TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG

81 99 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:29

Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất việc thiết động không đồng vạn thiết kế động không đồng ba pha pha Do ta tìm hiểu động không đồng vạn sau: Trong thực tế động pha ta sử dụng động ba pha để làm việc với lưới điện pha Trong trường hợp cuộn dây ba pha nối với phần tử lệch pha theo sơ đồ định để tạo từ trường quay, thông thường từ trường quay không đối xứng Trên hình 3.20 vẽ sơ đồ mạch điện khác thường gặp động không đồng ba pha làm việc với lưới điện pha Các sơ đồ hình 3.20a, b, c sử dụng pha cuộn dây stato nối cứng hình sao, sơ đồ hình 3.20 d, d’, e sử dụng cuộn dây stato nối cứng theo hình tam giác Các sơ đồ c, e coi tốt sơ đồ cho đặc tính khởi động làm việc tương đối tốt chọn điện dung tụ Các sơ đồ 3.20 g, h sử dụng trường hợp động có sáu đầu Khi mắc mạch dây quấn theo sơ đồ động gần không khác so với động hai pha thông thường: hai pha mắc nối tiếp tạo cuộn dây chính(cuộn dây làm việc), cuộn lại cuộn phụ (cuộn khởi động) lệch pha 900 điện so với cuộn Động không đồng vạn động làm việc với lưới điện ba pha lưới điện pha xoay chiều Những động chế tạo động ba pha tính tốn cho với sơ đồ mắc mạch định cho đặc tính chấp nhận làm việc với lưới Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp điện pha Thông thường nuôi nguồn điện pha động có đặc tính làm việc khởi động công suất 70% đến 85% công suất động dùng nguồn ba pha Cần ý động không đồng ba pha chuyển sang làm việc với lưới điện pha Tỉ số rãnh stato gông rôto phải thích hợp không cho động không đồng rôto lồng sóc ba pha mà pha U1 U1 R L R a) b) U1 U1 C L Trang R c) Footer Page of 149 d) Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp U1 U1 C L R U1 g) R U1 h) L C d ') e) Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp Hình 3.20 Sơ đồ mắc mạch điện động ba pha để làm việc với nguồn pha ™ Sự khác biệt thiết kế ba pha pha động không đồng vạn năng: Khi nghiên cứu thiết kế động không đồng vạn ta tìm hiểu phương pháp thiết kế riêng phần cho loại riêng biệt (ba pha, pha) Sau ta thiết kế xong cho ba pha xong ta tiến hành vẽ đặc tính làm việc cho ba pha xem tất yêu cầu mà nhà thiết kế đưa Trước vào thiết kế cho pha ta phải tìm hiểu thêm thiết kế động không đồng pha rôto lồng sóc Mà tốn nói thiết kế cho pha liên quan đến ba pha mà ta thiết kế vừa xong Do ta phải thiết kế nhiều lần thoải mãn mà yêu cầu mà nhà thiết kế đưa tốc độ, công suất, bội số mômen khởi động, bội số mômen max … Do muốn tìm hiểu rõ vào trình tự thiết kế cho ba pha pha động không đồng vạn Sau ta tiến hành thiết kế cho động cho ba pha động vạn Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp PHẦN II CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 1.Công suất điện mức động điện ba pha đẳng trị : PdmΙΙΙ = β S Pdm = 1.750 = 750(W ) Với β S = : Hệ số qui đổi tra theo sách động không đồng ba pha pha công suất nhỏ thầy Trần Khánh Hà (tài liệu 1) trang 19 với động ba pha 2.Công suất tính tốn động điện ba pha : PSΙΙΙ = PdmΙΙΙ η ΙΙΙ cos ϕ ΙΙΙ = 750 = 1426,941(W ) 0,72.0,73 Trong : ηΙΙΙ ≥ 0,72 Chọn η ΙΙΙ = 0,72 Cosϕ ΙΙΙ ≥ 0,73 Chọn Cosϕ ΙΙΙ = 0,73 3.Xét đến yêu cầu tiếng ồn ít, dùng thép cán nguội ký hiệu 2013: Chọn mật độ từ thông khe hở không khí Bδ = 0,5(T ) theo tài liệu trang 23 Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp 4.Chọn tải đường : Tải đường A=90 ÷ 180 (A/cm) Chọn tải đường A=157,517 (A/cm) theo tài liệu trang 23 5.Đường kính ngồi stato : Theo tài liệu trang 24 ta chọn sau : • Tỷ lệ chiều dài lõi thép với đường kính đường kính lõi sắt λ= l = 0,72 D • Tỷ lệ đường kính ngồi : Mà KD=(0,485÷ 0,615) Ta chọn KD = D = 0,6 Dn • Sơ đường kính ngồi : Dn = PSΙΙΙ p 44 1426,94.1 44 3 = K D A.Bδ λ.ndb 0,6 157,517.0,5.0,72.3000 = 14,9(cm) Trong : ndb = 60 f 60.50 = = 3000 (vòng/phút) p Theo tài liệu trang 26 vào đường kính ngồi tiêu chuẩn dãy 4A theo chiều cao tâm trục ta chọn sau : Dn = 14,9(cm ) H n = 9(cm ) 6.Đường kính stato : D = Dn K D = 14,6.0,6 = 8,94(cm) 7.Bước cực stato : Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp τ= π D p = π 8,94 2.1 = 14,036(cm) 8.Chiều dài tính tốn stato : l = λ.D = 0,72.8,94 = 6,44(cm) 9.Chọn khe hở không khí : Khe hở không khí động điện công suất nhỏ thường chọn khoảng sau : Với 2p=2 Hn=9 (cm) tra δ = 0,04(cm) theo sách thiết kế máy điện thầy Trần Khánh Hà cô Nguyễn Hồng Thanh trang 253 CHƯƠNG II Trang Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp DÂY QUẤN , RÃNH VÀ GÔNG STATO Việc chọn số rãnh động điện công suất nhỏ stato ZS số rãnh rôto ZR có quan hệ mật thiết với Khi xét đến quan hệ phải ý đến yếu tố sau : ™ Đặc tính mômen M=f(n) chổ lõm nhiều mômen ký sinh đồng không đồng sinh ™ Động làm việc tiếng ồn lực hướng tâm sinh nhỏ ™ Tổn hao phần sinh nhỏ Ngồi cho đường kính ngồi stato việc chọn số rãnh ZS phụ thuộc vào chiều rộng nhỏ mà công nghệ cho phép Chọn ZS=24 rãnh ZR=17 rãnh 10.Chọn kiểu dây quấn : Chọn dây quấn đồng khuôn bước ngắn Khi sử dụng động điện ba pha làm động điện pha ta nên dùng dây quấn bước ngắn β = để giảm sóng không gian bậc từ thông làm ảnh hưởng đến đặc tính khởi động động điện pha Với ZS=24 rãnh 2p=2 m=3 • Số rãnh pha cực : q= ZS 24 = =4 2.m p 2.3.1 β= • Hệ số bước ngắn : • Bước dây quấn : Trang Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Đồ án tốt nghiệp y = β τ = 12 = • Góc điện hai rãnh liên tiếp : α= p.360 1.360 = = 15 24 ZS 11.Hệ số dây quấn : Kd = 0,5 0,5 ⎛2 π ⎞ ⎛ π ⎞ Sin⎜ β ν ⎟ = Sin⎜ 1⎟ π ⎞ ⎛ π ν ⎞ ⎝3 ⎠ ⎝ ⎠ 4.Sin⎛ ⎜ ⎟ ⎟⎟ q.Sin⎜⎜ ⎝ 6.4 ⎠ ⎝ 6.q ⎠ = 0,8295 Trong : ν = :bậc sức từ động 12.Từ thông khe hở không khí : Sơ chọn Hệ số bão hòa : K Z = 1,11 Hệ số cung cực từ : α δ = 0,64 Hệ số dạng sóng : kS=1,11 φ = α δ τ l.Bδ 10 −4 = 0,64.14,036.6,44.0,5.10 −4 = 28,9.10 −4 (Wb ) 13.Số vòng nối tiếp pha : WS = k E U dm 0,9.220 = = 372 (vòng) 4.k S f φ k d 4.1,11.50.28,9.10 −4.0,8295 Trong : KE=0.7 ÷ 0,9 trang 44 sách tài liệu ta chọn KE=0,9 14.Số dẫn rãnh : Trang Footer Page 10 of 149 Header Page 67 of 149 Đồ án tốt nghiệp 1.Vật liệu tác dụng: vật liệu dẫn điện dẫn từ tạo nên trình biến đổi điện từ 2.Vật liệu kết cấu: vật liệu chế tạo chi tiết liên kết mạch điện, mạch từ phận truyền động máy 3.Vật liệu cách điện: vật liệu không dẫn điện, dùng để cách li phận dẫn điện với phận khác máy, đồng thời cách li dây dẫn điện với II.Công nghệ chế tạo mạch từ: Mạch từ máy điện gồm hai phần: Mạch từ phần tĩnh mạch từ phần quay Đối với máy điện chiều số máy phát đồng phần quay phần ứng Đối với máy điện không đồng số máy đồng mạch từ phần tĩnh phần ứng Mạch từ phần ứng dẫn từ thông xoay chiều, mạch từ phần cảm mạch từ rôto động không đồng chủ yếu dẫn từ thông chiều từ thông xoay chiều tần số thấp f2=s.f1=(2÷3)Hz Do khác mà công nghệ chế tạo phần ứng công nghệ chế tạo lõi sắt phần cảm riêng biệt 1.Công nghệ chế tạo lõi sắt phần ứng: Tôn kỹ thuật điện sản xuất với nhiều kiểu thích thước khác Căn vào kích thước tôn tôn ta phải chọn phương pháp dập đểv cho phần thừa tôn Trình tự công nghệ chế tạo lõi sắt phần ứng máy điện quay gồm bước sau: -Chọn kích thước tôn thiết kế qui trình cắt dập -Thiết kế tôn theo vẽ thiết kế -Cán, tẩy bavia sơn, tẩm cách điện tôn -Ghép tôn thành lõi sắt theo kích thước thiết kế -Gia công lại (tiện) để đạt khe hở không khí cần thiết Trang 66 Footer Page 67 of 149 Header Page 68 of 149 Đồ án tốt nghiệp Đối với số máy điện công suất không lớn, kích thứơc nhỏ phải thêm bước công nghệ ủ tôn để phục hồi khả dẫn từ khâu dập làm biến từ tính 2.Công nghệ chế tạo mạch từ phần cảm: Trong máy điện không đồng phần cảm rôto lõi sắt chế tạo lõi sắt phần ứng, có không cần cách điện tôn tần số từ thông thấp f2=s.f1=(2÷3)Hz Mạch từ phần cảm máy điện chiều máy điện dẫn từ thông chiều thật dùng tôn kỹ thuật điện không thiết phải ghép mỏng Tuy nhiên lý công nghệ mạch từ mà chúng ghép từ tôn thường không cần cách điện chúng Trong số máy điện chiều lớn, phần mỏm cực từ có từ thông phần ứng (là từ thông xoay chiều) khép qua mạch, nên phần cực từ thường ghép tôn silic III.Công nghệ chế tạo dây quấn: Dây quấn máy điện phải đảm bảo yêu cầu sau đây: -Cảm ứng suất điện động cho trước -Cho phép dòng điện định qua mà không nóng nhiệt cho trước -Chịu lực điện động cho trước(khi mở máy mang tải đột ngột, ngắn mạch đột ngột….) -Có độ tin cậy cao vận hành tuổi thọ theo thiết kế Ngồi máy điện đặc biệt có yêu cầu đặc biệt chống nổ, làm việc với tần số cao Ngồi yếu tố thiết kế tối ưu, công nghệ chế tạo dây quấn định yếu tố nói giá thành máy Giá thành dây quấn phụ thuộc vào công suất, chiếm từ 30% đến 50% giá thành máy Trang 67 Footer Page 68 of 149 Header Page 69 of 149 Đồ án tốt nghiệp Dây quấn biết tổ hợp cuộn dây (bối dây, phần tử ) dẫn điện nối với theo qui luật định cách điện với lõi sắt Dây quấn đặt rãnh lõi sắt Có nhiều dạng rãnh khác nhau, nói chung thuộc ba loại sau: -Rãnh kín: loại rãnh miệng rãnh có miệng rãnh nhỏ (không đưa dây quấn qua miệng rãnh) Loại rãnh dung cho rôto ngắn mạch dây quấn kiểu Các dây đưa vào rãnh từ hai đầu -Rãnh kín: có miệng rãnh đủ rộng để chia dây dẫn tròn có đường kính nhỏ 2,1(mm) qua miệng rãnh Loại rãnh thường dùng cho máy điện công suất nhỏ 100(KW), điện áp đến 660 (V) phần ứng máy điện chiều công suất nhỏ 15(KW) -Rãnh hở: dùng cho động chiều công suất lớn 220KW, rôto máy không đồng công suất từ 15đến 100(KW), dây quân stato máy điện xoay chiều công suất lớn 400(KW), máy phát tuabin tuabin nước,các máy điện có điện áp cao có điện áp cao yêu cầu đặc biệt độ tin cậy Để giữ dây quấn rãnh người ta dùng nêm, đai kim loại đai sợi thuỷ tinh Dây quấn có nhiều loại: chiều, xoay chiều, lớp, hai lớp, pha, ba pha, dây quấn xếp, dây quấn dạng sóng, dây quấn phần ứng, dây quấn kích từ …Nhưng mặt công nghệ chế tạo chia làm loại: dây quấn phần tử mền, dây quấn phần tử cứng, dây quấn kiểu dẫn, dây quấn lồng sóc dây quấn kiểu cực từ IV.Công nghệ chế tạo rôto lồng sóc: Động rôto lồng sóc chế tạo đến công suất 1000KW, động công suất 160KW người ta dùng rôto đúc nhôm Đối với dãy thông dụng dùng nhôm để đúc dây quấn rôto nhôm tinh khiết Trong số trường hợp động có hệ số trượt lớn người ta dùng nhôm hợp kim Trang 68 Footer Page 69 of 149 Header Page 70 of 149 Đồ án tốt nghiệp Phương pháp đơn giản phương pháp đúc tĩnh rôto đứng yên Khi rôto nóng chảy nhiệt độ 7500 đến 8700 nhôm rót vào đậu rót Sau nhôm đông đặc người ta cho cấu hoạt động để bỏ khuôn lấy rôto Để không khí ngồi dễ dàng, khuôn chế tạo cho nhôm lỏng dâng lần từ lên qua rãnh lõi sắt Phương pháp đơn giản chất lượng không cao, dễ bị rổ khuyết hay phế phẩm Để nâng cao chất lượng đúc người ta áp dụng chế độ đúc rung Theo phương pháp tồn khuôn đúc đặt lên bàn có động chạy lệch tâm để gây rung biên độ tần số rung hiệu chỉnh theo kinh nghiệm Phương pháp đúc nhôm rôto đúc áp lực Phương pháp cho suất, độ tin cậy chất lượng cao V.Tẩm, sấy dây quấn: 1.Mục đích ý nghĩa việc tẩm sấy dây quấn: Dây quấn máy điện sau chế tạo xong đưa đến phân xưởng tẩm, sấy.Ở phân xưởng người ta sấy khô dây quấn nhúng vào sơn cách điện,sau đem sấy khô.Mục đích công đoạn nâng cao tuổi thọ cách điện dây quấn Thời gian khắc phục máy điện kéo dài phụ thuộc vào yếu tố sau: a) Tẩm, sấy nâng cao cường độ cách điện dây quấn b) Tẩm, sấy nâng cao độ bền điện vật liêu cách điệ c) Tẩm, sấy nâng cao khả chịu nhiệt vật liệu cách điện d) Tẩm sấy nâng cao khả chịu ẩm vật liệu cách điện e) Tẩm, sấy nâng cao độ bền khí f) Tẩm, sấy nâng cao khả truyền nhiệt g) Tẩm sấy tạo lớp bảo vệ cách ly 2.Quá trình tẩm, sấy: Trang 69 Footer Page 70 of 149 Header Page 71 of 149 Đồ án tốt nghiệp Vật liệu trước tẩm sấy bị nhiễm ẩm kể vật liệu cao cấp Bởi trước tẩm cần phải sấy khô tồn dây quấn Trong trường hợp tẩm sơn emunxi không cần sấy dung môi sơn emunxi nước Hơi ẩm cách điện hổn hợp với nước sơn loại trừ sau sấy khô Nhiệt độ sấy cao trình bay nước nhanh không cao qua cấp chịu nhiệt tương ứng với vật liệu cách điện Có thể đẩy nhanh trình sấy khô áp thấp ý trình hút chân sấy quấn đến nhiệt độ qui định trước Phương pháp tẩm sơn nhúng tồn dây quấn sấy khô (còn nóng) vào sơn cách điện Sơn thấm sâu vào cách điện nhờ mao dẫn áp suất khối lượng sơn bên tạo Số lần tẩm sơn phụ thuộc vào điều kiện vận hành máy điện loại vật liệu cách điện dùng Khi tẩm bình chân không áp lực phải theo qui luật định trước, theo thời gian áp lực qui định (3 đến phút áp lực đến KG/cm2) Sau tẩm sơn để người ta tiếp trục sấy khô sơn Giai đoạn sấy khô sơn chia làm hai giai đoạn: loại trừ dung môi sơn thiêu kết màng sơn Thời gian sấy nhiệt độ sấy phụ thuộc vào điện trở cách điện vật liệu Dây quấn sau tẩm sấy phủ lên bề mặt lớp sơn phủ Lớp sơn phủ có tác dụng cách ly với dây quấn môi trường Sơn phủ thường có ghi hồng Để tạo lớp sơn mỏng người ta dùng dầu phun sơn với áp suất đến (KG/cm2)tạo lớp bụi sơn bám vào bề mặt dây quấn Sau sơn để khô tự nhiên không khí sấy lại lò sấy VI.Công nghệ chế tạo gối để trục (nắp máy): 1.Yêu cầu điều kiện việc gia công lắp máy: Đối với máy điện công suất nhỏ vừa gối để trục đồng thời nắp máy Trong trường hợp nắp máy thân máy nối cứng với thông qua gờ lắp Trang 70 Footer Page 71 of 149 Header Page 72 of 149 Đồ án tốt nghiệp ráp bu lông Đối với máy điện công suất lớn gối để thường rời so với thân máy (máy kiểu hở) Nắp máy thiết bị quan trọng máy điện, xác định vị trí rôto stato xác định hình dạng kích thước khe hở không khí (chuỗi kích B) Các kích thước nắp máy tham gia chuỗi kich thước D (độ lệch trục quay rôto với vị trí bình thường so với mặt phẳng chân máy)và chuỗi kích thước C(chuỗi kích thước dọc trục xác định kích thước ổ bi ) Nắp máy cần phải có đủ độ cứng, thường mâu thuẩn với giảm khối lượng máy tốc độ truyền nhiệt Có thể tăng độ cứng cách tăng gân chịu lực, tất nhiên phải chấp nhận phức tạp khối lượng gia công tăng Cũng tăng độ cứng cách giảm chiều sâu nắp máy (nắp gần phẳng) Trong trường hợp nắp (ghép với thân)khoẻ kéo dài thân máy để phần đầu nối không chạm vào nắp Việc tính tốn độ cứng nắp thường vào chế độ gia công nắp (lực cặp, lực cắt)còn ghép vào thân độ cứng không đáng quan tâm mối ghép với thân làm tăng độ cứng nắp 2.Vật liệu phương pháp tạo phôi: Nắp máy điện thường đúc gan, hợp kim nhôm hàn thép, tương tự thân Nắp hàn từ thép dùng khó gia công dùng cho máy đặc biệt có độ bền cao động chống nổ, máy lớn chẳng hạn Độ khó gia công loại nắp thép tăng khoảng 20 lần so với nắp gang Phổ biến máy điện công suất nhỏ vừa nắp đúc gang xám Đúc gang cho phép áp dụng dây chuyền đúc tự động suất cao, đặc biệt nắp động kiểu kín Nắp gang động công suất nhỏ đúc mỏng (khoảng 4mm) Trang 71 Footer Page 72 of 149 Header Page 73 of 149 Đồ án tốt nghiệp Nắp hợp kim thường đúc áp lực, đặc biệt để gia công độ cứng, độ chịu mài mòn độ tin cậy vận hành không cao, giá thành nguyên liệu cao Trong thực tế cho thấy nắp silumi phải tháo nắp động số lần, mối ghép nắp thân, ổ bi với nắp bị hỏng Vì thép hợp kim dùng máy điện công suất nhỏ (chiều cao tâm trục nhỏ 90mm) thường có lót buồng ổ bi gan, thép, kim loại gốm Thực tế dùng nắp hợp kim nhôm có giá thành cao gang 40% Nếu ống lót buồng ổ bi nắp hợp kim nhôm dùng cho động điện có chiều cao tâm trục không 50 đến 63 (mm) tương lai gần tìm hợp kim nhôm có độ bền cao VII Công nghệ chế tạo trục: Trục máy điện chi tiết quay mang tồn trọng lượng rôto Đối với máy điện công suất nhỏ vừa trục ép vào lõi sắt rôto Đối với máy lớn trục lõi sắt rôto có chi tiết trung gian ống lồng nan kiểu hoa, mục đích giảm trọng lượng rôto tiết kiệm vật liệu tác dụng Đối với máy điện công suất 100KW trục chế tạo từ thép cacbon mác 40 45, dùng thép CT5 Ngoại từ số trường hợp đặc biệt trục máy palăng điện, máy điện kèm hợp số …trục máy điện không cần qua nhiệt luyện Để tạo phôi trục máy điện công suất nhỏ (chiều cao tâm trục nhỏ 100mm)thông thường dùng loại thép cán tròn, thép cán định hình bậc thép cán xoắn phân đoạn Sau cắt phôi từ loại thép tiến hành gia công trục Khi gia công trục thực theo hai phương phá: có tâm vô tâm Gia tâm trục máy mài vô tâm để nhiều so với gia công máy định tâm Tuy nhiên có nhiều nguyên nhân làm cho việc gia công máy vô tâm bị hạn chế Trang 72 Footer Page 73 of 149 Header Page 74 of 149 Đồ án tốt nghiệp Trước hết số máy yêu cầu phải có lỗ tâm để sử dụng đến sửa chữa Thứ hai việc hiệu chỉnh máy vô tâm khó so với máy định tâm Trong nhiều trường hợp có yêu cầu cao độ xác kích thước hướng kính ngưỡng trục dùng phương pháp vô tâm gặp nhiều khó khăn việc hiệu chỉnh thiết bị Trong sản xuất lớn có tự động hố, trình gia công trục cần phải tính đến điều kiện sau: 1.Các nguyên công cần thực với số lần định chuẩn gá lắp lại tối thiểu 2.Khi thiết kế việc hiệu chỉnh công nghệ dụng cụ cắt máy dây chuyền tự động cần phải cho chiệu chỉnh lại dụng cụ cắt cách dùng bloc dụng cụ lắp sẵn 3.Khi thành lập trình tự nguyên công cần phải tính cho đồng có lợi Quá trình công nghệ gia công trục tiến hành theo bước sau: xén mặt mút (phay), khoan lỗ tâm, tiện ngồi bậc theo vẽ, lăn hoa phay rãnh then, mài đoạn trục chỗ lắp ổ bi Thực tế chế tạo máy điện cho thấy nhiều hãng sản xuất lăn hoa mà chủ yếu ép nóng có độ dôi để ghép rôto với trục VIII.Lắp ráp máy điện: Máy điện chế tạo rời chi tiếc sau lắp ghép lại với để hồn thành máy tổ máy Lắp ráp, hiệu chỉnh, kiểm tra khâu công nghệ quan trọng chất lượng định đến chất lượng thời gian phục vụ máy điện Nếu lắp ráp không tốt làm hỏng máy nhanh chi tiết hay cụm chi tiết bị phá hỏng Đặc điểm máy điện kích thước kích thước chuẩn loại khác Về công suất chia máy điện làm loại : máy cực nhỏ (dưới 0,6 Trang 73 Footer Page 74 of 149 Header Page 75 of 149 Đồ án tốt nghiệp KW), máy trung bình (từ 100 đến 1000KW), máy lớn (lớn 1000KW) Tuy nhiên kích thước máy điện phụ thuộc vào tốc độ quay (tốc độ quay lớn kích thước nhỏ) máy có tốc độ quay chậm liệt vào loại máy lớn Máy điện sản xuất xưởng hai dạng loại lắp ráp hồn chỉnh Các máy trung bình nhỏ thường xuất xưởng dạng hồn chỉnh Các máy lớn hạn chế phương tiện nâng hạ vận chuyển xuất xưởng dạng thiết bị rời chi tiết cụm chi tiết Quy trình lắp ráp máy điện: Trước lắp phải kiểm tra tình trạng chi tiết thật cẩn thận để lắp tháo điều chỉnh lại Công tác kiểm tra trước lắp ráp làm tốt trình lắp ráp nhanh, trình lắp ráp thuận lợi tuổi thọ máy cao Việc lắp ráp máy điện công suất nhỏ có gối để trục đồng thời nắp đơn giản, cần tuân theo số qui định trật tự bước Các qui định lắp ráp máy điện công suất nhỏ sau: Việc đóng gõ búa phải có vật đệm để tránh tạo vết gông, gõ vòng tròn Gỡ nắp thân máy phải không lệch để tránh biến dạng mòn bề mặt lắp ráp Kiểm tra trình trạng vòng bi bạc (độ căng lệch) Đầu trục mang tải nằm phía qui định (thường đứng nhìn vào hộp cực đầu trục nằm phía bên tay trái) Tất bulông vít vặn với lực qui định Tất đầu dây bảng cực phải theo qui định, phải với chữ số đánh dấu Trang 74 Footer Page 75 of 149 Header Page 76 of 149 Đồ án tốt nghiệp Trình tự lắp ráp máy nhỏ thường phân xưởng lắp ráp qui định cho phù hợp với điều kiện Đối với máy điện lớn việc lắp ráp nơi sử dụng thường lắp theo trình tự sau: -Lắp đặt kiểm tra bệ gối đỡ trụ -Lắp rôto máy định tâm sơ trục trục máy lắp (tuabin, máy bơm…) -Bỏ rôto gối để ngồi, lắp stato sau lắp lại rôto gối để -Định tâm xác rôto stato trục máy công tác Lắp ráp chi tiết lại Kết luận: Vì thời gian có hạn nên chuyên đề giới thiệu qua chi tiết công nghệ chế tạo động cơ, không xâu vào chi tiết cụ thể mong thầy cô giáo thông cảm SO SÁNH ĐẶC TÍNH BA PHA VÀ MỘT PHA Các thông số động chế độ ba pha pha thiết kế Chỉ số Ba pha Một pha η 0,795 0,78 cosϕ 0,986 0,88786 Trang 75 Footer Page 76 of 149 Header Page 77 of 149 Đồ án tốt nghiệp mk 2,6 0,46 ik 3,521 3,2 Từ thông số ta thấy chế độ ba pha máy chịu tải lớn Ở chế độ pha có tụ làm việc nên hệ số công suất cosϕ máy nhỏ chế độ ba pha Nhưng chế độ ba pha mômen khởi động lớn mômen khởi động chế độ pha Hiệu suất máy ba pha cao máy pha KẾT LUẬN Nội dung tập thiêt kế giới thiệu tính tốn động không đồng rôto lồng sóc vạn (làm viẹc với nguồn ba pha pha) trình bày từ chương I đến chương X, với thông số động thiết kế thông số yêu cầu thiết sau: Chỉ số Thông số động Yêu cầu thiết kế Pđm(W) 750,664/570,653 750/550 η 0,795/0,78 0,72/0,66 cosϕ 0,986/0,88786 0,73/0,88 mk 2,6/0,46 2,2/ Trang 76 Footer Page 77 of 149 Header Page 78 of 149 Đồ án tốt nghiệp ik 3,521/3,2 5/5 Qua lần thiết kế em nhiều hợp tổng hợp lại kiến học làm cho em hiểu sâu nguyên lý, cấu tạo thông số tính năng, kỹ thuật động không đồng ba pha pha công suất nhỏ rôto lồng sóc nói riêng động nói chung Trong tính tốn thiết kế em phải hiệu chỉnh tính tốn lại nhiều lần thông số có kết chấp nhận Vì thời gian có hạn nên phần phụ trục, vỏ, phận đảo chiều quay em chưa thiết kế Em mong đóng góp ý kiến của thầy cô nhiều để đồ án em hồn thiện Sau em chân thành cảm ơn thầy cô môn thiết bị Điện_Điện Tử , đặc biệt cô giáo Nguyễn Hồng Thanh nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành đồ án tốt nghiệp Trang 77 Footer Page 78 of 149 Header Page 79 of 149 Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Khánh Hà: Động không đồng ba pha pha công suất nhỏ(tài liệu 1) Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội xuất năm 2002 Trần Khánh Hà_Nguyễn Hồng Thanh: Thiết kế máy điện (tài liệu 2) Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội xuất năm 2001 Trần Khánh Hà: Máy điện 1, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội xuất năm 2001 Nguyễn Hồng Thanh_Nguyễn Phúc Hải: Máy điện thiết bị tự động Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội xuất năm 2001 Nguyễn Đức Sỹ : Công nghệ chế tạo máy điện máy biến áp Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội xuất năm 1995 Nguyễn Phú Xuân_Tô Đằng: Quấn dây sử dụng sửa chữa động điện xoay chiều thông dụng Nhà xuất khoa học kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh xuất năm 1998 Trang 78 Footer Page 79 of 149 Header Page 80 of 149 Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC Phần I Tìm hiểu phương pháp thiết kế động không đồng vạn năng……………………………………………………….04 Phần II Chương I Xác định kích thước chủ yếu……………………………………09 Chương II Dây quấn rãnh gông stato………………………………….12 Chương III Dây quấn rãnh gông rôto……………………………………21 Chương IV Trở kháng dây quấn………………………………………… 25 Chương V Tính tốn mạch từ ……………………………………………………….39 Chương VI Tính tốn mạch từ ………………………………………………………44 Chương VII Đặc tính làm việc khởi động…………………………….49 Chương VIII Thông số dây quấn pha pha phụ nguồn pha…………………………………………………… 55 Chương IX Mạch điện nối thành pha động KĐB Trang 79 Footer Page 80 of 149 Header Page 81 of 149 Đồ án tốt nghiệp ba pha Tính tốn chế độ định mức………………………56 Chương X Tính tốn chế độ khởi động…………………………………….73 Phần III Tìm hiểu công nghệ chế tạo động cơ………………… 78 Trang 80 Footer Page 81 of 149 ... tốt nghiệp TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất việc thiết động không đồng vạn thiết kế động không đồng ba pha pha Do ta tìm hiểu động không đồng vạn sau: Trong... mạch điện động ba pha để làm việc với nguồn pha ™ Sự khác biệt thiết kế ba pha pha động không đồng vạn năng: Khi nghiên cứu thiết kế động không đồng vạn ta tìm hiểu phương pháp thiết kế riêng... Sau ta thiết kế xong cho ba pha xong ta tiến hành vẽ đặc tính làm việc cho ba pha xem tất yêu cầu mà nhà thiết kế đưa Trước vào thiết kế cho pha ta phải tìm hiểu thêm thiết kế động không đồng pha
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG, TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG, TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay