Tiểu luận Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính

32 19 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:42

Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ LI NểI U Nhng nm gn õy, nn kinh t nc ta cú nhng chuyn bin rừ rt, nn kinh t chuyn t c ch trung quan liờu bao cp sang nn kinh t th trng thỡ quan h giao lu v kinh t, húa, xó hi ngy cng phong phỳ, a dng v phc hn Bờn cnh ú, vi chớnh sỏch m ca mi gi u t v Vit Nam ó gia nhp WTO thỡ vic giao lu quan h hp tỏc kinh t, hoỏ vi cỏc nc trờn th gii khụng ngng c phỏt trin Trong quỏ trỡnh hp tỏc, kinh doanh, trao i trờn cỏc lnh vc khụng th trỏnh nhng mõu thun tranh chp v quyn li phỏt sinh dn n kin ln Tuy nhiờn khụng phi lỳc no ngi dõn cng ng ý vi cỏc phỏn quyt ca To ỏn hay cỏc quyt nh ca c quan cú thm quyn T thc t trờn, ũi hi Nh nc phi cú mt c ch bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc ch th tham gia vo cỏc quan h phỏp lut ny, cng nh bo m phỏp lõt c thc thi nhm gi gỡn trt t an ton xó hi Nhn thc c tm quan trng ca , To hnh chớnh Vit Nam ó i nhm m bo quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, quyn khiu ni, t cỏo ca cỏc t chc v cỏ nhõn theo quy nh ca Hin phỏp v Phỏp lut hin hnh To hnh chớnh thc hin tt cỏc chc nng ca mỡnh mt cỏch cú hiu qu, Nh nc ó ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut quy nh v cỏc th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh; khiu ni, t cỏo ngy cng hon thin v ỏp ng nhu cu ca nhõn dõn Phỏp lnh th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh ngy 21/05/1996 ca U ban thng v Quc hi ó phn no ỏp ng c nhng yờu cu m xó hi v nh nc t gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh (VAHC) t hiu qu Tuy nhiờn, sau mt thi gian i voỏap dng thc hin phát sinh nhiu vng mc v th tc thm quyn, ng thi hon thin hn na Phỏp lnh th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh, m bo hn na quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, cng nh hon thin hn na h thng phỏp lut v t tng mà U ban thng v Quc hi ó ban hnh hai phỏp lnh s 10/1998/PLUBTVQH ngy 25/12/1998 s 29/2006/ PL-UBTVQH ngy 04/05/2006 nhm sa i, b sung mt s iu v th tc gii quyt cỏc vụ án hành Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ chính, gúp phn nõng cao hn na hiu qu hot ng ca To hnh chớnh ti Vit Nam Do s hn ch v thi gian, ti liu, cng nh phng phỏp nghiờn cu ti: THM QUYN CA TềA N TRONG VIC GII QUYT CC V N HNH CHNH c nghiờn cu da trờn cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh v thm quyn ca To ỏn vic gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh, kt hp vi tỡm hiu thc tin ỏp dng ca To ỏn cú thm quyn v gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh a phng v s liu, t liu thu thp c nờn khụng th trỏnh nhng thiu sút Kớnh mong thy, cụ quan tõm úng gúp ý kin khúa lun c tt hn Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm CHNG I Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ KHI QUT V TO HNH CHNH C QUAN TI PHN HNH CHNH VIT NAM Khi nim v Ti phỏn hnh chớnh Thut ng Ti phỏn cú gc La-tinh l Jurisdictio Theo ngha rng, thut ng Ti phỏn ngha l phỏn quyn, tc l quyn lc ca Chớnh ph (bờn cnh vic iu hnh hnh chớnh) vic phỏn xột tớnh ỳng sai ca cỏc hot ng hnh chớnh din trờn lónh th nht nh; theo ngha hp, õy l thm quyn quyền tài phán ca c quan To ỏn vic lng nghe, xem xột, ỏnh giỏ v cỏc phỏn quyt c th hin cỏc bn ỏn hay phỏn quyt ca To i vi mt v vic c th phạm vi lãnh thổ định Quan nim ca cỏc nc theo h thng lut chung (Common law), tin thõn l lut Anglo- Saxon: Anh, M, Canada, c, Na Uy, Ailen, Malaysia, Singapore H thng lut ny c phỏt trin da trờn c s ca ỏn l, nhà n-ớc phân bit rch rũi gia Lut cụng vi Lut t Cỏc tranh chp hnh chớnh c gii quyt bi cỏc c quan ó ban hnh quyt nh hnh chớnh b khiu ni, hoc bi cỏc c quan cp trờn ca c quan ú Trong trng hp khụng tho vi vic gii quyt khiu ni ny, ngi dõn c quyn kin To ỏn Ti phỏn hnh chớnh l hot ng gii quyt cỏc tranh chp hnh chớnh thuc thm quyn ca To ỏn t phỏp, nhm m bo chc nng xột x chung ca mt loi c quan ti phỏn Tuy nhiờn, xu hng quc t hoỏ, hp tỏc hoỏ cỏc nc theo h thng lut chung ny cng bt u thnh lp nhng b phn chuyờn trỏch to thng gii quyt cỏc v kin hnh chớnh cỏc v kin c bit quan trng nh: lnh vc t ai, thu, bo him Quan nim ca cỏc nc theo h thng Chõu u lc a (continental law hay civil law), tin thõn l lut La Mó (Romano-Germani): Phỏp, c, Thu in, B, H Lan, Chõu M La Tinh, cỏc nc Chõu Phi, cỏc nc Trung Cn ụng, Indonexia Cỏc nc theo h thng lut ny cú s phõn bit rch rũi gia lut cụng v lut t Tranh chp hnh chớnh c xỏc nh l mt tranh chp lnh vc cụng phỏt sinh gia cỏc t chc, cỏ nhõn cụng dõn vi cỏc c quan, t chc cụng quyn Bờn cnh ú, cỏc quc gia ny ó thnh lp h thng c quan ti phỏn hnh chớnh c lp (To ỏn hnh chớnh) bờn cnh h thng To ỏn t phỏp chuyờn thc hin chc nng xột x cỏc khiu kin hnh chớnh Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ Hỡnh thc ny c gi l hỡnh thc lng h ti phỏn Nh vy, ti phỏn hnh chớnh, theo quan nim ca cỏc quc gia theo h thng lut lc a, l hot ng xột x cỏc tranh chp hnh chớnh gia cụng dõn v t chc ca h vi cỏc t chc, cỏ nhõn cụng quyn v hot ng t phỏp lut cho Chớnh ph Quan nim ca Vit Nam: Sau nh nc Vit Nam Dõn ch Cng ho i, chớnh ph mi ó t bit quan tõm ti vic gii quyt khiu ni, t cỏo ca cụng dõn i vi hnh vi, quyt nh hnh chớnh ca c quan cụng quyn xõm hi quyn, li ớch hp phỏp ca h, cng nh vic x lý nghiêm khc i vi cỏc hnh vi vi phm phỏp lut ca cỏn b nh nc cú thm quyn thc thi cụng v ng thi quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ó v ang t nhng yờu cu mi m nn hnh chớnh phi ỏp ng ỏp ng yờu cu bc thit ny, ng v Nh nc ó tng kt thc tin v hot ng Ti phỏn hnh chớnh v hc kinh nghim ca cng ng quc t, trờn c s ú Vit Nam ó la chn mụ hỡnh Ti phỏn hnh chớnh cú tớnh quỏ c thự riờng, phự hp vi iu kin phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Theo t in ting Vit ti phỏn l vic xột x, phỏn x ỳng, sai Di gúc phỏp lý thỡ khỏi nim ti phỏn rng hn khỏi nim xột x Nh vy, Ti phỏn hnh chớnh Vit Nam c hiu l hot ng xột x cỏc v ỏn hnh chớnh theo quy nh ca phỏp lut v T tng Hnh chớnh v ch yu cỏc To hnh chớnh (THC), cỏc Ti phỏn hnh chớnh h thng To ỏn Nhõn dõn thc hin nhm bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, c quan Nh nc v t chc, gúp phn nõng cao hiu lc qun lý Nh nc To hnh chớnh- C quan Ti phỏn Vit Nam: Theo Lut T chc To ỏn Nhõn dõn nm 2002 Vit Nam cú cỏc To ỏn sau: To ỏn Nhõn dõn ti cao; To ỏn Nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; To ỏn Nhõn dõn cp huyn, qun, th xó, thnh ph trc thuc tnh i tng xột x ca To hnh chớnh vit Nam: a.Quyt nh hnh chớnh (QHC): Theo Khon iu Phỏp lnh th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh nm 2006( PLTTGQCVAHC) thỡ QHC l quyt nh bng bn ca c quan Hnh chớnh Nh nc hoc ca ngi cú thm quyn c quan hnh Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ chớnh nh nc c ỏp dng mt ln i vi mt hoc mt s i tng c th v mt c th hot ng qun lý hnh chớnh iu ny chng t rng khụng phi mi quyt nh hnh chớnh u thuc i tng xột x ca Tũa hnh chớnh T ú cho ta thy rng mt QHC ch tr thnh i tng xột x ca To ỏn tho ng thi cỏc du hiu: Th nht xột v mt hỡnh thc: Mt QHC phi c th hin di hỡnh thc bn m khụng bao hm cỏc quyt nh bng cỏc hỡnh thc nh: tớn hiu, li núi (quyt nh khụng thnh vn) Mt quyt nh c th hin di hỡnh thc mt bn s em li nhiu u th c v tớnh chớnh xỏc ln tớnh n nh T ú ó hỡnh thnh nờn hai quan im : - Quan im th 1: Tũa hnh chớnh ch xột x cỏc QHC bng bn m bn ú phi cú tờn gi l quyt nh, cũn cỏc bn khụng cú tờn gi l quyt nh s khụng thuc i tng xột x xa Tũa hnh chớnh nh cỏc quyt nh giao t, quyt nh thu hi t, quyt nh gii quyt tranh chp t - Quan im th 2: Bt k mt bn no m ni dung ca nú cha ng mt bn cỏ bit u thuc i tng xột x ca Tũa hnh chớnh, khụng ph thuc vo nú c ban hnh ỳng tờn gi hay khụng Vớ d: thụng bỏo v vic k lut buc thụi vic Nh vy, quan im th hai l ỳng n hn vỡ mt quyt nh cỏ bit ban hnh khụng ỳng th tc, tờn gi cng ó l mt cn c cỏ nhõn, t chc cú th kin ti Tũa hnh chớnh cú thm quyn Th hai v mt ni dung: QHC theo lut t tng hnh chớnh phi l nhng quyt nh cỏ bit (quyt nh ỏp dng quy phm phỏp lut hnh chớnh), ngha l nú ch c ỏp dng mt ln i vi mt hoc mt s i tng c th hot ng qun lý hnh chớnh (cũn c gi l quyt nh ỏp dng phỏp lut) i tng ỏp dng ca quyt nh l cỏ nhõn hoc t chc cú quyn, li ớch hp phỏp liờn quan trc tip v c ghi nhn ni dung ca quyt nh cú th l ngi kin v ỏn hnh chớnh vi quyt nh hnh chớnh ú Vớ d: Mt ngi cú th kin To ỏn yờu cu hu b quyt nh ca cp cú thm quyn v vic thu hi giy phộp v sn xut, kinh doanh cu mỡnh Cng nh vớ d trờn nu cp cú thm quyn cp giy giy phộp v sn xut kinh doanh cho mt ngi m li nh hng n li ớch ca ngi khỏc thỡ ngi ny cú th kin ti To yờu cu hu quyt nh trờn, trng hp ny ngi kin khụng phi l ngi ỏp dng QHC Nh vy, khụng phi bt kỡ ngi kin no cng l i tng ỏp dng ca QHC Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ Nh vy, i vi i tng ỏp dng quyt nh hnh chớnh s dn ti tỡnh trng lm phỏt sinh, thay i hoc chm dt quyn, ngha v ca h, c th: c hng quyn, li ớch; gỏnh vỏc mt ngha v b sung; tc b hoc hn ch mt hoc mt s quyn, li ớch; buc thc hin hoc cm hay hn ch thc hin mt s hnh vi nht nh Riờng i vi ngi kin nhng khụng thuc i tng ỏp dng ca quyt nh thỡ thụng thng h phi chu thit hi v quyn hoc li ớch hp phỏp quyt nh hnh chớnh trờn gõy Th ba v ch th ban hnh: Phi c quan hnh chớnh Nh nc hoc ngi cú thm quyn c quan hnh chớnh nh nc ban hnh (ch th ban hnh QHC l rt rng) C quan hnh chớnh nh nc õy c hiu khụng ch l c quan cú chc nng qun lý hnh chớnh Nh nc thụng qua hot ng chp hnh, iu hnh nh Chớnh ph, cỏc b, c quan ngang b ( Trung ng), U ban nhõn dõn cỏc cp, cỏc S, phũng, ban ( a phng), phũng Quc hi, phũng Ch tch nc, To ỏn nhõn dõn, vin kim sỏt nhõn dõn; m cũn c cỏc c quan Nh nc cú thm quyn qun lý hnh chớnh mt s trng hp nht nh nh quyn tuyn dng, b nhim cụng chc, quyn quyt nh d toỏn, quyt toỏn kinh phớ hot ng Th t v phm vi cỏc lnh vc ca quyt nh: nc ta, hot ng xột x hnh chớnh cũn mi m, cũn giai on va lm va rỳt kinh nghim nờn khụng phi mi QHC u thuc i tng xột x ca Tũa hnh chớnh, m quyt nh hnh chớnh theo lut t tng hnh chớnh Vit Nam ch gii hn mt s lnh vc nht nh thuc quỏ trỡnh hnh phỏp (loi vic thuc thm quyn gii quyt ca To ỏn lut nh) C th cỏc lnh vc theo iu 11 PLTTGQCVAHC Quyt nh x pht vi phm hnh chớnh: - Quyt nh ỏp dng cỏc bin phỏp ngn chn v bo m vic x lý vi phm hnh chớnh; - QHC vic ỏp dng bin phỏp cng ch, thi hnh quyt nh x pht vi phm hnh chớnh; - QHC, HVHC vic ỏp dng hoc thi hnh bin phỏp x lý vi phm hnh chớnh bng mt cỏc hỡnh thc giỏo dc ti xó, phng, th trn; a vo trng giỏo dng; a vo c s giỏo dc; a vo c s cha bnh; qun ch hnh chớnh; - QHC vic ỏp dng bin phỏp buc thỏo d nh , cụng trỡnh, vt kin kin trỳc kiờn c khỏc; - QHC vic cp, thu hi giy phộp v xõy dng c bn, sn xut, kinh doanh; giy chng nhn ng ký kinh doanh v chng ch hnh ngh hoc Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ QHC khỏc liên quan n hot ng kinh doanh, ti chớnh ca thng nhõn; - QHC liờn quan n thng mi hng hoỏ quc t hoc nc; - QHC liờn quan n chuyn giao ti chớnh nc v quc t, dch v v cung ng dch v; - QHC vic trng dng, trng mua, tch thu ti sn; - QHC vic ỏp dng thu, thu thu, truy thu thu; - QHC vic ỏp dng phớ, thu phớ, l phớ; thu tin s dng t; - QHC qun lý Nh nc v s hu trớ tu v chuyn giao cụng ngh; - QHC qun lý Nh nc v u t; - QHC ca c quan hi quan, cụng chc hi quan; - QHC v qun lý h tch; - QHC i vi vic t chi cụng chng, chng thc; - QHC v qun lý t trng hp giao t, cho thuờ t, thu hi t, trng dng t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t; bi thng, h tr, gii phúng mt bng, tỏi nh c; cp hoc thu hi giy chng nhn quyn s dng t; gia hn thi hn s dng t; - Khi kin v danh sỏch c tri bu c i biu Quc hi, danh sỏch c tri bu c i biu Hi ng nhõn dõn; - Quyt nh k lut buc thụi vic cỏn b, cụng chc gi chc v t V trng v tng ng tr xung; - Quyt nh ca Ch tch U ban nhõn dõn cp tnh, thnh ph trc thuc trung ng gii quyt khiu ni i vi quyt nh ca ban ch nhim, Hi ng khen thng, k lut ca on lut s; - Quyt nh gii quyt khiu ni v quyt nh x lý v vic; - Cỏc QHC khỏc theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam v Điu c Quc t m Vit Nam l thnh viờn Ngoi ra, QHC theo lut t tng hnh chớnh cũn phi tho mãn cỏc iu kin phỏp lớ nh: Quyt nh hnh chớnh phi l quyt nh hnh chớnh ln u; Phi ngi cú nng lc ch th theo quy nh ca lut t tng hnh chớnh kin phm vi thi hiu nht nh; Quyt nh hnh chớnh b mt ngi va khiu ni n c quan Nh nc cú thm quyn, va kin Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ VAHC n To ỏn cú thm quyn thỡ quyt nh ú mi thuc i tng xột x hnh chớnh ca To ỏn nhõn dõn; trng hp mt QHC b nhiu ngi khiu kin ú cú ngi khiu ni n c quan hnh chớnh nh nc cú thm quyn, cú ngi kin VAHC n To ỏn thỡ quyt nh ú khụng thuc i tng xột x hnh chớnh b Hành vi hành chớnh (HVHC) Hnh vi hnh chớnh l hnh vi ca c quan nh nc, ca ngi cú thm quyn c quan hnh chớnh nh nc thc hin nhim v, cụng v theo quy nh ca phỏp lut (theo khon iu PLTTGQCVAHC) T khỏi nim trờn ta thy HVHC cú nhng du hiu sau: Mt l v mt ch th Mt hành vi hành thuc thm quyn xột x ca Toà hành thỡ nú phi c ban hnh bi cỏc ch th c quy nh iu 12 PLTTGQCVAHC ú l hành vi hành ca c quan Nh nc v ca cỏn b, cụng chc ca c quan Nh nc ú õy, chỳng ta cn hiu rừ hai thut ng c quan nh nc v cỏn b, cụng chc Theo hin phỏp 1992 thỡ c quan nh nc c chia thnh bn loi: - C quan quyn lc nh nc: Quc hi v hi ng nhõn dõn cỏc cp - C quan qun lý Nh nc: Chớnh ph, cỏc B, c quan ngang B, U ban nhõn dõn cỏc cp v cỏc ban ngnh trc thuc U ban nhõn dõn - C quan xột x: To ỏn nhõn dõn cỏc cp - C quan kim sỏt: Vin kim sỏt nhõn dõn cỏc cp Thut ng cỏn b, cụng chc theo iu Phỏp lnh cỏn b, cụng chc quy nh cỏn b, cụng chc l: - Nhng ngi bu c m nhim chc v theo nhim k cỏc c quan nh nc, t chc chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi - Nhng ngi c tuyn dng, b nhim hoc c giao nhim v thng xuyờn lm vic cỏc t chc chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi - Thm phỏn To ỏn nhõn dõn, Kim sỏt viờn Vin kim sỏt nhõn dõn - Nhng ngi c tuyn dng, b nhim hoc giao gi mt cụng v ngch hnh chớnh, s nghip cỏc c quan nh nc - Nhng ngi c tuyn dng, b nhim hoc c giao nhim v cỏc c quan, n v thuc Quõn i nhõn dõn khụng phi l s quan Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page ofTiu 149 Lun Cui Khoỏ chuyờn nghip, cụng nhõn quc phũng; lm vic cỏc c quan, n v thuc Cụng an nhõn dõn m khụng phi l s quan, h s quan chuyn nghip Hai l hỡnh thc biu hin Mt hành vi hành c xem l i tng xột x ca Toà hành thỡ hnh vi ú phi l hnh vi cụng v c thc hin di dng hnh ng hoc khụng hnh ng ca c quan hnh chớnh nh nc, cỏn b, cụng chc b kin ti Toà hành Hành vi hành c biu hin di dng hnh ng c hiu l vic mt ngi theo quy nh ca phỏp lut c giao nhim v thi hnh quyt nh hnh chớnh ca ngi cú thm quyn, nhng thi hnh cụng v ngi ú khụng thc hin ỳng nh quyt nh hnh chớnh nờn ó gõy thit hi cho ngi phi chp hnh quyt nh Mt c quan hoc mt ngi theo quy nh ca phỏp lut sau nhn h s v vic xin cp cỏc loi giy phộp, v xõy dng c bn, sn xut kinh doanh, mc dự h s ó y cỏc ti liu cn thit v iu kin c cp, th nhng quỏ thi hn phỏp lut quy nh hoc vỡ v li m c quan ú hoc ngi ú khụng cp giy cho ngi cú yờu cu õy l hành vi hành c thc hin di dng khụng hnh ng Ba l v phm vi Cng nh định hành chính, hành vi hành khụng phi lỳc no cng thuc thm quyn gii quyt ca Toà hành chính, m bo cho vic xỏc nh c mt hành vi hành cú phi l i tng xột x ca Toà hành hay khụng, phỏp lut ó quy nh mt cỏch c th ti iu 11 PLTTGQCVAHC (nh ó nờu phn trờn) c Quyt nh k lut buc thụi vic i vi cỏn b, cụng chc Quyt nh kỷ lut buộc thụi vic l quyt nh bng bn ca ngi ng u c quan, t chc ỏp dng hỡnh thc k lut buc thụi vic i vi cỏn b, cụng chc gi chc v t v trng v tng ng tr xung thuc quyn qun lớ ca mỡnh theo quy nh ca phỏp lut v cỏn b, cụng chc (theo khon iu PLTTGQCVAHC) Quyt nh k lut buc thụi vic l mt dng biu hin ca quyt nh hnh chớnh núi chung, vỡ vy nú cng cú y tớnh cht v c im ca mt QHC Nu dựng thut ng ngi ng u c quan, t chc l ch th ban hnh s dn n ch th thc hin khụng bit c quan, t chc õy l c quan, t chc nh nc hay c cỏc c quan, t chc chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi xỏc nh c ny chỳng ta s cn c vo iu 12 PLTTGQCVAHC Footer Page of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : Header Page 10 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ thỡ cỏc ch th cú thm quyn ban hnh QHC bao gm: To ỏn nhõn dõn cp huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh; QHC ca B, c quan ngang B, c quan thuc chớnh ph, phũng ch tch nc, phũng Quc hi, To ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao v QHC, HVHC ca Th trng cỏc c quan ú; Quyt nh ca ch tch y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc trung ng; Quyt nh ca ch tch u ban nhõn dõn xó, phng, th trn, th trng c quan thuc U ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh v Th tng chớnh ph Bờn cnh ú, Toà hành có thm quyn gii quyt kin quyt nh buc thụi vic v quyt nh sa thi Tuy nhiờn, To ỏn khụng cú thm quyn gii quyt cỏc tranh chp v quyt nh buc thụi vic Quõn i nhõn dõn v Công an nhân dân xut phỏt t tớnh cht c thự riờng liờn quan n an ninh quc phũng v trt t an ton xó hi, ú cỏc tranh chp ny s gii quyt theo lut, cỏc quy nh riờng ca quõn i nhõn dõn v Công an nhân dân Footer Page 10 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 10 Header Page 18 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ Cỏ nhõn, c quan, t chc (sau õy gi chung l cỏ nhõn, t chc) cú hnh vi c ý hoc vụ ý vi phm cỏc quy nh ca phỏp lut v thu m khụng phi l ti phm v theo quy nh ca Ngh nh ny phi b x pht vi phm hnh chớnh, tr trng hp iu c quc t m Vit Nam ký kt hoc tham gia cú quy nh khỏc Vi phm hnh chớnh lnh vc thu bao gm: - Vi phm quy nh v ng ký thu; kờ khai thu; lp, np quyt toỏn thu; - Vi phm quy nh v thu, np tin thu, tin pht; - Vi phm quy nh v kim tra, tra v thu; - Cỏc hnh vi trn thu khỏc 2.11 Khiu kin QHC, HVHC ỏp dng phớ, thu phớ, l phớ; thu tin s dng t a Phớ (Ngh nh 106/2003/N-CP ngy 23/9/2003 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc phớ, l phớ) Cỏ nhõn, c quan, t chc nc v nc ngoi cú hnh vi vụ ý hoc c ý vi phm pháp lut v phớ, l phớ mà không phi l ti phm iu b x pht vi phm hnh chớnh theo quy nh theo Ngh nh 106/2003/N-CP, tr trng hp iu c quc t m Vit Nam ký kt hoc gia nhp cú quy nh khỏc X pht vi phm hnh chớnh lnh vc phớ bao gm: Vi phm quy nh v thm quyn quy nh v phớ, l phớ; Mc thu phớ, l phớ; ng ký, kê khai, np phớ, l phớ; Quy trỡnh, th tc lp, báo cáo phng ỏn thu phớ; Chng t thu phớ, l phớ; Min, gim phớ, l phớ; K toỏn phớ, l phớ; Cụng khai ch thu phớ, l phớ b Thu tin s dng t (Ngh nh 198/2004/N-CP ngy 03/12/2004 v thu tin s dng t) Cỏ nhõn, h gia ỡnh,t chc kinh t nc v ngoi nc phi np tin s dng t c Nh nc giao t s dng vo cỏc mc ớch nh: ; Xõy dng nh bỏn hoc cho thuờ; Lm mt bng xõy dng kt cu h tng chuyn nhng hoc cho thuờ; Xõy dng cụng trỡnh công cộng nhằm Footer Page 18 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 18 Header Page 19 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ mc ớch kinh doanh; Sn xut nụng nghip, lõm nghip, nuụi trng thy sn, lm mui; Thc hin d ỏn u t ng thi, Nh nc thu tin s dng t cỏc trng hp: Nh nc giao t cú thu tin s dng t; Chuyn mc ớch s dng t;Chuyn t thuờ t sang giao t; Cp giy chng nhn quyn s dng t cho cỏc i tng phi np tin s dng t theo quy nh ca phỏp lut 2.12 Khiu kin QHC, HVHC qun lý Nh nc v s hu trớ tu v chuyn giao cụng ngh Qun lý nhà nc v s hu trớ tu bao gm: Cp, t chi hoc thu hi Vn bng bo h v kiu dỏng cụng nghip; Cp, t chi hoc thu hi Vn bng bo h v nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa tiếng ú khụng ng ý vi vic tr li ca Cc s hu cụng nghip v vic cp Vn bng bo h thỡ ngi khiu ni có quyn kin VAHC ti Tòa án (Ngh nh s 06/2001/N-CP ngy 24 thỏng 10 nm 1996 ca Chớnh ph quy định chi tit v s hu cụng nghip) Cỏ nhõn, c quan, t chc cú hnh vi c ý hoc vụ ý vi phm cỏc quy nh lnh vc qun lý nh nc v chuyn giao cụng ngh, nhng cha n mc truy cu trỏch nhim hỡnh s theo quy nh phi b x pht hnh chớnh thỡ b x pht theo quy nh ca Ngh nh ny (Ngh nh 16/2000/NCP ngy 10/5/2000 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc qun lý Nh nc v chuyn giao cụng ngh) Vi phm hnh chớnh lnh vc chuyn giao cụng ngh bao gm: - Cỏc hnh vi vi phm quy nh qun lý nh nc v quyn s hu chuyn giao cụng ngh; vi phm cỏc quy nh qun lý nh nc v chuyn giao cụng ngh lnh vc húa, quc phúng, an ninh quc gia, trt t v an ton xó hi; - Cỏc hnh vi vi phm quy nh qun lý nh nc v: ni dung, hớnh thc, thi hn thc hin hp ng chuyn giao cụng ngh; - Cỏc hnh vi vi phm quy nh qun lý nh nc v: bỏo cỏo quỏ trỡnh thc hin hp ng vi c quan qun lý nh nc, nh mc giỏ toỏn hp ng, phờ duyt, ng ký hp ng chuyn giao cụng ngh, ngha v cung cp thụng tin; - Cỏc hnh vi cn tr hot ng tra, kim tra ca c quan qun lý nh nc cú thm quyn; Footer Page 19 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 19 Header Page 20 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ - Cỏc hnh vi vi phm cỏc quy nh qun lý nh nc v hot ng dch v t chuyn giao cụng ngh 2.13 Khiu kin QHC, HVHC qun lý Nh nc v u t 2.14 Khiu kin QHC, HVHC qun lý Nh nc ca c quan hi quan, cụng chc hi quan (Ngh nh 138/2004/N-CP ngy 17/6/2004 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc hi quan) Cỏ nhõn, c quan, t chc cú hnh vi c ý hoc vụ ý vi phm cỏc quy nh phỏp lut v qun lý nh nc lnh vc hi quan m khụng phi l ti phm v theo quy nh ca Ngh nh ny phi b x pht hnh chớnh Vi phm hnh chớnh lnh vc hi quan: - Vi phm cỏc quy nh v th tc hi quan; - Vi phm cỏc quy nh v kim tra, giỏm sỏt, kim soỏt hi quan; - Vi phm cỏc quy nh v xut khu, nhp khu, quỏ cnh hng húa, hnh lý, ngoi hi, vng, tin Vit Nam, ỏ quý, c vt, húa phm, bu phm, vt dng trờn phng tin ti xut cnh, nhp cnh, quỏ cnh v cỏc ti sn khỏc; vi phm cỏc quy nh v xut cnh, nhp cnh, quỏ cnh phng tin ti 2.15 Khiu kin QHC, HVHC v qun lý h tch (Ngh nh 158/2005/NCP ngy 27/12/2005 v ng ký v qun lý h tch) H tch l nhng s kin c bn xỏc nh tỡnh trng nhõn thõn ca mt ngi t sinh n cht Qun lý h tch l nhim v quan trng, thng xuyờn ca chớnh quyn cỏc cp, nhm theo di thc trng v bin ng v h tch, trờn c s ú bo h cỏc quyn li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn v gia ỡnh, ng thi gúp phn xõy dng cỏc chớnh sỏch v kinh t, xó hi, an ninh quc phũng v dõn s, k hoch húa gia ỡnh Cỏ nhõn, t chc cú quyn khiu ni vi c quan nh nc cú thm quyn v nhng QHC ca c quan ng ký v qun lý h tch hoc HVHC ng ký v qun lý h tch ca cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc h tch cú cn c cho rng quyt nh, hnh vi ú l trỏi phỏp lut, xõm phm quyn, li ớch149 hp phỏp ca mỡnh Footer Page 20 of Nguyn Minh Tõm Trang : 20 Header Page 21 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ 2.16 Khiu kin QHC, HVHC i vi vic t chi cụng chng, chng thc (Lut cụng chng 2007 v Ngh nh 75/2000/N-CP ngy 08/12/2000 v cụng chng, chng thc) Chng thc l vic y ban nhõn dõn cp huyn, cp xó xỏc nhn y giy t, hp dng, giao dch v ch ký ca cỏ nhõn cỏc giy t phc v cho vic thc hin cỏc giao dch ca h (Ngh nh 75/200/N-CP) Cụng chng l vic cụng chng viờn chng nhn tớnh xỏc thc, tớnh hp phỏp ca hp ng, giao dch khỏc (sau õy gi l hp ng, giao dch) bng bn m theo quy nh ca phỏp lut phi cụng chng hoc cỏ nhõn, t chc t nguyn yờu cu cụng chng (Lut cụng chng nm 2007) Khi b t chi cụng chng, chng thc khụng ỳng quy nh ca phỏp lut lm nh hng n quyn, li ớch ca mỡnh thỡ ngi yờu cu cụng chng, chng thc cú quyn kin tũa ỏn nu khụng ng ý vi gii quyt khiu ni ln u ca cỏc c quan cú thm quyn 2.17 Khiu kin QHC, HVHC v qun lý t trng hp giao t, cho thuờ t, thu hi t, trng dng t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t; bi thng, h tr, gii phúng mt bng, tỏi nh c; cp hoc thu hi giy chng nhn quyn s dng t; gia hn thi hn s dng t Quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh lnh vc qun lý t m cỏc ng s cú quyn kin To ỏn gii quyt v ỏn hnh chớnh bao gm cỏc quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh quy nh ti khon v khon iu ca PLTTGQCVAHC trng hp giao t, cho thuờ t, thu hi t, trng dng t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t; bi thng, h tr, gii phúng mt bng, tỏi nh c; cp hoc thu hi giy chng nhn quyn s dng t; gia hn thi hn s dng t i vi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh v qun lý t vic gii quyt tranh chp t thỡ mi trng hp u khụng phi l i tng kin v ỏn hnh chớnh 2.18 Khiu kin v danh sỏch c tri bu c i biu Quc hi, danh sỏch c tri bu c i biu Hi ng nhõn dõn ( Lut bu c i biu Quc hi, Lut bu c Hi ng nhõn dõn nm 2003) Footer Page 21 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 21 Header Page 22 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ Khi kim tra danh sỏch c tri nu thy cú sai sút thỡ thi hn hai mi lm ngy k t ngy niờm yt, mi ngi cú quyn khiu ni bng ming hoc bng bn vi c quan lp danh sỏch c tri C quan lp danh sỏch c tri phi ghi vo s nhng khiu ni ú Trong thi hn nm ngy k t ngy nhn c khiu ni, c quan lp danh sỏch c tri phi gii quyt v thụng bỏo cho ngi khiu ni bit kt qu gii quyt Nu ngi khiu ni khụng ng ý v cỏch gii quyt ú thỡ cú quyn khiu ni lờn tũa ỏn nhõn dõn cp huyn Trong thi hn nm ngy k t ngy nhn c khiu ni, To ỏn nhõn dõn phi gii quyt xong Quyt nh ca To ỏn nhõn dõn l quyt nh cui cựng 2.19 Khiu kin quyt nh k lut buc thụi vic cỏn b, cụng chc gi chc v t V trng v tng ng tr xung Theo iu 13 PLTTGQCVAHC nm 2006 thỡ Tũa ỏn ch cú thm quyn gii quyt khiu kin quyt nh k lut buc thụi vic cỏn b, cụng chc ch cú mt ngi va kin v ỏn hnh chớnh ti To ỏn va khiu ni n ngi cú thm quyn gii quyt khiu ni ln hai m khụng c gii quyt hoc c gii quyt ln u, nhng ngi khiu ni khụng ng ý 2.20 Khiu kin quyt nh ca Ch tch u ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc trung ng gii quyt khiu ni i vi quyt nh ca Ban ch nhim, hi ng khen thng, k lut ca on lut s 2.21 Khiu kin quyt nh gii quyt khiu ni v quyt nh x lý v vic Trng hp khụng nht trớ vi quyt nh gii quyt khiu ni v quyt nh x lý v vic cnh tranh, cỏc bờn liờn quan cú quyn kin v ỏn hnh chớnh i vi mt phn hoc ton b ni dung ca quyt nh gii quyt khiu ni To ỏn nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cú thm quyn Trng hp Tũa ỏn th lý n kin quyt nh gii quyt khiu ni v quyt nh x lý v vic cnh tranh theo quy nh ca phỏp lut, B trng B Thng mi, Ch tch Hi ng cnh tranh cú trỏch nhim ch o chuyn h s v vic cnh tranh n Tũa ỏn thi hn mi ngy lm vic, k t ngy nhn c yờu cu ca Tũa ỏn 2.22 Cỏc khiu kin khỏc theo phỏp lut Vit Nam hoc iu c Quc t m Vit Nam l thnh viờn Footer Page 22 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 22 Header Page 23 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ Quy nh ti khon 22 iu 11 ca Phỏp lnh cn c hiu l ngoi cỏc khiu kin quy nh ti cỏc khon t khon n khon 21 iu 11 ca PLTTGQCVAHC, nu mt bn quy phm phỏp lut hoc iu c quc t m nc Cng Hũa Xó Hi Ch Ngha Vit Nam l thnh viờn cú quy nh vic kin To ỏn gii quyt theo quy nh ca phỏp lut v th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh i vi loi khiu kin quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh no ú, thỡ khiu kin i vi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh ú l thuc thm quyn gii quyt ca To ỏn theo th tc chung Khi cú khiu kin quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh m khụng thuc mt cỏc trng hp quy nh ti cỏc khon t khon n khon 21 iu 11 ca Phỏp lnh, thỡ Tũa ỏn cn kim tra xem ó cú bn quy phm phỏp lut hoc iu c quc t m nc Cng Hũa Xó Hi Ch Ngha Vit Nam l thnh viờn no v lnh vc ú quy nh quyn kin quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh ú theo quy nh ca phỏp lut v th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh hay khụng Trng hp cú bn quy phm phỏp lut hoc iu c quc t m nc Cng Hũa Xó Hi Ch Ngha Vit Nam l thnh viờn quy nh, thỡ Tũa ỏn cn c vo khon 22 iu 11 ca Phỏp lnh v quy nh tng ng ca bn quy phm phỏp lut hoc iu c quc t ú th lý gii quyt v ỏn hnh chớnh theo th tc chung; nu cha cú bn quy phm phỏp lut hoc iu c quc t no quy nh thỡ Tũa ỏn cn c vo khon iu 31 ca PLTTGQCVAHC tr li n kin cho ngi kin Footer Page 23 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 23 Header Page 24 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ CHNG III MT S VNG MC V GII PHP NNG CAO HIU QU XẫT X CC V N HNH CHNH CA TO HNH CHNH I/ Mt s vng mc v gii phỏp: Thi gian qua, To hnh chớnh cỏc cp ó lm tt cụng tỏc th lý v a xột x l cỏc To ỏn ó tớch cc xỏc minh, thu thp chng c v a v ỏn xột x ỳng thi hn v ỳng phỏp lut quy nh v m bo cht lng xột x, thụng qua ú bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, c quan, t chc, ng thi gúp phn nõng cao hiu lc qun lý Nh nc Vic m rng thm quyn ca To ỏn vic gii quyt cỏc khiu kin hnh chớnh v vic To ỏn nhõn dõn ti cao ban hnh Ngh quyt s 04/2006/N-HTP ngy 04/8/2006 hng dn thi hnh mt s quy nh ca PLTTGQCVAHC nm 2006 cng ó gúp phn nõng cao hiu qu, cht lng cụng tỏc gii quyt, xột x cỏc VAHC ca cỏc To ỏn Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh qu t c thỡ cỏc Tũa ỏn cng gp mt s vng mc quỏ trỡnh gii quyt cỏc VAHC Sau õy l nhng vng mc thng gp quỏ trỡnh gii quyt cỏc VAHC v cỏch gii quyt cỏc vng mc ny Vng mc vic xỏc nh thi hiu khiu ni v kin i vi mt s trng hp thuc lnh vc qun lý t Trờn thc t, quyt nh giao t, cp giy chng nhn quyn s dng t, y Ban Nhõn Dõn (UBND) cp huyn cũn quyt nh luụn vic thu Footer Page 24 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 24 Header Page 25 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ tin s dng t Do vy, xy cỏc trng hp sau: - ng s khiu ni v kin hoc ch i vi vic giao t (cp giy chng nhn quyn s dng t) hoc ch i vi vic thu tin s dng t - ng s khiu ni v kin i vi c hai ni dung giao t (cp giy chng nhn quyn s dng t) v thu tin s dng t Vic xỏc nh thi hiu khiu ni v kin cỏc trng hp trờn, cú quan im gii quyt khỏc nhau: - Quan im th nht:Nu ch kin v vic giao t hoc ch i vi vic thu tin s dng t thỡ khiu kin i vi loi vic no ỏp dng thi hiu khiu ni v kin, thm quyn th lý gii quyt i vi loi vic ú - Quan im th hai: Dự khiu kin i vi ni dung no ca quyt nh cng u c coi l khiu kin quyt nh hnh chớnh v qun lý t Do vy, phi ỏp dng thi hiu khiu ni v kin, thm quyn th lý gii quyt theo quy nh ti khon iu 138 Lut t ai; khon iu 2, khon 17 iu 11 v im c khon iu 30 Phỏp lnh PLTTGQCVAHC (Thi hiu khiu ni l 30 ngy, thi hiu kin l 45 ngy) Qua 02 quan im trờn, Tũa hnh chớnh nht trớ vi quan im th nht, vỡ quy nh v thi hiu khiu ni v kin, thm quyn th lý gii quyt i vi hai loi vic trờn l khỏc + i vi vic giao t (cp giy chng nhn quyn s dng t) c quy nh ti khon iu 138 Lut t ai; khon iu 2, khon 17 iu 11 v im c khon iu 30 ca Phỏp lnh PLTTGQCVAHC thỡ thi hiu khiu ni l 30 ngy, thi hiu kin l 45 ngy + i vi vic thu tin s dng t thỡ cn c vo quy nh ti iu 30 Lut khiu ni, t cỏo; im a v b khon iu 2, khon 17 iu 11 v im a khon iu 30 ca Phỏp lnh PLTTGQCVAHC Do vy, trng hp ny, thi hiu khiu ni l 90 ngy, thi hiu kin l 30 ngy Vng mc vic xỏc nh thm quyn ca Tũa ỏn Ti mt s quyt nh gii quyt tranh chp t, quyt nh gii quyt khiu ni i vi quyt nh gii quyt tranh chp t ca UBND, thỡ ngoi ni dung gii quyt tranh chp t ai, gii quyt khiu ni cũn cú ni dung thu Footer Page 25 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 25 Header Page 26 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ hi t ca mt bờn ng s Ngi b thu hi t ó khiu ni v ó nhn c quyt nh gii quyt khiu ni, h ó cú n kin v ỏn hnh chớnh ti Tũa ỏn Trng hp ny li cú hai quan im vic xỏc nh thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn: - Quan im th nht: Dự kin vi ni dung no ca quyt nh, nhng u l cỏc khiu kin i vi quyt nh gii quyt tranh chp t theo hng dn ti tiu mc 7.3, mc Ngh quyt s 04/2006/NQ-HTP ngy 04/8/2006 ca Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn tụi cao: i vi quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh v qun lý t vic gii quyt tranh chp t thỡ mi trng hp u khụng phi l i tng kin v ỏn hnh chớnh - Quan im th 2:Nu vic khiu ni v kin ỳng th tc quy nh ca phỏp lut i vi ni dung thu hi t thỡ thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn bng v ỏn hnh chớnh theo quy nh ti khon 17 iu 11 PLTTGQCVAHC nm 2006 i vi phn quyt nh cú ni dung gii quyt tranh chp t thỡ khụng thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn bng v ỏn hnh chớnh Do i tng kin cú hai ni dung gm vic gii quyt tranh chp t v ni dung thu hi t Khi gii quyt, Tũa ỏn ch xem xột tớnh hp phỏp ca phn quyt nh hnh chớnh b khiu kin thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn 3/ Vng mc vic xỏc nh thm quyn v vic cp, thu hi giy phộp v xõy dng c bn, sn xut, kinh doanh; giy CN.KKD; giy chng nhn quyn s dng t quy nh ti khon 6, khon 17 iu 11 ca PLTTGQCVAHC Trng hp cỏc t chc, cỏ nhõn ó lm th tc gi n cỏc c quan nh nc cú thm quyn xin c cp giy phộp v xõy dng c bn, sn xut, kinh doanh; giy chng nhn ng ký kinh doanh hoc giy chng nhõn quyn s dng t, nhng cỏc c quan ny khụng cp hoc t chi cp vỡ nhiu lý khỏc Cỏc t chc, cỏ nhõn ny ó thc hin vic khiu ni v kin v ỏn hnh chớnh ti Tũa ỏn Mt s Tũa ỏn ó cn c vo quy nh ti khon 6, Footer Page 26 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 26 Header Page 27 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ khon 17 iu 11 ca phỏp lnh ó th lý v gii quyt v ỏn Trong trng hp ny li cú im gii quyt: - Quan im th nht: Cỏc khiu kin trờn thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn bng v ỏn hnh chớnh, vỡ trng hp cp bao gm c hnh vi trc ú l khụng cp hoc t chi cp - Quan im th hai: Cỏc khiu kin trờn khụng thuc thm quyn gii quyt ca Túa ỏn bng v ỏn hnh chớnh, vỡ trng hp cp c tớnh t thi im bt u cp Cn c khon 6, khon 17 iu 11 ca phỏp lnh, thỡ ch cỏc khiu kin quyt nh hnh chớnh, hnh vi hnh chớnh cỏc trng hp cp hoc thu hi giy phộp v xõy dng c bn, sn xut, kinh doanh; giy chng nhn ng ký kinh doanh; giy chng nhn quyn s dng t mi thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn bng v ỏn hnh chớnh Cỏc trng hp khụng cp hoc t chi cp trờn khụng thuc thm quyn gii quyt ca Tũa ỏn bng v ỏn hnh chớnh Vng mc vic xỏc nh thm quyn v vic i vi cỏc QHC, HVHC c quy nh ti iu 11 PLTTGQCVAHC Theo khon 22 iu 11 PLTTGQCVAHC: Cỏc khiu kin khỏc theo phỏp lut Vit Nam hoc iu c Quc t m Vit Nam l thnh viờn Vi quy nh ny chỳng ta cn phi hiu õy l iu khon d phũng (i vi cỏc v ỏn thuc thm quyn v vic c quy nh t khon n khon 21 PLTTGQCVAHC), ú cú mt bn no quy nh ngi b kin cú quyn yờu cu To ỏn gii quyt theo quy nh ca phỏp lut v th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh vi loi khiu kin QHC, HVHC no ú, thỡ khiu kin ú thuc quyn gii quyt ca To ỏn bng v ỏn hnh chớnh Nh vy, To ỏn ch cú thm quyn gii quyt v ỏn hnh chớnh ngi khiu ni kin v ỏn hnh chớnh ti To ỏn II/ Mt s kin ngh v gii phỏp thi gian ti: - Vit Nam gia nhp WTO ó mang li nhiu thun li cụng cuc i mi t nc, bờn cnh cng gp phi nhng bt cp quỏ trỡnh qun lý nh s gia nhp rng rói ca cỏc doanh nghip, cỏ nhõn, t chc nc ngoi Quỏ trỡnh hi nhp s phỏt sinh nhiu mõu thun khụng th trỏnh gia cỏc Footer Page 27 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 27 Header Page 28 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ cỏ nhõn, t chc nc ngoi vi cỏc c quan qun lý ti Vit Nam Tuy nhiờn, quỏ trỡnh gii quyt cỏc v vic liờn quan n yu t nc ngoi, nhiu Tũa ỏn ti a phng cũn lỳng tỳng vic xỏc nh thm quyn gii quyt cỏc khiu kin trờn cha cú bn hng dn c th Phi chng, bờn cnh vic bo v quyn khiu ni, t cỏo ca cụng dõn Vit Nam, Nh nc cng nờn cú nhng bn hay iu lut c th ngoi cỏc iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn bo v quyn kin cho cỏc cụng dõn, doanh nghip nc ngoi vo Vit Nam nõng cao tinh thn hp tỏc quc t - Hin nay, khiu kin qun lý t ang l mt nan gii m hu ht cỏc To ỏn gp phi Cụng dõn khiu ni liờn quan n lnh vc qun lý t ai, c kin ti Tũa ỏn bt buc phi cú quyt nh gii quyt khiu ni ln u ca C quan ban hnh quyt nh c th nh: + Khi ngi dõn khiu ni n UBND huyn vic thu hi hoc cp giy chng nhõn quyn s dng t thỡ õy l khiu ni ln u v Quyt nh gii quyt khiu ni trờn l gii quyt khiu ni ln u Nu cha tho ỏng ngi dõn cú th la chn hai ng mt l tip tc khiu ni n UBND tnh, hai l kin hnh chớnh bng ng To ỏn Khi ngi dõn la chn khiu ni n UBND tnh, sau gii quyt khiu ni ln hai m ngi dõn khụng ng ý, UBND tnh li hng dn kin To ỏn Nh vy, vic hng dn sai lch trờn lm cho ngi dõn c kin To, To khụng thuc thm quyn nờn khụng gii quyt, c nh vy lm cho ngi dõn mt lũng tin vo Tũa ỏn, cng nh c quan nh nc cú thm quyn T thc trng ny, thit ngh Nh nc ta nờn cú bn hng dn thng nht cỏc quy nh ca phỏp lut v vic xỏc nh iu kin kin gia PLTTGQCVAHC vi Lut khiu ni, t cỏo; Lut t nm 2003 v Ngh nh 181/2004/CP ngy 28/10/2004 ca Chớnh ph v thi hnh Lut t nm 2003; ng thi t chc cỏc lp hun chuyờn ngnh cho cỏc ng cỏn b lm cụng tỏc tip nhn, gii quyt khiu ni, t cỏo ti cỏc a phng nhm nõng cao trỡnh phỏp lõt v chuyờn mụn nghip v - Do trỡnh nhn thc v hiu bit phỏp lut ca mt b phn ngi dõn cũn thp nht l ngi dõn cỏc vựng sõu, vựng xa khụng cú iu kin tỡm hiu Phỏp lat nờn gp phi mt s vng mc h khụng bit tỡm n c quan no cng nh kin õu bo v quyn li ca mỡnh Do vy, nhm bo Footer Page 28 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 28 Header Page 29 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ v quyn v li ớch chớnh ỏng cho nhõn dõn thỡ lónh o To ỏn cỏc cp cn tham mu, phi hp thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc Phỏp lut sõu rng n mi tng lp nhõn dõn, ng thi t chc tip dõn hng dn v gii ỏp cỏc thc mc ca ngi dõn hoc tip nhn th lý cỏc v vic tranh chp phỏt sinh nhõn dõn Trong tỡnh hỡnh hin nay, cựng vi s phỏt trin kinh t s kộo theo nhiu tranh chp phỏt sinh m To hnh chớnh phi th lý gii quyt Tuy nhiờn, thc t hin To ỏn cỏc cp ti cỏc a phng biờn ch cỏn b cũn thiu so vi yờu cu nhim v t nờn cựng lỳc mt cỏn b phi th lý nhiu v ỏn hoc ti mt s a phng, mt s cỏn b l hp ng cha qua o to chuyờn mụn nghip v T ú, hiu qu gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh cha cao, t l xột x khụng t theo yờu cu hoc mt s v ỏn gii quyt cũn kộp di so vi thi gian quy nh Do ú, lónh o To ỏn cỏc cp, cỏc a phng cn quan tõm hn na n cụng tỏc tuyn dng, o to cỏm b m bo s lng, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v cn thit v t bit l cú phm cht o c tt ỏp ng c nhim v t tỡnh hỡnh mi to c lũng tin nhõn dõn Ngoi ra, Ngi dõn khụng nm rừ cng nh dng quyn khiu ni ca mỡnh, cũn mang nng t tng, dõn kin quan khụng th thng Bờn cnh ú, cỏc c quan cú thm quyn cng cha th nhn cỏc khú khn, vng mc cng nh nhng thiu sút cụng vic ca mỡnh Cho nờn, chỳng ta cn t chc nhng phiờn to hnh chớnh lu ng ngi dõn cú dp tip xỳc hiu bit thờm nhng kin thc v phỏp lut bo v quyn li ca mỡnh, cỏc c quan cú thm quyn cú th nhỡn li cỏc quyt nh, cỏc bn phỏp lut mỡnh ban hnh ỳng hay sai, cú phự hp hay khụng m cú bin phỏp khc phc sa cha nhanh chúng kp thi, em li s cụng bng cho ngi dõn Footer Page 29 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 29 Header Page 30 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ Mc lc: Chng I: Khỏi quỏt v To hnh chớnh - C quan Ti phỏn Vit Nam - Khi nim Ti phỏn hnh chớnh - To hnh chớnh - C quan Ti phỏn hnh chớnh Vit Nam - i tng xột x ca To hnh chớnh - Quyt nh hnh chớnh - Hnh vi hnh chớnh - Quyt nh k lut buc thụi vic i vi cỏn b, cụng chc Chng II: Thm quyn ca Tũa hnh chớnh - C s xỏc nh thm quyn ca To hnh chớnh - Thm quyn ca Tũa hnh chớnh Chng III: Mt s vng mc v gii phỏp nõng cao hiu qu xột x cỏc v ỏn hnh chớnh ca Tũa hnh chớnh 1/ Cỏc vng mc v gii phỏp - Xỏc nh t cỏch ngi b kin - Trng hp quyt nh gii quyt khiu ni ln hai cú ni dung mi so vi QHC ln u Footer Page 30 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 30 Header Page 31 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ - Vng mc vic xỏc nh thm quyn v vic i vi cỏc QHC, HVHC c quy nh ti iu 11 PLTTGQCVAHC (c sa i, b sung nm 2006) 2/ Mt s kin ngh v gii phỏp thi gian ti Ti liu tham kho: Phỏp lnh x lý vi phm hnh chớnh nm 2002 v Phỏp lnh x lý vi phm hnh chớnh sa i b sung nm 2008 Phỏp lnh th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh nm 2006 Lut bu c Hi ng nhõn dõn nm 2003 Lut s hu trớ tu Lut cụng chng 2007 Ngh nh s 06/2001/N-CP ngy 24 thỏng 10 nm 1996 ca Chớnh ph quy nh chi tit v s hu cụng nghip Ngh nh 16/2000/N CP ngy 10/5/2000 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc qun lý Nh nc v chuyn giao cụng ngh Ngh nh 175/2000/N CP ngy 08/12/2000 v cụng chng, chng thc Ngh nh 106/2003/N CP ngy 23/9/2003 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc phớ, l phớ Ngh nh 142/2003/N CP ngy 24/11/2003 quy nh v vic ỏp dng bin phỏp x lý vi phm hnh chớnh a vo trng giỏo dng Ngh nh 163/2003/N CP ngy 19/12/2003 quy nh chi tit thi hnh bin phỏp giỏo dc ti xó, phng, th trn Ngh nh 138/2004/N CP ngy 17/6/2004 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc hi quan Ngh nh 100/2004/N CP ngy 25/02/2004 quy nh v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc thu Ngh nh 198/2004/N CP ngy 03/12/2004 v thu tin s dng t Footer Page 31 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 31 Header Page 32 Tiu of 149.Lun Cui Khoỏ Ngh nh 175/2004/N CP ngy 10/10/2004 v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc thng mi Ngh nh 158/2005/N CP ngy 27/12/2005 v ng ký v qun lý h tch Ngh nh 120/2005/N CP ngy 30/9/2005 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc cnh tranh Ngh nh 35/2005 v ỏp dng bin phỏp cng ch, thi hnh quyt nh x pht vi phm hnh chớnh Ngh quyt ca Hi ng thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao s: 03/2003/NQHTP ngy 18/4/2003 Hng dn thi hnh mt s quy nh ca Phỏp lnh th tc gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh Giỏo trỡnh T tng hnh chớnh Giỏo trỡnh Lut hnh chớnh Giỏo trỡnh k nng gii quyt cỏc v ỏn hnh chớnh Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2007 ca ngnh To ỏn nhõn dõn ti cao Footer Page 32 of 149 Nguyn Minh Tõm Trang : 32 ... õy l hành vi hành c thc hin di dng khụng hnh ng Ba l v phm vi Cng nh định hành chính, hành vi hành khụng phi lỳc no cng thuc thm quyn gii quyt ca Toà hành chính, m bo cho vic xỏc nh c mt hành. .. phạm vi thực quyền lực nhà n-ớc Toà án việc giải tranh chấp hành bên công dân, tổ chức bên quan công quyền, theo thủ tục tố tụng hành nhằm bảo đảm bảo vệ lợi ích Nhà n-ớc, xã hội, quyền lợi ích... Mt hành vi hành c xem l i tng xột x ca Toà hành thỡ hnh vi ú phi l hnh vi cụng v c thc hin di dng hnh ng hoc khụng hnh ng ca c quan hnh chớnh nh nc, cỏn b, cụng chc b kin ti Toà hành Hành vi hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính, Tiểu luận Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính, Tiểu luận Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay