Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

28 98 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 08:24

Header Page of 149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ =====000===== TIỂU LUẬN THU HÚT DÒNG VỐN ODA VÀO KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nhóm sinh viên thực hiện:Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Liên Nguyễn Ngọc Thoại Nguyễn Duy Anh Minh Nguyễn Thu Hà Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Thị Kim Oanh Hà Nội – 04/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG Lý luận chung ODA Sự cần thiết thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam 2.1 Những khó khăn khu vực Tây Bắc 2.2 Tiềm phát triển Tây Bắc 10 CHƯƠNG II.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 11 Những kết chủ yếu 11 1.1 Nguồn vốn ODA đầu tư vào vùng Tây Bắc ngày tăng 11 1.2 Nguồn vốn ODA hỗ trợ phát triển nhiều ngành lĩnh vực sở hạ tầng kinh tế xã hội 13 1.3 Nguồn vốn ODA đa dạng phương thức quản lý thụ hưởng 17 1.4 Nguồn vốn ODA góp phần phát triển tăng cường lực người 18 1.5 Nguồn vốn ODA góp phần phát triển thương mại đầu tư, tăng cường khả thu hút nguồn vốn đầu tư khác cho khu vực Tây Bắc 20 1.6 Vốn ODA góp phần giúp Tây Bắc xóa đói giảm nghèo 20 Những tồn hạn chế 21 2.1 Hạn chế thu hút sử dụng ODA nước nói chung 21 Footer Page of 149 Header Page of 149 2.2 Hạn chế thu hút sử dụng ODA khu vực Tây Bắc nói riêng 21 CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP THU HÚT ODA VÀO VÙNG TÂY BẮC 23 Phát triển,đầu tư đồng bộ,hiệu sở hạ tầng 23 Tăng cường quan hệ đối tác nâng cao hiệu viện trợ 23 Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi 23 Cải thiện tình hình thực chương trình dự án, thúc đẩy giải ngân 24 Tăng cường công tác theo dõi, giám sát đánh giá 24 Công khai, minh bạch thông tin 25 KẾT LUẬN 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH BẢNG 1: Danh sách 14 tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao nước năm 2011 BẢNG 2: Tổng nguồn vốn ODA ký kết vùng Tây Bắc 12 BẢNG 3: Cơ cấu ODA theo phương thức quản lý thụ hưởng 18 BẢNG 4: Đánh giá số PCI tỉnh Tây Bắc từ 2008 - 2012 19 Hình 1: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực năm 2012 Hình 2: Vốn ODA ký kết theo phân vùng năm 2013 11 Hình 3: Tỷ lệ nguồn vốn ODA giải ngân giai đoạn 2008 -2013 12 Hình 4: Cơ cấu ODA theo ngành lĩnh vực khu vực Tây Bắc 13 Footer Page of 149 Header Page of 149 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam bước vào trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong trình đó, việc tiếp nhận vốn đầu tư nước đóng vai trò quan trọng Một mặt, giúp tích lũy nguồn vốn cho xây dựng phát triển kinh tế, mặt khác, tạo điều kiện để nước ta rút nguồn gốcắn khoảng cách kinh tế với nước khác giới Trong cấu thi hút đầu tư quốc tê, viện trợ thức (ODA) có ý nghĩa quan trọng ưu phủ nhận Tuy nhiên, thu hút đầu tư ODA vào Việt Nam, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nói chung vùng Tây Bắc nói riêng vốn yếu lại gặp nhiều khó khăn việc thu hút vốn đầu tư để phát triển Vì vậy, khoảng cách giàu nghèo chênh lệch vùng ngày tăng lên Hiện nay, Tây Bắc nước ta khu vực nghèo nước, cần thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt nguồn vồn ODA để xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế Nhận thức điều đó, tiểu luận chúng em sâu tìm hiểu đề tài: “THU HÚT DÒNG VỐN ODA VÀO KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”  Đối tượng nghiên cứu: vấn đề thu hút vốn ODA vào Tây Bắc  Mục đích nghiên cứu: tìm giải pháp đẩy mạnh thu hút ODA vào khu vực Tây Bắc để phát triển kinh tế xã hội  Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: khu vực Tây Bắc Việt Nam Về thời gian : giai đoạn 2008-2013  Bố cục đề tài: Lý luận chung Đánh giá tình hình thực thu hút sử dụng nguồn vốn ODA khu vực Tây Bắc giai đoạn 2008-2013 Giải pháp tăng cường thu hút ODA vào vùng Tây Bắc Footer Page of 149 Header Page of 149 NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG Lý luận chung ODA 1.1 Khái niệm ODA Vốn ODA khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại tín dụng ưu đãi Chính phủ, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ (NGO), tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc (UN), tổ chức tài quốc tế dành cho nước phát triển chậm phát triển Một vài điều kiện chủ yếu để nguồn vốn thừa nhận vốn ODA: - Lãi suất thấp (dưới 3%, trung bình từ 1-2%/năm) - Thời gian cho vay thời gian ân hạn dài (25-40 năm phải hoàn trả thời gian ân hạn 8-10 năm) - Trong nguồn vốn ODA có phần viện trợ không hoàn lại, thấp 25% tổng số vốn ODA 1.2 Đặc điểm nguồn vốn ODA Thứ nhất, vốn ODA mang tính ưu đãi Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, có thời gian ân hạn (chỉ trả lãi chưa trả nợ gốc).Đây ưu đãi dành cho nước vay Thông thường, ODA có yếu tố không hoàn lại (còn gọi thành tố hỗ trợ) Đây điểm phân biệt viện trợ cho vay thương mại “Thành tố hỗ trợ xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn so sánh mức lãi suất viện trợ với mức lãi suất thương mại Sự ưu đãi so sánh với tín dụng thương mại tập quán quốc tế Tính ưu đãi ODA thể dành riêng cho nước chậm phát triển mục tiêu phát triển Có hai điều kiện để nước chậm phát triển nhận ODA là: - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thấp Nước có bình quân đầu người thấp thường tỉ lệ viện trợ không hoàn lại ODA lớn khả vay với lãi suất thấp thời hạn ưu đãi lớn Footer Page of 149 Header Page of 149 Khi nước đạt trình độ phát triển định qua ngưỡng đói nghèo ưu đãi giảm - Mục tiêu sử dụng ODA nước phải phù hợp với sách phương hướng ưu tiên xem xét mối quan hệ bên cấp ODA bên nhận ODA Thứ hai, ODA mang tính chất ràng buộc ODA ràng buộc nước nhận viện trợ địa điểm, cách thức chi tiêu Ngoài ra, nước cung cấp viện trợ có ràng buộc khác nhiều ràng buộc chặt chẽ với nước nhận Nguồn vốn ODA chứa đựng tính hai mặt tính ưu đãi cho nước tiếp nhận lợi ích nước viện trợ Vốn ODA có tính ràng buộc trị Kể từ đời đến nay, viện trợ luôn chứa đựng hai mục tiêu tồn song song thúc đẩy tăng trưởng bền vững giảm nghèo nước phát triển tăng cường vị trị nước tài trợ Thứ ba, ODA nguồn vốn có khả để lại gánh nặng nợ Khi bắt đầu tiếp nhận ODA, tính chất ưu đãi nguồn vốn ODA nên gánh nặng nợ nần thường chưa xuất Một số nước sử dụng ODA chưa có hiệu tạo gánh nặng thời, sau thời gian lại lâm vào vòng nợ nần khả trả nợ Sự phức tạp chỗ vốn ODA khả đầu tư trực tiếp cho sản xuất, cho xuất việc trả nợ lại dựa vào xuất để thu ngoại tệ Vì vậy, hoạch định sách sử dụng ODA phải phối hợp loại nguồn vốn với để tăng cường sức mạnh kinh tế khả xuất 1.3 Vai trò nguồn vốn ODA nước nhận ODA có vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế nước chậm phát triển ODA nguồn vốn có vai trò quan trọng nước chậm phát triển Footer Page of 149 Header Page of 149 Tất nước tiến hành công nghiệp hóa cần vốn đầu tư lớn Đó trở ngại lớn để thực chương trình công nghiệp hóa nước nghèo Đối với nước phát triển khoản viện trợ cho vay theo điều kiện ODA nguồn vốn quan trọng tổng thể nguồn vốn bên chuyển vào nước Do tính chất ưu đãi, vốn ODA thường dành đầu tư vào sở hạ tầng kinh tế xã hội đầu tư vào đường xá, cầu cảng, công trình điện, công trình cấp thoát nước lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa phát triển nguồn nhân lực… ODA giúp nước nghèo tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ đại phát triển nguồn nhân lực Những lợi ích quan trọng mà ODA mang lại cho nước nhận tài trợ công nghệ, kỹ thuật đại, kỹ xảo chuyên môn trình độ quản lý tiên tiến Các nhà tài trợ ưu tiên đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực học tin tưởng việc phát triển quốc gia liên quan mật thiết với phát triển nguồn nhân lực Đây lợi ích lâu dài nước nhận tài trợ ODA giúp nước phát triển điều chỉnh cấu kinh tế Do dân số tăng nhanh, sản xuất tăng chậm cung cách quản lý kinh tế, tài hiệu quả, nước phát triển vấp phải nhiều khó khăn kinh tế nợ nước thâm hụt cán cân toán quốc tế ngày tăng Để giả vấn đề này, quốc gia cố gắng hoàn thiện cấu kinh tế cách phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tổ chức quốc tế khác tiến hành sách điều chỉnh cấu ODA góp phần tăng khả thu hút FDI tạo điều kiện để mở rộng đầu tư phát triển nước nước chậm phát triển Các nhà đầu tư trực tiếp nước định bỏ vốn đầu tư vào nước trước hết họ quan tâm tới khả sinh lợi vốn đầu tư nước Cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống ngân hàng lạc hậu lý làm cho nhà đầu tư e ngại Mặt khác, việc sử dụng vốn ODA để đầu tư cải thiện sở hạ tầng tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước tập trung đầu tư vào công trình Footer Page of 149 Header Page of 149 sản xuất kinh doanh có khả mang lại lợi nhuận Vì ODA góp phần làm tăng khả thu hút vôn FDI tạo điều kiện mở rộng đầu tư phát triển nước, góp phần thực thành công chiến lược hướng ngoại Sự cần thiết thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam 2.1 Những khó khăn khu vực Tây Bắc Với nét đặc trưng riêng (là nơi sinh sống gần 20 dân tộc thiểu số như: Thái, H’Mông, Nùng; địa hình hiểm trở, bị chia cắt nhiều núi đá cao…) Tây Bắc khu vực nghèo nước ta - Tỷ lệ hộ nghèo: Tây bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nước Hình 1: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực năm 2012 Tỷ lệ hộ nghèo khu vực năm 2012 30 25 20 15 10 Tây Bắc Đông Bắc Đồng sông Hồng Duyên hải miền Đồng Đông Nam Bộ Trung sông Cửu Long Cả nước Nguồn: Theo kết điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 BộLĐTB&XH Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo khu vực Tây Bắc giảm xuống 25,6%, cao gấp lần nước, có tới 43/62 huyện nghèo nước - Tỷ lệ mù chữ: tỉnh (trên tổng số tỉnh) khu vực Tây Bắc nằm số 14 tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao nước ta năm 2011 là: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên Footer Page of 149 Header Page of 149 BẢNG 1: Danh sách 14 tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao nước năm 2011 STT 10 11 12 13 14 - TỈNH Lai Châu Hà Giang Điện Biên Sơn La Lào Cai Gia Lai Cao Bằng Kon Tum Ninh Thuận Yên Bái Sóc Trăng Trà Vinh An Giang Bắc Kạn TỔNG SỐ 15 tuổi trở lên 15-25 tuổi 15-35 tuổi 36 tuổi trở lên 73,8 83 78,2 85,9 88,0 90,2 91,2 95,1 66,5 76,3 72,5 80,7 82,4 86,9 86,7 91,8 59,4 68,3 68,4 76,4 77,4 81,8 82,5 85,5 47,3 57,5 62,1 70,1 70,6 75,0 78,0 76,5 90,3 88,3 85,7 82,5 91,8 93,5 94,9 93,1 95,7 88,9 91,4 92,4 91,0 93,4 87,0 84,8 87,0 82,1 87,2 81,6 88,5 85,8 90,2 86,6 Nguồn: theo Tổng cục Thống kê Cơ sở hạ tầng: đặc điểm địa hình, sở hạ tầng khu vực yếu thiếu Giao thông: năm vừa qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm đầu tư nâng cấp, làm QL2, 6, 3, 70, 32; tuyến đường vành đai QL4a, 4b, 4c, 4d, 279, 37… Tuy nhiên, chất lượng tuyến đường chưa đáp ứng nhu cầu phát triển vùng Các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường núi chất lượng thấp Địa hình Tây Bắc hiểm trở, có nhiều khối núi dãy núi cao, tuyến giao thông có độ dôc lớn, quanh co, bị che khuất tầm nhìn gây nguy tai nạn giao thông cao Điện: Tây Bắc phân chia thành khu vực khu vực có điện lưới, tập trung xã thuộc vùng thấp, gần trung tâm huyện, thành phố thuận tiện giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, có đặc điểm dân cư sống phân tán, nhu cầu lượng thấp, chưa có đầu tư đấu nối với lưới điện quốc gia gặp khó khăn không kinh tế Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 2.2 Tiềm phát triển Tây Bắc - Diện tích đất lâm nghiệp lớn: Tây Bắc có diện tích đất lâm nghiệp lớn nước với triệu hécta, có vai trò đặc biệt quan trọng công tác phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái có điều kiện để phát triển lâm nghiệp hàng hóa - Tiềm phát triển thủy điện: Diện tích mặt nước hồ vùng 95 nghìn hécta hệ thống sông, suối dày đặc tạo nên tiềm thủy điện lớn Việt Nam - Tiềm phát triển nông nghiệp:Tây Bắc có địa hình đa dạng, quỹ đất chưa sử dụng lớn; phát triển nhiều loại trồng, vật nuôi đa dạng phong phú, có loại đặc sản có giá trị kinh tế cao vải, chè Shan tuyết, quế vỏ, cao su , cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản phục vụ thị trường nước xuất - Có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng lớn nước: Các khoáng sản than, sắt, thiếc, chì – kẽm, đồng, apatit, pyrit, đá vôi sét làm xi măng, gạch ngói, gạch chịu lửa … Tuy nhiên, việc khai thác đa số mỏ đòi hỏi phải có phương tiện đại chi phí cao Lào Cai có quặng sắt, apatit, đồng; Lai Châu có đất hiếm, vàng, đồng; Bắc Kạn có mỏ chì, kẽm; Yên Bái, Nghệ An có đá vôi trắng; Hà Giang, Cao Bằng có quặng sắt, mangan - Tiềm phát triển du lịch: Tây Bắc có nhiều hang động, phong cảnh đẹp, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc Để đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân; khai thác hết tiềm mạnh Tây Bắc, việc cần thiết trước mắt tăng cường thu hút đầu tư ODA vào khu vực, cải thiện sở hạ tầng, nâng cao dân trí, để thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế khác để phát triển mạnh mẽ tương lai 10 Footer Page 10 of 149 Header Page 14 of 149 Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2013  Trong lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn: Đây lĩnh vực ưu tiên cao nhất, đạt 731,82 triệu USD, chiếm 35,44% tổng số ODA Chương trình, dự án địa phương trung ương quản lý thụ hưởng trực tiếp Vốn ODA giải ngân cho lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo đạt 580,63 triệu USD 79,34% vốn ODA ký kết cho lĩnh vực Nguồn vốn ODA góp phần xóa đói giảm nghèo người dân vùng nông thôn, góp phần thực cam kết Việt Nam mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên hợp quốc giảm 50% hộ đói nghèo vào năm 2015 Nguồn vốn tập trung để hỗ trợ phát triển sở hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ (phát triển lưới điện nông thôn, xây dựng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế bệnh viện, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường, ), phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp xóa đói giảm nghèo, khuyến nông chuyển giao công nghệ trồng trọt chăn nuôi, cung cấp tín dụng quy mô nhỏ Một số dự án ODA quy mô vốn lớn lĩnh vực gồm: Dự án Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ với tổng giá trị 138 triệu USD; Dự 14 Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 án Giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với trị giá 165 triệu USD; Dự án Cải thiện đời sống đồng bào miền núi tỉnh Bắc Kạn Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đồng tài trợ trị giá 21,65 triệu USD… Ngoài ra, nhà tài trợ khác Nhật Bản, Pháp, Lúc-xem-bua, Quỹ Cô-oét, đồng tài trợ tài trợ trực tiếp cho nhiều chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo vùng Tây Bắc Nguồn vốn ODA hỗ trợ tỉnh vùng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao đời sống nhân dân, có đồng bào dân tộc thiểu số  Trong lĩnh vực giao thông vận tải: vốn ODA chiếm tỷ trọng khiêm tốn tổng vốn ODA Chương trình, dự án địa phương trung ương quản lý thụ hưởng trực tiếp vùng (6,42%) So với tổng nguồn vốn ODA dành cho giao thông nước nói chung, số vốn ODA cho giao thông khu vực nhỏ, phần lớn tập trung vào giao thông vùng có kinh tế phát triển Tuy nhiên, phủ nhận đóng góp to lớn từ tài trợ tổ chức song phương cải thiện nâng cao mạng lưới giao thông vùng khó khăn Tây Bắc Đó mục tiêu mở rộng hạ tầng sở nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển thu hút đầu tư Vốn ODA tập trung đầu tư phát triển nâng cấp hệ thống đường quốc lộ, hỗ trợ tăng cường công tác quy hoạch phát triển giao thông, tăng cường lực quản lý ngành nâng cao nhận thức,giáo dục pháp luật an toàn giao thông Vốn ODA hỗ trợ tăng cường phát triển giao thông nông thôn như: Dự án Cải tạo đường xá ADB tài trợ; Dự án nhằm cải thiện kết nối tạo hội kinh tế cho người nghèo sáu tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái Lào Cai… Ngoài ra, có số Dự án tín dụng chuyên ngành Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Quỹ Cô-oét tài trợ 15 Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149  Trong lĩnh vực lượng: vốn ODA huy động đạt 385,70 triệu USD, chiếm 18,68% tổng vốn ODA chương trình, dự án địa phương trung ương quản lý thụ hưởng trực tiếp vùng Vốn ODA giải ngân cho lĩnh vực lượng công nghiệp đạt 209,13 triệu USD và 54,22% vốn ODA ký kết cho lĩnh vực Chính mạnh tài nguyên khoáng sản, thủy lợi tạo điều kiện cho thu hút lượng ODA cao vào lĩnh vực Mục tiêu tập trung hỗ trợ phát triển nguồn điện (xây dựng nhà máy nhiệt điện, thủy điện); phát triển mạng lưới truyền tải phân phối điện, phát triển lượng tái tạo, lượng xanh sử dụng lượng tiết kiệm, có hiệu Nguồn vốn ODA góp phần tăng sản lượng chất lượng cung cấp điện cho đời sống sinh hoạt sản xuất người dân vùng Tây Bắc Nguồn vốn ODA lĩnh vực lượng có số chương trình, dự án lớn Thủy điện Nậm Chiến (Sơn La) Những chương trình dự án ODA lượng nói đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ môi trường vùng  Trong lĩnh vực phát triển đô thị : số vốn ODA ưu tiên qua chương trình dự án thuộc lĩnh vực 288,62 triệu USD chiếm 13,88% tổng vốn ODA chương trình, dự án địa phương Trung ương quản lý thụ hưởng trực tiếp Tổng vốn ODA giải ngân 125,14 triệu USD vốn ODA ký kết dành cho khu vực Một số dự án vùng dự án Phát triển đô thị loại vừa Lào Cai, Nghệ An Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; Dự án Xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Hàn Quốc), …  Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường Trong thời gian qua, vốn ODA huy động tập trung cho nâng cao chất lượng y tế, giáo dục môi trường với tổng số vốn 388,44 triệu USD, chiếm 18,82% tổng số vốn ODA ký kết 16 Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 Trong ngành y tế, vốn ODA sử dụng để tăng cường trang thiết bị y tế cho số bệnh viện tuyến tỉnh khu vực nhằm giảm tải cho tuyến Trung ương; cho số bệnh viện tuyến tỉnh khu vực nhằm giảm tải cho tuyến Trung ương; hỗ trợ thực mục tiêu thiên thiên niên kỷ (MDGs) lĩnh vực y tế đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tử vong suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống HIV/AIDS; Trong ngành giáo dục đào tạo, vốn ODA sửdụng để hỗ trợ đảm bảo phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ mù chữ không ngừng nâng cao chất lượng sở vật chất trường học Trong ngành môi trường, vốn ODA sử dụng để hỗ trợ cải cách quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý rủi ro thiên tai, trồng rừng quản lý nguồn nước, cải thiện môi trường thành phố khu dân cư Các dự án thông qua như: Dự án Xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Hàn Quốc), Dự án Hỗ trợ ngành Y tế vùng Đông Bắc (WB), Dự án Hỗ trợ y tế tỉnh miền núi phía Bắc (WB), Dự án Bệnh viện đa khoa xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Quỹ Hợp tác phát triển OFEC (OFID), Dự án Xây dựng bệnh viện đa khoa Yên Bái (Hàn Quốc), Trung tâm giáo dục từ xa huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (Nhật Bản)… cải thiện tình hình cấp thoát nước, giáo dục y tế cho tỉnh thuộc vùng Tây Bắc 1.3 Nguồn vốn ODA đa dạng phương thức quản lý thụ hưởng Tổng số vốn ODA ký kết tập trung vào chương trình, dự án bao gồm: bao gồm: chương trình, dự án mà tỉnh vùng thụ hưởng trực tiếp tỉnh quản lý; chương trình, dự án tỉnh vùng thụ hưởng Trung ương quản lý; chương trình, dự án vùng thụ hưởng trực tiếp trung ương quản lý Cơ cấu vốn chương trình, dự án ODA chia theo phương thức quản lý thụ hưởng nêu Bảng sau: 17 Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 BẢNG 3: Cơ cấu ODA theo phương thức quản lý thụ hưởng VốnODA Tỷ lệ(%) (Triệu USD) Phương thức quản lý thụ hưởng Các chương trình, dự án tỉnh vùng thụ hưởng trực tiếp tỉnh quản lý Các chương trình, dự án tỉnh vùng thụ hưởng Trung ương quản lý Các chương trình, dự án vùng thụ hưởng trực tiếp Trung ương quản lý (thực nhiều tỉnh vùng, không tách riêng phần thụ hưởng cho tỉnh) TỔNG 1.264,43 61,23 245,40 11,89 555,16 26,88 2.064,99 100 Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư2012 Cơ cấu cho thấy, tỉnh vùng thụ hưởng trực tiếp chương trình, dự án ODA Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý chiếm tỷ lệ cao, 61%, Trung ương quản lý chiếm 11,89% Nguồn vốn ODA nhìn chung phân bố tương đối đồng địa phương vùng với lĩnh vực phù hợp với sách ưu tiên sử dụng vốn ODA Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn kết hợp với xoá đói giảm nghèo, giao thông vận tải (chủ yếu giao thông nông thôn), giáo dục đào tạo, y tế, cấp nước sinh hoạt Một số công trình đầu tư vốn ODA đưa vào sử dụng Chính phủ nhà tài trợ đánh giá đạt mục tiêu phát triển có hiệu 1.4 Nguồn vốn ODA góp phần phát triển tăng cường lực người Thông qua chương trình dự án ODA, dự án hỗ trợ kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức ngành, cấp nhiều lĩnh vực (quản lý kinh tế, quản lý đô thị, tài chính, ngân hàng, hải quan, môi trường, nông nghiệp phát triển nông thôn,…) đào tạo đào tạo lại để thích ứng với yêu cầu thời kỳ chuyển tiếp sang kinh tế thị trường Thông qua việc tiếp nhận thực nguồn vốn ODA, Tây Bắc hình thành đội ngũ cán có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc thông lệ quốc tế quan quản lý nhà nước ODA Một đội ngũ đông đảo cán nhiều ngành, địa 18 Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 phương, đơn vị tư vấn, đơn vị thụ hưởng đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thông lệ quốc tế nhiều lĩnh vực lĩnh vực quản lý dự án, đấu thầu, phát triển cộng đồng, Thông qua việc tổ chức quản lý thực chương trình, dự án ODA, lực cán tỉnh vùng, cấp huyện, xã, thôn cải thiện Theo đánh giá hàng năm VCCI (phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam), PCI (viết tắt Provincial Competitiveness Index số đánh giá xếp hạng quyền tỉnh, thành Việt Nam chất lượng điều hành kinh tế xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi) tỉnh khu vực Tây Bắc ngày tăng Trong lực quản lý cán tỉnh Lào Cai xếp vào thứ hạng “Tốt” BẢNG 4: Đánh giá số PCI tỉnh Tây Bắc từ 2008 - 2012 STT Tên tỉnh Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Điện Biên 36.39 59.32 55.12 59.96 45.12 Hòa Bình 48.35 47.82 49.89 56.52 55.51 Lai Châu 43.95 55.55 51.22 60.36 52.47 Lào Cai 61.22 70.47 67.97 73.53 63.08 Sơn La 46.60 53.40 49.26 54.32 58.99 Yên Bái 57.79 61.71 60.16 63.05 55.36 Theo: http://vi.wikipedia.org 19 Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 1.5 Nguồn vốn ODA góp phần phát triển thương mại đầu tư, tăng cường khả thu hút nguồn vốn đầu tư khác cho khu vực Tây Bắc Những công trình hạ tầng kinh tế đầu tư nguồn vốn ODA đườngquốc lộ, cầu, đường lưới điện, cấp thoát nước có tác động lan tỏa, kéo theo phát triển khu công nghiệp, gia tăng trao đổi thương mại vùng miền, nhờ cấu kinh tế nhiều tỉnh thành phố chuyển dịch theo hướng tiến với tỷ trọng sản xuất công nghiệp cung ứng dịch vụ gia tăng, tạo nhiều việc làm, tăng nguồn thu cho quyền địa phương, cải thiện thu nhập dân cư, góp phần xóa đói, giảm nghèo Nhờ dự án ODA đầu tư dọn đường, lượng vốn FDI vào khu vực Tây Bắc tăng đáng kể giai đoạn 2008-2013: Năm 2008, khu vực Tây Bắc thu hút 92 dự án với tổng số vốn 689,8 triệu USD Tính đến hết tháng 10/2010, vùng Tây Bắc có 253 dự án hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 1,53 tỷ USD, chiếm gần 0,8% tổng vốn FDI nước Đến tháng 2/2013, toàn khu vực thu hút 243 dự án FDI, với tổng vốn tăng lên 2,47 tỷ USD 1.6 Vốn ODA góp phần giúp Tây Bắc xóa đói giảm nghèo Trong bối cảnh ngân sách địa phương hạn hẹp nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương hạn chế, nguồn vốn ODA góp phần quan trọng việc xóa đói giảm nghèo khu vực này: tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm Năm Tỷ lệ hộ nghèo 2008* 35,9% 2010* 32,7% 2010 39,4% 2011 33% 2012 28,55% 2013 25,6% Theo Tổng cục thống kê Ghi chú: tỷ lệ hộ nghèo năm 2008(*) 2010(*) tính theo chuẩn hộ nghèo Chính phủ giai đoạn 2006-2010 Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010, 2011, 2012, 2013 tính theo chuẩn Chính phủ giai đoạn 2011-2015 Qua góp phần hỗ trợ thực Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ LiênHợp Quốc (MDGs) Việt Nam (VNGs) mà Việt Nam cam kết tâm thực 20 Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 Những tồn hạn chế Bên cạnh kết nêu trên, việc thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốnODA năm qua tồn số hạn chế bất cập, là: 2.1 Hạn chế thu hút sử dụng ODA nước nói chung Thời gian chuẩn bị chương trình, dự án ODA kéo dài, bao gồm từ khâu đềxuất ý tưởng dự án ký kết điều ước quốc tế cụ thể ODA thường mấtkhoảng từ - năm Chất lượng số văn kiện chương trình, dự án ODA chưa đáp ứng yêu cầu chưa phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam, dẫn tới tình trạng nội dung dự án phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần, chí có trường hợp phải hủy bỏ dự án Việc thực chương trình, dự án ODA chậm làm cho tình hình giải ngân vốn ODA chậm cải thiện Tỷ lệ giải ngân vốn ODA Việt Nam thấp tỷ lệ bình quân giải ngân nguồn vốn khu vực giới Do giải ngân chậm nên hiệu hiệu suất nguồn vốn ODA nhiều chương trình dự án bị giảm sút, số trường hợp Chính phủ phải trả phí cam kết cho số vốn chưa giải ngân Thông tin nguồn vốn ODA cách tiếp cận đến nguồn vốn chưa rõ ràng khó khăn cho việc khai thác sử dụng 2.2 Hạn chế thu hút sử dụng ODA khu vực Tây Bắc nói riêng Các tỉnh vùng Tây Bắc đa phần tỉnh nghèo, ngân sách hạn hẹp chủ yếu phụ thuộc vào hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ hộ nghèo cao nên khả bảo đảm vốn đối ứng tỉnh vùng cho chương trình, dự án ODA có nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến việc thực dự án ODA địa bàn Bên cạnh sách chung thu hút sử dụng ODA Chính phủ áp dụng phạm vi nước, địa phương vùng Tây Bắc chưa chủ động phối hợp nhằm đưa sách, giải pháp cụ thể thu hút nguồn vốn 21 Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 ODA cho toàn vùng cho địa phương Điều gây khó khăn cho bộ, ngành trung ương nhà tài trợ nắm bắt nhu cầu cấp bách, ưu tiên vùng tỉnh vùng để có bước phù hợp nhằm hỗ trợ hiệu Trên địa bàn tỉnh vùng đồng thời thực nhiều chương trình dự án thuộc nhiều nguồn hỗ trợ Chính phủ nhà tài trợ khác cho lĩnh vực, song thiếu lồng ghép phối hợp tốt nguồn này, có nơi, có lúc trùng lặp nội dung chương trình, dự án, làm tăng chi phí giao dịch, gây tải cho lực quản lý thực số tỉnh hạn chế hiệu sử dụng ODA Năng lực đội ngũ cán bộ, cán cấp huyện, thôn nhiều bất cập, thiếu số lượng yếu chất lượng, ảnh hưởng tới việc thực sách phân cấp quản lý sử dụng ODA Chính phủ, hạn chế hiệu quản lý sử dụng nguồn lực công nói chung ODA nói riêng Tuy lực quản lý cán địa phương dần cải thiện số tỉnh có lực quản lý đánh giá hiệu nước Theo số CPI VCCI năm 2012: Điện Biên tỉnh có số thấp nước (45,12/100), Lai Châu (52,47/100) đứng thứ 55/63 tỉnh, Yên Bái (55,36/100) đứng thứ 42/63 tỉnh, Hòa Bình (55,51/100) đứng thứ 41/63 tỉnh Những thông tin nguồn ODA, sách viện trợ quy trình thủ tục ODA nhà tài trợ, văn pháp quy quản lý sử dụng ODA phản hồi thông tin từ phía quan trung ương trước yêu cầu xúc tỉnh chưa thực cách có hệ thống Một số quy định thủ tục nhà tài trợ phức tạp cứng nhắc áp dụng, chưa tính đến tính đặc thù hoàn cảnh cụ thể vùng ảnh hưởng đến tiến độ thực chương trình, dự án ODA hạn chế hiệu viện trợ 22 Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP THU HÚT ODA VÀO VÙNG TÂY BẮC Phát triển,đầu tư đồng bộ,hiệu sở hạ tầng  phát triển giao thông Hệ thống giao thông nước ta rộng lớn với đa dạng loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không song địa hình chia cắt, đồi núi, giao thông Tây Bắc khó khăn, trở ngại nhà đầu tư Nhận thấy thực tiễn hôi nên việc xây dựng phát triển giao thong cần thiết, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2020 có tuyến hành lang kinh tế ưu tiên Đây trọng điểm ưu tiên đầu tư với phát triển hạ tầng giao thông vùng, vừa hội, địa đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư nước  Trang bị hệ thống công nghệ thông tin, tạo kết nối với nhà tài trợ Bộ, ngành TW việc tìm nguồn ODA cho tỉnh Để thông tin đến với nhà đầu tư nhanh chóng xác cần Xây dựng trang Web đưa danh mục dự án kêu gọi vốn ODA lên trang Web tỉnh Tây Bắc vừa Tiếp xúc có quan hệ tốt với nhà tài trợ song phương, đa phương Bộ, ngành Trung ương để vận động nguồn ODA Tăng cường quan hệ đối tác nâng cao hiệu viện trợ Nâng cao chất lượng đối thoại Chính phủ nhà tài trợ thông qua việc đổi chương trình nghị nội dung diễn đàn đối thoại sách phát triển cấp quốc gia cấp ngành, gắn hiệu viện trợ với hiệu phát triển Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi  Xây dựng thực kế hoạch trung hạn tăngcường lực quản lý sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi theo hướng chuyên nghiệp bền vững 23 Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149  Tổ chức đào tạo sách, thể chế, quy trình, thủ tục vànghiệp vụ quản lý sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi cho đội ngũ cán quản lý dự án cấp cán quan tài trợ Cải thiện tình hình thực chương trình dự án, thúc đẩy giải ngân  Các quan quản lý nhà nước ODA vốn vay ưu đãi phối hợp chặt chẽ với quan chủ quản, chủ dự án nhà tài trợ tổ chức kiểm điểm định kỳ công tác chuẩn bị thực chương trình dự án, đưa giải pháp đẩy nhanh tiến độ ký kết nâng cao tỷ lệ giải ngân  Các quan chủ quản tăng cường công tác đạovà hỗ trợ chủ dự án giải kịp thời khó khăn vướng mắc chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi  Tiếp tục hài hòa quy trình, thủ tục Chính phủ Việt Nam nhà tài trợ, bao gồm việc thể chế hóa việc thực sốhành động tiến hành trước để rút ngắn thời gian khởi động chuẩn bị thực dự án sau điều ước quốc tế cụ thể ODA vốn vay ưu đãi có hiệu lực, đơn giản hóa thủ tục bổ sung sửa đổi điều ước quốc tế ODA vốn vay ưu đãi trình thực chương trình, dự án,… Tăng cường công tác theo dõi, giám sát đánh giá  Tăng cường công tác theo dõi, giám sát đánh giá thông qua việchoàn thiện hệ thống thông tin quản lý liệu vốn ODA vàvốn vay ưu đãi; xây dựng số thống kê quốc gia vốn vay ODA ký kết giải ngân  Nâng cao lực cán bộ, xây dựng áp dụng chế tài nhằm đảmbảo việc tuân thủ quy định pháp luật theo dõi, giám sát đánh giá việc quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi  Tăng cường công tác theo dõi giám sát cộng đồng thông qua việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích tham gia cộng đồng, góp phần vào việc đảm bảo hiệu sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi, phòng chống thất thoát, lãng phí tham nhũng 24 Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 Công khai, minh bạch thông tin  Phối hợp với nhà tài trợ việc công khai hóa sách, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, điều kiện cung cấp nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ  Hoàn thiện hệ thống thống kê ODA vốn vay ưu đãi  Cung cấp thông tin cập nhật ODA, vốn vay ưu đãi phương tiện thông tin đại chúng 25 Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 KẾT LUẬN Để đưa Tây Bắc thoát nghèo, phát triển kinh tế với tốc độ nhanh chóng quy mô kinh tế nhỏ lại thiếu vốn trầm trọng, sở hạ tầng yếu nguồn vốn nước ODA hoàn toàn phù hợp Với đà tăng trưởng Tây Bắc, tương lai cần thu hút nhiều trợ giúp cộng đồng quốc tế ODA Việt Nam cần phải ưu tiên cho khu vực này, tạo ưu đãi hợp lý để Tây Bắc thoát nghèo phát huy hết mạnh vốn có Tuy nhiên, thu hút nhiều phải kèm với sử dụng hiệu Mặc dù thời gian qua Tây Bắc có nhiều tiến thu hút quản lý ODA chưa đủ so với yêu cầu đặt ra, trước mắt đưa Tây Bắc phát triển ngang với khu vực khác nước xa đưa khu vực thành khu vực trọng điểm để phát triển kinh tế đất nước Vì cần cải thiện, đổi liên tục công tác quản lý có biện pháp sách hợp lý để Việt Nam nói chung, Tây Bắc nói riêng điểm đến tin cậy cộng đồng viện trợ quốc tế Qua nghiên cứu, đưa số giải pháp giúp Tây Bắc đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ODA sử dụng hiệu Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, khả lý luận chưa sâu sắc thời gian nghiên cứu hạn chế, tiểu luận nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp cô giáo bạn để hoàn thiện 26 Footer Page 26 of 149 Header Page 27 of 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Vũ Chí Lộc (chủ biên), 2012 Giáo trình Đầu tư Quốc tế, Đại học Ngoại thương 2.http://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-106_Q%C4%90-TTg(3789)?cbid=3781 http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=228&ItemID=1915 5.http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2008/3710/Phat-trien-kinh-te-vung-Tay-Bac-trong-thoi-ky-hoi-nhap.aspx 6.http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_T%C3%A2y_B%E1%BA%AFc_( Vi%E1%BB%87t_Nam) Tiểu luận “Thu hút ODA vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 19932012” http://khoaluan.edu.vn/dau-tu/8156-thu-hut-nguon-von-phat-trien-oda- vao-linh-vuc-nong-nghiep-tai-viet-nam-giai-doan-1993-2012-a.html http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=228&ItemID=1915 27 Footer Page 27 of 149 Header Page 28 of 149 DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM STT HỌ TÊN Nguyễn Thị Thu Hiền (nhóm trưởng) Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thu Hà Nguyễn Ngọc Thoại Nguyễn Duy Anh Minh MSSV NHIỆM VỤ NHẬN XÉT 121161001 Viết phần sở thực tiễn, đánh giá hiệu hạn chế Hoàn thành tốt 121361002 111122010 121161005 121111044 Viết phần thực trạng thu hút sử dụng ODA Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Viết phần giải pháp Viết phần sở lý luận Làm slide Viết mở đầu, kết luận Thuyết trình 28 Footer Page 28 of 149 ... THU HÚT DÒNG VỐN ODA VÀO KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”  Đối tượng nghiên cứu: vấn đề thu hút vốn ODA vào Tây Bắc  Mục đích nghiên cứu: tìm giải pháp đẩy mạnh thu hút ODA. .. hút ODA vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 19932012” http://khoaluan.edu.vn/dau-tu/8156 -thu- hut-nguon-von-phat-trien -oda- vao-linh-vuc-nong-nghiep-tai-viet -nam- giai-doan-199 3-2 012-a.html... CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG Lý luận chung ODA Sự cần thiết thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam 2.1 Những khó khăn khu vực Tây Bắc 2.2 Tiềm phát triển Tây Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay