Tiểu luận Tài chính quốc tế Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải pháp

41 101 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:41

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH -   - BỘ MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Tiểu luận: NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM, THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP Giảng viên : PGS-TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Lớp : CHT7CN2013 Học viên : Đỗ Nhật Thanh Phan Hoàng Hảo Lê Thị Lan Đỗ Huỳnh Ngọc Minh Lê Văn Minh TP Hồ Chí Minh, 07/2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 MỤC LỤC I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm nợ nước .3 1.2 Phân loại nợ nước 1.2.1 Phân loại theo chủ thể vay .3 1.2.2 Phân loại theo thời hạn vay 1.2.3 Phân loại theo loại hình vay 1.2.4 Phân loại nợ theo chủ thể cho vay Vai trò nợ nước 1.3 1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư .5 1.3.2 Góp phần chuyển giao công nghệ, nâng cao lực quản lý 1.3.3 Ổn định tiêu dùng nước Các tiêu đánh giá nợ nước 1.4 1.4.1 Các tiêu đánh giá mức độ nợ nước .6 1.4.2 Các tiêu đánh giá cấu nợ nước II THỰC TRẠNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM - NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ 2.1 Tình hình vay nợ nước Việt Nam 2.2 Tình hình vay nợ nước Việt Nam 2.2.1 Tình hình chung 2.2.2 Lãi suất vay nợ và điều kiện vay nợ Việt Nam 14 2.2.3 Các khoản nợ nước Việt Nam số năm gần 16 2.2.4 Hiệu sử dụng nợ vay 17 2.3 Tình hình quản lý nợ nước Việt Nam 22 2.4 Những thành tựu bật công tác quản lý nợ nước Việt Nam .24 2.4.1 Quản lý nợ nước ngoài góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế thu hút nguồn vốn ODA 24 2.4.2 Khung thể chế quản lý nợ nước bước hoàn thiện .25 2.4.3 Hệ thống tổ chức quản lý nợ nước hoàn thiện bước cải thiện 25 2.4.4 Nâng lực cán bước nâng cao .25 2.5 Một số tồn vấn đề nợ nước 26 Footer Page of 149 Header Page of 149 2.5.1 Tồn vấn đề vĩ mô 26 2.5.2 Tồn sách việc quản lý nợ nước .26 2.5.3 Tồn việc đánh giá giám sát hiệu nợ nước 27 2.5.4 Tồn việc thống kê đủ việc thực nguồn vốn cấp từ nợ nước 27 2.6 Nguyên nhân .28 2.6.1 Yếu tố lịch sử 28 2.6.2 Thiếu hụt kinh nghiệm quản lý nợ 28 2.6.3 Nhiều văn điều chỉnh đối tượng quản lý 28 2.6.4 Thiếu hụt đối ngũ cán chuyên môn .29 2.6.5 Hệ thống quy trình kiểm định dự án đầu tư yếu .29 III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VAY NỢ TẠI VIỆT NAM 30 3.1 Các giải pháp đảm bảo khả tiếp nhận nợ vay nước 30 Đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững .30 3.1.1 3.1.2 Lựa chọn danh mục vay nợ hợp lý .30 Gia tăng dự trữ ngoại hối .30 3.1.3 3.2 Các giải pháp làm giảm chi phí vay nợ .31 3.2.1 Chính sách tỷ giá hối đoái 31 3.2.2 Ổn định lạm phát 31 3.2.3 Gia tăng hệ số tín nhiệm quốc gia 32 3.3 Các biện pháp sử dụng vốn vay hiệu 32 3.3.1 Kiểm soát nợ nước 32 3.3.2 Các biện pháp nhằm sử dụng nợ nước có hiệu .35 3.4 Các biện pháp hỗ trợ 37 3.4.1 Ổn định môi trường thể chế 37 3.4.2 Cải thiện môi trường đầu tư 38 3.4.3 Phát triển nội lực kinh tế 39 3.4.4 Xây dựng môi trường tài hiệu 39 Footer Page of 149 Header Page of 149 I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1  Khái niệm nợ nước Theo khoản điều Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày tháng 11 năm 2005 Chính phủ việc Ban hành quy chế quản lý vay trả nợ nước thì: “Nợ nước quốc gia số dư nghĩa vụ hành (không bao gồm nghĩa vụ nợ dự phòng) trả nợ gốc lãi thời điểm khoản vay nước Việt Nam Nợ nước quốc gia bao gồm nợ nước khu vực công nợ nước khu vực tư nhân” Như vậy, theo cách hiểu nợ nước tất khoản vay mượn tất pháp nhân Việt Nam nước không bao gồm nợ thể nhân (nợ cá nhân hộ gia đình)  Ngân hàng giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng tái thiết quốc tế (BIS), Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) đưa định nghĩa nợ nước cách bao quát sau: “Tổng vay nợ nước khối lượng nghĩa vụ nợ vào thời điểm giải ngân chưa hoàn trả, ghi nhận hợp đồng người cư trú việc hoàn trả khoản gốc với lãi không lãi, việc hoàn trả khoản lãi với gốc không với khoản gốc” 1.2 Phân loại nợ nước Việc phân loại nợ nước có vai trò quan trọng việc công tác theo dõi, đánh giá quản lý nợ có hiệu 1.2.1  Phân loại theo chủ thể vay Nợ công nợ tư nhân Chính phủ bảo lãnh Nợ công định nghĩa nghĩa vụ nợ khu vực công nợ khu vực tư nhân khu vực công bảo lãnh Nợ nước khu vực tư nhân công quyền bảo lãnh xác định công nợ nước khu vực tư nhân mà dịch vụ trả nợ bảo lãnh Footer Page of 149 Header Page of 149 theo hợp đồng đối tượng thuộc khu vực công cư trú kinh tế với bên nợNợ tư nhân Loại nợ bao gồm nợ nước khu vực tư nhân không khu vực công kinh tế bảo lãnh theo hợp đồng Về chất khoản nợ khu vực tư nhân tự vay, tự trả 1.2.2  Phân loại theo thời hạn vay Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn loại nợ có thời gian đáo hạn từ năm trở xuống Vì thời gian đáo hạn ngắn, khối lượng thường không đáng kể, nợ ngắn hạn thường không thuộc đối tượng quản lý cách chặt chẽ nợ dài hạn Tuy nhiên nợ ngắn hạn không trả gây ổn định cho hệ thống ngân hàng Đặc biệt tỷ trọng nợ ngắn hạn tổng nợ có xu hướng tăng phải thận trọng luồng vốn rút đột ngột gây bất ổn cho tài quốc gia  Nợ dài hạn Nợ dài hạn công nợ có thời gian đáo hạn gốc theo hợp đồng gia hạn kéo dài năm tính từ ngày ký kết vay nợ ngày đến hạn khoản toán cuối Nợ dài hạn loại nợ quan tâm quản lý nhiều khả tác động lớn đến tài quốc gia 1.2.3  Phân loại theo loại hình vay Vay hỗ trợ phát triển thức ODA Theo định nghĩa OECD, hỗ trợ phát triển thức bao gồm chuyển khoản song phương (giữa Chính phủ) đa phương (từ tổ chức quốc tế cho Chính phủ), 25% tổng giá trị chuyển khoản cho không Vay hỗ trợ phát triển thức loại nợ có nhiều điều kiện ưu đãi, ưu đãi lãi suất, thời gian trả nợ thời gian ân hạn Lãi suất vay hỗ trợ phát triển thức thấp nhiều so với vay thương mại Thời gian cho vay hỗ trợ phát triển Footer Page of 149 Header Page of 149 thức dài (có thể từ 10, 15 hay 20 năm) thời gian ân hạn dài, nước phát triển thường hướng tới tận dụng tối đa nguồn vốn cho trình xây dựng phát triển đất nước Tuy nhiên, vay hỗ trợ phát triển thức có mặt trái Tính ưu đãi vay hỗ trợ phát triển thức rõ rệt, bên cạnh đó, việc vay nợ hỗ trợ phát triển thức kèm theo điều kiện ràng buộc khiến giá phải trả tăng lên đáng kể  Vay thương mại Khác với vay hỗ trợ phát triển thức, vay thương mại ưu đãi lãi suất thời gian ân hạn, lãi suất vay thương mại lãi suất thị trường tài quốc tế thường thay đổi theo lãi suất thị trường Chính vậy, vay thương mại thường có giá cao chứa đựng nhiều rủi ro Việc vay thương mại Chính phủ phải cân nhắc thận trọng chi định vay không cách khác 1.2.4  Phân loại nợ theo chủ thể cho vay Nợ đa phương: Chủ yếu đến từ quan Liên hợp quốc, WB, IMF, ngân hàng phát triển khu vực, quan đa phương OPEC liên phủ  Nợ song phương: Đến từ Chính phủ nước nước thuộc tổ chức OECD nước khác đến từ tổ chức quốc tế nhân danh Chính phủ dạng hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo vật 1.3 Vai trò nợ nước Nguồn vốn vay từ nước chiếm vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia, vai trò thể qua đặc điểm sau: 1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư Vốn vay nước đóng vai trò nguồn bổ sung cho nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, đặc biệt nước phát triển Footer Page of 149 Header Page of 149 tình trạng thiếu vốn Với việc vay nợ nước ngoài, quốc gia có hội đầu tư phát triển mức cao 1.3.2 Góp phần chuyển giao công nghệ, nâng cao lực quản lý Thông qua việc vay vốn nước ngoài, quốc gia góp phần bổ sung thêm nguồn vốn nhập máy móc, thiết bị đại kỹ thuật tiên tiến từ nước 1.3.3 Ổn định tiêu dùng nước Khi xảy khủng hoảng tài thiên tai bất ngờ làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh tế quốc gia bên cạnh khoản viện trợ quốc tế vay nợ nước đóng vai trò biện pháp góp phần ổn định tiêu dùng nước ngắn hạn, giúp kinh tế phục hồi 1.3.4 Bù đắp cán toán cân Việc quản lí nợ nước bối cảnh kinh tế có nhiều biến động vấn đề cần quan tâm đặc biệt quan tâm Việc quản lí không dừng lại việc sử dụng, giám sát yếu tố nợ nước cho hợp lý mà phải đảm bảo tính ổn định yếu tố nợ nước 1.4 Các tiêu đánh giá nợ nước Dựa quan trọng vấn đề nợ nước việc xây dựng sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, hệ thống đánh giá số nợ nước đưa nhằm xác định mức độ nghiêm trọng nợ nước an ninh tài quốc gia 1.4.1  Các tiêu đánh giá mức độ nợ nước Khả hoàn trả nợ vay nước ngoài: Chỉ tiêu xác định tỉ lệ Tổng nợ/ Tổng kim ngạch xuất hàng hóa, dịch vụ; nhằm phản nguồn thu xuất hàng hóa dịch vụ mà quốc gia sử dụng để trả nợ nước Tuy nhiên việc sử dụng tiêu gặp số khó khăn: nguồn thu xuất nhân tố biến động qua năm quốc gia sử dụng nhiều biện pháp khác nguồn thu xuất để trả nợ nước Footer Page of 149 Header Page of 149  Tỷ lệ nợ nước so với thu nhập quốc gia (Nợ/GNI) Chỉ tiêu đánh giá khả trả nợ thông qua tổng thu nhập quốc dân, phản ánh khả hấp thụ vốn vay nước quốc gia Tuy nhiên, nước đnag phát triển thường đánh giá cao giá trị đồng nội tệ sử dụng chế độ đa tỉ giá làm giảm tình trạng trầm trọng nợ khiến cho việc sử dụng tiêu không đánh giá mức tình trạng nợ  Tỉ lệ trả nợ (Tổng nợ phải trả hàng năm/ Kim ngạch thu xuất khẩu) Tiêu chí phản ánh quan hệ nghĩa vụ nợ phải trả so với lực xuất hàng hóa dịch vụ quốc gia vay  Tỉ lệ trả lãi (Tổng lãi phải trả hàng năm/ Kim ngạch thu xuất khẩu) Đây tiêu hay dùng để đánh giá nợ không đề cập đến gánh nặng nợ mà chi phí vay nợ, điều đánh giá hiệu sử dụng vốn vay có cao chi phí lãi vay hay không 1.4.2 Các tiêu đánh giá cấu nợ nước Cơ cấu nợ hàm chứa thông tin quan trọng mức độ rủi ro việc vay nợ Thông thường rủi ro cao tỉ trọng nợ ngắn hạn, tỉ lệ nợ thương mại tỉ lệ nợ song phương cao Các tiêu đánh giá cấu gồm:  Nợ ngắn hạn/ Tổng nợ: Phản ánh tỷ trọng khoản nợ cần toán khoảng thời gian nhỏ năm tổng nợ Tỷ lệ cao, áp lực trả nợ lớn  Nợ đa phương/ Tổng nợ: Các khoản nợ đa phương thường nhằm mục đích hỗ trợ, mưu cầu lợi nhuận Do đó, việc tăng cường nợ đa phương tổng nợ phản ánh tình hình nợ nước nước thay đổi theo chiều hướng tốt Footer Page of 149 Header Page of 149 II THỰC TRẠNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM - NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ 2.1 Tình hình vay nợ nước Việt Nam Các phương thức vay nợ chủ yếu Việt Nam: Ngoài yếu tố tiết kiệm nước, quốc gia phát triển – cho quốc gia thiếu vốn - cần “giúp đỡ” từ yếu tố “ngoại sinh”, Chính phủ cần phải huy động nguồn lực từ bên nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho trình xây dựng phát triển đất nước Nợ Chính phủ chủ yếu xuất phát từ ba nguồn chủ yếu sau đây:  Nợ ODA (Nguồn vốn vay phát triển thức - phần cho vay ưu đãi khoản hỗ trợ phát triển thức ODA)  Vay thương mại qua hợp đồng song phương đa phương  Phát hành trái phiếu quốc tế (một hình thức vay nợ nước vừa Chính phủ áp dụng) 2.2 Tình hình vay nợ nước Việt Nam 2.2.1 Tình hình chung Ngày 8/11/2011, Quốc hội thông qua tiêu an toàn nợ công theo Chiến lược nợ công nợ nước giai đoạn 2011-2020 (bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương): Đến năm 2020 không 65% GDP, dư nợ Chính phủ không 55% GDP nợ nước quốc gia không 50% GDP Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp Chính phủ (không kể cho vay lại) so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm không 25% nghĩa vụ trả nợ nước quốc gia hàng năm 25% giá trị xuất hàng hoá dịch vụ Thực tế tình hình nợ công nợ nước Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến sau: Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 Bảng 1: tiêu nợ công nợ nước Việt Nam Chỉ tiêu Nợ công so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) (%) Nợ nước quốc gia so với GDP (%) Nghĩa vụ trả nợ nước trung, dài hạn quốc gia so với tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa dịch vụ (%) Dư nợ Chính phủ so với GDP (%) Dư nợ Chính phủ so với thu ngân sách (%) Nghĩa vụ trả nợ Chính phủ so với thu ngân sách (%) Nghĩa vụ nợ dự phòng so với thu ngân sách (%) Hạn mức vay thương mại nước bảo lãnh vay nước Chính phủ (triệu USD) Năm 2010 56,3 42,2 Năm 2011 54,9 41,5 Năm 2012 55,7 41,1 3,4 3,5 3,5 44,6 157,9 17,6 5,5 43,2 162 15,6 6,7 43,3 172 14,6 9,8 2.000 3.500 3.500 Nguồn: Bản tin nợ công số – Bộ Tài Tổng số dư nợ công nước ta năm 2010, 2011 2012 tương đương 56,3% GDP, 54,9% GDP 55,7 %GDP Nợ nước quốc gia tương đương với 42,2% GDP năm 2010, 41,5% GDP năm 2011 41,1% GDP năm 2012 Dư nợ phủ so với GDP 44,6% GDP năm 2010, 43,2% GDP năm 2011 43,3% GDP năm 2012 Nghĩa vụ trả nợ Chính phủ so với thu ngân sách năm 2010 17,6%, năm 2011 15,6% năm 2012 14,6% Cũng theo Báo cáo Chính phủ tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết năm thực kế hoạch năm (2011-2015) nhiệm vụ 2014-2015 kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII, ngày 21/10/2013, cho biết: “Đến cuối năm 2013, dư nợ công ước khoảng 56,2% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 42,6% GDP, dư nợ nước quốc gia khoảng 39,5% GDP” Như vậy, với mức nợ công tương đương 56,2% GDP năm 2013 cho thấy, mức nợ công phù hợp với tiêu chuẩn an toàn nợ theo thông lệ quốc tế Footer Page 10 of 149 Header Page 27 of 149 Lực lượng cán quản lý nợ nước ngoài, đặc biệt cán Vụ Tài Đối ngoại (Bộ Tài chính) đào tạo nâng cao lực thông qua khoá bồi dưỡng, hoạt động dự án xây dựng lực quản lý nợ nước Nâng lực cán nâng cao thể rõ việc ban hành văn pháp quy có chất lượng hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn hoạt động kinh tế, tạo thuận lợi cho đối tượng phải tuân thủ người thực thi, giám sát 2.5 Một số tồn vấn đề nợ nước 2.5.1 Tồn vấn đề vĩ mô Về mặt kinh tế vĩ mô, tài chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng ức chế, thể việc tín dụng chủ yếu “rót” vào doanh nghiệp nhà nước theo điều kiện ưu đãi, doanh nghiệp tư nhân tiếp cận cách hạn chế;Cơ chế cấp bảo lãnh cho vay lại nguồn vốn ODA Chính phủ nói chung có xu hướng tập trung tín dụng ưu đãi vào doanh nghiệp nhà nước, chưa có dấu hiệu đáng kể cho thấy hiệu dự án tài trợ thẩm định cách nghiêm ngặt, với chất lượng cao quan thẩm định Việc phân bổ nguồn tín dụng có khả gây tác động cản trở trình cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao tính cạnh tranh hiệu hoạt động Một tác động tiêu cực sách này, hạn chế khả tiếp cận với nguồn vốn vay nước doanh nghiệp tư nhân nói chung, qua làm hạn chế tiềm phát triển kinh tế đất nước 2.5.2 Tồn sách việc quản lý nợ nước Mặc dù có nhiều biện pháp cải cách hoàn thiện, song khung thể chế quản lý nợ nước trình chuyển đổi xây dựng.Hiện có 26 Footer Page 27 of 149 Header Page 28 of 149 nhiều quy định, quy chế, thông tư khác quy định nội dung quản lý nợ nước ngoài: Luật Ngân sách (2002); Quy chế Quản lý vay trả nợ nước (2005); Quy chế Xây dựng Quản lý hệ thống tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước Quốc gia (2006),… Đây bất cập lớn, làm khung pháp lý quản lý nợ nước trở nên rườm rà, khó theo dõi thực Tình trạng làm tăng chi phí tổ chức, doanh nghiệp - đối tượng phải tuân thủ, chi phí quan chịu trách nhiệm quản lý, giám sát tuân thủ 2.5.3 Tồn việc đánh giá giám sát hiệu nợ nước Phân công trách nhiệm quản lý nợ nhiều điểm bất hợp lý Việt Nam chưa có quan chuyên biệt quản lý nợ Nhiệm vụ quản lý nợ giao cho nhiều quan khác tùy theo chuyên môn chức họ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tuy nhiên phân công trách nhiệm phân tán nhiều điểm bất hợp lý Cơ chế phối hợp bộ, ngành chưa quy định rõ ràng Do dẫn đến nhiều chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hai kinh tế chủ chốt này, đặc biệt lĩnh vực lập kế hoạch tập trung, sách, thu thập thông tin, giám sát đánh giá hiệu vốn vay nước Việc gây lãng phí nguồn lực không cần thiết phức tạp quản lý nợ 2.5.4 Tồn việc thống kê đủ việc thực nguồn vốn cấp từ nợ nước Cơ sở liệu nợ nước trình hình thành Mặc dù Chính phủ có Quy chế thu thập, tổng hợp, báo cáo công bố thông tin nợ nước (ban hành năm 2006), song việc xây dựng sở liệu nợ nước quy trình thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp báo 27 Footer Page 28 of 149 Header Page 29 of 149 cáo đòi hỏi thời gian Để đảm bảo hoàn thành công tác này, đòi hỏi phải đầu tư nhiều vào việc nâng cao lực cán bộ, nguồn lực tổ chức, xây dựng phương tiện quy trình thực 2.6 2.6.1 Nguyên nhân Yếu tố lịch sử Quản lý nợ nước kinh tế thị trường triển khai nước ta từ năm 1995, mà dự án vay nợ ODA ngân hàng đa phương lớn bắt đầu giải ngân đáng kể Kinh nghiệm thực tiễn quản lý nợ nước kinh tế thị trường Việt Nam chưa có nhiều hệ thống quản lý nợ nước trình xây dựng hoàn thiện Thêm vào đó, nhận thức tồn cách hiểu chưa thực chất nợ ODA Quan niệm ODA khoản viện trợ không hoàn lại nên không tính toán kỹ khả hoàn vốn, dẫn đến lãng phí tham nhũng 2.6.2 Thiếu hụt kinh nghiệm quản lý nợ Cho đến nay, vay nợ thương mại nước Việt Nam ỏi, kinh nghiệm quản lý kiểm soát nợ thương mại hạn chế Nhiều phương pháp phân tích, số, mô hình nợ, quy trình thu thập số liệu báo cáo, hệ thống tổ chức… Quá trình học hỏi, tiếp thu k i ế n t h ứ c v k i n h nghiệm xây dựng thể chế chế quản lý đòi hỏi thời g i a n v k i n h nghiệm Một số biểu thích ứng với chuẩn mực thông lệ quốc tế cách thức quản lý nợ nước Việt Nam nói tất yếu 2.6.3 Nhiều văn điều chỉnh đối tượng quản lý 28 Footer Page 29 of 149 Header Page 30 of 149 Phân tích tồn khuôn khổ tổ chức quản lý nợ cho thấy việc phân công trách nhiệm quản lý nhiều trùng lặp mâu thuẫn văn pháp quy thực tiễn thực hành quy định Nguyên nhân việc có nhiều văn điều chỉnh đối tượng quản lý Một nguyên nhân sâu xa nằm phân chia quyền lực quan Chính phủ, có “tồn lịch sử” khó thay đổi định trị mạnh mẽ cấp 2.6.4 Thiếu hụt đối ngũ cán chuyên môn Sự thiếu hụt đội ngũ cán chuyên môn nguyên nhân đáng kể dẫn đến hạn chế hệ thống quản lý nợ quốc gia Trước ngành giáo dục Việt Nam chưa đào tạo chuyên ngành quản lý nợ nước chuyên ngành tài quốc tế dù tổ chức đào tạo thực tế chưa đủ cập nhật kiến thức kỹ quản lý nợ nước Đội ngũ cán quan quản lý nợ nước chủ yếu vừa làm vừa học Các khoá đào tạo tập huấn ngắn hạn chủ yếudo dự án ODA cung cấp, đủ để giúp hình thành lực lượng chuyên gia đảm bảo thu thập thông tin, phân tích dự báo tổ chức hoạt động nghiệp vụ cách thích đáng 2.6.5 Hệ thống quy trình kiểm định dự án đầu tư yếu Quản lý nợ nước bền vững có liên quan chặt chẽ với việc thẩm định đảm bảo hiệu đầu tư Từ phương diện này, điểm yếu hệ thống quy trình thẩm định, quản lý dự án đầu tư, vốn thực tiễn nhiều năm nước ta, có tác động đến công tác quản lý nợ nước Nguồn vốn vay nước thực tế phân bổ cho chương trình, dự án ưu tiên nguồn vốn ngân sách Bởi vậy, để nâng cao hiệu 29 Footer Page 30 of 149 Header Page 31 of 149 quản lý nợ nước dài hạn gốc phải nâng cao hiệu đầu tư công cộng nói chung III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VAY NỢ TẠI VIỆT NAM 3.1 Các giải pháp đảm bảo khả tiếp nhận nợ vay nước 3.1.1 Đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững Để đảm bảo an toàn tín dụng, kinh tế phải có mức tăng trưởng cao để đảm bảo lãi vay nợ không vượt khả sinh lời Có nghĩa song song với việc gia tăng mức đầu tư GDP phải tăng tăng nhanh Điều đòi hỏi ta phải mở rộng quy mô kinh tế cách có hiệu quả: đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, đa dạng hoá cấu chủng loại 3.1.2 Lựa chọn danh mục vay nợ hợp lý Nhằm đảm bảo cấu nợ bền vững, cần đánh giá cẩn thận vay mới, đặc biệt quan tâm đến việc trì cấu nợ theo thời gian hợp lý Nếu chế kiểm soát kịp thời thích hợp luồng vốn ngắn hạn trở thành rủi ro quản lý nợ Việt Nam thời gian tới Để hạn chế tác động tiêu cực luồng vốn ngắn hạn kinh tế với an ninh tài quốc gia, trước hết tự giao dịch vốn cần:  Tăng cường kiểm soát luồng vốn ngắn hạn thông qua yêu cầu báo cáo đầy đủ kịp thời giao dịch vốn ngắn hạn  Xây dựng củng cố lực phân tích, quản trị vấn đề tài doanh nghiệp, xây dựng chế pháp lý chặt chẽ 3.1.3 Gia tăng dự trữ ngoại hối Dự trữ ngoại tệ phương tiện đảm bảo khả toán quốc tế nhằm thoả mãn nhu cầu nhập khẩu, mở rộng đầu tư, hợp tác kinh tế với nước Để gia tăng dự trữ ngoại hối, cân có số giải pháp cần thiết sau: 30 Footer Page 31 of 149 Header Page 32 of 149  Cải thiện cán cân tài khoản vãng lai : Đẩy mạnh chế hỗ trợ, phối hợp Chính phủ doanh nghiệp, bước thúc đẩy xuất hàng hoá, dịch vụ, nhằm đạt mục tiêu cải thiện cán cân toán vãng lai  Gia tăng cán cân tài khoản vốn : Thu hút quản lý hiệu dòng vốn quốc tế gồm nguồn vốn FDI FII nhằm góp phần cung cấp cho phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia  Khuyến khích kiều hối chảy nước: Hiện nay, nước ta có triệu kiều bào sinh sống nước tổng số người thăm gửi tiền cho người thân nước tăng lên nhanh chóng qua năm Vì vậy, việc tạo dựng niềm tin phát triển ổn định kinh tế, trị, xã hội nước, nhằm thu hút lượng kiều hối chảy nước vấn đề cần quan tâm 3.2 Các giải pháp làm giảm chi phí vay nợ 3.2.1 Chính sách tỷ giá hối đoái Theo đánh giá nhiều chuyên gia kinh tế nước, VND định giá cao so với sức mua thực tế Theo quy luật cung cầu, đến lúc VND trở giá trị thực nó, tỷ giá tăng lên nhanh, dễ dẫn đến tình trạng khả toán nợ Như vậy, việc đưa VND giá trị thực bước chuẩn bị, tránh tình trạng khả toán nợ nước Việt Nam Thúc đẩy phát triển thị trường mở mở rộng hoạt động nghiệp vụ thị trường tiền tệ hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward), quyền chọn (Option)… để điều tiết cung cầu ngoại tệ hợp lý hạn chế rủi ro hối đoái giúp cho ngân hàng tự bảo vệ 3.2.2 Ổn định lạm phát Ổn định lạm phát vấn đề quan trọng tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam có nhiều biến động nay, lẽ không làm gia tăng nợ nướctiêu vĩ mô đánh giá sức khỏe kinh tế quốc gia Lạm phát Việt Nam năm gần lạm phát chi phí đẩy, cần giảm 31 Footer Page 32 of 149 Header Page 33 of 149 bớt việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ nước vào việc nhập xăng dầu Bên cạnh đó, kinh tế bị đôla hoá cao việc hoạch định sách kinh tế vĩ mô (trong có sách tiền tệ) bị giảm hiệu tình trạng đôla hoá gây khó khăn việc dự đoán diễn biến tổng phương tiện toán, việc hoạch định thực thi sách hiệu Vì vậy, Việt Nam cần phải có giải pháp ổn định giá sinh hoạt, tăng giá đồng tiền nội địa việc kiểm soát ngăn chặn tình trạng đôla hoá mức cao độ 3.2.3 Gia tăng hệ số tín nhiệm quốc gia Khi định đầu tư hay cho vay, nhà đầu thường đánh giá tương quan rủi ro thu nhập Thông tin đáng tin cậy mà nhà đầu tư thường tham khảo hệ số tín nhiệm công ty quốc tế hàng đầu đánh giá Nếu hệ số tín nhiệm quốc gia đánh giá cao, quốc gia dễ dàng tiếp cận nguồn tài thị trường quốc tế, giảm chi phí huy động vốn, đặc biệt cho đợt phát hành Một quốc gia có tăng trưởng cao uy tín vay vay với chi phí thấp 3.3 Các biện pháp sử dụng vốn vay hiệu Nợ nước có hai mặt đối lập, mặt nguồn lực cho phát triển kinh tế -xã hội, mặt khác quản lý không tốt, hiệu sử dụng vốn thấp, không hợp lý, dẫn tới khủng hoảng nợ gây hậu nghiêm trọng cho đất nước Do đó, việc hoàn thiện quản lý nợ vay sử dụng nợ mục đích, có phương án rõ ràng hiệu mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế - xã hội tránh khủng hoảng nợ 3.3.1 Kiểm soát nợ nước Trong thực tế có nhiều quốc gia phải trả giá cho vấn đề vay nợ nước đánh khả kiểm soát Hy Lạp, Ai Cập,… Thông thường không kiểm soát nợ kéo theo khủng hoảng nợ, vỡ nợ dẫn đến khủng hoảng kinh tế có nghiêm trọng khủng hoảng trị Để tránh tình trạng cần phải: 32 Footer Page 33 of 149 Header Page 34 of 149  Có thời gian kiểm soát, rút kinh nghiệm vấn đề vay nợ, chuyển khoản tiền vay nợ cho doanh nghiệp vay lại, từ điều cách kiểm soát việc cấp vốn cho phù hợp mang lại lợi ích cao cho quốc gia  Cần so sánh mức tăng trưởng GDP với mức tăng trưởng nợ nước Không nên để nguồn thu ngoại tệ vượt quá, tránh tình trạng vay mượn tràn lan xảy chênh lệch lớn có cắt giảm nguồn ngoại tệ đột ngột, làm thay đổi tỷ giá hối đoái  Cần quan tâm đến khả chịu đựng nợ nước Việt Nam, không nên chủ quan dựa vào ngưỡng an toàn cho nợ nước theo thông lệ quốc tế 40% GDP Các quan chức có liên quan cần phải phát triển nhân viên có lực nhằm gia tăng quản lý nợ rủi ro quốc gia Có phân công rõ ràng trách nhiệm quản lý theo dõi nguồn thu từ vay nợ, phân bổ nguồn vốn vay, kế hoạch thực trả khoản nợ, tránh tình trạng chồng chéo không rõ ràng Thành lập hội đồng tư vấn nợ Tổ chức có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ sách vay, trả nợ nước ngoài, kế hoạch vay trả nợ hàng năm Thiết lập quan chuyên trách trực thuộc Chính phủ quản lý nợ nước Hiện quan quản lý nợ nước như: Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước bước hoàn chỉnh chương trình quản lý nợ nước đại, tuân thủ pháp luật Nhà nước Nhiệm vụ tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình huy động sử dụng vốn vay nước ngoài, tình hình nợ quốc gia tồn đọng để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Đổi mới, hoàn thiện chế sách quản lý nợ nước ngoài, gạt bỏ chồng chéo mâu thuẫn phân công, phân nhiệm Việc gắn trách nhiệm sử dụng vốn vay với việc trả nợ cần thiết, tạo cho doanh nghiệp ý thức sử dụng nguốn vốn vay có hiệu 33 Footer Page 34 of 149 Header Page 35 of 149 Cần tổ chức lại hệ thống thông tin nợ nước Hệ thống thông tin nợ nước Việt Nam nghèo nàn, chưa đầy đủ liên tục, chất lượng thông tin nợ thiếu tin cậy Bên cạnh đó, không công khai thông tin bộ, ngành dẫn đến tượng bưng bít thông tin gây hậu xấu công tác quản lý nợ Tìm kiếm khả giảm nợ thông qua việc chủ động cấu lại nợ, chuyển đổi nợ Thu hút luồng tài không mang tính chất nợ đầu tư trực tiếp nước ngoài… Cần có chế giám sát mang tính thị trường DNNN vay vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế Chính phủ để đảm bảo khả trả nợ Chính phủ cần xây dựng kế hoạch chiến lược vay nợ công sở phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn, thời kỳ Kế hoạch chiến lược vay nợ xác định rõ mục đích vay (vay nợ để tài trợ thâm hụt ngân sách, tái cấu nợ cho vay lại vay để tài trợ cho chương trình, dự án đầu tư quan trọng, hiệu quả, vay nhằm đảm bảo an ninh tài quốc gia), mức huy động vốn ngắn hạn, trung hạn dài hạn theo đối tượng vay nước nước, với hình thức huy động vốn lãi suất thích hợp Kế hoạch chiến lược vay nợ công cần rõ đối tượng sử dụng khoản vay, hiệu dự kiến; xác định xác thời điểm vay, số vốn vay giai đoạn, tránh tình trạng tiền vay không sử dụng thời gian dài chưa thực có nhu cầu sử dụng Đảm bảo tính bền vững quy mô tốc độ tăng trưởng nợ công, có khả toán nhiều tình khác hạn chế rủi ro, chi phí Muốn vậy, cần thiết lập ngưỡng an toàn nợ công; đồng thời thường xuyên đánh giá rủi ro phát sinh từ khoản vay nợ Chính phủ mối liên hệ với GDP, thu ngân sách nhà nước, tổng kim ngạch xuất khẩu, cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối, dự trữ tài chính, quỹ tích lũy để trả nợ… Kiểm soát chặt chẽ khoản vay cho vay lại khoản vay Chính 34 Footer Page 35 of 149 Header Page 36 of 149 phủ bảo lãnh Chính phủ vay cho vay lại bảo lãnh vay hoạt động thường phát sinh doanh nghiệp cần huy động lượng vốn lớn thị trường vốn quốc tế, không đủ uy tín để tự đứng vay nợ Khi đó, Chính phủ giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn quốc tế với quy mô lớn, lãi suất thấp Các khoản vay bảo lãnh thực chất nghĩa vụ ngân sách dự phòng, làm nảy sinh nguy ngân sách nhà nước phải trang trải khoản nợ khu vực doanh nghiệp tương lai, doanh nghiệp gặp khó khăn khả toán Nguy cao Chính phủ vay phát hành bảo lãnh không dựa phân tích thận trọng mức độ rủi ro lực trả nợ doanh nghiệp Do đó, việc vay cho vay lại bảo lãnh vay cần thận trọng, nên ưu tiên cho chương trình, dự án trọng điểm Nhà nước thuộc lĩnh vực ưu tiên cao quốc gia Kiểm soát chặt chẽ khoản vay nợ nước Chính phủ bảo lãnh việc cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp vay nợ nước; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công – tư 3.3.2 Các biện pháp nhằm sử dụng nợ nước có hiệu Xem xét cách độc lập, khách quan đánh giá cẩn trọng phương án kinh doanh, lực tiềm doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, cần định giá lợi nhuận ròng phương án phải cao lãi suất vay Công bố công khai định kỳ (ngắn hạn) thường xuyên số liệu tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ dự án đơn vị vay lại nguồn tiền phát hành Nhằm phân chia rủi ro cho việc phân bổ khoản vay vào dự án đầu tư nên phần vốn vay vào dự án đầu tư lĩnh vực, ngành nghề khác chủ yếu tập trung vào ngành kinh tế mũi nhọn Có biện pháp chế tài mạnh không dành riêng cho doanh nghiệp vay lại nguồn vốn từ trái phiếu mà với vị trí lãnh đạo liên quan từ khâu đề nghị, xét 35 Footer Page 36 of 149 Header Page 37 of 149 duyệt dự án, điều hành thực dự án, có ràng buộc tránh nhiệm tài Đa dạng hoá khai thác triệt để nguồn vốn vay nước ngoài, coi trọng vốn vay dài hạn hình thức ưu đãi tổ chức tài - tiền tệ, đặc biệt nguồn vốn ODA Hạn chế vay thương mại với lãi suất cao, thời gian ngắn, cần cân nhắc vay nợ cho lợi Nâng cao hiệu tăng cường kiểm soát vào việc sử dụng vốn vay, vốn Chính phủ bảo lãnh, cần nhìn nhận đánh giá lại hiệu đầu tư dự án để tăng cường hiệu sử dụng đồng vốn, tăng cường hiệu đầu tư Phải theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế đôi với kiểm soát tiền vay vạch kế hoạch trả nợ Đây vấn đề cốt yếu đảm bảo cho khả trả nợ tính bền vững nợ Chính phủ người đứng vay nợ, người sử dụng cuối khoản vốn vay, mà chủ dự án, đơn vị thụ hưởng ngân sách, doanh nghiệp; trường hợp, ngân sách nhà nước phải gánh chịu hậu quả, rủi ro toàn trình vay nợ Để bảo đảm hiệu việc vay vốn sử dụng vốn vay cần phải tuân thủ hai nguyên tắc là: không vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, vay thương mại nước sử dụng cho chương trình, dự án có khả thu hồi vốn trực tiếp bảo đảm khả trả nợ; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên trình sử dụng khoản vay nợ, khoản vay Chính phủ bảo lãnh, đơn vị sử dụng trực tiếp vốn vay như: tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại, dự án đầu tư sở hạ tầng Công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình quản lý nợ công (Nghị định 79 quản lý nợ công có tiến đề cập tới yêu cầu công khai minh bạch nợ công dự trù ngân sách nhà nước để trả nợ dần Những nhà kinh tế học trông chờ Nghị định 79 triển khai công bố rõ số liệu kinh tế nay) Việc công khai, minh bạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản nợ công trách nhiệm giải trình quan quản lý nợ công Để thực tốt nguyên tắc 36 Footer Page 37 of 149 Header Page 38 of 149 quan trọng đó, nợ công cần phải tính toán, xác định đầy đủ toán ngân sách nhà nước phải quan chuyên môn độc lập kiểm tra, xác nhận 3.4 Các biện pháp hỗ trợ 3.4.1 Ổn định môi trường thể chế Ổn định môi trường thể chế điều kiện tiên cho tăng trưởng kinh tế Theo hướng năm qua Việt Nam tiến nhiều, loạt luật văn pháp quy ban hành sửa đổi nhằm cải thiện môi trường kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, việc thay đổi liên tục luật lệ sách kinh tế gây trở ngại cho đầu tư dài hạn Những việc cấp thiết phải làm thời cải cách kinh tế cách sâu rộng, bao gồm đổi phát triển thể chế Chỉ xu hướng cải cách dài hạn thực thi đổi việc phát triển thể chế có tác dụng Ổn định tăng trưởng hai mặt tiến trình phát triển Ổn định cần thiết để tăng trưởng ổn định có ý nghĩa đảm bảo cho tăng trưởng nhanh bền vững Ngược lại, tăng trưởng cao trì thời gian dài đảm bảo ổn định Điều cần thiết Nhà nước ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, cải thiện lại suất tăng mức độ hiệu doanh nghiệp nhà nước tăng cường chi tiêu đầu tư, sử dụng sách tài khóa cách hiệu Do đó, việc nên làm phải ổn định lại yếu tố vĩ mô khác để đảm bảo tăng trưởng bền vững dài hạn, tuyệt đối không chạy theo tiêu tăng trưởng cao Phát hành trái phiếu in tiền hai phương pháp giải toán thâm hụt ngân sách tăng vốn đầu tư, lại gây lạm phát Hơn mức độ hiệu sử dụng vốn từ Chính phủ nên khối nợ công ngày lớn mà lại có tác động thấp tới kích thích tăng trưởng kinh tế Sử dụng hai kênh phải thời điểm có đánh giá tác động đánh đổi qua lại tiêu vĩ mô có, cách hợp lý 37 Footer Page 38 of 149 Header Page 39 of 149 Cần giảm thiểu thâm hụt ngân sách quốc gia Do thâm hụt ngân sách cần khoản bù đắp, hệ khả trả nợ lại Không nên đầu tư vào siêu dự án vay vốn dễ dàng mà không tính tới hiệu đầu tư khả trả nợ Nợ quốc gia cao với cấu trả nợ vay nợ hợp lý tăng khả kích thích tăng trưởng kinh tế Việt Nam cần công khai tính toán đầy đủ khoản vay, thu chi ngân sách, khoản bảo lãnh Chính phủ với tổ chức, khoản nợ doanh nghiệp nhà nước Từ đưa kế hoạch vay mượn, trả nợ sử dụng vốn cho phù hợp 3.4.2 Cải thiện môi trường đầu tư  Cải cách mạnh mẽ hành công, đặc biệt quy định công chứng, thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; cải thiện tính minh bạch luật lệ sách đảm bảo tính quán văn luật cấp, tăng cường xây dựng sách kinh tế dựa theo thị trường  Hợp lý hoá thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước nhằm tạo điều kiện cho công ty có vốn đầu tư nước dễ dàng tìm kiếm việc tìm kiếm nhân lực vị trí chủ chốt  Đầu tư vào sở hạ tầng kỹ thuật để đầu tư quốc doanh diễn thuận lợi  Các doanh nghiệp phải đối xử bình đẳng thành phần kinh tế, đặc biệt lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, minh bạch quyền lợi  Đổi chế, giảm bớt thủ tục hành phiền hà việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục thuế  Có kênh thông tin rõ ràng, chi tiết dự án đầu tư, sách đầu tư nước, mở rộng lĩnh vực đầu tư, đặc biệt tham gia vào lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng 38 Footer Page 39 of 149 Header Page 40 of 149 3.4.3 Phát triển nội lực kinh tế Phát triển nội lực kinh tế cần tập trung vào vấn đề gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng xuất cách: Giảm nhập nguyên phụ liệu cho sản xuất hàng xuất thông qua việc đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; tăng hàm lượng công nghệ cao sản xuất để xuất nhiều sản phẩm tinh sản phẩm thô hơn; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao nhận biết thực hành vấn đề thương hiệu cho sản phẩm Việt Nam thị trường giới 3.4.4 Xây dựng môi trường tài hiệu “ Công khai, minh bạch tài chính” nguyên tắc hàng đầu phổ biến giới quản trị công nói chung, quản trị tài khóa đặc biệt quản trị nợ công Theo hướng dẫn quản lý nợ công IMF (2003) Cẩm nang minh bạch tài khóa (2007), cần đặc biệt nhấn mạnh số yêu cầu sau: Thứ nhất, xác định rõ vai trò trách nhiệm tài khóa quan Chính phủ Đây yêu cầu thiết yếu để đảm bảo trách nhiệm giải trình việc hoạch định thực thi sách tài khóa Thứ hai, khu vực phủ phải tách bạch rõ ràng khỏi phần lại khu vực công phần lại kinh tế; sách vai trò quản lý khu vực công phải rõ ràng công bố công khai Thứ ba, quản lý nợ, pháp luật quản lý nợ nên giao trách nhiệm rõ ràng cho cá nhân, thường Bộ trưởng Tài việc: Lựa chọn công cụ cần thiết cho việc vay nợ; xây dựng chiến lược quản lý nợ; xác định giới hạn nợ (nếu luật không quy định rõ) - thường dựa vào chiến lược nợ bền vững; thiết lập kiểm soát quan/tổ chức có trách nhiệm quản lý nợ (thuộc quyền nằm ngoài) thiết lập quy chế quản lý nợ 39 Footer Page 40 of 149 Header Page 41 of 149 Thứ tư, luật phải quy định cụ thể tất khoản phủ bảo lãnh, xác định rõ vai trò Ngân hàng Trung ương cho việc phát hành quỹ chứng khoán không bị lẫn với biện pháp nghiệp vụ thuộc sách tiền tệ Tất khoản vay phải ghi có tài khoản ngân hàng kiểm tra Bộ Tài chính, nghĩa vụ nợ điều khoản vay nợ phải công bố đầy đủ cho công chúng Minh bạch tài khóa đòi hỏi quan lập pháp phải xác định rõ yêu cầu báo cáo hàng năm dư nợ dòng chu chuyển nợ, kể số liệu bảo lãnh nợ phủ trình quan lập pháp công khai cho công chúng Ngoài ra, cần đảm bảo thông tin nợ phải bao quát khứ, dự tính cho tương lai Điều cần thiết thông tin công khai nợ nhằm tăng cường khả can thiệp phòng ngừa tình xấu xảy 40 Footer Page 41 of 149 ... giá an toàn nợ nước quốc gia có thu nhập thấp dựa vào giá nợ dịch vụ nợ, sách nợ yếu đồng nghĩa an toàn nợ sách nợ mạnh đồng nghĩa với an toàn nợ 2.2.2.1 Cơ cấu nợ vay Việt Nam Nợ nước Việt Nam... cường nợ đa phương tổng nợ phản ánh tình hình nợ nước nước thay đổi theo chiều hướng tốt Footer Page of 149 Header Page of 149 II THỰC TRẠNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM - NGUYÊN NHÂN VÀ HẠN CHẾ CỦA... dùng nước Các tiêu đánh giá nợ nước 1.4 1.4.1 Các tiêu đánh giá mức độ nợ nước .6 1.4.2 Các tiêu đánh giá cấu nợ nước II THỰC TRẠNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tài chính quốc tế Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Tài chính quốc tế Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Tài chính quốc tế Nợ nước ngoài của Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay