Tiếng anh 6 Lưu Hoằng Trí

172 191 1
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:50

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Tổng biền tập ĐINH VĂN VANG Chịu trách nhiệm nội dung quyền: Nhà sách HỔNG ÂN Biên tập nội dung: HỐ MINH HẰNG Trình bày bìa: PHẠM VIỆT QUANG Mã số: 02.02 788/1181-PT2012 _ B À I T Ậ P T ĨẾ N G ANH - KHÔNG Đ Á P Á N In 2.00(1 cuô'n, khổ 16 X 24em Công ti cổ phần Văn hóa Văn Lang - Tp HCM Đăng kí kế hoạch xuất số; 78 - 2012/CXB/788-43/ĐHSP ngày 13/01/2012 Q0XB số: 880/QĐ-ĐHSP ngày 29/6/2012 In xong vâ nộp lưu chiểu quý III năm 2012 GREETINGS UNIT 1: A Hello I)-Sắp xếp chữ sau để tạo thành từ có nghĩa mane ssim ohell ih _ nife dan _ shtank _ uyo - _ II)-Điền vào chỗ trống vói dạng động từ “to be” (am , is, are) We fine I Lan H ow _ Minh? you Minh? My nam e _ Lan How you, Minh? III)-Viết lại câu sau, dùng dạng viết tắt chủ từ động từ “to be” I am fine, thanks _ We are Nam and Lan He is fifteen years old My name is Minh She is Miss Hoa _ _ _ _ _ _ IV)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại hợp lí Hi, Lan I’m fíne, thanks And you? Goodbye I’m very well, thank you Goodbye Hello, Thu How are you? Trả lời: V)-Hoàn tấ t hội thoái sau A Lan: Hi, (!) _ _ Hoa: Lan: Hoa: Lan: B Linh: Hoa: Link: ■ Hello, (2) _ ' (3) _ are you? (4) _ fine, thank (5) _(6 ) Very well, (7) _ _ _ you? ( l ) _ , Hoa (2 ) _ are you? Oh, (3) _ , Linh I’m (4) , thank you (5) you? I’m fine, ( ) _ ' B Good morning I)-Sắp xếp chữ sau để tạo thành từ có nghĩa ngimnor - nafnooter ghint _ eby boodgey _ Mmo _ _ _ lendrich ngevine II)-Điền vào chỗ trống MỘT từ thích họp _ morning How name’s Nam; I Hi Fine, What is am eleven How III)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại hợp lí A/ Fine, thanks Goodbye I’m fíne, thank you And how are you? Good morning, Lan How are you? Goodbye, Miss Hoa Good morning, Miss Hoa are you? twelve _ name? you? Trả lờ i: — B/ How are you? I’m fine, thanks And you? Bye Good afternoon, Mai' Good afternoon, Minh Not bad, thanks Goodbye Trả lờ i: IV)-Sắp xếp từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh tw elve/a m / name/ is/ what/ your? _ _ _ _ thank/ fine/you _ _ • are/you/how ? old/ how/ you/ are? _ _ Lan/ is/ name/ my _ ■ _ am/ M inh/1 _ _ eleven/ 1/ years/ am/ o l d _ ■ _ _ _ V)-Dùng câu khung để trả lời câu sau My name *s Ba Hi Hi, Lan Vm Thu Good night, Mom Good morning, Minh I am eleven I am fine, thank you Good afternoon,, children ' Goodbye Good morning, Mai Bye! How are you? Hi! What’s your name? I’m Lan And you? How old are you? Good night, Thu Good afternoon Miss Hong c How old are you? I)-Viết lại số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lởn sixteen nineteen fourteen five twenty eleven _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ 10 ten thirteen seven four twelve seventeen _ _ 1r_ _ _ _ _ _ 11 _ 12 II)-Sắp xếp chữ sauđể tạo thành từ số reentith gheit nywett net ruof vife neenteni _ eno _ ' , _ HI)-Hãy giói thiệu tên tuổi theo từ gọi ý Ví dụ: Lan/ 10 —>My name is Lan I ’m ten L o an /14 Mai/ 12 B a /14 ~ ' Minh/ L in h /15 r — _ — ’ — IV)-Hoàn tất hội thoại sau Ba: Hello, I’m (1) Nam: Hi My (2) _ Nam (3) is Toan Toan: Hi, (4) _ _ How are (5) _ ? Ba: Fine, ( ) And (7) _ ? Toan: (8 )_ _ _ _ _ _ _ very well, (9) _ you V)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại hoàn chỉnh Miss Hong: Miss Hong: Miss Hong: Children: Children: How are you? Fine, thanks Good morning Good morning, MissHong We’re fine, thank you And you? Trả lờ i: VI)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại hoàn chỉnh l Lan: Lan: Lan and Mai: Miss Hoa: Miss Hoa: Miss Hoa: Miss Hoa: Lan: Mai: Good afternoon, Miss Hoa I’m fine, thank you And you? Goodbye, Miss Hoa Bye, children Oh, hi, Mai How are you? Fine, thanks Hello, children How are you? Miss Hoa This is Mai I’m fine, thanks, Miss Hoa T E S T (U N IT 1) I)-Chọn đáp án cho câu sau are you? - I’m fine, thank you I D Are C ỈS A What B How , my name’s Ba D Hi c Goodbye A Goodnight B Good eleven years old I D be c are B is A am fine We D be c are B is A am name is Mai Hello D We c My B I A Your are you? , Miss Hoa Good B afternoon - How A morning How old D evening - How old C afternoon - What She is eight D years c old years B years old A year old Four and eleven is D.sixtee B fourteen c fifteen ' A thirteen _ is Ba Lan, ' B you A we c this 10 W hat your name? A am B is D be c are 11 What’s your n a m e ? - _ A Nam B It Nam c Is Nam D It Nam is 12 How old are you? — _ A I’m fine B I’m five G Five years D I’m five years 13 Good morning, children A Hi, teacher! B Good afternoon, Miss Hoa D Good morning, Miss Hoa C Good night, Miss Hoa 14 Goodbye - _ C How are you? D Good morning A Bye B Hi! 15 How are you? B I am fine, thanks you A Fine, thank D Fine, you thank c I’m fine, thanks n)-Điền vào chỗ trố,ng với dạng động từ “to be” (am, is, are) How you? I _ Mai My name Thu T his _ Miss Hoa W e _ fíne, thanks.' She ten _ you eleven? We eleven How old _ you? 10 W here ■ you from? III)-Viết lại câu sau, dùng dạng đầy đủ động từ “to be” We’re ten I’m fine, thanks Minh’s eleven My name’s Ba I’m Lan _ ; _ _ _ _ _ IV)-Điền vào chỗ trống MỘT từ thích họp am twelve We _ fine H ow are you? I’m fine you? old are you? - I’m ten _ _ _ _ _ 66 _ _ _ _ _ are you? - I’m fine Fine, thanks. you? three are fourteen Eleven V)-Viết câu hỏi cho từ gạch dưói câu sau i’m fine My name’s Minh We are twelve years old Miss Hoa is not fine No, I’m not Minh My name’s Ba _ _ _ VI)-Sắp xếp từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh name/ is/ what/ your? my/ Hoạ/ is/ name am /years/tw elve/1/old m orning/H oa/good/Miss are/how /you/old? am /fine/thanks/ am /thanks/you/I / fine/and? Minh/ is/ old/ how? _ _ _ ~ _ VII)-Ket hợp câu cột A với câu thích họp cột B Good morning, Lan How are you? How old are you? What is your name? Hi, Lan This is Hoa Goodbye Good night, Hoa Good afternoon, children Fine, thanks I’m twelve Good afternoon, Miss Hoa Good night, Mom Goodbye Good morning, Mai g- My name’s Mai h Hi, Hoa a b c d e f Trả lờ i: VTII)-Tìm sửa lỗi sai câu sau How old you? How are you Fine, thank What’s you name? We fine, thanks What’s you name? Ba are ten How are y o u ? - I ’m eleven • _ _ _ _ _ _ '; _ _ _ _ _ _ -_ _ -' ~ _ _ Ị IX)-Điền M ỘT từ thích hợp vào chỗ trống đoạn văn sau Hi, my ( 1) _ is Lan (2 )_ _ am a pupil I (3) _ in grade The name of my school (4) Nguyen Du I am eleven (5), old This ( ) Hoa (7) is my friend And this ( 8) Nam (9) _ is in my class We (10) good pupils Ị j Ị ị UNIT2: A TS C H O O L A Come in I)-Em nói thê yêu cầu người khác: Bước vào Ngồi xuống Đứng dậy Gấp sách lại Tạm biệt — “ II)-Hoàn thành câu sau từ bắt đầu chữ cho up, please 1• s _ _ Sit d Come i ! G , children o _ your book, c your book III)-Điền vào chỗ trống dạng động từ “to b e” (am, is are) How o ld _ y o u ? ’ I _ twelve years old My name Thanh Hello, Lan This _ _ _ _ _ _ _ _ Thoa 5- _ this your book? - We _ fine, thank you IV)-Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh hội thoại sau Miss Hoa: Good morning, Lan Lan: G o od(l) _ , Miss Hoa Miss Hoa: Please (2) down Lan: (3 ) you Miss Hoa: How (4) you? Lan: I’m (5) _, thank you Miss Hoa: How ( ) are you*^ Lem: I’m eleven (7) old V)-Sắp xếp cầu sau thành hội thoai hop lí ] Thank you, miss Open your book Good morning, Miss Hoa How are you? Yes Good morning, Lan Come in and sit down I’m fine, thank you, miss Trả lờ i: B Where you live? Ỉ)-Điền vào chỗ trống với “What, How Where” vou live? is this? old are you? 3, you spell it? is your name? 5, is that? are you? II)-Điền vào chỗ trống với từ thích hợp (/«, on, down, up) Stand _ HaNoi We live _ _ Ho Chi Minh City They live C om e _ Nguyen Trai Street I live _ Sit the classroom They’re Viet Nam We live III)-Sắp xếp chữ sau để tạo thành từ đồ vật lóp học sarere sedk nep darob _ tasew satebk nicepl eockl dinwow _ _ _ IV)-Ket hợp câu hỏi cột A với câu trả lòi thích hựp cột B : ' B : 'T A What’s your name? Where you live? Where is your school? Where is your house? How are you? a b c d e My house is on Hong Ha Street Fine, thanks I live in Ho Chi Minh City I’m Thao It’s on Tran Phu Street Trả lời: V)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại họp lí A/ What’s his name? Is that your student? He’s Nam Yes, that’s my student B/ ■ Where you live? I live on Nguyen Trai Street, Ha Noi What’s your name? My name’s Minh How old are you? I’m thirteen Trả lở i: •• ••• VI)-Đặt câu hỏi cho câu trả lòi sau I live on Giai Phong Street My name’s Huong _ - ; No, it’s not my classroom Yes, it’s my desk _ _ Fine, thanks _ _ V-I-E-T-N-A-M _ VII)-Diing từ gợi ý để đặt câu hỏi câu trả lòi where/ you/ live? I/ Viet Nam _ where/ you/ live?/ house ■ where/ you/ live?/ Tran Phu Street _ _ where/ you/ live?/ city ■ where/ you/ live?/ house _ _ _ c My school I)-Điền vào chỗ trống dạng động từ “to be” (am, is are) They _ children I t a desk That my class . that your teacher? this your classroom? My name Lan I eleven years old II)-Điền vào chỗ trống với từ thích hợp old are you? you live? Where _ you spell it? I s _ your desk? —No That’s my desk Is your classroom? - Yes, this is my classroom What _ this? I live a city We live Hai Ba Trung Street are they going now? - To the movies _ _ _ _ _ are you going to visit this summer vacation? - I’m going to visit NhaTrangi 10 _ sea does the Nile River flow to? VI)-Điền vào chỗ trống vói MỘT từ thích hợp We have of beautiful beaches We have rivers like the Red River and the Mekong River The Red River starts in China and _ to the Gulf of Tonkin There are n o _ in Viet Nam Sears Tower, in Chicago USA, is 442 meters _ The Great Wall of China is meters _ _ The Nile River is than the Amazon River The highest mountain in the _ is Mount Everest VII)-Mỗi câu sau có MỘT lỗi sai, tìm sửa lỗi sai I am VietNam Linh is the taller girl in my class Is the Mekong River the longest river on the world? This building is high 100 meters The taller building in the world is Taipei 101 Tower Nga and Lan are shortest than Minh Chan is from China He speaks China The Great Wall in China is the world’s longest structure _ _ _ ■ _ • VIII)-Đọc đoạn văn sau, cho biết câu sau (True) sai (False) Viet Nam is beautiful country There is a lot of rain, so the country is very green There are big forests and great rivers like the Red River and theMekong River There are lots of lakes and beautiful beaches in Nha Trang, Da Nang, and Vung Tau There aren’t any deserts in Viet Nam Sometimes the weather is very cold in the winter TheJjiggest city is Ho Chi Minh City but the capital is Ha Noi In Ha Noi, you can see Hoan Kiem Lake, Ngoc Son Temple and Uncle Ho Mausoleum In Ho Chi Minh City, you can visit Ben Thanh Market, Cu Chi and Dam Sen Park Viet Nam is a beautiful country There are no great rivers in Viet Nam There are lots of beautiful beaches The weather is cold in the fall In Ha Noi, you can visit Dam Sen Park Uncle Ho Mausoleum is in Ha Noi _ _ - _ ■ _ _ _ IX)-Dừng từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh It/ highesư building/ city The Great W all/China/world/longest/structure My uncle Tan/ old/ than/ my father Which/ biggest city/ world? Which/ language/ she /speak? Which/ oldest/ temple/ Viet Nam? Sahara/ large/ desert/ world UNIT 16: MAN AND THE ENVIRO NM ENT c Animals and plants I)-Điền vào chỗ trống với “many, much, few little” Hoa drinks a _ orange juice every day She doesn’t d rin k _ lemonade H ow _ _ rice does Mr Hai produce every year? How trees are there behind our school yard? We don’t have chickens Do Mr Hai’s cows produce _ _ milk? There are a _ fruit trees in our garden There is a'l _ water in the bottle Minh eats a eggs every day 10 Does your father grow fruit trees? II)-Đặt câu hỏi vói “Why” cho câu sau Some farmers are burning the forests because they want to have more fields An doesn’t drink coffee because he doesn’t like it More people need more food because the population of the world is growing Many people cut down the forests because they need more land They don’t throw trash in the park because it pollutes the environment A lot of wild animals are in danger because people are destroying them III)-Hoàn thành đoạn văn sau vói từ thích hợp khung a few (x 3) a little (x 2) a lot o f (x 3) Mr Hai is a farmer He produces (1) rice He grows (2) - vegetables He also has (3) fruit trees They produce (4) _ fruit He has (5) cows They produce (6) milk He has some chickens They produce (7) eggs So, he can earn (8) _ money every year IV)-Chọn từ ngoặc để hoàn thành câu sau Mr Tu has many paddy fields and he produces (a lot of/ a little) _ rice every year My uncle grows (a few/ a little) _ _ plants in his small garden I’m thirsty and I’d like (a little/ a few) _ water We need more land because the population is (growing/ smaller) Some Asian animals are (in/on) danger Why does the world (need/have) _ _ more food? They are cutting (of/ down) _the forests We produce a (lot/ lots) of rice V)-Điền vào chỗ trống từ thích họp khung để hoàn thành đoạn văn sau power polluting producing land danger destroying environment forests We are destroying our (1) We are cutting down the (2) _ We are (3) plants and animals Wild animals are now in (4) _ We are wasting too much (5) _ We are (6) _ too much trash Gases and trash are (7) _ the air, the (8) , the rivers and the oceans VI)-Dùng “because ” để kết họp câu cột A vói câu tương ứng cột B A We are burning the forests There are no trees in the forest We need more food The river is dirty We are cutting down the forest He is working on the field Wild animals are in danger Mr Hai has a lot o f fruit B a b c d e f g h we are destroying them Man is polluting it we cut down the trees we need more fields the population is growing he has a big garden we need more land he wants to produce rice T r ả Ịỳ i: VII)-Đặt câu hỏi cho từ gạch câu sau Mr Hai grows a lot of vegetables in the garden He produces a little fruit He has two buffalo The farmers bum the forest because they want more land Lan has a small garden behind her house The cows produce a lot of milk The chickens produce a lot of eggs We are cutting down the forests B Pollution I)-Hãy nối động từ cột A với cụm từ tương ứng cột B để nói vấn đề ô nhiễm môi trường B waste destroy produce cut down bum pollute a b c d e f Trả lờ i: the air with gases too much coal too many trees too much trash too much water wild animals and plants II)-Hoàn thành câu sau với từ thích hợp khung grows waste 10 scrap danger cart collect destroy animals produces plows Cows, buffalo, pigs are That factory _ bicycles We should _ empty cans and recycle them Weshouldn’t _ _ our time The farmer often _ his fields in the morning We shouldn’t _ the forests They are collecting waste paper and metal The farmer usually takes his vegetables to the market in a Mr H potatoes in the field A lot of wild animals are in because many farmers bum the forests , • • III)-Chọn từ ngoặc để hoàn thành câu sau Remember to (turn/ take) _ the lights off before going to bed Cutting down trees is (protecting/ destroying) the environment We should not (Jive/ leave) trash on the street We (should/ shouldn’t) _ recycle waste paper What are we doing (with/ to) our environment? I need a (little/ lot) time to think about it Is there (some/any) _ milk in the bottle? We collect empty cans and (produce/ r e c y c l e ) _ them IV)-Hãy viết câu mệnh lệnh (khẳng định phủ định) cho trường hợp sau We are picking flowers, (not pick/ flowers) We are walking on the grass, (not walk/ grass) We are damaging the trees, (not damage/ trees) We are throwing trash on the street, (not throw/ trash/ street) We are wasting power, (save/ power) We don’t need the light, (turn/ it) That’s a dripping faucet, (turn/ it) They are collecting used paper, empty bottles and cans, (collect) V)-Hoàn thành đoạn hội thoại sau với từ thích hợp khung any Ba: Lan: Ba: Lan: Ba: Lan: Ba: Lan: can trash leave idea time It’s five o’clock now It’s (1) to go home O.K We have to clear up everything before we (2) O f course We should not leave our (3) ? What are we going to (4) Put it in a trash (5) But there aren’t (6) trash cans Then we should put it a (7) and take it home Oh! That’s a good (8) VI)-Hãy xếp cụm từ sau vào cột thích họp keep off the grass save water and power damage trees collect used paper throw trash in the country collect empty bottles and cans pickflowers recycle waste paper bag We should We shouldn’t VII)-Điền vào chỗ trống với should shouldn’t We need more land but we cut down the forests Ì The air is polluted so we _ burn too much coal, oil and gas 3- Y ou eat too much meat It is not good for your health I feel tired I go to bed early Don’t throw waste paper and empty bottles away We collect them and recycle them Lan is very cold She wear warm clothes You have a lot of homework Y ou_ watch TV now 8- W e _ _ destroy wild animals because they are in danger now Vin)-Điền vào chỗ trống đoạn văn sau vói MỘT từ thích hợp We are destroying the world The seas and (1) _are too dirty to swim in There is too (2) smoke in the air in many cities in the world We are cutting (3) too many frees We (4) _ b forests We are also destroying (5) of wild (6) • and plants Farmers ean’t produce food in many areas (7) they are too polluted They can’t produce enough food to (8) The environment is in (9) now (10) our environment! T E S T (U N IT 16) I)-Chọn từ có phân gạch phát âm khác với từ khác nhóm l A buffalo B produce C ocean D also A grow B plow C power D flower A collect B ocean C cart D can A environment B vegetable C destroy D forest 5! A damage B water C small D also II)-Chọn đáp án cho câu sau I More people more food A B make C save D need The farmers are cutting down the _ to get more land A fields B mountains C paper D forests Some Asian animals are in A danger B dangerous C environment D forests - _does the world need more food? - Because there are more people A What B Why C When D How People a re wild animals and plants A wasting B burning C cutting D destroying W e leave wild flowers A should B shouldn’t C want D need We should „ ■ empty bottles and cans and recycle them A make B produce C waste D collect Smoke from cars and motorbikes the air A pollutes B wastes C saves D produces When you see a dripping faucet, you should _ it off A leave B turn c cut D.save 10 eggs his chickens produce? A How many B How much c How D When 11 Mr Hai also grows _ fruit trees A any B no C a few D not any 12 The population the world is growing A in B at C on D of 13 We are burning coal, oil and gas A too many B too much C very much D a little 14 We are wasting too much D water A wild animals B plants c forests 15 Smoke and trash are our environment B making G saving D polluting A doing 16 throw trash in the'street A Do B Shouldn’t D Don’t c Should 17 When you don’t need a light, it off D leave A keep B switch C pick 18 Don’t wild flowers D pick A collect B save C recycle 19 The farmer a lot of rice D.saves B makes C produces A does 20 The plow the paddy fields D A and B B buffaloes C chickens A buffalo III)-Đỉền vào chỗ trống với giới từ thích hợp Where does the pollution come _ ? What does he waste food? What are we doing the environment? * W hich _ these things factories recycle? People collect waste food and feed it _ pigs You should put trash _ a trash can The population _ the world is growing Don’t throw empty bottles and cans _ _ the street see/ a/ ỵou/ faụceư off/ it/ turn/ dripping/ when the/w hy/m ore/need/food/does/w orld? burning/ we/ much/ coal/ gas/ oil/ and/ are/ too XI)-Dùng từ gọi ý để viết câu hoàn chỉnh there/ much/ noisẹ/ and/ many/ motorbikes/ city my aunt/ have/ small garden/ and/ grow/ few/ flowers when/ you/ not/ need/ lighư you/ switch/ off world/ need/ more food/ because/ more people we/ doing/ many/ bad things/ environment there/ many/ empty bags/ street we/recycle/more/waste paper/save trees we/ polluting/ air/ wasting/ much/ water TEST YOURSELF I)-Hoàn thành câu sau với từ ngoặc I am (in/ on/ at) _ vacation in London They are traveling around the city (on/ in/ by) bus (What/ Which/ How) _ does he want to travel? - By car John is from the USA He’s (America/ American/ British) Which is the (big/ bigger/ biggest) city in the world? Is there (some/ any/ a) milk in the fridge? Tomorrow I am going (visit/ to visit/ visiting) the Tower of London We (do/ make/ collect) _ waste paper II)-Dùng dạng đủng động từ ngoặc (he/speak) _ Vietnamese? No, he (speak) Chinese What (be) _ _ the matter with Lan? - She (have) _ a cold How much meat (Mrs Lien/need) _ _ ? (she/ play) _ tennis now? - No, she (do) _ _aerobics What(you/do) _ _at the moment? -I ( le a rn ) _ _ my lessons (not/cross) _ the street outside the zebra crossing (they/have) a test tomorrow? No, they ( h a v e ) _ a music lesson (Nam/play) _ _ soccer now? - No, he (swim) III)-Điền vào chỗ trống với giởi từ thích hựp These students a re Great Britain The teacher is waiting _ _ us in the classroom Lan sits _ Hoa and Hong China is 6,000 kilometers long The Great Wall IV)-Ket hợp câu hỏi cột A VỚI câu trả lời tương ứng cột B B A Where are you from? How often you go swimming? How does she travel to work? What’s the weather like? What are you going to do? Do you want this sweater? What does she usually have for lunch? Where’s Lan going now? a b c d e f g h Yes, I We are going to play soccer Rice, meat, and vegetables I play soccer twice a week She’s going to the movie theater By motorbike Once a week I’m from Great Britain Trả lờ i: , V)-Sắp xếp câu sau thành hội thoại hợp lí A bottle of cooking oil Is there anything else? How much you want? A dozen, please How many you want? Yes I’d like some cooking oil, please Can I help you? A bottle, please Yes, I need some eggs Trả lờ i: IỴ)-Mỗi câu sau có MỘT lỗi sai, tìm sửa lỗi sai When often you go to the zoo? - Once a month _ It has hot in the summer _ He sometimes is late for school What does he wants to do? Are you your homework now? The Mekong River is longest than the Red River _ _ _ _ VII)-Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh cheese/ want/ how/ you/ do/ much? first/ place/ Hoa/ to/ going/ is/ visit/ which? their/ listening/ children/ room/ in/ are/ to/ my/ music the beach/ there/ let’s/ and/ time/ go/ have/ to/ a/ good sugar/ not/ Lan/ any/ need/ does walking/ he/ in/ mountains/ goes/ often/ the ju ice/1/ a/ lemon/ like/ of/ glass/ would/ please THE nd SEMESTER TEST I)-Chọn từ có phần gạch phát âm khác với từ khác nhóm D stay c vacation B language A waste D beach c bean B team A weather D badminton c photo B hotel A homework D then c there B that A thick D camera c camping B citadel A capital II)-Hoàn thánh câu sau vói từ ngoặc There is (a/ an/ some/ any) water in the bottle (WhaƯ Who/ Where/ How) _is Peter from? - He’s from Great Britain Lan is going (have/ having/ to have/ has) _ _ a picnic this Sunday , Ba goes swimming When it’s (cold/ cool/warm/ hot) Taipei 101 Tower is the tallest building (on/of/ in/ at) _ the world Ho Chi Minh City is (big/ bigger/ the biggest/ very) _ than Ha Noi III)-Chọn đáp án cho câu sau Lan likes ■She swims and does aerobics A sports B music c entertainment D free time How often does she to music? A hear B listen c watch D play _ does your brother often in his free time? A Where B How c What D How often _ _ are you going to stay here? - For a week A How B How often c Where D How long London is a big city, but Tokyo is _ than London A big B very big c bigger • D the biggest There is lots of _ _in Viet Nam, our country is very green A desert B, land' c forests D rain His father is a _ He works in a factory A worker B nurse c teacher D farmer What does Ba in his free time? - H e _ on the river A works.in the factory B goes fishing c learns his lessons D does his homework Nam and L an watching TV in the living room A does B are c D is 10 The weather is _ in the summer A hot B cold c cool D very cold 11 I’m thirsty I _ some orange juice A like B can like c would like D want to like 12 I’m hungry I’d like som e _ _ A orange juice B lemon juice c oranges D fried rice season is the spring 13 H er _ A nice B, beautiful - c favorite Đ interesting 14 Let’s go in the country A camping B visit c travel D camp 15 We save the earth by no t _ down the forests A make B cutting c eating D having 16 Farmers are working on th e ■ A company B farm c school D factory 17 Don’t _computer games too much A play B c playing D make 18 What are you going to this summer ? A pagoda B travel c season D vacation 19 I am in Ha Noi today I’m visiting Ngoc Son _ _ A Pagoda B Citadel c Camp D Temple 20 _ sugar in the jar? A Are there any B Is there some c Are there many D, Is there any IV)-Dùng dạng động từ ngoặc How much fruit (that farmer/produce) every year? We (waste) too much power at the moment The Nile River (be) - the longest river in the world, and it (flow) _ _ to the Mediterranean Sea What about (play) basketball this afternoon? We shouldn’t (throw) _ trash on the street Mr and Mrs Brown (not grow ) _ vegetables in their garden (he/buy) _ new house next month? Viet Nam (have) ' _ a lọt of mountains, and there (be) many tall trees and big trees there r - V)-Điền vào chỗ trống với giói từ thích hợp ] Don’t stay _ _ late I always come to class ■ _ time What’s w rong _ YOU? 10 The traffic lights are chân^iĩig green to red Mai is staying _ Ha Noinow They produce a lo t _ eggs Which is the longest river _ the world? My uncle works _ the farm the morning Why are wild animals danger? There are 10 classrooms _ my school VI)-Điền vào chỗ trống VỚI MỘT từ thích hợp The Amazon River is shorter the Nile River We have great rivers _ the Red River and the Mekong River People are burning _ _ much coal, oil and gas There is a _ fruit in the fridge Ho Chi Minh City has a _ _ _ _ _ _ _ _ _ of million Y okoisfrom Japan She speaks _ _ Nga is tallest girl in her class Sears Tower in Chicago, USA is 442 meters VựhĐiền vào chỗ trống với “How many/How much/ How often How long” 1• _ _ is an ice cream? - It’s 3,000 dong 2- — classrooms are there in your school? - There are 40 — are you going to stay with your uncle? —For a week _ _ they go to the movies? —Once a week VIII)-Đặt câu hỏi cho câu trả lòi sau X - ? - I ’m a student 2- -— _- I’m in grade - - _? - have English three times a week -' — - - Orange juice, please B What are you doing? Where you go fishing? Who you usually play badminton with? How you go to school? Which sports you play? What’s the weather like in the spring? What weather you like? How often you play volleyball? 9; What you when it’s cold? 10 When you often go swimming? a b c d e f g h i j I’m jogging It’s warm play soccer I like cool weather I go fishing in the river near my house I usually play with my sister ' play it once a week I often play basketball when it’s cold I often go swimming on the weekends I walk Trả lời: X)-Hoàn thành hội thoại sau Nam: Lan: Ba: Nam: What are we (1) _ (2) That’s a good (3)_ How (5) house? Lari: Nam: Lan: Ba: Lan: Nam: Bar (6) Nam: _ this weekend? go camping But (4) we go? _going to the mountains near my uncle’s we get there? Let’s walk too far No, (7) _ bike? Why don’t we go (8)_ Yes, that’s good there? What should we (9 )_ bring some food and a camping stove and you bring (10) _ to drink Yes, that’s a good idea XI)-Đặt câu hỏi cho tờ gạch dưói câu sau I’m going to stay in a hotel The weather is very cold in the winter in Russia I get up at 6.00 The building is meters high Farmers are burning the forest because they need more fields Mr Hai grows a lot of rice in his paddy fields It’s cool and windy in the fall in Viet Nam Linda comes from Great Britain XII)-Đọc đoạn Vấn sau trả lời câu h i John is a student He is from the USA He doesn’t speak Vietnamese, but he speaks English He wants to see many interesting places in Viet Nam He is visiting Ha Long Bay now Tomorrow he is going to visit Ho Chi Minh City Where is John from? Which language does he speak? Is he visiting Ha Long Bay now? What is he going to tomorrow? XIII)-Dùng từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh there/ four seasons/ my country my/ favorite/ season/ spring in/ spring/ warm/ sunny there/ many flowers/ spring I/ not like/ winter/ because/ it/ very cold I / always/visit/m y grandparents/on Tet holidays weather/ summer/ hot/ wet I usually/ go/ swimming/ summer TABLE OF CONTENTS Page UNIT 1: Greetings UNIT 2: At school UNIT 3: At home 15 Test Yourself 23 UNIT 4: Big or small? 25 UNIT Things I 33 Test Yourself 45 UNIT 6: Places 47 UNIT 7: Your house 58 UNIT 8: Out and about 69 Test Yourself 79 THE Ist SEMESTER TEST } 81 UNIT 9: The body 85 UNIT 10: Staying healthy 93 UNIT 11: What you eat? 104 Test Yourself 114 UNIT 12: Sports and pastimes 117 UNIT 13: Activities and the seasons 128 UNIT 14: Making plans 137 Test Yourself 148 UNIT 15: Countries 151 UNIT 16: Man and the environment 160 Test Yourself 168 THE 2nd SEMESTER TEST 170 ... 48 G ninety-eight 88 B forty-eight 69 H seventy-four 36 C ninety-two 55 I eighty-eight 74 D sixty-nine 27 J ninety-nine 10 98 E fifty-five 92 II)-Hãy xếp danh từ số nhiều khung vào nhóm thích... second floor? (5) ? There are forty-two students in my class (6) ? I get up at 5.40 (7) ? I have breakfast at 6. 15 (8 ) ? I go to school at 6. 30 — VI)-Hãy sửa lỗi sai câu sau Lan’s house have six rooms... brush/ teeth/ 10 you/have breakfast /6. 15 you/go/school /6. 30 Nam/ get up/ 5.45 Ba/ have breakfast/ 6. 20 your father/ have breakfast/ 6. 45 VI)-Điền vào chỗ trống với MỘT thích hợp His school
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh 6 Lưu Hoằng Trí, Tiếng anh 6 Lưu Hoằng Trí, Tiếng anh 6 Lưu Hoằng Trí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay