Tiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình Thuận

15 103 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:35

Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận PHẦN I: GIỚI THIỆU I Lý chọn đề tài tiểu luận Sau 20 năm thực đường lối đổi lãnh đạo Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm lợi thế: Nông nghiệp phát triển bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học – công nghệ đào tạo nguồn nhân lực hạn chế Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước…còn yếu kém, môi trường ngày ô nhiễm Đời sống vật chất, tinh thần người nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo nông thôn thành thị lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội xúc Vì vậy, phải tiến hành xây dựng nông thôn Chương trình xây dựng nông thôn chương trình mục tiêu quan trọng xác định Nghị số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chính phủ cụ thể hóa thành Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực phạm vi nước (1) Tại Bình Thuận, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng tỉnh lần thứ 11 ban hành Chương trình hành động số 20-NQ/TU nhằm triển khai thực tốt Nghị số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; bên cạnh Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo nhiệm kỳ Tiêu chí phát triển giao thông nông thôn tiêu chí quan trọng 19 tiêu chí phải đạt theo tiêu chuẩn xây dựng xã nông thôn (2); đặc biệt Bình Thuận, tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ với diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 86,71% tổng diện tích tỉnh có 10 huyện, thị, thành phố với 96 xã nông thôn tổng số 127 xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh (chiếm tỷ lệ 76.6%) (3) Thực tế cho thấy phát triển giao thông nông thôn yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận Để cụ thể hóa mục tiêu đặt ra, Ban Chấp hành Đảng tỉnh (1) Theo Nghị số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 Chính phủ 19 tiêu chí ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ (3) Theo Niêm giám thống kê năm 2013 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận (2) Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 địa bàn tỉnh Bình Thuận (4); đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đán phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 địa bàn tỉnh Bình Thuận (5), theo đưa nhiều sách, giải pháp triển khai đầu tư xây dựng Tuy nhiên, trình triển khai đầu tư phát triển giao thông nông thôn chưa có đồng ngành, trình thực địa phương lúng túng, thiếu chặt chẽ (trong lập danh mục kế hoạch vốn, khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thủ tục toán công trình, ); cách làm phương án huy động chưa linh hoạt, chưa huy động nhiều nguồn lực xã hội; thiếu gắn kết với quy hoạch, với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn khu vực, địa bàn nên hiệu đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn chưa cao, tiến độ thực chậm so với kế hoạch đặt Trước hạn chế, bất cập đầu tư xây dựng giao thông nông thôn nay, việc đưa giải pháp có sở khoa học nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn thách thức cho nhà hoạch định sách địa phương Do đó, chọn đề tài tiểu luận là: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận, để nghiên cứu làm tiểu luận cá nhân môn học II Mục tiêu tiểu luận Đánh giá khó khăn, tồn hạn chế trình triển khai đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian qua Từ kiến nghị số giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển giao thông nông thôn theo định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương sớm hoàn thành yêu cầu tiêu chí giao thông theo Chương trình xây dựng nông thôn Dựa kết nghiên cứu gợi ý sách, giúp nhà hoạch định sách địa phương tham khảo, áp dụng trình triển khai thực đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn III Câu hỏi nghiên cứu Vấn đề đặt Nhà nước phải can thiệp vào trình đầu tư xây dựng giao thông nông thôn? Nghị số 03-NQ/TU ngày 16/3/2011 Ban Chấp hành Đảng tỉnh (khóa XII) Nghị số 104/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh (5) Quyết định số 931 /QĐ-UBND, ngày 19/4/2011 UBND tỉnh Bình Thuận (4) Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Nhà nước đóng vai trò thực giải pháp để đạt hiệu cao đầu tư phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận IV Cấu trúc tiểu luận - Phần 1: Giới thiệu Trình bày lý lựa chọn đề tài tiểu luận, nêu rõ mục tiêu, ý nghĩa tiểu luận - Phần 2: Tổng quan Trình bày sở lý thuyết khái niệm, quy chuẩn, quy định liên quan phát triển giao thông nông thôn - Phần 3: Đối tượng, phương pháp liệu Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu nguồn liệu nghiên cứu - Phần 4: Kết nghiên cứu Đánh giá kết thực việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận - Phần 5: Kết luận kiến nghị Đề xuất giải pháp để thực hiệu việc đầu tư xây dựng, phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận Đánh giá vấn đề hạn chế tiểu luận PHẦN II: TỔNG QUAN I Cơ sở lý thuyết Nhà nước với vai trò phải đảm bảo kinh tế vận hành cách hiệu quả, giải tốt việc đánh đổi tối ưu hiệu công bằng, nhằm tối đa hóa phúc lợi kinh tế - xã hội hướng đến việc kích thích tăng trưởng kinh tế nhanh song song với xóa đói giảm nghèo cách tích cực cho khu vực nông thôn Để đạt mục tiêu đòi hỏi Nhà nước phải thực nhiều công cụ sách: Cung cấp dịch vụ hàng hóa công, việc mà thị trường tự không đảm đương được; sử dụng sách để đẩy mạnh phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo, ví dụ như: sách xây dựng nông thôn mới, sách giá, thương mại, tạo công ăn việc làm, Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Can thiệp Nhà nước tiến trình chuyển đổi nông thôn nhằm đạt nhiều mục tiêu khác như: Chuyển đổi mạnh mẽ nông nghiệp, nông thôn để rút trích nguồn lực từ nông nghiệp phục vụ cho khu vực kinh tế khác; phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm xóa khoảng cách phát triển thành thị nông thôn, cải thiện phúc lợi cho người nghèo; phát triển nông thôn tạo hội tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt lương thực, từ tăng cường khả đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực nông thôn thành thị; mở rộng quyền lực nhà nước ổn định hóa trị khu vực nông thôn Vấn đề quan trọng mức độ can thiệp Nhà nước vào trình chuyển đổi nông thôn đạt không đạt hiệu quả, không đạt hiệu dẫn đến triệt tiêu thị trường làm vai trò điều tiết quan trọng thị trường Do đó, việc can thiệp Nhà nước thực đòi hỏi phải phân tích cẩn thận chi phí lợi ích Đến nhà khoa học thuộc trường phái kinh tế khác tranh luận vai trò mức độ can thiệp Nhà nước vào trình phát triển nông thôn Tuy nhiên, nhà khoa học thường đạt đồng thuận khoa học can thiệp Nhà nước lĩnh vực như: Nghiên cứu nông nghiệp; khuyến nông; xây dựng sở hạ tầng; xây dựng sở hạ tầng tiếp thị Từ sở lý thuyết nêu trên, thấy việc Nhà nước can thiệp vào trình chuyển đổi nông thôn thông qua sách xây dựng sở hạ tầng nói chung đầu tư phát triển giao thông nói riêng phù hợp Tuy nhiên, cần phải phân tích sách nhiều mặt khác gắn với tiêu chí, mục tiêu cụ thể để trình triển khai thực đạt hiệu cao II Các khái niệm, quy chuẩn phát triển giao thông nông thôn Các khái niệm - Mạng lưới đường giao thông nông thôn phận giao thông địa phương nối tiếp với hệ thống đường quốc gia nhằm phục vụ sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp phục vụ giao lưu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội làng xã, thôn xóm Mạng lưới nhằm đảm bảo phương tiện giới loại trung, nhẹ xe thô sơ qua lại - Đường giao thông nông thôn đường cấp huyện trở xuống, bao gồm đường huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn xóm, đường nội đồng đường hẽm khu dân cư Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng nông thôn (QCVN 14 :2009/BXD, Hà Nội 2009) Quy hoạch mạng lưới đường giao thông điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phù hợp với quy hoạch chung địa phương (huyện, tỉnh), kế thừa phát triển mạng lưới đường có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh đường huyện - Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư công trình xây dựng đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Phù hợp với loại phương tiện vận chuyển trước mắt tương lai - Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh - Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất điểm dân cư với - Tận dụng tối đa trạng, phù hợp với địa hình, giảm thiểu đền bù giải phóng mặt bằng, khối lượng đào đắp công trình phải xây dựng tuyến - Kết cấu bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể xã yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt yêu cầu phát triển tương lai - Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thuỷ phục vụ vận chuyển hàng hoá hành khách Tiêu chí giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới: - Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hoá bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT Chỉ tiêu: 100% - Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT Chỉ tiêu: 75% - Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa Chỉ tiêu 100% (70% cứng hoá) - Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hoá, xe giới lại phải thuận tiện Chỉ tiêu: 70% Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU I Đối tượng nghiên cứu Tình hình thực đầu tư xây dựng, phát triển giao thông nông thôn II Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận - Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 đến III Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu, liệu từ báo cáo tổng kết Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận; báo cáo tổng kết chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2009- 2011 Tỉnh ủy; Nghị Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015; Đề án phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 - 2015 - Phỏng vấn trao đổi với chuyên gia công tác quan quản lý nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Nguồn thông tin thứ cấp từ sách, báo internet, niên giám thống kê, báo cáo nội ngành, luận văn có nội dung liên quan đến tiểu luận Phương pháp phân tích số liệu So sánh số liệu thu thập từ báo cáo đánh giá kết qua trình triển khai, rút nhận định, khẳng định học kinh nghiệm Phương pháp tổng hợp Tổng hợp số liệu có hệ thống, sở phân tích, đánh giá, xây dựng giải pháp thực mục tiêu mà đề tài đề IV Dữ liệu Dữ liệu tổng hợp từ Báo cáo Sơ kết năm (2010 - 2012) thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn nhiệm vụ năm (2013 - 2015) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo Tình hình thực Nghị số 104/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển giao thông nông địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận PHẦN 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Thực trạng đầu tư phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận Công tác đạo Cấp tỉnh, huyện thành lập Ban đạo tổ công tác giúp việc cho Ban đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Sở ngành liên quan theo dõi trực tiếp đạo Ban quản lý xã triển khai thực nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo kịp tiến độ theo tinh thần đạo Ban Bí thư Trung ương Kịp thời đạo, hướng dẫn xã tiến hành sơ, tổng kết định kỳ tháng hàng năm, nhằm đánh giá kết thực hiện, đề phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực mô hình theo tiến độ đề Công tác quản lý đầu tư xây dựng Sở Giao thông vận tải tham mưu ban hành văn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công tuyến đường giao thông nông thôn Phân cấp quản lý từ tỉnh đến huyện xã Lập hồ sơ thiết kế mẫu tuyến đường thôn, xóm Lập đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn cho toàn tỉnh đến năm 2015 Tập huấn cho địa phương lựa chọn quy mô kỹ thuật tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quản lý chất lượng kỹ thuật, quản lý bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn Nguồn vốn đầu tư xây dựng từ 2011 - 2015 Kinh phí đầu tư 867 km đường giao thông nông thôn kiên cố hóa số tuyến đường xúc khác từ 2011 - 2015: 546.000 triệu đồng, đó: - Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không 352.000 triệu đồng; phân ra: + Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không 270.000 triệu đồng + Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa không 82.000 triệu đồng - Nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân xã hội tối thiểu 194.000 triệu đồng Theo Số km đường thực kiên cố hóa bình quân 01 năm đạt 174 Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận km; kinh phí đầu tư bình quân 01 năm: 109.200 triệu đồng Trong đó: - Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa bình quân 01 năm không 70.400 triệu đồng, đó: + Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa bình quân 01 năm không 54.000 triệu đồng + Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối đa bình quân 01 năm không 16.400 triệu đồng - Nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân xã hội bình quân 01 năm tối thiểu 38.800 triệu đồng b) Kết đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kết thực đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2014 (tính từ năm 2011 đến ngày 30/6/2014) toàn tỉnh đầu tư xây dựng 434,4 km/1.678 tuyến đường bê tông xi măng với tổng kinh phí thực 407.400 triệu đồng (trong đó: tỉnh hỗ trợ 207.003 triệu đồng ; huyện hỗ trợ 61.492 triệu đồng; đóng góp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện 138.905 triệu đồng), cụ thể: - Khối lượng thực 434,4 km / 867 km, đạt 50,1 % kế hoạch đề án; - Kinh phí hỗ trợ tỉnh 207.003 triệu đồng tổng kinh phí tỉnh dự kiến hỗ trợ theo đề án 270.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 76.77 %) - Tổng kinh phí thực 434,4 km 407.400 triệu đồng tổng kinh phí dự kiến đề án 546.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 74,6 %) Ảnh minh họa: Giao thông nông thôn xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh Footer Page of 145 Header Page of 145.cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Tiểu luận: Nâng TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN GIAI ĐỌAN 2011 – 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Khối lượng thực giai đoạn 2011-2014 (tính đến ngày 30/6/2014) TT Huyện, Thị xã, Thành phố Trong đó: Số tuyến đường Số Km đường Tổng kinh phí Ngân sách tỉnh hỗ trợ Ngân sách huyện hỗ trợ Đóng góp nhân dân Kết giải ngân vốn hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2011-2014 (tính đến ngày 30/6/2014) Tuy Phong Bắc Bình Hàm Thuận Bắc Phan Thiết 116 467 194 76 13.5 79.7 68.4 15.2 11,862 77,246 50,918 11,704 5,967 40,272 26,395 5,288 1,786 11,713 7,840 1,362 4,109 25,262 16,683 5,054 4,386 17,498 17,026 5,526 Hàm Thuận Nam 152 59.0 51,429 25,414 7,800 18,215 11,186 Hàm Tân 140 46.9 48,431 25,129 7,532 15,771 15,213 LaGi 158 34.9 27,213 12,367 4,082 10,765 7,809 Tánh Linh 105 61.7 68,684 34,436 10,327 23,921 16,443 Đức Linh 103 36.5 41,704 19,901 6,319 15,484 11,421 10 Phú Quý 167 18.5 18,208 11,835 2,731 3,642 5,408 1,678 434.4 407,400 207,003 61,492 138,905 111,916 Tổng cộng Footer Page of 145 Header Page 10luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận II Phân tích, đánh giá việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận Qua bảng số liệu thống kê Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cung cấp cho thấy: - Khối lượng thực 434,4 km / 867 km, đạt 50,1 % kế hoạch đề án; khối lượng thực lại theo kế hoạch đề án 432,6 km - Tuy thực thực 434,4 km / 867 km, đạt 50,1 % kế hoạch tổng kinh phí thực 434,4 km 407.400 triệu đồng tổng kinh phí dự kiến đề án 546.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 74,6 %), kinh phí hỗ trợ tỉnh 207.003 triệu đồng tổng kinh phí tỉnh dự kiến hỗ trợ theo đề án 270.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 76.77 %) Từ phân tích số liệu cho thấy việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn chậm so với kế hoạch mục tiêu đặt Với nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ lại theo dự kiến đề án dự báo không hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 Dựa vào báo cáo, tài liệu thu thập, vấn trao đổi với cán bộ, chuyên viên công tác quan quản lý nhà nước Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng Văn phòng UBND tỉnh đưa nhóm nguyên nhân dẫn đến đầu tư phát triển giao thông nông thôn thời gian qua chậm là: - Các quan chức từ cấp xã đến cấp tỉnh chưa nhận định mức tầm quan trọng phát triển giao thông nông thôn; chưa xác định tầm ảnh hưởng việc đầu tư xây dựng tuyến đường đến phát triển kinh tế xã hội địa phương thành bại công xây dựng nông thôn - Quy hoạch giao thông nông thôn cho xã cách có hệ thống chưa trọng, theo số liệu Sở Xây dựng Bình Thuận cung cấp đến địa bàn tỉnh có 1/3 số xã có đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn, 2/3 số xã chưa có đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn Các xã có đồ án quy hoạch chung duyệt chất lượng đồ án chưa cao, chưa có cập nhật trao đổi thông tin cách liên tục đơn vị tư vấn quyền địa phương Việc khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương chưa đầu tư mức, nên tuyến đường giao thông nông thôn theo định hướng quy hoạch vào thi công gặp không khó khăn việc phóng tuyến, giải phóng mặt bằng, san lấp dẫn 10 Footer Page 10 of 145 Header Page 11luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận đến chi phí đầu tư cao Ngoài ra, tuyến đường giao thông nông thôn theo đồ án quy hoạch chưa có gắn kết cập nhật tuyến đường theo đề án phát triển giao thông nông thôn, nên khó khăn công tác bố trí vốn - Năng lực cán quản lý cấp xã yếu kém, thiếu cán có chuyên môn chuyên trách, gặp nhiều lúng túng công tác triển khai đầu tư xây dựng, dẫn đến tiến độ thi công chậm Việc tham mưu đề xuất đầu tư thi công tuyến đường nông thôn chưa theo kịp với tốc độ phát triển tiềm lực vùng kinh tế sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật chất lượng mặt đường giao thông nông thôn thấp; việc quản lý khai thác, tu, bảo dưỡng đường huyện, đường xã phân công, phân cấp cho huyện thành phố thực tu, bảo dưỡng đường huyện, đường xã quản lý, thiếu quan tâm đạo quyền cấp kinh phí nên việc tu, bảo dưỡng đường huyện, đường xã chưa trọng Mặt khác, đường thôn, xóm thực theo chế Nhà nước nhân dân làm người dân chưa có ý thức gìn giữ, bảo trì đường nên đường xuống cấp nhanh chóng - Công tác huy động sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn hạn chế, tư tưởng trông chờ vào Nhà nước đầu tư nhiều, tỷ lệ huy động nhân dân thấp Chưa hình thành chế thống báo cáo cập nhật thường xuyên tình hình huy động sử dụng vốn dẫn đến việc chưa thể nắm bắt xác toàn tình trạng đầu tư địa bàn -PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận: Đầu tư phát triển giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận Nhưng sau 04 năm thực đầu tư phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt hiệu không 11 Footer Page 11 of 145 Header Page 12luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận cao, tồn nhiều khó khăn bất cặp sách cách tổ chức thực hiện, dẫn đến tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn chậm so với mục tiêu tỉnh Quốc gia đặt Phủ kín nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn cho xã, tăng vốn đầu tư, nâng cao lực chuyên môn cán quản lý cấp xã, tuyên truyền nâng cao ý thức tự quản người dân cải thiện nâng cao hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn thời gian tới địa bàn tỉnh Bình Thuận II Đề xuất giải pháp, sách Để nâng cao hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn, cần tập trung giải vấn đề sau: - Phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn cho xã Trong trình lập quy hoạch phải khảo sát kỹ trạng điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã; định hướng ngành kinh tế mạnh xã tương lai, khu vực thuận lợi để thành lập vùng sản xuất chế biến, từ nghiên cứu tổ chức tuyến đường giao thông kết nối, gắn liền từ tuyến huyện xuống xã khu vực sản xuất, cần trọng vào tuyến đường giao thông nội đồng - Huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện nhân dân nhiều hình thức đa dạng phong phú phù hợp với điều kiện thực tế nhân lực, vật lực, kể vận động tài trợ Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” tùy theo điều kiện, địa phương có hình thức huy động khác sau: + Đóng góp ngày công lao động: khu vực đời sống kinh tế hộ dân khó khăn thực theo hình thức nhân dân tự tổ chức thi công đóng góp ngày công lao động nhằm giảm bớt kinh phí, đồng thời tạo việc làm cho người dân địa phương + Đóng góp vật liệu: Huy động địa phương có nguồn vật liệu chổ: cát đổ bê tông, sỏi cuội gạch vỡ để làm đường; vật liệu khác ván khuôn, bạt ni lon lót đường + Đóng góp tiền mặt: Theo tỷ lệ vốn đóng góp nhân dân, tổng số kinh phí xây dựng tuyến đường chia cho tổng số hộ có tuyến đường hoặc chia theo chiều dài mật tiền đất mội hộ dân hưởng lợi 12 Footer Page 12 of 145 Header Page 13luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận đóng góp chung cho toàn khu vực để xây dựng tuyến đường Có nơi, việc đóng góp kinh phí tính đầu trụ long hộ dân + Ngoài hình thức trên, triển khai thi công bị vướng mặt người dân địa phương tự nguyện hiến đất để tuyến đường khang trang lại thuận tiện - Ngoài nguồn vốn đầu tư từ nhà nước đóng góp người dân, cần có sách thu hút đầu tư từ doanh nghiệp đổi đất lấy hạ tầng; Nhà nước bảo lãnh cho doanh nghiệp vay tín chấp ngân hàng trình thi công dự án vốn ngân sách chưa đáp ứng kịp tiến độ đầu tư, để đảm bảo đưa công trình vào sử dụng tiến độ đặt ra, tránh trường hợp tuyến đường xây dựng dỡ dang thời gian dài thiếu vốn đầu tư - Nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, hình thức đầu tư sau: + Cần xác định tuyến đường huyết mạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thời kỳ để ưu tiên đầu tư, hạn chế việc đầu tư dàn trãi dẫn đến thiếu vốn vốn đầu tư không theo kịp tiến độ thi công dự án + Đối với tuyến đường huy động đóng góp nhân dân địa phương (đường hẻm, thôn, xóm), Nhà nước nên đầu tư nâng cấp tuyến đường đất đường cấp phối chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thành tuyến đường cấp phối đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lại người dân, hạn chế trơn trợt mùa mưa, sau huy động dân tự đóng góp hoàn thiện kết cấu mặt đường - Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý cấp xã, tuyển dụng nhân lực có kiến thức chuyên môn công tác xã với sách ưu đãi tương xứng Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự quản người dân trình sử dụng tuyến đường III Hạn chế đề tài: Phương pháp nghiên cứu đề tài chủ yếu sử dụng số liệu thống kê qua 04 năm thực đề án phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 dựa nội dung vấn trao đổi với cán bộ, 13 Footer Page 13 of 145 Header Page 14luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận chuyên viên quan quản lý nhà nước có liên quan, chưa sâu phân tích số liệu công cụ toán học, nên chưa xác định nhân tố cụ thể ảnh hưởng đến hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn Do đó, sách gợi ý, mức độ chung theo nhóm vấn đề, chưa đưa giải pháp giải cho vấn đề cụ thể có liên quan đến việc nâng cao hiệu đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn * 14 Footer Page 14 of 145 Header Page of 145 Tiểu15luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn Tiến sỹ Trần Tiến Khai; Nghị số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 Tỉnh uỷ Bình Thuận nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị số 03-NQ/TU ngày 16 tháng năm 2011 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Bình Thuận (khóa XII) đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 Nghị số 104/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển giao thông nông địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng NXB Giao Thông vận tải (2008) Đề án Phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015 ban hành theo Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 19/4/2011 UBND tỉnh Bình Thuận; Báo cáo Sơ kết năm (2010 - 2012) thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn nhiệm vụ năm (2013-2015) UBND tỉnh Bình Thuận 10 Niêm giám thống kê năm 2013 Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 15 Footer Page 15 of 145 ... Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Nhà nước đóng vai trò thực giải pháp để đạt hiệu cao đầu tư phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận. .. Page 1 0luận: of 145 Tiểu Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận II Phân tích, đánh giá việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Bình Thuận. .. 145 Tiểu luận: Nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Thuận Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình Thuận, Tiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình Thuận, Tiểu luận Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh Bình Thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay