Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện

1 167 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 23:28

Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện v Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***** ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP THẺ THƯ VIỆN (Mẫu đơn dành cho người học ĐHQGHN) Kính gửi: Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN Họ tên:…………………………………………………………………………… Ngày sinh: …………………………………………………………………………… CMND/ Hộ chiếu: …………………………………………………………………… Mã số người học: …………………………………………………………………… Đơn vị đào tạo (lớp, khoa, trường):…………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………… Đối tượng người học (học sinh, sinh viên quy/tại chức/liên kết, HVCH, NCS): ……… ……………………………………………………………………………………… Thời hạn sử dụng thẻ: đến ngày …… tháng……năm ……………………………… Đề nghị Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN cấp thẻ Thư viện để đọc mượn sách Tôi cam kết thực quy định Nội quy Thư viện Xác nhận đơn vị đào tạo (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Hà Nội, ngày…… tháng… năm…… Người làm đơn (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Đơn vị xác nhận đơn đồng nghĩa cam kết bảo lãnh cho người làm đơn làm Thẻ thư viện, mượn tài liệu đến thời hạn nêu phải yêu cầu người xác nhận nộp Giấy xác nhận trả hết tài liệu Thư viện cấp làm thủ tục chuyển trường, trường… thông báo cho Thư viện người học bỏ học Nếu đơn xác nhận đơn vị đào tạo người làm đơn chứng minh người học ĐHQGHN số giấy tờ sau: thẻ người học, giấy xác nhận nhập học, giấy giới thiệu… cấp Thẻ thư viện mượn tài liệu phải đặt cược tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện, Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện, Mẫu đơn xin cấp thẻ thư viện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay