De tham khao thi THPTQG

5 168 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 00:44

ĐỀ Câu Cho hàm số y = -(m2 +5m)x3 +6mx2 +6x-5 Với giá trị m hàm số đạt cực đại x =1 A.-2 B.2 C.-1 D.1 x4 + đồng biến khoảng Câu Hàm số y = − A ( −∞;1) B ( 1; +∞ ) C ( −∞;0 ) Câu Hoành độ điểm cực tiểu hàm số y = x4 +3x2 +2 A.x=0 B.x=-1 C.x=1; x=2 Câu Giá trị m để phương trình x -6x +m=0 có nghiệm phân biệt A < m ≤ 32 B ≤ m ≤ 32 C ≤ m < 32 Câu Phát biểu sau A.Hàm số y = x3 -3x2 +x+m cực trị ∀m D.(-3;4) D.x=5 D.0 0, ∀x ∈ ( a; b ) D.Hàm số y = ax4 +bx2 +c ( a ≠ ) có ba cực trị ⇔ a.b ≤ 5x + x − có tiệm cận 3x − A.1 B.2 C.0 D.3 Câu Giá trị lớn hàm số y = x +2 A.10 B.3 C.2 D.-5 Câu Cho hàm số y=f(x) liên tục [ −1;2 ) có bảng biến thiên sau Khẳng định Câu Đồ thị hàm sô y = A Đường thẳng x=2 tiệm cận đứng đồ thị hàm số y=f(x) B.Hàm số đồng biến [-1;2] Maxy = +∞ C [ −1;2 ) D Không tồn giá trị nhỏ hàm số [-1;2) Câu Cho hàm số y = x−2 Phát biểu sau x+3 A.Hàm số đồng biến ( −∞; −3) ; ( −3; +∞ ) B.Hàm số có cực trị C.Hàm số có tiệm cận đứng x=3 D.Hàm số có tiệm cận ngang y = -3 Câu 10 Giao điểm đồ thị hàm số y=(x-3)(x2 +x+4) với trục hoành A.0 B.3 C.2 D.1 Câu 11 Viết số A b 3a  ÷ dạng a b B −2 15 m  a  Tìm m  ÷ b C −1 15 D 15 13 15 Câu 12 Nếu a < a log b ( ) ( ) + > log b + a, b thỏa mãn điều kiện điều kiện sau: A.a>1, 0N>M D.M>N>0 y = log ( x − 3) − Câu 17 Tập xác định hàm số A 1;     10    Câu 18 Cho hàm số f(x)=x2lnx Tính f'(1) A.2 B.1 A  −∞; 10  ÷ 3 B  3;  10  ÷  3 C ( 3; +∞ ) D  3; C.0 D.4 Câu 19 Nếu f'(x) =3(x+2)2 f(0)=8 f(x) hàm số sau A.2(x+2)3 -8 B.(x+2)2 +4 C.6(x+2)-4 Câu 20 Cho biết ∫x 5x + B   A dx = ∫  + ÷dx Hỏi A+B =? − 5x + x−3 x −2 0 A.3 B.15 C.5 D.18 Câu 21 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = A.1 B.4 ln Câu 22 Giá trị I = ∫ A I = e + Câu 23 Cho D.(x+2)3 1 e x +1 e +1 x ( x − 1) , trục hoành, x=2, x=3 C.2 D.3 dx B I = e + C I = e + D.I=e+1 I = ∫ x.ln xdx Phát biểu sau ∫ A I = x ln x + xdx ∫ B I = x ln x − xdx Câu 24 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = −x x ∫ C I = x ln x + x dx D I = x ln x − ∫ x dx x +1 8x x −x 7 7 7 7 +C +C  ÷ +C  ÷ +C A  ÷ B C D 7 7 ÷  ln ln   ln   ln   8 8 Câu 25 Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường y=1-x , y=0 quay quanh trục ox 15 16 16 A V = π B V = π C V = π D V = 16 15 15 Câu 26 Cho 3 0 ∫ f (u)du = 6, ∫ g (v)dv = Tính ∫ [ f ( x ) − g ( x)]dx A.-20 B.-8 Câu 27 Tìm số phức z biết z = z C.12 D.32 A z = 1; z = ± i 2 B z = 0; z = 1; z = C z = 0; z = ± i 2 D z = 0; z = 1; z = − Câu 28 Mô đun số phức z biết z = A ( +i ) ( − 2i ) Câu 29 Căn bậc hai -36 số sau đây? A.6i B.6i; -6i A − ( +i ± i 2 B 3 Câu 30 Phần ảo số phức z = ± i 2 ) ( − 2i ) C 21 D.5 C.6; -6 D.Không tính C.5 D 2 B Câu 31 Tổng phần thực, phần ảo số phức z = + 2i 2i + 1+ i 3− i 12 23 530 B C D 10 10 10 Câu 32 Tìm hai số phức biết tổng chúng tích A.z=-1+i; z=-1-i B.z=1+i; z=1-i C.z=-1+i; z=1-i D.z=1+i; z=-1-i Câu 33 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z2 số ảo A.Trục hoành (trừ gốc tọa độ) B.Trục tung (trừ gốc tọa độ) C.Hai đường thẳng y =x; y=-x D.Đường tròn x2 +y2 =1 z Câu 34 Cho hai số phức z=a+bi; z'=a'+b'i Phần thực số phức z' a + a' aa '+ bb ' aa '+ bb ' 2bb ' A B C D 2 2 a ' + b '2 a +b a +b a ' + b' Câu 35 Hình thang vuông ABCD có đường cao AD = π , CD = AB = 2π Cho hình thang quay quanh CD ta vật tròn xoay tích 4 4 A π B C π D π 2π 3 A Câu 36 Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông A, AB = a , AC = a Hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABC) trung điểm O BC Tính thể tích V khối chóp SABC biết SA tạo với đáy góc 600 3 3 a A V = a B V = a C V = D V = a 3 Câu 37 Cho khối hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' có AB=a, AD=b, AA'=c Thể tích V khối chóp A.A'B'C'D' 1 A V = abc B V = abc C D V = abc V = abc Câu 38 Gọi đ số đỉnh, m số mặt đa diện Mệnh đề A.đ ≥ 4, m ≥ B.đ >5, m>5 C.đ >4, m>4 D.đ ≥ 5, m ≥ Câu 39 Lăng trụ đứng có đáy tam giác cạnh 4cm, góc cạnh bên A’B đáy 600 Thể tích khối trụ A.48cm2 B.40cm3 C.36cm3 D.48cm3 Câu 40 Cho khối trụ tròn xoay có bán kính hình tròn đáy r, chiều cao h Hỏi tăng chiều cao lên gấp lần tăng bán kính đáy lên gấp lần thể tích khối trụ tăng lần so với khối trụ ban đầu A.Tăng lần B.Tăng 18 lần C.Tăng 36 lần D.tăng 12 lần Câu 41 Khối chóp SABC đáy ABC tam giác vuông B Biết SA vuông góc (ABC) AB=a, BC=2a, SB = a Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng: a a a B C D a 3 Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz, phương trình mặt phẳng (P) cách hai điểm A(2;3;7), B(4;1;3) A.x+y-2z+9=0 B.x+y+2z+9=0 C.x-y-2z+9=0 D.x+y+2z-9=0 Câu 43 Có mặt cầu chứa đường tròn cho trước A.1 B.Vô số C.2 D.0 Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y+z-7=0 đường thẳng d: x −3 y +8 z = = Phương trình mặt phẳng (Q) chứa d đồng thời vuông góc với (P) có phương trình là: −2 −1 A.5x+y-6z-7=0 B.5x-y-6z+7=0 C.5x-y-6z-7=0 D.5x+y-6z+7=0 x = t  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho đường thẳng d:  y = Điểm N' đối xứng với  z = −1 − t  A N(0;2;4) qua đường thẳng d có tọa độ A.N'(-4;0;2) B.N'(0;-4;2) C.N'(2;0;-4) D.N'(0;2;-4) Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz, cho ba điểm A(1;-2;3), B(2;0;1), C(3;-1;5) Diện tích tam giác ABC A B C D 2 2 x − y +1 z − = = Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz, vecto phương đường thẳng −2 A.(-2;3;5) B.(-3;1;-4) C.(3;-1;4) D.(2;3;5) Câu 48 Cho (P): x-y+2z-6=0 M(1;-1;2) Viết phương trình đường thẳng qua M vuông góc với mặt phẳng (P) x −1 y +1 z − x −1 y +1 z − x −1 y +1 z − x −1 y +1 z − = = = = = = = = A B C D −1 2 −1 −1 2 −1 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho mặt phẳng (P): x+2y-z+5=0 đường thẳng (d): x + y +1 z − = = Góc đường thẳng (d) mặt phẳng (P) bằng: 1 A.1500 B.450 C.300 D.600 Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho mặt phẳng (P): x+2y-2z+1=0 điểm A(2;0;-1) Mặt cầu (S) tâm A cắt (P) theo đường tròn có bán kính 61 2 A ( x − ) + y + ( z + 1) = B ( x − ) + y + ( z + 1) = 9 2 C ( x − ) + y + ( z + 1) = D ( x − ) + y + ( z + 1) = 61 1 2 3 4 D D C B A B A D C B 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 C C A B B D B B C A A A C B B B C A B C D A D D C B C D A C B D A C C D A B A B
- Xem thêm -

Xem thêm: De tham khao thi THPTQG , De tham khao thi THPTQG , De tham khao thi THPTQG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay