Tiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010

62 94 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:25

Header Page of 149 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT   Tiểu luận môn Tin học chuyên ngành (phần mềm SPSS) XU HƯỚNG TIÊU DÙNG LAPTOP Ở TP.HCM NĂM 2010 Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng GVHD: Ths Lâm Tường Thoại Nhóm thực hiện: STT 10 11 12 13 Họ tên Cù Xuân Tiến Liêu Ngọc Yến Vũ Thị Kim Hồng Nguyễn Hải Sơn Lê Nhị Khánh Vân Trần Ngọc Dung Nguyễn Thị Huyền Liên Nguyễn Hải Tường An Nguyễn Văn Thành Trần Thị Phương Trương Mộng Hoài Mi Huỳnh Như Ngọc Lê Thị Tuy Na MSHV 551209051 7603112051 7603112052 551209043 551209033 551209024 551209026 120823 TP.HỒ CHÍ MINH – 2010 Footer Page of 149 Ghi Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa Khóa ĐHKHXH&NV Header Page of 149 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới thiệu khảo sát 1.3.1 Mục đích khảo sát 1.3.2 Thiết kế mẫu 1.3.3 Tóm tắt nội dung Bảng câu hỏi CHƯƠNG 2: XỬ LÝ, PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2.1 Đo lường độ tin cậy thang đo 2.2 Áp dụng thủ tục thống kê mô tả 2.2.1 Phân tích mẫu theo Giới tính Nghề nghiệp 2.2.2 Phân tích mẫu theo Giới tính, Nghề nghiệp Yếu tố có sử dụng laptop không .11 2.2.3 Phân tích yếu tố sử dụng laptop dựa thu nhập hàng tháng 12 2.2.4 Phân tích mẫu theo thương hiệu laptop sử dụng 14 2.2.5 Phân tích Giá laptop dự định mua dựa vào mục đích sử dụng laptop 15 2.2.6 Phân tích mẫu theo yếu tố Laptop yêu thích 17 2.2.7 Phân tích mức độ hài lòng laptop dùng chế độ bảo hành laptop 18 2.2.8 Phân tích laptop yêu thích dựa mục đích sử dụng laptop 21 2.2.9 Phân tích màu hiệu laptop dự định mua theo giới tính .23 2.2.10 Phân tích nơi mua laptop theo cấu nghề nghiệp .26 Footer Page of 149 Header Page of 149 2.2.11 Phân tích lý không hài lòng laptop dùng 27 2.2.12 Phân tích cách chọn cấu hình laptop mua dựa mục đích sử dụng laptop 29 2.2.13 Phân tích cấu hình laptop chọn mua dựa cấu nghề nghiệp .32 2.2.14 Phân tích giá laptop định mua theo thu nhập hàng tháng, giới tính nghề nghiệp 33 2.2.15 Phân tích khả mua laptop có giá triệu đồng theo nghề nghiệp 34 2.2.16 Phân tích hình thức khuyến chế độ bảo hành làm hài lòng người tiêu dùng .35 2.2.17 Phân tích vấn đề quan tâm, nguồn tham khảo yếu tố ảnh hưởng đến định mua laptop 37 2.2.18 Phân tích tính laptop quan tâm 40 2.3 Áp dụng thủ tục thống kê suy diễn 43 2.3.1 Sử dụng kiểm định Chi-Square 43 2.3.2 Sử dụng kiểm định Independent-samples T-test 47 2.3.3 Phân tích phương sai ANOVA .48 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VỀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG LAPTOP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 52 3.1 Xu hướng tiêu dùng laptop TPHCM 52 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ laptop TPHCM .54 3.2.1 Đối với nhà sản xuất laptop 54 3.2.2 Đối với đại lý phân phối laptop 55 Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu đề tài Từ năm 2009 đến Việt Nam nằm giai đoạn khó khăn kinh tế dù đà hồi phục mức chi tiêu người tiêu dùng giảm nhiều Tuy nhiên, nhiều nhà phân phối đại lý sản phẩm công nghệ thông tin (IT) cho biết, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng LAPTOP không giảm xuất xu hướng Trên sở nắm xu hướng tiêu dùng laptop nay, nhà sản xuất đại lý bán hàng hoạch định chiến lược phát triển, sản xuất phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng từ phát triển bền vững Và để xác định xu hướng tiêu dùng laptop TP HCM nào, Nhóm vận dụng phần mềm SPSS kiến thức môn Tin học chuyên ngành để tiến hành khảo sát hành vi người tiêu dùng laptop qua bảng câu hỏi 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Lập bảng câu hỏi để khảo sát xu hướng tiêu dùng laptop TP HCM - Xử lý phân tích kết đạt từ khảo sát thông qua thủ tục: thống kê mô tả thống kê suy diễn - Từ đó, xác định xu hướng tiêu dùng laptop TP HCM - Đề xuất chiến lược phát triển nhà sản xuất laptop đại lý phân phối laptop Footer Page of 149 Header Page of 149 1.3 Giới thiệu k hảo sát 1.3.1 Mục đích k hảo sát - Nhằm tìm hiểu mong muốn, hành vi tiêu dùng, thái độ người dùng laptop nay, từ xác định xu hướng tiêu dùng laptop người tiêu dùng TP HCM - Giúp nhà sản xuất laptop đại lý phân phối laptop có liệu xác, khách quan nhu cầu, mong muốn xu hướng người tiêu dùng laptop 1.3.2 Thiết kế mẫu - Quy mô mẫu khảo sát: 109 - Cách lấy mẫu: ngẫu nhiên, độc lập - Đối tượng điều tra khảo sát: người tiêu dùng TP HCM phát bảng hỏi cách ngẫu nhiên giới tính, thu nhập, nghề nghiệp,… - Cách tiếp cận: Phát bảng câu hỏi kèm quà tặng móc chìa khóa trả lời câu hỏi - Nơi tiếp cận: Phát bảng câu hỏi siêu thị điện máy, đặc biệt siêu thị điện máy mở WonderBuy Nguyễn Đình Chiểu, với chương trình khuyến hấp dẫn diễn tháng 6, siêu thị thu hút hàng trăm khách hàng từ quận khác TP HCM đến tham quan mua hàng khuyến 1.3.3 Tóm tắt nội dung Bảng câu hỏi Bảng câu hỏi ngắn gọn gồm 23 câu (trước chạy độ tin cậy thang đo CA) lại 22 câu (sau chạy độ tin cậy thang đo CA), với bố cục phần: - Hồ sơ nhân khẩu: Giới tính, Nghề nghiệp, Thu nhập hàng tháng Footer Page of 149 Header Page of 149 - Hồ sơ tâm lý, hành vi: sử dụng laptop hay không, laptop yêu thích nhất, chế độ bảo am khảo thông tin mua laptop, tính laptop qhành laptop, giá laptop mua, cấu hình laptop mua, nguồn thuan tâm nhất,… Xem chi tiết bảng câu hỏi Phụ Lục Vì bảng câu hỏi tương đối ngắn gọn nên áp dụng phương pháp đo lường độ tin cậy thang đo để loại bỏ câu hỏi thừa đem lai độ tin cậy cao hơn, thay áp dụng thêm phương pháp phân tích nhân tố Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG 2: XỬ LÝ, PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 2.1 Đo lường độ tin cậy thang đo Sau khai báo biến nhập liệu xong, để xác định thang đo mà ta sử dụng khảo sát tốt hay không? Chúng ta phải tính toán số CRONBACH ALPHA để từ loại bớt câu hỏi có thang đo không đáng tin cậy không tốt (câu hỏi thừa), làm cho độ tin cậy thang đo cao Mục đích: Loại câu hỏi thừa độ tin cậy cao Phương pháp: tính toán Cronbach Alpha (CA), CA > 0.6 xem thang đo tốt sử dụng Dưới kết đo lường độ tin cậy thang đo cho câu hỏi định lượng (Scale) bảng câu hỏi Ta thấy CA = 0.167  thấp, độ tin cậy Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of I tem s 167 Căn vào bảng bên dưới, ta loại bỏ câu hỏi “Thích laptop có hoa văn không” CA tăng lên 0.672, độ tin cậy cao hơn, tốt Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Correct ed It em- Alpha It em Deleted It em Deleted Total Correlation Deleted 8.55 2.299 421 -.563 Mua lapt op t riệu đồng 7.46 3.763 139 052 Mức hài lòng v ề lapt op dùng Footer Page of 149 a if It em Header Page of 149 Mức hài lòng v ới chế độ bảo hành Thíc h laptop có hoa v ăn không 8.80 2.994 382 -.317 9.46 5.959 -.365 672 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Và bảng bên kết đạt sau loại bỏ câu hỏi thứ 13 bảng hỏi: “Anh/chị có thích laptop có hoa văn không?” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of I tem s 672 Ta thấy cột “Cronbach's Alpha if Item Deleted”, tất giá trị thấp 0.672 không loại bỏ câu hỏi để đảm bảo độ tin cậy thang độ trì mức cao 0.672 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Correct ed It em- Alpha It em Deleted It em Deleted Total Correlation Deleted 6.59 2.611 505 558 Mua lapt op t riệu đồng 5.49 3.302 488 575 3.337 472 594 Mức hài lòng v ề lapt op dùng Mức hài lòng v ới chế độ bảo hành Footer Page of 149 6.83 if It em Header Page of 149 2.2 Áp dụng thủ tục thống kê mô tả 2.2.1 Phân tích mẫu theo Giới tính Nghề nghiệp Giới tí nh Nam Nghề nghiệp Footer Page of 149 Nữ Total Count Column N % Count Column N % Count Column N % Công nhân sản x uất 16.3% 12.1% 15 13.8% Giám đốc/ Quản lý 7.0% 9.1% 8.3% Kỹ s 11.6% 3.0% 6.4% Kỹ t huật v iên 16.3% 3.0% 8.3% Lao động t ự 14.0% 3.0% 7.3% Nội t rợ 0% 12.1% 7.3% Nhân v iên v ăn phòng 16.3% 21 31.8% 28 25.7% Nghỉ hưu 0% 0% 0% Sinh v iên/học sinh 18.6% 17 25.8% 25 22.9% Khác 0% 0% 0% Total 43 100.0% 66 100.0% 109 100.0% Header Page 10 of 149 Trong toàn 109 mẫu khảo sát (số người trả lời bảng câu hỏi), có 66 nữ 43 nam tham gia Và 66 nữ khảo sát nhân viên văn phòng (21 người) sinh viên, học sinh (17 người) chiếm đại đa số Trong khi, Công nhân sản xuất (7 người), Kỹ thuật viên (7 người), Nhân viên văn phòng (7 người) Sinh viên, học sinh (8 người) chiếm đại đa số cấu 43 nam tham gia trả lời câu hỏi Cơ cấu m ẫu theo Nghề nghiệp Giới tính Khác Sinh v iên/học sinh Nghỉ hưu Nhân viên văn phòng Nội trợ Nữ Nam Lao động tự Kỹ thuật viên Kỹ sư Giám đốc/Quản lý Công nhân sản x uất 10 15 20 25 Số người trả lời Nhìn chung, cấu mẫu theo nghề nghiệp tập trung vào nhân viên văn phòng (25.7%), sinh viên, học sinh (22.9%) công nhân sản xuất (13.8%) Và Nghỉ hưu Khác người tham gia trả lời câu hỏi Footer Page 10 of 149 10 Header Page 48 of 149 hài lòng laptop dùng, mà cụ thể nhóm có thu nhập hàng tháng > triệu đồng có mức độ hài lòng laptop dùng cao nhóm có thu nhập < triệu (dựa vào bảng : mean = 1.7333 nhóm có thu nhập hàng tháng < 3, tức thu nhập < triệu) 2.3.3 Phân tích phương sai ANOVA Để xem có khác biệt nghề khác khả có mua laptop giá triệu đồng hay không, ta sử dụng phương pháp phân tích ANOVA Ho: Dù nghề nghiệp khác khả người tiêu dùng định mua laptop giá triệu H1: Nghề nghiệp khác dẫn đến khả chọn mua laptop giá triệu khác ANOVA Mua lapt op t riệu đồng Sum Squares Between Groups Within Groups Total of Mean Square df F 103.014 14.716 26.747 129.761 101 108 265 Sig 55.570 000 Với số Sig = 0.000 < 0.05 (độ tin cậy 95%) chọn H1: Nghề nghiệp khác dẫn đến khả chọn mua laptop giá triệu khác Để phân tích sâu khác ta sử dụng Post hoc, kết sau: Footer Page 48 of 149 48 Header Page 49 of 149 Multiple Comparisons Mua laptop triệu đồng LSD Nghề 95% C onf idence Int erv al Mean Dif f erence (I-J) Lower Bound Upper Bound (I) Ng nghiệp (J) nghiệp Công nhân sản xuất Giám đốc/ Quản lý -2.400 * 217 000 -2.83 -1.97 Kỹ s -2.400 * 236 000 -2.87 -1.93 Kỹ thuật v iên -1.400 * 217 000 -1.83 -.97 Lao động tự 600 * 225 009 15 1.05 225 009 15 1.05 600 Nhân v iên v ăn phòng -1.721 * 165 000 -2.05 -1.39 Sinh v iên/học sinh -1.120 * 168 000 -1.45 -.79 Công nhân sản x uất 2.400 * 217 000 1.97 2.83 000 259 1.000 -.51 51 Kỹ s Kỹ thuật v iên Kỹ s 1.000 * 243 000 52 1.48 Lao động tự 3.000 * 250 000 2.50 3.50 Nội t rợ 3.000 * 250 000 2.50 3.50 Nhân v iên v ăn phòng 679 * 197 001 29 1.07 Sinh v iên/học sinh 1.280 * 200 000 88 1.68 Công nhân sản x uất 2.400 * 236 000 1.93 2.87 000 259 1.000 -.51 51 1.000 * 259 000 49 1.51 3.000 * 266 000 2.47 3.53 266 000 2.47 3.53 Giám đốc/ Quản lý Kỹ thuật v iên Lao động tự 3.000 * Nhân v iên v ăn phòng 679 * 217 002 25 1.11 Sinh v iên/học sinh 1.280 * 220 000 84 1.72 Công nhân sản x uất 1.400 * 217 000 97 1.83 -1.000 * 243 000 -1.48 -.52 259 000 -1.51 -.49 Nội t rợ Kỹ t huật v iên Giám đốc/ Quản lý -1.000 * Lao động tự 2.000 * 250 000 1.50 2.50 Nội t rợ 2.000 * 250 000 1.50 2.50 -.321 197 106 -.71 07 Kỹ s Nhân v iên v ăn phòng Footer Page 49 of 149 Sig * Nội t rợ Giám đốc/ Quản lý Std Error 49 Header Page 50 of 149 Lao động t ự Nội t rợ Nhân v iên v ăn phòng Sinh v iên/học sinh 280 200 165 -.12 68 Công nhân sản x uất -.600 * 225 009 -1.05 -.15 Giám đốc/ Quản lý -3.000 * 250 000 -3.50 -2.50 Kỹ s -3.000 * 266 000 -3.53 -2.47 Kỹ thuật v iên -2.000 * 250 000 -2.50 -1.50 Nội t rợ Nhân v iên v ăn phòng 000 257 1.000 -.51 51 -2.321 * 206 000 -2.73 -1.91 Sinh v iên/học sinh -1.720 * 209 000 -2.13 -1.31 Công nhân sản x uất -.600 * 225 009 -1.05 -.15 Giám đốc/ Quản lý -3.000 * 250 000 -3.50 -2.50 Kỹ s -3.000 * 266 000 -3.53 -2.47 Kỹ thuật v iên -2.000 * 250 000 -2.50 -1.50 Lao động tự 000 257 1.000 -.51 51 Nhân v iên v ăn phòng -2.321 * 206 000 -2.73 -1.91 Sinh v iên/học sinh -1.720 * 209 000 -2.13 -1.31 Công nhân sản x uất 1.721 * 165 000 1.39 2.05 Giám đốc/ Quản lý -.679 * 197 001 -1.07 -.29 * Kỹ thuật v iên -.679 321 217 197 002 106 -1.11 -.07 -.25 71 Lao động tự 2.321 * 206 000 1.91 2.73 206 000 1.91 2.73 Kỹ s 2.321 * Sinh v iên/học sinh 601 * 142 000 32 88 Công nhân sản x uất 1.120 * 168 000 79 1.45 -1.280 * 200 000 -1.68 -.88 -1.280 * 220 000 -1.72 -.84 -.280 200 165 -.68 12 209 000 1.31 2.13 Nội t rợ Sinh v iên/học sinh Giám đốc/ Quản lý Kỹ s Footer Page 50 of 149 Kỹ thuật v iên Lao động tự 1.720 * Nội t rợ 1.720 * 209 000 1.31 2.13 Nhân v iên v ăn phòng -.601 * 142 000 -.88 -.32 50 Header Page 51 of 149 Ta ý dấu (*) khác biệt phát cặp nhóm tương đồng với dòng cột ô chứa dấu (*) Ở cặp có giá trị Sig =1 nên khác biệt, dấu (*) Footer Page 51 of 149 51 Header Page 52 of 149 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VỀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG LAPTOP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Xu hướng tiêu dùng laptop TPHCM Quy mô mẫu khảo sát lớn độ tin cậy cao, nhiên giới hạn nguồn lực thực thời gian nên quy mô mẫu đạt 109 người Dù vậy, khảo sát giúp ta có nhận định xu hướng tiêu dùng laptop TPHCM, mà cụ thể là: - Ngày nhiều người có xu hướng sử dụng laptop thay máy PC thông thường (83 109 người có sử dụng laptop có 36 nam 47 nữ) nhu cầu laptop tăng - Đối tượng sử dụng laptop nhiều Nhân viên văn phòng, Sinh viên, học sinh - Những người có xu hướng sử dụng laptop nhóm có thu nhập hàng tháng triệu đồng Thu nhập cao xu hướng sử dụng laptop tăng - Thương hiệu laptop sử dụng nhiều Sony (20.5%), Acer (19.3%) HP (15.7%) - Thương hiệu laptop yêu thích Apple (43%_nhiều nhất), Acer Sony - Thương hiệu laptop người tiêu dụng dự định mua Acer (29.4%), IBM (22.9%) Asus (18.3%) Apple (15.6%) - Người tiêu dùng có mức thu nhập cao hài lòng laptop sử dụng chế độ bảo hành laptop giá laptop dự định mua cao Footer Page 52 of 149 52 Header Page 53 of 149 - Giá laptop nằm khoảng 10 đến 15 triệu đồng đa số người tiêu dùng ưa chuộng mua - Đối với laptop triệu loại có cấu hình: CPU Celeron, RAM 1G, 80G HDD, 14 inch, DVD-WR, nhà sản xuất nước, laptop có nhiều quảng cáo nhà tài trợ, bán cho đối tượng Giám đốc/Quản lý Kỹ sư, nhân viên văn phòng, kỹ thuật viên - Hình thức khuyến yêu thích (đặc biệt giới sinh viên học sinh) mua laptop Giảm giá triệu đồng mua laptop, hình thức khuyến giảm giá 20% mua laptop thứ - Chế độ bảo hành làm hài lòng người tiêu dùng Sữa chữa bảo hành nhanh chóng vòng giờ, không giữ máy hẹn đến lấy sau thời gian - Đa số người tiêu dùng tham khảo laptop trước định mua trang web bán hàng (như giới di động, AhA,…) viết báo chí, internet laptop - Đa phần người tiêu dùng (đặc biệt nhóm có thu nhập triệu) quan tâm đến yếu tố Cấu hình có phù hợp tương lai hay không mua laptop (40.4%) - Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua laptop người tiêu dùng là: Giá phù hợp, Kiểu dáng đẹp, chức đầy đủ - Tính laptop mà người tiêu dùng quan tâm chọn lựa mua laptop là: Dung lượng ổ cứng (38.5%), Bộ vi xử lý (29.4%) Bộ nhớ RAM (12.8%) - Đối với người tiêu dùng sử dụng laptop với mục đích học tập làm việc nhà/văn phòng; chơi game, thiết kế; doanh nhân, đa số có xu hướng sử dụng laptop có giá laptop từ 10 đến 15 triệu đồng Footer Page 53 of 149 53 Header Page 54 of 149 - Đối với người tiêu dùng sử dụng laptop laptop mỏng, nhẹ có xu hướng chọn laptop có giá 10 triệu đồng - Đối với nữ, laptop màu trắng, đỏ, hồng bạc ưa chuộng nhiều giá laptop từ 10 đến 15 triệu đồng - Đối với nam, laptop màu đen, đồng ưa chuộng giá laptop mua từ 15 đến 20 triệu đồng - Người tiêu dùng có xu hướng mua laptop Siêu thị điện máy, Cửa hàng máy tính cuối Cửa hàng xách tay - Đối với Công nhân sản xuất, nhân viên văn phòng ưa chuộng mua laptop Siêu thị điện máy - Đối với học sinh, sinh viên có xu hướng mua laptop cửa hàng máy tính - Đa số lý mà người tiêu dùng không hài lòng laptop dùng liên quan đến Bộ vi xử lý (72.3%), cấu hình máy (53%) nhớ RAM (38.6%) 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ laptop TPHCM 3.2.1 Đối với nhà sản xuất laptop - Apple: thương hiệu nhiều người tiêu dùng yêu thích dù nhiều người sử dụng, lý do giá thành cao, xu hướng tiêu dùng laptop laptop giá mềm 10 đến 15 triệu đồng  Sản xuất thêm dòng sản phẩm vừa đủ chức năng, kiểu dáng đẹp giá mềm - Các nhà sản xuất laptop vào xu hướng tiêu dùng laptop loại đối tượng nêu để có kế hoạch sản xuất laptop phù hợp với mục tiêu giai đoạn Chẳng hạn, công ty dự định tập trung tăng thị phần tiêu thụ laptop đối tượng Nữ giới Footer Page 54 of 149 54 Header Page 55 of 149 Sinh viên, học sinh hay nhân viên văn phòng laptop cần đảm bảo điều kiện sau tiêu thụ mạnh: Giá Bộ vi xử lý Màn hình Dung lượng ổ cứng Dung lượng RAM Trọng lượng máy Màu sắc Ki ểu dáng 10 đến 15 triệu đồng Intel Cel eron Intel Core Dual Từ 14-15 inch 160GB 3GB Dưới 1.5 kg Trắng, đỏ, hồng Thanh, đẹp - Ngoài ra, nhà sản xuất nên trọng mảng truyền thông, quảng bá thương hiệu laptop sản xuất báo chí, internet, diễn đàn tin học, website mua bán thiết bị công nghệ,… - Các nhà sản xuất trọng đến Giá laptop, Dung lượng ổ cứng, Bộ vi xử lý Bộ nhớ RAM, đáp ứng đầy đủ chức thông dụng kiểu dáng đẹp, thời trang 3.2.2 Đối với đại lý phân phối laptop Theo xu hướng phân tích trên, để phân phối laptop tiêu thụ nhanh: - Các đại lý nên nhập nhiều laptop có giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng thay laptop thuộc hạng cao cấp, giá cao - Tập trung phân phối hàng địa điểm: Siêu thị điện máy, cửa hàng máy tính - Chú trọng đến chế độ bảo hành laptop: tăng cường nhân viên IT, sữa chữa máy tính đảm bảo tốc độ sữa chữa, trữ hàng thiết bị thay kịp thời sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, tránh để tình trạng khách hàng chờ lâu đem máy bảo hành - Thể giữ uy tín với khách hàng: thông qua đảm bảo bán hàng chất lượng, máy mới, … Footer Page 55 of 149 55 Header Page 56 of 149 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi sơ khởi (Sau đo lường độ tin cậy thang đo, loại bỏ câu 13 bảng câu hỏi sơ khởi này) Khảo sát xu hướng tiêu dùng laptop TPHCM năm 2010 (Vui lòng đánh dấu   vào ô anh/chị chọn) Vui lòng cho biết giới tính anh/chị ?  Nam Nữ Nghề nghiệp anh/chị? Công nhân sản xuất Giám đốc/Quản lý Kỹ thuật viên Lao động tự Nhân viên văn phòng Nghỉ hưu Sinhviên/học sinh Kỹ sư Khác Nội trợ Thu nhập hàng tháng anh/chị nằm khoảng sau đây? Dưới 3.000.000đ Từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ Từ 5.000.000đ đến 8.000.000đ Trên 8.000.000đ Hiện nay, Anh/chị có sử dụng laptop không? Có Không Laptop mà anh/chị sử dụng thuộc hãng sau đây? Acer HP-Compaq IBM-Lenovo Sony Dell Toshiba Apple Asus Khác Mục đích chủ yếu cho việc sử dụng laptop anh/chị là: Footer Page 56 of 149 56 Header Page 57 of 149 Học tập, làm việc nhà/văn phòng Doanh nhân nên phải có laptop Laptop mỏng nhẹ, tiện lợi Laptop cho game thủ thiết kế Laptop để giải trí đa phương tiện Khác Hãng laptop mà anh/chị yêu thích là: Acer HP-Compaq IBM-Lenovo Sony Dell Toshiba Apple Asus Khác Anh/chị có hài lòng laptop mà sử dụng không? Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Nếu anh/chị không hài lòng lý có liên quan đến yếu tố sau đây? Cấu hình máy Màu sắc laptop Bộ vi xử lý Âm Trọng lượng máy Màn hình Bàn phím Dung lượng ổ cứng Bộ nhớ RAM Giá Khác 10.Nếu mua laptop mới, anh/chị mua laptop màu nào? Bạc Đen Trắng Đỏ Hồng Xanh Đồng Khác 11.Nếu mua laptop mới, anh/chị mua laptop hãng nào? Acer HP-Compaq IBM-Lenovo Sony Dell Toshiba Apple Asus Khác Footer Page 57 of 149 57 Header Page 58 of 149 12.Nếu mua laptop anh/chị chọn cấu nào? a Bộ vi xử lý AMD Intel Celeron Intel Core Dual Khác (vui lòng ghi rõ) ……………… b Màn hình Dưới 12 inch Từ 12 - 14 inch Từ 14 - 15 inch Trên 15 inch c Dung lượng ổ cứng 80 GB 100 GB 120 GB 160 GB 200 GB Trên 200 GB d Bộ nhớ Ram 512 MB 1 GB 2 GB 3 GB Footer Page 58 of 149 58 Header Page 59 of 149 Trên GB e Trọng lượng laptop Dưới 1.5 kg Từ 1.5 - kg Từ - 2.5 kg Trên 2.5 kg 13.Anh/chị có thích laptop trang trí hoa văn? Rất thích Thích Bình thường Không thích Rất không thích 14.Nếu mua laptop mới, anh/chị mua laptop với giá khoảng bao nhiêu? Dưới 10 triệu đồng Từ 10 đến 15 triệu đồng Từ 15 đến 20 triệu đồng Từ 20 đến 25 triệu đồng Trên 25 triệu đồng 15.Nếu laptop có giá bán triệu đồng (cấu hình: CPU Celeron, RAM 1G, 80G HDD, 14 inch, DVD-WR), nhà sản xuất nước, laptop có nhiều quảng cáo nhà tài trợ, anh/chị có sẵn sàng mua laptop này? (Xem hình vẽ) Footer Page 59 of 149 59 Header Page 60 of 149 Chắc chắn mua Có thể mua Chưa biết, để xem kỹ Không mua Chắc chắn không mua 16 Anh/chị mua laptop tại: Cửa hàng máy tính Siêu thị điện máy Cửa hàng xách tay Mua hàng trực tuyến Khác 17.Khuyến sau anh/chị thích mua laptop? Giảm giá triệu đồng Tặng USB + Chuột + Túi xách Tặng chương trình diệt virus có quyền (Kaspersky,…) Rút thăm trúng laptop, điện thoại di động Khác (vui lòng ghi rõ) 18.Vui lòng cho biết chế độ bảo hành sau làm anh/chị hài lòng nhất? Đổi máy sau ngày Bảo hành năm Sửa chữa Khác (vui lòng ghi rõ) Footer Page 60 of 149 60 Header Page 61 of 149 19.Trước mua laptop anh/chị thường tham khảo thông tin chủ yếu từ: Anh/chị bè Quảng cáo báo giấy / internet Các viết laptop báo chí (vd: SoHoa.net ) Các website bán hàng & so sánh giá (vd: thegioididong.com, Khác (vui lòng ghi rõ) 20.Khi mua laptop, vấn đề quan tâm anh/chị là: Nơi bán có uy tín không Máy có 100% không Chính sách bảo hành có tốt không Cấu hình phù hợp tương lai Khác (vui lòng ghi rõ) …………………………………………………… 21.Chế độ bảo hành laptop có làm anh chị hài lòng? Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Footer Page 61 of 149 61 Header Page 62 of 149 22.Khi định mua laptop, anh chị chủ yếu dựa vào yếu tố nhất?  Đầy đủ chức anh/ chị cần  Giá phù hợp  Kiểu dáng đẹp  Khác (vui lòng ghi rõ)……… 23.Tính sau laptop anh/chị quan tâm theo thứ tự ưu tiên từ đến 5? a Bộ vi xử lý b Màn hình c Dung lượng ổ cứng d Bộ nhớ RAM e Trọng lượng máy 1……2……3…….4…….5…… Footer Page 62 of 149 62 ... từ xác định xu hướng tiêu dùng laptop người tiêu dùng TP HCM - Giúp nhà sản xu t laptop đại lý phân phối laptop có liệu xác, khách quan nhu cầu, mong muốn xu hướng người tiêu dùng laptop 1.3.2... .48 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VỀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG LAPTOP VÀ ĐỀ XU T GIẢI PHÁP 52 3.1 Xu hướng tiêu dùng laptop TPHCM 52 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ laptop TPHCM ... chi tiêu người tiêu dùng giảm nhiều Tuy nhiên, nhiều nhà phân phối đại lý sản phẩm công nghệ thông tin (IT) cho biết, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng LAPTOP không giảm xu t xu hướng Trên sở nắm xu hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010, Tiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010, Tiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay