Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

18 117 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:34

Header Page of 145 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA TÀI CHÍNH – KÊ TOÁN MÔN: THỊ TRƯỜNG CHÍNH KHOÁN ĐỀ TÀI: Quyền tiên mãi_ Thực quyền tiên TTCK Việt Nam GVHD: Cô Phan Thị Nhã Trúc TIẾT HỌC: Tiết 4,5,6 thứ NHÓM THỰC HIỆN: Nhóm TP.HCM, Ngày 25 tháng năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên DANH SÁCH NHÓM MSSV Đánh giá Cao Nguyễn Linh Hằng 2023120325 100% Bạc Thị Cẩm Hà 2023120303 80% Nguyễn Ngọc Trâm 2023120267 100% Phạm Thị Thảo 2023120281 100% Nguyễn Thị Khuyên 2023120280 70% Hoàng Thị Ngọc Doan 2023120046 90% Từ Thị Tố Trinh 2023120006 70% HỌ VÀ TÊN Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên MỤC LỤC QUYỀN TIÊN MÃI LỜI GIỚI THIỆU: I II NỘI DUNG: Quyền tiên mãi: Khái niệm: Đặc điểm: Mục đích: Thực quyền mua nào? Thủ tục thực quyền mua: Giá Trị Lý Thuyết Của Quyền Tiên Mãi: 10 Ngày giao dịch quyền mua kèm theo: 11 Thực quyền tiên thị trường chứng khoán Việt Nam: 11 Nguyên nhân giải pháp: 15 III KẾT LUẬN: 17 Tài liệu tham khảo: 18 Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên QUYỀN TIÊN MÃI I LỜI GIỚI THIỆU: CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:  Trong thời đại mà đồng tiền không giữ két sắt nhà riêng hay gửi vào ngân hàng với lãi suất thấp Chứng khoán, bất động sản trở thành hàng hóa nhà đầu tư trọng, đầu tư với ước muốn có mức sinh lợi tốt  Tuy nhiên, hai hàng hóa thời gian xuất mà tạo nên nhận định khác người dân Việt Nam Ngành đầu tư bất động sản quen thuộc với người năm gần vào giai đoạn bão hòa Trong chứng khoán xa lạ, mẻ chí có nhận định sai lầm ngành đầu tư chứng khoán Vậy thật chứng khoán gì?  Chứng khoán chứng bút toán ghi sổ, theo tổ chức phát hành xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu chứng khoán vốn tài sản tổ chức phát hành  Có loại chứng khoán là: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ chứng khoán phái sinh  Cổ phiếu loại chứng khoán vốn  Trái phiếu loại chứng khoán nợ  Chứng quỹ loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu nhà đầu tư phần vốn góp quỹ đại chúng  Chứng khoán phái sinh công cụ tài cao cấp  Chúng ta tìm hiểu sơ lược chứng khoán thị trường chứng khoán Sau ta bước vào tìm hiểu kĩ công cụ tài cao cấp chứng khoán: QUYỀN TIÊN MÃI II NỘI DUNG: Quyền tiên mãi: Khái niệm:  Quyền tiên (Rights) hay gọi quyền mua cổ phần  Theo luật chứng khoán số 70/2006/ QH 1: Quyền mua cổ phần loại chứng khoán công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hữu quyền mua cổ phiếu theo điều kiện xác định Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Trong khoa học kinh tế-tài chính: Là quyền ưu tiên mua trước dành cho cổ đông hữu công ty cổ phần mua số lượng cổ phần đợt phát hành cổ phiếu phổ thông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có họ công ty, mức giá xác định, thấp mức giá chào mời công chúng thời hạn định, thường vài tuần  Quyền mua CP giao dịch thị trường thời hạn hiệu lực CP cổ đông ý định thực quyền mua tách quyền mua để bán riêng Số quyền mua cần có để mua CP vào số lượng CP hành số lượng CP chào bán  Quyền tiên không phát hành thường xuyên mà phát hành đợt nhằm khuyến khích cổ đông hưởng ứng đợt phát hành cổ phiếu bổ sung  Quyền tiên xác định quyền nghĩa vụ: có nghĩa người sở hữu cổ phiếu có quyền sử dụng quyền tiên hay không tùy thích không mang tính bắt buộc Ngoài ra, quyền tiên mua bán thị trường chứng khoán loại chứng khoán khác  Để hiểu rõ quyền mua cổ phần ta xét ví dụ sau: VD 1: Công ty A phát hành triệu cổ phiếu phát hành thêm triệu cổ phiếu Công ty quy định cổ đông mua cổ phiếu với điều kiện: cổ phiếu cũ- mua cổ phiếu mới: với giá 35USD/cp, giá thị trường cổ phiếu 38USD/CP VD 2: Cổ phần công ty ABC lưu hành thị trường mức giá 30.000 đồng/ cổ phiếu (mệnh giá cồ phiếu 10.000 đồng) Công ty dự định phát hành 5.000.000 cổ phiếu để huy động vốn cho dự án công ty Mỗi cổ phiếu có giá 10.000 đồng Giả sử vốn điều lệ công ty 500 tỷ có 50.000.000 cổ phiếu lưu hành Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Để đảm bảo quyền lợi cổ đông hữu, công ty ABC đưa phương án phát hành sau:  Mỗi cổ đông nắm giữ cổ phần công ty quyền mua cổ phần phát hành thêm với giá 15.000 đồng/ cỗ phần, số lượng cổ phần mua tương ứng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ Thời gian thực quyền cho nhà đầu tư khoản thời gian ngắn hạn xác định cụ thể  Để xác định số lượng quyền cần để mua cổ phần mới, tổ chức phát hành thường sử dụng phương pháp đơn giản cách lấy số lượng cỗ phần cũ lưu hành chia cho số lượng cổ phần phát hành thêm  Nói cách khác, tỷ lệ thực quyền mua cổ phần nhà đầu tư là: 50.000.000 cổ phần / 5.000.000 cổ phần = 10 Hay sỡ hữu 10 cổ phần cũ quyền mua cổ phần với giá 15.000 đồng/cổ phần Đặc điểm: Từ thí dụ ta thấy quyền mua cổ phần có đặc điểm sau:  Đặc điểm thứ quyền tiên phát hành dành riêng cho cổ đông hữu cổ đông hữu công ty mua trước lượng cổ phần đợt phát hành cổ phiếu phổ thong tương ứng với tỉ lệ cổ phần có họ công ty mức giá xác định,thấp mức giá chào bán họ công chúng, quyền chọn mua, có thời gian ngắn (thường vài tuần) quyền phát hành công ty tăng vốn cách phát hành thêm cổ phiếu thường  Thông thường cổ phiếu nắm giữ mang lại cho cổ đông phiếu tiên Số lượng phiếu cần có để mua cổ phiếu số lượng cổ phiếu mua quyền phải dựa tỷ lệ cổ phần có họ công ty  Ví dụ: Công ty A có triệu CP lưu hành muốn phát hành them triệu CP mới, cổ phiếu hữu trao quyền nên có triệu quyền mua Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên phát hành Tuy nhiên, công ty phát hành them triệu cổ phiếu nên: 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 𝑞𝑢𝑦ề𝑛 𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 𝐶𝑃 𝑚ớ𝑖 =  Nghĩa có quyên mua Cp  Giả sử có Cổ đông B nắm giữ 5000 CP, nghĩa ông B mua 1000 (=5000/5) CP cách sử dụng quyền mua  Đặc điểm thứ hai cổ đông hữu, cách sử dụng quyền mua lượng CP tương ứng với tỷ lệ cổ phần có họ công ty  Theo ví dụ trên, tỷ lệ cổ phần có họ trước sau sử dụng quyền mua CP là:  Trước = 5000/5000000= 1/1000  Sau = (5000 CP cũ +1000 CP mới) /6000000 = 1/1000  Đặc điểm thứ ba giá mua CP người nắm quyền mua thấp giá chào bán CP lưu hành thị trường  Đây quyền dành cho cổ đông hữu, công cụ khuyến khích để cổ đông tiếp tục đầu tư vào công ty nên giá thường ưu đãi  Mặt khác, giá thị trường CP biến động ngày nên tổ chức phát hành đưa giá ưu đãi nhằm tránh rủi ro giảm giá CP thị trường đảm bảo quyền mua cổ phần thực  Thứ tư, quyền mà công ty đưa cho cổ đông đặc quyền ngắn hạn(30-45 ngày) dành cho CP thường mà cổ đông sở hữu Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Thứ năm, quyền tiên chuyển nhượng: Quyền tiên cho phép người nắm giữ quyền (nhưng nghĩa vụ) mua mọt lượng cổ phiếu xác định với giá thấp hành cổ phiếu thị trường  Tuy nhiên thực tế lúc cổ đông sử dụng quyền mua ưu tiên Quyền mua có giá trị tách biệt, số cổ đông không muốn sử dụng quyền mua ưu tiên bán lại chúng thị trương giao dịch thứ cấp cho nhà đầu tư khác muốn mua  Giá quyền mua lúc phụ thuộc vào yếu tố như: giá trị quyền,thời hạn lại quyền, xu hướng biến động thị giá cổ phiếu ấn định quyền tiên mãi… Mục đích:  Quyền tiên bảo vệ cổ đông việc chia lợi nhuận vốn dư thừa tương xứng với trị giá cổ phần mà họ làm chủ  Giúp cho cổ đông hữu tiếp tục trì tỷ lệ sở hữu khả kiểm soát công ty công ty phát hành thêm cổ phần  Bù đắp thiệt hại cho cổ đông hữu hiệu ứng “pha loãng” công ty phát hànhthêm cổ phần với giá phát hành thấp giá thị trường trước phát hành  Giúp cho công ty huy động vốn nhanh chóng  Các cổ phiếu mua theo quyền tiên hưởng giới hạn biên tế mua chịu thấp  Phát hành quyền tiên có tác dụng làm giảm tránh khỏi áp lực xuống thị giá cổ phiếu phát hành cổ phiếu  Phát hành quyền tiên hình thức tách cổ phần gián tiếp Đây hình thức làm tăng lượng cổ phiều thị trường làm cho thị giá cổ phấn xuống thấp giá vừa Với hình thức này, giá cổ phiếu vừa mức hấp dẫn với nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời cổ đông hữu thêm cổ phiếu, hy vọng nhận lợi tức cổ phần nhiều nhờ chia tách Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Việc phát hành quyền tiên làm tăng làm tăng cường quy mô đầu tư cổ đông hữu, làm tăng nguồn vốn đầu tư cho công ty Thực quyền mua nào?  Thực quyền mua: Điền vào mẫu đăng ký mua CP gửi kèm chứng nhận quyền mua với tiền mua CP đến đại lý bảo lãnh phát hành CP (trường hợp tổ chức phát hành có đại lý bảo lãnh phát hành CP) Như vậy, cổ đông trì tỷ lệ lợi ích công ty  Bán quyền mua: Vì chứng quyền mua chứng khoán giao dịch nên cổ đông bán quyền mua thị trường thứ cấp thu lãi từ giá thị trường (mặc dù cách bán quyền, cổ đông từ bỏ lợi nhuận tiềm có từ việc thực quyền sở hữu CP)  Không thực quyền mua: Khách hàng không thực quyền mua quyền mua hết hiệu lực họ bị nhiều quyền lợi bị giảm tỷ lệ sở hữu công ty Thủ tục thực quyền mua: a Trường hợp phân bổ quyền mua cho cổ đông hữu: Khi định phát hành bổ sung CP mới, Ban giám đốc phải thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kèm theo lịch trình phát hành tóm tắt nội dung qn giám đốc, hồ sơ dăng ký phát hành bổ sung… Sau UBCKNN chấp thuận, Ban giám đốc thông báo việc phát hành CP bổ sung thời hạn đăng ký mua cho cổ đông b Trường hợp phân bổ quyền mua cho bên thứ ba: Cũng giống trường hợp đơn giản nhiều Cụ thể không cần đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành bổ sung báo cáo sau phát hành cho UBCKNN, không cần chốt sổ cổ đông Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cổ đông hữu, CP bổ sung thường phát hành với giá cao giá thị trường hành CP  Đại lý bảo lãnh phát hành CP bổ sung đồng thời làm công việc trợ giúp thực quyền mua, tức giúp tổ chức phát hành lưu giữ danh sách người sở hữu quyền mua quyền mua bán đại lý bảo lãnh giúp ghi lại tên chủ sở hữu quyền mua  Phí dịch vụ bên bảo lãnh phát hành hai bên thỏa thuận với nhau, thường bên bảo lãnh nhận khoảng 3% tổng sổ CP phát hành bổ sung Ngoài ra, lượng CP không bán hết bên bảo lãnh phát hành phải mua lại tất số CP với mức giá thỏa thuận trước, thường khoảng 97% giá CP chào bán Nhóm Footer Page of 145 Page Header Page 10 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên Giá Trị Lý Thuyết Của Quyền Tiên Mãi:  Từ lúc quyền mua CP công bố phát hành CP có giá trị lý thuyết Giá trị số thu nhà đầu tư thực quyền mua CP bổ sung với giá thấp gía thị trường  Giá trị lý thuyết quyền tiên xác định sau:  Giá trị thị trường n cổ phiếu cũ: n*G  Giá trị phát hành m cổ phiếu mới: m*g  Giá trung bình cổ phiếu sau tăng vốn: 𝑛𝐺+𝑚𝑔 𝑛+𝑚  Khoản chênh lệch giá phát hành giá trung bình cho m cổ phiếu mới: 𝑛𝐺+𝑚𝑔 𝑛+𝑚 −𝑔∗𝑚  Từ suy ra: Giá trị lý thuyết quyền tiên 𝑄=  Công thức rút gọn: 𝑄 = (𝐺 − 𝑔) ∗ 𝑛𝐺 + 𝑚𝑔 𝑚 −𝑔∗ 𝑛+𝑚 𝑛 𝑚 𝑛+𝑚  Trong đó:  Q giá trị quyền tiên  G giá trị cổ phiếu cũ  g giá phát hành cổ phiếu  n số cổ phiếu cũ  m số cổ phiếu phát hành VD 1: Một công ty cp có vốn 20 tỷ VNĐ, với triệu cổ phiếu; mệnh giá 10000đ/cp; đơn giá thị trường 22000đ Công ty tăng thêm vốn tỷ VNĐ cách phát hành 500000 cổ phiếu 12000đ, dự tính dành cho cổ đông cũ Tính giá trị lý thuyết quyền tiên Bài làm: Ta thấy cổ đông hữu, Cứ cổ phiếu cũ cổ phiếu Áp dụng công thức giá trị lý thuyết quyền tiên Nhóm Footer Page 10 of 145 Page 10 Header Page 11 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên 𝑚 𝑛+𝑚 500000 𝑄 = (22000 − 12000) ∗ = 2000đ 2000000 + 500000 𝑄 = (𝐺 − 𝑔 ) ∗ Hay cách khác: 𝑄 = (22000 − 12000) ∗ = 2000đ 4+1 VD 2: Một công ty cổ phần vốn 12 tỷ ( 1.200.000 cổ phần), đơn giá thị trường 22.000 đ Công ty tăng vốn lên tỷ đồng cáchphát hành thêm 800.000 cổ phiếu mới, mệnh giá 10.000đ giá bán 12.000đ dự tính dànhcho cổ đông cũ Tính giá trị lý thuyết củaquyền tiên Bài làm: Ta thấy rằng, cổ phiếu cũ quyền mua cổ phiếu Vậy giá trị lý thuyết quyền tiên mãi: Q = ( 22.000 -12.000) x 800.000 800.000+1.200.000 = 4.000 Ngày giao dịch quyền mua kèm theo:  Trong ngày giao dịch quyền mua, giá CP rớt xuống mức giá trị giá trị quyền mua Tại Việt Nam, tổ chức phát hành có phát hành bổ sung CP giá CP thị trường điều chỉnh theo mức giá CP (cổ đông hữu không bị thiệt phần giá trị CP cũ giá trị quyền mua mà họ nhận trước đó)  Trường hợp có số CP không quyền (do cổ đông nắm giữ CP tách quyền mua để bán riêng thị trường) số CP giao dịch bình thường thị trường, sau thực thủ tục toán bù trừ phận toán bù trừ chứng khoán trừ lại người bán CP khoản tiền giá trị quyền mua mà họ đẽ tách để bán riêng thị trường chứng khoán Thực quyền tiên thị trường chứng khoán Việt Nam: Nhà nước có quyền tiên mãi: Nhóm Footer Page 11 of 145 Page 11 Header Page 12 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Từ hội thảo vấn đề “Khai thác tài từ đất đai tài sản Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020”, Có nhiều vấn đề cần phải quan tâm chủ yếu sách khai thác nguồn lực tài từ đất đai Nhà nước  Cũng hội thảo có nhiều ý kiến cho sách khai thác nguồn lực tài từ đất đai Nhà nước lãng phí chưa tiến Để cải thiện tình hình thời gian tới, quan có lien quan đưa đề xuất : tiếp tục đẩy mạnh sách tài từ đất đai; Nhà nước ta điều tiết giá đất cho phù hợp với tình hình tài nhu cầu người dân  Thời gian tới Nhà nước đẩy mạnh công tác thu hồi đất chất lượng nhằm tạo nhiều mẫu đất để tham gia đấu giá Thực đấu thầu để sử dụng đất cho công trình quan trọng, phục vụ cho nhu cầu chung  Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, việc định giá đất cách sát với giá đất thị trường, công tác chống thất thu phải đặc biệt trọng để khắc phục tình trạng doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản kiếm lời chủ yếu từ chênh lệch giá đất  Cũng có vài ví dụ đưa quyền tiên Nhà nước với giao dịch đất đai áp dụng nhiều nước giới.Trừ Nhà nước không mua giao dịch tiến hành tiếp Quyền mua cổ phần nhân viên:  Theo nghị định 187 Chính phủ thông tư 126, thông tư 95 Bộ Tài Chính CBCNV doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần (tương đương với triệu đồng mệnh giá) cho năm công tác giá mua giảm 40% so với giá đấu giá thành công phát hành lần đầu công chúng  Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB) nằm diện  Khi có thông tin VCB thực cổ phần hoá vào cuối năm 2007, phớt lờ tất lời cảnh báo từ chuyên gia chứng khoán, phương tiện truyền thông, nhiều người lao vào mua thâm niên công tác VCB với suy nghĩ "Giá cổ phiếu ngân hàng thị trường OTC niêm yết cao gấp hàng chục lần mệnh giá ngân hàng Nhóm Footer Page 12 of 145 Page 12 Header Page 13 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên dẫn đầu khối ngân hàng Và giá rao bán giao dịch thỏa thuận quyền mua cổ phiếu cho nhân viêncó lúc lên đến 65triệu đồng/năm công tác, tức 650.000 đồng cho quyền mua CP  Tuy nhiên, câu trả lời thức VCB phương án phát hành chưa duyệt thức nên VCB chưa xác định lịch trình phát hành tiếp cổ phiếu năm  Còn tại, VCB chưa ấn định thời điểm chốt danh sách cổ đông, chưa có thống kê số thâm niên xác cho cán nhân viên nên giao dịch mua bán thâm niên công tác không thức  Ngân hàng không xác nhận cho thỏa thuận mua bán  Sau đợt IPO Vietcombank vào ngày26/12/2007:  Giá trúng thầu bình quân cổ phiếu VCB là:107.860đ/CP  Người sở hữu quyền mua cổ phiếu VCB sau đợt IPO mua với giá: 107.860*0,6 = 64.716 đ/CP  Với giá trúng thầu giá quyền muacổ phiếu là: (107.860 64.716) = 43.114 đ/CP  Nếu tính theo mức giá mua quyền 65 triệu/năm(tương đương 650.000đ/CP theo quy định số cổ phiếu tối đa mà CNV mua) công tác thìngười mua thực quyền mua cổ phiếu bị lỗ là: 606.886 đ/CP  Như vậy, với thông tin không rõ ràng với thoả thuận mua bán quyền giấy tay người mua gặp nhiều rủi ro NHNN mua lại toàn cổ phần VNBC với giá đồng/1 cổ phần trở thành chủ sở hữu VNBC  Thông cáo cho biết, ngày 31/01/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNBC) tổ chức Hội trường Thống Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để thông báo công khai kết kiểm toán độc lập thực trạng tài chính, giá trị thực vốn điều lệ Ngân hàng thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Nhóm Footer Page 13 of 145 Page 13 Header Page 14 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Đại hội đồng cổ đông nghị không thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu ngân hàng mức vốn xác định  Căn Luật Tổ chức tín dụng, Quyết định số 48/2013/QĐ-NHNN ngày 01/8/2013 việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt Nghị Đại hội đồng cổ đông VNBC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố định mua lại toàn vốn cổ phần VNBC với giá đồng/1 cổ phần  Theo đó, quan trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) VNBC, chấm dứt toàn quyền, lợi ích tư cách cổ đông cổ đông hữu VNBC SCIC quyền mua lại phần vốn Nhà nước chưa thoái hóa hết  SCIC việc tham gia mua cổ phần lần đầu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), mua số cổ phần chào bán qua đấu giá không bán hết, trường hợp phần vốn Nhà nước đầu tư ngành không thoái hết, SCIC quyền mua lại  Mua cổ phần lần đầu giá đấu thành công  Ngoài việc mua lại phần vốn thoái chưa hết, Quyết định 51 cho phép SCIC tham gia mua cổ phần lần đầu doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức thỏa thuận trường hợp mua cổ phần trước doanh nghệp cổ phần hóa thực bán đấu giá công khai  Cụ thể, trường hợp có nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần trước bán đấu giá công khai SCIC mua theo giá bán thỏa thuận thành công cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược) giá đấu thành công cuả đấu giá nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp đấu giá nhà đầu tư chiến lược)  Trường hợp nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần trước bán đấu giá công khai SCIC mua theo giá không thấp gái khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt  Trong thời gian ngày kể từ ngày hoàn tất việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược từ ngày hết hạn đăng ký mua cổ phần, Ban đạo cổ phan72 hóa doanh nghiệp thông báo cho SCIC để xem xét, định hoàn tất việc mua cổ phần thời gain tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhóm Footer Page 14 of 145 Page 14 Header Page 15 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên  Được mua lại phần vốn Nhà nước bán không hết  Bên cạnh đó, SCIC tham gia mua cổ phần sau doanh nghiệp cổ phần hóa thực bán đấu giá công khai Trường hợp bán đấu giá cổ phần lần đầu không thành công, SCIC mua cổ phần với giá mệnh giá  Trường hợp không bán hết số cổ phần chào bán qua đấu giá SCIC mua cổ phần với giá giá đấu thành công (đối với trường hợp mua sau bán đấu giá) với gái giá thỏa thuận thành công thấp (đối với trường hợp bán thỏa thuận cho nhà đầu tư khác không bán hết)  Thủ tướng yêu cầu thời gian 05 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá không thành công) từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (đối với trường hợp không bán hết cổ phần qua đấu giá) từ ngày hoàn tất việc bán cổ phần cho nhà đầu tư khác (đối với trường hợp bán thỏa thuận cho nhà đầu tư khác không bán hết), Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xem xét, định hoàn tất việc mua cổ phần thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp  Giá bán cổ phần ưu đãi 60% giá bán cho SCIC  Trường hợp doanh nghiệp bán cổ phần cho SCIC theo quy định không bán hết Ban đạo cổ phần hóa báo cáo quan có thẩm quyền định phê duyệt phương án cổ phần hóa thực điều chỉnh cấu vốn điều lệ để chuyển thành công ty cổ phần trước tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu  Giá bán cổ phần lần đầu cho người lao động, tổ chức công đoàn thực theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP  Trường hợp SCIC tham gia mua cổ phần sau bán đấu giá cổ phần lần đầu không thành công nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần trước bán đấu giá công khai giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, tổ chức công đoàn 60% giá bán cổ phần cho SCIC theo quy định Nguyên nhân giải pháp: a Nguyên nhân công cụ phái sinh chưa áp dụng Việt Nam  Thị trường tiền tệ Việt Nam chưa hòa nhập với thị trường tiền tệ giới, tạo nên ổn định cho thị trường, có khủng hoảng tài khu vực hay giới Nhóm Footer Page 15 of 145 Page 15 Header Page 16 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên có ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ Việt Nam Điều khiến cho nhu cầu phòng chống rủi ro công cụ phái sinh không cao  Do mạng lưới NHTMQD trải rộng khắp nước, với 100 chi nhánh, muốn triển khai đòi hỏi trình độ chi nhánh phải tương đồng, điều khó xảy Có thể sản phẩm phái sinh thực số tỉnh, thành lớn, tạo nên thiếu đồng chi nhánh  Ngân hàng muốn kinh doanh sản phẩm phái sinh phải xin phép Ngân hàng Nhà nước hoạt động có chấp thuận Ngân hàng Nhà nước, điều khiến ngân hàng “ngại” triển khai nghiệp vụ  Đối tượng sử dụng công cụ phái sinh chủ yếu doanh nghiệp, hiểu biết doanh nghiệp sản phẩm phái sinh hạn chế, môi trường hoạt động biến động nên họ cảm thấy nhu cầu chưa ý thức việc phòng chống rủi ro, DNNN  Nhân NHTMQD thường làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chịu tiếp thu mới, thiếu động, nhạy bén, sản phẩm phái sinh sản phẩm phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ cao b Giải pháp đề xuất:  Quy định giới hạn giá mua  Yêu cầu bắt buộc tái phòng ngừa rủi ro thị trường quốc tế  Hoàn thiện quy định tài kế toán liên quan, nâng cao tính khoản sản phẩm phái sinh  Bộ Công Thương nên kết hợp với ngân hàng giới thiệu lợi ích sản phẩm phái sinh cho doanh nghiệp biết, giúp doanh nghiệp làm quen dần với sản phẩm tài đại  Các ngân hàng cần chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ phái sinh cho cán nhân viên, cử cán học tập, nghiên cứu nước ngoài, đặc biệt nước có thị trường tiền tệ phát triển Nhóm Footer Page 16 of 145 Page 16 Header Page 17 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên III KẾT LUẬN: Quyền tiên công cụ tài quan trọng chứng khoán phái sinh Và ngày mua bán, sử dụng rộng rãi thị trường chứng khoán Việt Nam Nhóm Footer Page 17 of 145 Page 17 Header Page 18 of 145 Thị trường chứng khoán – Quyền tiên Tài liệu tham khảo:  Theo PGS TS Bùi Kim Yến TS Thân Thị Thanh Thủy “Giáo trình thị trường chứng khoán”, NXB KINH TẾ - TP.HCM,2013  Công ty CK Ngân hàng đầu tư phát triển VN, UBCKNN  Đặng Vinh Thái , “TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN” ngày 27 tháng năm 2007  An Hạ, “Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá đồng”, 02/02/2015 < http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-mua-lai-ngan-hang-xay-dungvoi-gia-0-dong-1028288.htm>  Lớp quản trị chất lượng trường ĐH Kinh tế, 02/06/2012, Quyền tiên – Right < http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/chung-khoan/quyen-tien-maithi-truong-chung-khoan.html> Nhóm Footer Page 18 of 145 Page 18 ... http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-mua-lai-ngan-hang-xay-dungvoi-gia-0-dong-1028288.htm>  Lớp quản trị chất lượng trường ĐH Kinh tế, 02/06/2012, Quyền tiên – Right < http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/chung-khoan/quyen-tien-maithi-truong-chung-khoan.html>... người bán CP khoản tiền giá trị quyền mua mà họ đẽ tách để bán riêng thị trường chứng khoán Thực quyền tiên thị trường chứng khoán Việt Nam: Nhà nước có quyền tiên mãi: Nhóm Footer Page 11 of 145... cấp chứng khoán: QUYỀN TIÊN MÃI II NỘI DUNG: Quyền tiên mãi: Khái niệm:  Quyền tiên (Rights) hay gọi quyền mua cổ phần  Theo luật chứng khoán số 70/2006/ QH 1: Quyền mua cổ phần loại chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán Quyền tiên mãi - Thực hiện quyền tiên mãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay