NHỮNG VĐỀ CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

54 25 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:51

Câu 1: ĐCS VN đời tất yếu khách quan LS XH VN thời Pháp thuộc Vì VN không chấp thuận đa nguyên đa đảng? Câu 2: Đảng l/đ đường lối CMDTDCND VN (1930-1975) Lấy số kiện tiêu biểu LS dể CM Gồm giai đoạn: GĐ 1: đường lối GP CMDT (1939-1945) GĐ 2: đường lối k/c chống Pháp (1945-1954) GĐ 3: đường lối k/c chống Mỹ (1954-1975) Câu 3: Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam (miền Bắc 1954-1975; nước 1976-1986; đổi CNXH 1986-nay)? Lấy thành tựu bật thực tiễn xây dựng CNXH để chứng minh? CÂU 4: Từ thực tiễn lãnh đạo ĐCS VN, CMLĐ Đảng nhân tố định thắng lợi CMVN? Đáp án Câu 1: ĐCS VN đời tất yếu khách quan LS XH VN thời Pháp thuộc Vì VN không chấp thuận đa nguyên đa đảng? VN đời tất yếu khách quan Bối cảnh đời: Tình hình Thế Giới Cuối TK 19 đấu TK 20, CNTB chuyển từ tự cạnh tranh sang gđ ĐQCN Các nước TBĐQ vừa tăng cường bóc lột ND l/đ nước vừa xâm lược áp ND dân tộc thuộc địa chiếm hầu hết vùng Thế Giới, biến nước nhỏ yếu thành nước thuộc địa phụ thuộc Sự thống trị CNĐQ làm cho đời sống NDLĐ nước trở nên cực Đối với dt thuộc địa với CNĐQ Thực Dân ngày gay gắt Các dân tộc phải đứng lên đấu tranh tự giải phóng khỏi ách CNĐQ, thực dân, trở thành phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, Châu Á Phong trào giải phóng dân tộc trở thành biện pháp quan trọng đấu tranh chung chống CNĐQ Với thắng lợi CMT10 Nga năm 1917 làm cho Phong trào CM Vô Sản nước TBCN Phương Tây PTGPDT nước thuộc địa Phương Đông có mối I) a - - - - - quan hệ mật thiết với đấu tranh chống CNĐQ CMT10 Nga ảnh hưởng sâu sắc đến CMVS diễn nước thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào bị áp bứ đứng lên đấu tranh tự giải phóng  Tác động sâu sắc đén Phong trào yêu nước VN CMT10 Nga thắng lợi mở thời đại ls loài người Thời kì độ lên CNXH Nó biến CNMLN trở thành thực Nó ý nghĩa to lớn CMVS nước TB mà cổ vũ, soi đường cho PTDT thuộc địa tìm thấy 9duo72ng 9dau61 tranh đắn đướng XHCN Mở mô hình mới: Mô hình CMVS, mô hình phải có Đảng lđ CMT10 Nga Đảng Ponxevich, đứng đầu Lê-Nin lãnh đạo ĐCS T3/1919 QTCS (QT III) đời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào CS CNQT, QTCS có vai trò quan trọng việc truyền bá CNMLN & thnah2 lập ĐCS VN  ĐCS thành lập nhiều nước ĐCS Pháp (1920), ĐCS TQ 1921… • CMT10 Nga thắng lợi gương giải phóng dân tộc Đã cung cấp cho VN mô hình CMVS, đòi hỏi phải có Đảng lãnh đạo CM • QT3 đời tham mưu, tổ chức, lãnh đạo CMVS TG • VN vạch đường lối CMVN, truyền bá CN M.Lenin, đào tạo cán cho CMVN Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập… + Hợp tính chất cs Đảng để thành lập ĐCS VN b - - Tình hình nước: 1858, Thự dân Pháp công xâm lược & bước thiết lập máy thống trị VN, biến QGPK thành thuộc địa phong kiến XD hệ thống thiết bị kt, tăng cường khai thác tài nguyên , chiếm đoạt ruộng đất để lập đồn điền, độc quyền xk ngoại thương…với sách thể lĩnh vực Về trị: Thực dân Pháp áp đặt sách đàn áp đẫm máu phong trào yêu nước nd Xd hệ thống quyền thuộc địa đồng thời trì quyền phong kiến làm công cụ tay sai Thực dân Pháp thực sách “chia để trị”., chia kì với chế độ trị khác nhau, nhằm phá vỡ khối đoàn kết cộng đồng quốc gia dân tộc Về trị: thực sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, đầu tư khai thác tài nguyên XD số sở CN, hệ thống đường giao thông, bến cảng, phục vụ sách khai thác thuộc địa Ra sức vơ vét tài nguyên , bóc lột sức lao động rẻ mạt người xứ nhiều hình thức thuế khóa nặng nề => Đã làm mâu thuẩn tầng lớp nhân dân với Thực - - dân Pháp ngày sâu sắc, làm biến đổi cấu kinh tế giai tầng XHVN Về văn hóa xã hội: Thi hành triệt để sách VH nô dịch, ngu dân để cai trị, du nhập văn hóa đồi trụy, tuyên truyền tư tưởng văn minh, khuyền khích hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội dùng rượu cồn thuốc phiện Mọi hoạt động yêu nước nd ta bị cấm đoán, ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa tiến TG vào VN Dưới sách cai trị sách kt, vh thực dân XHVN bị phân hóa sâu sắc, làm cho tính chất XHVN thay đổi từ XHPK độc lập chuyển thành XH thuộc địa nửa PK Xuất giai cấp CN, ND, giai cấp TS… Giai cấp CN: Là lực lượng đông đảo XHVN, bị thực dân PK áp bóc lột nặng nề Giai cấp CN đời từ khai thác thuộc địa lần Pháp, đa số xuất thân từ nd, có quan hệ trực tiếp chăc chẽ với g/c nd, bị ĐQ, PK bóc lột Tình cảnh bần khốn khổ giai cấp NDVN làm tăng thêm lòng căng thù CNĐQ PK tay sai tăng thêm ý chí CM họ đấu tranh giành ruộng đất Lúc này, XHVN xuất MT chủ yếu: + DTVN CNĐQ; ND ĐCPK + Trong đó, MT toàn thể DTVN (ND, CN, phận trí thức pk yêu nước tiều tư sản…) với thực dân Pháp ngày sâu sắc, trở thành MT chủ yếu cần đc phải giải Với tính chất XHVN lúc đặt yêu cầu đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, tự cho nd; xóa bỏ chế độ pk giành quyền dân chủ cho nd, chủ yếu ruộng đất cho nd Trong đó, giải phóng dân tộc nhiệm vụ hàng đầu Trước yêu cầu đó, phong trào yêu nước nhân ân ta diễn sôi phong trào chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến Trong có phong trào Cần Vương, phong trào nhân dân Yên Thế…Và phong trào chống Pháp theo khuynh hướng TS phong trào Duy Tân hội, VN quang phục hội… Tuy nhiên, phong trào đếu thất bại Nguyên nhân do: - Thiếu đường lối đắn, thiếu tổ chức cách mạng chân lãnh đạo, chưa tập hợp đông đảo lực lượng CM Ngoài chưa có lực lượng CM đắn: VD: Phan Bội Châu dựa vào Nhật đánh Pháp Phan Chu Trinh dựa vào Pháp để cải cách Nam Triều pk…  - - • • Đặt cho CMVN rơi vào khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo Thực tiễn đặt giải vấn đề -> g/c phải có Đảng đời để l/đ giải yêu cầu cấp bách XH Vai trò Nguyễn Aí Quốc (NAQ): Giữa lúc dân tộc ta đứng trước khủng hoảng đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục đường cứu nước theo lối cũ ngày 5.6.11, NAQ tìm đường cứu nước Người qua nhiều nước phát chân lý CNTB, CNĐQ thực dân cội nguồn với đau khổ CN ND l/đ quôc nước thuộc địa Năm 1919 Người gia nhập Đảng XH Pháp Tháng 6/1919 Người gửi yêu sách dẫn đến Hội Nghị Vec-xây Tháng 7/1920, NAQ đọc “Đề cương vấn đề dân tộc thuộc địa Le6nin va tham gia thành lập ĐCS Pháp Từ 1921-1930, NAQ sứ truyền bá CNMLN vào PTCN, Pt yêu nước VN, chuẩn bị lý luận cho đời ĐCS VN Người nhấn mạnh CM muốn thành công phải có Đảng CM chna6 l/đ Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, CM khoa học dẫn đường, hệ tư tưởng MLN Về tư tưởng : Giữa 1921, Người số nhà Cách Mạng số nước thuộc địa thành lập Hội Liên Hiệp thuộc địa, Người viết nhiều báo, tham gia nhiều tham luận Đại Hội, hội nghị QT, viết tác phẩm “Đ/s CN”, Tạp chí CS, nhằm truyền bá CN MLN vào VN Người tích cực tố cáo , lên án chất bóc lột CNTD ND nước thuộc địa kêu gọi, thức tỉnh nd bị áp đấu tranh Người rõ chất CNTD, kẻ thù chung cảu nước thuôc địa , g/c CN,nd,l/đ TG Về trị: Người khẳng định có g/c VS giải phóng dân tộc NAQ hình thành hệ thống luận điểm trị sau: + Một là: Con đường CM dân tộc bị áp bức: có giải phóng g/c VS giải phóng dân tộc Cả giải phóng nghiệp CNCS CMTG + Hai là: CM GP DT nước thuộc địa CM quốc có mối quan hệ chặc chẽ với + Ba là: ND lực lượng đông đảo nhất, bị ĐQPK áp bóc lột, cần phải thu phục lôi nd, phải lấy công nông làm gốc cách mệnh, học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ…là bầu bạn Cách mệnh công nông + Bốn là: CM muốn thắng lợi , trước hết phải có Đảng CM nắm vai trò lãnh đạo Đảng muốn vững phải có CN làm cốt, phải đc trang ị CN Maclenin Đảng có vững CM thành công người cầm lái có vững thuyền chạy Trong Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghỉa Đ ảng mà CN người trí khôn, tàu nam + Năm là: CN nghiệp quần chúng “nd” CM việc chung dân tộc, khong phải việc hay người” Vì cần phải tập hợp, gaic1 ngộ bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao Những qđ đc truyền bá qua Hội VN CMTN làm cho PTCN PT yêu nước phát triển mạnh mẽ • - • Về tổ chức: Tháng 2/1925, Người lựa chọn số niên tích cực Tâm Tâm Xã, lập nhóm cộng sản đoàn Tháng 6/1925 lập Hội VN CM Thanh niên Quảng Châu, Trung Quốc Nồng cốt Cộng sản đoàn với mục đích để làm CM dt sau làm cách mệnh TG Mở lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận CN M-lenin cho người tổ chức Hội CM Thanh niên Tháng 7/1925 thành lập liên hiệp dân tộc bị áp Á Động 1927 giảng NAQ Hội tập hợp lại cho xuất “Đường cách mệnh” Đây sách giáo khoa CMCN Nó có vị trí hàng đầu vận động CM CM tiền phong Đó chuẩn bị đường lối trị tiến tới phát triển ĐCS VN Người khẳng định, muốn thắng lợi CM phải có Đảng lảnh đạo, Đảng có vững CM thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy Thành lập Đảng CSVN đề đường lối đắn cho CMVN: - - Trước phát triển mạnh mẽ phong trào CMVN, tổ chức hội VN CM Thanh niên không thích hợp đủ sức lãnh đạo phong trào Tháng 3/1929 thành lập chi CS VN 17/6/1929 ĐDCS Đảng đc thành lập thông qua tuyên ngôn, điều lệ định xuất báo “búa liềm” Tháng 11/1929 thành lập An Nam CS Đảng, xuất tờ báo đỏ Ngày 1.1.1930 thành lập ĐD CS Đảng liên Đoàn Ba tổ chức CS đời khẳng định bước phát triển quan trọng phong trào CMVN, ủng hộ QTCS, kêu gọi QTCS thừa nhận tổ chức mình, nhận CM chân Tuy nhiên, tổ chức Đảng không tránh khỏi phân tán lực lượng thiếu thống tổ chức Yêu cầu cấp thiết đặt chấm dứt tượng biệt phái chia rẽ nhóm CS, phải thống tổ chức CS thành Đảng VN Trước nhu cầu cấp bách đó, NAQ đến Hương Cảng (Trung Quốc) triệu tập Hội Nghị hợp tổ chức CS lại thành Đảng Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, đại diện ĐD CS Đảng, Nguyễn Thiệu Châu Văn Liêm (đại diện An Nam CS Đảng) chủ trì NAQ Người điểm lớn cần khảo luận “bỏ thành kiến sung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhóm CS ĐD” Hội Nghị thảo luận, tán thành ý kiến đạo NAQ, hợp tổ chức CS Đảng thành Đảng lấy tên Đảng CSVN Hội nghị thông qua văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt Đảng, Điều lệ tóm tắt cảu Đảng CSVN Đảng CSVN đời giải yêu cầu khủng haong23 CMVN II) - Vì VN không chấp nhận Đa nguyên Đa đảng? Đảng CSVN trở thành lực lượng lãnh đạo CM nd VN Là lựa chọn lịch sử Lịch sử CM VN thời kháng chiến chống thực dân, ĐQ xuất phủ định Đa nguyên trị, Đa đảng đối lập tất yếu tự nhiên Năm 1945, Đ ảng CSVN lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên giành quyền, thành lập nên nhà nước VNDCCH Đặt quyền lợi Quốc giai, dân tộc lên hết Đảng tự tuyên bố giải tán, (do thành lập Đảng XHVN đời, Hội liên hiệp Quốc dân VN đc thành lập => Đảng CSVN giải tán -> động tác sách lược Tưởng Giới Thạch vào Miền Bắc mang theo  -  - - - tay sai với chủ trương “Diệt cộng cầm Hồ” Năm 1929 Pháp thuộc định tử hình vắng mặt NAQ Đảng tuyên bố giải tán làm mục tiêu “Diệt cộng cầm Hồ” thực dân Pháp, Việt Quốc, Việt cách Đảng tuyên bố giải tán thực chất Đảng CSĐD rút vào hoạt động bí mật Đảng Chủ tịch HCM lãnh đạo đấu tranh đánh tan tổ chức phản động, loại bỏ quan điểm, đường lối ngược lại với lợi ích dân tộc Sau 1954, Đảng ta chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập phủ liên hiệp, thống Đất nước Thế lực phong kiến đc tiếp sứ Mỹ, tổ chức phản động Miền Nam bước thiết lập nên thể đa nguyên với tham gia nhiều Đảng phái Với mục đích chống lại độc lập dân tộc quyền lợi nhân dân lao động Nhân dân ta đứng lên lật đổ thể chế trị đó, thiết lập nên trị …nguyên lựa chọn Đảng CSVN Người Đại diện cho quyền lợi nhân dân lao động dân tộc VN Đảng CSVN khẳng định lực lượng có khả lãnh đạo CMVN & NDVN NDVN đạo, dẫn dắt ĐCS VN – Đại diện cho g/c CN đại, dân tộc VN tự hào đc sống tronhg hòa bình trị ổn định Chúng ta tổ chức thành công Hội nghị lớn TG mà lo sợ khủng bố Nước ta có bước phát triển to lớn trị KT-XH, đời sống nd đc cải thiện, nhờ vào lãnh đạo dẫn dắt Đảng Được thể chế háo Điều Hiếp Pháp Dưới lãnh đạo Đảng, CM nước ta mang lại quyền bãn cho Quốc gai, dân tộc toàn thể nhân dân lao động Đó độc lập, tự dân tộc, quyền tự dân tộc, quyền bình đẳng với quốc gia khác, quyền tự đc lập hiến lập pháp, lựa chọn xd nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân quyền bình đẳng dân tộc, thành phần kinh tế, quyền tự làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỉ cương xh, phát triển đa dạng màu sắc dân tộc, tiến giáo dục, vh,xh, khoa học công nghệ, tiến phát triển toàn người… Hiên nay, với lực phản động nước, nhiều nước đòi xóa bỏ Điều Hiến Pháp, đa nguyên đa đảng, làm cho đởi sống giàu mạnh Lợi dụng số sai lầm, yếu trình xd đất nước ĐCS VN, số người đòi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo Những quan điểm -  sai trái đối tượng chống phá, tổ chức phản động lưu vong chống phá nước ta đặt Chúng dùng thủ đoạn để lật đổ XHCN, việc tuyên truyền xuyên tạc, gẽ báng chế độ, sách nhà nước phương tiện truyền thông Internet… Đa nguyên, đa đảng làm cho nước ta hổn loạn, tiền đề gọi “diễn biến hòa bình”, “CM màu”… mà lực thù địch VN thực nhiều nước TG Như vậy, người tuyên truyền đòi đa nguyên, đa đảng nhằm làm cho VN không phát triển, Nhân dân VN không tự do, ấm no hạnh phúc Muốn nhân dân VN xung đột lẫn dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng CSVN theo đường tư chủ nghĩa Câu 2: Đảng l/đ đường lối CMDTDCND VN (1930-1975) Lấy số kiện tiêu biểu LS dể CM Gồm giai đoạn: GĐ 1: đường lối GP CMDT (1939-1945) GĐ 2: đường lối k/c chống Pháp (1945-1954) GĐ 3: đường lối k/c chống Mỹ (1954-1975) Đường lối GP CMDT (1939-1945) Bối cảnh LS: Tình hình Thế Giới: Tháng 9/1939 phát xít Đức công Ba Lan, ctranh TG lần bùng nổ CP phản động Pháp thi hành sách phát xích, giải tán ĐCS Pháp ĐCS nước thuộc địa, thủ tiêu quyền tự ợ Viễn Đông, NB đẩy mạnh xâm lược TQ súc tiến ctranh MTTBD, chiếm đóng nước ĐNÁ Ctranh TG giành giật , chiếm đoạt thị trường thuộc địa, phân chia lại TG vũ lực, xuất phát từ lợi nhuận tối đa quy luật phát triển không CNTB lũng đoạn b Tình hình nước: - Chính quyền thuộc địa thi hành sách phản động, phát xích háo máy cai trị thẳng tay đàn áp PTCM ND VN-Lào-Campuchia, chĩa mủi nhọn vào ĐCS Chúng thực sách kinh tế thời chiến, ban bố lệnh tổng động viên, sức bắt người, cướp để cung cấp cho ctranh I) a - - - Thực dân Pháp + Nhật cấu kết áp bức, bóc lột NDĐD ND ta lâm vào cảnh “1 cổ tròng” áp Sự bùng nổ CT TG 2, sách cai trị phản động Pháp-Nhật làm cho phân hóa g/c, tầng lớp ngày sâu ắc MT XH ngày gay gắt Lúc này, MT chủ yếu ĐQP-Pát xít Nhật tay sai chúng với bên toàn thể giai cấp cộng đồng dt Đường lối: Đường lối lđ CM Đảng giai đoạn thể Hội Nghị Trung ương lần 6,7,8 (11.1934; 11.1940 5.1945) Đảng với nội dung: Nhiệm vụ? Nêu cao nhiệm vụ GP DT Đặt nhiệm vụ chống Đế quốc , giải phóng dt lên hàng đầu Mục tiêu trước mắt CMĐD đánh đổ đế quốc tay sai,giải phóng dân tộc ĐD, làm cho ĐD hoàn toàn độc lập HN BCH TW lần nhấn mạnh “cuộc CMĐD CM B dân quyền, CM phải giải vấn đề phản đế phản địa, CM phải giải vấn đề cần thiết “dân tộc gp’”, CM ĐD giai đoạn CM DTGP” Chủ trương: đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc, thành lập MTVN độc lập đồng minh để tập hợp g/c, đảng phái, dt, tôn giáo…vào đoàn thể cứu quốc công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc…đấu tranh hiệu cờ thống nhắm mục tiêu GP, độc lập dân tộc MT mở rộng tối đa để tập hợp lu76c lượng, liên minh công nông xương sống cảu MT chủ trương giải vấn đề dt khuôn khổ nước, VN có MT độc lập đồng minh, Lào có Ailao độc lập đồng minh,Campuchia có Cao Miên độc lập đồng minh Đặt công tác chuẩn bị KN vũ trang làm nhiệm vụ trung tâm CMĐD NQHNBCHTW lần (5-1941) ghi rõ “cuộc CMĐD phải kết liễu KN vũ trang” Muốn KN vũ trang thắng lợi phải có đủ điều kiện KQ & CQ, phải chọn thời CM Phải tiến hành KN phần, giành quyền, mở đường tiến lên tổng KN quyền toàn quốc - Coi trọng nhiệm vụ XD Đảng, đảm bảo cho đảng thực đội tiên phong g/c CN “đủ lực l/đ CM ĐD đến toàn thắng” gấp rút đào tạo cán  a • b - - - Những chủ trương Đảng thể rõ trưởng thành vượt bậc Đảng tư CM, l/đ ctri, độc lập, tư chủ xd đường lối đặt tảng cho thành công công vận động, chuẩn bị KN & tổng KN T8/1945 Qúa trình Đảng l/đ thực đường lối Qúa trình chuẩn bị lực lượng mặt: chuẩn bị trị vũ trang Về trị: sau HN BCH TW 5/1941, Đảng csđd khẩn trương xúc tiến XD lực lượng mặt, trước hết xd thành lập Mặt trận việt minh (19.5.1941) Ngày 25.10.1941 Mặt trận Việt minh công bố tuyên ngôn, chương trình , điều lệ, nêu rõ tôn chỉ, mục đích chương trình cứu nước MTVM,gồm 44 điểm gồm hệ thống sách c.trị, kt, vh sách cụ thể giai cấp, tầng lớp CN, ND, … Thành phần chương trình “làm cho VN đc hoàn toàn độc lập làm cho dân VN đc sung sướng, tự Do chương trình Việt Minh phù hợp trước ý nguyện toàn dân sau HN BCH TW mở rộng (T2/1943) đoàn thể MTVM phát triển mạnh Đảng công bố đề cương văn hóa: Hội văn hóa cứu quốc đời tập hợp văn nghệ sĩ nước vào MTDT thống Ngày 30.6.1944 Đảng DC VN thành lập đứng hàng ngũ MTVM, cho xuất tác phẩm ls diễn ca Chuẩn bị lực lượng vũ trang: Cùng với việc XD, nhân rộng đoàn thể cứu quốc, Đảng Nguyễn Aí Quốc tiến hành XD lực lượng vũ trang với hình thức tự giảm đến phát triển từ tự vệ đến tự vệ chiến đấu tiến lên XD tiểu tổ du kích đội du kích tập trung Ngày 22.12.1944 thành lập đội VN tuyên truyền giải phóng quân Đảng tạo lập chiến khu, địa Việt Minh, tiêu biểu cừ địa Việt Bắc Đảng phát động quần chúng đấu tranh trị tiến lên kết hợp đấu tranh trị với đấu trang vũ trang Phong trào đấu tranh Nông Dân với hiệu “Chống nhổ lúa trồng đay”, “chống mua thóc tạ”… Ngoài ra, Đảng chuẩn bị thời Cách Mạng, thể thị Nhật-Pháp bắn hành động chúng ta, ban hành ngày 12.3.1945 với nội dung: + Xác định kẻ thù chính, trước mắt, cụ thể nhân dân Phát xít Nhật, phải thay đổi hiệu “đánh đuổi Nhật, Pháp” hiệu “đánh đuổi -HN lần thứ BCH trung ương khóa IX (3/2002) nghị việc tiếp tục đổi mới, phát huy nâng cao hiệu kinh tế tập thể Tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển Đầy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước + ĐH9 bổ sung: khái niệm kinh tế thị trường, mục tiêu xây dựng CNXH dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh Đánh giá toàn diện, sâu sắc vị trí, vai trò tư tưởng HCM Kinh tế thị trường định hướng XHCN mô hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên CNXH, quan điểm xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ VN sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế Con đường công nghiệp hóa nước ta cần rút ngắn thời gian so với nước trước Xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước: +Hạ tầng sở phát triển: cầu, đường, sân bay,… + Nguồn nhân lực tiềm tàng +Cơ chế, sách phát triển kinh tế d.Đại hội X (4/2016): đánh giá 20 năm đổi mới, đại hội khẳng định: nhận thức đường lên CNXH ngày sáng tỏ, hệ thống luận điểm công đổi XHCN đường lên CNXH VN hình thành nét ĐH tiếp tục khẳng định chủ trương: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi Tuy nhiên, ĐH rõ mặt yếu phát triển đất nước: kinh tế lạc hậu, lĩnh vực vh – xh, hệ thống trị yếu Đại hội nêu học kinh nghiệm: Một là, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH tảng Chủ nghĩa Mác lê nin tư tưởng HCM Hai là, đổi toàn diện đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức cách làm phù hợp Ba là, đổi phải lợi ích nhân dân, dựa vào dân Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo nhân dân Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nd Bốn là, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại điều kiện để phát huy nội lực mạnh Năm là, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xd đảng sạch, vững mạnh, khâu then chốt, định thắng lợi nghiệp cách mạng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Sau ĐH X, Ban chấp hành trung ương, Bộ trị, ban bí thư tập trung đạo đẩy mạnh toàn diện công đổi công nghiệp hóa, đại hóa; cụ thể hóa, thể chế hóa nghị Đại hội Hội nghị lần 3(7/2006) nghị công tác phòng chống lãng phí, thông qua quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân Hội nghị lần ( 7/2007), nghị công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, đổi phương thức lãnh đạo Đảng; hoạt động hệ thống trị, đẩy mạnh cải cách hành Hội nghị lần ( 28.1.2008), tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nâng cao lực lao động, chiến đấu tổ chức cộng sản Đảng chất lượng đội ngũ cán đảng viên, cải cách sách tiền lương, bảo hiểm xã hội Hội nghị lần (7/2008), xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa , xây dựng NN, nông dân, nông thôn Cuối năm 2007 – 2008, ảnh hưởng từ khủng hoảng tài toàn cầu, làm cho lạm phát, giá tăng cao Bộ trị có kết luận số 22 (4.4.2008): đề giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, kinh tế vĩ mô, chăm lo an sinh xã hội, trì tăng trưởng hợp lý bền vững Với lãnh đạo Đảng, điều hành phủ, phấn đấu toàn dân, hệ thống trị, thành phần kt, phát huy tối đa nội lực làm cho tình hình kinh tế cải thiện Quá trình thực ĐH X, đạt kết quan trọng: + Năm 2010: VN thoát khỏi tình trạng nước ngoài, phát triển, hình thành số ngành kinh tế mũi nhọn dầu khí, dệt may, thủy hải sản,… nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đẩy mạnh Phát triển khu công nghiệp hình thành vùng kinh tế trọng điểm Kinh tế việt nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực giới Công tác giải việc làm xóa đói, giảm nghèo đạt kết quan trọng, tỷ lệ nghèo giảm 20% Năm 2010, nước đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học Trong quan hệ đội ngoại, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc Trên giới có nhiều diễn biến phức tạp, lực thù địch công, Đảng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, dân chủ đảng ngày tiến e.Đại hội XI (1/2011) Tổng kết 25 năm đổi mới: công đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Đại hội xác định mục tiêu: tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước CNH đất nước theo hướng đại Đại hội thảo luận thông qua văn kiện “ Cương lĩnh xd đất nước thời kỳ độ lên CNXH, chiến lược phát triển kt - xh, báo cáo Chính trị điều lệ Đảng(sửa đổi) Cương lĩnh xd đất nước thời kỳ độ lên CNXH 2011bổ sung hai đặc trưng: +Mục tiêu tổng quát: dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh +Nhà nước: có nhà nước pháp quyền xhcn nhân dân, nd, nd Đảng lãnh đạo Bên cạnh đó, cương lĩnh bổ sung kinh tế, dt, người, quan hệ đối ngoại,… Cùng với việc tập trung lãnh đạo, khôi phục sx, đảng trọng xd, chỉnh đốn đảng HN lần4 nghị quyết: số vấn đề cấp bách xd đảng với ba nội dung chủ yếu: +Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên +Xd đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Trung ương, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế +xác định rõ trách nhiêm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy , quyền Hội nghị lần5 (5/2012) tổng kết việc thực HP 1992 cần sửa đổi, bổ sung HP HN lần (10/2012): tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước, sách, pháp luật đất đai, đổi bản, toàn diện giáo dục đại học, phát triển khoa học công nghệ Hội nghị lần (5/2013) đạo: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ TW đến địa phương, tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận Sau năm thực NQ: cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa đại hóa +Vh-xh tiến bộ, an sinh xh đảm bảo, đời sống nd cải thiện +An ninh trị đảm bảo, công tác đối ngoại đẩy mạnh, vị Việt nam trường quốc tế nâng cao +Hệ thống trị củng cố, vai trò QH ngày khẳng định Thành tựu: -Sau 25 năm đổi mới, nhận thức Đảng CNXH đường lên CNXH ngày sáng tỏ, hệ thống luận điểm công đổi mới, XHCN đường lên XHCN hình thành nét -Công đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đạt thành tựu to lớn Tăng trưởng kinh tế cao ổn định Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN Sự nghiệp công nghiệp hóa đẩy mạnh sở hình thành vùng kinh tế trọng điểm khu công nghiệp, khu chế xuất Sản xuất nhà nước phát triển, nhiều mặt hàng nông sản xuất đứng đầu giới tiêu, cà phê, gạo,… + Văn hóa xã hội: đời sống vật chất, tinh thần người dân cải thiện rõ rệt; giá trị văn hóa dân tộc bảo tồn phát huy Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đẩy mạnh nước + Chính trị - xã hội ổn định: hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường nghiệp xd nhà nước pháp quyền XHCN đẩy mạnh, máy hành nhà nước cải cách, công tác chỉnh đốn đảng tăng cường + An ninh quốc phòng củng cố: trước diễn biến phức tạp giới nước, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững Lực lượng vũ trang ngày vững mạnh, quan hệ đối ngoại ngày mở rộng Vị Việt nam trường quốc tế nâng cao CÂU 4: Từ thực tiễn lãnh đạo ĐCS VN, CMLĐ Đảng nhân tố định thắng lợi CMVN? ĐCSVN từ đời đảm nhận sứ mệnh tổ chức lãnh đạo CM nước ta Điều thực tiễn CMVN khẳng định trở thành yếu tố định cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ĐCSVN đời lãnh đạo dân tộc vượt qua khó khăn để giành độc lập, quyền tay nhân dân, thống đất nước Cùng với kiện đời Đảng, cương lĩnh trị đảng cương vắn tắt rõ đường đắn, phù hợp với xu phát triển, đáp ứng nhu cầu đường lối CM Từ chấm dứt tình trạng khủng hoảng giai cấp lao động đường lối cứu nước Trải qua 85 năm, Đảng ta khẳng định vai trò vị trí tất yếu, phù hợp quy luật kết Đảng tiếp thu, vận dụng sáng tạo CNMLN, tư tưởng HCM vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể đất nước trình diễn Từ CM lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi CMVN thời chiến thời bình Cụ thể: * ĐCSVN đời là bước ngoặc quyết định cua CMVN - Năm 1958, Pháp xâm lược VN làm cho xã hội VN có biến đổi sâu sắc Từ chế độ phong kiến đến chế độ thuộc địa nửa phong kiến Trong XH có mục tiêu mục tiêu toàn thể dân tộc >< Pháp , Nông dân >< địa chủ , Phong kiến >< tay sai Với truyền thống yêu nước nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp bọn phong kiến tay sai khắp nơi, lãnh đạo sỹ phu yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác thất bại, nguyên nhân chưa tìm đường cứu nước đắn thiếu lực lượng XH, giai cấp tiên tiến tính chất CM chặt chẽ, đủ sức lãnh đạo phong trào CMVN Đứng trước bế tắc khủng hoảng đường lối cứu nước - Giữa lúc NAQ tìm đường cứu nước Người tiếp cận chủ nghĩa mac lenin tìm đường cứu nước đắn Người nói “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường CMVS” Đây bước ngoặc đánh dấu chuyển biến định mở đường thắng lợi cho CM GPDT VN NAQ truyền bá chủ nghĩa mac lenin vào VN, sáng lập trực tiếp huấn luyện Hội VNCMTN, xuất tác phẩm đường CM tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng đt cán chuẩn bị đầy đủ trị, tư tưởng tổ chức cho việc R Pháp Ngày 3-2-1930, NAQ chủ trì hội nghị hợp tổ chức CSĐ lấy tên ĐCSVN, thông qua văn kiện cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt - Sự đời ĐCSVN kết chuẩn bị đầy đủ trị, tư tưởng tính chất kết tất yếu đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc, sản phẩm kết hợp CNMLN với phong trào công nhân phong trào yêu nước - Sự đời ĐCSVN chứng tỏ giai cấp công nhân trưởng thành, đủ sức lãnh đạo CMVN cột mốc đánh dấu bước ngoặc vĩ đại lịch sử Cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước giải phóng *Đảng đã lãnh đạo đấu tranh và khởi nghĩa giành chính quyền T8/1945 - Với đường lối CM, cứu nước đắn, Đảng tập hợp giai cấp, tầng lớp yêu nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng lên lực lượng CM to lớn rộng khắp nước đấu tranh chống thực dân Pháp Trong 15 năm (1930-1945) Đảng lãnh đạo CMVN cao trào CM (19301931;1936-1939; 1939-1945) Đây cao trào CM để chuẩn bị lực lượng, tạo CS giành thắng lợi CMT8/1945 Đây thắng lợi CMVN, kết đấu tranh nhân dân VN lãnh đạo Đảng lật đổ ách thống trị đế quốc, phát xít cấu kết với giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chế độ CHDC Ngày 02/9/1945, HCM đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước VNDCCH, Nhà nước nhân dân, dân, nhân dân đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên CNXH HCM đánh giá “chẳng giai cấp lao động nông dân VN ta tự hào mà giai cấp lđ dt bị áp nơi khác tự hào rằng: lần lần lịch sử CM dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo CM thành công nắm quyền toàn quốc” * Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) Vừa đời, nước CNDCCH bị nhân dân đế quốc, lực phản động cấu kết với chống phá nước ta liệt nhằm tiêu diệt quyền CM non trẻ Nước ta rơi vào tình trạng khó khăn;nền kinh tế nghèo nàn xơ xác, nạn đói hoành hành, đất nước bị bao vây tứ phía vận mệnh Tổ quốc “Ngàn cân treo sợi tóc” Song Đảng kịp đề chủ trương, sách đắn, toàn diện tất mặt CT, KT, VHXH, ANQP… với đường lối vừa cứng rắn nguyên tắc, vừa mềm dẻo sách lược, Đảng huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua khó khăn nguy hiểm, củng cố giữ vững quyền cách mạng, chuẩn bị mặt cho kháng chiến chống Pháp Bất chấp nguyện vọng yêu chuộng hòa bình nhân nhượng nhân dân ta, nhân nhượng thực dân Pháp lấn tới Ngày 19/12/1946, Nguyễn Ái Quốc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Nhân dân ta đứng lên đấu tranh với tâm “thà hy sinh tất không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, đánh lâu dài dựa vào sức chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng ta tổ chức, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, giành thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Tháng 5/1954, với chiến thắng Điện Biên Phủ vào lịch sử dân tộc ta, vào lịch sử giới chiến công chói lọi, đột phá thành trì đế quốc, báo hiệu sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân HCM nói “lần lịch sử nước thuộc địa nhỏ yếu thắng nước thực dân hùng mạnh Đó thắng lợi vẻ vang nhân dân Việt Nam, đồng thời thắng lợi lực lượng hòa bình, dân chủ CNXH giới”… Thắng lợi làm sáng tỏ chân lý: điều kiện giới ngày nay, dân tộc dù nhỏ yếu đoàn kết đứng lên, kiên đấu tranh lãnh đạo Đảng M-LN để giành độc lập dân chủ có đầy đủ lực lượng để chiến thắng kẻ thù xâm lược * Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành nhiệm vụ chiến lược đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) Với thắng lợi kháng chiến chống Pháp, CN VN bước vào thời kỳ với đặc điểm “đất nước tạm thời bị chia cắt làm miền với chế độ CT-XH đối lập MB có hòa bình lãnh đạo Đảng bắt đầu xây dựng XH MN ách đô hộ, áp CN ĐQ Con đường phát triển cách mạng nước ta lúc Đảng ta xác định phải tiến hành đồng thời nhiệm vụ chiến lược Một là, tiến hành cách mạng XHCN MB, xây dựng MB trở thành địa vững Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân MN, chống đế quốc Mỹ xâm lược tay sai, giải phóng thống đất nước => Như vậy, lúc Đảng phải lãnh đạo nhân dân nước tiến hành đồng thời nhiệm vụ chiến lược Tuy miền thực nhiệm vụ chiến lược khác có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó, cách mạng MB giữ vai trò định toàn phát triển cách mạng VN Cách mạng MN tác động trực tiếp nghiệp giải phóng MN thống đất nước Trong công xây dựng CNXH MB, gặp nhiều khó khăn, MB trực tiếp đương đầu với chiến tranh phá hoại Mỹ, lãnh đạo Đảng, nhân dân MB kiên cường vừa sản xuất, vừa chiến đấu giành thành tựu to lớn, đồng thời chi viện đắc lực cho MN hàng triệu lương thực, vũ khí, hàng vạn niên nam nữ lên đường vào MN chiến đấu MB dốc sức vào chiến tranh cứu nước giữ nước với tất sức mạnh chế độ XHCN, làm tròn nghĩa vụ địa cách mạng nước Đế quốc Mỹ dùng thủ đoạn, chiến lược, vũ khí phương tiện chiến tranh đại với quy mô, tính chất độ ác liệt mà nhân dân ta phải đương đầu hứng chịu Song nhân dân MN kiên cường, kiên đánh thắng Mỹ, xứng đảng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, sát cánh đồng bào MB đánh bại âm mưu, chiến lược Mỹ, góp phần trực tiếp giải phóng MN Dưới lãnh đạo Đảng, với đồng tình ủng hộ bạn bè quốc tế, ngày 30/4/1975, với tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975, với chiến dịch HCM lịch sử, nhân dân ta kết thúc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng MN, thống đất nước Thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nước, mở thời kỳ – thời kỳ nước độ lên CNXH * Công xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN từ 1975 đến Sau năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ độ lên CNXH, có thuận lợi song có nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu, chiến tranh để lại nặng nề, chủ nghĩa đế quốc bọn phản động quốc tế cấu kết với bao vây, chống phá liệt Dưới lãnh đạo Đảng, nước ta vượt qua khó khăn trở ngại, thu nhiều thành tựu Nhanh chóng hoàn thành việc thống nhà nước mặt, tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 24/4/1976 đạt kết tốt Các tổ chức đoàn thể cách mạng nhanh chóng thống Nhân dân nước hăng hái tham gia khôi phục kinh tế, khắc phục hậu chiến tranh, ổn định sàn xuất đời sống Thắng lợi chiến tranh biên giới bảo vệ vững biên cương tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội Tuy nhiên, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, với tinh thần nhìn vào thật, đánh giá thật, Đại hội VI Đảng nghiêm khắc kiểm điểm, yếu công xây dựng XHCN nước ta, đề đường lối đổi toàn diện, mở bước ngoặc công xây dựng XHCN nước ta Đại hội VII Đảng (1991) thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH Chiến lược ổn định, phát triển kinh tế XH 1991-2000 Các Nghị Đại hội VII, Đại hội VIII Nghị sau chứng tỏ cụ thể hóa đường lối đổi nước ta Sau 10 năm thực đường lối đổi đất nước vượt qua thử thách, Cách mạng nước ta đứng vững đạt thành tựu to lớn, ý nghĩa quan Nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội Tuy nhiên nhiều khó khăn Nhiệm vụ đặt lúc chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa hoàn thành bản, cho phép chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Con đuờng lên CNXh nước ta ngày xác định rõ Trong năm (1996-2001), sau thực Nghị Đại hội VIII Đảng, đất nước ta đạt thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng ổn định Nông nghiệp phát triển lien tục, tổng GDP tang bình quân 7%/năm Giá trị sản xuất công nghiệp tang 13.5% Hệ thống kết cấu hạ tầng, ngành dịch vụ, nhập phát triển Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cải thiện GDĐT, KHCN có chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa, công tác chăm sóc sức khỏe sách xã hội khác coi trọng Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng, hội nhập quốc tế tiến hành chủ động đạt nhiều kết quả, vị nước taq trường quốc tế ngày nâng cao Tình hình trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tang cường, Bảo vệ vững độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ Công tác xây dựng Đảng trọng, hệ thống LLCT củng cố, quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực phát huy, số sách quy chế dân chủ nhân dân trước hết sở, bước đầu thực + Yếu kém, khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, xúc đời sống VH-XH chưa giải quyết, tỷ lệ thất nghiệp cao, tệ nạn XH diễn biến phức tạp, giá trị xuống cấp… tình trạng tham nhũng, suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống số phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nghiêm trọng…Đây vấn đề cần phải nhanh chóng khắc phục + Đại hội (4/2001) đánh giá thắng lợi VN thời kỳ đổi mới, thắng lợi vĩ đại Đảng lãnh đạo: ++ Một là, thắng lợi CMT8 việc thành lập nước VN Dân chủ cộng hòa, chế độ thuộc địa nửa phong kiến bị xóa bỏ mở kỷ nguyên độc lập dân chủ gắn liền với CNXH + + Hai là, thắng lợi kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc thống đất nước đưa nước lên CNXH, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh nhân dân giới hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ tiến XH ++ Ba là, Đảng đề lãnh đạo thực đứng lên xây dựng CNXH phù hợp với thực tiễn VN bối cảnh quốc tế Đại hội làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn thời kỳ độ lên CNXH VN, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, đề phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH, chiến lược phát triển KT – XH 2001 – 2010 Nghị lần (3/2002) đề đườgn lối tiếp tục đổi mới, nâng cao, phát huy hiệu kinh tế tập thể, đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa ND, nông thôn 2001-2010 Đại hội 10 (4/2006), đại hội tổng kết năm thực Nghị IX tổng kết 20 năm đổi ĐH khẳng định: Nhận thức CNXH đường lên CNXH ngày sang tỏ hình thành nét Đại hội nêu rõ, nước ta tình trạng phát triển Kinh tế lạc hậu, lĩnh vực VH – XH, trị yếu Đại hội nêu s61 học chủ yếu + Một là, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH tảng Chủ nghĩa Mác Lenin tư tưởng HCM + Hai là, đổi toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước cách làm phù hợp + Ba là, đổi phải lợi ích ND, ND ND + Bốn là, phát huy cao nội lực, tranh thủ nhân lực kết hợp với sức mạnh dân tộc + Năm là, nâng cao lực lãnh đảo sức chiến đấu Đảng, không ngừng đổi mới, xây dựng bước hoàn thiện nên DCXHCN, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Vì ĐCS VN nhân tố định thắng lợi CMVN: - Thực tiễn cách mạng VN 85 năm qua chứng minh dù hoàn cảnh nào, Đảng trọng việc chăm lo xây dựng Đảng tư tưởng, trị, tổ chức - Đảng thực đội tiên phong vì: Đảng lãnh đạo trước hết chủ yếu cương lĩnh, đường lối, chủ trương, sách Đảng, Đường lối trị sách để đấu tranh, thống ý chí hành động toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sức mạnh Đảng cách mạng Đường lối trị đắn phản ánh xu vận động lịch sử, phù hợp với nguyện vọng lợi ích chân nhân dân Sở dĩ Đảng có đường lối đắn Đảng có tảng lý luận vững chắc, 1ý luận tiên phong dẫn đường chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM vào thực tiễn cách mạng VN đề đường lối đắn phù hợp với phát triển lịch sử, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Đường lối cách mạng Đảng có vai trò quan trọng việc thống trị, tư tưởng, tổ chức, củng cố niềm tin Đảng, ngăn chặn đẩy lùi khuynh hướng sai lầm trị tư tưởng làm cho Đảng ngày vững mạnh, Hơn nữa, Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng sáng tạo, chân lý cụ thể, Trong lãnh đạo Đảng ta ý thức nội dung cách độc lập, sáng tạo vào thực tiễn VN Một học Đảng luôn xuất phát từ thực tiễn, kết hợp nhuần nhuyễn kiên định nguyên tắc, sang tạo phương pháp, điều kiện đảm bảo lãnh đạo đắn Đảng Moị giáo điều chủ quan ý chí, xa rời thực tế, nguyên tắc, mục tiêu cách mạng dẫn đến nguy sai lầm, làm lãnh đạo đắn Đảng Đảng quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên phải có phẩm chất, đạo đức cách mạng lực công tác, thật chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân Mọi Đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng bảo vệ lợi ích đáng hợp pháp nhân dân, trung thành với lợi ích giai cấp lợi ích dân tộc Để giữ vững vai trò lãnh đạo, phải xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi chỉnh đốn, lấy tự phê bình phê bình làm vũ khí đấu tranh để bảo đàm Đảng ngày vững mạnh Hội nghị lần BCH Trương ương khóa (7/2006) Nghị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thông qua quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, Hội nghị lần (7/2007) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động HTCT Hội nghị lần (1/2008) tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước nâng cao lực lãnh đạo Đảng chất lượng đội ngũ Đảng viên Hội nghị lần (7/2008) tăng cường lãnh đạo đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Hội nghị lần (1/2009) đánh giá 10 năm thực Hội nghị lần BCH Trung ương khóa thực Nghị Hội nghị lần BCH Trung ương khóa X phòng chống tham nhũng lãng phí Đảng nắm vững thực quán đường lối trị gắn liền với CNXH, định hướng vừa học quan Đảng suốt 85 năm qua Những bước thành đạt khẳng định đường lối trị gắn liền với CNXH định hướng xác, phù hợp với mục tiêu, bước đi, hoàn cảnh cụ thể đất nước quốc tế Quán triệt sâu sắc quan điểm CM nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân CM nghiệp quần chúng, CM thắng lợi quần chúng than gia “CM công việc quần chúng việc một, hai người” Không có nhân dân không đủ lực lượng, phủ dẫn đường, phủ nhân dân phải kết thành khối, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào sức mạnh nhân dân, nhân tố định vững mạnh quyền mà nhà nước Đảng cầm quyền Với nhận thức đó, suốt tiến trình cách mạng, Đảng nhà nước luôn tôn trọng phát huy quyền làm chủ ND, sức mạnh Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân đưa đến tổn thất không làm vận mệnh đất nước Đoàn kết sức mạnh, đoàn kết thành công, tài sản vô giá dân tộc Ngay từ đời, Đảng gương cao cờ đoàn kết dân tộc tảng liên minh Công nông- trí thức, trở thành nhân tố định cho thành công CM giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ mới, đem lại sống ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước với quốc tế Đảng giải đắng mối quan hệ quyền lợi dân tộc với nhiệm vụ quốc tế Sự thống lợi ích chân dân tộc với lợi ích dân tộc giới theo nguyên tắc bình đẳng có lợi trở thành nhân tố thắng lợi nghiệp xây dựng nước thời đại Ngay từ đời, Đảng CMVN giải vấn đề thực tiễn đặt Đảng trọng chỉnh đốn Đảng, kiên đấu tranh biểu chệnh hướng, tiêu cực thái hóa, trọng đoàn kết thống Đảng Trong trình CM, Đảng có yếu kém, nhiên Đảng công khai tự phê bình, khuyết điểm trước nhân dân, quan tâm sửa chữa sửa chữa có kết Vì Đảng nhân dân tin yêu Đảng đội tiên phong trị, người lãnh đạo dân tộc; thực tiễn lịch sử khẳng định: nước ta, lực lượng Đảng CSVN, lực lượng khác đủ sức lãnh đạo CM Đảng ta thật vĩ đại ... tin, thống ý chí hành động Đảng ta hoạt động công khai từ Đảng cộng sản đông dương tách thành Đảng lao Động VN Đảng đề cương lĩnh 1951 (t2/1951), xác định Đảng ta Đảng DTDCND Thông qua Đại hội,... “Diệt cộng cầm Hồ” Năm 1929 Pháp thuộc định tử hình vắng mặt NAQ Đảng tuyên bố giải tán làm mục tiêu “Diệt cộng cầm Hồ” thực dân Pháp, Việt Quốc, Việt cách Đảng tuyên bố giải tán thực chất Đảng. .. nhận Đa nguyên Đa đảng? Đảng CSVN trở thành lực lượng lãnh đạo CM nd VN Là lựa chọn lịch sử Lịch sử CM VN thời kháng chiến chống thực dân, ĐQ xuất phủ định Đa nguyên trị, Đa đảng đối lập tất yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VĐỀ CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHỮNG VĐỀ CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHỮNG VĐỀ CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay