TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG

20 37 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:39

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng quan tâm đến vấn đề đạo đức Tư tưởng đạo đức Người, thể qua tác phẩm, viết, nói ngắn gọn, cô đọng sâu sắc, mà thể đời hoạt động thực tiễn phong phú thân Người nêu gương sáng, mẫu mực đạo đức cách mạng cho hệ người Việt Nam học tập noi theo Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng đòi hỏi khách quan nghiệp cách mạng, mà thiết thực góp phần quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho nhân dân ta nói chung cán bộ, đảng viên nói riêng I CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Cơ sở lý luận a Truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc Việt Nam Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, để tồn tại, phát triển, ông cha ta kiên cường, bất khuất đấu chống giặc ngoại xâm chống lại khắc nghiệt thiên nhiên Từ đấu tranh gian khổ đó, nhân dân ta sớm có ý thức đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ, sống trọng nghĩa, trọng tình, thuỷ chung, độ lượng Những đức tính tốt đẹp hệ người Việt Nam kế thừa bồi đắp từ đời qua đời khác, trở thành giá trị đạo đức cao đẹp, bền vững dân tộc ta Trong đó, chủ nghĩa yêu nước nét đặc sắc, bật thang giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Hồ Chí Minh sinh lớn lên gia đình có nếp sống, phong cách sinh hoạt gần gũi với người lao động, trọng tình người, sống có nghĩa khí quê hương giàu truyền thống yêu nước Người trực tiếp nhìn thấy cảnh đau lòng, bất công, bạo ngược bọn thực dân, phong kiến nhân dân lao động Lòng yêu nước, thương dân tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho Hồ Chí Minh đấu tranh nhằm thực mục đích cao cả, “nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành” Những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc, quê hương, gia đình Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy, phát triển lên tầm cao mới, thời đại thể cách sâu sắc tư tưởng Người đạo đức cách mạng b Tinh hoa đạo đức phương Đông, phương Tây Trước đến với chủ nghĩa nhân đạo cao chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh tìm thấy nhận thức giá trị nhân bản, hạt nhân hợp lý đạo đức phương Đông, phương Tây Song tiếp thu, kế thừa Hồ Chí Minh sở có chọn lọc phê phán Đối với đạo đức phương Đông, Hồ Chí Minh coi trọng đánh giá cao giá trị tích cực, tiến tư tưởng Nho giáo, Phật giáo Đặc biệt học thuyết Khổng Tử, Người cho rằng, “Tuy Khổng Tử phong kiến học thuyết Khổng Tử có nhiều điều không song điều hay nên học”1 Đó tu dưỡng đạo đức cá nhân, nghiêm khắc với thân Người tìm thấy điểm hợp lý tư tưởng Phật giáo, coi trọng đề cao “cái thiện”, khuyên người sống hiền từ, không tham lam, có lòng vị tha, cảm thông sâu sắc với người nghèo khổ, biết lo cho người lo cho Đối với đạo đức phương Tây, Hồ Chí Minh coi trọng “ưu điểm” tư tưởng Thiên chúa giáo, lòng nhân cao Chúa Giêsu, khuyên người sống sạch, thuỷ chung, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, biết hoà đồng làm bạn với người, kể làm bạn với bạn kẻ hại Mặt khác, Người hạn chế lớn Thiên chúa giáo Nghiên cứu văn hoá phương Tây, Người đấnh giá cao tinh thần nhân đạo, dân chủ nhân quyền thể trào lưu triết học, văn học nghệ thuật, bật tư tưởng “tự do, bình đẳng, bác ái” Người cho rằng, tư tưởng tiến có sức hấp dẫn quần chúng nhân dân lao động, bị giai cấp tư sản lợi dụng để mỵ dân, xúi dục quần chúng đánh đổ giai cấp phong kiến để đoạt lấy quyền cai trị vào tay mình, quay trở lại đàn áp nhân dân Hồ Chí Minh kế thừa, tiếp thu giá trị đạo đức tốt đẹp phương Đông phương Tây để mở rộng hiểu biết, làm phong phú, làm giàu thêm trí tuệ Đó điều kiện khách quan, cần thiết để Người đến với chủ nghĩa nhân đạo cao chủ nghĩa Mác - Lênin, giúp cho Người có phương pháp tư biện chứng khoa học để không ngừng bổ sung, hoàn thiện giá trị đạo đức quan niệm mới, cách mạng tiến bộ, phù hợp với xu phát triển tất yếu nhân loại c Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đạo đức cách mạng Từ sớm, đời sống xã hội loài người xuất tồn quan niệm khác đạo đức, quan niệm đạo đức cũ Chủ nghĩa Mác đời đánh dấu bước ngoặt đạo đức mới, đạo đức cộng sản, gạt bỏ tất quan niệm tâm, phi lịch sử đạo đức Mác cho rằng, “Xét cùng, học thuyết đạo đức có từ trước đến sản phẩm tình hình kinh tế, xã hội lúc giờ” Đồng thời, Mác rõ, xã hội có đối lập giai cấp, “đạo đức đạo đức giai cấp, biện hộ cho thống trị lợi ích giai cấp thống trị, giai cấp bị trị trở nên mạnh, tiêu biểu cho dậy chống lại thống trị nói tiêu biểu cho lợi ích tương lai người bị áp bức” Đạo đức tiêu biểu cho lợi ích tương lai người bị áp đạo đức mới, đạo đức cách mạng mang chất giai cấp công nhân, khác hẳn với chất đạo đức cũ giai cấp thống trị bóc lột Bàn vai trò to lớn đạo đức mới, Lênin khẳng định: “Đạo đức góp phần phá huỷ xã hội cũ bọn bóc lột góp phần đoàn kết tất người lao động chung quanh giai cấp vô sản sáng tạo xã hội người cộng sản”3 Chủ nghĩa Mác - Lênin quan tâm đến vấn đề đạo đức xây dựng đạo đức cách mạng cho giai cấp vô sản Hơn nữa, sức thuyết phục tư tưởng đạo đức học thuyết đó, không tính cách mạng khoa học nó, mà gương đạo đức mẫu mực, sáng, cao nhà kinh điển Chính vậy, tư tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác - Lênin tác động ảnh hưởng cách sâu sắc đến nhận thức, tư duy, tình cảm hành động Hồ Chí Minh Đặc biệt nói gương đạo đức Lênin, Hồ Chí Minh viết: “Không phải thiên tài Người, mà tính coi khinh xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư sáng, nếp sống giản dị, tóm lại đạo đức vĩ đại cao đẹp người thầy, ảnh hưởng lớn lao tới dân tộc châu Á khiến cho trái tim họ hướng Người, không ngăn cản nổi”[1] Cơ sở thực tiễn a Thực tiễn Việt Nam Dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến, sách cai trị độc ác chủ nghĩa thực dân, để lại hậu nặng nề Quần chúng nhân dân lao động họ bị áp bức, bóc lột nặng nề thể xác, mà bị nô dịch tinh thần Đặc biệt, lĩnh vực văn hoá, đạo đức, ràng buộc khắt khe lễ giáo phong kiến áp đặt “lối sống tư sản”, hội, thực dụng chạy theo đồng tiền, đề cao chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa thực dân nguy đe doạ đến giá trị đạo đức truyền thông tốt đẹp dân tộc trở ngại to lớn nghiệp cách mạng nhân dân ta Nhận thức rõ điều đó, Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng nước ta, muốn giải phóng triệt người lao động phải đồng thời giải phóng cho họ tư tưởng, văn hoá, đạo đức lối sống, thói quen lạc hậu có gốc rễ từ hàng ngàn năm Mặt khác, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, quyền thuộc nhân dân, Hồ Chí Minh sớm phát tượng sai lệch phận cán bộ, đảng viên quan liêu, hách dịch, cậy chức, cậy quyền tham ô, hủ hoá Những tệ nạn đó, không sớm phát hiện, ngăn chặn dễ trở thành nguy làm tổn hại đến danh Đảng toàn nghiệp cách mạng, điều kiện Đảng cầm quyền Đòi hỏi khách quan nghiệp giải phóng dân tộc trình tổ chức, xây dựng chế độ xã hội mới, nhằm biến nước ta từ nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành nước giàu mạnh, văn minh, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng cho nhân dân ta nói chung cán bộ, đảng viên nói riêng trở nên cấp thiết Thực tế tác động mạnh mẽ đến Hồ Chí Minh trở thành sở quan trọng, hình thành nên tư tưởng Người đạo đức cách mạng b Thực tiễn tình hình giới Hồ Chí Minh đến nhiều nơi, nhiều nước giới, Người nhận thấy chủ nghĩa đế quốc mặt thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân lao động, mặt khác chúng thực sách đầu độc văn hoá, tuyên truyền cho lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, áp đặt giá trị đạo đức, luân lý tư sản vào nước thuộc địa Do đó, đấu tranh dân tộc thuộc địa không nhằm mục tiêu độc lập dân tộc, mà để bảo vệ giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc Đặc biệt, từ Chủ nghĩa Mác - Lênin xâm nhập vào nước thuộc địa làm cho đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gắn bó mật thiết với hơn, quyền tự dân tộc coi trọng đề cao Đó điều kiện thuận lợi lớn cho việc xây dựng tình đoàn kết quốc tế sáng lập trường “hữu vô sản” giai cấp vô sản, nhân dân lao động nước quốc với dân tộc thuộc địa đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa thực dân đế quốc Trong đấu tranh đó, quan điểm gọi “khai hoá văn minh” chủ nghĩa thực dân nước thuộc địa bị vạch mặt, lên án; mục tiêu, lý tưởng cách mạng, niềm tin vào đạo đức cộng sản không ngừng củng cố, mở rộng phạm vi giới Mặt khác, sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) với thành tựu to lớn công cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội quê hương đất nước Lênin, lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng đạo đức, lối sống tác động mạnh mẽ chiếm cảm tình đông đảo quần chúng nhân dân lao động giới Thực tế Hồ Chí Minh nhận thức, tiếp thu cách đắn trở thành động lực quan trọng để hình thành nên tư tưởng Người đạo đức cách mạng Tuy nhiên, hình thành tư tưởng Người đạo đức cách mạng bên cạnh điều kiện khách quan cần thiết, phẩm chất thuộc nhân cách Hồ Chí Minh Với tư chất thông minh, tư độc lập sáng tạo gần gũi gắn bó sâu sắc với người, trước hết người lao động, Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa có chọn lọc giá trị đạo đức tốt đẹp dân tộc, tinh hoa đạo đức nhân loại, kết hợp chặt chẽ truyền thống với đại, nhân tố có ý nghĩa quan trọng trực tiếp tác động đến việc hình thành nên tư tưởng Người đạo đức cách mạng Chính mà tư tưởng đạo đức Người sức hấp dẫn, thuyết phục to lớn hệ người Việt Nam, mà nhân dân lao động, yêu chuộng hoà bình tiến giới II NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Đạo đức gốc, tảng người cách mạng Theo Hồ Chí Minh đạo đức có vai trò quan trọng người cách mạng Người rõ: “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” [2] Đạo đức thước đo lòng cao thượng, động lực to lớn giúp người cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách, hiểm nguy Bởi theo Hồ Chí Minh, người có đạo đức người “có tâm, có đức”, mà người có tâm, có đức có lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách cám dỗ đời thường, “giàu sang không quyến rủ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục” Người có tâm, có đức có điều kiện sâu, sát, gần gũi gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân để giáo dục, thuyết phục cảm hoá họ Đồng thời người có đủ nghị lực, sức mạnh khả tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm, đường lối Đảng tâm biến thành thực nhằm mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Hồ Chí Minh coi đạo đức gốc, tảng người cách mạng nghĩa tuyệt đối hoá vai trò đạo đức hay hạ thấp, tách rời với tài năng, mà tư tưởng đạo đức Người: nói “đức” đức phải có tài, nói “tài” tài đức; “đức tài” hoà quyện với nhân cách người cách mạng Theo Hồ Chí Minh, đạo đức sở, điều kiện để phát huy, phát triển tài người cách mạng Người rõ, “Có tài mà đức" không làm ích lợi cho xã hội, mà có hại cho xã hội Nếu có đức mà tài ví ông Bụt không làm hại gì, không lợi cho loài người”[3] Nhận thức đắn vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng đạo đức người cách mạng, từ đầu suốt toàn nghiệp cách mạng dân tộc, Hồ Chí Minh quan tâm, coi trọng xây dựng đạo đức đạo đức cách mạng cho cán nhân dân ta Những chuẩn mực đạo đức cách mạng a Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân Đây phẩm chất, chuẩn mực có ý nghĩa quan trọng hàng đầu người cách mạng, tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá đạo đức người, chiến sỹ cách mạng “Trung - Hiếu” khái niệm phản ánh mối quan hệ rường cột đạo đức Nho giáo phương Đông Theo quan điểm Nho giáo “Trung” trung với vua, vua người đứng đầu nước, nước gắn liền với vua Cho nên, trung với vua có nghĩa trung với nước Còn “Hiếu” hiếu với ông, bà, cha, mẹ, qui định đạo làm phải có trách nhiệm, bổn phận phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ; thể đức hiếu thảo, lòng biết ơn, tôn kính người có công sinh thành nuôi dưỡng “Trung”, “Hiếu” có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, tiêu chí hàng đầu đạo đức Nho giáo Hồ Chí Minh bàn đến “trung, hiếu” với nghĩa bổn phận, trách nhiệm người gia đình, xã hội, gạt bỏ quan niệm cũ hạn chế tư tưởng đạo đức Nho giáo, thay vào nội dung mới, cách mạng tiến phù hợp với chế độ thời đại mới, thành “trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” Người rõ: “Ngày xưa Trung trung với vua, Hiếu hiếu với cha mẹ Ngày nay,"trung trung với Tổ quốc, hiếu hiếu với nhân dân”[4] “Trung với nước” trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc, với phương hướng phát triển tất yếu đất nước lên chủ nghĩa xã hội; phải đặt lợi ích cách mạng, Tổ quốc lên hết, trước hết tâm đấu tranh cho phồn vinh đất nước, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Do đó, theo Hồ Chí Minh “Trung với nước” “trung với Đảng” “Trung với Đảng” trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng Đảng, với nghiệp cách mạng dân tộc Đảng lãnh đạo, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Vì có Đảng lãnh đạo có đường lối chiến lược, sách lược phương pháp cách mạng đắn, khoa học, phát huy sức mạnh to lớn dân tộc để đưa cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn Hơn nữa, “nước” gắn liền với chế độ xã hội định, mà chế độ ta sức phấn đấu xây dựng chế độ nhân dân lao động làm chủ, công trình tập thể nhân dân lao động tự xây dựng, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Cho nên, “trung với nước”, phải “trung với Đảng” phải “hiếu với dân” “Hiếu với dân” theo Hồ Chí Minh phải tôn trọng, yêu kính nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, khẳng định sức mạnh to lớn nhân dân phải coi dân gốc, tảng nghiệp cách mạng Vì “dân” quan niệm Hồ Chí Minh, dân phải gắn liền với nước, dân chủ đất nước, dân có quyền định vận mệnh quốc gia, “bao nhiêu quyền hành, lực lượng thuộc dân” Vì vậy, hiếu với dân phải lòng, “phụng nhân dân Nghĩa làm đầy tớ cho dân”[5] Người cách mạng có đức tính ấy, nói dân tin, làm dân theo dân hết lòng ủng hộ, cách mạng chắn giành thắng lợi b Yêu thương người Yêu thương người phẩm chất bản, cao đẹp người cách mạng Yêu thương người tư tưởng Hồ Chí Minh thể qua nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng với tình cảm bao la, rộng lớn, vô sâu nặng thắm đượm tính nhân văn, nhân đạo cao Trước hết, Người giành tình yêu thương cho “quần chúng cần lao”, người phải chịu cảnh lầm than nô lệ, bị áp bức, bóc lột Vốn người lao động, sinh lớn lên cảnh nước mất, nhà tan, Hồ Chí Minh thấu hiểu nỗi cay đắng, khổ nhục quần chúng cần lao, cảm thông sâu sắc đứng phía quần chúng cần lao để đấu tranh bênh vực, bảo vệ quyền đáng người lao động Người rõ, nguồn gốc đau thương, khổ nhục quần chúng nhân dân lao động quốc thuộc địa chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân Vượt lên tình cảm cá nhân, đơn thuần, tình yêu thương người tư tưởng Hồ Chí Minh không giới hạn đồng bào mình, mà giành cho giai cấp vô sản nhân dân lao động toàn giới Bởi theo Người, nghiệp đấu tranh để giải phóng cho người, trước hết người lao động, “dù màu da có khác nhau, đời có hai giống người: giống người bóc lột giống người bị bóc lột Mà có mối tình hữu thật mà thôi: tình hữu vô sản”[6] Đó tình đồng chí, tình anh em, sáng, thuỷ chung lập trường “hữu vô sản” Tình cảm cách mạng cao khơi dậylương tâm, lương tri, tính “hướng thiện” người làm cho dân tộc gần gủi để hiểu biết cảm thông sâu sắc với nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn đấu tranh chống kẻ thù chung để tự giải phóng cho Nổi bật tình yêu thương người Hồ Chí Minh bao dung, độ lượng Yêu thương người gắn liền với tin tưởng vào khả năng, phẩm giá tốt đẹp người tạo điều kiện cho người vươn lên tự hoàn thiện Người dạy: “Mỗi người có thiện ác lòng Ta phải biết làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu dần đi, thái độ người cách mạng” [7] Đối với người lầm đường, lạc lối tỏ ăn năn, hối cải Người đối xử với thái độ nhân ái, khoan dung, độ lượng Đặc biệt, Người coi trọng đề cao giáo dục thuyết phục, cảm hoá người Người khuyên: “Năm ngón tay có ngón vắn, ngón dài Nhưng vắn dài họp lại nơi bàn tay Trong triệu người có người thế khác, hay khác dòng dõi 10 tổ tiên ta Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ Đối với đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân mà cảm hoá họ”[8] c Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Đây phẩm chất quan trọng, cần thiết thiếu người cách mạng, tảng đời sống mới, phong trào “thi đua quốc” Hồ Chí minh coi đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính đạo đức người cách mạng yêu cầu khách quan, mùa trời, phương đất Người rõ: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam,Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa, không thành trời Thiếu phương, không thành đất Thiếu đức, không thành người”[9] Người cách mạng có đủ đức tính đó, phải người chí công vô tư Theo Hồ Chí Minh, “Cần” tức siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai; “cần” muốn có suất, hiệu quả, phải có kế hoạch cho công việc Nghĩa phải tính toán, xếp công việc cách khoa học, việc nên làm trước, việc làm sau Vì vậy, siêng với kế hoạch phải đôi với Nhưng có kế hoạch rồi, phải biết phân công theo khả năng, chuyên trách người, không vậy, dù siêng năng, chăm đến mấy, công việc không có kết quả, chí thất bại Cho nên, “cần” phải đôi với “chuyên” “Chuyên nghĩa dẻo dai, bền bỉ”[10] Do đó, lười biếng, dựa dẫm, làm ẩu, làm xổi kẻ địch chữ “cần” 11 “Kiệm” tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi; tiết kiệm vật chất, công sức lao động, thời gian, tiền Người rõ: “Khi không nên tiêu xài đồng xu không nên tiêu Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, dù công, tốn của, vui lòng Như kiệm” [11] Như vậy, tiết kiệm bủn xỉn Nhưng muốn tiết kiệm có kết tốt, mặt phải kiên chống xa xỉ, hoang phí, mặt khác phải khéo tổ chức Bởi theo Người, “Không biết tổ chức tiết kiệm”[12] “Liêm” sạch, không tham lam Người giữ đươc chữ “liêm” người không tham tiền của, công danh, địa vị sa vào tội lỗi ấy, người “bất lương” Người rõ: “Cán quan, đoàn thể, cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm có dịp đục khoét, có dịp ăn đút, có dịp “dĩ công vi tư” Vì vậy, cán phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân” [13] Đối với cán cấp quân đội, Người thường xuyên nhắc nhở: “Các không lấy công làm tư, không lấy chiến lợi phẩm cho gia đình bè bạn liêm nửa Các phải dạy cho đội khuyến khích nhân dân không lấy công, không lấy chiến lợi phẩm làm riêng thật liêm”[14] “Chính” nghĩa không tà, thẳng, đứng đắn Điều không đứng đắn, thẳng thắn, tức tà Làm việc “Chính” người “Thiện”, làm việc “Tà” người “ác” Siêng năng, tiết kiệm, sống “Chính”; lười biếng, xa xỉ, tham lam “Tà” Là người cách mạng phải biết phân biệt rõ thiện - ác, - tà, phải “phò trừ tà” Người giữ chữ “Chính”, dù làm việc gì, địa vị phải giải đắn ba mối quan hệ: mình, người việc 12 Đối với mình: không tự kiêu, tự đại, không tự cho người giỏi nhất, sống độ lượng có chí tiến thủ Đồng thời thường xuyên biết tự phê bình, tự kiểm điểm để khắc phục sửa chữa hoan nghênh người khác phê bình Đối với người: phải thực yêu quí, kính trọng nhân dân, sống chân thành, không “thiên tư, thiên vị”, khiêm tốn học hỏi đồng chí, đồng đội đoàn kết giúp đỡ lẫn tiến Không nghe nịnh hót, không nịnh hót người Đối với việc: phải tích cực, chủ động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm Trong công việc, phải luôn biết đặt việc chung, lợi ích chung tập thể, Đảng lên hết, trước hết Giữ vững làm ba điều trên, người có “Chính” “Chính” đức tính quan trọng người cách mạng, đặc biệt cán bộ, đảng viên Vì muốn giáo dục người khác làm việc “Tự phải trước, giúp người khác Mình không chính, mà muốn người khác vô lý” [15] “Chí công vô tư” đặt lợi ích Đảng, cách mạng, Tổ quốc nhân dân lên lợi ích thân; lo trước lo thiên hạ, vui sau vui thiên hạ Nghĩa đem chí công vô tư mà người, với việc Cho nên, thực hành chí công vô tư, có nghĩa kiên quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân thứ giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm, bạn đồng minh thực dân phong kiến Nó tiếp tay cho giặc ngoại xâm để chống phá ta từ bên Chủ nghĩa cá nhân mối nguy hại cho cá nhân người, cho Đảng dân tộc, trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Vì vậy, “thắng lợi chủ nghĩa xã hội tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” [16] Tuy nhiên, đấu 13 tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa giày xéo lên lợi ích cá nhân, mà phải nhận thức đắn đâu chủ nghĩa cá nhân, đâu lợi ích cá nhân Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư có mối quan hệ mật thiết, khăng khít với nhau, tạo nên thống phẩm chất đạo đức người cách mạng Trong đó, cần phải đôi với kiệm hai chân người; cần mà không kiệm, “như gió vào nhà trống, tay không hoàn không”, kiệm mà không cần lấy mà kiệm Kiệm đôi với cần kiệm phải đôi với liêm Có cần, kiệm có liêm cần, kiệm, liêm gốc rễ chính, điều kiện để thực chí công vô tư Người có đủ năm đức tính người hoàn thiện, thực người lòng, nước, dân Đó thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh tiến người, dân tộc Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, Hồ Chí Minh quan tâm, trọng giành nhiều công sức đến việc chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho nhân dân ta, đặc biệt cán bộ, đảng viên Bởi vì, cán bộ, đảng viên mắc sai lầm khuyết điểm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung cách mạng, đến uy tín Đảng Mặt khác, cán bộ, đảng viên lực lượng chủ yếu công sở, có nhiều quyền hành Nếu không giữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt nhân dân d Tinh thần quốc tế sáng Tinh thần quốc tế sáng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ chất quốc tế giai cấp công nhân tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa phẩm chất quan trọng tư tưởng đạo đức Người Hồ Chí Minh coi cách mạng Việt Nam phận khăng khít cách mạng giới, theo Người “Ai làm cách mệnh giới đồng chí dân An Nam Đã đồng chí, sung sướng cực khổ phải có nhau” [17] Đó sở bền 14 vững để xây dựng tình cảm cách mạng sáng, thuỷ chung dân tộc bị áp nhân dân lao động giới đấu tranh chống kẻ thù chung, độc lập quốc gia dân tộc quyền tự do, hạnh phúc người Tinh thần quốc tế sáng phải thể việc kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế vô sản, gắn mục tiêu cách mạng nước với mục tiêu chung thời đại: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Bởi theo Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước không chân tinh thần quốc tế không sáng dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, biệt lập, kỳ thị dân tộc chủ nghĩa sô vanh, bành trướng bá quyền Nhận thức rõ điều đó, trình tìm đường cứu nước, sau trở thành lãnh tụ dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nhân dân ta Người nhắc nhở: “Tinh thần yêu nước chân khác với tinh thần “vị quốc” bọn đế quốc phản động Nó phận tinh thần quốc tế” [18] Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng Người yêu cầu cán bộ, nhân dân phải ý thức hành động cách đắn, coi việc ủng hộ, giúp đỡ phong trào cách mạng giới nghĩa vụ, bổn phận người chiến sỹ cách mạng, “giúp bạn tự giúp mình” Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng a Nói đôi với làm, nêu gương sáng đạo đức Nói đôi với làm nét đặc sắc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nguyên tắc quan trọng hàng đầu giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán nhân dân ta Theo Hồ Chí Minh, người, lời nói phải đôi với việc làm mang lại hiệu thiết thực Nếu nói mà không làm, nói nhiều làm ít, chí nói đường làm nẻo, hiệu quả, mà nguy hại 15 cho thân tập thể Đặc biệt cán bộ, đảng viên, dẫn đến nguy làm uy tín dân Đảng, với chế độ Nói đôi với làm thái độ người cách mạng, tiêu chí để phân biệt cách rạch ròi với đạo đức cũ, đạo đức giả dối giai cấp bóc lột Chúng đề ra, “nhưng không làm mà bắt nhân dân ta phải theo” Còn đạo đức ta, Hồ Chí Minh rõ, “nói phải làm”; trước công việc “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” [19] Với thân mình, Hồ Chí Minh không nêu quan điểm, tư tưởng đạo đức - đạo đức cách mạng, mà thân Người nêu gương sáng tuyệt vời đạo đức thường Người làm nhiều điều nói, kể việc làm mà không nói Chính vậy, tư tưởng đạo đức Người có sức thuyết phục, cảm hoá lớn người Để giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán nhân dân, Hồ Chí Minh coi trọng đề cao “đạo làm gương” Vì theo Người, nêu gương sáng đạo đức phương pháp tốt để xây dựng củng cố đoàn thể, tổ chức cách mạng xây dựng người mới, đồng thời nét đẹp văn hoá truyền thống phương Đông Người rõ: “một gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền”[20] Đặc biệt, đảng viên, cán Người thường xuyên nhắc nhở, muốn lãnh đạo, giáo dục nhân dân, trước hết cán bộ, đảng viên phải tự nêu gương sáng quần chúng học tập, noi theo Trong trình giáo dục, rèn luyện xây dựng đạo đức cho nhân dân, Người yêu cầu phải “Lấy gương người tốt, việc tốt để ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới”[21] Nói đôi với làm, nêu gương sáng đạo đức phải quán triệt sâu rộng tất tầng lớp nhân dân phải trở thành phong trào cách mạng quần chúng Bổn phận cán bộ, đảng viên, cán trị, 16 người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân, muốn cho công việc đạt hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán phải làm kiểu mẫu việc, lúc, nơi b Xây đôi với chống Theo Hồ Chí Minh, xây xây “cái hay”, “cái tốt”, “cái tích cực, tiến bộ” Chống chống “cái sai”, “cái xấu”, “cái tiêu cực, lạc hậu”, trái với đạo đức cách mạng Mục đích chống để xây, muốn xây phải chống, chống hiệu quả, xây vững Vì vậy, xây chống phải kết hợp chặt chẽ với nhau, xây nhiệm vụ bản, chủ chốt lâu dài Hồ Chí Minh cho rằng, người có thiện ác lòng Trong quần chúng nhân dân có ba hạng người: “hạng tiên tiến, hạng vừa vừa hạng yếu kém” Trong nghiệp cách mạng dân tộc, bên cạnh chủ nghĩa đế quốc kẻ địch nguy hiểm, thói quen truyền thống lạc hậu kẻ địch to, chủ nghĩa cá nhân kẻ địch nội xâm, bạn đồng minh hai kẻ địch Địch nội xâm tiếp tay cho địch ngoại xâm “hùa” với địch lạc hậu để chống phá ta từ bên ra, bên vào, tư tưởng tổ chức Do đó, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, muốn xây dựng đạo đức cách mạng cho nhân dân, mặt phải thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên đấu tranh với kẻ địch, đặc biệt địch “nội xâm” ẩn náu người, tổ chức Mặt khác, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá toàn dân, thực “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”, “phần thiện”, “phần tốt” người, tổ chức nẩy nở hoa mùa xuân, “phần ác”, “phần xấu” dần Đó thái độ người cách mạng Người rõ: “Vô luận hoàn cảnh phải tâm đấu tranh, chống kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu”[22] 17 Nắm vững nguyên tắc này, cấp uỷ đội ngũ cán cấp, cán trị quân đội, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục trị tư tưởng cho đội, cần quan tâm coi trọng việc xây dựng môi trường văn hoá đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật toàn đơn vị Đồng thời, trì thực nề nếp thường xuyên chế độ phê bình, tự phê bình tất cấp quân đội c Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc ta, nét đặc sắc văn hoá phương Đông Đề cập đến vấn đề đạo đức xây dựng đạo đức cách mạng cho nhân dân ta, Hồ Chí Minh coi trọng đề cao “sự tu dưỡng đạo đức cá nhân” Vì Người cho rằng, có “tu thân” làm việc lớn: giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho nhân loại Người nói: “Chúng ta phải nhớ câu “Chính tâm tu thân” để trị quốc bình thiên hạ Chính tâm tu thân cải tạo Cải tạo phải trường kỳ gian khổ, cách mạng thân người”[23] Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng tự nhiên sẵn có, mà kết trình đấu tranh, rèn luyện công phu, kiên trì, bền bỉ người, gắn liền với thực tiễn đấu tranh cách mạng Cách mạng khó khăn, gian khổ đòi hỏi người cách mạng phải có ý chí, nghị lực bền bỉ, dẻo dai Người rõ: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong”[24] Hơn nữa, cách mạng luôn vận động phát triển, thời kỳ, giai đoạn cách mạng có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể khác nhau, tiêu chí, chuẩn mực đạo đức có vận động, phát triển Do đó, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cách mạng vừa phải tích cực, thường xuyên, liên tục, đồng thời phải gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ 18 cách mạng kết hoàn thành nhiệm vụ người cương vị, chức trách giao Theo Hồ Chí Minh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trước hết tự nguyện, tự giác thân người Nhưng tổ chức, đoàn thể cách mạng, tổ chức đảng có vai trò quan trọng việc giáo dục thuyết phục tạo điều kiện thuận lợi cho họ rèn luyện, phấn đấu để không ngừng vươn lên tự hoàn thiện thân Tuy nhiên, đấu tranh dễ dàng “nói có, nói xong” mà đấu tranh đầy cam go, liệt, “lửa thử vàng, gian nan thử sức” Vì đấu tranh với thân Trong đấu tranh này, đòi hỏi thân người phải có nổ lực cố gắng vượt bậc vượt qua phải có lòng kiên trì, chiến thắng lòng tà, kẻ thù ẩn náu mình, loại bỏ bệnh chủ nghĩa cá nhân, hẹp hòi ích kỷ, tham tiền, hám danh lợi… thay vào tư tưởng đạo đức - đạo đức cộng sản Đồng thời từ thực tiễn đấu tranh đó, để tổ chức Đảng đoàn thể cách mạng bồi dưỡng, giáo dục giúp đỡ họ không ngừng tiến bộ, trưởng thành Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H 2002, Tr.46 C Mác - Ph Ăngghen, Toàn tập, Tập 20, Nxb CTQG, H 1994, Tr 136 C Mác - Ph Ăngghen, Toàn tập, Tập 20, Nxb CTQG, H 1994, Tr 137 V I Lênin, Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, M 1978 Tr 369 [1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 1, Nxb CTQG, H 2002, Tr 295 [2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 252 253 [3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 9, Nxb CTQG, H 2002, Tr 172 [4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 640 [5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 6, Nxb CTQG, H 2002, Tr 88 [6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 1, Nxb CTQG, H 2002, Tr 266 19 [7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 12, Nxb CTQG, H 2002, Tr 558 [8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 4, Nxb CTQG, H 2002, Tr 246 [9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 631 [10] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 633 [11] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 638 [12] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 637 [13] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 641 [14] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 6, Nxb CTQG, H 2002, Tr 321 [15] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 644 [16] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 9, Nxb CTQG, H 2002, Tr 291 [17] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 2, Nxb CTQG, H 2002, Tr 301 [18] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 6, Nxb CTQG, H 2002, Tr 172 [19] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 5, Nxb CTQG, H 2002, Tr 699 [20] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 1, Nxb CTQG, H 2002, Tr 263 [21] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 12, Nxb CTQG, H 2002, Tr 558 [22] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 9, Nxb CTQG, H 2002, Tr 287 [23] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 7, Nxb CTQG, H 2002, Tr 148 [24] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tâp 9, Nxb CTQG, H 2002, Tr 293 20 ... NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Đạo đức gốc, tảng người cách mạng Theo Hồ Chí Minh đạo đức có vai trò quan trọng người cách mạng Người rõ: “Cũng sông có... giới Thực tế Hồ Chí Minh nhận thức, tiếp thu cách đắn trở thành động lực quan trọng để hình thành nên tư tưởng Người đạo đức cách mạng Tuy nhiên, hình thành tư tưởng Người đạo đức cách mạng bên cạnh... tế sáng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ chất quốc tế giai cấp công nhân tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa phẩm chất quan trọng tư tưởng đạo đức Người Hồ Chí Minh coi cách mạng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay