Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng

72 93 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:26

Header Page of 149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Phương pháp nghiên phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINHDOANH KHÁCH SẠN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN 1.1 Khái quát chung khách sạn kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.2.Các loại hình khách sạn 1.1.3 Khái niệm kinh doanh khách sạn 1.1.4 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.1.5.Các loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn 1.1.5.1 Kinh doanh dịch vụ lưu trú 1.1.5.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống 1.1.5.3 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 1.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống tiêu đánh giá hiệu quảkinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn 1.2.1 Vai trò hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn 1.2.2 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn 11 1.2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 11 1.2.3.2 Đội ngũ lao động cấu tổ chức kinh doanh 11 1.2.3.3 Số lượng, chất lượng chủng loại sản phẩm 13 1.2.4 Một số tiêu đánh giá hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn 14 1.2.4.1 Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống 14 1.2.4.2.Chỉ tiêu chi phí cho kinh doanh dịch vụ ăn uống 15 1.2.4.3 Chỉ tiêu doanh lợi dịch vụ ăn uống 15 1.2.4.4 Chỉ tiêu hiệu lao động kinh doanh dịch vụ ăn uống 15 1.2.4.5 Hệ số sử dụng chỗ ngồi 16 Footer Page of 149 Header Page of 149 Tiểu kết chƣơng I 17 CHƯƠNGIITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG CỦA KHÁCH SẠN MONACO HẢI PHÒNG 18 2.1 Giới thiệu khái quát Khách sạn Monaco Hải Phòng 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Khách sạn Monaco Hải Phòng 19 2.1.2 Tổ chức máy khách sạn 19 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 20 2.1.2.3 Tình hình nhân lực khách sạn 23 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 24 2.2.Thực trạng hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng 26 2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc khối dịch vụ ăn uống 26 2.2.1.1 Cơ sở vật chất thuộc khu vực bàn 26 2.2.1.2 Cơ sở vật chất thuộc khu vực quầy bar 28 2.2.1.3 Cơ sở vật chất thuộc khu vực bếp 28 2.2.2 Mô hình quản lý cấu đội ngũ lao động cuả phận kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng 30 2.2.2.1 Mô hình tổ chức quản lý 30 2.2.2.2 Cơ cấu đội ngũ lao động 32 2.2.3 Thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng 33 2.2.4 Sản phẩm dịch vụ ăn uống cuả Khách sạn Monaco Hải Phòng 34 2.2.5 Kết kinh doanh ăn uống số tiêu đánh giá hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng 38 2.2.5.1.Kết kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng 38 Tiểu kết chƣơng II 44 CHƢƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN MONACO HẢI PHÒNG 45 3.1 Xu phát triển dịch vụ ăn uống nói chung 45 3.2 Mục tiêu nhiệm vụ phận kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn Monaco Hải Phòng thời gian tới 47 3.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòngtrong giai đoạn 48 3.3.1 Hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật 48 Footer Page of 149 Header Page of 149 3.3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 49 3.3.3 Nghiên cứu thị trường 52 3.3.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 53 3.3.5.Tiết kiệm chi phí 53 3.3.6 Tăng cường hoạt động quảng cáo phận kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên thu nhận ý kiến phản hồi khách hàng chất lượng phục vụ 54 3.3.7 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ăn uống 54 3.3.8 Tăng suất lao động 55 3.3.9.Tạo nguồn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu ổn định đảm bảo chất lượng 56 3.3.10.Các giải pháp khác 56 3.4.Một số kiến nghị, đề xuất 56 3.4.1 Đối với Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hải Phòng 56 3.4.2 Đối với lãnh đạo khách sạn cán quản lý phận phục vụ ăn 57 Tiểu kết chƣơng III 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC Footer Page of 149 Header Page of 149 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng :Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công nhân viên khách sạn năm 2013 23 Bảng Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2013 24 Phòng năm 2013 32 Bảng 3: Cơ cấu lao động phận ăn uống Khách sạn Monaco Hải Bảng 4: Kết kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng giai đoạn2011 - 2013 39 Bảng 5: Cơ cấu doanh thu dịch vụ ăn Khách sạn Monaco Hải Phòng giai đoạn2011 - 2013 40 Bảng : Cơ cấu doanh thu uống khách sạn Monaco Hải Phòngtrong giai đoạn2011 - 2013 42 Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu dịch vụ ăn Monaco Hải Phòng 41 Biểu đồ 2: Cơ cấu doanh thu dịch vụ uống Khách sạn Monaco Hải Phòng giai đoạn2011 - 2013 43 Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức máy 19 Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức quản lý phận ăn uống 30 Footer Page of 149 Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thực tế chứng minh năm qua, du lịch Việt Namđã có tăng trưởng nhanh, bước nâng cao hình ảnh vị mìnhtrên thương trường du lịch khu vực quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò vị trí kinh tế quốc dân.Theo số liệu thống kê Tổng cục du lịch Việt Nam năm 2013, ngành du lịch thu hút 7.5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa đạt 35 triệu, tổng thu du lịch đạt 200.000 tỉ đồng Hoạt động du lịch tích cực góp phần vào nghiệp Công nghiệp hóaHiện đại hóa đất nước tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế, thực đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá Đảng Nhà nước Kinh doanh khách sạn mắt xích quan trọng chiến lược phát triển du lịch đất nước, kết hợp hài hoà nhiều nghiệp vụ chuyên sâu như: kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú kinh doanh dịch vụ bổ sung Trong tất nghiệp vụ kinh doanh đòi hỏi nhà quản lý không phép coi trọng nghiệp vụ coi nhẹ nghiệp vụ kia, mà phải biết kết hợp chặt chẽ, đồng nhằm tạo thành hệ thống dịch vụ thống nhất, toàn diện bổ trợ cho Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khách sạn họat động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà quản lý quan tâm ảnh hưởng trực tiếp đến “cuộc sống” khách khách sạn, chất lượng phục vụ, đồng thời mang lại uy tín, sức thu hút nguồn doanh thu lớn cho khách sạn Song, vấn đề đặt với nhà quản lý phải kinh doanh cách có hiệu cao Trong thời chế tập trung bao cấp trước đây, hạch toán kinh tế mang hình thức người ta chủ yếu quan tâm đến kết nguyên tắc hiệu không coi trọng thực Nhưng điều kiện kinh tế thị trường, trước sức cạnh tranh ngày gay gắt liệt đòi hỏi nhà quản lý không quan tâm đến kết mà quan trọng phải quan tâm đến tiêu hiệu tiêu suất chất lượng hoạt động Theo qui luật tất yếu thị trường doanh nghiệp hoạt động trì trệ, hiệu tự đến chỗ phá sản, nhường chỗ cho doanh nghiệp động Footer Page of 149 Header Page of 149 biết thích ứng với chế thị trường, biết khai thác sử dụng nguồn lực kinh doanh cách có hiệu … Vì vậy, việc đánh giá thực trạng tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn đã, vấn đề khó khăn, phức tạp hấp dẫn, thu hút quan tâm tất nhà quản lý,các học giả kinh tế du lịch Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, năm học đại học từ thực tiễn trình thực tập Khách sạn Monaco hải Phòng, em mạnh dạn chọn đề tài: “Tìm hiểu dịch vụ ăn uống khách sạn Monaco Hải Phòng” làm đề tài tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận khách sạn, kinh doanh khách sạn,hiệu kinh doanh hiệu kinh doanh khách sạn, hiệuquả kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn, để từ cócái nhìn tổng quát vấn đề - Đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ ăn uống Kháchsạn Monaco Hải Phòng, trọng hiệu kinh doanh dịch vụăn uống, đưa giải pháp số kiến nghị nhằmnâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạnMonaco Hải Phòng thời gian tới 3.Phương pháp nghiên phạm vi nghiên cứu Khoá luận trình bày dựa phương pháp nghiên cứu chủyếu sau: phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểuvà khảo sát thực tế; phương pháp thu thập xử lý thông tin; phươngpháp thống kê phân tích tổng hơp Phạm vi nghiên cứu - Nghiên toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tạiKhách sạn Monaco Hải Phòng mặt: sở vật chất kỹ thuậtphục vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống, lao động tổ chức laođộng kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại hình sản phẩmtrong kinh doanh dịch vụ ăn uống * Thời gian nghiên cứu - Thời gian để phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo thực tập tổnghợp, báo cáo chuyên đề tốt nghiệp khoá luận tốt nghiệp từ tháng3/2014đến tháng 6/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu phần kết luận, khóa luận kết cấu gồm chương: Chương I Khái quát chung kinhdoanh khách sạn hiệu kinh doanhdịch vụ ăn uống khách sạn Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn hiệuquả kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng Chương III Nhữnggiải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quảkinh doanh dịch vụăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KINHDOANH KHÁCH SẠN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN 1.1 Khái quát chung khách sạn kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm khách sạn Để đưa định nghĩa khách sạn đầy đủ, trước hết cần tìm hiểu lịch sử đời phát triển khách sạn để từ có nhìn toàn diện khái niệm Thuật ngữ Khách sạn tiếng Việt hay thường gọi Hotel có nguồn gốc từ tiếng Pháp, dùng để nơi phục vụ ngủ qua đêm cho khách du nhập vào nước ta vào năm đầu kỷ XX Trong thông tư số 01/2002/TT – TCDL ngày 27/4/2001 Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực Nghị định số 39/2000/NĐ - CP phủ sở lưu trú du lịch ghi rõ: “ Khách sạn (Hotel) công trình kiến trúc xây dựng độc lập, có qui mô từ 10 buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch ” [2] Trong sách “Giải thích thuật ngữ du lịch khách sạn” khoaDu lịch – Khách sạn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bổ sung khái niệm có tầm khái quát cao sử dụng học thuật để nhận biết khách sạn : “ Khách sạn sở cung cấp dịch vụ lưu trú (với đầy đủ tiện nghi), dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí dịch vụ cần thiết khác cho khách lưu trú lại qua đêm thường xây dựng điểm du lịch” Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật Du lịch Khoản 12 -Điều định nghĩa sở lưu trú du lịch khẳng định là: “Cơ sở lưu trú du lịch sở cho thuê buồng, giường cung cấp dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, khách sạn sở lưu trú du lịch chủ yếu”(LuậtDu lịch, NXB Chính trị Quốc gia, trang 21) Footer Page of 149 Header Page of 149 Theo nhóm tác giả nghiên cứu Mỹ sách “Welcome to Hospitality” xuất năm 1995 thì: “Khách sạn nơi mà trả tiền để thuê buồng ngủ qua đêm Mỗi buồng ngủ cho thuê bên phải có hai phòng nhỏ (phòng ngủ phòng tắm) Mỗi buồng khách phải có giường, điện thoại vô tuyến Ngoài dịch vụ buồng ngủ có thêm dịch vụ khác như: dịch vụ vận chuyển hành lý, trung tâm thương mại (với thiết bị photocopy), nhà hàng, quầy bar số dịch vụ giải trí Khách sạn xây dựng gần bên khu thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng sân bay”.[3;28] 1.1.2.Các loại hình khách sạn - Theo vị trí địa lý Theo tiêu chí khách sạn phân chia thành loại: khách sạn thành phố (City Centre Hotel), khách sạn nghỉ dưỡng (Resort Hotel), khách sạn ven đô (Suburban Hotel), khách sạn ven đường (Highway Hotel), khách sạn sân bay (Airport Hotel) - Theo mức cung cấp dịch vụ Theo tiêu thức này, khách sạn phân chia thành loại: khách sạn sang trọng (Luxury Hotel), khách sạn với dịch vụ đầy đủ (Fullservice Hotel), khách sạn cung cấp số lượng hạn chế dịch vụ (Limited- service Hotel), khách sạn thứ hạng thấp (Economy Hotel) - Theo mức giá bán sản phẩm lưu trú Phân loại theo tiêu thức áp dụng cho quốc gia tuỳ thuộc vào mức độ phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn nước: theo tiêu thức gồm loại: khách sạn có mức giá cao (LuxuryHotel), khách sạn có mức giá cao (Up- scale Hotel), khách sạn có mức giá trung bình (Mid- price Hotel), khách sạn có mức giá bình dân (Economy Hotel) - Theo quy mô khách sạn Dựa vào số lượng buồng ngủ theo thiết kế khách sạn mà người ta phân chia khách sạn thành loại sau: khách sạn quy mô lớn, khách Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 sạn quy mô trung bình, khách sạn quy mô nhỏ - Theo hình thức sở hữu: gồm có : khách sạn tư nhân, khách sạn nhà nước, khách sạn liên doanh 1.1.3 Khái niệm kinh doanh khách sạn Trong nghiên cứu chất kinh doanh khách sạn, việc hiểu rõ nội dung khái niệm “ kinh doanh khách sạn “ cần thiết quan trọng Đầu tiên, kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo chỗ ngủ qua đêm cho khách có trả tiền Sau đó, với đòi hỏi thoả mãn nhiều nhu cầu mức cao khách du lịch mong muốn chủ khách sạn, khách sạn tổ chức thêm hoạt động kinh doanh ăn uống Kinh doanh khách sạn theo nghĩa rộng hoạt động cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi ăn uống cho khách Còn theo nghĩa hẹp, kinh doanh khách sạn đảm bảo việc phục vụ nhu cầu ngủ, nghỉ cho khách Ngày nay, nội dung kinh doanh khách sạn ngày mở rộng phong phú đa dạng thể loại Vì vậy, người ta thừa nhận nghĩa rộng nghĩa hẹp khái niệm “kinh doanh khách sạn” Tuy nhiên, ngày khái niệm kinh doanh khách sạn theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung Trên phương diện chung nhất, đưa khái niệm kinh doanh khách sạn sau (Định nghĩa kinh doanh khách sạn Ts Nguyễn Văn Mạnh Ths Hoàng Thị Lan Hương) : “Kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ giải trí họ điểm du lịch nhằm mục đích có lãi” 1.1.4 Đặc điểm kinh doanh khách sạn Kinh doanh khách sạn hoạt động kinh tế dịch vụ cao cấp mang tính tổng hợp Tập hợp dịch vụ khách sạn phân chia thành dịch vụ dịch vụ bổ sung để cung cấp cho khách du lịch khách địaphương Footer Page 10 of 149 Header Page 58 of 149 3.3.6 Tăng cường hoạt động quảng cáo phận kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên thu nhận ý kiến phản hồi khách hàng chất lượng phục vụ Trong môi trường cạnh tranh lành mạnh không tìm cho đường đắn thành công điều xa vời thực tế Không phải sản phẩm đời biết đến mà không cần có khuyến trương quảng cáo Khách sạn Monaco Hải Phòngkhông phải ai biết đến mà đặc biệt ăn khách sạn Đối với người có thu nhập cao cho khách sạn làm có mà ưa thích, cònđối vớí người có thu nhập thấp cho xa xỉ Điều gây không rụt rè khách định sử dụng dịch vụ ăn uống khách sạn Vì khách sạn nên có sách quảng cáo, khuyến trương kịp thời hiệu để giới thiệu tới đối tượng khách hàng sản phẩm dịch vụ ăn uống Bên cạnh việc quảng cáo, khuyến trương, phận kinh doanh dịch vụ ăn uống nên thường xuyên có đợt phát phiếu thăm dò khách hàng, khuyến khích khách hàng bớt chút thời gian điền vào phiếu gợi ý Thông quaý kiến phản hồi khách hàng phiếu thăm dò, khách sạn biết chất lượng phục vụ đạt mức để từ phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu Khách sạn phải hiểu biết cảm nhận khách hàng để bán khách hàng cần không nên bán mà có Để làm điều đó, khách sạn phải biết xâm nhập vào thị trường công tác quảng cáo thiếu kinh doanh dịch vụ ăn uống 3.3.7 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ăn uống Do nhu cầu đối tượng khách phong phú họ đến từ nhiều vùng, nhiều nước khác nhau, có phong tục tập quán khác nên ăn phải đa dạng để thu hút ngày nhiều đối tượng khách nên khách sạn cần đa dạng hoá sản phẩm Có kinh doanh có hiệu Sự đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ăn uống thể hiện: Footer Page 58 of 149 54 Header Page 59 of 149 - Đa dạng ăn: ăn có khách sạn,khách sạn cần dựa vào nhu cầu khách để làm ăn lạ, đặc sắc tránh nhàm chán cho khách tiêu dùng dịch vụ khách sạn nhiều lần đồng thời mang sắc hương vị riêng Khách sạn phải cósự thay đổi kịp thời sản phẩm tình trạng khan sản phẩm dịch vụ khác sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo nên hoạt động liên tục nhà hàng, kinh doanh dịch vụăn uống có hiệu - Đa dạng đồ uống: đồ uống có sẵn khách sạn, cần bổ sung đồ uống đặc trưng, đặc sản vùng Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ ăn uống đáp ứng yêu cầu khách hàng mà tạo ưu cạnh tranh với sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác 3.3.8 Tăng suất lao động Để tăng hiệu kinh doanh vấn đề mà nhà quản lý quan tâm phải để tăng suất lao động Từ kết tính toán tiêu suất lao động phận kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòngnhư phần trên, ta thấy tiêu khách sạn cao so với số khách sạn khác Tuy nhiên thực tế khách sạn nhân viên thuộc phận kinh doanh làm việc chưa thật hết khả chưa sáng tạo, số nhân viên ỷ lại công việc Điều dẫn đến hiệu lao động không cao Đây xúc mà khách sạn nên có biện pháp khắc phục kịp thời nhìn nhận khách sạn hoạt động kinh doanh có tốt hay không người ta thường đánh giá thông qua trình độ tác phong lao động lao động Việc tăng suất lao động giúp cho doanh nghiệp khách sạn giảm định mức lao động, giảm chi phí tuyển dụng nhân sự, chi phí tiền lương nhân công, chi phí đào tạo…từ giảm chi phí chung toàn khách sạn tăng lợi nhuận kinh doanh Để tăng suất lao động khách sạn cần quan tâm đến vấn đề sau: - Đi sâu tổ chức lao động theo tổ, đội để áp dụng triệt để nguyên tắc khuyến khích vật chất để quan tâm đến quyền lợi trách nhiệm kinh tế.Ngoài Footer Page 59 of 149 55 Header Page 60 of 149 nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ, đội giải nhiệm vụ khác : củng cố kỷ luật lao động, nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm lao động - Sử dụng bố trí lao động hợp lý vào thời vụ, thời điểm - Có chế độ thưởng, phạt rõ ràng kích thích lao động tốt 3.3.9.Tạo nguồn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu ổn định đảm bảo chất lượng Do giá nguyên liệu, thực phẩm thị trường không ổn định Có thời điểm mua nguyên liệu, thực phẩm khan hiếm, phí mua tăng lên, thực đơn xây dựng với mức giá nguyên liệu ổn định Chính thế, làm giảm hiệu kinh doanh Bên cạnh khan nguyên liệu, thị trường có nhiều lương thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng dịch vụ đầu vào làm ảnh hưởng đến uy tín khách sạn Để khắc phục tình trạng khách sạn phải có sở riêng để cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho mình, phải ký kết hợp đồng lâu dài để vừa đảm bảo an toàn vệ sinh vừa có giá hợp lý 3.3.10.Các giải pháp khác Bên cạnh giải pháp nêu khách sạn cần trọng công tác quản lý kinh tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu kinh doanh hệ thống định mức hợp lý, khoa học Cụ thể như: Tiết kiệm nước, tránh hoang phí nguyên liệu, tận dụng nguyên liệu dư thừa 3.4.Một số kiến nghị, đề xuất 3.4.1 Đối với Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hải Phòng Tiếp tục đưa giải pháp, sách chiến lược hoạt động quảng bá tuyên truyền cho Du lịch hải Phòng đoạn thị trường, đặc biệt thị trường khách du lịch quốc tế nhằm trì thị trường có, mở rộng thị trường mới, tạo nguồn khách cho nước, cho Hải Phòng Số lượng khách tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tăng từ ngành kinh Footer Page 60 of 149 56 Header Page 61 of 149 doanh dịch vụ ăn uống phát triển Thường xuyên mở triển lãm nghệ thuật ẩm thực tham gia triển lãm nghệ thuật ẩm thực giới để có hội giới thiệu nét đẹp ẩm thực Việt Nam Nên có quy định chặt chẽ tiêu chuẩn cụ thể vấn đề sinh an toàn thực phẩm khách sạn nhà hàng địa bàn Hải Phòng, thường xuyên kiểm tra để đánh giá tiêu chuẩn đạt khách sạn 3.4.2 Đối với lãnh đạo khách sạn cán quản lý phận phục vụ ăn uống Cần củng cố lại thêm số sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho phận kinh doanh dịch vụ ăn uống: trang trí thêm khu vực nhà hàng câu lạc bộ, bổ xung thêm số dụng cụ ăn uống thiếu đồ phục vụ nấu nướng bếp cũ v.v… Đào tạo lại số nhân viên để nâng cao nghiệp vụ, tăng cường ý thức làm việc cho nhân viên, đặc biệt thái độ phục vụ phải nhiệt tình chu đáo vui vẻ Nâng cao tinh thần làm việc có tập thể nhân viên tránh tính ích kỷ, nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác Tham gia nhiều vào triển lãm nghệ thuật ẩm thực, thi nấu ăn giỏi Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hải Phòng Thành Đoàn tổ chức Footer Page 61 of 149 57 Header Page 62 of 149 Tiểu kết chƣơng III Trong chương III, tác giả nghiên cứu nêu lên giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh khách sạn Monaco Hải Phòng Tác giả tìm hiểu xu phát triển dịch vụ ăn uống từ áp dụng số giải pháp nhằm hoàn thiện kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn Monaco Hải Phòng như: - Hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật - Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ăn uống - Tăng suất lao động - Đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn điịnh, chất lượng - Tăng cường hoạt động quảng cáo thu nhận ý kiến phản hồi khách hàng - Nâng cao hiệu sử dụng vốn - Nghiên cứu thị trường Ngoài tác giả đưa số kiến nghị, đề xuất với Tổng cục Du lịch Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng, với lãnh đạo khách sạn cán quản lý phận phục vụ ăn uống khách sạn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ăn uống khách sạn Monaco Hải Phòng Footer Page 62 of 149 58 Header Page 63 of 149 KẾT LUẬN Cùng với xu hướng phát triển chung giới, ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn nước ta không phát triển, trở thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu Viêt Nam Ngành góp phần không nhỏ vào tổng thu nhập quốc dân đưa Việt Nam phát triển giới Cùng với sách mở cửa Đảng bùng nổ khách sạn làm cho khách sạn cạnh tranh gay gắt để tạo uy tín đứng vững chế thị trường Vì vậy, nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan trọng khách sạn Qua trình học tập trường với thời gian tìm hiểu Monaco Hải Phòng , hướng dẫn tận tình thầy hướng dẫn thầy cô giáo trường Đại học Dân lập Hải Phòng, khoá luận tốt nghiệp em quan tâm giải vấn đề sau: - Cơ sở lý luận khách sạn, kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống khách sạn nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ăn uống tạiKhách sạn Monaco Hải Phòng , cụ thể là: thực trạng sở vật chất kỹ thuật thuộc khói dịch vụ ăn uống; mô hình quản lý cấu đội ngũ lao động phận kinh doanh dịch vụ ăn uống; thị trường khách sử dụng dịch vụ ăn uống; kết kinh doanh dịch vụ ăn uống Từ rút ưu điểm khuyết điểm tồn - Đóng góp giải pháp cụm giải pháp đồng thời đưa đề xuất, kiến nghị Tổng cục Du lịch, Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Hải Phòng Ban lãnh đạoKhách sạn Monaco Hải Phòng nhằm mục đích nâng cao hiệu kinh doanh dịchvụ ăn uống Khách sạn Monaco Hải Phòng thời gian tới Do thời gian trình độ lý luận, nhận thức hoạt động thực tiễn hạn chế nên khoá luận em không tránh khỏi sai sót tư phương pháp luận, nội dung cách giải vấn đề Vì vậy, em mong góp ý thầy cô, bạn bè người quan tâm để khoá luận đầy đủ hoàn thiện Footer Page 63 of 149 59 Header Page 64 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GS Nguyễn Văn Đính & TS Nguyễn Văn Mạnh,(1996), ”Giáo trình Tâm lý nghệ thuật giao tiếp ứng xử kinh doanh du lịch” NXB Thống kê HàNội 2.GS.TS Nguyễn Văn Đính&TS Trần Thị Minh Hoà” Giáo trình: Kinh tế du lich ” NXB Lao đông– Xã hội 3.Mai Khôi,”Giáo trình phục vụ bàn ăn khách sạn nhà hàng” NXB Giáo dục 4.Số liệu Khách sạn Monaco Hải Phòng năm 2011 – 2013 5.LuậtDu lịch, NXB Chính trị Quốc gia, trang 21 d.Quyết định số 2473/QĐ - TTG Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" 6.TS Nguyễn Văn Mạnh&ThS Hoàng Thị Lan Hương” Giáo trình: Quản trị kinh doanh khách sạn ” NXB Lao động- Xã hội 7.Trang Web: http://www.haiphongmonacohotel.com Footer Page 64 of 149 60 Header Page 65 of 149 PHỤ LỤC 1.Một số hình ảnh Khách sạn Monaco Hải Phòng Mặt tiền khách sạn Footer Page 65 of 149 Header Page 66 of 149 Khu vực sảnh khách sạn Footer Page 66 of 149 Header Page 67 of 149 Bên số phòng khách sạn Footer Page 67 of 149 Header Page 68 of 149 2.Khu vực nhà hàng Khu vực bếp Footer Page 68 of 149 Header Page 69 of 149 Khu vực quầy bar 3.Một số ăn nhà hàng Footer Page 69 of 149 Header Page 70 of 149 Cá diêu hồng sốt xí muội Bò cuộn phô mai chiên Lươn nướng sa tế Footer Page 70 of 149 Header Page 71 of 149 Gỏi tiến vua Súp bóng cá Footer Page 71 of 149 Header Page 72 of 149 Canh tần ô thịt bằm Một mâm cỗ cưới Footer Page 72 of 149 ... DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN MONACO HẢI PHÒNG 45 3.1 Xu phát triển dịch vụ ăn uống nói chung 45 3.2 Mục tiêu nhiệm vụ phận kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn Monaco Hải. .. Khách sạn Monaco Hải Phòng 33 2.2.4 Sản phẩm dịch vụ ăn uống cuả Khách sạn Monaco Hải Phòng 34 2.2.5 Kết kinh doanh ăn uống số tiêu đánh giá hiệu kinh doanh dịch vụ ăn uống Khách. .. ĐỘNG KINH DOANHDỊCH VỤ ĂN UỐNG CỦA KHÁCH SẠN MONACO HẢI PHÒNG 2.1 Giới thiệu khái quát Khách sạn Monaco Hải Phòng Tên tiếng Việt : Khách sạn Monaco Hải Phòng Tên tiếng Anh : Hai Phong Monaco Hotel
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng, Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng, Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay