Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

6 99 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:37

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật đời sống Câu 1: Pháp luật • Hê thống các văn bản va nghi đinh các cấp ban hanh va thực hiên • Những luật va điều luật cu thê thực tê đời sống • Hê thống các quy tắc sư xự chung nha nước ban hanh va được bảo đảm thực hiên bằng quyền lực nha nước • Hê thống các quy tắc sư xự được hình theo điều ki ên cu thê của từng đia phương Câu 2: Pháp luật có đặc trưng • • • • Câu 3: Điền vào chổ trống: Các quy phạm pháp luật nhà nước ban hành …………… mà nhà nước đại diện • Phu hợp với y chi của giai cấp cầm quyền • Phu hợp với y chi nguyên vong của nhân dân • Phu hợp với các quy phạm đạo đức • Phu hợp với mọi tầng lớp nhân dân Câu 4: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở: • Pháp luật được ban hanh vì sự phát triên của xa hội • Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ich của các tầng l ớp xa hội • Pháp luật bảo vê quyền tự do, dân chủ rộng rai cho nhân dân lao động • • • • • • • • • • • • Pháp luật bắt nguồn từ xa hội, các viên của xa hội thực hiên, vì sự phát triên của xa hội Câu 5: Một đặc trưng bản của pháp luật thể hiện ở Tinh quyền lực, bắt buộc chung Tinh hiên đại Tinh bản Tinh truyền thống Câu 6: Pháp luật có vai trò đối với công dân Bảo về quyền tự tuyêt đối của công dân Bảo vê quyền va lợi ich hợp pháp của công dân Bảo về mọi lợi ich của công dân Bảo vê mọi nhu cầu của công dân Câu 7: Văn bản sau không mang tính pháp luật Hiên pháp Nội quy Nghi quyêt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pháp lênh Câu 8: Trong loại văn bản PL dưới văn bản có hiệu lực pháp lý cao Lênh, thi Nghi quyêt, nghi đinh Hiên pháp Quyêt đinh, thông tư Câu 9: Trong quy tắc sau đây, quy tắc quy phạm pháp luật Đên giao lộ gặp đèn đỏ, phải dừng lại Phải biêt yêu thương, giúp đỡ bạn bè Phải biêt kinh trên, nhường dưới Phải biêt giúp đỡ những người nghèo Câu 10: Mối quan hệ pháp luật kinh tế thể hiện Chê độ kinh tê la sở của pháp luật Kinh tê phát triên lam thay đổi nội dung va hình thức của pháp luật Pháp luật phu hợp tạo hanh lang pháp ly an toan cho sự phát triên của kinh tê Cả ba đều Câu 11: Đặc trưng của pháp luật Tinh quy phạm phổ biên Tinh xác đinh chặt chẽ về hình thức Tinh quyền lực, tinh bắt buộc chung Cả đều Câu 12: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ Pháp luật la sản phẩm của xa hội có giai cấp Pháp luật thê hiên y chi của giai cấp thống tri Pháp luật la công cu đê điều chỉnh các mối quan giai cấp Cả a, b, c • • • • • • • • • • • • • • • • • Câu 13: Pháp luật trị có mối quan hệ với Đường lối của Đảng được thê chê hóa pháp luật Pháp luật la công cu đê đảm bảo đường lối của Đảng được thực thi nghiêm chỉnh Đảng hoạt động khuôn khổ của hiên pháp va pháp luật Cả đều Câu 14: Vì Nhà nước phải quản lý xã hội pháp luật Đê phát triên kinh tê lam cho dân giau nước mạnh Đê đảm bảo công bằng xa hội Đây la phương pháp quản ly dân chủ va hiêu quả Đê đảm bảo các quyền tự do, dân chủ của công dân Câu 15: Một đạo luật phát huy hiệu lực hiệu quả Đạo luật mạng bản chất xa hội Đạo luật mang bản chất giai cấp Đạo luật vừa mang bản chất xa hội vừa mang bản chất giai cấp Đạo luật mang bản chất xa hội giai cấp Câu 16: Văn bản dưới văn bản pháp luật Văn bản quan nha nước ban hanh Văn bản có chứa quy phạm pháp luật quan nha nước có thẩm quyền ban hanh Văn bản có chứa quy phạm pháp luật Cả đều Câu 17: Nhà nước quản lý xã hội pháp luật Xây dựng thống pháp luật tốt • • • • • • • • • • • • • • • • • Tổ chức thực hiên pháp luật Xây dựng, thực hiên va bảo vê pháp luật Xư ly nghiêm minh những hanh vi vi phạm pháp luật Câu 18: Pháp luật đạo đức có mối quan hệ với Cả pháp luật va đạo đức đều bảo vê cái thiên, chống cái ác Cả pháp luật va đạo đức đều thê hiên sự công minh, công bằng va lẽ phải Các quy tắc của pháp luật la quy tắc của đạo đức Pháp luật la phương tiên đặc thu thê hiên va bảo vê các giá tri đạo đức Câu 19: Tìm câu phát biểu sai câu sau Nha nước quản ly xa hội chủ yêu bằng pháp luật Pháp luật la phương tiên nhất đê nha nước quản ly xa hội Quản ly xa hội bằng pháp luật đảm bảo tinh dân chủ, công bằng Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của quyền lực nha nước Câu 20: Cơ quan có quyền ban hành Hiến pháp, Luật, Nghị định Chủ tich nước Thủ tướng Chinh phủ Quốc hội Câu 21: Cho biết Hiến pháp nướ ta sửa đổi mới vào năm 1993 1983 • • • • • • 2003 2013 Câu 22: "Pháp luật hệ thống quy tắc xử mang tính , ban hành bảo đảm thực hiện, thể hiện .của giai cấp thống trị phụ thuộc vào điều kiện , nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội" Bắt buộc - quốc hội - y chi - chinh tri Bắt buộc chung - nha nước - ly tưởng - chinh tri Bắt buộc - quốc hội - ly tưởng - kinh tê xa hội Bắt buộc chung - nha nước - y chi - kinh tê xa hội ... đối với công dân Bảo về quyền tự tuyêt đối của công dân Bảo vê quyền va lợi ich hợp pháp của công dân Bảo về mọi lợi ich của công dân Bảo vê mọi nhu cầu của công dân Câu... triên kinh tê lam cho dân giau nước mạnh Đê đảm bảo công bằng xa hội Đây la phương pháp quản ly dân chủ va hiêu quả Đê đảm bảo các quyền tự do, dân chủ của công dân Câu 15: Một đạo... Cả đều Câu 12: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ Pháp luật la sản phẩm của xa hội có giai cấp Pháp luật thê hiên y chi của giai cấp thống tri Pháp luật la công cu đê
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay