Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi

17 120 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:35

Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Nguyễn Thị Tuyết Lê 2007130112 Hoàng Thị Hải Hà 2007130109 Trần Thị Thah Hoa 2007130069 Nguyễn Đoàn Hoài Nhi 2007130098 Cao Thị Ngọc Linh 2007130115 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2007130095 Nguyễn Thị Phương Ngọc 2007130006 Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc MỤC LỤC I Khái niệm: II Đặc điểm: III Mục đích: IV Số phiếu tiên để mua cổ phiếu: V Thực quyền tiên hai hình thức đây: VI Định giá quyền mua cổ phần: VII Quá trình thực quyền tiên Việt Nam: 14 VIII Lợi điểm việc phát hành quyền tiên mãi: 16 Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc QUYỀN TIÊN MÃI (RIGHT) I Khái niệm:  Các công ty cổ phần đăng ký báo giá Sở giao dịch huy động thêm vốn cách phát hành quyền tiên cho cổ đông họ mua cổ phiếu phát hành  “Quyền mua cổ phần loại chứng khoán công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hữu quyền mua cổ phiếu theo điều kiện xác định” (Trích Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH1)  Theo Luật Chứng Khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12, “Quyền mua cổ phần loại chứng khoán công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hữu quyền mua cổ phần theo điều kiện xác định”  Nói cách khác, quyền tiên dạng chứng thư Các công ty cổ phần phát hành quyền cho cổ đông hữu, xác nhận quyền mua số lượng định cổ phiếu phát hành tương ứng với tỷ lệ cổ phần có họ công ty, với mức giá xác định trời gian định Ví dụ: Một công ty phát hành triệu cổ phiếu, phát hành thêm triệu cổ phiếu Công ty quy định cổ đông hữu mua cổ phần theo hai điều kiện: cổ phiếu cũ - mua cổ phiếu với giá 35USD/CP, giá thị trường 30USD/CP Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN II GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Đặc điểm:  Mỗi cổ đông hữu nhận phiếu tiên cho cổ phiếu mà họ nắm giữ Số lượng phiếu cần có để mua cổ phiếu quy định đợt chào bán  Quyền mua cổ phần dành cho cổ đông hữu, phát hành kèm theo đợt phát hành mới, không phát hành độc lập  Công cụ ngắn hạn (thường từ 30-45 ngày), chuyển nhượng  Quyền tiên xác định quyền không xác định nghĩa vụ Chủ sở hũu có quyền sử dụng quyền tiên hay không tùy thích, không bắt buộc Quyền tiên mua bán thị trường loại chứng khoán khác Ví dụ: Nhà đầu tư bỏ khoản tiền 10.000 đồng để quyền tiên mua cổ phiếu FPT với giá cố định 20.000 đồng khoảng thời gian Vậy tổng chi phí họ bỏ cho cổ phiếu 30.000 đồng Tuy nhiên, giá cổ phiếu FPT lên đến 45.000 đồng/cp họ bán lại cổ phiếu họ có để hưởng chênh lệch giá 15.000 đồng/cp  Giá xác định quyền tiên thường thấp giá thị trường cổ phiếu Sự chênh lệch hai lý chủ yếu sau:  Rủi ro xảy giá thị trường giảm mạnh thời gian phát hành dẫn đến thất bại đợt phát hành cổ phiếu  Mức chênh lệch làm tăng tính hấp dẫn cho đợt phát hành Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN III GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Mục đích: Đối với cổ đông hữu:  Bảo vệ cổ đông tránh giá cổ phần cổ phần giá rẻ cổ phần cũ, gây thiệt thòi cho cổ đông hữu đem lại lợi ích cho người mua cổ phần  Giúp cổ đông hữu tiếp tục trì tỷ lệ sở hữu khả kiểm soát công ty công ty phát hành thêm cổ phần  Quyền tiên phát hành đợt nhằm khuyến khích cổ đông hưởng ứng đợt phát hành cổ phiếu bổ sung (các cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu có nhiều quyền tiên mãi) Đối với công ty:  Giúp công ty huy động vốn nhanh chóng  Tăng tính hấp dẫn đợt phát hành cổ phiếu  Tránh cho đợt phát hành cổ phiếu không thành công IV Số phiếu tiên để mua cổ phiếu: Khi cổ đông không sử dụng quyền, số cổ phiếu dư phân phối cho cổ đông muốn mua dựa số định tỷ lệ cổ phiếu có giới hạn đặt mua Hoặc không muốn thực quyền bán chúng thị trường theo giá thị trường Đối với cổ đông công ty: Số lượng quyền để mua CP = 𝒔ố 𝒄ổ 𝒑𝒉𝒊ế𝒖 𝒄ũ 𝒔ố 𝒄ổ 𝒑𝒉𝒊ế𝒖 𝒎ớ𝒊 Trong đó: Số cổ phiếu = 𝒎ứ𝒄 𝒗ố𝒏 𝒄ầ𝒏 𝒉𝒖𝒚 độ𝒏𝒈 𝒈𝒊á đă𝒏𝒈 𝒌ý 𝒎𝒖𝒂 Nghĩa là, số quyền mua cần có để mua cổ phiếu vào số lượng cổ phiếu hành số lượng chào bán Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Ví dụ Một công ty có triệu cổ phần lưu hành muốn phát hành thêm 50.000 cổ phần mới, cổ đông nắm giữ cổ phần công ty quyền mua cổ phần phát hành thêm với giá 25.000 đ/cp Hai triệu quyền phát hành tương ứng kèm theo hai triệu cổ phần Công ty không muốn bán nhiều 50.000 cổ phần, tỷ lệ thực quyền mua cổ phần nhà đầu tư là: 2.000.000 𝑐ổ 𝑝ℎầ𝑛 𝑐ũ = 40 50.000 𝑐ổ 𝑝ℎầ𝑛 𝑚ớ𝑖 Sở hữu 40 cổ phần cũ quyền mua cổ phần với giá 25.000 đ/cp Thông thường, giá cổ phiếu phát hành thêm thấp giá thị trường chưa tăng vốn nhằm bù đắp thiệt hại cho cổ đông “Hiệu ứng pha loãng” gây Nhiều nhà đầu tư thị trường nghĩ họ nắm giữ cổ phiếu A, công ty A thông báo phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hữu lúc họ mua thêm cổ phiếu A với giá thấp nhiều so với thị trường đem bán thị trường mang khoản siêu lợi nhuận Xét ví dụ đây: Giá thị trường công ty cổ phần Sài Gòn Thương Tín 127.600 VND có định phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông hữu mua với giá 25.000 không nhà đầu tư lầm tưởng họ mua từ công ty cổ phiếu STB giá 25.000 đem bán thị trường 127.000 – khoản siêu lợi nhuận Thực chất vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền mua thêm cổ phiếu, giá STB rớt xuống mức giá trị giá trị quyền tiên Tại VN, tổ chức phát hành có phát hành bổ sung cổ phiếu giá cổ phiếu thị trường điều chỉnh theo mức giá cổ phiếu Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Thực quyền tiên hai hình thức đây: V  Nếu cổ đông muốn sở hữu thêm cổ phiếu mới, việc điền vào tờ chứng quyền (rights certificate) gửi kèm theo ngân phiếu giá trị số cổ phiếu mua theo giá ấn định đến công ty  Cũng đem bán tờ chứng quyền thị trường cho nhà đầu tư khác muốn mua cổ phiếu công ty theo giá thị trường, hưởng chênh lệch giá Nếu không thực quyền thời hạn, lúc hạn không giá trị Định giá quyền mua cổ phần: VI  Giá trị quyền tiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố:  Giá trị quyền  Thời hạn lại quyền  Xu hướng biến động thị giá cổ phiếu ấn định quyền tiên  Biến động giá thị trường cổ phiếu  Giá quyền lên hay xuống khoảng thời gian chào bán, tùy thuộc vào biến động giá thị trường cổ phiếu  Quyền tiên có giá trị cho phép người sở hữu mua cổ phiếu với giá thấp giá thị trường Giá trị lý thuyết quyền tiên xác định sau: Gọi: Q: giá trị quyền tiên G: giá trị cổ phiếu cũ g: giá phát hành cổ phiếu n: số cổ phiếu cũ m: số cổ phiếu phát hành Ta có:  Giá thị trường n cổ phiếu cũ: n*G  Giá phát hành m cổ phiếu mới: m*g  Giá trung bình cổ phiếu sau tăng vốn: Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc 𝒏𝑮 + 𝒎𝒈 𝒏+𝒎  Khoản chênh lệch giá trung bình giá phát hành cho m cổ phiếu mới: 𝐧𝐆 + 𝐦𝐠 [ − 𝐠] ∗ 𝐦 𝐧+𝐦 Vậy giá trị lý thuyết quyền tiên là: Q= [ 𝒏𝑮+𝒎𝒈 𝒏+𝒎 − 𝒈] ∗ 𝒎 𝒏 Đơn giản ta có công thức sau: Q = (𝑮 − 𝒈) ∗ 𝒎 𝒏+𝒎 Ví dụ: Một công ty cổ phần vốn 12 tỷ (1.200.000 cp), đơn giá thị trường 22.000 đồng Công ty tăng vốn lên tỷ đồng cách phát hành 800.000 cổ phiếu mới, mệnh giá 10.000 đồng giá bán 12.000 đồng dự tính dành cho cổ đông cũ Tính giá trị lý thuyết quyền tiên mãi? Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Bài làm: Ta thấy cổ đông hữu, CP cũ mua CP Vậy giá trị quyền tiên là: 𝑸 = (𝑮 − 𝒈) ∗ 𝑄 = (22.000 − 12.000) ∗ 𝒎 𝒏+𝒎 800.000 1.200.000 + 800.000 = 4.000 (đồ𝑛𝑔) Ví dụ thực tiễn: Năm 2011, Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín dự kiến phát hành thêm cổ phiếu Dưới thông tin từ bảng cáo bạch: Nhóm 05 Footer Page of 145 Trang Header Page 10 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Nhóm 05 Footer Page 10 of 145 GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Trang 10 Header Page 11 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Nhóm 05 Footer Page 11 of 145 GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Trang 11 Header Page 12 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Hãy tính giá trị lý thuyết quyền tiên mãi? Từ thông tin trên, ta thấy:  Sacombank có vốn 9.179.230.130 triệu đồng ( 917.923.013 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ)  Đơn giá thị trường 12.800đ/cp  Công ty định tăng vốn 1.560.469.110.000 đồng cách phát hành thêm 156.046.911 cổ phiếu mệnh giá 10.000đ Trong phát hành cho cổ đông hữu là: 1.376.884.510.000đ ( tương ứng 137.688.451 cổ phiếu), cổ đông hữu sở hữu 100 cổ phiếu thời điểm chốt danh sách mua 15 cổ phiếu mới, với giá 10.000đ/cp Nhóm 05 Footer Page 12 of 145 Trang 12 Header Page 13 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Vậy giá trị lý thuyết quyền tiên là: 𝑸 = (𝑮 − 𝒈) ∗ 𝒎 𝒏+𝒎 𝟏𝟓 = (𝟏𝟐 𝟖𝟎𝟎 − 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎) ∗ 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟓 = 𝟎 𝟑𝟔𝟓𝟐𝟏𝟖 (đồ𝒏𝒈) Trường hợp đặc biệt: Quyền cấp số cổ phiếu phát không cho cổ đông cũ, có nghĩa trường hợp g = 𝒎 𝑸=𝑮∗ 𝒏+𝒎 Ví dụ: Một công A có vốn điều lệ 75 tỷ đồng gồm triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000đ, thị giá 40.000đ Công ty tăng thêm vốn 100 tỷ cách sát nhập dự trữ cấp cho không cổ đông cũ cổ phiếu tương ứng với ba cổ phiếu cũ Giá trị lý thuyết quyền tiên mãi: 𝟏 𝑸 = 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 (đồ𝒏𝒈) 𝟑+𝟏 Nhóm 05 Footer Page 13 of 145 Trang 13 Header Page 14 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Quá trình thực quyền tiên Việt Nam: VII  Quyền mua có giá trị tách biệt giao dịch thị trường thứ cấp khoảng thời gian trước quyền mua thực Chỉ nắm quyền mua CP phát hành bổ sung với giá thấp thị trường  Quyền mua cổ phiếu giao dịch thị trường thời hạn hiệu lực cổ phiếu cổ đông ý định thực quyền bán quyền Ví dụ: Công ty A có triệu CP luu hành muốn phát hành thêm triệu CP nữa, CP hữu trao quyền, có triệu quyền mua Nghĩa quyền mua mua CP Khi nhận thông báo phân phối quyền mua chứng nhận quyền mua từ tổ chức phát hành, cổ đông nhận quyền mua theo ba cách sau:  Thực quyền mua: Điền vào mẫu đăng ký mua cổ phiếu kèm chứng nhận quyền mua với tiền mua cổ phiếu đến đại lý bảo lãnh phát hành cổ phiếu (trường hợp TCPH có đại lý bảo lãnh phát hành cổ phiếu) Như vậy, cổ đông trì tỷ lệ lợi ích công ty  Bán quyền mua: Cổ đông bán quyền mua thị trường thứ cấp thu lãi từ giá thị trường (cổ đông bán quyền từ bỏ lợi nhuận tiềm có từ việc thực quyền sở hữu cổ phiếu)  Không thực quyền mua: Khách hàng không thực quyền mua quyền mua hết hiệu lực họ nhiều quyền lợi bị giảm tỷ lệ sở hữu công ty Nhóm 05 Footer Page 14 of 145 Trang 14 Header Page 15 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Thủ tục thực quyền mua:  Trường hợp phân bổ quyền mua cho cổ đông hữu: Khi định phát hành thêm CP mới, ban Giám Đốc phải thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước kèm theo lịch trình phát hành tóm tắt nội dung, hồ sơ đăng ký phát hành,… Sau UBCKNN chấp thuận, ban Giám Đốc thông báo việc phát hành thời hạn đăng ký mua cho cổ đông  Trường hợp phân bổ quyền mua cho bên thứ ba:  Sẽ không cần trình hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung báo cáo sau phát hành cho UBCKNN, không cần chốt sổ cổ đông Để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hữu, CP bổ sung phát hành với giá cao gía thị trường  Đại lý bảo lãnh phát hành cổ phiếu đồng thời làm công việc trợ giúp thực quyền mua (lưu giữ danh sách người sở hữu quyền ghi lại tên chủ sở hữu mới)  Phí dịch vụ bên bảo lãnh phát hành hai bên thỏa thuận, thường bên bảo lãnh nhận 3% tổng giá trị số cổ phần phát hành  Ngoài ra, bán không hết bên bảo lãnh phát hành mua lại tất số cổ phần với giá thỏa thuận, thường 97% giá cổ phiếu chào bán Quá trình phát hành quyền: – tuần tùy tổ chức Tối thiểu 10 ngày phát hành Hội đồng thông Ngày GD không Ngày kết thúc GD báo hưởng quyền quyền mua mua Nhóm 05 Footer Page 15 of 145 Trang 15 Header Page 16 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Ngày giao dịch cổ phiếu quyền kèm theo: Trong ngày giao dịch quyền mua, giá cổ phiếu rớt xuống giá trị quyền mua Tại Việt Nam, tổ chức phát hành có phát hành bổ sung CP giá CP thị trường điều chỉnh theo giá cổ đông (cổ đông hữu không bị thiệt giá trị cũ giá trị quyền mua mà họ nhận được) Trường hợp cổ phiếu quyền (do cổ đông nắm giữ bán thị trường) cổ phiếu giao dịch bình thường, sau toán bù trừ (trừ lại người bán CP giá trị quyền mua mà họ bán) VIII Lợi điểm việc phát hành quyền tiên mãi:  Cổ phiếu chấp nhận dễ dàng  Bảo vệ cổ đông hữu việc chia phần lợi nhuận vốn dư thừa tương xứng với giá cổ phiếu mà họ nắm giữ  Giúp cho cổ đông hữu tiếp tục trì tỷ lệ sở hữu khả kiểm soát công ty công ty phát hành thêm cổ phiếu  Có tác dụng làm giảm tránh khỏi áp lực xuống thị giá cổ phiếu  Phí phát hành quyền tiên thấp phí phát hành cổ phiếu thường bán cho đại chúng  Chính hình thức tách cổ phần gián tiếp (làm tăng lượng cổ phiếu thị trường làm cho thị giá cổ phần xuống thấp giá nó, giá cổ phiếu vừa mức hấp dẫn với nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời cổ đông hữu thêm cổ phiếu, hy vọng nhận lợi tức cổ phần nhiều hơn)  Tăng cường quy mô đầu tư cổ đông hữu làm tăng nguồn vốn đầu tư cho công ty  Bù đắp thiệt hại cho cổ đông hữu “ hiệu ứng pha loãng”  Các cổ phiếu mua theo quyền tiên hưởng giới hạn biên tế mua chịu thấp Nhóm 05 Footer Page 16 of 145 Trang 16 Header Page 17 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Tài liệu tham khảo: “Thị trường chứng khoán”, Nhà xuất thống kê, 2006 http://www.sacombank.com/nhadautu/Docs/BCB_STB.pdf http://dangvinhthai.blogspot.com/2007/06/chng-1-tng-quan-v-th-trng-chngkhon.html#II_5_1 http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-chung-khoan-sua-doi-2010-vb115265.aspx http://vietbao.vn/Kinh-te/Quyen-mua-co-phieu-duoc-thuc-hien-nhu-thenao/40192691/91/ Nhóm 05 Footer Page 17 of 145 Trang 17 ... Chủ sở hũu có quyền sử dụng quyền tiên hay không tùy thích, không bắt buộc Quyền tiên mua bán thị trường loại chứng khoán khác Ví dụ: Nhà đầu tư bỏ khoản tiền 10.000 đồng để quyền tiên mua cổ phiếu... 10 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Nhóm 05 Footer Page 10 of 145 GVHD: Phan Thị Nhã Trúc Trang 10 Header Page 11 of 145 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Nhóm 05 Footer Page 11 of 145 GVHD: Phan Thị Nhã Trúc... thuyết quyền tiên mãi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi, Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi, Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay