Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

24 153 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:41

Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN TÁC ĐỘNG FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ GVHD: TS.Trần Tiến Khai Th.s Nguyễn Ngọc Danh Nhóm nghiên cứu: Lớp bất động sản – khóa 36 Trần Thanh Ngọc Nguyễn Thị Thảo Phan Thị Cẩm Thư Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Hoàng Lan Nguyễn Thị Yến Phúc Huỳnh Thanh Trúc Thơ Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2012 MỤC LỤC MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể III CÂU HỎI NGHIÊN CỨU IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi không gian .5 Phạm vi thời gian V TỔNG QUAN TÀI LIỆU Các khái niệm sở lý thuyết có liên quan: .5 1.1 Khái niệm 1.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 1.2.1 Cơ sở lý thuyết tác động FDI tới tăng trưởng thông qua kênh đầu tư 1.2.2 Cơ sở lý thuyết đánh giá tác động tràn FDI Giới thiệu nghiên cứu trước có liên quan Nội dung nghiên cứu trước có liên quan 10 Đánh giá, nhận xét chung 11 Phương pháp nghiên cứu 13 VI Đối với kênh đầu tư 13 a Mô hình 13 b Cách trích xuất số liệu cho mô hình từ nguồn số liệu thứ cấp: 15 Tác động tràn: 15 2.1 Một số phân tích định tính tác động tràn 15 2.2 Phân tích định lượng tác động tràn 16  FDI suất lao động doanh nghiệp nói chung 16  FDI suất lao động doanh nghiệp nước: 18 Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM VII DỰ KIẾN CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ 21 VIII TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 ĐẶT VẤN ĐỀ Tại nhiều quốc gia giới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là nguồn vốn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ hai chiều giữa FDI và tăng trưởng kinh tế đã, và sẽ là những vấn đề quan trọng nền kinh tế mỗi quốc gia Tuy nhiên về mặt lý thuyết cũng thực tiễn vẫn tồn nhiều quan điểm khác về vai trò FDI tăng trưởng kinh tế quốc gia tiếp nhận nguồn vốn đầu tư Nhìn chung, FDI có ảnh hưởng tới nền kinh tế tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội Tuy nhiên, nước phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng kỳ vọng lớn thu hút FDI chủ yếu nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế Qua nhiều năm, từ thực hiện công đổi cùng với việc thông qua Luật đầu tư nước ngoài vào tháng 12 năm 1987, tiến hành ký kết hiệp định thương mại song phương và đa phương Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể Đó là dấu hiệu lạc quan trình chuyển đổi kinh tế và chính sách mà Việt Nam đã và thực hiện trước những thay đổi nhanh chóng nền kinh tế giới Đã có nhiều bài nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế nhiều quốc gia giới, đặc biệt là nước phát triển Các nghiên cứu định lượng trước giới đã sử dụng mô hình hồi quy đa biến để đánh giá tác động FDI tăng trưởng kinh tế Bài viết này sử dụng mô hình hồi quy đa biến sở kế thừa mô hình nhiều nghiên cứu định lượng đã có kết hợp với sự chọn lọc biến độc lập biến phụ thuộc cho phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam Và bằng phương pháp phân tích hồi quy để đánh giá tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế, từ đó có thể phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực và có thể tìm được những giải pháp về mặt sách nhằm thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn FDI góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng I I MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Nhận biết và đánh giá yếu tố ảnh hưởng việc tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mục tiêu cụ thể − Xác định tác động FDI đến sự tăng trưởng Việt Nam thông qua lĩnh vực khác Trong nghiên cứu này,nhóm sẽ xét đến ngành: khí – điện tử, dệt may – giày da, lương thực – thực phẩm − Đề xuất giải pháp thu hút sử dụng nguồn vốn FDI hiệu Việt Nam III CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Dựa vào số liệu từ Điều tra doanh nghiệp năm 2001 Tổng cục Thống kê về doanh nghiệp nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xem xét về tác động kênh khác nhau, bao trùm hầu hết họat động nền kinh tế quốc dân Để trả lời những câu hỏi sau: Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAMFDI tác động đến tổng quan nền kinh tế nào thông qua lĩnh vực khác nhau? − Các sách Nhà nước việc thu hút vốn FDI thời gian qua đã tác động nào đến nền kinh tế? − Tìm số đề xuất về mặt sách nhằm thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn FDI IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi không gian Bài viết được nghiên cứu dựa tình hình tăng trưởng vùng kinh tế thông qua số liệu điều tra doanh nghiệp từ đó khái quát nên tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phạm vi thời gian Bài viết nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 1988 – 2003 V TỔNG QUAN TÀI LIỆU Các khái niệm sở lý thuyết có liên quan: 1.1 Khái niệm FDI (Foreign Direct Investment): là đầu tư trực tiếp nước Tóm lại FDI quốc gia việc nhà đầu tư nước khác đưa vốn loại tài sản vào quốc gia đó để có được quyền sở hữu quyền quản lý kiểm soát thực thể kinh tế quốc gia đó với mục tiêu tối đa hóa lợi ích Tăng trưởng kinh tế: là sự tăng lên về số lượng, chất lượng, tốc độ và quy mô sản lượng nền kinh tế thời kỳ định Sự tăng trưởng được so sánh theo thời điểm gốc sẽ phản ánh tốc độ tăng trưởng Đó là sự gia tăng quy mô sản lượng kinh tế nhanh hay chậm so với thời điểm gốc Quy mô và tốc độ tăng trưởng là"cặp đôi" nội dung khái niệm tăng trưởng kinh tế Hiện nay, giới người ta thường tính mức gia tăng về tổng giá trị cải xã hội bằng đại lượng tổng sản phẩm quốc dân tổng sản phẩm quốc nội Mối quan hệ giữa FID và Tăng trưởng kinh tế: FDI có thể ảnh hưởng tới nến kinh tế lĩnh vực Tuy nhiên, nước phát triển, là nước nghèo, kỳ vọng lớn việc thu hút FDI chủ yếu nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế FDI được coi nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư nước, nhằm đáp nhu cầu đầu tư cho phát triển Đóng góp FDI đầu tư xã hội biến động lớn, phần phản ánh diễn biến thất thường nguồn vốn đã phân tích trên, phần thể hiện những thay đổi về đầu tư thành phần kinh tế nước 1.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu FDI tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác Theo cách tiếp cận hẹp, tác động tăng trưởng FDI thường được thông qua kênh đầu tư và gián tiếp thông qua tác động tràn Theo cách tiếp cận rộng, FDI gây áp lực buộc nước sở phải nâng cao lực cạnh tranh Nghiên cứu tập trung phân tích tác động FDI tới tăng trưởng theo cách tiếp cận hẹp, dựa vào khung khổ phân tích đã được vận dụng giới 1.2.1 Cơ sở lý thuyết tác động FDI tới tăng trưởng thông qua kênh đầu tư Để nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, cũng đánh giá được tác Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM động nó, phần trình bày khung khổ lý thuyết sử dụng mô hình tăng trưởng nội sinh1 Trong mô hình Y sản phẩm đầu nền kinh tế được tạo khu vực sản xuất sản phẩm cuối bằng công nghệ sản xuất tổng quát, sử dụng yếu tố đầu vào vốn vật chất K vốn người H2: Y(t) = A(t) f(K(t), H(t)) Giả sử tiến công nghệ gọi là A(t), tăng trưởng với tốc độ không đổi a (hay A(t)=A(0)𝑒 𝑎𝑡 với A(0) mức độ công nghệ thời điểm gốc), với hàm sản xuất giả định trình độ công nghệ A sẽ ảnh hưởng tích cực tới hai yếu tố đầu vào K(t), H(t) Kết chế tiến công nghệ sẽ tác động gián tiếp tới sản phẩm đầu Y(t) Lúc Y tổng sản phẩm quốc nội GDP thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế qua mô hình sau: gy = gGDP=  [(F(b,N/ N*))-1 - ] (1) Điều quan trọng rút từ mô hình tồn mối quan hệ trực tiếp giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Thông qua FDI, không những nhiều hàng hoá vốn được tạo (tăng tài sản vốn vật chất nền kinh tế) mà chi phí để sản xuất chúng giảm đi, qua đó tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nghịch với mức chênh lệch về công nghệ - bài này được đo bằng tỷ lệ giữa số hàng hoá vốn sản xuất nước hàng hoá vốn sản xuất nước phát triển - giữa nước nhận FDI và nước phát triển Tác động biểu thị cho hiện tượng “bắt kịp” về tăng trưởng kinh tế nước nghèo so với nước giàu Các tác động là lý khiến tất nước đều nỗ lực thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là nước nghèo mô hình (1) là sở lý thuyết để đánh giá tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế tầm vĩ mô Do đóng góp FDI tới tăng trưởng nước phát triển có ý nghĩa nên nhà phân tích cũng hay quan tâm tới việc xác định yếu tố tác động đến thu hút thực hiện dòng vốn Vấn đề sẽ được xem xét cụ thể phần phân tích định lượng nhằm bổ sung cho mục tiêu chính mà đề tài đã đưa ban đầu 1.2.2 Cơ sở lý thuyết đánh giá tác động tràn FDI a Cơ chế sinh tác động tràn Các chuyên gia thực hiện nghiên cứu tác động đầu tư nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho rằng, kỳ vọng lớn nước phát triển việc thu hút đầu tư nước nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế với hai lý Thứ nhất, đầu tư nước ngoài được coi nguồn vốn quan trọng để bổ sung vốn đầu tư nước Thứ hai, đầu tư nước tạo hội cho nước nghèo tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn, dễ dàng chuyển giao công nghệ hơn, thúc đẩy trình phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ quản lý và trình độ lao động Tác động này được xem là tác động tràn đầu tư nước ngoài, góp phần làm tăng Phần trình bày mô hình lý thuyết khái quát dựa nhiều tài liệu khác Một mô hình lý thuyết cụ thể và sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas có thể tham khảo nghiên cứu Borensztein et al (1995) Để ngắn gọn gọi tắt K vốn vật chất Trong phân tích tăng trưởng và mô hình tăng trưởng K thực chất tài sản vốn và được hình thành qua trình đầu tư và tích lũy máy mọc, nhà xưởng v.v phục vụ cho trình sản xuất Khái niệm vốn người được sử dụng nhiều lý thuyết và mô hình tăng trưởng và đã có nhiều định nghĩa khác Song có thể hiểu chung vốn người là lực người được sử dụng vào trình sản xuất để mang lại suất cao về mặt kinh tế Do vậy, vốn người kết trình đầu tư và tích lũy nên còn được gọi tài sản vốn người Đầu tư cho giáo dục, đào tạo y tế sẽ góp phần làm tăng vốn người Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM suất doanh nghiệp nước cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung Vậy, tác động tràn tác động gián tiếp xuất có mặt doanh nghiệp FDI làm cho doanh nghiệp nước thay đổi hành vi thay đổi công nghệ, thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh Tác động này, có kênh xuất hiện tác động tràn nhiều nhất: kênh di chuyển lao động, kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ, kênh liên kết sản xuất kênh cạnh tranh  Kênh di chuyển lao động: Lao động có kỹ chuyển từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp nước được coi kênh quan trọng có thể tạo tác động tràn tích cực tác động tràn xảy số lao động sử dụng kiến thức đã học được thời gian làm việc doanh nghiệp FDI vào công việc doanh nghiệp nước Có hai cách để tạo tác động tràn Đó là số lao động tự thành lập Công ty riêng làm thuê cho doanh nghiệp nước, ngành mà doanh nghiệp FDI hoạt động  Kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ: Đây là kênh quan trọng để tạo tác động tràn tích cực FDI Cho đến tiêu hay được dùng để đo khả hấp thụ công nghệ là trình độ học vấn trình độ chuyên môn lao động doanh nghiệp tiêu biểu thị cho đổi công nghệ doanh nghiệp thể hiện qua tiêu cho hoạt động R&D Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xuất hiện tác động tràn khả tiếp thu công nghệ doanh nghiệp FDI Nhiều nghiên cứu cho rằng công nghệ chủ yếu công ty mẹ tạo , đó công ty nước phát triển tập trung đến khâu sản xuất chiếm lĩnh thị trường dựa lợi về công nghệ công ty cung cấp.Do đó khả tiếp thu công nghệ công ty hoạt động nước nhận đầu tư ngày cao , có lợi cho trình sinh tác động tràn tích cực qua rò rỉ công nghệ  Kênh liên kết sản xuất Kênh liên kết sản xuất kênh quan trọng tạo tác động tràn Tác động “ngược chiều “có thể xuất hiện nên doanh nghiệp nước cung cấp nguyên liệu phân phối sản phẩm doanh nghiệp nước Mức độ tác động cao khối lượng sản phẩm phân phối nguyên liệu cung cấp nhiều, tức quan hệ tỷ lệ thuận Trong liên kết sản xuất tồn hai hình thức đó là liên kết dọc liên kết ngang Liên kết dọc sản phẩm doanh nghiệp nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp Liên kết ngang doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm  Kênh cạnh tranh Sự xuất hiện doanh nghiệp FDI có thể tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp nước, trước hết là đổi doanh nghiệp cùng nhóm ngành Để thu được biểu hiện kênh tác động cần thu nhập những thông tin về sức ép cạnh tranh thị trường doanh nghiệp doanh nghiệp tự đánh giá Trong khu vực doanh nghiệp FDI chịu sức ép cạnh tranh lớn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nước lại cho rằng họ chịu sức ép cạnh tranh mạnh ngang từ doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Trong doanh nghiệp FDI chịu áp lực mạnh về sản phẩm chủng loại, mẫu mã, doanh nghiệp nước lại đánh giá cao về công nghệ có trình độ cao từ doanh nghiệp FDI Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Header Page of 149 Hộp1: Tác động cạnh tranh FDI tới doanh nghiệp nước Giá thành đơn vị sản phẩm AC1 AC2 AC2 Sản lượng Q1 Q2 Hình ví dụ thể hiện phản ứng (hay kết tác động tràn) doanh nghiệp nước trước sự xuất hiện doanh nghiệp FDI ngành ngắn hạn Sự lấn át thịtrường doanh nghiệp FDI làm thu hẹp thị phần doanh nghiệp nước và đẩy chi phícố định lên cao Trước tác động này, doanh nghiệp nước có xu hướng điều chỉnh giảm chiphí trung bình (từ AC1 xuống AC2 ) Nhưng áp lực cạnh tranh ban đầu từ doanh nghiệp FDIđủ mạnh, doanh nghiệp sẽ buộc phải giảm sản lượng (từ Q1 xuống Q2) và tác động cuối làlàm tăng giá thành đơn vị sản phẩm (chuyển dịch từ vị trí lên 2) Nguồn: Aitken Harrison (1999) b Mô hình ước lượng Đánh giá tác động tràn FDI có thể được thực hiện bằng hai phương pháp định tính và định lượng kết hợp hai Tuy nhiên, kết đánh giá định tính chủ yếu mang tính mô tả, xác định khả có hay không có biểu hiện có thể tạo tác động tràn, không đánh giá được tác động tràn có thực sự xuất hiện hay không mức độ tác động đó Đánh giá bằng phương pháp định lượng khắc phục điểm yếu sở áp dụng mô hình kinh tế lượng được sử dụng ngày nhiều Từ đó có thể rút những kết cụ thể và vì vậy có ý nghĩa nhà hoạch định sách Sự xuất hiện FDI có thể sinh tác động tràn thông qua nhiều kênh khác Tuy nhiên, tác động này thường có thể nhận biết được thông qua thay đổi về kết sản xuất, có thể đo bằng suất doanh nghiệp Về lý thuyết, sự xuất hiện FDI có thể làm thay đổi suất lao động tất doanh nghiệp nước Để kiểm định sự tồn tác động tràn cần trước hết xem xét mối quan hệ giữa mức độ tham gia phía nước sự thay đổi suất lao động doanh nghiệp nước Hàm suất doanh nghiệp nước nói chung: 𝑌 𝐾 (2) 𝐿𝑖𝑗 = F( 𝐿 𝑖𝑗,FDIj, trinhdoij, quimoij, nganhj) 𝑖𝑗 𝑖𝑗 Trong hàm suất trên, trinhdoij quimoij hai biến biểu thị đặc trưng doanh nghiệp, với trinhdoij đo lường lao động có trình độ quimoij biểu thị cho qui mô vị doanh nghiệp ngành có thể đo bằng nhiều tiêu khác Nó biến giả đặc trưng cho nhóm ngành cụ thể ngành j Giả thuyết cần kiểm định thông qua mô hình thay đổi về mức độ tham gia phía nước FDIij ảnh hưởng tới suất lao động doanh nghiệp Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Mô hình cũng được sử dụng để xác định và đánh giá tác động tràn FDI tới doanh nghiệp nước Mặc dù sự xuất hiện FDI ngành có thể tác động gián tiếp tới kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khác, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn doanh nghiệp nước cùng ngành Do đó, tác động tràn có thể nhận biết qua sự thay đổi về suất lao động doanh nghiệp nước xuất hiện đầu tư trực tiếp nước vào ngành mà doanh nghiệp hoạt động mô hình vitheFDI là đại lượng phản ánh vị phía nước ngành3 di ký hiệu doanh nghiệp nước Với sự hiển diện doanh nghiệp FDI ngành j, suất lao động doanh nghiệp nước ngành đó có thể phụ thuộc vào yếu tố thể hiện phương trình (3): 𝑌 𝐾 (3) (𝐿 )dij= F(( 𝐿 )dij, vitheFDIj, nghiencuudij, trinhdodij) Hàm suất (3) có thể dùng để nghiên cứu tác động tràn FDI tới doanh nghiệp nước có thể biến đổi để xem xét tác động tràn thể hiện qua việc lựa chọn đại lượng đo “vị thế” doanh nghiệp FDI ngành Tác động tràn xem xuất hiện biến “vị thế” có ảnh hưởng tới suất, thể hiện qua dấu mức ý nghĩa thống kê biến phân tích định lượng Trên thực tế xác định tách bạch tác động tràn kênh truyền tác động khó Ngoài đo lường tác động trực tiếp, mô hình (3) cho phép xem xét ảnh hưởng số yếu tố khác biểu thị khả hấp thụ tác động tràn doanh nghiệp Cơ sở để kiểm định dựa vào kết nhiều nghiên cứu cho rằng, tác động tràn cũng mức độ phụ thuộc nhiều vào khả hấp thụ hay khả điều chỉnh doanh nghiệp xuất hiện phía nước Hai yếu tố quan trọng hay được nhắc đến trình độ công nghệ lao động có trình độ Trong mô hình (3), nghiencuudij chi tiêu cho nghiên cứu triển khai doanh nghiệp nước ngành được dùng để đo lực công nghệ doanh nghiệp Ngoài ra, chi tiêu cho nghiên cứu triển khai thể hiện R&D đại lượng tác động trực tiếp tới suất lao động doanh nghiệp Biến trinhdodij cũng có ý nghĩa tương tự biến nghiencuudij, vừa tác động tới suất, vừa kiểm soát vai trò lao động kỹ tới trình tạo tác động tràn Khung khổ phân tích trình bày sở để tiến hành phân tích định lượng tác động tràn FDI đến tăng trưởng Do khả áp dụng mô hình lý thuyết phụ thuộc lớn vào số liệu thu thập được, nên mô hình định lượng sẽ có những biến đổi định để phù hợp với Việt Nam tận dụng tối đa số liệu mà nhóm tác giả thu thập được Giới thiệu nghiên cứu trước có liên quan Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment - FDI) có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội Tuy nhiên ta xét đến tác động FDI đến tốc độ tăng trưởng nói chung, đã có nhiều nghiên cứu xoay quanh đề tài này, đặc biệt nghiên cứu sâu về nhân tố ảnh hưởng FDI đến tốc độ tăng trưởng Năm 2003, Laura Alfaro (Đại học Harvard) đã viết nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI sự tăng trưởng bằng cách kiểm tra quy luật dòng FDI đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng ba thành phần nền kinh tế, cụ thể đó là lĩnh vực thiết yếu, sản xuất dịch vụ 47 quốc gia khác nghiên cứu Foreign Direct Investment and Growth: Does the Section Matter? Đến năm 2006, báo cáo nghiên cứu nhóm tác giả thực hiện dự án cho Có thể sử dụng tiêu khác để đo “vị thê” tỷ trọng doanh thu tất doanh nghiệp FDI so với tổng doanh thu ngành v.v Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Trưởng nhóm), ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS Trần Toàn Thắng, TS Nguyễn Mạnh Hải, nghiên cứu sâu về những nhân tố ảnh hưởng FDI đến tốc độ tăng trưởng kinh tế đề tài Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam Cả hai nghiên cứu đều ứng dụng mô hình hồi quy thể hiện tác động nhân tố ảnh hưởng FDI đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Nội dung nghiên cứu trước có liên quan Laura Alfaro (2003) đã xây dựng mô hình hồi quy thể hiện sự tác động năm nhóm biến độc lập đến biến phụ thuộc tốc độ tăng trưởng Trong đó năm nhóm biến độc lập bao gồm nhóm biến về GDP ban đầu - INNITIAL GDP; đầu tư quốc nội danh sách biến kiểm soát, kí hiệu CONTROLS; FDI ba lĩnh vực: lĩnh vực thiết yếu (FDIP), lĩnh vực sản xuất (FDIM) và lĩnh vực dịch vụ (FDIS) Mỗi nhóm biến biến độc lập thể hiện đặc trưng nhóm biến, chi tiết nhóm biến sẽ được trình bày phần mô hình sử dụng Các quan sát mô hình được lấy từ dữ liệu OECD World Investment Report 47 quốc gia thu thập số liệu theo giai đoạn 1981- 1999 Từ kết mô hình này, Laura Alfaro đã đưa số phân tích về mức độ chiều hướng tác động biến độc lập thuộc năm nhóm biến lên tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia Nghiên cứu nhóm bốn tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Trưởng nhóm), ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS Trần Toàn Thắng, TS Nguyễn Mạnh Hải thực hiện dự án cho Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) (2006), xây dựng mô hình hồi quy thể hiện tác động dòng FDI tới tăng trưởng kinh tế quốc gia thông qua kênh đầu tư và kênh tác động tràn Mô hình hồi quy nghiên cứu về tác động dòng FDI tới tăng trưởng kinh tế thông qua kênh đầu tư gồm năm nhóm biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc tốc độ tăng trưởng gt Trong đó năm nhóm biến độc lập bao gồm nhóm biến FDIt thể hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài; Ht biến biểu thị cho tài sản vốn người nhằm đánh giá tác động vốn người tới tăng trưởng; biến (FDIxH)t được coi đại lượng biểu thị khả hấp thụ FDI nền kinh tế; biến hoinhapktt thể hiện ảnh hưởng việc hội nhập vào nền kinh tế khu vực giới; Xt tập hợp biến độc lập khác có ảnh hưởng tới tăng trưởng chi tiêu chính phủ, vốn đầu tư nước với tư cách là đại lượng xác định tăng trưởng kết hoạt động xuất nhập phản ánh độ mở nền kinh tế… Các quan sát mô hình được lấy từ số liệu thức Tổng Cục thống kê Cục Đầu tư Nước - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp từ 1988 - 2003 Còn tác động dòng FDI đến tốc độ tăng trưởng quốc gia thông qua kênh tác động tràn được phân tích bằng hai cách là định lượng và định tính Phương pháp định tính dựa vào số liệu từ Điều tra doanh nghiệp năm 2001 Tổng cục Thống kê kết điều tra 33 doanh nghiệp nước, 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xem xét dấu hiệu về tác động tràn kênh khác Do mẫu điều tra nhỏ nên số liệu áp dụng cho phân tích định lượng, nhằm đưa tranh khái quát về kênh khác tác động tràn Phần phân tích định lượng hoàn toàn sử dụng số liệu Điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê năm 2001 với mẫu 56 ngàn doanh nghiệp bao trùm hầu hết họat động nền kinh tế quốc dân, được chia làm 20 nhóm ngành (2 số) khác Mô hình hồi quy về đánh giá tác động tràn FDI lên tăng trưởng quốc gia được thể hiện qua mô hình FDI suất lao động doanh nghiệp nước nói chung Mô hình hồi quy FDI và suất lao động doanh nghiệp nói chung thể hiện qua tám nhóm biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc là suất Trong mô hình này, biến phụ thuộc nangsuat là đại lượng đo suất lao động doanh nghiệp; biến trinhdo thể hiện chất lượng lao động doanh nghiệp; biến quimo biểu thị cho quy mô doanh nghiệp ngành mức độ độc quyền doanh Footer Page of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 10 Header Page 10 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM nghiệp ngành; biến cuongdovon đo cường độ sử dụng vốn lao động doanh nghiệp, đại lượng đo tài sản vốn vật chất mà doanh nghiệp tạo trình đầu tư Các biến lại biến giả, đó biến Dluongthuc, Ddetmay Ddientu nhằm kiểm soát ảnh hưởng từng phân ngành tới suất chung khu vực doanh nghiệp mẫu số liệu chéo; biến Dsohuu thể hiện hình thức sở hữu doanh nghiệp FDI; biến giả Dtinh thể hiện doanh nghiệp có trụ sở tỉnh có mật độ đầu tư nước cao thuộc vùng khác Đối với mô hình hồi quy FDI và suất lao động doanh nghiệp nước thể hiện qua bảy nhóm biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc là suất (nangsuati) Điểm khác biệt lớn mô hình so với mô hình phần suất biến độc lập tytrong thể hiện sự có mặt quy mô doanh nghiệp FDI, phản ảnh mức độ sẵn có số liệu; biến giả hopdongi thể hiện doanh nghiệp có hay quan hệ với đối tác nước Những nhóm biến có mô hình này cuongdovoni, trinhdoi, quimoi, Dtinhi, tương tự những nhóm biến được nêu mô hình FDI và suất lao động doanh nghiệp nói chung Cả mô hình định tính lẫn định lượng đều phản ánh về những nhân tố ảnh hưởng FDI đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia Đánh giá, nhận xét chung Hai bài viết đã đưa hai mô hình hồi quy khác với hai cách tiếp cận khác nhau: Đối với bài viết Foreign Direct Investment and Growth: Does the Section Matter? Của Laura Alfaro (Đại học Harvard) Bài xem lại mối quan hệ giữa FDI sự tăng trưởng bằng cách kiểm tra quy luật dòng FDI đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng ba thành phần nền kinh tế, cụ thể đó là lĩnh vực thiết yếu, sản xuất dịch vụ Bài viết đã sử dụng số phân tích thực nghiệm sử dụng dữ liệu chéo quốc gia giai đoạn 1981-1999 để rằng tổng FDI đã đem lại nhiều ảnh hưởng đến sự tăng trưởng Theo mô hình viết này, tác giả đã sử dụng biến là FDI ba lĩnh vực: lĩnh vực thiết yếu (FDIP), lĩnh vực sản xuất (FDIM) và lĩnh vực dịch vụ (FDIS) nhằm chứng minh sáng rõ mục đích cũng giả thiết viết Các biến là độc lập,số lượng đủ lớn số liệu thứ cấp với nguồn cung an toàn dữ liệu OECD World Investment Report 47 quốc gia thu thập số liệu theo giai đoạn 1981- 1999 Qua viết này, ta có thể thấy được cách nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa FDI từng lĩnh vực kinh tế sự tăng trưởng kinh tế Từ đó giúp ta định hướng phân bổ nguồn đầu tư FDI từng lĩnh vực Tuy nhiên, viết dừng lại mức độ tổng quan, cho ta nhìn bề mặt bên vấn đề tác động FDI đến sự tăng trưởng kinh tế Bài viết không thể hiên rõ tác động bên vấn đề, chế truyền dẫn, làm FDI tác động đến sự tăng trưởng kinh tế Xét về phương pháp nghiên cứu, Laura Alfaro (2003) đã sử dụng phương pháp chọn mẫu phân nhóm để phân tích với mẫu đựoc chọn là 47 nước bao gồm: quốc gia khu vực ODEC, khu vực Thái Binh Dương, Châu Phi, Mỹ La Tinh, vùng biển Caribe với dữ liệu được lấy theo nhiều kì khác để làm rõ được tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế quốc gia giới Bài viết sử dụng phương pháp định lượng kết hợp mô hình hồi qui kinh tế lượng dựa số liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: WDI- World Investment Report, dữ liệu theo ngành nước ODEC, khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Mỹ La Tinh, vùng Caribe _từ năm 1980 đến cuối 1999, Chỉ Số Phát Triển Của Ngân Hàng Thế Giới về quốc gia có mẫu điều tra… Mô hình hồi qui được sử dụng nghiên cứu: mô hình hồi qui kinh tế lượng với hầu hết biến hồi quy giá trị đưa vào mô hình đều đại diện cho trung bình thời kỳ nghiên cứu Các biến hồi qui bao gồm: Mức sản lượng và tăng trưởng, GDP (nguồn từ: số Footer Page 10 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 11 Header Page 11 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM phát triển Ngân hàng Thế giới 2001), đầu tư trực tiếp nước nước mẫu,… Nghiên cứu sử dụng phươn pháp phân tích thực nghiệm sử dụng dữ liệu chéo quốc gia giai đoạn 1981-1999 Với quốc gia được đưa vào mẫu như: Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ Canada, Anh, Cộng Hòa Iceland, Lào, Ấn Độ,… nhiều thời kì kinh tế khác nhau, mẫu mà tác giả lựa chọn cho nghiên cứu đã thể hiện được rõ nét về tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế nước giới qua nhiều khía cạnh: chuyển giao công nghệ phương thức quản lý, đầu tư nước vào sản xuất dịch vụ, Nghiên cứu rõ mối quan hệ giữa FDI sự tăng trưởng kinh tế bằng cách kiểm tra quy luật dòng FDI đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng ba thành phần nền kinh tế, cụ thể đó là lĩnh vực thiết yếu, sản xuất dịch vụ thê nào Các lợi ích thường quen thuộc cũng đã được đề cập chuyển giao công nghệ và phương thức quản lý, giới thiệu phương pháp khoa học kĩ thuật mới, và đào tạo nguồn nhân lực hướng đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kĩ thuật nhiều là nông nghiệp và khai khoáng,… Những điều đã được khắc phục viết: ”Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự Bài viết này đã sâu phân tích những tác động FDI sự tăng trưởng kinh tế thông qua kênh là kênh đầu tư và tác động tràn Đối với từng khía cạnh tác động, nhóm tác giả đã thành lập từng mô hình phù hợp với cách phân tích lập luận người viết Tùy từng biến nhóm tác giả đưa dữ liệu phù hợp Trong viết, tác giả đã đưa nhóm dữ liệu: định tính và định lượng Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã lấy kích thước mẫu lớn có những điều chỉnh về mẫu để đảm bảo về chất lượng cho dữ liệu nhằm đưa mô hình tốt cho từng vấn đề Với cách lập luận, phân tích cũng việc đưa từng mô hình từng tác động, viết đã cho thấy từng tác động FDI sự tăng trưởng kinh tế Đây sở quan trọng việc đề xuất những sách phù hợp để sử dụng nguồn vốn FDI đạt hiệu tốt Tuy nhiên, viết có số hạn chế Như nhóm tác giả đã đề cập viết, vấn đề “ tác động FDI sự tăng trưởng kinh tế “, bài viết giải phạm vi nghĩa hẹp, không đề cập số vấn đề khác FDI gây áp lực buộc nước sở phải nâng cao lực cạnh tranh quốc gia mà trước hết cải thiện môi trường đầu tư, qua đó làm giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng hiệu suất vốn rốt là tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế Một số ý kiến cho rằng FDI có thể làm tăng đầu tư nước thông qua tăng đầu tư doanh nghiệp nước, đặc biệt những doanh nghiệp nước cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI họăc tiêu thụ sản phẩm từ doanh nghiệp FDI Đồng thời, sách cải thiện sở hạ tầng phủ nhằm thu hút nhiều vốn FDI cũng thúc đẩy doanh nghiệp nước hình thành phát triển Qua phần nhận xét đánh giá và mục đích nghiên cứu đã xác định phần mở đầu, nhóm định phân tích nghiên cứu theo viết: ”Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự Footer Page 11 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 12 Header Page 12 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 13 TÓM TẮT TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài Câu hỏi nghiên cứu FDI tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nước được nhận hay tác Laura Alfaro không? Và FDI (2003) động nào đến tăng trưởng kinh tế ? Lĩnh vực thiết yếu? Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế TS Nguyễn gi? Thị Tuệ Anh FDI tác động đến tăng cộng sự trưởng kinh tế Việt Nam (2006) qua những mặt nào? Tác động tràn mà FDI mang lại cho Việt Nam gì? VI Phương pháp nghiên cứu Kết Theo ngành nước OECD, châu phi, WIR, UNCTAD, … Mô hình hồi quy OLS, Phân tích thực nghiệm sử dụng dữ liệu chéo Tác động FDI theo hướng tích tiêu cực, nhiên, mặt tích cực vẫn nhiều và dường lấn át những tiêu cực mà gây FDI có tác động khác đến tăng trưởng kinh tế ba lĩnh vực là thiết yếu, sản xuất dịch vụ Cụ thể, FDI lĩnh vực thiết yếu có xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển, đầu tư lĩnh vực sản xuất lại theo chiều hướng tích cực Trong lĩnh vực dịch vụ không rõ ràng Tổng Cục thống kê, Cục Đầu tư Nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư Làm rõ được tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đưa được nhân tố tác động từ FDI đến tăng trưởng kinh tế thông qua Mô hình hồi kênh đầu tư và tác động tràn quy 2SLS Làm rõ tác động tràn FDI dến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, số liệu mẫu không đủ để phân tích định tính về tác động tràn FDI đến tăng trưởng kinh tế Dữ liệu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối với kênh đầu tư a Mô hình Mô hình phần viết dựa theo mô hình viết tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự Theo đó mô hình có dạng: g t = f (FDIt, Ht, (FDIxH)t, hoinhapktt, Xt) Biến phụ thuộc gt biểu thị cho tăng trưởng kinh tế, đo bằng tốc độ tăng GDP thực tế đầu người hàm số loạt biến độc lập Tác động biến độc lập tới tăng trưởng kinh tế được thể hiện qua hệ số ước lượng, dấu chúng mức ý nghĩa thống kê FDIt biến thể hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài, đo bằng tỷ lệ vốn FDI thực hiện so với GDP Ht biến biểu thị cho tài sản vốn người nhằm đánh giá tác động vốn người tới tăng trưởng Biến (FDIxH)t có ý nghĩa mô hình này nhằm kiểm định mối tương tác giữa FDI vốn người cũng vai trò vốn người mức độ đóng góp FDI tới tăng trưởng Biến này được đưa vào mô hình dựa vào giả thuyết đã được kiểm định nhiều nước, đó là đóng Footer Page 12 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page 13 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 14 góp FDI tới tăng trưởng phụ thuộc vào lao động có trình độ nước Trong mô hình này, biến (FDIxH)t được coi đại lượng biểu thị khả hấp thụ FDI nền kinh tế X tập hợp biến độc lập khác có ảnh hưởng tới tăng trưởng Thông qua tài liệu tham khảo: “FDI and Economic Growth: Does WTO Accession and Law Matter Play Important Role in Attracting FDI? The Case of Viet Nam” nhóm tác giả Nguyen Dinh Chien, Zhang Ke Zhong & Tran Thi Giang; “Foreign direct investment and economic growth in Vietnam” tác giả Sajid Anwara Lan Phi Nguyen, nhóm định sử dụng biến để đại diện cho X GE: chi tiêu phủ Trong đó chi thường xuyên không kể chi trả nợ viện trợ, còn chi đầu tư không không đề cập tới vốn tín dụng và đầu tư doanh nghiệp nhà nước Biến phụ thuộc Log(GDP bình quân) GDP thực tế đầu người gt Biến độc lập FDIt FDI/GDP Tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước – Được đo bằng tỉ lệ vốn FDI thực hiện so với GDP HSt Lao động tốt nghiệp phổ thông sở - Được đo bằng tỷ lệ lao động đã tốt nghiệp phổ thông sở HBCt Dân số biết chữ - Được đo bằng tỷ lệ dân số biết chữ HPt Lao động tốt nghiệp tiểu học làm việc Được đo bằng tỷ lệ lao động làm việc nền kinh tế đã tốt nghiệp tiểu học Ht (Vốn người) Hội nhập kinh tế (biến giả) Hoinhapktt (FDIxH)t (khả hấp thụ FDI nước) (FDI*HS)t Mức độ đóng góp FDI lao động tốt nghiệp phổ thông sở (FDI*HBC)t Mức độ đóng góp FDI lao động làm việc kinh tế tốt nghiệp cấp tiểu học (FDI*HP)t X GE Mức độ đóng góp FDI dân số biết chữ Chi thường tiêu phủ Biến hoinhapktt biến giả nhận giá trị (khi đất nước chưa hội nhập) bằng (khi đất nước hội nhập) Từ kết nghiên cứu tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự, dấu kỳ vọng biến độc lập được cho bảng sau: Gỉa thiết Biến độc lập Dấu kì vọng Giải thích H1 FDI t + Tăng trưởng kinh tế được đo lường bằng GDP thực Nhìn chung , tỷ lệ vốn FDI thực hiện so với GDP cao tốc độ tăng trưởng kinh tế cao H2 HS t + Mối quan hệ giữa FDI vốn người có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế nước phát triển Tỷ lệ lao động đã Footer Page 13 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page 14 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 15 tốt nghiệp phổ thông sở doanh nghiệp cao, khả hấp thụ FDI doanh nghiệp lớn, dẫn đến tăng doanh thu, tăng GDP thực góp phần tăng trưởng kinh tế H3 HP t - H4 HBC t - H5 hoinhapktt H6 GE Trình độ lao động thấp khả hấp thụ FDI thấp dẫn đến giảm suất lao động doanh nghiệp, làm GDP thực tế giảm, dẫn đến tăng trưởng kinh tế giảm Trong này, biến HSt thể hiện rõ tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế + Việc hội nhập vừa tác động tích cực lẫn tiêu cực tăng trưởng kinh tế thể hiện qua việc tăng, giảm hệ số FDIt Đối với nước phát triển Việt Nam, hội nhập mang đến nhiều hội so với bất lợi Thuận lợi là tăng vốn đầu tư FDI, tăng vốn người khả hấp thụ FDI nước Tuy nhiên, vẫn có số bất lợi cạnh tranh, chuyển giao lao động… nhìn chung hội nhập vẫn mang lợi nhiều tác độngi ích cực + Kinh tế Việt Nam có qui mô tương đối nhỏ, chi cho giáo dục y tế đạt tỷ trọng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến vốn người góp phần thúc đẩy suất lao động, tăng GDP thực b Cách trích xuất số liệu cho mô hình từ nguồn số liệu thứ cấp: Số liệu sử dụng cho mô hình số liệu theo chuỗi thời gian từ 1988 - 2003 lấy từ nhiều nguồn khác Số liệu về tốc độ tăng GDP thực tế đầu người gt số liệu FDIt thực hiện4 được thu thập tính toán dựa vào số liệu thức Tổng Cục thống kê Cục Đầu tư Nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp Ba biến HPt , HSt HBCt được lấy từ nguồn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiều nguồn khác Số liệu về GE được lấy từ nguồn Tổng cục Thống kê Báo cáo kinh tế Việt Nam năm 2003 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tếTác động tràn: 2.1 Một số phân tích định tính tác động tràn Kết phân tích định tính tác động tràn dựa vào số liệu từ Điều tra doanh nghiệp năm 2001 Tổng cục Thống kê Bộ số liệu Nhóm tác giả TS Nguyễn Tuệ Anh cộng sự đã tiến hành điều tra 33 doanh nghiệp nước 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xem xét dấu hiệu về tác động tràn kênh khác Tuy nhiên mẫu điều tra nhỏ, số liệu điều tra cho áp dụng cho phân tích định lượng, nhằm đưa tranh khái quát về kênh khác tác động tràn Phân phân tích định lượng hoàn toàn sử dụng số liệu Điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê Bảng hỏi được thiết kế dựa vào kênh truyền tác động tràn đã trình bày phần lý thuyết sẽ được trình bày phần sau Tuy nhiên, dựa vào kết nghiên cứu loại khó có thể khẳng định được sự xuất hiện tác động tràn mức độ ảnh hưởng tác động đó, mặt khác Nhóm nghiên cứu không có được vốn FDI thực hiện riêng phía nước theo chuỗi số liệu Hơn nữa, việc bóc tách không xác có thể dẫn đến sai lệch nhiều Vì vậy, để đơn giản giả định tỷ lệ vốn thực hiện phía nước so với tổng vốn FDI thực hiện là không đổi Với giả định kết hồi qui sử dụng số liệu FDI thực hiện tổng có thể chấp nhận phương pháp phân tích lượng Footer Page 14 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page 15 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM với số lượng mẫu điều tra không nhiều nêu tính đại diện thấp Vì vậy, kết phần nhằm bổ sung cho phần phân tích định lượng phần sau 2.2 Phân tích định lượng tác động tràn Mô hình phần viết dựa theo mô hình viết tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự Trong viết, nhóm tác giả sử dụng hai mô hình phân tích cho hai trường hợp là doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nước  FDI suất lao động doanh nghiệp nói chung a Mô hình Thông qua mô hình FDI và suất lao động cuả doanh nghiệp nói chung, muốn kiểm định giả thuyết: sự xuất hiện khu vực doanh nghiệp FDI có tác động làm tăng NSLĐ chung tất doanh nghiệp Việt Nam hay không? Mô hình phần viết dựa theo mô hình viết nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh Theo đó mô hình có dạng: nangsuat = f (cuongdovon, quimo,trinhdo,Dtinh,Dsohuu,Dluongthuc,Ddet may,Ddientu) Biến phụ thuộc giá trị gia tăng/lao động đo suất lao động doanh nghiệp trinhdo lao động có bằng cao đẳng trung cấp dạy nghề trở lên /số lao động lại doanh nghiệp chất lượng lao động doanh nghiệp quimo đo bằng tỷ lệ doanh thu doanh nghiệp tổng doanh thu phân ngành số5 quy mô doanh nghiệp ngành cuongdovon vốn cố định bình quân lao động cường độ sử dụng vốn lao động nangsuat Biến độc lập Dluongthuc sự có mặt doanh nghiệp lương thực (biến giả) Ddetmay sự có mặt doanh nghiệp dệt may (biến giả) Ddientu sự có mặt doanh nghiệp điện tử (biến giả) Dtinh vị trí trụ sở (biến giả) Chiphoi1 hình thức sở hữu doanh nghiệp FDI lien doanh (biến giả) Chiphoi2 hình thức sở hữu doanh nghiệp FDI 100% vốn Dsohuu Chú thích phân ngành số: theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ( VietNam Standard Industrial Classification 2007 – VSIC 2007) được Tổng cục Thống kê xây dựng sở Phân ngành chuẩn quốc tế (phiên 4.0) đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thông qua kỳ họp tháng năm 2006 chi tiết đến chữ số (ISIC Rev.4) Footer Page 15 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 16 Header Page 16 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM nước (biến giả) Trong đó: - Các biến Dluongthuc biến giả nhận hai giá trị: bằng doanh nghiệp thuộc nhóm lương thực bằng thuộc nhóm khác, tương tự biến Ddetmay Ddientu - Biến dtinh biến giả Dtinh có giá trị doanh nghiệp có trụ sở tỉnh có mật độ đầu tư nước cao nhận giá trị thuộc vùng khác Các tỉnh bao gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tỉnh xung quanh trung tâm công nghiệp lớn (bao gồm Hưng yên, Hải dương, Hải phòng, Hà Tây, Quang Ninh, Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương) Theo mô hình viết nhóm tác giả giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh, Biến Dtinh được đưa vào nhằm hai mục đích: (1) kiểm soát ảnh hưởng thay đổi về vùng kinh tế (2) kiểm soát ảnh hưởng mức độ tập trung FDI lẫn tập trung họat động công nghiệp Đối với biến Dsohuu, thi biến nhằm xác định hình thức sở hữu doanh nghiệp Sở dĩ, đưa hai biến chiphoi1 và chiphoi2 đại diên cho biến Dsohuu nhằm đánh giá tác động FDI vào sự tăng trưởng kinh tế thông qua tác động tràn đến suất Tuy nhiên, có hình thức doanh nghiệp sử dụng nguồn FDI đó là: doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp có vốn 100% nước Hiệu sử dụng vốn và tác động đến sự tăng trưởng khác giữa hai hình thức doanh nghiệp Vì vậy, nhằm đánh giá với thực tiễn đó, nhóm tác giả đã sử dụng hai biến chiphoi1 chiphoi2 Trong biến quymo, nhóm tác giả giả thuyết rằng tỷ trọng doanh thu lớn có lợi cho quy mô Từ kết nghiên cứu nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh, dấu kỳ vọng biến độc lập được cho bảng sau: Biến độc lập Dấu kì vọng Trinhdo + Quy mô + quy mô ảnh hưởng tích cực đến suất Cuongdovon + Tăng đầu tư cho sở hạ tầng, máy móc thiết bị sẽ tăng suất Dluongthuc + Khi doanh nghiệp FDI tham gia, với vốn lớn công nghệ cao sẽ tác động mạnh đến suất nền nông nghiệp hạn chế về công nghệ và mô hình hiện Ddetmay - Ngành tập trung lao đông lớn, yêu cầu về vốn và lao động kỹ thấp hai ngành còn lại, đó sự tham gia doanh nghiệp FDI không tác động nhiều + Đây là ngành đòi hỏi công nghệ cao cũng chất lượng lao động Vì vậy suất cao và cũng là ngành quan trọng nền kinh tế + Các tỉnh tập trung FDI là tỉnh trọng điểm, có khu công nghiệp lớn Vì vậy, doanh nghiệp tỉnh có vị trí thuận lợi, sở vật chất tốt, đó có thể tiết kiệm chi phí, tăng suất Ddientu Dtinh Footer Page 16 of 149 Lý giải Khi trình độ công nhân viên công ty cao ảnh hưởng tích cực đến suất Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 17 Header Page 17 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Chiphoi1 + Chiphoi2 + Các doanh nghiệp có nguồn vốn FDI có lợi về nguồn vốn lớn đó có khả đầu tư công nghệ, thu hút lao động lành nghề tốt Do đó tác động thuận chiều với suất b Cách trích xuất số liệu cho mô hình từ nguồn số liệu thứ cấp Các số liệu được lấy từ “ Điều tra doanh nghiệp” Tổng cục thống kê Đây là điều tra lớn thực hiện vào ngày tháng ngày tháng hàng năm ( trích tài liệu “ Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” tác giả: TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Trưởng nhóm), ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS Trần Toàn Thắng, TS Nguyễn Mạnh Hải  FDI suất lao động doanh nghiệp nước: a Mô hình Trong mô hình này, sẽ giải vấn đề là “ngoài sự tham gia doanh nghiệp có vốn FDI thì tác động tăng suất lao động doanh nghiệp nói chung có đóng góp tác động tràn tích cực nữa hay không?” Trên thực tế, việc nghiên cứu tác động tràn có dạng mô hình được sử dụng, đó là dạng nghiên cứu quy mô ngành dạng nghiên cứu theo quy mô doanh nghiệp Tuy nhiên, việc nghiên cứu theo quy mô ngành có nhược điểm là đánh giá cao thấp tác động tràn Điều xảy có tác động chiều giữa nang suất ngành và suất doanh nghiệp FDI Khi doanh nghiệp FDI có cường độ vốn lớn tham gia vào ngành có suất cao thì đánh giá theo mô hình ta có thể nhận xét doanh nghiệp FDI đã tác động làm nâng cao suất ngành, nhiên đánh giá tác động tràn trường hợp này dường đã được đánh giá qua cao mà bỏ quên yếu tố suất ngành này đã cao Trong trường hợp khác, doanh nghiệp FDI tham gia vào ngành làm cho những doanh nghiệp yếu bị phá sản, lúc xảy tác động tràn tiêu cực, xét về suất trung bình ngành lại tăng lên Bởi số lượng doanh nghiệp có suất thấp giảm, đồng thời doanh nghiệp FDI có suất cao tham gia vào thị trường Với những lập luận trên, nhóm tác giả đã định theo phương pháp nghiên cứu theo quy mô doanh nghiệp Mô hình mà nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh đã đưa là: nangsuat i = f( cuongdovon i, tytrong ij, trinhdo i, quimo i, hopdong i, Dtinh i, Dnganh i) nangsuat i Biến phụ thuộc giá trị gia tăng/ lao động cuongdovon i Biến độc lập vốn cố định bình quân lao động tytrong ij Footer Page 17 of 149 được tính theo trọng số, (trọng số tuổi thọ doanh nghiệp FDI) đo suất lao động doanh nghiệp cường độ sử dụng vốn lao động tỷ trọng lao động doanh nghiệp FDI ngành số Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 18 Header Page 18 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM trinhdo i lao động có bằng cao đẳng trung cấp dạy nghề trở lên /số lao động lại doanh nghiệp chất lượng lao động doanh nghiệp quimo i đo bằng tỷ lệ doanh thu doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp trong tổng doanh thu phân ngành số ngành hopdong i quan hệ với doanh nghiệp nước qua kênh xuất nhập (biến giả) Dtinh i vị trí trụ sở (biến giả) Dnganh i biến giả đặc trưng cho nhóm ngành cụ thể ngành j Trong mô hình này,điểm khác biệt lớn so với tác động tràn doanh nghiệp nói chung biến tytrong ij.Với tytrong ij sử dụng tỷ trọng lao động doanh nghiệp FDI ngành số Biến tytrong ij được tính theo trọng số, trọng số tuổi thọ doanh nghiệp FDI Qua cách tính này, nhóm tác giả muốn kiểm định giả thuyết: “với tiêu khác nhau, hai doanh nghiệp FDI khác doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngành j lâu sẽ có thể tạo tác động tràn lớn hơn” Ngoài ra, mô hình này, nhóm tác giả còn đưa biến giả hopdong i nhằm loại bỏ tác động tràn việc ngoại thương Bởi lẽ doanh nghiệp tham gia hoạt đông ngoại thương với doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước có thể học hỏi, cải thiện hoạt động kinh doanh, mở rộng sản xuất, có động tăng suất lao động Vì vậy, nhóm tác giả đã đưa biến giả hopdong i nhận hai giá trị: bằng có quan hệ với đối tác doanh nghiệp nước bằng cho trường hợp lại Từ kết nghiên cứu tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự, dấu kỳ vọng biến độc lập được cho bảng sau: Biến độc lập Dấu kỳ vọng Lý giải cuongdovon i + Tăng đầu tư cho sở hạ tầng, máy móc thiết bị sẽ tăng suất tytrong ij + Với sự tham gia doanh nghiệp FDI dài hạn có thể nâng cao công nghệ, tạo nên môi trường cạnh tranh, đó buộc doanh nghiệp phải tăng suất Việc thay đổi công nghệ phải xét dài hạn trinhdo i + trình độ công nhân viên công ty cao ảnh hưởng tích cực đến suất quimo i + quy mô ảnh hưởng tích cực đến suất hopdong i - Loại bỏ tác động tràn xuất nhập Dtinh i + tỉnh tập trung FDI là tỉnh trọng điểm, có khu công nghiệp lớn Vì vậy, doanh nghiệp tỉnh có vị trí thuận lợi, sở vật chất tốt, đó có thể tiết kiệm chi phí, tăng suất Dnganh i +,-,0 Footer Page 18 of 149 Tùy theo mỗi ngành cụ thể sẽ có tác động khác Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 19 Header Page 19 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM b Cách trích xuất số liệu cho mô hình từ nguồn số liệu thứ cấp Các số liệu được lấy từ “ Điều tra doanh nghiệp” Tổng cục thống kê Đây là điều tra lớn thực hiện vào ngày tháng ngày tháng hàng năm ( trích tài liệu “Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” nhóm tác giả: TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Trưởng nhóm), ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS Trần Toàn Thắng, TS Nguyễn Mạnh Hải c Phương pháp nghiên cứu sử dụng: Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự(2006) thực hiện nghiên cứu này đã kết hợp hai phương pháp phân tích định lượng và phân tích định tính kết hợp sử dụng số liệu thống kê sơ cấp thứ cấp Để nghiên cứu mang tính thuyết phục hơn, bên cạnh việc phân tích tác động tực tiếp FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua kênh đầu tư, Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự (2006) đã rõ những tác động tràn – tác động gián tiếp FDI đến kinh tế Việt Nam cụ thể “bên cạnh tác động trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế, có mặt doanh nghiệp FDI tác động gián tiếp tới doanh nghiệp nước tăng áp lực cạnh tranh, buộc doanh nghiệp nước phải tăng hiệu kinh doanh, thúc đẩy trình phổ biến chuyển giao công nghệ v.v Các tác động gọi tác động tràn FDI ”- bằng việc kết hợp sử dụng mô hình kinh tế lượng đặc biệt mô hình kinh tế lượng với phương pháp bình phương nhỏ Khi phân tích tác động tràn FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích định lượng hoàn toàn sử dụng số liệu Điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê dựa khung khổ lý thuyết sử dụng mô hình tăng trưởng nội sinh Nghiên cứu sử dụng phươn pháp chọn mẫu phân nhóm với mẫu được chọn gồm: 33 doanh nghiệp nước 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước để xem xét dấu hiệu về tác động tràn kênh khác d Nhận xét Trên giới đã có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế và thường sử dụng phương pháp phân tích định lượng để kiểm định và lượng hóa tác động Việt Nam nghiên cứu về FDI nói chung nhiều, nhiên có số nghiên cứu sâu xem xét tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế Nguyễn Mại (2003), Freeman (2002) Nguyễn Thị Phương Hoa (2001) đã nghiên cứu tổng quát hoạt động FDI Việt Nam năm 2002 Đoàn Ngọc Phúc (2003) phân tích thực trạng FDI thời kỳ 1988-2003 kết luận tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn FDI …Xét về phương pháp nghiên cứu, hầu hết nghiên cứu về FDI Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích định tính, tổng kết tình hình FDI vào Việt Nam dựa vào số liệu thống kê Nghiên cứu Nguyễn Thị Phương Hoa (2004) là số nghiên cứu dùng hai phương pháp định tính và định lượng Tuy nhiên, nghiên cứu lượng hóa được tác động FDI tới tăng trưởng tỉnh Việt Nam nhằm mục đích cuối tìm mối quan hệ giữa FDI và xóa đói giảm nghèo Các nghiên cứu định lượng khác để kiểm định tác động tràn FDI Sự thiếu vắng nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng thông qua mô hình hóa có thể thiếu dữ liệu cần thiết hoặc/và thiếu tin tưởng vào số Footer Page 19 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 20 Header Page 20 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM liệu sẵn có (Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự2006) Để khắc phục được điểm yếu trên, Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự (2006) đã sử dụng cách tiếp cận rộng hơn, kết hợp hai phương pháp là phân tích định tính sử dụng số liệu thống kê thứ cấp và sơ cấp và phân tích định lượng Việc lựa chọn sử dụng kết hợp phương pháp thể hiện sự khó khăn sử dụng đơn lẻ công cụ định lượng trường hợp Việt Nam số liệu dùng cho phân tích thường chưa đầy đủ và độ tin cậy không cao Trong trình điều tra chọn mẫu Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự(2006) đã lựa chọn phương pháp chọn mẫu phân nhóm nhằm đảm bảo tính thực tế cho nghiên cứu Tuy nhiên mẫu điều tra nhỏ, số liệu điều tra cho áp dụng cho phân tích định lượng, nhằm đưa tranh khái quát về kênh khác tác động tràn Phân phân tích định lượng hoàn toàn sử dụng số liệu Điều tra doanh nghiệp Tổng cục thống kê Theo nghiên cứu trước đánh giá tác động tràn FDI có thể được thực hiện bằng hai phương pháp định tính và định lượng kết hợp hai Tuy nhiên, kết đánh giá định tính chủ yếu mang tính mô tả, xác định khả có hay không có biểu hiện có thể tạo tác động tràn, không đánh giá được tác động tràn có thực sự xuất hiện hay không mức độ tác động đó Đánh giá bằng phương pháp định lượng khắc phục điểm yếu sở áp dụng mô hình kinh tế lượng được sử dụng ngày nhiều Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự (2006) cũng đã khắc phục được điểm yếu bằng việc sử dụng công cụ phân tích định lượng với phương pháp TSLS Từ đó có thể rút những kết cụ thể và vì vậy có ý nghĩa nhà hoạch định sách VII VIII DỰ KIẾN CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu a Các lý thuyết liên quan b Các tài liệu tham khảo Phương pháp nghiên cứu a Giả thuyết nghiên cứu b Mô hình nghiên cứu c Dữ liệu Kết thảo luận Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Trưởng nhóm), ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, ThS Trần Toàn Thắng, TS Nguyễn Mạnh Hải, (2006), “Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” Laura Alfaro, April 2003, “Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter?” Sajid Anwar and Lan Phi Nguyen, January–April 2010, “Foreign direct investment and economic growth in Vietnam”, University of the Sunshine Coast, Australia and University of South Australia, Australia; National Economics University, Vietnam, Asia Pacific Business Review, Vol 16, Nos 1–2, 183–202 Footer Page 20 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 21 Header Page 21 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2012/06/22/Tieu%20chi%20phan%20nganh%20cua%2 0HOSE pdf) Peter Nunnenkamp and Julius Spatz (Junly 2003), Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries: How Relevant Are Host-country and Industry Characteteristics?, page 12 2.Maria Carkovic and Ross Levine , Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth ? page 198 Footer Page 21 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 22 Header Page 22 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM KHẢO SÁT CÁ NHÂN Năm sinh: Nam/Nữ Họ tên: Doanh nghiệp: Anh/Chị công tác phận doanh nghiệp:  Bộ phận sản xuất  Bộ phận kế toán  Bộ phận kinh doanh  Bộ phận Marketing  Bộ phận bán hàng  Bộ phận khác Tổng số năm công tác  2-3  4-5  6-7  Số khác Anh/Chị nghĩ gì về tốc độ tiếp thu phát triển công nghệ Doanh nghiệp nước?  Rất chậm  Tương đối chậm  Bình thường  Khá nhanh  Nhanh Anh/Chị đã từng làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trước đây?  Có  Không Nếu “Có” vui lòng trả lời từ câu đến câu Nếu” Không” vui lòng tiếp câu Anh/Chị đã công tác phận nào:  Bộ phận sản xuất  Bộ phận kế toán  Bộ phận kinh doanh  Bộ phận Marketing  Bộ phận bán hàng  Bộ phận khác Anh/Chị làm phận doanh nghiệp lâu (năm): 1 2 3 4  Số khác Lý Anh/Chị rời khỏi doanh nghiệp:  Có doanh nghiệp khác phù hợp  Do sách doanh nghiệp  Lý cá nhân khác Anh/Chị có nghĩ rằng có sự chênh lệch công nghệ giữa Doanh nghiệp nước Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?  Có  Không Nguồn cung nguyên liệu doanh nghiệp anh/chị chiếm tỷ trọng nguồn sau: Footer Page 22 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 23 Header Page 23 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Từ doanh nghiệp nước Từ doanh nghiệp FDI Từ nguồn khác (nhập khẩu) 10 Sự chênh lệch công nghệ nghiêng về:  Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước  Doanh nghiệp nước 11 Anh/Chị nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó?  Mức độ quan tâm Nhà nước sự phát triển ngành  Chính sách chi tiêu cho đầu tư phát triển doanh nghiệp Trình độ học vấn chuyên môn, kinh nghiệm người lao động  Ảnh hưởng từ nền công nghiệp theo lối truyền thống  Nguyên nhân khác 12 Với thang điểm từ đến 10, anh/chị hãy đánh giá sức ép cạnh tranh về Thị phần Sản phẩm Công nghệ Lao động có tay nghề 13 Theo Anh/Chị, nguồn vốn FDI với Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước có những tác động nào đến sự phát triển Doanh nghiệp nước? Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Footer Page 23 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 24 Header Page 24 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Trong bối cảnh hội nhập, mức độ cạnh tranh Doanh nghiệp nói chung, Doanh nghiệp nội ngành nói riêng ngày gây gắt Đặc biệt là sự cạnh tranh việc đổi công nghệ Vậy, Quý Doanh nghiệp có thể cho biết tỷ lệ chi tiêu cho đầu tư phát triển và đổi công nghệ mức nào? Mức độ luân chuyển lao động Doanh nghiệp những năm gần đây? Nguồn nhân lực Doanh nghiệp chủ yếu đến từ đâu? Doanh nghiệp nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quan nhà nước, khu vực dân cư hay từ khu vực khác? Doanh nghiệp có đánh về trình độ chuyên môn cũng kinh nghiệm làm việc nguồn lao động Doanh nghiệp? Nguồn lao động cũ và mới? Quý Doanh nghiệp có thể cho biết: “Có sự chênh lệch không, giữa doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài? Đặc biệt việc hấp thụ đổi công nghệ? “ Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cung cấp rõ về nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu mà doanh nghiệp dùng hoạt động sản xuất doanh nghiệp được không? Những tiêu chí nào DN đặt lựa chọn nguyên liệu đầu vào? Đâu là tiêu chí mà doanh nghiệp nghĩ tới lựa chọn nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất gì? Nếu được tự lựa chọn định đầu vào, giữa nguyên vật liệu nước nguyên vật liệu ngoại nhập DN sẽ ưu tiên cho loại nào? Trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, nguyên tắc hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gì? Để trì không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh nghiệp giai đoạn diễn sự canh tranh gay gắt hiện nay, doanh nghiệp hướng tới ổn định vị thị trường, tạo lòng tin khách hàng lâu dài bằng chất lượng sản phẩm, hoạt động sau bán hàng hay đầu tư vào PR, tiếp thị, liên tục tung thị trường sản phẩm để không ngừng mở rộng thị phần ? 10 Khi tung thị trường những sản phẩm mới, đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp nhắm tới ai? Khi hoạt động thị trường cạnh tranh hiện nay, sức ép lớn tác động tới doanh nghiệp gì? Footer Page 24 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 25 ... được tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đưa được nhân tố tác động từ FDI đến tăng trưởng kinh tế thông qua Mô hình hồi kênh đầu tư và tác động tràn quy 2SLS Làm rõ tác động tràn FDI. .. thực tế giảm, dẫn đến tăng trưởng kinh tế giảm Trong này, biến HSt thể hiện rõ tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế + Việc hội nhập vừa tác động tích cực lẫn tiêu cực tăng trưởng kinh tế. .. bề mặt bên vấn đề tác động FDI đến sự tăng trưởng kinh tế Bài viết không thể hiên rõ tác động bên vấn đề, chế truyền dẫn, làm FDI tác động đến sự tăng trưởng kinh tế Xét về phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay