Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

13 332 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:33

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với quyền dân chủ • • • • • • • • • • • • • Câu Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Công dân đủ điều kiện ứng cử có ngày sinh A 21/5/1990 B 21/4/1991 C 21/5/1994 D 21/5/1993 Câu Hiến pháp 1992 qui định công dân A Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử ứng cử B Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử ứng cử C Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử ứng cử D Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử Câu Nhận định sai: Dân hưởng quyền bầu cử ứng cử cách bình đẳng, không phân biệt A Giới tính, dân tộc, tôn giáo B Tình trạng pháp lý C Trình độ văn hoá, nghề nghiệp D Thời hạn cư trú nơi thực quyền bầu cử, ứng cử Câu Nhận định sai: Khi xác định người không thực quyền ứng cử A Người bị khởi tố dân • Toà án • • • • • • • • • • • • • • B Người chấp hành định hình C Ngưòi bị xử lý hành giáo dục địa phương D Người chấp hành xong án hình chưa xoá án Câu Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A thực quyền dân chủ nào? A Quyền ứng cử B Quyền đóng góp ý kiến C Quyền kiểm tra, giám sát D Quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội Câu Mục đích quyền khiếu nại nhằm quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại A Phục hồi B Bù đắp C Chia se D Khôi phục Câu Mục đích quyền tố cáo nhằm .các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức công dân A phát hiện, ngăn ngừa B phát sinh C Phát triển, ngăn chặn D phát hiện, ngăn chặn Câu Nhận định sai: Khi xác định người không thực quyền bầu cử • • • án • • • • • • • • • • • • • • • • A Người chấp hành hình phạt tù B Người bị tạm giam C Người bị tước quyền bầu cử theo án Toà D Người lực hành vi dân Câu Nguyên tắc nguyên tắc bầu cử A Phổ thông B Bình đẳng C Công khai D Trực tiếp Câu 10 Quyền ứng cử công dân thực A đường B đường C đường D đường Câu 11 "Hình thức dân chủ với qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu tham gia trực tiếp định công việc cộng đồng, Nhà nước." A Hình thức dân chủ trực tiếp B Hình thức dân chủ gián tiếp C Hình thức dân chủ tập trung D Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 12 Anh A đề nghị thủ trưởng quan xem xét lại định cho việc Ta nói anh A thực quyền gì? A Quyền tố cáo B Quyền ứng cử C Quyền bãi nại • • • • • • • • • • • • • • • • D Quyền khiếu nại Câu 13 “ quyền công dân báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân nào” A Quyền khiếu nại B Quyền bầu cử C Quyền tố cáo D Quyền góp ý "Quyền bầu cử quyền ứng cử quyền dân chủ công dân lĩnh vực (14) , thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức (15) địa phương phạm vi nước." Câu 14 A Xã hội B Chính trị C Kinh tế D Văn hoá Câu 15 A dân chủ trực tiếp B dân chủ gián tiếp C dân chủ tập trung D dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 16 Trên sở sách pháp luật Nhà nước, nhân dân trực tiếp định công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền nghĩa vụ nơi họ sinh sống việc thực quyền tham gia quản lý nhà nước A Phạm vi nước B Phạm vi sở C Phạm vi địa phương • • • • • • • • • • • • • D Phạm vi sở địa phương Câu 17 Ở phạm vi sở, chủ trương, sách pháp luật A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 18 Ở phạm vi sở, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo công dân A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 19 Ở phạm vi sở, đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 20 Ở phạm vi sở, chủ trương mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng • • • • • • • • • • • • • A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 21 Công dân tham gia tích cực vào lĩnh vực quản lý nhà nước xã hội nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 22 Nhân dân thông tin đầy đủ sách, pháp luật Nhà nước nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 23 Qui định người có quyền khiếu nại, tố cáo nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo • • • • • • • • • • • • • • • B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 24 Quyền khiếu nại, tố cáo quyền dân chủ công dân nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 25 Qui định pháp luật khiếu nại, tố cáo sở pháp lý để công dân thực hiệu quyền công dân nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 26 "Nhà nước bảo đảm cho công dân thực tốt quyền bầu cử quyền ứng cử bảo đảm thực quyền công dân, quyền người thực tế." nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử B Nội dung quyền bầu cử, ứng cử C Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử D Bình đẳng thực quyền bầu cử, ứng cử Câu 27 • • • • • • • • • • • • • • • "Cách thức nhân dân thực quyền lực nhà nước thông qua đại biểu quan quyền lực nhà nước - quan đại biểu nhân dân." nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử B Nội dung quyền bầu cử, ứng cử C Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử D Bình đẳng thực quyền bầu cử, ứng cử Câu 28 "Quyền bầu cử quyền ứng cử thể cách khái quát là: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân." nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử B Nội dung quyền bầu cử, ứng cử C Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử D Bình đẳng thực quyền bầu cử, ứng cử Câu 29 "Qui định người có quyền bầu cử ứng cử vào quan đại biểu nhân dân" nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử B Nội dung quyền bầu cử, ứng cử C Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử D Bình đẳng thực quyền bầu cử, ứng cử Câu 30 "Quyền bầu cử ứng cử sở pháp lí – trị quan trọng để nhân dân thể ý chí nguyện vọng mình" nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử B Nội dung quyền bầu cử, ứng cử C Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử • • • • • • • • • • • • • • • • • D Bình đẳng thực quyền bầu cử, ứng cử Câu 31 Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền gắn liền với việc thực A Hình thức dân chủ trực tiếp B Hình thức dân chủ gián tiếp C Hình thức dân chủ tập trung D Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 32 Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền gắn liền với việc thực A Hình thức dân chủ trực tiếp B Hình thức dân chủ gián tiếp C Hình thức dân chủ tập trung D Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu 33 Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng văn pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền lợi ích công dân việc thực quyền tham gia quản lý nhà nước A Phạm vi nước B Phạm vi sở C Phạm vi địa phương D Phạm vi sở địa phương Câu 34 Thảo luận biểu các vấn đề trọng đại Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân việc thực quyền tham gia quản lý nhà nước A Phạm vi nước B Phạm vi sở C Phạm vi địa phương D Phạm vi sở địa phương • • • • • • • • • • • • Câu 35 Ở phạm vi sở, xây dựng hương ước, qui ước A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 36 Ở phạm vi sở, kiểm sát dự toán toán ngân sách xã, phường A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 37 Ở phạm vi sở, dự thảo qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội xã, phường A Những việc phải thông báo để dân biết thực B Những việc dân bàn định trực tiếp C Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước quyền xã, phường định D Những việc nhân dân xã, phường giám sát, kiểm tra Câu 38 Trong trình thực pháp luật nhân dân có quyền trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước vướng mắc, bất cập nội dung thuộc • hội • hội • xã hội • • • • • • • • • A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 39 Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động máy nhà nước nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 40 Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung đất nước nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 41 Quyền kiến nghị công dân nội dung thuộc • hội • hội • xã hội • • • • • • • • • • • • A Ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước xã B Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước xã C Khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước D Bình đẳng thực quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội Câu 42 Thông qua giải khiếu nại, tố cáo, quyền công dân đảm bảo, máy nhà nước củng cố nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 43 Qui định người có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo nội dung thuộc A Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố cáo Câu 44 Quyền khiếu nại, tố cáo công cụ để nhân dân thực dân chủ nội dung thuộc A.Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo B Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo C Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo • cáo D Bình đẳng thực quyền khiếu nại, tố ... bị xử lý hành giáo dục địa phương D Người chấp hành xong án hình chưa xoá án Câu Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A thực quyền dân chủ nào?... để nhân dân thảo luận, biểu tham gia trực tiếp định công việc cộng đồng, Nhà nước." A Hình thức dân chủ trực tiếp B Hình thức dân chủ gián tiếp C Hình thức dân chủ tập trung D Hình thức dân chủ... quyền dân chủ công dân lĩnh vực (14) , thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức (15) địa phương phạm vi nước." Câu 14 A Xã hội B Chính trị C Kinh tế D Văn hoá Câu 15 A dân chủ trực tiếp B dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12, Trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay