Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm

41 97 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:27

Header Page of 149 T X TIỂU LUẬN Đề tài: Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T X IM Đ U I T V X V T X V X X II P Q u: ỏ Tổ SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T III X Gi i h n nghiên c u: Phạm vi nghi n u V ỉ TP V ỉ ỉ T Thời gi n nghi n SVT Footer Page of 149 V u GVHD: T T T Header Page of 149 T X CHƢƠNG 1: GI I THI U T NG QU T V NH H NG NH X O MƢ I XI M 2.1 2.1.1 V tr và quy m nhà hàng  X Công ty TNHH TM Tú My: C  T n nhà hàng:  Đ X X h:  n n 225- T P T Q TP Chí Minh Đ ện thoại: (84.8) 3920 8775 Fax: (84.8) 3920 8775  n n P Q TP Minh Đ ện thoại: (84.8) 3933 0207 Fax: (84.8) 3933 0217  Chi n n X Q T T P T TP T  Email: muoixiem@y;ahoo.com  Web: http://www.muoixiem.com  h v nhà hàng:  – ổ – ổ  T   V T T – 65.000 VND W u xe ô tô  SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T X  P h s hình thành và phát triển 2.1.2 Gi i đoạn 1: X ỏ X ổ X T X Bình Th y, TP C T ) ổ ng Trà Nóc, qu n ng ngh i th ba giúp cha mẹ s ng ngh ũ o L ổ n bà Xi V T T ng Nguy cS V Tr n Ng c Nga ( ) T - thông tin C n X ổ ũ V l h X i s ng dân gian Smithsonian di n t i Mỹ (23-6 đến 9-7-2007 Lễ hội qui tụ nhiều nghệ n ân c c nước thuộc lưu ìn văn óa t b ểu, đặc trưng vực sông Mekong biểu diễn loạ dân tộc nhằm mục đíc tôn v n đa dạng văn óa t ế giới) Gi i đoạn : T T X V T T ỹ X Q ổ X S Sau X ổ T ũ T T T X T SVT Footer Page of 149 X V S GVHD: T T T Header Page of 149 T X Gi i đoạn : Nhà hàng bánh xèo Mƣời Xiềm tại TP HCM Ở S X bá S 1/2009 225T Bình T T ỉ T S X ũ nh ẽ 2.1 ng phát tri n c a nhà hàng 2.2.1 T m nhìn thƣơng hiệu  T X X 2.2.2 S mạng thƣơng hiệu   T X X  V 2.2.3 Đ nh hƣớng phát triển  T X m tr T X  T X SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T X T X  T T X , ỉ 2.2.4 Ti u h hoạt động V 2.2 m ằ ũ ỏng, vành bánh õ  R u sống: Ă ẹ X ằ X nhà hàng bánh z Nƣớ hấm: ỉ o ỏ  Quy trình: SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T X S ằ Nhân bánh: ỉ ) ổ) ) T ỏ T T X , bánh ) ổ SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page of 149 T X Sau ằ T Ph bột: : P ằ cho bánh ổ ũ ổ Đổ bánh xèo: ỡ ) ỏ ) ẽ ỏ ) -  Q ỏ ) ỉ X SVT Footer Page of 149 V GVHD: T T T Header Page 10 of 149 T X 2.4 u tổ ch c nhân s c a nhà hàng Sơ đồ ấu tổ ch c CEO Hành & Nhân Sale & Marketing QL Nhà hàng & Mƣời Xiềm Thu Ngân Giám sát Tổ trƣởng Ph c v , lễ tân, đ u bếp… gu n p Ch và nhiệm v ủ ng n c ín n ân á phòng b n  CEO:  Hành h nh & nhân sự: ổ  Thu ngân: T  Sale Marketing: SVT Footer Page 10 of 149 V 10 GVHD: T T T Header Page 27 of 149 T X ằ 2.4 X 2.4 Khuyến ỉ V X ũ X (05/08/2010); X (01/06/2010); T - nhân ngày 20 tháng 11 (17/11/2010); (01/07/2009); ũ - ) z ) Nh n x t: T ổ không gian T ỉ T SVT Footer Page 27 of 149 V 27 GVHD: T T T Header Page 28 of 149 T X V ẽ ỉ 2.4 Hoạt động PR Qu n hệ PR ng húng PR T ằ X  Trong ngày h i du l ch TP H Chí Minh l n th & – 2009_2010 s V T Thao Du L ch tổ ch c t i l h i Ẩm th i Xi m r t vinh d nh t gi  c ban tổ ch c ch n c p gi y ch ng c Bi t s T X i l h i i Xi m vinh d Du L ch Thành ph H Chí Minh ch n làm H iV Ẩm Th T n v i b n bè qu c t c S Th T V i di n cho Thành Ph tham gia L Vũ i Xi m gi i thi u cách ch bi X P T i Bánh Xèo ũ n g c c a Bánh m th c dân dã mi n v i nhi u th c khách khác nhau.( Lễ hộ văn óa ẩm thực giới có tham gia ơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ giới,và 40 tỉnh thành Việt am H ng trăm kiện, ng ng n ăn t b ểu hàng chục quốc gia giới thiệu SVT Footer Page 28 of 149 V 28 GVHD: T T T Header Page 29 of 149 T X suốt ngày lễ hội (từ 21-25/7/2010) phạm v ơn m bã b ển đường Thùy Vân, Bãi Sau bãi biển tiếng với vẻ đẹp quyến rũ thành phố Vũng T u  Chu i X TP X ổ ổ T X Ẩ V T V ổ n ẹ  P X ỏ ằ ằ ỉ T ũ X V S z Nh n x t: o V PR X V V ổ X SVT Footer Page 29 of 149 V 29 GVHD: T T T Header Page 30 of 149 T X PR o ỉ ỏ ỏ X ỉ ẽ PR ằ ẽ o PR ũ ằ ẽ ũ V ũ 2.4 Quảng áo  Q ẹ V  ) T o T SVT Footer Page 30 of 149 V 30 GVHD: T T T Header Page 31 of 149 T X o T X Nh n x t: T T X V ỹ hai v khách Mỹ t ng ch ng ki b n th y ngon l nl nt i a chỉ; r i m T ỹ V X V V ằ 2.5 T S trung thành c iv u s quay tr l i c a khách hàng v i công ty Nh ng khách hàng trung thành nh ng v khách T bên công ty k c lúc k c li u th ng kê 80% l i nhu n n t 20% khách hàng trung thành c a công ty Do v y vi sóc nh ng khách hàng trung thành qua chi R ) c marketing tr c ti p D ch v c công t c bi t công ty c cung c p d ch v X ũ T – ỏ SVT Footer Page 31 of 149 V 31 GVHD: T T T Header Page 32 of 149 T X ũ V V P ằ T V X ũ ẽ  T V  T ỉ V ỏ ũ ẽ ỏ t chổ t !? Nhân viên ho ng lung tung, l n x n Thi u tôn tr ng khách hàng C m giác rằ th n khách n a G i t lâu m i có, th i khách ph i già ch ỉ ng k bên b ng l m r i !? T V ỉ ỉ - SVT Footer Page 32 of 149 V c 32 GVHD: T T T Header Page 33 of 149 T X 2.6 ỹ  V logo, slogan   V z ổ ỏ  ổ X ổ ằ ổ ổ  V 2.7 Franchise v n m i m t i Vi vào gi a th c xem manh nha xu t hi n ng lo t xu t hi n h th ng quán cà phê Trung Nguyên kh p m i mi c M c dù, cách làm c SVT 33 Footer Page 33 of 149 V GVHD: T T T T Header Page 34 of 149 T X ũ nc n th hi c nh c franchise V P ũ V X Nh n x t: ổ P ẽ ũ V T ũ ổ ẽ V xác tiêu chu n hoá c a n c cách b trí ph bên ph i phía trên, mu nhãn hi V ũ c Ph ỏi s Ph gi c ch m ) V ác tiêu chí này, v i o h không nh i v i ngành kinh doanh m th c, ch c t vai trò vô quan tr ng, n u ch quán không quan tâm hay thi u kinh nghi m m t nhà n khó có th cho nh ng quy ng quy n SVT Footer Page 34 of 149 V t k t qu t 34 GVHD: T mô ng nhi T T n Header Page 35 of 149 T X hình nh chung c m tg u ỏng v c nghiên c u h i tác mua franchise ph 2.8 Công tác qu n tr n c u T V ỉ X T T m ằ X X ổ X T X V ẽ X ỏ ỉ Rỏ ằ SVT Footer Page 35 of 149 V 35 GVHD: T T T Header Page 36 of 149 T X ỉ ) ằ X 2.9 Phân tích SWOT Điểm mạnh:  T X ổ S )  chuyên gia m th c Nguy n Dzoãn C m Vân.(S2)  S S )  ổ S )  V ằ (S5)  V (S6) Điểm yếu:  T W )  P (W2)  (W3)  (W4) Cơ hội:  X )  (O2)  T  S (O3) (O4)  ổ ) SVT Footer Page 36 of 149 V 36 GVHD: T T T Header Page 37 of 149 T X Th thá h:  (T1)  (T2)  (T3)  (T4)  (T5) Chiến lƣ :  S d ng mạnh nắm bắt hội (SO): S1.O1.O2.O4 V i danh ti v lâu l i m i nhu c u m nh nên mb ằ ph s n có nên công ty c n nâng cao uy ch n s n ph m c Nh danh ti ng u i tiêu dùng l a u S S S S r ng d ch v khách hàng t n mb c nhu c ng c yêu c u c a nh ng khách hàng khó tính nh t d ch v khách hàng c n chuyên nghi S S ằ ằ  S d ng mạnh để vƣ t qua thách th c (ST) S5.T3.T4 V trí kinh doanh c c nhi n l i, nằm i qua l u ki n r t thu n l i vi c c nh tranh v i doanh nghi ) S2.S3.S4.T5.T3.T4 nh vào s n ph m ngon mi c ch bi ũ SVT Footer Page 37 of 149 V 37 GVHD: T T T Header Page 38 of 149 T X T o nên l i th c Ch ỡ m b o nhu c u s c khỏ ng s n ph m nâng i tiêu dùng S T T ổ ằ S ằ  Vƣ t qu điểm yếu để t n d ng hội (WO) W W W W ằ  Tối thiểu h T điểm yếu để tránh đe dọa (WT) W W T T T ẽ V ỉ ẹ W W T T V ỉ SVT Footer Page 38 of 149 V 38 GVHD: T T T Header Page 39 of 149 T X Chƣơng KI N NGH 3.1 V ỏ ỉ & ỉ c S ỉ V ỏ ẹ ) ẹ P zz SVT Footer Page 39 of 149 V 39 GVHD: T T T Header Page 40 of 149 T X ằ X 3.2 V X ỏ ổ ổ ỏ T ỉ ũ ẽ g ũ i X ũ T tính ổ ch ng b c a chu c bi ng d ch v , trang trí n i th c ng c liên t c i v i ch ng ph c nhân viên, b ng hi u h t t c d ng c trang thi t b dù th t nhỏ quán Xây d ng m chung xuyên su t t ng l p c a SVT Footer Page 40 of 149 V 40 GVHD: T T T Header Page 41 of 149 T X T U T ỉ ẽ ũ X SVT Footer Page 41 of 149 V 41 GVHD: T T T ... Nhà hàng bánh xèo Mƣời Xiềm tại TP HCM Ở S X bá S 1/2009 225T Bình T T ỉ T S X ũ nh ẽ 2.1 ng phát tri n c a nhà hàng 2.2.1 T m nhìn thƣơng hiệu  T X X 2.2.2 S mạng thƣơng hiệu   T... 20 of 149 V 20 GVHD: T T T Header Page 21 of 149 T X Phân t h logo: Hình 1: ogo thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm ẽ X S X ổ ngh : T ẽ ũ i Xi m v ổi Mà có ph SVT Footer Page 21 of 149 V i ổi... Page 14 of 149 V 14 GVHD: T T T Header Page 15 of 149 T X Chƣơng : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HI U NH X O MƢ I XI M T TP ằ Ă T X V ũ V ỏ ỉ S ỏ T ổ ũ V P ỉ ỏ ẽ V S P SVT Footer
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm, Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm, Tìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời Xiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay