tiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệp

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:25

Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh hoạt động chứa đựng rủi ro tiềm ẩn nhiều nguyên nhân khác Để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trì ta phải dự phòng, hạn chế rủi ro dự đoán trước Trong kinh doanh, hoạt động tài ngày trở thành hoạt động thiếu, vừa hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vừa góp phần để tạo lợi nhuận cho Doanh nghiệp Hoạt động tài Doanh nghiệp chủ yếu thường đầu tư vào chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận, nhiên giá chứng khoán thị trường biến động Ngoài dự trữ hàng hoá Doanh nghiệp, đặc biệt Doanh nghiệp thương mại lực lượng vật chất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu khách hàng kinh tế quốc dân cách thường xuyên, liên tục đồng Hàng tồn kho, khoản nợ phải thu phận tài sản có giá trị lớn doanh nghiệp Ngoài ra, hoạt động đầu tư vào loại chứng khoán hoạt động đầu tư nhằm khai thác sử dụng nguồn lực tiền nhàn rỗi doanh nghiệp chứa đựng không rủi ro Xuất phát từ nguyên tắc thận trọng kế toán, việc trích lập dự phòng cho khoản doanh nghiệp việc cần thiết Nhờ việc trích lập dự phòng doanh nghiệp hạn chế rủi ro ổn định hàng tồn kho, loại chứng khoán doanh nghiệp đầu tư bị giảm giá thị trường có khoản nợ phải thu khách hàng thu Xuất phát từ suy nghĩ đó, em chọn đề tài: "Xác định hạch toán khoản dự phòng Doanh nghiệp " làm đề án môn học Đề tài gồm có phần: Phần I : Các phương pháp xác định hạch toán khoản dự phòng hệ thống kế toán Việt Nam Phần II : Kế toán khoản dự phòng hệ thống kế toán Pháp Mỹ Phần III : Một số suy nghĩ trích lập khoản dự phòng hệ thống kế toán Việt Nam Mặc dù cố gắn, hạn chế thời gian kiến thức thân vấn đề này, nên chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến giúp đỡ thầy cô để đề tài hoàn thiện Em xin trân thành cám ơn cô ! Footer Page of 149 Header Page of 149 PHẦN I : CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM 1.Khái quát chung khoản dự phòng 1.1 Khái niệm chung dự phòng: Dự phòng xác nhận phương diện kế toán khoản giảm giá trị tài sản nguyên nhân mà hậu chúng không chắn Như vậy, dự phòng việc xác nhận phương diện kế toán khoản giảm giá trị tài sản thực tế chưa xảy ra, tài sản Doanh nghiệp nắm giữ, quản lý chưa chuyển đổi hay nhượng bán 1.2 Ý nghĩa việc lập dự phòng: Các khoản dự phòng có vai trò quan trọng Doanh nghiệp, vai trò thể phương diện sau: - Phương diện kinh tê : nhờ có tài khoản dự phòng mà bảng cân đối kế toán Doanh nghiệp phản ánh xác giá trị thực tế tài sản Giá trị thực tế tài sản Doanh nghiệp xác định sau : Giá trị thực tế Tài sản = Giá trị ghi sổ Tài sản _ Dự phòng giảm giá Tài sản lập - Phương diện tài chính: dự phòng giảm giá có tác dụng làm giảm lợi nhuận niên độ nên Doanh nghiệp có khoản tích luỹ phân chia Khoản tích luỹ sử dụng để bù đắp khoản giảm giá tài sản thực phát sinh tài trợ khoản chi phí hay lỗ dự phòng, khoản chi phí thực phát sinh niên độ sau Thực chất, khoản dự phòng tài Doanh nghiệp tạm thời nằm tài sản lưu động trước sử dụng thực thụ - Phương diện thuế khoá: dự phòng ghi nhận khoản chi phí hợp lý làm giảm lợi nhuận, phát sinh để tính toán số lợi nhuận thực tế 1.3 Thời điểm lập nguyên tắc lập: Thời điểm tiến hành lập dự phòng giảm giá thời điểm cuối niên độ kế toán, trước lập Báo cáo tài Trên sở chứng tin cậy giảm giá đối tượng cụ thể, kế toán xác định số dự phòng cần lập cho niên độ tới với điều kiện số dự phòng không vượt số lợi nhuận thực tế phát sinh Doanh nghiệp Về nguyên tắc, việc lập dự phòng phải tiến hành riêng cho loại vật tư, hàng hoá, chứng khoán khoản nợ phải thu khó đòi Sau phải tổng hợp toàn khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết dự phòng loại Để thẩm định mức độ giảm giá loại vật tư, hàng hoá, chứng khoán xác định khoản nợ phải thu khó đòi Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thành viên bắt buộc giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng vật tư trưởng phòng kinh doanh Footer Page of 149 Header Page of 149 1.4 Phân loại khoản dự phòng: Theo nội dung kinh tế, khoản dự phòng chia làm loai sau:  Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: gồm giảm giá chứng khoán ngắn hạn giảm giá chứng khoán dài hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán phận giá trị dự tính bị giảm giá chứng khoán đầu tư nhằm ghi nhận khoản lỗ phát sinh chưa chắn Đồng thời qua phản ánh giá trị thực khoản đầu tư tài Giá trị thực chứng khoán đầu tư giá trị dự tính chuyển hoá thành tiền loại chứng khoán Giá trị thực = Giá trị thực tế ghi sổ _ Số dự phòng giảm giá chứng khoán khoán chứng khoán lập chứng (giá trị thực thuần) Giá trị thực chứng khoán đầu tư giá trị chuyển hoá thành tiền chứng khoán  Dự phòng phải thu khó đòi : Để dự phòng khoản tổn thất khoán phải thu khó đòi xảy ra, bảo đảm phù hợp doanh thu chi phí kỳ Cuối niên độ, kế toán phải dự tính số nợ khó đòi để lập dự phòng Các khoản nợ phải thu khó đòi phải có tên, địa chỉ, nội dung khoản nợ, số tiền phải thu nợ, ghi rõ số nợ phải thu khó đòi Đồng thời doanh nghiệp phải có chứng từ gốc xác nhận nợ số tiền nợ chưa trả Đây khoản nợ hạn hai năm chưa hạn hai năm nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản có dấu hiệu khác bỏ trốn, bị giam giữ, xét hỏi Mức dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi tối đa không vượt 20% tổng số dư nợ phải thu doanh nghiệp, thời điểm cuối năm bảo đảm cho doanh nghiệp không bị lỗ  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng khoản dự tính trước để dựa vào chi phi sản xuất kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp giá trị ghi sổ sách hàng tồn kho Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời để phản ánh giá trị hàng tồn kho Doanh nghiệp lập báo cáo tài vào cuối kỳ kế toán 1.5 Nhiệm vụ hạch toán khoản dự phòng: - Xác định số lượng loại chứng khoán, loại hàng tồn kho khoản phải thu khó đòi có cuối niên độ kế toán có dấu hiệu giảm giá hay khó đòi để lập dự phòng - Xác định mức dự phòng giảm giá cần lập loại hàng tồn kho, loại chứng khoán khoản phải thu khó đòi cho niên độ tới Footer Page of 149 Header Page of 149 - Hoàn nhập dự phòng giảm giá loại hàng tồn kho, loại chứng khoán loại phải thu khó đòi mức dự phòng cần lập nhỏ số dự phòng vào cuối niên độ kế toán - Trích lập thêm dự phòng giảm giá loại hàng tồn kho, loại chứng khoán khoản phải thu khó đòi cho niên độ tới, mức dự phòng cần lập lớn số dự phòng năm trước Nội dung khoản dự phòng 2.1.Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính: 2.1.1 Khái niệm: Đầu tư tài hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực tiền nhàn rỗi Doanh nghiệp để đầu tư Doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Nói cách khác, tiền vốn huy động từ nguồn lực Doanh nghiệp, việc sử dụng để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp tận dụng để đầu tư vào lĩnh vực khác để nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn, làm lợi vốn như: đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay vốn hoạt động hoạt động tài Doanh nghiệp Quá trình Doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư chứng khoán để kiếm lời gặp rủi ro giảm giá chứng khoán đơn vị phát hành cổ phiếu bị phá sản Xuất phát từ nguyên tắc thận trọng kế toán, Doanh nghiệp phải lập khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Dự phòng giảm giá chứng khoản hoạt động tài dự phòng giá trị dự kiến bị tổn thất giảm giá loại chứng khoán xảy năm kế hoạch Dự phòng giảm giá chứng khoán trích trước vào hoạt động năm báo cáo để ghi nhận trước giá trị khoản tổn thất xảy năm kế hoạch, nhằm bảo toàn nguồn vốn kinh doanh Thế nhưng, theo nguyên tắc hạch toán kế toán hành, khoản tổn thất phản ánh kết kinh doanh, trường hợp vào cuối năm tài số dự phòng giảm giá chứng khoán cần lập cho năm đến nhỏ số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn lập cuối niên độ kế toán năm trước Doanh nghiệp phải hoàn nhập số chênh lệch đó, đồng thời ghi giảm chi phí hoạt động tài cho năm Vì thế, mục đích việc lập dự phòng giảm giá chứng khoán nhằm phản ánh giá trị thực chứng khoán đầu tư Báo cáo tài 2.1.2 Nguyên tắc kế toán: Chỉ lập dự phòng vào cuối niên độ kế toán khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài năm, có chứng đáng tin cậy giảm giá thường xuyên loại chứng khoán mà Doanh nghiệp nắm giữ, theo qui định tài hành qui định có tính pháp lý hoạt động Doanh nghiệp Theo chế độ hành việc trích lập khoản dự phòng không vượt số lợi nhuận phát sinh Doanh nghiệp có chứng sau: Footer Page of 149 Header Page of 149 - Là chứng khoán Doanh nghiệp đầu tư theo qui định pháp luật - Được tự mua bán thị trường mà thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài có giá trị thị trường giảm so với giá hạch toán sổ sách kế toán Khi lập dự phòng, Doanh nghiệp phải lập hội đồng để thẩm định mức độ giảm gía chứng khoán Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho loại chứng khoán đầu tư có biến động giảm giá thời điểm 31/12 năm báo cáo theo công thức sau: Mức dự phòng khoán giảm giá đầu tư = CK cho năm KH Số lượng chứng khoán bị giảm giá thời điểm * 31/12 năm BC Giá chứng khoán hạch toán sổ kế toán - Giá chứng thực tế thị trường Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho loại chứng khoán bị giảm giá tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, làm hạch toán vào chi phí hoạt động tài Doanh nghiệp 2.1.3 Phương pháp kế toán:  Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 129 " Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn " Kết cấu tài khoản : Bên Nợ : Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Bên Có : Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn SD bên Có : Số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn có vào cuối kỳ - Tài khoản 229 " Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn " Kết cấu tài khoản : Bên Nợ : Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Bên Có : Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn SD bên Có : Số dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn có vào cuối kỳ - Tài khoản 635 " Chi phí tài chính." Kết cấu tài khoản : Bên Nợ : Các khoản chi phí hoạt động tài Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Bên Có : Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn chi phí tài khoản lỗ phát sinh kỳ để xác định kết hoạt động kinh doanh  Nội dung phương pháp phản ánh : (1) Cuối niên độ kế toán, kế toán vào chứng đáng tin cậy giảm giá loại chứng khoán ngắn hạn, dài hạn mà Doanh nghiệp nắm giữ để tính mức dự phòng giảm giá cần lập cho loại chứng khoán Sau tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư làm hạch toán : Footer Page of 149 Header Page of 149 Nợ TK 635 " Chi phí hoạt động tài " Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (2) Cuối niên độ sau : Trường hợp số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn phải lập nhỏ số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Có TK 635 - Chi phí tài Trường hợp số dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn, dài hạn phải lập lớn số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch cần phải lập thêm: Nợ TK 635 - Chi phí tài Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 2.2 Dự phòng phải thu khó đòi: 2.2.1 Khái niệm: Trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh có khoản phải thu mà người nợ khó khả trả nợ, khoản nợ khách hàng gọi nợ phải thu khó đòi Để đề phòng tổn thất khoản phải thu khó đòi xảy ra, hạn chế đột biến kinh doanh kỳ kế toán, Doanh nghiệp phải dự kiến số nợ có khả khó đòi, tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ hạch toán Số tính trước gọi dự phòng phải thu khó đòi 2.2.2 Đối tượng cần lập dự phòng: - Đối với nợ pháp nhân có định án cho xử lý phá sản hay định cấp có thẩm quyền giải thể Doanh nghiệp định khác quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật - Đối với nợ thể nhân nợ tồn có đủ sơ để chứng minh khả trả nợ lệnh truy nã hay xác nhận quan pháp luật nợ bỏ trốn thi hành án nợ chết, khả trả tiền (kèm theo xác nhận quyền địa phương) Về nguyên tắc, để lập dự phòng phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi (khách hàng bị phá sản bị tổn thất, thiệt hại lớn tài sản, nên không khó có khả toán, đơn vị làm thủ tục đòi nợ nhiều lần khả thu nợ) Đối với Doanh nghiệp Nhà nước, theo chế độ tài hành, việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi không vượt số lợi nhuận phát sinh niên độ kế toán có chứng sau : Footer Page of 149 Header Page of 149 - Số tiền phải thu đối tượng, theo nội dung, khoản nợ ghi rõ số nợ phải thu khó đòi - Phải có chứng từ gốc xác nhận đối tượng số tiền nợ nợ chưa trả bao gồm : Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu nợ Căn để ghi nhận khoản nợ khó đòi : - Nợ phải thu hạn toán từ năm trở lên kể từ ngày hết hạn thu nợ ghi Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng cam kết nợ, Doanh nghiệp đòi nhiều lần chưa thu - Trường hợp đặc biệt thời gian hạn chưa tới năm nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản bị quan pháp luật giam giữ, xét xử bị chết 2.2.3 Xác định mức dự phòng phải thu khó đòi cần phải lập  Phương pháp ước tính doanh thu bán chịu (phương pháp kinh nghiệm): Số dự phòng phải thu khó đòi cần lập cho năm tới = Tổng số doanh thu bán chịu * Tỷ lệ phải thu khó đòi ước tính  Phương pháp ước tính khách hàng đáng ngờ (dựa vào thời gian hạn thực tế) Số dự phòng phải thu khó = đòi cần lập cho năm tới ngờ i Số nợ phải thu * khách hàng đáng ngờ i Tỷ lệ ước tính không thu khách hàng đáng 2.2.4 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi  TK sử dụng : TK 139 "Dự phòng phải thu khó đòi" Kết cấu tài khoản: Bên Nợ : Hoàn nhập số dự phòng phải thu khó đòi không dùng đến Bên Có : Trích lập dự phòng phải thu khó đòi SD bên Có : Số dự phòng phải thu khó đòi  Nội dung phương pháp hạch toán dự phòng phải thu khó đòi: (1) Cuối kỳ kế toán năm, Doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (Nợ phải thu khó đòi), kế toán tính xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK 642 _ Chi phí quản lý Doanh nghiệp Có TK 139 _ Dự phòng phải thu khó đòi (2) Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 139 _ Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642 _ Chi phí QLDN (Chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi) Footer Page of 149 Header Page of 149 (3) Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực không đòi được, có định cho phép xoá nợ (theo chế độ tài hành) Căn vào định xoá nợ phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 139 _ Dự phòng phải thu khó đòi Nợ TK 642 _ Chi phí QLDN (Phần chênh lệch số nợ phải thu khó đòi xoá sổ lớn số lập dự phòng) Có TK 131 _ Phải thu khách hàng Đồng thời ghi: Nợ TK 004 "Nợ khó đòi xử lý " (4) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xoá nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 711 _ Thu nhập khác Đồng thời ghi: Có TK 004 "Nợ khó đòi xử lý " 2.3 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.3.1 Khái niệm: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp giá trị ghi sổ kế toán hàng tồn kho Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập số chênh lệch giá gốc hàng tồn kho lớn giá trị thực hàng tồn kho 2.3.2 Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơ sở lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho loại mặt hàng Riêng dịch vụ cung cấp dỡ dang, việc lập dự phòng tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt Giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm, chi phí hoàn thiện, chi phí để bán hàng tăng lên Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho với giá trị thực phù hợp với nguyên tắc, tài sản không phản ánh lớn giá trị thực ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng Khi ước tính giá trị thực phải tính đến mục đích việc dự trữ như: giá trị thực lượng hàng tồn kho dự trữ để đảm bảo cho hợp đồng bán hàng cung cấp dịch vụ huỷ bỏ phải dựa vào giá trị hợp đồng Nếu số hàng tồn kho lớn số hàng cần cho hợp đồng giá trị thực số chênh lệch hàng tồn kho lớn số hàng cần cho hợp đồng đánh giá sở giá bán ước tính Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất sản phẩm không đánh giá thấp giá gốc sản phẩm chúng góp phần cấu tạo nên không bán cao giá thành sản xuất sản phẩm Khi có giảm giá nguyên vật, vật liệu công cụ, dụng cụ mà giá thành sản phẩm sản xuất cao giá trị thực được, Footer Page of 149 Header Page of 149 nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ tồn kho đánh giá giảm xuống với giá trị thực chúng 2.3.3 Kế toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập vào cuối niên độ kế toán nhằm ghi nhận phận giá trị dự tính giảm sút so với giá gốc (giá thực tế) hàng tồn kho chưa chắn Qua đó, phản ánh giá trị thực hàng tồn kho Báo cáo tài Giá trị thực hàng tồn kho = Giá gốc hàng tồn kho _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá lập cho loại vật tư, hàng hoá, thành phẩm tồn kho để bán mà giá thị trường thấp giá thực tế ghi sổ kế toán Những loại vật tư hàng hoá mặt hàng kinh doanh, thuộc sở hữu Doanh nghiệp, có chứng hợp lý chứng minh giá vốn vật tư hàng hoá tồn kho Mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho xác định theo công thức sau: Mức dự phòng cần lập = hàng năm tới cho hàng tồn kho i Số lượng hàng tồn kho i * cuối niên độ Mức giảm giá tồn kho i  TK sử dụng : TK 159 "Dự phòng giảm giá hàng tồn kho" Kết cấu tài khoản sử dụng : Bên Nợ : Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên Có : Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho SD bên Có : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Nội dung phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cuối năm tài chính, Doanh nghiệp vào tình hình giảm giá hàng tồn kho thời điểm 31/12 để tính toán phải lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho so sánh với số lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước, xác định số chênh lệch phải lập thêm, giảm (nếu có): (1) Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm lớn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch lớn lập thêm, ghi: Nợ TK 632 _ Giá vốn hàng bán Có TK 159 _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2) Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nhỏ số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch nhỏ hoàn nhập, ghi: Nợ TK 159 _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 _ Giá vốn hàng bán Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 PHẦN II : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP VÀ MỸ Kế toán khoản dự phòng hệ thống kế toán Pháp Dự phòng phương pháp kế toán dùng để đánh giá giảm giá tài sản xảy nguyên nhân mà hậu không chắn Các khoản dự phòng lập hệ thống kế toán Pháp: 1.1 Kế toán dự phòng giảm giá tài sản bất động Có số loại bất động sản khấu hao mà lập dự phòng giảm giá: đất đai (trừ đất đai có hầm mỏ), nhãn hiệu, phương thức sản xuất, quyền thuê nhà Ngược lại, số bất động sản khác, trích khấu hao có khả giảm giá phải lập dự phòng Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá bất động sản sau: (1) Cuối niên độ kế toán, trước lập báo cáo tài năm, tiến hành kiểm kê loại bất động sản thấy có khả giảm giá (giá thực tế thị trường thấp giá ghi sổ kế toán) cần phải lập dự phòng Khi lập dự phòng giảm giá bất động sản, kế toán ghi: Nợ TK 681 : Dự phòng(Chi phí kinh doanh) Có TK 290 : Dự phòng giảm giá bất động sản vô hình Có TK 291 : Dự phòng giảm giá bất động sản hữu hình (2) Trong niên độ kế toán sau, bất động sản vô hình hữu hình lập dự phòng mà đem nhượng bán với bút toán phản ánh nhượng bán bất động sản cần phải hoàn nhập dự phòng lập cuối năm trước cho bất động sản đó: Nợ TK 290 (chi tiết) : Dự phòng giảm giá bất động sản vô hình Nợ TK 291 (chi tiết) : Dự phòng giảm giá bất động sản hữu hình Có TK 781 : Hoàn nhập dự phòng (Thu nhập kinh doanh) (3) Cuối niên độ kế toán sau, xem xét khả giảm giá bất động sản để tính mức dự phòng cần lập cho năm Sau tiến hành điều chỉnh mức dự phòng lập lại năm trước, mức dự phòng cần lập cho năm tiếp theo: _ Nếu mức dự phòng cần lập lớn mức dự phòng lập cần điều chỉnh tăng dự phòng số chênh lệch: Nợ TK 681 : Số chênh lệch Có TK 290, 291(chi tiết): Số chênh lệch _ Nếu mức dự phòng cần lập mức dự phòng lập cần điều chỉnh giảm dự dự phòng số chênh lệch (hoàn nhập dự phòng số thừa): Nợ TK 290, 291: Số chênh lệch Có TK 781 : Số chênh lệch 10 Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 (3) Sang năm sau, Doanh nghiệp tìm cách để thu tiền xảy tình sau: + Chưa đòi nợ, khả tăng lên: Lập thêm dự phòng theo số chênh lệch: Nợ TK 681 : Dự phòng(Chi phí kinh doanh) Có TK 491 : Dự phòng giảm giá TK khách hàng + Chưa đòi nợ, khả giảm đi: Giảm dự phòng so với mức cũ, hoàn nhập dự phòng: Nợ TK 491 : Dự phòng giảm giá TK khách hàng Có TK 781 : Hoàn nhập dự phòng (Thu nhập kinh doanh) + Nếu không đòi nợ, Doanh nghiệp định xoá số nợ khách hàng nghi ngờ: Hoàn nhập số dự phòng lập: Nợ TK 491 : Dự phòng giảm giá TK khách hàng Có TK 781: Hoàn nhập dự phòng (Thu nhập kinh doanh) Số nợ không đòi thuế GTGT coi lỗ không đòi nợ: Nợ TK 654 : Lỗ không đòi nợ Nợ TK 4455 : Thuế GTGT phải nộp Có TK 416 : Khách hàng nghi ngờ + Nếu cuối niên độ, khách hàng bị thiệt hại lớn, Doanh nghiệp dự kiến hết số nợ khách hàng thiếu (mất chắn 100%), Doanh nghiệp chưa kịp lập dự phòng giảm giá TK khách hàng: Nợ TK 654 : Lỗ không đòi nợ Nợ TK 4455 : Thuế GTGT phải nộp Có TK 411: Khách hàng + Nếu số nợ khách hàng xử lý (xoá nợ), năm sau lại thu số tiền coi thu nhập đặc biệt: Nợ TK 512 : Tiền gửi ngân hàng Nợ TK 531 : Tiền mặt Có TK 771 : Thu nhập đặc biệt nghiệp vụ quản lý 1.4 Dự phòng giảm giá chứng khoán Các chứng khoán ghi sổ theo giá gốc mà Doanh nghiệp bỏ tiền mua, thời giá lại thường biến đổi Do vậy, cuối năm phải kiểm kê đối chiếu giá ghi sổ kế toán giá thị trường, giảm giá Doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hiệu số giá ghi sổ kế toán giá thị trường - Tài khoản sử dụng: TK 296 : Dự phòng giảm giá chứng khoán TK 297 : Dự phòng giảm giá TSCĐ tài khác TK 590 : Dự phòng giảm giá phiếu lưu động đầu ngắn hạn 12 Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 - Phương pháp hạch toán: + Lập dự phòng giảm giá chứng khoán Nợ TK 686 : Dự phòng (Chi phí tài chính) Có TK 296 : Dự phòng giảm giá chứng khoán Có TK 297 : Dự phòng giảm giá TSCĐ tài khác Có TK 590 : Dự phòng giảm giá phiếu lưu động đầu ngắn hạn + Hoàn nhập dự phòng chứng khoán: Nợ TK 296 : Dự phòng giảm giá chứng khoán Nợ TK 297 : Dự phòng giảm giá TSCĐ tài khác Nợ TK 590 : Dự phòng giảm giá phiếu lưu động đầu ngắn hạn Có TK 786 : Hoàn nhập dự phòng (Thu nhập tài chính) Các khoản dự phòng hệ thống kế toán Mỹ 2.1 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán Việc đầu tư vào tín phiếu thường giữ lại tài khoản theo chi phí bỏ chúng bán đến hạn toán giá chứng khoán dao động thị trường, nên đầu tư vào cổ phiếu bán phản ánh bảng BCKT mức thấp chi phí với giá thị trường Khi tính toán mức thấp chi phí với giá thị trường, tổng chi phí cổ phiếu bán được, so sánh với tổng giá trị thị trường vào ngày lập BCKT Khoản chênh lệch giá thấp thị trường với giá gốc BCTC Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ chưa bán Ap dụng cho tất khoản mục không tính riêng cho khoản mục - Khi lập dự phòng giảm gía chứng khoán: Nợ TK "Lỗ giảm giá CK " Có TK "Dự phòng giảm giá" - Nếu sang kỳ sau giá trị CK tăng lên, kế toán ghi giảm dự phòng: Nợ TK "Dự phòng giảm giá CK" Có TK "Lãi tăng giá CK" - Nếu giá CK tiếp tục tăng, kế toán tiếp tục ghi giảm dự phòng giảm giá CK đến giá CK ghi BCKT với giá gốc Nếu giá thị trường cao giá gốc, kế toán phản ánh giá gốc 2.2 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi Trên thực tế, Công ty bán chịu cho khách hàng, thường xảy số khách hàng khả trả nợ hạn toán Khi đó, khách hàng phải ký phiếu nhận nợ với Công ty để gia hạn thêm phải chịu lãi suất Đôi có khách hàng khả trả nợ tình hình tài khó khăn Trường hợp khoản nợ khách hàng gọi khoản nợ khó đòi coi khoản chi phí phương thức bán chịu 13 Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 Theo phương pháp kế toán thừa nhận nợ khó đòi, vào cuối niên độ kế toán Doanh nghiệp phải dự kiến tổng số nợ khó đòi số tiền coi khoản tiền bị mát doanh thu bán hàng Kế toán vào sổ với điều chỉnh bảng kế toán nháp bút toán điều chỉnh Phương pháp kế toán khoản dự phòng phải thu khó đòi: (1) Cuối năm, ước tính số tiền có khả không đòi Kế toán ghi: Nợ TK "Chi phí Nợ khó đòi" Có TK "Các khoản đáng ngờ" (2) Trong TK "Các khoản đáng ngờ" chắn có số tiền thu hồi được, xáo sổ Kế toán phải ghi sổ để xoá sổ khoản nợ khó đòi này: Nợ TK "Các khoản đáng ngờ" Có TK "Các khoản phải thu" (3) Tuy nhiên xoá sổ số khoản nợ khó đòi khách hàng đó, sau tình hình tài thuận lợi, khách hàng tự nguyện đem trả nợ Khi kế toán ghi sổ: + Phục hồi lại khoản xoá sổ: Nợ TK "Các khoản phải thu" Có TK "Các khoản đáng ngờ" + Ghi số tiền thu hồi khách hàng: Nợ TK "Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng" Có TK "Các khoản phải thu" (4) Trong nhiều trường hợp xác định khoản nợ khó đòi mà không cần phải ước tính, kế toán lập bút toán xoá sổ trực tiếp mà không cần sử dụng bút toán điều chỉnh Trong trường hợp kế toán ghi: Nợ TK "Chi phí Nợ khó đòi" Có TK "Các khoản phải thu" Nếu sau khoản tiền nợ khó đòi xoá sổ lại thu hồi được, kế toán phản ánh vào sổ kế toán: + Hồi phục lại khoản nợ xoá: Nợ TK "Các khoản phải thu" Có TK "Chi phí Nợ khó đòi" + Đồng thời, phản ánh số tiền thu được: Nợ TK "Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng" Có TK "Các khoản phải thu" 2.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hàng tồn kho tất hàng hoá thuộc quyền sở hữu đơn vị, mua nhằm mục đích dự trữ sản xuất bán hàng hoá đâu thời điểm kiểm kê Các hàng hoá cũ kĩ, hư hỏng lạc hậu không xem hàng tồn kho đơn vị không bán Giá trị hàng tồn kho không thu hồi chúng bị hư hỏng chúng bị lỗi thời toàn hay phần, giá bán hàng hoá thay 14 Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 giảm xuống Giá trị hàng tồn kho không thu hồi giá trị thực ước tính, giá ước tính phát sinh để tiêu thụ tăng lên Đó hàng tồn kho bị giảm giá Như việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực khi: - Giá bán hàng hoá thay bị giảm xuống - Có tính đến tổn thất phận hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời - Chi phí để tiêu thụ hàng hoá tăng lên Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực theo hai cách: - Tính chung cho tất mặt hàng - Tính riêng cho loại hàng hoá PHẦN III : MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM Đối tượng lập dự phòng: 1.1 Đối với khoản dự phòng đầu tư tài chính: Theo đoạn 39 IAS 31 trình đầu tư, bên liên doanh xem xét giá trị khoản vốn góp liên doanh, có suy giảm chuyên gia thẩm định, đánh giá bên liên doanh phản ánh giảm sút nghiệp vụ dự phòng giảm giá đầu tư theo chuẩn mực số 10 IAS 10 (yêu cầu nguyên tắc thận trọng) Đầu tư vào Công ty liên doanh hoạt động đầu tư tài chứa đựng không rủi ro sở định hướng xác định chuẩn mực kế toán cho hoạt động cần phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này, để thông tin báo cáo tài người tham gia liên doanh có độ tin cậy 1.2 Đối với việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chuẩn mực kế toán số hàng tồn kho (IAS -2) đoạn 25 có nêu: Giá trị hàng tồn kho không thu hồi chúng bị hư hỏng bị lỗi thời toàn hay phần, giá bán hàng hoá thay giảm xuống Giá trị tồn kho không thu hồi giá ước tính giá trị ước tính phát sinh để tiêu thụ tăng lên Việc ghi giảm giá trị tồn kho mức giá phí cho với giá trị thực ròng phù hợp với quan điểm: "Các tài sản không phản ánh lớn giá trị thực mong đợi từ việc bán hàng hay sử dụng chúng" Như thấy, việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định quốc tế, thực khi: - Giá bán hàng hoá thay bị giảm xuống 15 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 - Có tính đến tổn thất phận hàng tồn kho bị hư hỏng, lỗi thời Các quan điểm dự phòng giảm giá hàng tồn kho thiếu khái niệm dự phòng giảm giá hàng tồn kho không tính đến tổn thất việc giảm giá mặt hàng thay 1.3 Tài sản cố định: phận thiếu Doanh nghiệp đặc biệt Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phản ánh quy mô trình độ sử dụng khoa học công nghệ Doanh nghiệp Ngoài để đánh giá Doanh nghiệp người ta thường dựa vào tiêu chuẩn tài sản cố định Doanh nghiệp Tuy nhiên kế toán ta lại phản ánh chúng theo nguyên tắc giá phí nên phản ánh giá trị thực tế TSCĐ Khi giá loại TSCĐ thay đổi thị trường lại tài khoản để phản ánh, giá trị phận TSCĐ thay đổi theo chiều hướng tăng ta không cần phản ánh, nhiên trường hợp mà thường thay đổi theo chiều hướng ngược lại, giá trị TSCĐ thường giảm vấn đề không quan tâm Theo nguyên tác thận trọng việc nên ghi nhận, để thực điều cần phải trích lập dự phòng cho tài sản vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng kì Kế toán khoản dự phòng cần lập bổ sung 2.1 Dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh 2.1.1 Xác định mức dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho khoản đầu tư góp vốn liên doanh có biến động giảm giá thời điểm 31/12 năm báo cáo theo công thức sau: Mức dự phòng giảm giá đầu tư góp vốn liên doanh = Tổng số vốn góp * liên doanh Tỷ lệ ước tính giảm giá năm 2.1.2 Phương pháp hạch toán Theo chế độ kế toán hành sử dụng TK 129 TK 229 để trích lập dự phòng cho giảm giá chứng khoán ngắn hạn dài hạn, tiếp tục sử dụng hai tài khoản để trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty liên doanh, khoản vốn góp liên doanh có suy giảm (trừ giảm tạm thời)  Tài khoản sử dụng: TK 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn vào công ty liên doanh TK 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn vào công ty liên doanh  Nội dung phương pháp phản ánh: (1) Cuối niên độ kế toán, kế toán vào chứng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn vào Công ty liên doanh Công ty Kế toán tiến hành lập dự phòng: Nợ TK 635 _ Chi phí hoạt động tài Có TK 129 _ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Có TK 229 _ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 16 Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 (2) Cuối niên độ sau : Trường hợp số dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn, dài hạn phải lập nhỏ số dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn, dài hạn lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Có TK 635 - Chi phí tài Trường hợp số dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn, dài hạn phải lập lớn số dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn, dài hạn lập cuối niên độ kế toán năm trước, số chênh lệch cần phải lập thêm: Nợ TK 635 - Chi phí tài Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 2.2 Kế toán dự phòng giảm giá TSCĐ: 2.2.1 Xác định mức dự phòng giảm giá TSCĐ Dự phòng giảm giá TSCĐ lập riêng cho loại TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khác Mức dự phòng cần lập xác định theo công thức sau: Mức dự phòng giảm giá = Nguyên giá TSCĐ _ TSCĐ cần lập Doanh nghiệp Giá thị trường TSCĐ 2.2.2 Phương pháp hạch toán: Cuối kỳ kế toán, kiểm kê tài sản thấy TSCĐ bị giảm giá cần tiến hành trích lập phần chênh lệch giá trị TSCĐ phản ánh sổ kế toán với giá thị trường Nếu cuối kỳ, mức dự phòng giảm giá TSCĐ cần lập lớn giá trị lại khoản dự phòng kì kế toán tiến hành lập thêm vào TK chi phí sản xuất kinh doanh Nợ TK 627 _ Chi phí sản xuất chung (TSCĐ thuộc phận sản xuất) Nợ TK 642 _ Chi phí QLDN (TSCĐ thuộc phận quản lý doanh nghiệp) Nợ TK 641 _ Chi phí bán hàng (TSCĐ thuộc phận bán hàng) Có TK "Dự phòng giảm giá TSCĐ" Ngược lại mức dự phòng cần lập nhỏ số dư khoản dự phòng lại kế toán tiến hành hoàn nhập số chênh lệch, ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Nợ TK " Dự phòng giảm giá TSCĐ" Có TK 627 _ Chi phí sản xuất chung Có TK 641 _ Chi phí bán hàng Có TK 642 _ Chi phí QLDN Trường hợp Doanh nghiệp lý nhượng bán TSCĐ lập dự phòng Doanh nghiệp phải tiến hành hoàn nhập dự phòng hạch toán bình thường 17 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 KẾT LUẬN Trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo cho hoạt động Doanh nghiệp diễn việc đảm bảo nhu cầu vốn Doanh nghiệp phải đảm bảo Nhưng kinh doanh muốn rủi ro không xảy điều Vậy để đảm bảo nguồn vốn không bị tổn thất mạnh, ta phải trích lập dự phòng trước để tổn thất xảy ta đảm bảo nguồn vốn để hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp không bị đình trệ Việc hạch toán khoản dự phòng hệ thống kế toán Việt Nam hoàn thiện nhiều Tuy nhiên, danh mục tài sản trích lập lại hạn chế, bên cạnh khoản trích lập dự phòng hệ thống kế toán Việt Nam có số tài sản khác có giá trị biến động tác động khoa học kỹ thuật tiến Qua trình nghiên cứu đề tài này, xuất phát từ nhận thức chủ quan thân, với tham khảo số tài liệu Em mạnh dạn đưa ý kiến này, với mong muốn khoản dự phòng hệ thồng kế toán Việt Nam ngày hoàn thiện Tuy cố gắn hạn chế mặt thời gian trình độ thân, nên đề tài chắn không tránh khỏi nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến giúp đỡ thầy cô, để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn cô giáo hướng dẫn Đoàn Thị Ngọc Trai, tận tình bảo, hướng dẫn suốt thời gian qua giúp em sớm hoàn thành đề tài này! PHỤ LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I : CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM Khái quát chung khoản dự phòng 1.1 Khái niệm chung dự phòng 1.2 Ý nghĩa việc lập dự phòng 1.3 Thời điểm nguyên tắc lập dự phòng 1.4 Phân loại khoản dự phòng  Dự phòng giảm giá đầu tư tài  Dự phòng phải thu khó đòi  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.5 Nhiệm vụ hạch toán khoản dự phòng Nội dung khoản dự phòng 2.1 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài 2.1.1 Khái niệm 18 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Nguyên tắc kế toán Phương pháp kế toán Dự phòng phải thu khó đòi Khái niệm Đối tượng cần lập dự phòng Xác định mức lập dự phòng phải thu khó đòi cần lập Kế toán dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Khái niệm Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kế toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho PHẦN II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP VÀ MỸ 11 Kế toán khoản dự phòng hệ thống kế toán Pháp 11 1.1 Kế toán dự phòng giảm giá tài sản bất động 11 1.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 12 1.3 Kế toán dự phòng giảm giá tài khoản khách hàng 12 1.4 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán 14 Các khoản dự phòng hệ thống kế toán Mỹ 14 2.1 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 14 2.2 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 15 2.3 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán 16 PHẦN III: MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM 17 Đối tượng lập dự phòng 17 1.1 Đối với khoản dự phòng đầu tư tài 17 1.2 Đối với việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17 1.3 Tài sản cố định 17 Kế toán khoản dự phòng cần lập bổ sung 18 2.1 Dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh 18 2.1.1 Xác định mức dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn liên doanh 18 2.1.2 Phương pháp hạch toán 18 2.2 Kế toán dự phòng giảm giá TSCĐ 19 2.2.1 Xác định mức dự phòng giảm giá TSCĐ 19 2.1.1 Phương pháp hạch toán 19 KẾT LUẬN 20 19 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 20 Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực hành kế toán Tác giả: Võ Văn Nhị _ NXB Thống Kê _ Hà Nội Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Ban hành công bố theo QĐ số 149/2001/QĐ _BTC ngày 31/12/2001 BTBTC Giáo trình kế toán quốc tế Tác giả : TS Nguyễn Minh Phương _ TS Nguyễn Thị Đông NXB Thống Kê _ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân _ Hà Nội Tạp chí kế toán Số 44_ tháng 10/2003 Đặc điểm kế toán Mỹ Pháp NXB Tài Chính _ Hà Nội 1995 Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán Kế toán tài Doanh nghiệp (Phần II) Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà _ Nguyễn Thị Thu Hiền 21 Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Phân tích SWOT việc hình thành chiến lược kinh doanh 22 Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 Năm hy vọng cho phát triển lên đất nước, đóng góp vào phát triển đó, tầng lớp doanh nhân Việt Nam có vai trò quan trọng Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, việc mở cửa, giao lưu kinh tế - văn hóa với nước điều tránh khỏi rủi ro thương trường doanh nghiệp không nhỏ Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp “cân - đong – đo - đếm” cách xác trước định thâm nhập thị trường quốc tế SWOT doanh nghiệp Phân tích SWOT bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: xác lập tôn doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành mục tiêu kế hoạch chiến lược, xác định chế kiểm soát chiến lược Nó ý nghĩa doanh nghiệp việc hình thành chiến lược kinh doanh nội địa mà có ý nghĩa lớn việc hình thành chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn phát triển, bước tạo lập uy tín, thương hiệu cho cách chắn bền vững phân tích SWOT khâu thiếu trình hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, phân tích SWOT phân tích yếu tố môi trường bên mà doanh nghiệp phải đối mặt (các hội nguy cơ) yếu tố thuộc môi trường nội doanh nghiệp (các mặt mạnh mặt yếu) Đây việc làm khó đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, chi phí, khả thu nhập, phân tích xử lý thông tin cho hiệu Doanh nghiệp xác định hội nguy thông qua phân tích liệu thay đổi môi trường: kinh tế, tài chính, trị, pháp lý, xã hội cạnh tranh thị trường nơi doanh nghiệp hoạt động dự định thâm nhập Các hội bao gồm tiềm phát triển thị trường, khoảng trống thị trường, gần nguồn nguyên liệu hay nguồn nhân công rẻ có tay nghề phù hợp Các nguy doanh nghiệp thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh ngày khốc liệt, thay đổi sách xảy ra, bất ổn vê trị thị trường chủ chốt hay phát triển công nghệ làm cho phương tiện dây chuyền sản xuất doanh nghiệp có nguy trở nên lạc hậu Với việc phân tích môi trường nội doanh nghiệp, mặt mạnh tổ chức doanh nghiệp có tthể kỹ năng, nguồn lực lợi mà doanh nghiệp có trước đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt doanh nghiệp) có nhiều nhà quản trị tài năng, có công nghệ vượt trội, thương hiệu tiếng, có sẵn tiền mặt, doanh nghiệp có hình ảnh tốt mắt công chúng hay chiếm thị phần lớn thị thường chủ chốt Những mặt yếu doanh nghiệp thể thiểu sót nhược điểm kỹ năng, nguồn lực hay yếu tố hạn chế lực cạnh tranh doanh nghiệp Đó mạng lưới phân phối hiệu quả, quan hệ lao động không tốt, thiếu nhà quản trị có kinh nghiệm quốc tế hay sản phẩm lạc hậu so với đối thủ cạnh tranh Kết trình phân tích SWOT phải đảm bảo tính cụ thể, xác, thực tế khả thi doanh nghiệp sử dụng kết để thực bước như: hình thành chiến lược, mục tiêu chiến lược chiến thuật chế kiểm soát chiến lược cụ thể Chiến lược hiệu chiến lược tận dụng co hội bên sức mạnh bên vô hiệu hóa nguy bên hạn chế vượt qua yếu thân doanh nghiệp Mục tiêu chiến lược (là mục tiêu mà doanh nghiệp muốn theo đuổi thông qua việc thực loạt hành động cụ thể) phải đo lường được, mang tính khả thi có thời hạn thực Các chiến thuật thường thiết lập theo hướng tập trung cụ thể hóa chi tiết việc thực kế hoạch chi tiết Cơ chế kiểm soát chiến lược chế quản lý tổ chức chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để kiểm soát bước bước hình thành chiến lược nhằm đảm bảo 23 Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 trình thực theo định hướng mục tiêu chiến lược Những công ty áp dụng phân tích SWOT thành công Chẳng hạm năm 1992, Walt Disney Company thành công công viên chủ đề Disneyland Anaheim, Calífornia (1955), Florida (1970), Tokyo (1983) Năm 1992, Disney lại tiếp tục thành công Paris nhà kết xác thực tế khả thi trình phân tích SWOT, cụ thể, S: Sự tiếng nhân vật phim hoạt hình, thương hiệu Walt Disney tiếng, tiềm lực tài vững mạnh, W: hiểu biết văn hóa, sở thích người Pháp chưa đầy đủ, O: Vị trí địa lý Phi thuận lợi (trung tâm Châu Âu), Chính phủ Pháp có biện pháp khuyến khích hỗ trợ giao thông, giá đất, đóng góp cổ phần T: Sự cạnh tranh công viên chủ đề khác Paris Một ví dụ khác gần gũi vào thời kỳ 1990, khối Đông Âu sụp đổ Công ty Công nghiệp cao su miền Nam (Casumina) thị trường quan trọng với 15 triệu vỏ xe/năm lúc gánh lên vai nợ năm trước, Công ty sản xuất khoảng 20% công suất Vào thời kỳ đó, Công ty kịp thời có thay đổi đắn chiến lược kinh doanh quốc tế ban đầu tiếp cận công nghệ cao với chi phí thấp ký hợp đồng liên doanh chế biến cho đối tác Nhật, khai thác trợ giúp kỹ thuật từ đối tác sau áp dụng chiến lược tạo khác biệt cho sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ vào kết việc phân tích SWOT cho điều kiện môi trường kinh doanh Casumina, cụ thể: S: Công ty có đội ngũ lãnh đạo có lực, đội ngũ công nhân gắn bó với Công ty, W: Công ty chưa có kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật cao để sản xuất gánh nặng từ nợ lớn, thiết bị công nghệ lạc hậu (tính đến 1990 15 năm sử dụng), O: Công nghệ sản xuất vỏ xe bánh đến tới hạn, nhu cầu thị trường nội địa xuất vỏ xe bánh cao, lợi chi phí nhân công rẻ môi trường sản xuất thuận lợi, T: Mất thị trường quan trọng Liên xô Đông Âu sụp đổ nguy đối đầu với đại gia giới vỏ xe bánh Đừng sa đà vào lĩnh vực chuyên môn Trong kế hoạch tham gia dự thi, thiếu sót thường gặp người viết sa đà vào lĩnh vực chuyên môn Chẳng hạn, người viết có kinh nghiệm tiếp thị kinh doanh mảng phân tích thị trường nhu cầu sản phẩm họ chi tiết, phần dự đoán tài chính, nguồn vốn thực dự án lại không viết rõ ràng mạch lạc, quy trình kỹ thuật sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào lại bị xem nhẹ Ngược lại, người viết có kiến thức kỹ thuật chuyên môn sản phẩm dự định cung cấp họ lại chuyên tâm chi tiết kỹ thuật sản phẩm mà không đánh giá nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh phân khúc họ muốn nhắm vào Dù ý tưởng bạn hay, viết kế hoạch kinh doanh, bạn đừng quên nhân tố quan trọng: người triển khai dự án - khả đội ngũ quản lý điều hành Đây yếu tố thuyết phục nhà đầu tư bỏ vốn vào dự án bạn Chính mà kế hoạch kinh doanh, bạn nên có phần giới thiệu khả kinh nghiệm người viết người tham gia dự án, thay có số thông tin sơ đồ tổ chức dự án mức lương dự tính cho vị trí tương ứng Để thuyết phục nhà đầu tư, kế hoạch kinh doanh cần yếu tố gì? Một kế hoạch kinh doanh hoàn thiện cần phải đảm bảo phần sau: (i) Sản phẩm, dịch vụ: mô tả sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp, trọng vào lợi ích mà khách hàng nhận sử dụng sản phẩm, dịch vụ 24 Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 (ii) Phân tích thị trường: phần trọng yếu mà từ người viết (cũng người đọc) xác định phân khúc thị trường, tiềm phát triển, nhu cầu khách hàng, cách thức tiếp cận khách hàng, tình hình đối thủ cạnh tranh… (iii) Chiến lược thực hiện: mức tối thiểu thường bao gồm chiến lược tiếp thị, quảng bá, bán hàng; nên bao gồm cột mốc ngày tháng chi phí (iv) Đội ngũ quản lý: phần nhà đầu tư trọng, bao gồm sơ đồ tổ chức, sơ lược lực người tham gia dự án, xác định kỹ thiếu sót chiến lược bổ trợ thiếu sót ấy, cuối kế hoạch nhân cấp lãnh đạo (v) Phân tích tài chính: báo cáo dự toán mức tối thiểu kết kinh doanh, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ cho 3-5 năm; phân tích thêm thời điểm hòa vốn tiêu tài Một kế hoạch kinh doanh thường không đòi hỏi người viết phải trau chuốt ngôn từ nên ý viết dạng gạch đầu dòng bảo đảm yếu tố rõ ràng mạch lạc Ngoài để làm phong phú tăng tính hấp dẫn, dễ hiểu kế hoạch, bạn sử dụng hình ảnh, đồ thị bảng biểu để minh họa cho ý tưởng Suy nghĩ chiến lược Cụm từ "có chiến lược" sử dụng nhiều cụm từ thật có ý nghĩa người làm quản lý cấp trung bình lĩnh vực công nghệ kỹ thuật? Hãy xây dựng lòng tin cố đem lại thay đổi tích cực lối tư có chiến lược cách thức để nhóm bạn đóng góp vào mục tiêu kinh doanh chung Những tư vấn viên quản lý đào tạo thường sử dụng cụm từ “suy nghĩ có chiến lược” nói chiến thắng thương trường trước đối thủ cạnh tranh bên Những người quản lý lâu năm thường dùng cụm từ vạch chiến lược nhằm giúp cho công ty họ có khả cạnh tranh cao Mặc dù ví dụ có ích cho việc hiểu lối suy nghĩ có chiến lược chúng đặc biệt không liên quan đến người quản lý lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, người cố gắng trì hoạt động hệ thống mạng nội hay xây dựng cho họ uy tín người chuyên nghiệp Do cách tư có chiến lược giúp người quản lý lĩnh vực công nghệ kỹ thuật phạm vi quan tâm họ nào? Làm để trở thành người tư có chiến lược Cơ sở hình thành lối tư có chiến lược nằm cách nhìn nhận bạn công việc người mà bạn giám sát Nó đòi hỏi phải có kiên nhẫn hiểu biết mức độ động công ty Sau vài cách giúp bạn trở thành người tư có chiến lược: Chú ý sẵn sàng với tình bất ngờ Một bẫy tiềm xảy người quản lý trực tiếp trung gian xu hướng bị “cận thị” Những người quản lý mạng nội thường dễ bị lôi vào hoạt động thường ngày liên quan đến hệ thống họ có kiến thức khác lĩnh vực khác công ty Hãy cố học nhiều tốt toàn công ty điều kiện bên bên trở thành hội đe dọa Đôi tình thay đổi nhanh chóng bạn muốn người có khả thích ứng với điều kiện Hãy tính xem nỗ lực nhóm bạn đóng góp cho công ty Cố thoát khỏi công việc thường ngày nhóm, xem xét xem yêu cầu ưu điểm công ty thay đổi Nếu công ty trình lớn mạnh, bạn phải để đảm bảo nhóm bạn đóng vai trò quan trọng việc đáp ứng yêu cầu công nghệ công ty? Nếu công ty suy yếu, làm để để nhóm bạn giúp tránh điều đó? 25 Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 Hiểu ưu điểm quan tâm tối cao giới quản lý cấp Thời gian tất cần phải có tác động tích cực lên cách nhìn nhận giới quản lý đội ngũ bạn Hãy tiếp cận cách có phân tích thương lượng với người quản lý tối cao bạn Hãy tự hỏi quan trọng công ty bạn, người quản lý cấp nhìn nhận từ xa ưu công ty, cụ thể hơn, đội ngũ bạn? thời điểm ưu hay mục tiêu có hội tốt để nhìn nhận cách tích cực? Một ví dụ Juanita người điều hành mạng nội trước kỹ thuật viên làm việc đội ngũ khác công ty quy mô trung bình Mặc dù cô thích thú vị trí trách nhiệm quản lý mình, cô cảm thấy khó chịu trước mặt “tác động phản hồi” công việc Cô dường phải sửa chữa thiếu sót mạng nội có hội để dùng kinh nghiệm khả để thật cải tiến trình làm việc hay kết hợp chặt chẽ tiến kỹ thuật vào mạng nội Cô thổ lộ nỗi bực tức với người có kinh nghiệm hơn, người giao phó công việc cho cô cô đề cử Bà ta biết rõ vị trí người quản lý mạng nội cô bị hạn chế thách thức cô tìm phương thức làm cho công việc cô thú vị Bà ta khuyên cô nên tự trau cho hiểu biết lịch sử ưu công ty điều kiện ngoại cảnh biến động kinh tế ảnh hưởng đến phát triển công ty, sau định xem đội ngũ làm việc cô có phản ứng với điều kiện thay đổi thử thách Juanita nghe theo lời khuyên bà bắt đầu nhìn nhận đội ngũ công ty theo cách có phân tích Cô ta tự đặt cho câu hỏi điều kiện xảy vòng tháng chí năm tới thử xem đội ngũ làm để đóng góp cho công ty Cuối cô ta có hội mà hôm người giám sát cô nhắc đến chuyện công ty tìm cách để đội ngũ làm việc khác giao tiếp tốt Juanita đọc kiểu mẫu áp dụng công ty lớn nhằm tăng cường khả giao tiếp chiều ngang nội công ty Cô trình bày kiểu mẫu với người giám sát Trước ngạc nhiên cô, người giám sát chấp nhận chia sẻ với người đồng nghiệp Nội dung câu chuyện nằm chỗ Juanita sử dụng cách nghĩ có chiến lược để quan sát công việc tầm giới hạn hạn chế công việc hàng ngày chuẩn bị sẵn sàng cho việc tận dụng hội để đóng góp cho trình đưa sách cấp Những người suy nghĩ có chiến lược học cách phân tích xung quanh công việc họ để thấy hội thách thức tiềm mà đội ngũ họ công ty gặp phải Họ học cách kiên nhẫn nhạy cảm với hội để đóng góp cho việc vận hành công ty Hiển nhiên người quản lý công nghệ kỹ thuật phải sẵn sàng đáp ứng lại vấn đề phát sinh hàng ngày mà mạng nội họ phải đối mặt Tuy nhiên, người quản lý thêm vào công việc họ giá trị đáng kể cách nhìn nhận tầm xa sẵn sàng đưa gợi ý sáng tạo nhằm giúp hình thành cải tiến sách công ty 26 Footer Page 26 of 149 ... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM 1.Khái quát chung khoản dự phòng 1.1 Khái niệm chung dự phòng: Dự phòng xác nhận phương diện kế toán khoản. .. phương pháp hạch toán dự phòng phải thu khó đòi: (1) Cuối kỳ kế toán năm, Doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (Nợ phải thu khó đòi), kế toán tính xác định số dự phòng phải... PHẦN I : CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM Khái quát chung khoản dự phòng 1.1 Khái niệm chung dự phòng 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệp, tiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệp, tiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay