ngân hàng trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tích luỹ thực tái sản xuất mở rộng, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng đại quy luật kinh tế thị trường Nhận thức xu hướng trên, đồng thời thực tế hiệu kinh tế thu từ việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho DNNVV rừ ràng, đến ngân hàng có chiến lược hướng tới đối tượng khách hàng BIDV ngân hàng thực phát triển tín dụng với DNNVV muộn so với nhiều ngân hàng thương mại khác đến đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tín dụng DNNVV BIDV chưa tương xứng với tiềm ngân hàng nhu cầu doanh nghiệp cũn tồn nhiều khó khăn từ hai phía: ngân hàng DNNVV Vỡ vậy, việc tỡm giải pháp mở rộng tín dụng với DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cần thiết Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành cỏc nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá lý luận DNNVV, tín dụng ngân hàng; đặc điểm quan hệ tín dụng ngân hàng DNNVV cần thiết phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động tín dụng ngân hàng - Đề xuất số giải pháp đồng nhằm tăng cường tín dụng DNNVV cho phù hợp với tiềm vốn có Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam DNNVV nước ta, từ mang lại lợi ích trước mắt lâu dài cho ngân hàng doanh Footer Page 102 of 149 Header Page 103 of 149 nghiệp Thông qua đó, góp phần giúp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thực tốt nhiệm vụ kinh tế xó hội Nhà nước giao cho Footer Page 103 of 149 Header Page 104 of 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Biên tập Nxb Chính trị quốc gia (2006), Quy định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Nxb Chính trị quốc gia Ban Biên tập Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, (2000), Chính sách, pháp luật số giải pháp hỗ trợ DNVVN quốc dooanh (2000), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội BIDV (2004 – 2008), Báo cáo thường niên từ năm 2004 đến năm 2008 BIDV (2004 – 2008), Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2004 đến năm 2008 Nguyễn Cúc (2000), Đổi chế sách hỗ trợ phát triển DNVVN Việt Nam đến năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Tiến Cường - Trần Kim Bảo (1999), Một số vấn đề phát triển DNVVN giới Việt Nam, Tài liệu hội thảo DNVVN năm 1999 Pḥng thương thương mại công nghiệp tổ chức Nguyễn Đăng Dờn (2002), Tín dụng – Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Thị Thu Hằng (2002), Tạo việc làm tốt sách phát triển doanh nghiệp nhỏ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Học viện Ngân hàng, Khoa Tiền thị trường vốn (2007), Tài liệu giảng dạy mụn Lý Thuyết tiền tệ ngõn hàng hệ ĐH quy 12 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Giáo tŕnh Kinh tế trị Mác Lênin thời kỳ độ lên CNXH, Nxb Chính trị quốc gia 13 Phạm Xuân Ḥe (2005), Môi trường hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam – thời thách thức, Tài liệu hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nh́ n đến năm 2020” Footer Page 104 of 149 Header Page 105 of 149 14 Nguyễn Đ́nh Hương (2002), Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Trịnh Ngọc Lan ( 2005), “Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa: V́ khó?”, Báo điện tử - Thời báo kinh tế Việt Nam, 08/12 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/201/NHNN ngày 31-122001 Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 18 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008), Chính sách phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008), Báo cáo tổng kết t́nh h́ nh hoạt động kinh doanh giai đoạn 2001-2008 Công ty cho thuê tài 20 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008), Báo cáo tài 2007 -2008 Công ty cho thuê tài 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2002), Quyết định số 286/202/QĐ-NHNN ngày 3-42002 Quy chế đồng tài trợ tổ chức tín dụng 22 IFG Development Innitatives Ltd, The World Bank (2005), Tài liệu đổi Ngân hàng Việt Nam, kế hoạch tái cấu BIDV 23 Nguyễn Ngọc Phúc (2005), “Một số nhận thức vị trí, vai tṛ doanh nghiệp nhỏ vừa công phát triển kinh tế xă hội đất nước”, Tạp chí Quản lý kinh tế, ( 2), tr.14-18 24 Hồ Xuân Phương -Đỗ Minh Tuấn - Chu Minh Phương (2002), Tài hỗ trợ DNNVV, Nxb Tài 25 Hoàng Xuân Quế (2007), Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho DNNVV”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, ( 346), tr.28-37 26 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giỏo trỡnh lý thuyết tài chớnh - tiền tệ, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản Đông Nam Á ( 2003), “Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhật Bản”, Báo điện tử - Bộ Kế hoạch Đầu tư Footer Page 105 of 149 Header Page 106 of 149 28 Tổng cục Thống kê (2002), Kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội 29 Nguyễn Minh Tuấn (2007), “Ứng dụng hệ thống tính điểm tín dụng việc nâng cao khả tiếp cận tài doanh nghiệp vừa nhỏ” ( DNVVN), Tạp chí nghiên cứu tài kế toán, (2), tr.20-21 30 Vũ Quốc Tuấn - Hoàng Thu Hoà (2001), Phát triển DNVVN: Kinh nghiệm nước phát triển DNVVN Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 31 Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 32 VCCI (2002), Khảo sát nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, Tài liệu lưu hành nội 33 VCCI (2006), Báo cáo kết điều tra doanh nghiệp, Tài liệu lưu hành nội 34 VCCI (2002), Doanh nghiệp Việt Nam – tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính, Tài liệu tham khảo 35 Viện Konrad Adenauer (2005), Vai tṛ doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế - Kinh nghiệm nước quốc tế, Nxb Thế giới, Hà Nội 36 Viện Khoa học Lao động xă hội ( 2003), Kết điều tra DNNVV năm 2002, Tài liệu tham khảo 37 www.sbv.com.vn 38 www.bidv.com.vn 39 www.business.gov.vn 40 www.hotrodoanhnghiep.gov.vn 41 www.vinasme.com.vn 42 www.vcci.com.vn 43 MỤC LỤC 44 45 MỞ ĐÂU 46 CHƯƠNG I 47 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 48 Footer Page 106 of 149 Header Page 107 of 149 49 1.1 Sự cần thiết phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam 50 1.1.1 Khái niệm, h́ nh thức tín dụng ngân hàng 51 1.1.2 Vai tṛ đặc điểm DNNVV Việt Nam 52 1.1.3 Tác dụng phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam 53 1.2 Hỡnh thức đặc điểm tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam DNNVV 54 1.2.1 Hỡnh thức tớn dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam DNNVV 55 1.2.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam DNNVV 56 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng BIDV DNNVV 57 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 58 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc DNNVV 59 1.3.3 Các nhân tố từ môi trường khách quan 60 CHƯƠNG 61 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẨU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI DNNVV 62 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 63 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển BIDV 64 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh BIDV thời gian qua 65 2.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam 66 2.2.1 Khái quát DNNVV Việt Nam 67 2.2.2 Tỡnh hỡnh tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV 68 2.3 Hoạt động tín dụng BIDV DNNVV 69 2.3.1 Thực trạng cung ứng tín dụng BIDV DNNVV 70 2.3.2 Đánh giá hoạt động tín dụng BIDV DNNVV Footer Page 107 of 149 Header Page 108 of 149 71 CHƯƠNG 72 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN VIỆT NAM 73 3.1 Định hướng mở rộng tín dụng DNNVV Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 74 75 3.2 Các giải pháp Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam nhằm phát triển tín dụng DNNVV 76 3.2.1 Chú trọng đến DNNVV xây dựng chiến lược khách hàng tổng thể 77 3.2.2 Thực tốt công tác huy động vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn DNVVN, đặc biệt nhu cầu vay vốn trung dài hạn 78 3.2.3 Áp dụng phát triển sản phẩm cho vay mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng DNNVV 79 3.2.4 Phát triển sản phẩm trọn gói cho DNVVN 80 3.2.5 Tiếp tục cải tiến quy trỡnh tín dụng, cải tiến thủ tục hồ sơ cho vay theo hướng đơn giản hóa, linh hoạt thuận lợi cho DNVVN 81 3.2.6 Linh hoạt phương pháp thẩm định tín dụng cho DNVVN vay 82 3.2.7 Tăng cường hoạt động tư vấn DNVVN 83 3.2.8 Thực sách khách hàng đặc biệt DNVVN, thiết lập chiến lược Marketing hướng tới DNVVN 84 3.2.9 Khụng ngừng nõng cao trỡnh độ cán tín dụng 85 3.2.10 Xõy dựng chớnh sỏch lói suất cho vay linh hoạt DNVVN 86 3.2.11 Tăng cường cho vay thông qua tổ chức hiệp hội, ngành nghề DNVVN 87 3.2.12 Thiết kế khoản tín dụng qui mô nhỏ cho DNNVV Footer Page 108 of 149 Header Page 109 of 149 88 3.2.13 Tăng cường giám sát khoản tín dụng với DNVVN nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng song song với việc mở rộng tín dụng 89 3.3 Giải pháp DNNVV nhằm tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 90 3.3.1 Nâng cao lực DNNVV quản trị tài 91 3.3.2 Nâng cao lực DNNVV việc lập thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh 92 3.3.3 Nâng cao kỹ DNNVV việc tiếp cận tín dụng ngân hàng Tăng cường quan hệ DNNVV ngân hàng 93 KẾT LUẬN Footer Page 109 of 149 Header Page 110 of 149 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Sự cần thiết phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 1.2 Hỡnh thức đặc điểm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 22 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 32 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 40 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 40 2.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Footer Page 110 of 149 47 Header Page 111 of 149 2.3 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 56 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 81 3.1 Phương hướng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.2 Các giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 84 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 Footer Page 111 of 149 Header Page 112 of 149 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Agreement) BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bank of Investment and Development) BLC1 : Công ty cho thuê tài - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CTTC : Cho thuê tài DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TDNH : Tín dụng ngân hàng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VCCI : Phũng Thương mại Công nghiệp Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Footer Page 112 of 149 Header Page 113 of 149 Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2005-2008 42 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV giai đoạn 2006-2008 44 Bảng 2.3: Số lượng DNNVV đăng ký kinh doanh từ năm 2000 47 Bảng 2.4: Tổng vốn đầu tư DNNVV (năm 2002) 49 Bảng 2.5: Kết hoạt động tín dụng DNNVV 53 Bảng 2.6: Khả tiếp cận nguồn vốn ngân hàng DNNVV 55 Bảng 2.7: Tỡnh hỡnh dư nợ DNNVV BIDV 56 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ DNNVV tổng dư nợ BIDV 57 Bảng 2.9: Tỡnh hỡnh dư nợ DNNVV theo thời hạn 58 Bảng 2.10: Tỡnh hỡnh dư nợ tín dụng DNNVV theo thành phần kinh tế 59 Bảng 2.11: Vũng quay vốn tớn dụng DNNVV 61 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ hạn DNNVV Sở giao dịch 62 Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ khó đũi cỏc DNNVV BIDV 64 Bảng 2.14: Cơ cấu khách hàng DNNVV BLC1 66 Bảng 2.15: Tỷ lệ nợ quỏ hạn DNNVV theo loại hỡnh doanh nghiệp thuờ BLC1 năm 2008 67 Bảng 2.16: Cơ cấu tài sản cho thuê tài DNNVV BLC1 68 Bảng 3.1: Phân loại khách hàng 93 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2004 - 2008 42 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước thuế BIDV 2004 - 2008 43 Biểu đồ 2.3: Vốn chủ sở hữu BIDV 2004 -2008 44 Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng tín dụng BIDV qua năm 46 Biểu đồ 2.5: Mức gia tăng dư nợ CTTC DNNVV BLC1 giai đoạn 2001-2008 Footer Page 113 of 149 66 Header Page 114 of 149 Biểu đồ 2.6: Nợ quỏ hạn DNNVV theo loại hỡnh doanh nghiệp thuờ BLC1 năm 2008 Footer Page 114 of 149 67 ... THỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.2.1 Hỡnh thức tớn dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.2.1.1 Tín. .. LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm, h́ nh thức tín dụng. .. doanh 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng Chính sách tín dụng ngân hàng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay