Giáo trình quản lý môi trường

272 401 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:49

Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường: công tác quản lý, hệ thống quản lý, công cụ quản lý. Giáo trình xuất bản bởi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên học chuyên ngành môi trường. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HỒ THỊ LAM TRÀ LƯƠNG ĐỨC ANH – CAO TRƯỜNG SƠN Chủ biên hiệu đính HỒ THỊ LAM TRÀ GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2011 LỜI NÓI ĐẦU Quản lý môi trường giáo trình tác giả môn Quản lý môi trường, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội biên soạn để phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên ngành môi trường thuộc trường Cao đẳng, Đại học Nội dung giáo trình phản ánh đầy đủ kiến thức cốt lõi môn học theo Chương trình khung Bộ giáo dục Đào tạo thông qua mà chứa đựng nội dung nâng cao để giúp sinh viên tự mở rộng tìm hiểu sâu kiến thức quản lý mối trường Nội dung giáo trình gồm chương: Chương 1: Trình bày vấn đề quản lý môi trường số vấn đề khoa học môi trường; vấn đề Phát triển bền vững kiến thức chung quản lý môi trường Chương 2: Trình bày bốn sở khoa học quản lý môi trường: sở triết học - xã hội mối quan hệ người - tự nhiên - xã hội; sở khoa học công nghệ; sở luật pháp sở kinh tế Chương 3: Trình bày nội dung liên quan tới công cụ quản lý môi trường như: khái niệm, phân loại công cụ môi trường; công cụ luật pháp - sách; công cụ kinh tế; công cụ kỹ thuật công cụ phụ trợ - truyền thông môi trường Chương 4: Giới thiệu hệ thống quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường công tác kiểm tra môi trường như: tổ chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường số nước; tổ chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường Việt Nam; công tác tra, giải khiếu nại tố cáo xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường Chương 5: Trình bày nội dung quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp: khái niệm đô thị, khu công nghiệp; tiêu chí đánh giá môi trường đô thị, khu công nghiệp; động lực, áp lực đô thị, khu công nghiệp đến môi trường; trạng môi trường đô thị, khu công nghiệp; Quản lý thành phần môi trường đô thị, khu công nghiệp; xây dựng đô thị, khu công nghiệp sinh thái Chương 6: Trình bày vấn đề quản lý môi trường nông thôn: tiêu chí đánh giá môi trường nông thôn; quản lý vấn đề môi trường nông thôn; thực trạng quản lý môi trường nông thôn; quản lý môi trường làng nghề Lần giáo trình biên soạn nên không tránh khỏi thiếu sót Chúng xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp xây dựng để lần tái sau giáo trình cập nhập hoàn thiện Mọi ý kiến đóng góp xin gửi Bộ môn Quản lý môi trường, khoa Tài nguyên & Môi trường, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tập thể tác giả DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân LCA BQL Ban quản lý MT CBMT Cán môi trường OECD CNMT Công nghệ môi trường PM10 CTR Chất thải rắn PPP ĐBSCL ĐBSH ĐMC ĐTM DV-TM HST ICC KCN KCX Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng Đánh giá môi trường chiến lược Đánh giá tác động môi trường Dịch vụ - Thương mại Hệ sinh thái Viện thương mại Quốc tế Khu công nghiệp Khu chế xuất KLN Khoa học môi trường Kim loại nặng KTTĐ Kinh tế trọng điểm KHMT Đánh giá vòng đời sản phẩm Môi trường Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Bụi có kích thước nhỏ 10 m Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền PTBV Phát triển bền vững QCVN Quy chuẩn Việt Nam QL Quản lý QLMT Quản lý môi trường SS Bụi lơ lửng TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDS Tổng chất rắn hòa tan TSP Tổng bụi lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Tổ chức thương mại giới WTO MỤC LỤC Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 13 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 142 1.1.1 Khái niệm môi trường 14 1.1.2 Phân loại môi trường 15 1.1.3 Các chức môi trường 16 1.1.4 Mối quan hệ môi trường phát triển 20 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 24 1.2.1 Khái niệm chung phát triển bền vững 24 1.2.2 Các mô hình phát triền bền vững 28 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 30 1.3.1 Khái niệm quản lý 30 1.3.2 Định nghĩa quản lý môi trường 33 1.3.3 Lịch sử phát triển quản lý môi trường 33 1.3.4 Các nguyên tắc quản lý môi trường 38 1.3.5 Mục tiêu quản lý môi trường 40 1.3.6 Nội dung công tác quản lý môi trường 41 1.3.7 Những vấn đề thách thức công tác quản lý môi trường 44 1.3.8 Phân loại công tác quản lý môi trường 51 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 51 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 53 2.1 CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 53 2.1.1 Nguyên lý tính thống vật chất Thế giới: 54 2.1.2 Sự phụ thuộc quan hệ người tự nhiên vào trình độ phát triển xã hội 57 2.1.3 Khả điều khiển có ý thức mối quan hệ người tự nhiên 58 2.2 CƠ SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 60 2.2.1 Cơ sở khoa học 60 2.2.2 Cơ sở kỹ thuật - công nghệ 60 2.3 CƠ SỞ LUẬT PHÁP CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 61 2.3.1 Luật Quốc tế môi trường 61 2.3.2 Quan điểm Đảng Nhà nước bảo vệ môi trường 64 2.3.3 Luật pháp quy định pháp lý bảo vệ môi trường Việt Nam 67 2.4 CƠ SỞ KINH TẾ CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 67 2.4.1 Ngoại ứng ảnh hưởng chúng 67 2.4.2 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 69 2.4.3 Xây dựng áp dụng công cụ kinh tế sở nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 71 Chương CÁC CÔNG CỤ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 74 3.1 KHÁI NIỆM VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 75 3.2 PHÂN LOAI CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 76 3.2.1 Phân loại theo chức 76 3.2.2 Phân loại theo chất 77 3.3 CÔNG CỤ LUẬT PHÁP – CHÍNH SÁCH 78 3.3.1 Giới thiệu chung 78 3.3.2 Luật Bảo vệ môi trường 79 3.3.3 Một số văn Luật lĩnh vực bảo vệ môi trường 84 3.3.4 Chính sách môi trường 86 3.3.5 Kế hoạch hóa công tác môi trường 89 3.3.6 Tiêu chuẩn môi trường/quy chuẩn kỹ thuật môi trường 91 3.4 CÔNG CỤ KINH TẾ 94 3.4.1 Khái niệm công cụ kinh tế 94 3.4.2 Vai trò ý nghĩa công cụ kinh tế quản lý tài nguyên môi trường 96 3.4.3 Những công cụ kinh tế sử dụng Việt Nam để bảo vệ môi trường 96 3.4.4 Nhận xét, đánh giá sử dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường Việt Nam 107 3.4.5 Những khó khăn sử dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường Việt Nam 105 3.4.6 Những loại hình công cụ kinh tế nên sử dụng nước ta năm tới 1086 3.4.7 Các giải pháp đẩy mạnh sử dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường Việt Nam .112 3.5 CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 115 1.5.1 Quan trắc môi trường 115 3.5.2 Đánh giá môi trường 118 3.5.3 Kiểm toán môi trường 126 3.5.4 Đánh giá vòng đời sản phẩm 130 3.5.5 Quy hoạch môi trường 131 3.5.6 Quản lý tài nguyên sở cộng đồng 133 3.6 CÔNG CỤ PHỤ TRỢ - TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG 141 3.6.1 Khái niệm truyền thông môi trường 141 3.6.2 Mục tiêu công tác truyền thông môi trường 142 3.6.3 Vai trò truyền thông môi trường quản lý môi trường 142 3.6.4 Thông điệp truyền thông môi trường 143 3.6.5 Lực lượng tham gia truyền thông môi trường 143 3.6.6 Một số hình thức truyền thông môi trường 144 Chương HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA MÔI TRUÒNG 147 4.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NƯỚC 134 4.1.1 Bộ môi trường Singapore 149 4.1.2 Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ 154 4.1.3 Bộ Khoa học công nghệ Môi trường Malaysia 158 4.2 TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 161 4.2.1 Hiện trạng cấu tổ chức 161 4.2.2 Trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường quan cấp 167 4.2.3 Những mặt vướng mắc, bất cập quản lý môi trường Việt Nam 173 4.3 CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 174 4.3.1 Vài nét tổ chức quan tra 174 4.3.2 Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường quản lý môi trường 177 4.3.3 Xử phạt vi phạm hành bảo vệ môi trường 182 CHƯƠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP 186 5.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP 186 10 tới việc đùn đẩy trách nhiệm có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, thực tế cho thấy khả phối hợp liên công tác bảo vệ môi trường làng nghề nhiều hạn chế - Vai trò cấp quyền địa phương quản lý môi trường làng nghề mờ nhạt Theo quy định Pháp luật trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề chủ yếu thuộc UBND cấp Tuy nhiên, hầu hết văn quy phạm pháp luật dừng lại mức quy định trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh, trách nhiệm UBND cấp huyện, cấp xã lại không đề cập - Sự kết hợp quan quản lý môi trường cấp nhiều hạn chế: phối hợp cấp từ Trung ương đến địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến việc phổ biến luật, văn bản, sách nhà nước việc bảo vệ môi trường làng nghề chưa thông suốt Nhiều văn pháp luật ban hành cấp lại không phổ biến thực làng nghề Ví dụ: việc thu phí bảo vệ môi trường nước thải, chất thải rắn hay việc xử phạt sở gây ô nhiễm môi trường làng nghề, lý nhiều văn chưa tính đến đặc thù làng nghề Mặt khác, cấp sở không kịp thời phản hồi khó khăn, vướng mắc địa phương cho cấp nên sách, quy định cấp không bổ sung, sửa chữa cho phù hợp sát với thực tế * Công tác quy hoạch Khu/Cụm công nghiệp tập trung cho làng nghề nhiều bất cập: Để hạn chế ô nhiễm môi trường, nhiều tỉnh, thành phố có chủ chương quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp làng nghề khu sản xuất tập trung Tuy nhiên trình quy hoạch gặp phải hạn chế sau: - Các quy hoạch chủ yếu quyền cấp huyện, xã làm chủ đầu tư trình triển khai gặp nhiều khó khăn quy hoạch phát triển Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề dừng lại việc cấp điện, hệ thống đường giao thông nội đơn giản, số có hệ thống cấp nước, thu gom rác thải bãi rác thôn, xã Còn lại hầu hết hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung không xây dựng - Tại số khu quy hoạch sản xuất tập trung, hộ sản xuất không di chuyển phận sản xuất mà di chuyển gia đình Điều khiến cho khu quy hoạch vô tình trở thành khu giãn dân mục đích bảo vệ môi trường không bảo đảm mà mang ý nghĩa di chuyển ô nhiễm từ nơi sang nơi khác * Tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề yếu chưa phát huy hiệu quả: - Hiệu lực thực thi pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề nhiều yếu cụ thể chậm việc quán triệt triển khai văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề cấp Ví dụ: UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành “Một số 258 văn pháp quy bảo vệ môi trường” từ tháng 10/2002 phải năm sau nhiều xã biết tới tài liệu này, cấp thôn không biết; công tác tra, kiểm tra việc thi hành Luật bảo vệ môi trường làng nghề chưa thường xuyên triệt để, xử phạt hành hành vi gây ô nhiễm môi trường làng nghề chưa nghiêm - Các công cụ kinh tế chưa triển khai làng nghề: Nghị định 67/2003/NĐ – CP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí bảo vệ môi trường nước thải triển khai thực hiệu KCN, nhiên làng nghề việc thu phí nước thải chưa triển khai Nguyên nhân làng nghề hoạt động sản xuất đan xen với hoạt động sinh hoạt, không tách biệt nước thải sản xuất để tính toán mức phí cần thu, đời sống người nghèo, nguồn nước sử dụng chủ yếu nước giếng giếng khoan nên việc thu phí khó thực Bên cạnh phí nước thải phí rác thải Nhà nước ta quy định theo Nghị định số 174/2007/NĐ – CP tình hình thực làng nghề không khác so với nước thải - Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng làng nghề chưa trọng quan tâm mức * Nhân lực tài công nghệ cho bảo vệ môi trường làng nghề không đáp ứng yêu cầu: - Nhân lực mỏng, trình độ chuyên môn, quản lý cán hạn chế: Hiện nay, cán quản lý môi trường từ Trung ương, đến cấp tỉnh, huyện thiếu, cấp xã thôn chưa có cán chuyên trách môi trường Lực lượng cán quản lý môi trường cấp hầu hết chưa đào tạo trình độ chuyên môn hạn chế; cán môi trường cấp huyện trở xuống chuyên môn môi trường, lại không tập huấn nâng cao trình độ nên lực quản lý yếu Trên thực tế có 95% cán quản lý môi trường cấp huyện cấp chuyên môn môi trường; Ý thức cán quản lý môi trường cấp huyện xã mang nặng tính địa phương, thiếu tính khoa học quan niệm chưa việc bảo vệ môi trường Do đó, vấn đề môi trường làng xã thường không trọng, số làng nghề có tổ chức chuyên trách môi trường tập trung vào vấn đề thu gom rác thải - Kinh phí dành cho hoạt động bảo vệ môi trường địa phương thiếu: Hiện nay, cấp quản lý làng nghề thiếu kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí họ xã tự trang trải thông qua nguồn thu chủ yếu từ việc đóng thuế sở sản xuất Tuy nhiên, xã nhận 10% nguồn thuế huyện đơn vị trực tiếp đứng thu thuế - Việc ứng dụng công nghệ môi trường làng nghề chưa trọng mức: loại công nghệ sạch, quy trình sản xuất áp dụng hạn chế 259 làng nghề, chủ yếu làng nghề gốm sứ sử dụng lò nung khí gas thay cho lò nung than số làng nghề làm nông sản kết hợp chăn nuôi với xây dựng hầm biogas Còn làng nghề khác công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường chưa áp dụng * Chưa huy động đầy đủ nguồn lực xã hội việc bảo vệ môi trường làng nghề: - Tiềm cộng đồng bảo vệ môi trường chưa phát huy đầy đủ: Chưa đưa nội dung bảo vệ môi trường vào tập quán, phong tục, quy ước, hương ước làng xã Do đặc điểm người dân nông thôn thường sống theo quy định, điều lệ thôn xóm, vai trò hương ước, tập tục có giá trị làng xã việc đưa nội dung quản lý môi trường vào hương ước, tập quán làng xã, phong tục sống người dân vô cần thiết - Trách nhiệm doanh nghiệp, đặc biệt hộ sản xuất làng nghề việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường chưa cao Nguyên nhân tình trạng nhận thức chủ sản xuất hạn chế (khoảng 83,5% lao động nông thôn không qua đào tạo, 85% học hết cấp 2), họ quan tâm tới lợi ích kinh tế mà không quan tâm tới lợi ích môi trường Mặt khác, thiếu thốn nguồn vốn đầu tư khiến lực tài hộ gia đình làng nghề nhiều hạn chế, điều có ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất việc bảo vệ môi trường làng nghề Do họ đủ khả để đầu tư cho xây dựng nhà xưởng, mở rộng mặt sản xuất, đổi công nghệ, xây dựng công trình xử lý thiết bị giảm thiểu tác hại môi trường - Trình độ dân trí tính cộng đồng làng nghề ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo vệ môi trường Chính trình độ dân trí thấp, nhận thức vấn đề môi trường người dân hạn chế rào cản lớn khiến cho người dân không tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, từ khiến cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề gặp nhiều khó khăn thiếu hiệu 6.4.4.2 Các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề * Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề - Cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống sách, văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề Để thực tốt công việc cần ý số nội dung sau: + Chú trọng đến sách phát triển bền vững làng nghề: gắn liền việc phát triển làng nghề với công tác bảo vệ môi trường, tuyệt đối không lợi ích kinh tế trước mắt mà hi sinh lợi ích môi trường, lợi ích kinh doanh thu từ hoạt động làng nghề cần phải chia sẻ đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường 260 + Để nâng cao tính hiệu văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề cần phải xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật riêng cho vấn đề bảo vệ môi trường làng nghề Bảng 6.14 số đề xuất liên quan đến xây dựng văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề nước ta + Các làng nghề cần phải xây dựng quy định vệ sinh môi trường nội bộ: quy định làng nghề vào điều kiện, hoàn cảnh địa phương mà đề cho phù hợp Đây thực chất việc đưa quy định bảo vệ môi trường vào luật tục, hương ước thôn, xã + Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải, nước thải phù hợp đặc điểm tình hình sản xuất sở làng nghề Do làng nghề thường có quy mô sản xuất nhỏ, trang thiết bị lạc hậu, vốn kinh doanh nên đáp ứng yêu cầu khắt khe quy chuẩn quốc gia khí thải, nước thải công nghiệp ban hành Vì vậy, cần có quy chuẩn riêng cho làng nghề lới lỏng phù hợp với tiến trình xây dựng, phát triển làng nghề + Xây dựng tiêu chí “Làng nghề xanh” sách liên quan, mục tiêu khuyến khích làng nghề thực biện pháp bảo vệ môi trường Các tiêu chí “Làng nghề xanh” sử dụng để xếp loại làng nghề theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; làm để dán nhãn xanh cho sản phẩm làng nghề để tạo sách ưu tiên việc cấp vốn lưu thông hàng hóa Phổ biến rộng rãi thông tin việc xếp loại “Làng nghề xanh” cho người dân để tạo ưu hình ảnh, uy tín, nâng cao khả cạnh tranh cho làng nghề xanh sản phẩm dán nhãn sinh thái Bảng 6.24 Một số đề xuất xây dựng văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề nước ta TT Nội dung Ban hành văn luật hướng dẫn chi tiết việc thực Luật bảo vệ môi trường làng nghề Cụ thể hóa ban hành văn sách hướng dẫn thi hành định 132/2000/QĐ – TTg, Nghị định số 66/2006/NĐ – CP Nghị định số 01/2008/NĐ – CP Nghiên cứu ban hành số hình thức cam kết bảo vệ môi trường với nội dung đơn giản, gọn nhẹ quy định riêng cho hộ sản xuất làng nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện Xây dựng quy định phân cấp trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo vệ môi trường làng nghề 261 Xây dựng hướng dẫn cách tính thải lượng ô nhiễm/tấn sản phẩm dựa vào cân vật liệu để xác định tải lượng ô nhiễm làm sở tính phí bảo vệ môi trường nước thải, chất thải rắn, khí thải sở sản xuất làng nghề Xây dựng hướng dẫn thông số môi trường cần quan trắc loại hình sản xuất làng nghề quy chuẩn môi trường cần đáp ứng Xây dựng chế tài cụ thể để xử phạt hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường làng nghề Đưa tiêu chí phải thực tốt việc bảo vệ môi trường phải có hệ thống thu gom thoát nước thải, có hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn, có áp dụng giải pháp giảm thải lượng chất thải thoát môi trường vào điều khoản công nhận làng nghề Xây dựng chế, sách khuyến khích (khen thưởng, ưu đãi cho vay vốn, ưu đãi loại phí…)đối với sở làng nghề tuân thủ tốt quy định bảo vệ môi trường làng nghề 10 Ban hành văn cấm sử dụng công nghệ, phương pháp thủ công lạc hậu gây ô nhiễm môi trường tái chế chì, sản xuất vật liệu xây dựng 11 Xây dựng sách huy động tham gia cộng đồng việc bảo vệ môi trường làng nghề - Cần nhanh chóng hoàn thiện máy quản lý môi trường cấp phường, xã, thị trấn: thực tế quan, quyền địa phương (xã, phường, thị trấn gọi tắt cấp xã) có vai trò quan trọng việc bảo vệ môi trường địa phương, đặc biệt địa phương có hoạt động làng nghề Do đó, cần phải lấy quản lý cấp xã nòng cốt bảo vệ môi trường làng nghề, có sâu, sát hoạt động sản xuất hộ gia đình từ thực tốt giải pháp quản lý Mô hình hệ thống quản lý môi trường cấp xã thể qua hình sau: 262 UBND Xã Chủ tịch UBND xã Các ban ngành xã (kinh tế, xây dựng bản, thủy lợi, giáo dục, điện…) Cán chuyên môn TN&MT xã Lãnh đạo thôn Trưởng thôn Tổ cán chuyên môn VSMT thôn Vệ sinh viên cán môi trường Hộ gia đình nông Hộ sản xuất (gia đình) Hội liên gia Cơ sở sản xuất nhỏ (cụm gia đình) Cơ sở sản xuất trung bình (doanh nghiệp nông thôn) Hình 6.3 Cơ cấu quản lý môi trường cấp xã Với cách tiếp cận cần thiết phải xây dựng, bổ sung giao trách nhiệm cao cho tổ chức, phận chuyên môn có liên quan cấp xã, thôn Trong quy định rõ trách nhiệm cho tổ chức cá nhân cấu quản lý môi trường cấp xã sau: + UBND xã: đạo việc thực quy định Nhà nước, UBND cấp tỉnh, huyện, xã công tác bảo vệ môi trường địa bàn xã; Chỉ đạo việc lựa chọn, bố trí khu tập kết rác thải xã; đưa biện pháp xử phạt hành cụ thể hành vi đổ rác bừa bãi môi trường sở thực Nghị định Chính phủ xử phạt hành + Bộ phận chuyên trách TNMT xã: có vai trò tham mưu xây dựng văn bản, kế hoạch bảo vệ môi trường xã; kết hợp với phận chuyên trách khác xã xây dựng kế hoạch hàng năm bảo vệ môi trường xã, trình UBND xã phê duyệt giám sát việc thực công tác bảo vệ môi trường xã; phối hợp với cán VSMT cấp thôn việc hướng dẫn thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực Luật bảo vệ môi trường quy định UBND cấp tỉnh, huyện, xã bảo vệ môi trường; phối hợp với cán VSMT thôn việc tổ chức thực công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho tổ chức, đoàn thể nhân dân xã + Trưởng thôn, cán phụ trách VSMT thôn: có trách nhiệm xây dựng, cụ thể hóa quy định bảo vệ môi trường địa bàn thôn dạng Hương ước, Quy ước, Quy định bảo vệ môi trường; lập báo cáo định kỳ hàng năm tình hình bảo vệ môi trường thôn cho UBND xã; trợ giúp cán VSMT xã, huyện, tỉnh, nhà nước việc 263 hướng dẫn, kiểm tra thực bảo vệ môi trường thôn; tham gia tổ chức công tác truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân thôn + Tổ vệ sinh môi trường thôn: có trách nhiệm thu gom rác thải thôn tới bãi tập kết xã; nạo vét cống rãnh hệ thống thoát nước thôn + Hộ sản xuất làng nghề: có quy định an toàn lao động, VSMT sở sản xuất; tuân thủ quy định bảo vệ môi trường nhà nước cấp Trung ương địa phương (tỉnh, huyện, xã, thôn); áp dụng biện pháp sản xuất hơn, xử lý chất thải để giảm thiểu ô nhiễm sở gây ra; đóng phí bảo vệ môi trường Nhà nước quy định; đóng góp nhân lực kinh phí bảo vệ môi trường thôn (tự nguyện) + Hộ gia đình: tuân thủ đầy đủ quy định VSMT thôn, xã + Các tổ chức trị, xã hội, đoàn thể (hội phụ nữ, đoàn niên, hội cựu chiến binh…): có trách nhiệm tham gia công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức VSMT nhân dân thôn; tham gia hoạt động VSMT thôn, xã Tăng cường đào tạo, bổ sung nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề: cần bổ sung cấu cán cho tổ chức, phận chuyên môn liên quan cấp xã, thôn, bản: theo yêu cầu xã có làng nghề cần có cán quản lý môi trường, thôn có cán chuyên trách VSMT Theo thống kê nước có khoảng 500 xã có làng nghề (trung bình xã có từ – làng nghề) cần bố trí 500 cán phụ trách môi trường có trình độ đại học 2.000 cán vệ sinh môi trường cấp thôn - Tăng cường tổ chức thực thi pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề như: tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề thực kiểm kê nguồn thải; triển khai áp dụng công cụ kinh tế phí bảo vệ môi trường nước thải, khí thải, chất thải rắn làng nghề; tăng cường cưỡng chế thực thi pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề; tăng cường công cụ thông tin, tuyên truyền bảo vệ môi trường làng nghề * Gắn quy hoạch không gian làng nghề với bảo vệ môi trường - Việc quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường đem lại nhiều lợi ích thiết thực như: + Nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cho sở sản xuất nhờ giảm nhiều công đoạn sản xuất trước phát sinh mặt chật hẹp + Giảm bớt lao động nặng nhọc cho người lao động Ví dụ: bố trí hợp lý khu tập kết nguyên vật liệu giảm khâu vận chuyển chuyên trở thủ công cho người lao động + Giảm thiểu phát sinh nguồn ô nhiễm cho khu vực dân cư Đồng thời, có điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống tiêu thoát, xử lý chất thải, thu gom vận chuyển loại chất thải rắn 264 + Tạo định hướng điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư mở rộng sản xuất, đổi trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa + Tạo sở tiền đề cho việc đầu tư xây dựng công trình xử lý tập trung, hệ thống điện năng, cấp thoát nước từ nâng cao hiệu kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường + Nâng cao hiệu sử dụng đất, tái sử dụng chất thải, giảm thiểu chi phí đầu tư chi phí xử lý chất thải - Hiện có hai kiểu quy hoạch làng nghề là: quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ quy hoạch phân tán chỗ: + Quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ: cần xa khu dân cư quy hoạch đồng mặt sản xuất, sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải tập trung Việc quy hoạch khu vực sản xuất phải tùy thuộc vào đặc thù loại hình làng nghề cụ thể + Quy hoạch phân tán: quy hoạch sản xuất hộ gia đình, kết hợp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi nới, mở rộng đường, nhà xưởng sản xuất, xây nhà cao tầng Cần phải lưu giữ khung cảnh sản xuất, tính cổ truyền nhân văn làng nghề để kết hợp với phát triển du lịch Loại hình quy hoạch phù hợp với làng nghề cổ truyền làng nghề gây ô nhiễm môi trường Cả hai loại quy hoạch áp dụng với làng nghề, nhiên cần phải vào điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, kinh tế, xã hội làng nghề mà lựa chọn quy hoạch cho phù hợp * Thực nhóm giải pháp làng nghề hoạt động Đối với làng nghề hoạt động cần phải áp dụng số biện pháp quản lý cụ thể sau: - Tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý môi trường làng nghề: thông qua việc đẩy mạnh công tác giám sát môi trường, thực kiểm kê nguồn thải làng nghề để kịp thời đề xuất kế hoạch xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường - Tăng cường áp dụng công nghệ xử lý chất thải làng nghề: Cần phải quy định rõ Khu/cụm công nghiệp làng nghề phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn tập trung Đối với hộ sản xuất khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý cục khí thải, nước thải, chất thải rắn Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý cho làng nghề sau: + Chất thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn môi trường Việt Nam hành + Công nghệ xử lý đơn giản, dễ vận hành, dễ chuyển giao + Vốn đầu tư, chi phí vận hành thấp, phù hợp với điều kiện sản xuất làng nghề + Ưu tiên công nghệ có khả tận thu, tái sử dụng chất thải 265 * Áp dụng nhóm giải pháp riêng làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng TT Bảng 6.25 Danh sách làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ - TTG Thời hạn hoàn Làng nghề Địa điểm Biện pháp khắc phục thành Di chuyển địa điểm kết hợp Bao Vinh, TP Huế xã Làng nghề sản xuất 2003xây dựng hệ thống xử lý khí Lộc Hải, huyện Phú Lộc, vôi hàu 2004 độc, hoàn thiện quy trình công tỉnh Thừa Thiên Huế nghệ Thu gom, xử lý nước thải, Huyện Duy Tiên, tỉnh 2003Làng nghề Nha Xá quy hoạch sản xuất, đổi Hà Nam 2006 công nghệ Khu vực làng nghề xã Huyện Đông Sơn, tỉnh 2003Quy hoạch cải tiến tổ Đông Tân – Đông Thanh Hóa 2006 chức, công nghệ sản xuất Hưng Làng nghề nấu rượu Xã Vân Hà, huyện Xây dựng hệ thống nước 2003truyền thống Làng Việt Yên, tỉnh Bắc tập trung, xử lý nước 2006 Vân Giang thải, chất thải rắn Xã Chỉ Đạo, huyện Làng nghề tái chế 2003Văn Lâm, tỉnh Hưng Xử lý rác thải, khí thải đồng, chì, kẽm 2006 Yên Làng nghề tái chế Xã Minh Khai, Văn 2003Nhựa Minh Khai Lâm, Hưng Yên 2006 Làng nghề thuộc da Liêu Xá – tỉnh Hưng 2003Liêu Xá Yên 2006 Xã Tứ Dân, huyện Làng nghề sản xuất 2003Khoái Châu, tỉnh bột dong giềng 2006 Hưng Yên Làng nghề giết mổ Huyện Cẩm Giàng, 2003gia súc, gia cầm tỉnh Hải Dương 2006 10 Các làng nghề (dệt, tơ Tỉnh Thái Bình tằm trạm bạc) 11 Xã Dương Thủy, huyện Hương Thủy & Các làng nghề tinh 2003xã Lộc Bổn, huyện lọc bột sắn 2006 Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Làng nghề đúc đồng 13 Làng nghề mổ trâu Phúc Lâm, tỉnh Bắc 2003Phúc Lâm Giang 2006 266 Phường Đúc, TP Huế 20032006 20032006 Xử lý rác thải, khí thải Xử lý nước thải Xử lý nước thải Xử lý nước thải, chất thải rắn Xử lý nước thải Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bã thải hoàn thiện quy trình công nghệ Xây dựng hệ thống xử lý chất thải đại hóa công nghệ sản xuất Xây dựng hệ thống nước tập trung, xử lý nước thải, chất thải rắn - Xử lý triệt để làng nghề có danh sách Quyết định 64/2003/QĐ – TTg: định đưa để xử lý triệt để sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhằm bước loại bỏ khỏi đời sống xã hội sở nằm “danh sách đen”, góp phần bảo vệ môi trường, với mục tiêu đến năm 2012 nước phải xử lý triệt để 4.295 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Hiện nay, nước có 13 làng nghề bị đưa vào danh sách nói (bảng 6.15) - Phát xử lý trường hợp phát sinh làng nghề gây ô nhiễm môi trường: Bên cạnh việc xử lý triệt để làng nghề danh sách Quyết định 64/2003/QĐ – TTg để sớm đưa làng nghề khỏi danh sách đen, ban ngành cần phải tích cực đạo, thực việc tra, kiểm tra để đưa vào danh sách làng nghề tiếp tục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Tiến hành xử lý khu vực bị ô nhiễm môi trường hoạt động làng nghề: khu vực bị ô nhiễm cần nhanh chóng lập kế hoạch tiến hành biện pháp xử lý nhằm khôi phục trả lại vốn có môi trường * Thực số biện pháp khuyến khích - Khuyến khích áp dụng biện pháp sản xuất hơn, công nghệ giảm thiểu môi trường, xử lý chất thải làng nghề: sản xuất hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhìn chung bao gồm điểm sau: + Tạo sản phẩm phụ phẩm không gây hại tới môi trường; + Có tính hợp lý mặt sinh thái; + Giảm thiểu mức phát thải; + Cách sử dụng công nghệ tạo chất thải thiết bị truyền thống Thực tế chứng minh sản xuất không phù hợp với quy mô sản xuất lớn công nghiệp mà phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ, lẻ làng nghề Do đó, việc áp dụng sản xuất làng nghề đem lại nhiều hiệu tích cực kinh tế, môi trường xã hội: + Hiệu kinh tế: Việc sử dụng hiệu nguyên, nhiêu liệu, vật tư nước thông qua việc giảm bớt tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật tư, tiết kiệm nước… đồng thời tận thu chất thải để tái sử dụng cho quy trình sản xuất khác Với phương án tận thu tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, nước… làm giảm chi phí sản xuất, nhờ nâng cao hiệu kinh tế Mặt khác, việc sử dụng hiệu nguyên nhiên liệu, vật tư nước góp phần làm giảm lượng chất thải phát sinh, giảm chi phí dòng thải xử lý chất thải 267 + Hiệu môi trường: Khi định mức thải thấp, môi trường cải thiện, ô nhiễm hơn, việc xử lý môi trường dễ dàng tốn Sản xuất giúp cải thiện môi trường lao động, giảm tính độc hại quy trình sản xuất nhờ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động, góp phần phát triển bền vững làng nghề + Hiệu xã hội: Việc sản xuất hiệu điều kiện môi trường lành góp phần cải thiện, tạo ấn tượng tốt hình ảnh cho làng nghề Giảm bớt mâu thuẫn hộ sản xuất hộ không sản xuất, tạo không khí đoàn kết thôn xóm Áp dụng công nghệ xử lý chất thải: sau áp dụng giải pháp sản xuất mà dòng thải đặc trưng làng nghề vượt tiêu chuẩn môi trường phải tiến hành xử lý dòng thải Việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải phụ thuộc vào đặc điểm tính chất làng nghề khác Bảng 6.26 Các giải pháp sản xuất cho làng nghề tái chế kim loại TT Các giải pháp Nhóm giải pháp Chi phí đầu tư sử dụng than có hàm lượng lưu huỳnh thấp, có nhiệt trị cao Thay đổi nhiên liệu đầu vào 50 – 100 đồng/kg than Bảo ôn lò nung Quản lý nội vi Bảo dưỡng máy Quản lý nội vi móc, thiết bị Tuần hoàn nước làm mát, nước rửa Tuần hoàn nước khâu mạ Tuần hoàn, Thu gom riêng phân luồng nước thải khâu mạ dòng thải Thông thoáng nhà Quản lý nội vi xưởng Thay thiết bị cũ thiết bị Cải tiến thiết bị 200 – 300 Nghìn đồng/lò 100 nghìn đồng/xưởng triệu đồng/hộ Lợi ích Giảm lượng xỉ than, giảm nồng độ khí SO2 khói thải, nâng cao nhiệt độ lò Tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm nhiệt Tăng tuổi thọ thiết bị, giảm độ ồn, rung Giảm lượng nước sử dụng giảm nước thải từ 20 – 30% 200 nghìn đồng/hộ Giảm lượng nước sử dụng nước thải – triệu đồng/xưởng Giảm nồng độ khí độc bụi nhà xưởng – 15 triệu đồng/xưởng Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hỏng Nguồn: Đề tài KC 08.09,2005 268 - Khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường làng nghề cách: + Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng phổ biến lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường hương ước làng xã + Khuyến khích tăng cường tham gia cộng đồng bảo vệ môi trường làng nghề - Khuyến khích tăng cường đa dạng hóa đầu tư tài cho bảo vệ môi trường làng nghề: + Do nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường làng nghề hạn chế nên cần thiết phải có nguồn vốn đầu tư hỗ trợ Nhà nước tập trung vào lĩnh vực: hỗ trợ kinh phí xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật khu/cụm công nghiệp làng nghề; kinh phí nghiên cứu, áp dụng biện pháp sản xuất hơn; kinh phí quan trắc môi trường làng nghề; kinh phí ưu đãi vốn đầu tư cho sở sản xuất làng nghề + Cần đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư: nguồn ngân sách đầu tư cho bảo vệ môi trường từ: Ngân sách Nhà nước dành cho bảo vệ môi trường (1% tổng chi ngân sách); nguồn vốn tự đầu tư chủ sản xuất; nguồn vốn ODA dành cho bảo vệ môi trường; quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam; phần kinh phí thu từ phí nước thải phí chất thải rắn để lại cho địa phương quản lý; nguồn vốn tài trợ không hoàn lại tổ chức quốc tế cho làng nghề… * Áp dụng số biện pháp hạn chế nghiêm cấm Theo kinh nghiệm số nước Thế giới kết nghiên cứu nhà khoa học trình phát triển làng nghề quan quản lý cần thiết phải có hạn chế nghiêm cấm sau đây: - Hạn chế phát triển mới, hạn chế mở rộng sở sản xuất tái chế chất thải (nhựa, kim loại, giấy, cao su), dệt nhuộm thuộc da thủ công làng nghề - Nghiêm cấm sử dụng phương pháp sản xuất thủ công thiết bị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Nghiêm cấm tiến hành làng nghề hoạt động sử dụng quặng có tính phóng xạ, tái chế chất thải nguy hại 269 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG Câu 1: Trình bày tổng quan nông thôn Việt Nam Câu 2: Phân tích tiêu chí đánh giá môi trường nông thôn? Câu 3: Trình bày nội dung quản lý môi trường sử dụng phân bón, thuốc BVTV? Câu 4: Trình bày nội dung quản lý môi trường chăn nuôi? Câu 5: Trình bày nội dung quản lý môi trường chất thải rắn sinh hoạt vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn? Câu 6: Phân tích hạn chế quản lý môi trường nông thôn đưa số biện pháp khắc phục? Câu 7: Tiêu chí xếp hạng làng nghề? phân loại làng nghề Việt Nam theo loại hình sản xuất, kinh doanh? Câu 8: Trình bày đặc trưng Làng nghề Việt Nam? Câu 9: Động lực – Áp lực làng nghề lên môi trường? Câu 10: Trình bày trạng môi trường làng nghề nước ta? Câu 11: Phân tích hạn chế quản lý môi trường nước ta? Câu 12: Trình bày giải pháp cải thiển việc ô nhiễm môi trường từ hoạt động làng nghề? 270 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2008) Tài liệu hội nghị bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Báo cáo môi trường quốc gia, Phần tổng quan Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo môi trường quốc gia, Môi trường làng nghề Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Báo cáo môi trường quốc gia, Môi trường khu công nghiệp Việt Nam Ngô Thế Chinh nnk (2003) Giáo trình kinh tế quản lý môi trường Nhà xuất thống kê Cục chăn nuôi (2006) Báo cáo tổng kết chăn nuôi trang trại tập trung giai đoạn 2001 – 2006, định hướng phát triển giai đoạn 2007 – 2015 Phạm Ngọc Đăng (2000) Quản lý môi trường đô thị Khu công nghiệp Nhà xuất Xây dựng Lưu Đức Hải (2006) Cơ sở khoa học môi trường Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Lưu Đức Hải nnk (2006) Cẩm nang quản lý môi trường Nhà xuất Giáo dục 10 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2005) Quản lý môi trường cho phát triển bền vững Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng (2001) Chiến lược sách môi trường Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Ngân hàng giới (2000) Xanh hóa công nghiệp, vai trò cộng đồng, thị trường phủ 13 Trần Thanh Lâm (2006) Quản lý môi trường công cụ kinh tế Nhà xuất lao động 14 Trần Thanh Lâm (2004) Quản lý môi trường địa phương Nhà xuất xây dựng 15 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nghị định hướng dẫn thi hành (2007) Nhà xuất trị quốc gia 16 Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà (2006) Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường Nhà xuất xây dựng 17 Vũ Trung Tạng (2000) Cơ sở sinh thái học Nhà xuất Giáo dục 18 Tổng cục Môi trường (2008) Tài liệu tập huấn Quản lý môi trường 19 C.J Barrow (2006) Environmental management for Sustainable and Development Second edition Taylor & Francis e-library 20 C.J.Barrow (2004) Environmental Management and Development Second edition Taylor & Francis e-library 21 Sharon Beder (2006) Environmental Principles and Policies Earthscan 22 Sven Olof Rying (1998) Environmental Management Handbook IOS Press ISBN: 90 5199 062 271 272 ... loại theo thành phần tự nhiên - Môi trường đất - Môi trường nước - Môi trường không khí d Phân loại theo vị trí địa lý - Môi trường ven biển - Môi trường đồng - Môi trường miền núi e Phân loại... THÔNG MÔI TRƯỜNG 141 3.6.1 Khái niệm truyền thông môi trường 141 3.6.2 Mục tiêu công tác truyền thông môi trường 142 3.6.3 Vai trò truyền thông môi trường quản lý môi trường... Khái niệm quản lý môi trường, nguyên tắc mục tiêu công tác quản lý môi trường, nội dung quản lý môi trường 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm môi trường Hiện nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình quản lý môi trường, Giáo trình quản lý môi trường, Giáo trình quản lý môi trường, d. Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người, c. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước, b. Các mục tiêu trong quản lý môi trường ở Việt Nam, b. Theo tính chất của công tác quản lý có thể phân loại, 3 CƠ SỞ LUẬT PHÁP CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, 4 CƠ SỞ KINH TẾ CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, 3 CÔNG CỤ LUẬT PHÁP – CHÍNH SÁCH, 4 CÔNG CỤ KINH TẾ, 5 CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, 6 CÔNG CỤ PHỤ TRỢ - TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG, d. Vụ sức khỏe môi trường và cộng đồng: bao gồm 6 phòng với chức năng và nhiệm vụ như sau:, 2 TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM, 3 CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 2 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, 3 ĐỘNG LỰC, ÁP LỰC CỦA ĐÔ THỊ, KCN ĐẾN MÔI TRƯỜNG, 4 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KCN, 5 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KCN, 6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, KCN, 7 XÂY DỰNG ĐÔ THỊ, KCN SINH THÁI, 2 QUẢN LÝ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN, 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN, 4 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay