TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

23 20 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:41

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau nội dung quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh Người cho rằng: “Đoàn viên niên ta nói chung tốt, việc hăng hái xung phong Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”[1] Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta suốt trình lãnh đạo cách mạng quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng hệ trẻ Đặc biệt giai đoạn cách mạng nay, chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau vấn đề quan trọng có ý nghĩa chiến lược, nhằm đào tạo, bồi dưỡng hệ trẻ đáp ứng với yêu cầu nghiệp xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội nước ta I CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Cơ sở lý luận a Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc chăm lo bồi dưỡng hệ tương lai Lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam lịch sử kế tục liên tiếp hệ Thế hệ trước đấu tranh lao động cho hệ sau, hệ sau kế thừa, phát huy nghiệp hệ trước, làm cho đất nước phát triển không ngừng Ông cha ta có câu: “Con cha nhà có phúc”, để nói mối quan hệ hệ, trực tiếp hai hệ liền kề, từ tiến hành bồi dưỡng, giáo dục bàn giao hệ cách tốt Trong chiều dài lịch sử , ông cha ta coi trọng giáo dục: Lòng yêu nước, yêu lao động, tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, tư tưởng nhân văn, nhân đạo cho hệ tương lai Đặc biệt, triều đại phong kiến Việt Nam quan tâm đến việc học tập hệ trẻ Chính vậy, hiếu học trở thành truyền thống tốt đẹp dân tộc Năm 1245, triều Trần, lần lịch sử văn hoá học thuật dân tộc, đặt danh hiệu tam khôi, nghĩa ba học vị cao nhất: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, dành cho người suất sắc kỳ thi đình Ba người năm đó, đạt danh hiệu người trẻ tuổi Để hình thành tư tưởng bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh tiếp thu truyền thống tốt đẹp dân tộc Người khẳng định: “Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo” Dân ta trọng đạo làm người mà tôn sư coi trọng giáo dục Học với mục đích trở thành người, trở thành tài, với phương châm truyền thống “tiên học lễ, hậu học văn” “cần khổ học” b Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại bồi dưỡng hệ tương lai Hồ Chí Minh sinh gia đình hiếu học, nên trình buôn ba tìm đường cứu nước, Người không ngừng làm giàu trí tuệ mình, tiếp thu tinh hoa văn hoá phương Đông, phương Tây giáo dục bồi dưỡng hệ trẻ Giá trị văn hoá phương Đông bồi dưỡng hệ trẻ, ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Người tiếp thu tri thức giáo dục phương Đông từ nhỏ không ngừng bù đắp tri thức cho Đó tư tưởng giáo dục mang tính chất tiến Nho giáo như: Dạy người sống liêm khiết, sẵn sàng sả thân nghiệp lớn, say mê học tập, lấy giáo dục tự rèn luyện yếu tố để trưởng thành, phát triển xã hội Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển tư tưởng “trồng người” Quản Trọng, nói chuyện với cán giáo dục ngày 13.09.1958, Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” [2] Tiếp thu tư tưởng tiến bộ, hạt nhân hợp lý giáo dục phương Đông, nên sau khắp giới nước, Người thường nhắc lại câu nói Khổng Tử: “Học chán, dạy mỏi”[3] Hồ Chí Minh tiếp thu văn minh giáo dục Phương Tây, với tư tưởng tiến như: Đề cao tự do, bình đẳng, bác ái, khẳng định giá trị cao quý người, coi trọng việc giáo dục đào tạo Khi tiếp thu giáo dục Phương Tây, Người mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng học hành, lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh tiếp thu có chọn lọc yếu tố tích cực, tư tưởng tiến tinh hoa văn hoá phương Đông phương Tây, đồng thời Người đấu tranh loại bỏ mặt hạn chế nó, để hình thành tư tưởng bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Cũng lẽ đó, Người khẳng định: “chỉ có người cách mạng chân thu hái hiểu biết quý báu thời đại trước để lại”[4] c Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin giáo dục bồi dưỡng hệ tương lai Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh tiếp thu vận dụng sáng tạo quan điểm nhà kinh điển việc giáo dục, bồi dưỡng hệ trẻ cách mạng vô sản Chủ nghĩa Mác - Lênin yếu tố định chất nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Theo Mác, thắng lợi đấu tranh thúc đẩy phát triển xã hội loài người thời đại mới, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bồi dưỡng giáo dục hệ công nhân lớn Mác cho rằng: Bộ phận giác ngộ giai cấp công nhân nhận thức rõ ràng tương lai họ tương lai loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục hệ công nhân lớn Còn Ăngghen bàn vai trò niên ra: Chúng ta Đảng tương lai, mà tương lai thuộc niên Trên sở tư tưởng Mác - Ăngghen, Lênin khẳng định vai trò hệ trẻ cách mạng vô sản yêu cầu đồng chí Bônxêvích: Không nên cho niên tổ chức xã hội thông thường mà phải coi họ người trực tiếp giúp sức cho Đảng Lênin đặc biệt quan tâm tới việc bồi dưỡng, giáo dục hệ niên, Người nói: Thế hệ trẻ không học không trở thành người cộng sản Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin việc bồi dưỡng hệ trẻ vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam Người gắn trách nhiệm hệ trẻ với nhiệm vụ dân tộc, nhiệm vụ cách mạng Trên sở Người khẳng định: “Muốn thức tỉnh dân tộc trước hết phải thức tỉnh niên” “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có người xã hội chủ nghĩa”[5] Cơ sở thực tiễn a Từ thực tiễn hệ trẻ Việt Nam chịu hậu sách thực dân Sau đặt xong ách đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp thi hành sách “ngu dân” để dễ bề cai trị, niên, hệ tương lai đất nước Chúng đầu độc niên rượu, thuốc phiện, lối sống thực dụng, thực “nhà tù nhiều trường học” Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925), Hồ Chí Minh tố cáo: “Để đánh lừa dư luận bên Pháp bóc lột dân xứ cách êm thấm, bọn cá mập văn minh không ngừng đầu độc nhân dân An Nam rượu thuốc phiện, mà thi hành sách ngu dân triệt để”[6] Hồ Chí Minh lên án cách gay gắt kiểu giáo dục thực dân phong kiến, thực thứ giáo dục nhồi sọ, làm ảnh hưởng đến phát triển hệ trẻ Việt Nam Người nói: “Trong mươi năm nô lệ, đế quốc phong kiến dùng thứ giáo dục nô lệ để nhồi sọ niên ta, làm cho niên ta hư hỏng” [7] Vì vậy, Người chủ trương cách mạng thành công tẩy việc giáo dục mang tính chất kinh viện, giáo điều, học lấy bằng, lấy cấp, loại bỏ thứ giáo dục xa rời thực tiễn, xa rời sống lao động đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân Việt Nam Người cho rằng, phải xây dựng giáo dục mới, “một giáo dục hoàn toàn Việt Nam” Hồ Chí Minh nói: “Trước hết phải sức tẩy ảnh hưởng giáo dục nô dịch thực dân sót lại, như: thái độ thờ xã hội, xa đời sống lao động đấu tranh nhân dân, học lấy cấp, dạy theo lối nhồi sọ”[8] b Thực tiễn việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Hồ Chí Minh Thực tiễn suốt trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh coi trọng thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng hệ trẻ Việt Nam Người nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp niên, vai trò họ vận mệnh đất nước Người dùng lời lẽ tha thiết để kêu gọi niên: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại, Người bị chết đám niên già người không sớm hồi sinh”[9] Không dừng lại nói, viết, mà Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục bồi dưỡng hệ trẻ Việt Nam Năm 1925, để chuẩn bị cho đời Đảng, Người bắt tay vào việc giác ngộ, tập hợp niên yêu nước tổ chức: “Hội Việt Nam cách mạng niên”, đào tạo cán trẻ làm nòng cốt cho cách mạng Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám thành công, mở thời kỳ lịch sử dân tộc, sở đánh giá đắn tin tưởng vào hệ trẻ giai đoạn cách mạng mới, Hồ Chí Minh nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ mùa xuân xã hội: Các cháu phải xung phong thực hành đời sống để trở thành công dân mới, xứng đáng với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”[10] Trong kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào sức mạnh niên nghiệp giải phóng dân tộc Người cho rằng, xây dựng giáo dục phải gắn với nhiệm vụ đất nước, gắn liền với nhiệm vụ kháng chiến giành độc lập dân tộc Người nói: “Chúng ta cần phải có giáo dục kháng chiến kiến quốc”[11] “phải đào tạo cán giúp đỡ cán cũ theo tôn kháng chiến kiến quốc”[12] Khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phạm vi nước, Hồ Chí Minh lại khẳng định vai trò hệ trẻ, quan tâm hết nghiệp đào tạo, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Người khẳng định: “Trong hoàn cảnh nước có chiến tranh, nghiệp giáo dục phát triển nhanh, mạnh hết”[13] Đối với nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho hệ trẻ Việt Nam lực lượng xung kích, định phát triển mặt trận kinh tế, văn hoá xã hội bảo vệ Tổ quốc Người nói : “Thanh niên người xung phong công phát triển kinh tế, văn hoá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”[14] Như vậy, giai đoạn lịch sử, nhiệm vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Thực tiễn quan tâm Người góp phần làm cho hệ trẻ Việt Nam khẳng định vai trò định đến phát triển tại, tương lai dân tộc II NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Hồ Chí Minh xác định vị trí vai trò, mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau a Vai trò việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Hồ Chí Minh viết: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết” [15] Hai cụm từ “rất quan trọng” “rất cần thiết” đặt liền nhau, với ý nghĩa nhau, để khẳng định vai trò to lớn việc chăm lo bồi dưỡng hệ trẻ cho nghiệp cách mạng Đảng, trình phát triển dân tộc Sở dĩ xác định vậy, theo Người bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, tức chăm lo đến tương lai dân tộc Nước nhà thịnh hay suy, dân tộc có trường tồn phát triển hay không, phụ thuộc vào hệ trẻ, việc bồi dưỡng giáo dục họ Hồ Chí Minh khẳng định: “thanh niên người chủ tương lai nước nhà Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên”[16] Từ quan niệm đắn trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội, hệ trước, gia đình, phải nhận thức sâu sắc vai trò tầm quan trọng việc chăm lo bồi dưỡng hệ trẻ Mọi người phải làm hết trách nhiệm công việc “quan trọng” lâu dài Đồng thời, Người nhiệm vụ hệ trẻ noi gương hệ trước, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, để đáp ứng với yêu cầu cách mạng, mà phải vượt lên hệ trước mong muốn Người nói: “Thanh niên muốn làm chủ cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó”[17] b Mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Chủ tịch Hồ Chí Minh mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, đào tạo cán cho Đảng, đào tạo chủ nhân tương lai đất nước Như vậy, giáo dục cách mạng đào tạo hệ trẻ trở thành công dân có ích cho nước nhà, giáo dục nhằm phát triển đầy đủ lực sẵn có em, để em trở thành người phát triển toàn diện tương lai Hồ Chí Minh cho rằng: “Trường học trường học chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo công dân cán tốt, người chủ tương lai tốt nước nhà” [18] Người khẳng định: “Về mặt, trường học phải hẳn trường học Thực dân Phong kiến”[19] Theo Hồ Chí Minh, mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau đào tạo cán bộ, chiến sĩ cách mạng kiên cường, nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Họ luôn xứng đáng với danh hiệu người đầy tớ trung thành, tận tuỵ nhân dân Người rõ: “Các thầy có nhiệm vụ nặng nề vẻ vang đào tạo cán cho dân tộc Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích thật phụng nhân dân”[20] Khái niệm “trồng người” Hồ Chí Minh thể rõ mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, cương lĩnh hành động cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta, đồng thời chân lý tất yếu cách mạng Việt Nam Sự nghiệp “trồng người” nhằm đào tạo chủ nhân tương lai đất nước, công việc khó khăn, lâu dài suốt đời người Để đạt mục đích “trồng người”, phải tiến hành cách cẩn thận công phu, Hồ Chí Minh khái quát: “Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong trắng tựa Sống đời người Gian nan rèn luyện thành công” Nội dung giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng Hồ Chí Minh a Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau cách toàn diện, trọng đạo đức tài Muốn đưa nghiệp cách mạng phát triển, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam, theo Hồ Chí Minh cần phải đào tạo hệ vừa “Hồng” vừa “Chuyên”, làm động lực cho phát triển tất lĩnh vực Đề cập đến tính toàn diện nội dung giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh xác định: “trong việc giáo dục học tập, phải trọng đủ mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động sản xuất”[21] Tính toàn diện bồi dưỡng giáo dục hệ trẻ thể cụ thể nội dung sau: Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, trước hết phải giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng mục đích, lý tưởng sống cho người, cho hệ trẻ Theo Người, niên sống có lý tưởng cao đẹp, có lĩnh trị vững vàng, dù gặp khó khăn gian khổ đến đâu, họ không từ bỏ đường chọn, đường đem lại độc lập tự cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh cho nghiệp Đảng Người dịch câu nói Mạnh Tử để nói phẩm chất người cách mạng mà hệ trẻ cần phấn đấu vươn tới: “Giầu sang không quyến rũ Nghèo khó chẳng chuyển lay Uy vũ không khuất phục” Chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho niên, giúp cho niên tránh sai lầm, có lập trường tư tưởng vững vàng, không thoả mãn kiêu căng thuận lợi, không sợ sệt, nản chí, gặp khó khăn, có nghị lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ giao Để có lý tưởng cách mạng cao đẹp, Hồ Chí Minh cho trước hết phải giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần quật khởi dân tộc Việt Nam, hình thành, phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước giữ nước Ngay lớp huấn luyện cho đội ngũ cán niên thời kỳ tiền khởi nghĩa, Hồ Chí Minh soạn thảo “Sử nước ta”, để giáo dục người “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Lý tưởng cách mạng hệ trẻ biểu việc nắm vững vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, hoàn cảnh, nhiệm vụ cụ thể Hồ Chí Minh nói: “Có học lý luận Mác - Lênin củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết trình độ trị, làm tốt công tác đảng giao phó cho mình” [22] Vì vậy, phải giáo dục cho niên hiểu chất chủ nghĩa Mác - Lênin, làm cho giới quan, nhân sinh quan chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành hệ tư tưởng đạo toàn hoạt động thực tiễn niên Kết hợp chặt chẽ giáo dục truyền thống yêu nước với lý luận tiên phong, hình thành dũng khí cách mạng, tinh thần độc lập sáng tạo cho niên Hồ Chí Minh dặn: “Thanh niên phải chẩn bị làm người chủ nước nhà Muốn phải sức học tập trị, kỹ thuật, văn hoá, trước hết phải rèn luyện chiếm lĩnh tư tưởng chủ nghĩa xã hội”[23] Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho hệ cách mạng đời sau Trong nội dung bồi dưỡng giáo dục hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng Người cho rằng, đạo đức 10 gốc, tảng hệ trẻ, sở có đạo đức cách mạng trí tuệ, tài phát huy cách đầy đủ Năm 1964 Người nói: “dạy học phải biết trọng tài lẫn đức Đức đạo đức cách mạng Đó gốc quan trọng”[24] Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn gian khổ hệ trẻ không lùi bước, trung thành với nghiệp Đảng, có đức tính giản dị khiêm tốt, “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, không kèn cựa, không quan liêu, kiêu ngạo, hủ hoá Những phẩm chất cần trọng giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện cho hệ trẻ giai đoạn cách mạng Nên nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người thấm nhuần đạo đức cách mạng”[25] Nội dung giáo dục đạo đức cách mạng hệ trẻ Hồ Chí Minh đề cập cách toàn diện sâu sắc, nói lên mối quan hệ hệ trẻ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân Người nói: “thanh niên luôn rèn luyện đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng tóm tắt điểm: - Trung thành: trọn đời trung thành với nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp - Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “đâu cần niên có, việc khó có niên làm”, “gian khổ trước, hưởng thụ sau người” - Khiêm tốn: Không nên tự cho tài giỏi, không khoe công, không tự phụ”[26] Đi đôi với việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho hệ trẻ, theo Hồ Chí Minh phải đẩy mạnh đấu tranh chống lại thói hư tật xấu, chống lại chủ nghĩa cá nhân Người gọi “giặc nội xâm”, “Lợi ích chủ nghĩa xã hội không tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh cho rằng, kiên đấu tranh 11 chống lại chủ nghĩa cá nhân, không “giày xéo” lên lợi ích cá nhân, lợi ích đáng niên, người lao động khác - Giáo dục, bồi dưỡng cho cách mạng đời sau trình độ học vấn lực hoạt động thực tiễn Đạo đức cách mạng lực hoạt động thực tiễn, hai nội dung thiếu tư tưởng Hồ Chí Minh bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Muốn có lực hoạt động thực tiễn trước hết phải bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá cho hệ trẻ, Người nói: “Một dân tộc dốt, dân tộc yếu”, “dốt nát kẻ địch”, “địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm”[27] Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, hệ trẻ lại phải nâng cao trí tuệ, có kiến thức toàn diện, sâu sắc, lĩnh vực Trình độ học vấn giúp hệ trẻ tiếp thu tri thức mới, kiến thức khoa học kỹ thuật, để vận dụng trình xây dựng đất nước Hồ Chí Minh cho rằng: Không có tri thức xây dựng chủ nghĩa xã hội Mặt khác, trình độ học vấn điều kiện để phát huy dân chủ, nâng cao ý thức lực làm chủ đất nước niên Người nói: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi mình, bổn phận mình, phải có kiến thức tham gia vào công xây dựng nước nhà”[28] Bên cạnh chăm lo bồi dưỡng trình độ học vấn, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến lực tổ chức hoạt động thực tiễn hệ trẻ Theo Người, lực công việc như: “ông bụt” ngồi chùa, không giúp ích cho Thế hệ trẻ muốn làm tốt công việc phải “hiểu biết”, “thành thạo”, “làm việc học việc ấy”, nên Hồ Chí Minh yêu cầu phải đưa niên vào hoạt động thực tiễn, rèn luyện bồi dưỡng cho họ, thực phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn: “Lý luận tên (hoặc viên đạn) Thực hành đích để bắn Có tên mà không bắn, bắn lung tung, tên”[29] 12 Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hệ cách mạng đời sau Hồ Chí Minh cho rằng, hệ trẻ lực lượng định đến phát triển dân tộc, không nên đòi hỏi họ, mà phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích đáng niên Có vậy, hệ trẻ phát triển cách toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”, phát huy hết khả sáng tạo trình học tập công tác Đối với niên làm nhiệm vụ quân đội, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Phải quản lý đội tốt, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần tốt hoàn cảnh”[30] Trong nói chuyện Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn niên lao động Việt Nam, ngày 2.11.1956, Người dạy: “Đoàn phải liên hệ rộng rãi chặt chẽ với tầng lớp niên, phải quan tâm đến đời sống, công tác học tập niên”[31] Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần hệ trẻ, để tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triển, trưởng thành, hoạt động có hiệu tất mặt học tập công tác Nên Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Chính phủ: Giáo dục niên thể dục, trí dục đức dục b Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau cách toàn diện phải vận dụng phù hợp với đối tượng Tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau mang nội dung sâu sắc, toàn diện, tất mặt, nhiên đối tượng, lứa tuổi, cần có nội dung phương pháp giáo dục phù hợp Theo Người phải có nội dung giáo dục riêng cho đối tượng, lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, trị, xã hội, văn hoá, niên dân tộc người, vùng miền, địa phương nước Trong nhiệm vụ cách mạng, giai đoạn lịch sử nội dung phương pháp giáo dục hệ trẻ khác 13 Hồ Chí Minh cho rằng, nhi đồng, thiếu niên, niên hệ nhau, độ tuổi khác nhau, phải có nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi em Đối với thiếu niên nhi đồng, giáo dục em yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động, chăm ngoan học giỏi, nắm kiến thức để phục vụ trình học tập, xây dựng đất nước sau Trong thư gửi giáo viên, học sinh, cán niên nhi đồng (31.10.1955), Người rõ: “mỗi cấp giáo dục cần phải nhận rõ trách nhiệm lúc này: Trong học cần phải đảm bảo cho học sinh tri thức phổ thông chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu tiền đề xây dựng nước nhà, bỏ phần không cần thiết cho sống thực tế Tiểu học cần giáo dục cho cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng công Cách dạy phải nhẹ nhàng vui vẻ, gò ép thiếu nhi vào khuân khổ người lớn, phải đặc biệt ý giữ gìn sức khoẻ cháu” [32] Thanh niên lớp người kế thừa tiếp tục nghiệp hệ trước, đồng thời có trách nhiệm dìu dắt thiếu niên nhi đồng Hồ Chí Minh ra: “thanh niên người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người dìu dắt hệ niên tương lai - tức cháu nhi đồng” [33] Phương châm, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng Hồ Chí Minh a Phương châm giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Hồ Chí Minh Phương châm giáo dục, bồi dưỡng: Học đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội 14 Học đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội phương châm quan trọng nhất, định hướng cho tất nội dung khác tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Đây trình chuyển biến phương châm giáo dục hệ trẻ, so với kiểu giáo dục chế độ Thực dân Phong kiến Giáo dục, rèn luyện hệ trẻ theo phương châm học đôi với hành, thực chất nhằm giải mối quan hệ gắn bó, không tách rời lý luận thực tiễn “Học”và “hành” đường tất yếu để hình thành, phát triển nhân cách, lực mặt hệ trẻ Tháng 9.1945 thư gửi học sinh, Hồ Chí Minh viết: “Đối riêng với em lớn phải sẵn sàng chống giặc cướp nước, bổn phận công dân, học trường tham gia vào hội nghị cứu quốc để luyện tập thêm cho quen với đời sống chiến sĩ để giúp đỡ vài việc nhẹ nhàng phòng thủ đất nước”[34] Giáo dục gắn liền với xã hội, nghĩa cần xây dựng giáo dục gắn với nhiệm vụ đất nước giai đoạn lịch sử, nghiệp giáo dục phải nhằm thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, đem lại sống ấm lo hạnh phúc cho nhân dân Trong thư gửi cán giáo dục, học sinh, sinh viên trường lớp bổ túc văn hoá (31.8.1960), Hồ Chí Minh dặn: “giáo dục phải phục vụ đường lối Đảng Chính phủ, gắn với sản xuất đời sống nhân dân”[35] Từ phương châm học đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội, nên đề cập đến việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin cho niên, Hồ Chí Minh cho không tính đọc sách chủ nghĩa Mác - Lênin, mà phải nắm vững tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin để vận dụng vào hoạt động thực tiễn đem lại kết cao Người nói: “hiểu chủ nghĩa Mác Lênin tức cách mạng phân công việc gì, làm chủ tịch nước hay nấu ăn, phải làm tròn nhiệm vụ Không nên đào tạo người thuộc sách làu làu, cụ Mác 15 nói này, cụ Lênin nói kia, nhiệm vụ giao quét nhà lại đầy rác”[36] Hồ Chí Minh cho rằng, hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin sống hàng ngày phải thông cảm, tôn trọng, thương yêu lẫn nhau, quan hệ với có tình, có nghĩa Người nói: “Nếu thuộc sách mà sống tình nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”[37] Phối hợp chặt chẽ nhà trường - xã hội - gia đình để giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng đời sau Muốn thực việc bồi dưỡng giáo dục hệ cách mạng cho đời sau cách tốt nhất, theo Hồ Chí Minh phải kết hợp chặt chẽ ba yếu tố nhà trường, xã hội gia đình Nếu thực không đồng ba yếu tố này, thiếu ba yếu tố, giáo dục hệ trẻ không đạt kết mong muốn Ngày 31.10.1955, miền Bắc giải phóng, Hồ Chí Minh yêu cầu gia đình bậc cha mẹ: “tôi mong gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp nhà trường giáo dục khuyến khích em chăm học tập, sinh hoạt lành mạnh hăng hái giúp ích nhân dân”[38] Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh người đưa công thức giáo dục Giai đoạn cách mạng Đảng ta thực phương châm Người, phối hợp nhà trường, gia đình xã hội để giáo dục thanh, thiếu niên nhi đồng Nói mối quan hệ tác động ba yếu tố, nhà trường, gia đình xã hội nhiệm vụ giáo dục hệ trẻ, Hồ Chí Minh cho rằng: Giáo dục trường phần, cần có giáo dục xã hội, gia đình để giáo dục nhà trường tốt Đối với xã hội, theo Người đoàn thể, đoàn niên có vai trò quan trọng việc đào tạo bồi dưỡng hệ trẻ: “trường học, gia đình đoàn thể niên phải liên hệ chặt chẽ với việc giáo dục niên” [39] 16 Thực dân chủ, bình đẳng giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc tạo môi trường dân chủ, bình đẳng nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục hệ trẻ Có bình đẳng giáo dục vấn đề đem thảo luận cách dân chủ, để người tìm chân lý, giúp hệ trẻ hiểu nội dung cách đắn sâu sắc Người dạy: “trong trường cần có dân chủ Đối với vấn đề, thầy trò thảo luận, có ý kiến thật phát biểu Điều chưa thông suốt, hỏi, bàn cho thông suốt”[40] Dân chủ bình đẳng giáo dục hệ trẻ, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, khác chất so với kiểu dạy học “gõ đầu trẻ” chế độ thực dân phong kiến Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cho rằng, dân chủ bình đẳng nghĩa thầy giáo phải xứng đáng với danh hiệu người thầy, “phải thật yêu nghề”, có đạo đức cách mạng, “có trí khí cao thượng”, thương yêu học trò em ruột thịt Học trò phải kính trọng, nghe theo lời dạy bảo thầy giáo, chịu khó rèn luyện học tập Dân chủ bình đẳng thầy trò, quan hệ theo kiểu “cá đối đầu” Hồ Chí Minh nói: “Dân chủ trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, “cá đối đầu” [41] Giáo dục bồi dưỡng hệ trẻ cần phải phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm người, ngành, cấp, ngành giáo dục, tham gia cách tích cực cho nghiệp đào tạo chủ nhân tương lai đất nước Hồ Chí Minh nói: “giáo dục nghiệp quần chúng Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt thầy với thầy, thầy với trò, học trò với nhau, cán cấp, nhà trường nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”[42] b Phương pháp giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau 17 Từ nội dung bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, sở phương châm giáo dục bản, Hồ Chí Minh phương pháp đắn, khoa học, để bồi dưỡng giáo dục hệ trẻ, làm cho họ có khả hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tương lai Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau phải thực "Uốn từ lúc non" Giáo dục hệ trẻ tuỳ tiện, thiếu tính khoa học, mà Hồ Chí Minh coi công việc công phu, qua nhiều giai đoạn, song trước tiên phải thực quan điểm: “Uốn từ lúc non” Người đặt vấn đề thấy số em độ tuổi niên, ngại học tập, rèn luyện, lười biếng lao động, động đắn phấn đấu vào đoàn, vào Đảng Nên, “uốn từ lúc non” việc làm đương nhiên vô quan trọng, để hình thành suy nghĩ, hành động, đắn cho người độ tuổi chập chững Hồ Chí Minh cho : Hôm em thiếu niên, nhi đồng, lâu sau em niên, công dân, cán "Uốn từ lúc non", không công việc bậc cha mẹ, mà trách nhiệm nhà trường, toàn xã hội, thực nghiêm túc chủ trương đường lối Đảng, pháp luật nhà nước chăm lo giáo dục hệ trẻ Nhằm đào tạo hệ có lý tưởng cách mạng, có nhận thức trị sâu sắc, có tình yêu quê hương đất nước, có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, động sáng tạo lao động sản xuất, xứng đáng lớp người kế tục nghiệp tương lai "Uốn từ lúc non", phải kết hợp chặt chẽ vui chơi, học tập lao động để giáo dục em Hồ Chí Minh cho rằng, nên giữ tính vui vẻ, hồn nhiên em, gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ người lớn Bác nói : "Có nhiều thư cháu nhi đồng gửi cho Bác có “triệu trứng già sớm nên 18 tránh”[43] Dạy hệ trẻ nên vào điều kiện, hoàn cảnh, lứa tuổi, để hướng dẫn em bước, từ việc dễ đến việc khó, từ việc nhỏ đến việc lớn Người dặn: Việc phải từ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp đến cao Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi, chương trình to tát mà không làm Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau phải thực phương pháp nêu gương Bồi dưỡng giáo dục hệ cách mạng cho đời sau, có nhiều phương pháp phương pháp nêu gương phương pháp hữu hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều nói, viết, vận dụng phương pháp nêu gương việc chăm lo bồi dưỡng hệ trẻ Người khẳng định: Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng tổ chức, xây dựng người mới, sống Thế hệ trẻ có nhiều điểm mạnh, song mặt hạn chế, họ vốn chưa chải, thiếu kinh nghiệm sống công tác, chưa có nhận thức đầy đủ chưa hoàn chỉnh nhân cách, song mong muốn vươn đến mới, tốt Vì vậy, Hồ Chí Minh cho phải tạo môi trường sống, giao tiếp, thật sạch, lành mạnh để hình thành đầy đủ nhân cách em Trong gia đình, nơi học tập, công tác, người lớn tuổi phải gương sáng để hệ trẻ học tập Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ giáo viên phải gương tri thức đạo đức cách mạng để hệ trẻ noi theo Người dạy: “là lực lượng cốt cán nghiệp giáo dục, cá nhân tập thể nhà giáo dục phải kiểu mẫu mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc”[44] Thanh niên muốn tu dưỡng rèn luyện trở thành người có ích cho đất nước, nên noi theo gương sáng học tập, lao động sản xuất 19 chiến đấu nói chuyện với sinh viên Trường đại học nhân dân, Người dặn : “trường trường đại học nhân dân, cháu học với thầy giáo, đồng thời phải học nhân dân Trong đội ta, dân công ngành hoạt động khác có nhiều niên gương mẫu Cho cháu noi theo niên kiểu mẫu ấy”[45] Giáo dục, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau phải thông qua với phong trào thi đua Để bồi dưỡng giáo dục hệ cách mạng cho đời sau, theo Hồ Chí Minh phải phát động phong trào thi đua, phương pháp giáo dục thiếu, hệ thống phương pháp giáo dục hệ trẻ Thông qua phong trào thi đua tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi vươn lên khẳng định lớp trẻ, trình học tập, công tác, lao động sản xuất Phát động phong trào thi đua trường học, nhằm làm cho hệ trẻ hăng say học tập rèn luyện, điều kiện đất nước có chiến tranh Người nói: Đồng bào ta có phong trào thi đua sôi nổi: Vậy nhà trường nên phát động phong trào thi đua “2 tốt” tức dậy thật tốt, học thật tốt Với phương châm, người nhỏ làm việc nhỏ, Hồ Chí Minh cho cháu nhi đồng phải thực phong trào thi đua học tập, rèn luyện để sau trở thành người có ích cho đất nước Người khuyên “các cháu nên thi đua, thi đua học tập, thi đua việc để trở thành nhi đồng có tổ chức, có kỷ luật, có sáng kiến, có lực lượng”[46] Hồ Chí Minh yêu cầu ngành, cấp, địa phương, luôn phát động phong trào thi đua niên Không nêu mặt lý luận, mà năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Người phát động phong trào thi đua sôi niên, như: “thanh niên sẵn sàng”, “tay cầy tay 20 súng”, “tay búa tay súng”, “thóc không thiếu cân, quân không thiếu người”, “hậu phương thi đua với tiền phương” [1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Tr12, tr 510 [2] Sđd, Tập 9, tr 222 [3] Sđd, Tập 6, tr.46 [4] Sđd, Tập 6, tr.46 [5] Sđd, Tập 10, tr 310 [6] Sđd, Tập 2, tr 97 [7] Sdd, Tập 7, tr 454 [8] Sdd , Tập 8, tr 80 [9] Sdd , Tập 2, tr 133 [10] Sđd , Tập 4, tr 167 [11] Sđd , Tập 5, tr 462 [12] Sđd , Tập 4, tr 167 [13] Sđd , Tập 12, tr 402 [14] Sđd , Tập 10, tr 458 [15] Sđd , Tập 12, tr 510 [16] Sđd , Tập 5, tr 185 [17] Sđd , Tập 5, tr 185 [18] Sđd , Tập 8, tr 80 [19] Sđd , Tập 8, tr 80 21 [20] Sđd , Tập 4, tr 467 [21] Sđd, Tập 10, tr 190 [22] Sđd , Tập 9, tr 292 [23] Sđd , Tập 9, tr 310 [24] Sđd , Tập 11, tr 329 [25] Sđd , Tập 10, tr 485 [26] Sđd , Tập 10, tr 621 [27] Sđd , Tập 5, tr 379 [28] Sđd , Tập 4, tr 36 [29] Sđd , Tập 5, tr 235 [30] Hồ Chí Minh với lực lượng vũ trang, NXB,QĐND, H.1975, tr176 [31] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB, CTQG, H 2002, Tập tr263 [32] Sđd, Tập 8, tr 80 [33] Sđd, Tập 10, tr 488 [34] Sđd , Tập 4, tr 33 [35] Sđd , Tập 10, tr 190 [36] Sđd , Tập 12, tr 554 [37] Sđd , Tập 12, tr 664 [38] Sđd , Tập 8, tr 81 [39] Sđd , Tập 7, tr 456 22 [40] Sđd , Tập 7, tr 456 [41] Sđd , Tập 7, tr 456 [42] Sđd , Tập 12, tr 403 [43] Sđd, Tập 5, tr 712 [44] Sđd , Tập 6, tr 40 [45] Sđd , Tập 7, tr 456 [46] Sđd , Tập 7, tr 561 23 ... TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Hồ Chí Minh xác định vị trí vai trò, mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau a Vai trò việc chăm lo bồi. .. chuẩn bị cho tư ng lai đó”[17] b Mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau Chủ tịch Hồ Chí Minh mục đích việc chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, đào tạo cán cho Đảng,... luyện chiếm lĩnh tư tưởng chủ nghĩa xã hội”[23] Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho hệ cách mạng đời sau Trong nội dung bồi dưỡng giáo dục hệ cách mạng cho đời sau, Hồ Chí Minh coi trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay