Tiểu luận lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nó

29 116 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:33

Header Page of 145 Lời mở đầu Lý luận hình thái kinh tế xã hội lý luận giữ vị trí quan trọng chủ nghĩa vật lịch sử K.Marx xây dựng nên Lý luận hình thái kinh tế - xã hội thừa nhận lý luận khoa học phương pháp luận việc nghiên cứu lĩnh vực học Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế xã hội, lần lịch sử xã hội học K Marx rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội phát triển xã hội, rõ chất chế độ xã hội Như qua lý luận hình thái kinh tế xã hội giúp nghiên cứu cách đắn khoa học vận hành xã hội giai đoạn định Nhưng ngày nay, đứng trước kiện lớn sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đặc biệt Liên Xô - cờ đầu chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán từ nhiều phía phê phán không từ phía đối lập chủ nghĩa Marx- Lênin mà số người theo đường chủ nghĩa Marx Lênin Nói chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội lỗi thời, lạc hậu áp dụng vào điều kiện mà phải thay lý luận khác Trước tình hình buộc làm rõ thực chất lý luận hình thái kinh tế xã hội giá trị mặt khoa học, tính thời đại cần thiết ; thực tiễn nước ta trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong trình nhiều vấn đề khó khăn đặt đòi hỏi phải nghiên cứu giải Để góp phần làm rõ lý luận hình thái kinh tế xã hội với giá trị khoa học nó, em xin có vài phân tích vấn đề nhằm hiểu thêm tính đắn Footer Page of 145 Header Page of 145 Phần I Nội dung hình thái kinh tế - xã hội 1) Khái niệm Hình thái kinh tế xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định, với quan hệ sản xuất thích ứng với lực lượng sản xuất trình độ định với kiến trúc thượng tầng xây dựng lên quan hệ sản xuất Kết cấu chức yếu tố cấu thành hình thái kinh tế xã hội Xã hội tổng số tượng, kiện rời rạc cá nhân riêng lẻ Xã hội chỉnh thể toàn vẹn có cấu phức tạp Trong có mặt lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng Mỗi mặt có vai trò định tác động đến mặt khác tạo nên vận động thể xã hội Chính tính toàn vẹn phản ánh khái niệm hình thái kinh tế xã hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế xã hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội xét đến lực lượng sản xuất định Lực lượng sản xuất phát triển qua hình thái kinh tế xã hội nối tiếp từ thấp lên cao thể tính liên tục phát triển xã hội loài người Quan hệ sản xuất quan hệ người người trình sản xuất quan hệ bản, ban đầu định tất mối quan hệ xã hội khác, mối quan hệ không thành xã hội quy luật xã hội Mỗi hình thái kinh tế - xã hội lại có kiểu quan hệ sản xuất tương Footer Page of 145 Header Page of 145 ứng với trình độ định lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội cụ thể với xã hội cụ thể khác, đồng thời tiêu biểu cho giai đoạn phát triển định lịch sử Những quan hệ sản xuất xương thể xã hội hợp thành sở hạ tầng Trên sở quan hệ sản xuất hình thành nên quan điểm trị, pháp lý, đạo đức, triết học v.v thiết chế tương ứng hợp thành kiến trúc thượng tầng xã hội mà chức xã hội bảo vệ, trì phát triển sơ hạ tầng sinh Ngoài mặt xã hội đề cập lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng có quan hệ dân tộc quan hệ gia đình sinh hoạt xã hội khác Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Lịch sử phát triển xã hội trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp từ thấp đến cao Tương ứng với giai đoạn hình thái kinh tế xã hội Sự vận động thay hình thái kinh tế xã hội lịch sử tác động quy luật khách quan, trình lịch sử tự nhiên xã hội Marx viết : Tôi coi phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Các mặt hợp thành hình thái kinh tế xã hội: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng không tách rời nhau, mà liên hệ biện chứng với hình thành nên quy luật phổ biến xã hội Đó quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật xã hội khác Chính tác động quy luật khách quan đó, mà hình thái kinh tế xã hội vận động phát triển thay từ Footer Page of 145 Header Page of 145 thấp lên cao lịch sử trình lịch sử tự nhiên không phụ thuộc vào ý trí, nguyện vọng chủ quan người Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội có nguồn gốc sâu xa phát triển lực lượng sản xuất Những lực lượng sản xuất tạo thực tiễn người xong người làm theo ý muốn chủ quan Bản thân lực thực tiễn người bị quy định nhiều điều kiện khách quan định Footer Page of 145 Header Page of 145 Ngươì ta làm lực lượng sản xuất dựa lực lượng sản Footer Page of 145 Header Page of 145 xuất đạt hình thái kinh tế xã hội có sẵn hệ trước tạo Chính tính chất trình độ lực lượng sản xuất quy định cách khách quan tính chất trình độ quan hệ sản xuất, đó, xét đến lực lượng sản xuất định trình vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Footer Page of 145 Header Page of 145 Trong quy luật khách quan chi phối vận động phát triển hình Footer Page of 145 Header Page of 145 thái kinh tế xã hội quy luật phù hợp quan hệ sản xuất có vai trò định Lực lượng sản xuất, mặt phương thức sản xuất, yếu tố bảo đảm tính kế thừa phát triển lên xã hội quy định khuynh hướng phát triển từ thấp Quan hệ sản xuất mặt thứ hai phương thức sản xuất biểu tính gián đoạn phát triển củ lịch sử Những quan hệ sản xuất lỗi thời xoá bỏ thay kiểu quan hệ sản xuất cao hình thái kinh tế xã hội cao đời Như vậy, xuất hiện, phát triển hình thái kinh tế xã hội, chuyển biến từ hình thái lên hình thái cao giải thích trước hết tác động quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Quy luật khuynh hướng tự tìm đường cho phát triển thay hình thái kinh tế - xã hội Nghiên cứu đường tổng quát phát triển lịch sử quy định quy luật chung vận động sản xuất vật chất nhìn thấy logic lịch sử giới Vạch đường tổng quát lịch sử, điều nghĩa giải thích rõ ràng phát triển xã hội thời điểm trình lịch sử Lịch sử cụ thể vô phong phú, có hàng loạt yếu tố làm cho trình lịch sử đa dạng thường xuyên biến đổi, xem xét trình lịch sử đường thẳng Theo quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử, nhân tố định trình lịch sử, xét đến sản xuất đời sống thực Nhưng nhân tố kinh tế nhân tố định nhân tố khác kiến trúc thượng tầng có ảnh hưởng đến trình lịch sử Nếu không tính đến tác động lẫn nhân tố không thấy hàng loạt ngẫu nhiên mà tính tất yếu kinh tế xuyên qua để tự vạch đường cho Vì để hiểu lịch sử cụ thể cần thiết phải tính đến tất nhân tố chất có tham gia trình tác động lẫn Footer Page of 145 Header Page of 145 Có nhiều ngyuên nhân làm cho trình chung lịch giới có tính đa dạng: điều kiện môi trường địa lý có ảnh hưởng định đến phát triển xã hội Đặc biệt buổi ban đầu phát triển xã hội, thhì điều kiện cuả môi trường địa lý nguyên nhân quy định trình không đồng lịch sử giới, có dân tộc lên, có dân tộc trì trệ lạc hậu Cũng không tính đến tác động yếu tố nhà nước, tính độc đáo văn hoá truyền thống hệ tư tưởng tâm lý xã hội v.v tiến trình lịch sử Điều quan trọng lịch sử ảnh hưởng lẫn dân tộc Sự ảnh hưởng diễn hình thức khác tử chiến tranh cướp đoạt đến việc trao đổi hàng hoá giao lưu văn hoá Nó thực tất lĩnh vực đời sống xã hội từ kinh tế, khoa học kỹ thuật đến hệ tư tưởng Trong điều kiện thời đại ngày nay, có nước phát triển kỹ thuật rát nhanh chóng, nhờ nắm vững sử dụng thành tựu khoa học- kỹ thuật nước khác ảnh hưởng ý thức hệ có ý nghĩa lơn lao lịch sử Không thể hiểu tính độc đáo nước riêng biệt không tính đến phát triển không đồng phát triển lịch sử giới dân tộc tiến lên phía trước, số dân tộc khác lại ngừng trệ, số nước hàng loạt nguyên nhân cụ thể lại bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội Điều chứng tỏ kế tục thay hình thái kinh tế xã hội không giống tất dân tộc Tuy nhiên, toàn tính đa dạng lịch sử dân tộc khác thời kỳ lịch sử cụ thể có khuynh hướng chủ đạo định phát triển xã hội Để xác định đặc trưng giai đoạn hay giai đoạn khác lịch sử giới phù hợp với khuynh hướng lịch sử chủ đạo, khái niệm thời đại lịch sử Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Khái niệm thời đại lịch sử gắn liền với thời gian mà hình thái kinh tế- xã hội định thống trị Thí dụ, nói thời đại xã hội chiếm hữu nô lệ hay thời đại phong kiến gắn chúng vào thời gian mà hình thái kinh tế- xã hội thống trị Khái niệm thời đại gắn với giai đoạn định hình thái kinh tế-xã hội định Để vạch rõ xu hướng thời đại, theo Lênin, cần phải khẳng định xem giai cấp trung tâm thời đại, quy định nội dung chủ yếu thời đại Khác với khái niệm hình thái kinh tế-xã hội xác định đặc trưng bước phát triển định xã hội, khái niệm thời đại lịch sử thể tính nhiều vẻ trình diễn thời gian định giai đoạn lịch sử định Trong thời đại, phận khác nhân loại tồn hình thái kinh tế-xã hội khác Trong thời đại có phận, phong trào tiến lên phía trước, thoái lưu, lệch theo hướng Cuối cùng, khái niệm thời đại gắn liền với độ từ hình thái kinh tế, xã hội sang hình thái kinh tế xã hội khác Thí dụ, độ từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư gọi thời đại phục hưng, thời đại cách mạng tư sản Giá năm 1996 tương đương với 80% tổng giá trị khoản đầu tư vào Thái Lan trái với nhận định thông thường chủ nghĩa tư bản, nhà nước tư đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế điều chỉnh vận động sản xuất xã hội mà nhiêù với nỗ lực tới mức liệt Các nước tư vượt qua nhiều khủng hoảng dội Nhưng vấn đề đặt là, liệu với tất tăng trưởng vận động có trở thành chiều hướng phát triển vững bền có khả giải vấn đề chủ nghĩa tư hay không? Footer Page 10 of 145 10 Header Page 15 of 145 đủ hình thức can thiệp vũ trang thô bạo chiến Kôsôvô - hay âm mưu diễn biến hoà bình với chiến tranh nhung lụa kích động xô đẩy nước vào chém giết đẫm máu khắp châu lục.Và người ta chứng thực khối mâu thuẫn ngày lớn căng thẳng nước tư phát triển xâu xé giành vị trí hàng đầu trật tự giới nay, mâu thuẫn trở thành nguy đe doạ số phận họ mà nhân loại Đó chứng không chối bỏ 2, Lôgíc tất yếu Sự vĩ đại tính tất yếu thời thân chế độ tư sản đến chủ nghĩa xã hội Rõ ràng, chủ nghĩa tư đợi đến ngày nay, mà cách 200 năm, trình thống trị giai cấp chưa đầy kỷ, tạo lực lượng sản xuất nhiều đồ sộ hơn, lực lượng sản xuất tất hệ trước hợp lại, C.Mác viết tuyên ngôn Đảng cộng sản , giai cấp tư sản đóng vai trò cách mạng lịch sử Ngày nay, chủ nghĩa tư đạt thành tựu to lớn tin học, tự động hoá, công nghệ sinh học, vật liệu Cùng với phát triển khoa học quản lý nói thành tựu ấyđã làm thay đổi lớn lực hoạt động sáng tạo người, đem lại suất lao động thu nhập quốc dân cao nước tư phát triển nước công nghiệp Nói C.Mác vĩ đại thật Chúng ta ghi nhận cách khách quan, tất bước phát triển với tư cách thành tựu văn minh nhân loại đồng thời điều kiện quốc tế hoạt động cuả Nhưng không Mà lại rơi vào ảo vọng số người sức cố đến mức tô son trát phấn cho chủ nghĩa tư Mặc dù chủ nghĩa tư có không ưu điểm đạt trình phát triển xã hội loài người, định chế độ cuối tốt đẹp mà loài Footer Page 15 of 145 15 Header Page 16 of 145 người mơ ước Dù cho có điều chỉnh, thay hình đổi dạng chủ nghĩa tư không thay đổi chất, giải mâu thuẫn tính chất xã hội hoá lực lượng sản xuất ngày cao với việc chiến hữu tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, không giải mâu thuẫn tư lao động Chủ nghĩa tư vẫm tìm thủ đoạn bóc lột người lao động làm thuê kiếm lợi nhuận cách bòn rút gía trị thặng dư ngày khủng khiếp: từ 211% (năm 1950) tăng vọt lên 300% (năm 1990) Thế tương đối ổn định không đủ che lấp xoá nguy bị thay vận mệnh lịch sử bị thay nóm, cho dù, tiềm tàng phát triển song biện pháp đắn cho phát triển lịch sử loài người cho dù nói rằng, đặc điểm chủ nghĩa tư sống thách thức chất thích nghi chuyển hoá để không ngừng phát triển, luận điểm không làm thay đổi thực tế là: chủ nghĩa tư không chưa giải tận gốc mâu thuẫn khủng hoảng Chúng ta sống thời kỳ lịch sử ngắn lại Người ta nói nhiều đến việc học tập chủ nghĩa tư bản, chí sau kinh nghiệm phải trả giá đắt công xây dựng chủ nghĩa xã hội, người ta lại có lúc tin tìm thấy chủ nghĩa tư lời giải đáp đầy đủ cho vấn đề chẳng hạn: mô hình Thụy Điển, phương pháp quản lý Nhật Bản, dân chủ Mỹ thường coi kiểu mẫu Những kinh nghiệm lịch sử sớm sai lầm nhận thức lệch lạc chiều Đúng cách quản lý kinh tế việc quản lý xã hội chủ nghĩa tư có điều đáng để học tập không quên kiện mục tiêu mà xã hội đặt ra: sở vật chất tinh thần cấu truyền thống xã hội: điều kiện mặt xác định giai đoạn lịch sử Bàn vấn đề này, nhà kinh tế học Nhật Bản Nô- ru si ma viết tác phẩm tiếng Nhật Bản thành công Thành công Nhật Bản đem sang Anh không đạt thành công vậy, lý đơn giản người Nhật Footer Page 16 of 145 16 Header Page 17 of 145 khác người Anh Hẳn không hiểu điều đơn giản mà gần có người toan bàn tới gọi Khả tiến tới chủ nghĩa xã hội thân chủ nghĩa tư hay Những mơ ước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Tư thực Họ cần lưu ý rằng, nguy chủ nghĩa tư đó, mà ngày tiềm tàng nặng nề nằm vòng kiểm soát nó, trực tiếp phương hại đến đời sống nhân loại Nói cố tổng thống Pháp, ông Ph Mit tơ răng: Chủ nghĩa tư giống cánh rừng rậm, hệ thống xã hội làm nảy sinh bất bình đẳng Tất điều dẫn tới gì? Cuối điều dẫn tới câu hỏi: Với chất tiền đồ tư đâu? câu trả lời khác chủ nghĩa xã hội Điều tất yếu Sự vĩ đại tính tất yếu thời thân chế độ tư sản nằm dòng vận động xã hội loài người Như C Mac đa nói mà CMac lại ý định nghĩ điều Vì tài liệu CMac, người ta không thấy mảy may ý định nhằm đưa ảo tưởng nhằm đặt điều vu vơ điều mà người ta biết Mac đặt vấn đề chủ nghĩa cộng sản giống nhà tự nhiên học đặt ra, chẳng hạn, vấn đề tiến hoá giống sinh vật mới, biết nguồn gốc định hướng rõ rệt biến đổi Chủ nghĩa tư đại, thực tế, đạt vĩ đại định lại không đủ sức vượt qua mâu thuẫn coư tron trình phát triển, lại bị giới hạn bỏi ngưỡng trãnh khủng hoảng, nên tất yếu phải bị thay thuộc tính thời Dù nữa, xét góc độ văn hoá văn minh, nghĩa góc độ chủ nghĩa nhân đạo chân chính, chủ nghĩa tư bản, phồn vinh kinh tế nó, đặt loài người trước khủng hoảng sâu sắc, điều chỉnh trị, xã hội, ngược lại đòi hỏi thời đại chúng ta, hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến Footer Page 17 of 145 17 Header Page 18 of 145 xã hội tạo phát triển toàn diện người tái sản xuất tư bản-điều mà chủ nghĩa tư cố sức làm Vì vận mệnh lịch sử chủ nghĩa tư kết thúc phải tới hồi định đoạt với mở kỷ nguyên lịch sử loài người-đó chủ nghĩa xã hội lô gíc tất yếu sở chất tiền đồ chủ nghĩa tư Hiện có? Đó kinh tế học khác hẳn quan điểm cũ Kiểu kinh tế Boulding gọi kiểu kinh tế học kiểu tàu vũ trụ Đó quan điểm tàu vũ trụ lao vào không gian với môtk đội bay lượng tài nguyên quý giá có hạn Trừ nguồn lượng mặt trời sống đội bay vận hành hệ thống hỗ trợ đời sống họ phụ thuộc vào bảo tồn kho tài nguyên tàu Thực tế buộc phải đề nguyên tắc cho kinh tế kiểu tàu vũ trụ Theo mô tả Boulding, đời sống người tàu vú trụ tăng lên phụ thuộc vào việc họ có sử dụng tái sinh cách hữu hiệu hay không tài nguyên có để trước tiên đáp ứng nhu cầu thiết thân, tuỳ theo lượng thặng dư có được, thoả mãn nhu cầu cao họ Bởi lẽ, tài nguyên bị loại ra, nghĩa người tàu mát hẳn, dấu hiệu trục trặc nghiêm trọng hệ thống Mục tiêu kéo dài tuổi thọ sản phẩm, tăng tốc độ phế thải chung; thay vật liệu công nghệ thông tin việc thiết kế hệ thống hỗ trợ đời sống sản phẩm Footer Page 18 of 145 18 Header Page 19 of 145 Chỉ trì đời sống tàu hợp tác thành viên tàu Mỗi người phải cảm thấy có phần trách nhiệm tèi hệ thống sẵn sàng chấp nhận nguồn tài nguyên phân phối công Do đó, kết luận coi gia tăng sản lượng kinh tế tàu tiến bộ, không dựa tiến trình sản xuất bền vững phân phối công thành viên Ngày nay, thiên nhiên lưu ý với bị chi phối quan điểm trái ngược với thực tế quan điểm tiền Côpicnic cho mặt trời quay quanh trái đất Tất sống tàu, đồng cỏ bao la không biên giới Ngày nay, dân số đông, lòng ham muốn lớn công nghệ mạnh mẽ nên sống huyền thoại cũ Nay phải học cách nhìn tư hợp với thực tế Chúng ta phải học gắn hệ thống công nghệ người với hệ thống môi sinh cho tăng suất hệ sinh thái lợi ích lâu dài nhân loại Sự trỗi dậy nước thứ ba: Trong trình phát triển mình, bước tiến quan trọng nước chủ nghĩa tư giai đoạn tích luỹ Sau chiến II, có nhiều nước dành độc lập trị, nhiên kinh tế họ phụ thuộc cách nặng nề với nước tư phát triển, họ nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt thị trường tiêu thụ hàng hóa nước tư phát triển Một công cụ nước tư phát triển để gắn chặt nước thuộc giới thứ ba khoản nợ mà nước nợ nước tư phát triển Tuy nhiên năm gần đây, nước thuộc giới thứ ba biết liên kết với đấu tranh đòi nước tư phát triển xoá giảm nợ Trước xu nước tư phát triển phải nhượng phải tuyên bố xoá giảm nợ cho nước thuộc diện nghèo Xu Footer Page 19 of 145 19 Header Page 20 of 145 làm thay đổi sách nước tư phát triển với nước thuộc giới thứ ba, sách bình đẳng có lợi thông qua hình thức công cụ kinh tế, thương mại quốc tế, đầu tư chuyển giao công nghệ Ngoài quan hệ kinh tế với nước tư phát triển nước thuộc giới thứ ba đẩy mạnh quan hệ buôn bán song phương, đa phương với ngày mạnh mẽ Vai trò tổ chức quốc tế : Ngày nay, quan hệ quốc tế nước với tổ chức quốc tế ngày đóng vai trò quan trọng Các tổ chức quôc tế đóng vai trò quan trọng việc điều chỉnh quan hệ nước với mà lực lượng chủ yếu đấu tranh, giúp đỡ tạo điều kiện phát triển cho nước thuộc giới thứ ba Những vấn đề nảy sinh trình phát triển loài người ô nhiễm môi trường, liên kết kinh tế quôc tế, giải nước riêng rẽ mà cần phải có liên kết quốc gia với thông qua tổ chức quốc tế để giải vấn đề cách đồng quán Với tiến trình toàn cầu hoá nay, tổ chức quốc tế lại đóng vai trò quan trọng, đặc biệt lĩnh vực toàn cầu hoá kinh tế, di chuyển vốn, quan hệ mậu dịch cần thông qua tổ chức quốc tế để điều chỉnh Cơ cấu giai cấp: Do tốc đọ phát triển khoa học kỹ thuật lực lượng sản xuất, suất lao động nâng cao, cấu giai cấp xã hội nước tư phát triển có thay đổi rõ rệt, đặc biệt tăng nhanh số lượng tầng lớp trug gian Do ngành nghề truyền thống bị thu hẹp, ngành dịch vụ công nghiệp đời phát triển dẫn tới tầng lớp công nhân áo trắng, Footer Page 20 of 145 20 Header Page 21 of 145 nhân viên khoa học kỹ thuật, cán quản lý, tầng lớp trí tuệ ngày đông đảo Họ trở thành tầng lớp xã hội chủ yếu nước tư phát triển Tầng lớp có đời sống vật chất cao, có trình độ dân trí cao Họ lực lượng lao động cho kinh tế mới, kinh tế tri thức Footer Page 21 of 145 21 Header Page 22 of 145 Phần II Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt nam Tất yếu khách quan đường lên chủ nghĩa xã hội Việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa Mac-Lênin vào việc đề chiến lược cho cách mạng Việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội Đường lối cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta nêu vận dụng sáng tạo hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện Việt nam Đảng ta khẳng định sau Việt nam tiến hành công việc cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa Đây lựa chọn hướng xác định mục tiêu phát triển CHúng ta biết, Đảng ta, việc lựa chọn xác định đặt từ năm 1930 luôn với biến động thực tiễn phát triển cách mạng Việt nam, lịch sử đấu tranh cách mạng Đảng dân tộc cương, sách lược vắn tắt Nguyễn Quốc khởi thảo luận văn trị Đảng năm 1930 ghi rõ Cách mạng Việt nam theo đường tư sản dân quyền cách mạng để tới xã hội cộng sản bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Sự lựa chọn kết trực tiếp nảy sinh từ giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học lãnh tụ Nguyễn Quốc sau thập niên (1911-1920) tìm đường cứu nước tìm thấy chủ nghĩa Lênin, nhận thức rõ cách mạng Việt nam theo đường Cách mạng tháng Mười Đường cách mệnh (1927) tác phẩm lý luận macxít xây dựng móng tư tưởng Trong tác phẩm quan trọng Nguyễn Quốc rõ: Trong giới có cách mệnh Nga thành công thành công đến nơi, nghĩa dân chúng hưởng tự hạnh phúc, bình đẳng thật, tự bình đẳng giả dối đế quốc Pháp khoe khoang bên Nam An Người khẳng định, có chủ nghĩa Lênin chân Footer Page 22 of 145 22 Header Page 23 of 145 nhất, chắn cách mệnh mà theo Từ bước ngoặt năm 1920, Nguyễn Quốc trở thành người cộgn sản năm sau NGười quán khẳng định, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc thực đường cách mạng vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa Khi miền Bắc giải phóng miền Nam phải tiếp tục chiến đầu độc lập tự Tổ Quốc, tình hình lúc đặt câu hỏi: Miền Bắc có nên bước vào thời kỳ độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội hay không khi mục tiêu độc lạap dân tộc chưa giải xong miền Nam? Đảng ta khẳng định phải đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng: tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Sự lựa chọn thực tiễn xác nhận hoàn toàn đắn Không có hậu thuẫn chủ nghĩa xã hội miền Bắc, cách mạng miền Nam đảm bảo vật chất tinh thần cần thiết cho thắng lợi Khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, vấn đề đặt miền Nam miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội hay tạm thời dừng lại thời gian để phục hồi sau chiến tranh? Có thể nói, lựa chọn thử thách không phần phức tạp Đảng định nước lên chủ nghĩa xã hội Quyết định thực tiễn xác nhận hoàn toàn đắn Vào năm 80, kinh tế xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu chao đảo Nhưng vào lúc ấy, Đảng ta định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập mở cửa với bên Một lần khẳng định Footer Page 23 of 145 23 Header Page 24 of 145 Đảng ta đường lên chủ nghĩa xã hội thực tiễn xác nhận đắn Vào năm 80, kinh tế xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu chao đảo Nhưng vào lúc ấy, Đảng ta định đường lối đổi mới, chủ trương xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập mở cửa với bên Một lần khẳng định Đảng đường lên chủ nghĩa xã hội thực tiễn xác nhận đắn Có thể nói, sách Đảng ta thời kỳ thể động tư lý luận gắn liền với mẫn cảm thực tiễn lĩnh trị vững vàng Đó khẳng định tính tất yếu đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa: đổi để phát triển, để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, để vượt qua kìm hãm mô hình cũ mô hình hành bao cấp, để giải phóng khai thác tiềm phát triển xã hội nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công văn minh Đổi từ bỏ chủ nghĩa xã hội, mà khẳng định tính quy luật đường phát triển làm cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội công văn minh với quy luật khách quan phù hợp với hoang cảnh, điều kiện thực tế đất nước với xu thế, đặc điểm giới đại Đổi để xây dựng chủ nghĩa xã hội hiệu làm cho chủ nghĩa xã hội bộc lộ khẳng định chất ưu việt nó, bước định hình phát triển thực tế, làm cho đời sống vật chất ngày tăng, đời sống tinh thần ngày tốt, xã hội ngày văn minh, tiến nhân dân ta có sống ấm no, hạnh phúcđược học hành tiến phát triển khả sáng tạo dân thực chủ làm chủ lấy xã hội sống mình? Như Hồ Chí Minh nhấn mạnh Footer Page 24 of 145 24 Header Page 25 of 145 Như vậy, lên xã hội chủ nghĩa tất yếu khách quan, thể công đổi Đảng ta, đổi để xác lập ổn định nhằm làm cho đất nước đạt tới phát triển bền vững Điều có ngiã phải xác định đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với động tichs cực nữa, phù hợp với tình hình giới đại Chế độ xã hội chủ nghĩa mà xây dựng chế độ phát sử dụng tốt nguồn lực mình, sức mạnh định nguồn lực người Đó mục tiêu quan trọng chủ nghĩa xã hội Những nhiệm vụ thời kỳ độ Thời kỳ độ thời kỳ tạo sở vật chất người cho chủ nghĩa xã hội trình thực này, với điều kiện hoàn cảnh Việt nam, đặt cho nhiệm vụ sau: Thực công công nghiệp hoá đại hoá đất nước để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất lớn đại Công đặt nhiệm vụ lớn mà cần giải quyết: Cụ thể là: tạo điều kiện thiết yếu vật chất, kỹ thuật, người khoa học công nghệ, huy động người vốn, nguồn lực lao động làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững sở nâng cao mặt đời sống xã hội Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước cần phải thực số nội dung sau; + Tăng thêm tốc độ tỷ trọng sản xuất công nghiệp kinh tế quốc dân +Dựa thay đổi công nghệ phải chuyển dịch cấu kinh tế dẫn đến tăng trưởng nhanh lâu bền Footer Page 25 of 145 25 Header Page 26 of 145 + Khuyến khích đào tạo tài trẻ nhằm tạo đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ cao + Thực chuyển giao công nghệ kết hợp với lực sáng tạo quần chúng Muốn phải nắm bắt đầy đủ xác thông tin cần thiết thông qua, công ty tư vấn nước để đảm bảo lựa chọn công nghệ xác Mở rộng liên kết liên doanh với nước để khai thác công nghệ tiên tiến cách trực tiếp - Xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng chủ nghĩa xã hội vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Muốn cần phải chấn chỉnh đổi phát triển có hiệu khu vực doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy thành phần kinh tế khác phát triển Tạo điều kiện để thành phần kinh tế khác phát triển theo pháp luật quan trọng phải bước hướng vào đường tư nhà nước - Phải thận trọng phát triển xã hội, mở rộng giao lưu văn hoá với nước ngoài, phải có biện pháp hữu hiệu chống lại thâm nhập loại văn hoá độc hại Kế thừa phát triển truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc - Cần phải tiếp tục đổi máy nhà nước theo hướng tiến dựa sở sau: + Chống quan liêu chuyên quyền độc đoán máy nhà nước + Phải phân biệt rõ chức cảu cấp ngành + Phải đưa hệ thống pháp luật chặt chẽ đồng có tính thi Phải đảm bảo thực nghiêm chỉnh luật pháp đề Footer Page 26 of 145 26 khả Header Page 27 of 145 + Phải có sách va quy mô đào tạo bồi dưỡng cán có lực phù hợp với yêu cầu đổi phát triển đất nước Đòng thời phải sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho phù hợp với giai đoạn Footer Page 27 of 145 27 Header Page 28 of 145 Kết luận Tóm lại hình thái kinh tế xã hội thành tựu khoa học mà Cmác để lại cho nhân loại Lý luận ra: xã hội hệ thống mà quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất định mà dựng lên kiến trúc thượng tầng pháp lý trị hình thái xã hội tương ứng Đồng thời lý luận vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng xã hội, hình thái kinh tế xã hội thay từ thấp lên cao Tuy nhiên vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội vừa bị chi phối quy định chung, vừa bị tác động điều kiện lịch sử cụ thể quốc gia Ngày nay, xã hội loài người có phát triển mạnh mẽ nhiều với thời Cmác Nhưng phát triển dựa sở lýý luận hình thái kinh tế trị xã hội giữ nguyên giá trị giai đoạn Tuy nhiên lý luạn hình thái kinh tế xã hội tham vọng giải thích tất tượng đời sống xã hội mà đòi hỏi bổ sung phương pháp tiếp cận xã hội, mà lý luận hình thái kinh tế xã hội trở nên lỗi thời Lý luận hình thái kinh tế xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội tất yếu khách quan đề hướng đắn từ đưa giải pháp cho công xây dựng đất nước ta ngày phát triển tới đỉnh cao Như ta chắn để khẳng định rằng: hình thái kinh tế xã hội nguyên giá trị khoa học tính thời đại Nó thật phương pháp luận khoa học để phân tích thời đại nói chung công xây dựng đất nước Việt nam nói riêng Footer Page 28 of 145 28 Header Page 29 of 145 Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng hạn chế chủ quan khách quan nên chắn tiểu luận chưa thể hoàn hảo mong đợi Tác giả xin mong góp ý thầy cô bạn Footer Page 29 of 145 29 ... tầng pháp lý trị hình thái xã hội tương ứng Đồng thời lý luận vận động phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng xã hội, hình thái kinh tế xã hội thay từ... thể xã hội Chính tính toàn vẹn phản ánh khái niệm hình thái kinh tế xã hội Lực lượng sản xuất tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế xã hội Sự hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội. .. phát triển dựa sở lý luận hình thái kinh tế trị xã hội giữ nguyên giá trị giai đoạn Tuy nhiên lý luạn hình thái kinh tế xã hội tham vọng giải thích tất tượng đời sống xã hội mà đòi hỏi bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nó, Tiểu luận lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nó, Tiểu luận lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay