Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ

85 177 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:28

Header Page of 149 Đồ án Tốt Nghiệp Đề tài: Tìm hiểu phần mềm Arc SDE ứng dụng xây dựng quản lý liệu đồ Footer Page of 149 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày động lực thúc đẩy phát triển giới tốc độ sáng tạo Khoảng cách lý thuyết ứng dụng thực tế ngày rút ngắn đến mức mà công nghệ đời triển khai ứng dụng cách nhanh chóng Công nghệ thông tin triển khai ứng dụng vào lĩnh vực làm thay đổi sâu rộng tới đời sống xã hội Chính kết hợp công nghệ thông tin lĩnh vực khác tạo nhiều giải pháp công nghệ Những công nghệ ArcGIS Server, ArcIMS mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời Biến công nghệ phức tạp trở thành ứng dụng thân thiết mà người dùng đơn giản lướt web để tìm kiếm thông tin địa lý cần Người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng, với người lập trình lại không đơn giản Để có sản phẩm thân thiện với người sử dụng, họ phải xử lý liệu, biên tập đồ, đưa lên trang web Đó việc đòi hỏi phức tạp nhiều thời gian mà cá nhân hoàn thành Do đó, cần phải biết kết hợp, làm việc theo nhóm Một yêu cầu đặt là: làm để kết hợp với để hoàn thành công việc Để trả lời cho câu hỏi đó, công nghệ đời, thiếu công nghệ ArcGIS Server hay ArcIMS không người biết đến biết đến công cụ cho cá nhân đơn lẻ sử dụng Công nghệ mà muốn đề cập đến công cụ mang tính ứng dụng cao phát triển mạnh với công nghệ ArcGIS Server Đó ArcSDE Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Phạm vi đề tài Đề tài “Tìm hiểu phần mềm ArcSDE ứng dụng xây dựng quản lý liệu đồ” giới hạn phạm vi tìm hiểu công nghệ ArcSDE để cài đặt môi trường Desktop mạng LAN đồng thời ứng dụng để xây dựng quản lý liệu đồ khu du lịch Tràng An Phương pháp nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ GIS, chuẩn CSDL Đồng thời tìm hiểu hệ quản trị sở liệu (RDBMS), phần mềm ArcSDE Từ tiến hành cài đặt, chạy chương trình Cấu trúc đồ án PHẦN MỞ ĐẦU Chương I TỔNG QUAN ARCSDE Chương II TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS Chương III TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT ARCSDE VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KHU DU LỊCH TRÀNG AN KẾT LUẬN PHỤ LỤC Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ARCSDE 1.1 Khái niệm ArcSDE 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức ArcSDE 1.2 Tầm quan trọng ArcSDE ArcGIS CHƯƠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS 13 2.1 Tổ chức sở liệu GIS 13 2.1.1 Khái niệm hệ sở liệu 13 2.1.2 Các loại thông tin hệ thống thông tin địa lý 15 2.1.3 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu 16 2.1.4 Tính độc lập liệu 19 2.1.5 Hệ quản trị sở liệu GIS 21 2.2 Quản lý sở liệu GIS 24 2.2.1 SDE Geodatabase 24 2.2.2 Quản lý sở liệu GIS 27 2.2.3 Những kiến thức sở 28 CHƯƠNG TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT ARCSDE VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ KHU DU LỊCH TRÀNG AN 37 3.1 Cấu hình cài đặt ArcSDE 37 3.1.1 Phần mềm cài đặt 37 3.1.2 Yêu cầu cấu hình 37 3.1.3 Cài đặt 40 Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com 3.1.4 Phương pháp lưu trữ chuyển liệu đồ khu du lịch Tràng An vào SDE Geodatabase 57 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 65 LUẬT TOPOLOGY 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG 83 Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ARCSDE 1.1 Khái niệm ArcSDE 1.1.1 Khái niệm ArcSDE ứng dụng máy chủ, mà ứng dụng lưu trữ quản lý liệu không gian raster, vector số liệu khảo sát dựa hệ quản trị CSDL thịnh hành (IBM DB2, Informix, SQL Server, Oracle), nhằm tăng khả khai thác liệu từ ứng dụng đơn lẻ ArcSDE Server sử dụng với sản phẩm ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor ArcInfo) hay sản phẩm phát triển ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Server ArcIMS với tính quản lý liệu đa người dùng) ArcSDE cổng nối ứng dụng GIS hệ thống quản lý sở liệu quan hệ (RDBMS) ArcSDE cho phép nhiều người dùng từ phần mềm GIS ArcInfo, ArcEditor, ArcView, ArcIMS, MapObject lưu trữ, quản lý truy cập trực tiếp tới liệu không gian lưu RDBMS ArcSDE tương thích với nhiều RDBMS tiếng Oracle, Informix, IBM DB2, and Microsoft SQL Server ArcSDE thành phần quản lý liệu chia sẻ đa người dùng ArcSDE cho phép quản lý geodatabase quy mô lớn, có khả hiển thị cập nhật đồng thời nhiều người, tốc độ truy cập tìm kiếm cực cao, ArcSDE thực thành phần cần thiết cho hệ thống GIS tầm trung lớn Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com 1.1.2 Chức ArcSDE Như cổng giao tiếp để quản lý CSDL Là hệ quản trị CSDL mở Là hệ thống quản lý đa người dùng Thực chức GIS CSDL lớn Là mô hình thông tin địa lý phức tạp Cấu hình cách mềm dẻo 1.2 Tầm quan trọng ArcSDE ArcGIS Tầm quan trọng ArcSDE ArcGIS Một ưu ArcGIS khả tiếp cận sử dụng liệu nhiều định dạng, từ nhiều hệ thống quản trị liệu, đồng thời quản lý liệu sở ArcSDE cổng kết nối ArcGIS với phần quản trị thông tin hệ thống quản trị liệu quan hệ (RDBMS) ArcSDE server cung cấp cổng liên lạc cho phép lưu trữ, quản lý truy cập thông tin không gian từ hệ thống quản trị sở liệu quan hệ (RDBMSs) ứng dụng ArcGIS Đây thành phần quan trọng quản lý sở liệu chia sẻ đa người sử dụng RDBMS ArcSDE làm tăng thêm khả cần thiết cho ArcGIS người sử dụng cần sở liệu geodatabase quy mô lớn chỉnh sửa hiển thị tức môi trường có nhiều người sử dụng Những tiện ích ArcSDE ArcSDE cung cấp số tiện ích quan trọng cho người sử dụng geodatabase -Hiệu suất cao -Dung lượng liệu cực lớn Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com -Toàn thông tin không gian đảm bảo xác -Mô hình thông tin tích hợp cho nhiều đối tượng sử dụng GIS -Quản lý thông tin không gian toàn diện nhiều dạng liệu (vectors, rasters, số liệu điều tra…) -Giao diện liệu chung cho tất hệ thống quản trị liệu quan hệ (RDBMSs) -Hỗ trợ geodatabase mô hình liệu ESRI -Giảm chi phí ArcSDE server ứng dụng địa lý bậc cao cho sở liệu quan hệ, người sử dụng quản lý thông tin địa lý với RDBMSs giúp cho liệu người sử dụng mở tất ứng dụng ArcGIS -Truy cập đồng thời tới nhiều sở liệu GIS Nhiều liệu GIS biên dịch, phân tích, đồ hoá quản lý công việc đòi hỏi liệu tích hợp từ nhiều file nhiều nguồn hệ quản trị liệu quan hệ ArcSDE cung cấp cổng chung cho tất loại liệu mà không cần quan tâm đến định dạng nguồn lưu trữ, đồng thời dễ dàng linh động hệ quản trị liệu quan hệ khác Vì phải sử dụng ArcSDE ArcSDE cho phép quản lý liệu không gian với hiệu suất cao nhiều loại cấu hình sở liệu (IBM DB2 Universal Database, IBM Informix Dynamic Server, Microsoft SQL Server, and Oracle) giống khả tất hệ quản trị sở liệu quan hệ Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Mặc dù tất sở liệu quan hệ đơn lẻ thông qua SQL có khác đáng kể sở liệu đơn lẻ xét chi tiết nguồn liệu Điều liên quan đến tốc độ số, dạng liệu cung cấp, công cụ quản lý đồng việc tiến hành truy vấn phức tạp Tính vượt trội ArcSDE ArcSDE thiết kế để xử lý với đa dạng, phức tạp sở tảng hệ thống quản trị sở liệu quan hệ Cấu trúc ArcSDE linh hoạt nhiều lựa chọn cho người sử dụng Cấu trúc cho phép lựa chọn mở liệu đơn lẻ biểu đồ tự nhiên truy cập liệu nhanh toàn không gian công cụ liệu quan hệ ArcSDE cho phép thúc đẩy khả RDBMS đơn lẻ Là cầu nối ArcGIS geodatabase tính RDBMS Quản lý thông tin địa lý, giống nhiều ứng dụng khác kế hoạch kinh doanh quản lý quan hệ khách hàng, đòi hỏi tập trung ứng dụng chặt chẽ RDBMS (ví dụ: ArcGIS Desktop ArcIMS/ArcGIS Server) Song hành GIS với xu phát triển IT (Công nghệ thông tin) Nhiều người sử dụng đòi hỏi GIS họ phải tương thích với cộng nghệ IT mà họ sử dụng Hiểu đơn giản ứng dụng GIS mà họ sử dụng gắn liền với tiêu chuẩn công nghệ thông tin; thông tin GIS quản lý phần thiếu sở liệu người sử dụng, liệu phải bảo vệ việc truy cập liệu phải hạn chế mức độ khác tuỳ theo người sử dụng Đấy tiện ích chuẩn RDBMS mà người sử dụng GIS cần Từ ArcSDE cung ứng phương tiện cho lưu trữ sử dụng liệu GIS RDBMS với ứng dụng đa dạng GIS, ArcSDE Nguyễn Mạnh Cường Footer Page of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page 10 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com hoạt động với vai trò quan trọng việc song hành GIS chiến lược IT Tính vượt trội ArcSDE ArcSDE thiết kế để xử lý với đa dạng, phức tạp sở tảng hệ thống quản trị sở liệu quan hệ Cấu trúc ArcSDE linh hoạt nhiều lựa chọn cho người sử dụng Cấu trúc cho phép lựa chọn mở liệu đơn lẻ biểu đồ tự nhiên truy cập liệu nhanh toàn không gian công cụ liệu quan hệ ArcSDE cho phép thúc đẩy khả RDBMS đơn lẻ Là cầu nối ArcGIS geodatabase tính RDBMS Quản lý thông tin địa lý, giống nhiều ứng dụng khác kế hoạch kinh doanh quản lý quan hệ khách hàng, đòi hỏi tập trung ứng dụng chặt chẽ RDBMS (ví dụ: ArcGIS Desktop ArcIMS/ArcGIS Server) Giảm chi phí Với ArcSDE, liệu không gian lưu trữ tập trung, chi phí sở hữu thấp Dữ liệu triển khai nhiều server (Windows, Linux, UNIX) nhiều sở liệu Hơn nữa, ArcSDE đảm bảo liệu hỗ trợ tốc độ cao, bảo toàn liệu không làm ảnh hưởng đến tính linh động RDBMS Ai sử dụng ArcSDE ArcSDE ứng dụng rộng rãi giới, có hàng ngàn tổ chức cá nhân lưu trữ, quản lý liệu không gian lưu trữ RDBMS phổ biến cách dễ dàng ArcSDE ứng dụng hầu hết cấp quản lý nhà nước, quốc phòng, thông tin, tài nguyên thiên nhiên, giao thông, bảo hiểm, tài nhiều ngành công nghiệp Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 10 of 149 Tin học Trắc địa K49 Header Page 71 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa (Area boundary khác must be coverd by boundary of) www.gistrung.com đối tượng địa lý không che Luật sử dụng đối phủ đường biên vùng lớpdt tượng địa lý vùng lớp lại bao gồm nhiều vùng lớp khác Ví dụ: áp dụng trường hợp vùng đường bao cần thành hang Đường bao Qui định đường biên đối Vùng Tạo đối phải che tượng địa lý vùng phải che đường phủ (Boundary Must be covered by) phủ đường thẳng lớp thẳng đối tượng địa lý khác hai Sử dụng đường biên đối lớp đối tượng địa lý vùng đánh dấu tượng địa đường thẳng có tập thuộc tính lý khác khác Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 71 of 149 tượng 70 Tin học Trắc địa K49 Lỗi tạo đường biên vùng không phủ đường thẳng lớp đối tượng địa lý Ví dụ: đường biểu diễn phần đường biên khối điều tra dân số Header Page 72 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa Bao gồm điểm www.gistrung.com Qui định vùng lớp Vùng Tạo đối đối tượng địa lý chứa điểm điểm lớp đối tượng địa lý khác tượng Các điểm phải nằm đa giác không nằm đường bao đối tượng địa Luật sử dụng vùng cần có lý điểm liên kết khác Một điểm đường bao vùng không coi chứa vùng Khi chồng xếp vùng, đa giác chung điểm vùng chồng xếp Footer Page 72 of 149 71 điểm Ví dụ: đất phải chứa điểm tâm Nguyễn Mạnh Cường Lỗi tạo vùng không chứa Tin học Trắc địa K49 Header Page 73 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Luật topology với đường thẳng Phải lớn dung Tìm lỗi đối tượng địa lý Đường Bất đối sai cluster trình chuẩn hóa Luật thẳng xứng ( Must be larger than bắt buộc thực topology, áp dụng custer tolerance) cho tất lớp đối tượng địa Các đỉnh vi phạm luật xác định lý đường không trùng khớp bắt vào Trong trường hợp luật bị vi phạm phần bên trái hình ban đầu không bị thay đổi Dung sai cluster: khoảng cách nhỏ đỉnh đối tượng địa lý Phải không đứt đoạn ( Must dangles) not Qui định đối tượng địa lý Đường have đường phải liên tục với đường thẳng thẳng lớp đối tượng địa lý điểm cuối Kéo dài Cắt Bắt dính Một điểm cuối kết nối Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 73 of 149 72 Tin học Trắc địa K49 Header Page 74 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com tới đường thẳng khác gọi Lỗi tạo điểm cuối dangle đường thẳng không nối với Luật sử dụng cho đối tượng đường thẳng khác với địa lý đường phải biểu diễn Ví dụ: mạng đường phố có đoạn đường vòng khép kín Trong đường kết nối với trường hợp sử dụng với đối Nếu đọan đường đường cụt tượng địa lý đường, luật có ngõ cụt, luật chọn để thiết lập ngoại lệ bị vi phạm áp ngoại lệ trình sửa dụng với ngõ cụt, đoạn phố cụt chữa Phải không chồng Qui định đường thẳng Đường Trừ xếp không chồng xếp thẳng ( Must not overlap) lớp đối tượng địa lý Luật sử dụng có tác dụng bảo Lỗi tạo vị trí chồng xếp đảm đoạn thẳng không Có nhiều đường thẳng trùng lặp Đường thẳng chồng xếp lên nhau, chẳng hạn lớp đối tượng địa lý thuỷ hệ Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 74 of 149 73 Tin học Trắc địa K49 Header Page 75 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com nối với không chồng xếp lớp đối tượng địa lý Phải không cắt Quy định đối tượng địa lý Đường (Must not intersect) đường lớp đối tượng thẳng Tách Trừ địa lý không giao Lỗi tạo đường thẳng Có nhiều đường thẳng không chồng xếp lỗi điểm tạo thể cắt chồng xếp vị trí đường thẳng cắt chung điểm đầu Ví dụ: đường bình độ, đoạn đường phố cuối nút giao Phải không cắt Qui định đường thẳng Đường nối vào lớp đối tượng địa lý không thẳng Tách Trừ (Must not intersect cắt chồng xếp lên Bất kỳ đoạn thẳng or touch interior) Lỗi đường thẳng tạo phần chồng xếp, lỗi điểm tạo chồng xếp điểm giao Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 75 of 149 74 Tin học Trắc địa K49 Header Page 76 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com điểm đầu, cuối vị trí đường cắt coi lỗi Không có điểm Qui định đường thẳng kết Đường giả nối với đường thẳng thẳng ( Must not have pseudonodes) khác điểm cuối Kết hợp Kết hợp cực đại Điểm kết nối đường Lỗi điểm đựơc tạo điểm cuối thẳng với đường thẳng đường thẳng nối với đường khác( tới nó) thẳng khác gọi điểm giả Ví dụ: Khi phân tích thuỷ hệ, đoạn Luật sử dụng với đối tượng hệ thống sông có địa lý phải kết nối tới đối nút điểm cuối nhánh Ngoại lệ tượng địa lý khác điểm đánh dấu điểm cuối cuối cách hợp lý dòng sông suối cấp Ngoài ra, luật sử dụng muốn làm liệu với đường thẳng chia Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 76 of 149 75 Tin học Trắc địa K49 Header Page 77 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com nhỏ cách hợp lý Không tự chồng xếp Qui định đối tượng địa lý Đường Đơn giản ( Must not self đường không chồng xếp thẳng overlap) hoá Lỗi tạo vị trí đường thẳng Luật sử dụng với đường chồng xếp thẳng: đoạn đường vòng Ví dụ: phân tích giao thông, nối với nhau, đoạn đường ôtô đường cao tốc đường không nên đối tượng địa lý không hướng lần chồng xếp lên Không tự cắt Qui định đối tượng địa lý Đường Đơn giản ( Must not self đường không cắt chồng thẳng intersect) Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 77 of 149 hoá xếp Luật có hiệu cho đường Lỗi tạo đường thẳng tự chồng thẳng cắt qua xếp lỗi điểm tạo vị trí đường cắt 76 Tin học Trắc địa K49 Header Page 78 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Ví dụ: đường bình độ tự cắt Phải đoạn thẳng Qui định đường đoạn Đường Explode đơn thẳng đơn ( Must be single Luật hữu ích với đối Lỗi tạo đường thẳng có part) tượng địa lý đường nhiều đoạn có nhiều phần Ví dụ: hệ thống đường cao tốc tạo thẳng đối tượng địa lý đơn lẻ đối tượng phải đoạn đơn Phải không chồng Qui định đường thẳng Hai xếp với lớp Trừ đối lớp đối tượng địa lý đường tượng địa lý khác không chồng xếp với đối thẳng ( Must not overlap tượng lớp đối tượng địa lý thứ hai hai lớp with) Luật sử dụng đối tượng đối Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 78 of 149 77 Tin học Trắc địa K49 Lỗi tạo đường mà lớp đối tượng địa lý chồng xếp Ví dụ: đường cao tốc gần đường sông, Header Page 79 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com địa lý đường thẳng tượng chung không gian chồng xếp lên đoạn địa lý sông hai lớp bình độ không khác chồng xếp lên nhau Phải che phủ Qui định đường thẳng Hai lớp đối tượng địa lớp đối tượng địa lý phải đường lý khác che phủ đường thẳng thẳng ( Must be covered by lớp đối tượng địa lý khác feature lass of) Luật có giá trị cho việc mô hai lớp hình đường thẳng khác đối Lỗi tạo đường lớp đối trùng khít không tượng địa lý gian che phủ đường thẳng Luật sử dụng có nhiều nhóm đường thẳng tính khác chất Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 79 of 149 78 Tin học Trắc địa K49 tượng địa lý thứ đưa vào không lớp đối tượng địa lý thứ Ví dụ: lớp tuyến xe buýt phải che phủ bên mạng lưới đường phố Header Page 80 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Phải che phủ Qui định đường thẳng phải Đường Trừ đường biên lớp che phủ đường biên thẳng đối tượng vùng khác đối tượng địa lý vùng ( Must be covered by Luật sử dụng cho việc mô hình vùng boundary of) hoá đường thẳng, ví dụ Lỗi tạo đường không che phủ bỏi đường bao vùng đường thẳng mảnh phải lớp đối trùng khít với cạnh tượng đối tượng địa lý đa giác Ví dụ: đường bao lô nhà phải che địa lý phủ đường bao vùng khác Điểm cuối phải Qui định điểm cuối đối Đường Tạo đối che phu điểm tượng địa lý đường phải thẳng tượng lớp đối tượng địa che phủ điểm lớp lý khác đối tượng địa lý khác điểm ( Endponit must be Luật sử dụng bạn muốn mô covered by) hình hoá điểm cuối lớp đối Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 80 of 149 79 Tin học Trắc địa K49 Lỗi điểm tạo điểm cuối đường thẳng không điểm che phủ Header Page 81 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com điểm cuối đường thẳng tượng trùng khớp với đối tượng địa lý địa lý điểm lớp đối tượng địa lý khác Ví dụ: điểm cuối đường dây điện phải che phủ công tơ điện máy biến khác Luật topology với điểm Phải hoàn toàn bên Qui định điểm phải hoàn Điểm Xoá đa giác toàn vùng đối tượng địa vùng ( Must be properly lý đa giác inside polygons) Luật sử dụng bạn muốn lớp đối điểm hoàn toàn nằm tượng Lỗi điểm tạo với điểm nằm đường biên địa khác vùng vùng lý nằm đường biên Ví dụ: điểm giếng nước điểm địa Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 81 of 149 80 Tin học Trắc địa K49 Header Page 82 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Phải che phủ Qui định điểm rơi Điểm đường bao đường biên đối tượng vùng vùng địa lý ( Must be covered by Luật sử dụng bạn muốn lớp đối boundary of) điểm thẳng hàng tượng đường bao đa giác địa lý khác Lỗi điểm tạo với điểm không nằm đường biên đa giác Ví dụ: điểm dịch vụ phải nằm đường bao vùng Phải che phủ Qui định điểm lớp Điểm Xoá điểm cuối đối tượng địa lý phải đường ( Must be covered by che phủ điểm thẳng đối tượng địa lý đường thẳng endpoint of) Luật gần giống với luật lớp đối đường thẳng “ điểm cuối tượng phải che phủ địa Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 82 of 149 81 Lỗi điểm tạo với điểm không che phủ điểm cuối đường thẳng lý Tin học Trắc địa K49 Ví dụ: điểm giao Header Page 83 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com điểm lớp đối tượng địa lý khác đường phải che phủ điểm điểm khác”, khác cuối tim đường trường hợp luật bị vi phạm lỗi đánh dấu đối tượng địa lý điểm đối tượng đường Phải che phủ Qui định điểm Điểm đường thẳng lớp đối tượng địa lý phải đường ( Point must be che phủ đối thẳng covered by line) tượng đường thẳng khác Luật sử dụng lớp đối điểm rơi dọc tập tượng địa đường thẳng lý khác Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 83 of 149 82 Tin học Trắc địa K49 Lỗi điểm tạo với điểm không che phủ đường thẳng Ví dụ: trạm kiểm tra đường thuỷ phải nằm dọc dòng sông Header Page 84 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG Bảng 1.1 Bảng so sánh sản phẩm 10 Hình 2.1 Cấu trúc hệ Cơ sở liệu 16 Hình 2.2 Sơ đồ tổng quát hệ sở liệu 17 Hình 2.3 Dữ liệu dạng raster 25 Hình 2.4 Dữ liệu dạng vector 27 Hình 2.5 Thanh công cụ topology 27 Hình 2.7 Mô hình Client/Server 29 Bảng 3.1 Cấu hình cài đặt SQL Server Developer 2005 39 Bảng 3.2 Cấu hình cài đặt cho ArcGIS Decktop 40 Hình 3.1 Cài đặt IIS 41 Hình 3.2 Cài đặt SQL Server 41 Hình 3.3 Cài đặt SQL Server 42 Hình 3.4 Cài đặt SQL Server-Kiểm tra cấu hình 42 Hình 3.5 Cài đặt SQL Server-lựa chọn dịch vụ server 43 Hình 3.6 Cài đặt SQL Server-chọn accout cho server 43 Hình 3.7 Cài đặt SQL Server-đặt password cho server 44 Hình 3.8 Cài đặt SQL Server 44 Hình 3.9 Cài đặt SQL Server 45 Hình 3.10 Cài đặt SQL Server-Setup Progress 45 Hình 3.11 Cài đặt ArcSDE-khởi động chương trình 46 Hình 3.12 Cài đặt ArcSDE-license Agreement 46 Hình 3.13 Cài đặt ArcSDE-chọn ổ đĩa cài đặt 47 Hình 3.14 Cài đặt ArcSDE-kết thúc cài đặt 47 Hình 3.15 Tạo sở liệu server-chọn chế độ complete 48 Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 84 of 149 83 Tin học Trắc địa K49 Header Page 85 of 149 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Hình 3.16 Tạo sở liệu server- chọn lược đồ SDE 49 Hình 3.17 Tạo sở liệu server- chọn server instance name 49 Hình 3.18 Tạo sở liệu server-tạo database server 50 Hình 3.19 Tạo sở liệu server-chọn file cấu hình 50 Hình 3.20 Tạo sở liệu server-tạo user server 51 Hình 3.21 Tạo sở liệu server-kiểm tra tạo user 51 Hình 3.22 Tạo sở liệu server 52 Hình 3.23 Tạo sở liệu server-đăng ký ArcSDE 52 Hình 3.24 Kết nối tới sở liệu-trên server 54 Hình 3.25 Kết nối tới sở liệu-tạo liên kết thành công 55 Hình 3.26 Cài đặt máy trạm-tạo kết nối 56 Hình 3.27 Cài đặt máy trạm-cài đặt thành công 57 Hình 3.28 Chuyển đổi liệu vào server phương pháp trực tiếp 58 Hình 3.29 Chuyển đổi liệu vào server phương pháp trực tiếp 59 Hình 3.30 Chuyển đổi liệu vào server phương pháp trực tiếp 60 Hình 3.31 Chuyển đổi liệu vào server phương pháp gián tiếp 61 Nguyễn Mạnh Cường Footer Page 85 of 149 84 Tin học Trắc địa K49 ... hiểu phần mềm ArcSDE ứng dụng xây dựng quản lý liệu đồ giới hạn phạm vi tìm hiểu công nghệ ArcSDE để cài đặt môi trường Desktop mạng LAN đồng thời ứng dụng để xây dựng quản lý liệu đồ khu du lịch... ArcSDE ArcGIS Tầm quan trọng ArcSDE ArcGIS Một ưu ArcGIS khả tiếp cận sử dụng liệu nhiều định dạng, từ nhiều hệ thống quản trị liệu, đồng thời quản lý liệu sở ArcSDE cổng kết nối ArcGIS với phần. .. (ArcView, ArcEditor ArcInfo) hay sản phẩm phát triển ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Server ArcIMS với tính quản lý liệu đa người dùng) ArcSDE cổng nối ứng dụng GIS hệ thống quản lý sở liệu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ, Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ, Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay