Tiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam

29 99 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:32

Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương I: HIỆP ĐỊNH AFTA VỀ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN Quá trình hình thành phát triển khu vực mậu dịch tự ASEAN: Những mục tiêu AFTA: Nội dung AFTA: 3.1 Vấn đề thuế quan: 3.2 Vấn đề loại bỏ hạn chế định lượng rào cản phi thuế quan: 3.3 Vấn đề hợp tác lĩnh vực hải quan: Chương II: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA AFTA TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 10 Những hội thách thức Việt Nam tham gia vào AFTA : 10 1.1 Cơ hội Việt Nam tham gia vào AFTA: 10 1.2 Thách thức Việt Nam tham gia vào AFTA: 12 Các cam kết Việt Nam AFTA: 13 Tác động AFTA tới kinh tế Việt Nam: 14 3.1 Tác động tới thương mại: 14 3.2 Tác động tới thu hút đầu tư nước 19 3.3 Tác động tới nguồn thu ngân sách 22 Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ VIỆT NAM HỘI NHẬP AFTA MỘT CÁCH HIỆU QUẢ 23 Thực chiến lược cắt giảm thuế quan hợp lý chặt chẽ: 23 Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương: 23 Nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá dịch vụ: 24 Tích cực chuyển đổi cấu sản xuất phù hợp với CEPT: 25 Cải thiện môi trường đầu tư: 26 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT AEC Asean Economic Community Cộng đồng Kinh tế ASEAN AFTA Asean Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN AIJV Asia Industrial Joint Venture Liên doanh công nghiệp ASEAN AIP Asean Industrial Project Dự án công nghiệp ASEAN APEC Asia and Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CEPT Common Effectively Preferential Tariffs Hiệp định chung ưu đãi thuế quan mậu dịch GEL General Exclusion List Danh mục loại trừ hoàn toàn IL Inclusion List Danh mục giảm thuế NTP Normal Track Programs Chương trình cắt giảm thuế thông thường PTA Preferential Trade Agreement Hiệp định ưu đãi mậu dịch SL Sensitive List Danh mục hàng nhạy cảm TEL Temporary Exclusion List Danh mục loại trừ tạm thời WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 LỜI MỞ ĐẦU Việc hội nhập kinh tế với khu vực giới điều kiện tất yếu cho quốc gia muốn phát triển đầy đủ giàu có Việt Nam không nằm quy luật Một quốc gia giảm nhiều rủi ro hội nhập quốc gia nhận thức đắn khả vị tương quan so sánh với quốc gia khác Là quốc gia phát triển với nến kinh tế giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, Việt Nam có nhiều lợi có điều kiện thuận lợi mà nhiều quốc gia phát triển khác không có, nữa, nhận thức rõ xu phát triển thời đại Có thể nói khu vực ASEAN khu vực động - theo đánh giá nhiều nhà nghiên cứu - với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc khoảng từ 5-6% năm Nguồn đầu tư từ bên vào lớn, thời gian qua, nước khu vực thu hút 60% tổng luồng vốn ngắn hạn vào nước phát triển Việt Nam có lợi ích lớn nằm khu vực Việc tham gia khối liên minh khu vực giới xu hướng chung thời đại Trong mối liên kết đó, quốc gia có hội đạt lợi ích to lớn họ tham gia họ thấy hội Tuy vậy, lựa chọn có hai mặt Đi đôi với hội thách thức đặt phải đương đầu với Một thể vững mạnh chống chịu tác động mạnh mẽ, ngược lại, yếu thất bại nặng nề Việc Việt Nam tham gia ASEAN bước tiến trình hội nhập khu vực giới Sự hội nhập bước vào kinh tế khu vực tạo cho Việt Nam thích ứng dần tiến trình làm quen với thay đổi Sau gần 20 năm tham gia AFTA Việt Nam tận dụng hội gì, gặp phải thách thức gì, tác động AFTA đến kinh tế Việt Nam định hướng cho thời gian tới chuẩn bị gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vấn đề cần phải nghiên cứu tìm hiểu Trên sở chúng em chọn đề tài “Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới nên kinh tế Việt Nam” để làm tiểu luận cho môn học Kinh Tế Quốc Tế Trong trình thực tiểu luận thời gian nguồn tư liệu không nhiều nên chắn không tránh khỏi hạn chế Chúng em mong nhận góp ý thầy giáo để tiểu luận hoàn thiện hơn! Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 Chương I HIỆP ĐỊNH AFTA VỀ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN Quá trình hình thành phát triển khu vực mậu dịch tự ASEAN: Giữa thập niên 60, để giải thách thức kinh tế trị khu vực đồng thời giải toả khó khăn sức ép trị từ bên ngoài, ngày 08/08/1967 Thái Lan nước khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore ký tuyên bố Bankok - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thức thành lập Sau gần 50 năm hoạt động, đến số thành viên hiệp hội tăng lên 10 thành viên với gần 630 triệu dân, GDP đạt khoảng 2400 tỷ USD (năm 2013), ASEAN trở thành kinh tế lớn thứ tám giới Trong năm đầu, hoạt động nước ASEAN giới hạn lĩnh vực trị quốc tế an ninh nội Hợp tác kinh tế hiệp hội bắt đầu vào năm 1987, đặc biệt đến đầu năm 90 bắt đầu tiến hành nỗ lực để thúc đẩy liên kết kinh tế với tư cách cộng đồng quốc tế Tuy vậy, có nhiều nỗ lực để thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nỗ lực không đạt mục tiêu mong đợi Chỉ đến năm 1992, nước thành viên ASEAN ký kết hiệp định khu vực mậu dịch tự AFTA, hợp tác kinh tế nước ASEAN thực đưa lên tầm mức Trước AFTA đời, hợp tác kinh tế ASEAN trải qua nhiều kế hoạch hợp tác kinh tế khác nhau, là: - Thoả thuận thương mại ưu đãi (PTA) - Các dự án công nghiệp ASEAN (AIP) - Kế hoạch kết hợp công nghiệp ASEAN kết hợp lĩnh vực - Liên doanh công nghiệp ASEAN (AIJV) Các kế hoạch kinh tế thể nỗ lực để thúc đẩy liên kết kinh tế tác động ảnh hưởng đến phần nhỏ thương mại nội khối không đủ khả ảnh hưởng đến đầu tư khối Có nhiều lý khác dẫn đến không thành công Đó yếu hoạch định kế hoạch, quản lý thiếu hiệu nhiều trường hợp, hoạt động tổ chức phụ thuộc vào ý chí phủ vào nhu cầu khách quan thị trường Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 Tuy nhiên, hoạt động hợp tác kinh tế ASEAN có khuynh hướng tiến đến hiệu từ AIP đến AIJV Khu vực tư nhân trọng hơn, quy luật thị trường dần tuân thủ, thủ tục liên quan đơn giản hoá số trường hợp thủ tục rườm rà loại bỏ, mức ưu đãi tăng cường Do đó, không đạt kết mong đợi kế hoạch hợp tác kinh tế thực học quý báu cho việc hợp tác kinh tế nước phát triển AFTA đời sở rút kinh nghiệm từ kế hoạch hợp tác kinh tế trước AFTA Những mục tiêu AFTA: Việc thành lập AFTA năm 1992 mốc quan trọng lịch sử tự hoá thương mại nội ASEAN, đánh dấu phát triển chất hợp tác thương mại khu vực Sáng kiến thành lập khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) Thủ tướng Thái Lan đưa vào năm 1991, sau Thủ Tướng Singapore ủng hộ Tháng 07/1991, Hội nghị Ngoại Trưởng ASEAN Kualalumpur (Malaysia) hoan nghênh sáng kiến có nhiều nước tỏ dè dặt Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 23 tháng 10/1991 trí thành lập Khu vực mậu dịch tự ASEAN Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ IV tháng 01/1992 họp Singapore định thành lập AFTA với mục tiêu sau: - Tự hoá thương mại ASEAN việc loại bỏ hàng rào thuế quan nội khu vực cuối rào cản phi thuế quan Điều kiến cho doanh nghiệp sản xuất ASEAN phải có hiệu khả cạnh tranh cao thị trường giới Đồng thời, người tiêu dùng mua hàng hóa từ nhà sản xuất có hiệu chất lượng ASEAN dẫn đến tăng lên thương mại nội khối - Thu hút nhà đầu tư nước vào khu vực việc đưa khối thị trường thống Đây mục tiêu trung tâm việc thành lập AFTA AFTA tạo tảng sản xuất thống ASEAN, điều cho phép hợp lí hoá sản xuất, chuyên môn hoá nội khu vực khai thác mạnh kinh tế thành viên khác - Làm cho ASEAN thích nghi với điều kiện kinh tế quốc tế thay đổi, đặc biệt phát triển xu tự hoá thương mại giới Với AFTA, nước ASEAN hy vọng nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, mở rộng thị trường nội tổ chức ASEAN cách Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 giảm thiểu hàng rào thuế quan phi thuế quan quan hệ mậu dịch nước thành viên với Nhưng quan trọng hết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút nhiều vốn đầu tư nước làm cho kinh tế ASEAN thích nghi với điều kiện kinh tế quốc tế thay đổi theo hướng gia tăng trình tự hoá Tuy nhiên, AFTA nấc thang tiến trình khu vực hóa Với sức ép khu vực hợp tác kinh tế tổ chức thương mại quốc tế khác APEC, WTO liệu AFTA có bị lu mờ hay không? Đứng trước tình hình này, AFTA buộc phải đẩy nhanh tốc độ thực không dừng lại liên minh thuế quan hay khu vực mậu dịch tự mà tiền đề để hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC dự định thành lập năm 2015 Nội dung AFTA: Các mục tiêu AFTA thực thông qua loạt thỏa thuận Hiệp định AFTA là: thống công nhận tiêu chuẩn hóa hàng hóa nước thành viên, công nhận việc cấp giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa nhau, xóa bỏ quy định hạn chế ngoại thương, hoạt động tư vấn kinh tế vĩ mô CEPT chế thực chủ yếu CEPT (Common Effective Preferential Tariff) CEPT thoả thuận nước thành viên ASEAN việc giảm thuế quan thương mại nội khu vực xuống 0-5% thông qua kế hoạch giảm thuế khác Và vòng năm sau đạt mức thuế ưu đãi cuối cùng, thành viên tiến hành xoá bỏ hạn ngạch nhập hàng rào phi quan thuế khác Như vậy, bên cạnh vấn đề cắt giảm thuế quan, việc loại bỏ rào cản thương mại việc hợp tác lĩnh vực hải quan đóng vai trò quan trọng tách rời xây dựng khu vực mậu dịch tự 3.1 Vấn đề thuế quan: Nghĩa vụ nước thành viên tham gia Hiệp định thực việc cắt giảm xoá bỏ thuế quan theo lộ trình chung có tính đến khác biệt trình độ phát triển thời hạn tham gia nước thành viên Theo cam kết Hiệp định nước thành viên phải giảm thuế nhập xuống 0-5% vòng 10 năm Theo đó, nước ASEAN (gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Thái Lan) hoàn thành việc cắt giảm thuế quan xuống 0-5% vào năm 2003 Việt Nam 2006 Tuy nhiên, để theo kịp xu hội nhập khu vực toàn cầu hoá, nước ASEAN Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 cam kết xoá bỏ hoàn toàn thuế quan vào năm 2010 nước ASEAN 2015 có linh hoạt đến 2018 nước thành viên (Lào, Campuchia, Myanmar Việt Nam) Các nước ASEAN cam kết đẩy nhanh tiến trình hội nhập ASEAN đối vói 12 lĩnh vực ưu tiên gồm: gỗ, ôtô, cao su, dệt may, nông nghiệp, thuỷ sản, điện tử, công nghệ thông tin, y tế, vận tải hàng không, du lịch dịch vụ logistics, theo thuế quan xoá bỏ sớm năm, vào năm 2007 ASEAN 2012 nước Lào, Campuchia, Myanmar Việt Nam Để thực chương trình giảm thuế này, toàn mặt hàng doanh mục biểu thuế quan nước chia vào danh mục sau: Danh mục sản phẩm giảm thuế (IL): bao gồm mặt hàng đưa vào cắt giảm thuế với lịch trình: - Giảm thuế nhanh (FTP) Danh mục gồm việc giảm thuế đánh vào 15 loại hàng hóa khối ASEAN Việc giảm thuế xuống 0-5% có hiệu lực vào năm 1998 mặt hàng có mức thuế 20% vào năm 2000 với mặt hàng có mức thuế 20% - Giảm thuế bình thường (NTP) Theo danh mục này, nước ASEAN giảm mức thuế quan đánh vào sản phẩm nước làm xuống 0-5% vào năm 2000 mặt hàng có mức thuế suất từ 20% trở xuống, vào năm 2003 mặt hàng có mức thuế hành 20% Danh mục sản phẩm tạm thời chưa giảm thuế (TEL): Danh mục gồm mặt hàng tạm thời chưa phải giảm thuế lý để tạo thuận lợi cho nước thành viên có thời gian ổn định số lĩnh vực cụ thể nhằm tiếp tục chương trình đầu tư đưa trước tham gia kế hoạch CEPT có thời gian chuyển hướng số sản phẩm tương đối trọng yếu Tuy nhiên, sau thời gian ănm quốc gia ASEAN phải chuyển dần mặt hàng từ danh mục tạm thời chưa giảm thuế TEL sang danh mục giảm thuế IL Cụ thể vòng năm, từ 1/1/1996 đến 1/1/2000, năm chuyển 20% số sản phẩm danh mục loại trừ tạm thời sang danh muc cắt giảm thuế Khi chuyển mặt hàng vào danh mục nước phải đồng thời lịch trình giảm thuế mặt hàng đến hoàn thành CEPT Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL): Danh mục bao gồm sản phẩm nghĩa vụ phải giảm thuế quan Các nước thành viên có quyền đưa danh mục mặt hàng sở nhằm bảo vệ an ninh quốc gia hay tinh thần, đạo đức xã hội, sức khoẻ người, động vật, thực vật, bảo tồn giá trị văn hoá, lịch sử khảo cổ Việc cắt giảm thuế xoá bỏ biện pháp phi thuế quan mặt hàng không xét đến theo chương trình CEPT Đối với hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm (SL): Theo hiệp định CEPT -1992, sản phẩm nông sản chưa qua chế biến không đưa vào kế hoạch thực CEPT Tuy nhiên, theo hiệp định CEPT sửa đổi, sản phẩm nông sản chưa chế biến đưa vào loại danh mục khác là: danh mục giảm thuế, danh mục loại trừ tạm thời danh mục đặc biệt danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm Hàng nông sản chưa chế biến danh mục cắt giảm thuế chuyển vào chương trình cắt giảm thuế nhanh cắt giảm thuế bình thường vào 1/1/1996 giảm thuế xuống 0-5% vào 1/1/2003 Các sản phẩm danh mục tạm thời loại trừ hàng nông sản chưa chế biến chuyển sang danh mục cắt giảm thuế vòng năm, từ 1/1/1999 đến 1/1/2003 với mức độ 20% năm Các sản phẩm danh mục nhạy cảm xếp vào hai danh mục tuỳ thuộc vào mức độ nhạy cảm bao gồm: - Danh mục mặt hàng chưa chế biến nhạy cảm - Danh mục mặt hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm cao 3.2 Vấn đề loại bỏ hạn chế định lượng rào cản phi thuế quan: Bên cạnh việc tiến hành cắt giảm thuế quan, vấn đề loại bỏ hạn chế số lượng nhập khẩu, rào cản phi thuế quan khác quan trọng để thiết lập khu vực mậu dịch tự Các hạn chế số lượng nhập xác định dễ dàng, quy định loại bỏ mặt hàng Chương trình CEPT hưởng nhượng từ thành viên khác Tuy nhiên, rào cản phi thuế quan khác, vấn đề phức tạp nhiều việc loại bỏ chúng có nhiều cách ý nghĩa khác Chẳng hạn phụ thu đơn giản cần phải loại bỏ, song tiêu chuẩn chất lượng lại loại bỏ cách đơn giản vây, có nhiều lý để trì chúng lý an ninh xã hội, bảo vệ môi trường, sức khoẻ… Trong trường hợp này, việc loại trừ Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 có ý nghĩa phải thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, hay nước phải thoả thuận để đến công nhận tiêu chuẩn Và biện pháp độc quyền Nhà nước, việc loại bỏ chúng có nghĩa phải tạo điều kiện cho nước thành viên khác cạnh tranh thâm nhập vào thị trường 3.3 Vấn đề hợp tác lĩnh vực hải quan: - Thống biểu thuế quan - Thống hệ thống tính giá hải quan - Xây dựng Hệ thống Luồng xanh hải quan - Thống thủ tục hải quan Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 10 of 145 Chương II NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA AFTA TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Những hội thách thức Việt Nam tham gia vào AFTA: 1.1 Cơ hội Việt Nam tham gia vào AFTA: - Cơ hội mở rộng thị trường: Việt Nam có thị trường thương mại rộng lớn nhiều so với trước gia nhập vào AFTA Hàng hoá Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước khu vực Đông Nam Á Hơn nữa, AFTA mở rộng quan hệ với khu vực kinh tế, tổ chức kinh tế khác thành viên AFTA có Việt Nam có điều kiện quan hệ buôn bán rộng mở - Thu hút nhiều đầu tư hơn: Tham gia AFTA Việt Nam có hội thu hút nhiều nguồn đầu tư nước Đầu tư vào nước nào, lĩnh vực để mang lại hiệu cân nhắc nhà đầu tư nước Thu hút dự án đầu tư hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: ổn định trị, môi trường thuận lợi, thủ tục đơn giản, rõ ràng Việt Nam tham gia AFTA biểu cụ thể hoà nhập vào kinh tế giới khu vực chắn thu hút nhiều đầu tư vào Việt Nam Giữa nước ASEAN có chương trình hợp tác chung nhằm xây dựng khu công nghiệp, sở hạ tầng cho công ty đa quốc gia đặt sở sản xuất Việt Nam gia nhập AFTA có hội nghiên cứu học hỏi mô hình sớm áp dụng vào thực tiễn Việt Nam để nâng cao sức hấp dẫn đầu tư Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến tháng 12/2014, khu vực ASEAN có nước đầu tư FDI Việt Nam bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Phillipines, Lào Campuchia với 2.507 dự án tổng vốn đầu tư đạt 53 tỷ USD (chiếm 14% tổng số dự án 20% tổng vốn đầu tư nước) Trong đó, Singapore đứng đầu khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam với 1.353 dự án 32,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 53% tổng số dự án 60% tổng vốn đầu tư Asean Việt Nam) - Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, ngành: Vũ khí để đấu tranh hội nhập lực cạnh tranh Một sản phẩm tồn thị trường hay không sức hấp dẫn khả thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng Trước mắt việc hội nhập AFTA gây cho sản xuất Việt Nam khó khăn thị trường, bị sản phẩm nước thành viên khác chèn ép xét lâu dài hội nhập AFTA động lực giúp cho doanh nghiệp Việt Nam Footer Page 10 of 145 Trang 10 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 15 of 145 Thứ nhất, hàng hóa Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan xuất sang nước ASEAN hàng rào thuế quan phi thuế quan bị bãi bỏ Điều làm tăng khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thị trường khu vực Thứ hai, nước ASEAN với số dân khoảng 630 triệu người thị trường rộng lớn không đòi hỏi cao chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở thị trường hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hội nhập vào thương mại khu vực giới Xuất phát từ hai lí trên, nên sau trở thành thành viên thức Hiệp hội nước Đông Nam Á, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh quan hệ buôn bán với nước thành viên ASEAN, biến nước trở thành bạn hàng quan trọng Theo Tổng cục Hải quan, ASEAN thị trường xuất lớn thứ ba Việt Nam, sau Mỹ Liên minh châu Âu Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang ASEAN gồm dầu thô, điện thoại linh kiện, máy tính, máy móc thiết bị, gạo, cà phê, cao su, hàng dệt may Đồng thời, ASEAN thị trường cung ứng quan trọng thứ hai, sau Trung Quốc Trong đó, Singapore, Thái Lan Lào thị trường nhập với mặt hàng có kim ngạch nhập tăng mạnh khí hóa lỏng, sắt thép, gỗ sản phẩm gỗ, rau quả, đá quý… Các doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng hóa sang khu vực thị trường ASEAN đạt trị giá 13,64 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% chiếm 12,4% kim ngạch xuất nước giới Dẫn đầu đóng góp vào tăng kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN tháng tính từ đầu năm 2014 bao gồm nhóm hàng sau: dầu thô, sắt thép, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng, gạo, hàng dệt may hàng thủy sản Tuy nhiên, số nhóm hàng bị suy giảm mạnh so với kỳ năm trước như: nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện, điện thoại loại & linh kiện, xăng dầu loại, phương tiện vận tải & phụ tùng Footer Page 15 of 145 Trang 15 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 16 of 145 Kim ngạch, tốc độ tăng/giảm tỷ trọng số nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam sang ASEAN tháng tính từ đầu năm 2014 Tốc độ Tỷ trọng Tỷ trọng tháng/2013 tháng/2014 STT Tên hàng tăng/giảm (Triệu USD) (Triệu USD) (%) (%) (%) Điện thoại loại & linh kiện 1.876 1.802 -4,0 13,2 10,4 Dầu thô 984 1.142 16,0 8,4 19,7 Sắt thép loại 1.108 1.113 0,4 8,2 74,9 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 1.402 896 -36,1 6,6 12,0 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 729 850 16,7 6,2 16,0 Gạo 529 785 48,5 5,8 34,4 Phương tiện vận tải & phụ tùng 712 620 -13,0 4,5 14,9 Xăng dầu loại 649 495 -23,7 3,6 67,6 Hàng dệt, may 308 327 6,0 2,4 2,1 10 Hàng thủy sản 273 326 19,3 2,4 5,7 11 Hàng hóa khác 5.031 5.286 5,1 38,7 12,0 Tổng cộng 13.602 13.642 0,3 100,0 12,4 Nguồn: Tổng cục Hải quan Ghi chú: - Tốc độ tăng/giảm tốc độ tăng/giảm nhóm hàng tháng/2014 so với tháng/2013 - Tỷ trọng tỷ trọng kim ngạch xuất mặt hàng tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN - Tỷ trọng tỷ trọng trị giá xuất nhóm hàng Việt Nam sang ASEAN so với kim ngạch xuất nhóm hàng nước sang tất thị trường Về nhập khẩu: Ở chiều ngược lại, đến hết tháng năm 2014 doanh nghiệp Việt Nam nhập 16,99 tỷ USD hàng hóa có xuất xứ từ nước ASEAN, tăng 7,4% chiếm 15,8% tổng kim ngạch nhập nước từ tất thị trường Hàng hoá mà doanh nghiệp Việt Nam nhập từ khu vực thị trường chủ yếu mặt hàng thiết yếu, nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất nước như: xăng dầu; nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu;… Trị giá nhóm hàng chiếm 46% tổng kim ngạch nhập Việt Nam từ ASEAN Việt Footer Page 16 of 145 Trang 16 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 17 of 145 Nam nhập số lượng lớn hàng hoá công nghiệp phẩm nước ASEAN thông qua nước ASEAN hàng may mặc, bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp, máy móc gia dụng Về cán cân thương mại: Mặc dù kim ngạch xuất Việt Nam sang nước ASEAN qua năm tăng Việt Nam thường xuyên tình trạng nhập siêu với nước ASEAN Ngay năm gần Việt Nam xuất siêu với năm 2014 xuất siêu cao nhiều so với năm 2012 2013 công lại nhập siêu Việt Nam từ ASEAN tăng Tính đến tháng năm 2014, với kết tốc độ tăng nhập cao nhiều so với tốc độ tăng xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu- nhập khẩu) Việt Nam với quốc gia thành viên ASEAN trạng thái thâm hụt đến 3,35 tỷ USD, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN tăng mạnh 51% so với kỳ năm 2013 Kim ngạch xuất khẩu, nhập cán cân thương mại Việt Nam ASEAN tháng năm 2009-2014 Nguồn: Tổng cục Hải quan Về chi tiết tháng đầu năm 2014, tổng số thị trường khối ASEAN có thị trường Việt Nam xuất siêu gồm Campuchia, Philippines, Indonesia, Myanmar Footer Page 17 of 145 Trang 17 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 18 of 145 Brunei với tổng mức xuất siêu đạt 3,11 tỷ USD Tuy nhiên, thị trường Singapore, Thái Lan, Lào Malaysia, Việt Nam lại có mức thâm hụt lên đến 6,46 tỷ USD Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam buôn bán với thị trường nước ASEAN tháng đầu năm 2014 Nguồn: Tổng cục Hải quan Về bảo hộ nước lực cạnh tranh sản phẩm Việt Nam: Có nhiều ý kiến cho điểm "yếu" lớn Việt Nam trình hội nhập khu vực quốc tế sức cạnh tranh hàng hóa kinh tế Việt Nam Theo bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cẩu Diễn đàn Kinh Thế giới tháng năm 2014 Việt Nam có điểm cạnh tranh GCI 4,23 đứng thứ 68 giới, khu vực ASEAN đứng sau nước Singapore 2; Malaysia 20; Thái Lan 31; Indonesia 34 Philippines 52 Một số sản phẩm công nghiệp Việt Nam cải thiện, hầu hết số sản phẩm lại cạnh tranh kém, thị trường nước Một số lợi so sánh trước với khu vực giới dần Qua số tài liệu nghiên cứu khảo sát có 25% nhóm hàng cạnh tranh có điều kiện (cụ thể phải có bảo trợ, bảo hộ Nhà nước, 20% nhóm hàng có tính cạnh tranh yếu Ngay 25% nhóm hàng có tính cạnh tranh có 7,5% nhóm hàng thuộc sản phẩm công nghiệp, chủ yếu gia công sản phẩm nước Lâu ta thường nói lợi Việt Nam tài nguyên thiên nhiên giàu có, phong phú, rừng vàng, biển bạc, người dân hiền lành chịu khó, ham học hỏi lao động nhiều rẻ Quả thật lợi có lúc đem lại hiệu thương mại cho Việt Nam xuất sản phẩm thô sơ chế từ tài nguyên thiên nhiên mà công nghệ chế biến ta Footer Page 18 of 145 Trang 18 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 19 of 145 chưa có gì; gia công sản phẩm cho nước giá nhân công ta rẻ so với nước khác; sản xuất sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ, mây tre, chiếu cói có hàm lượng nhân công cao Tuy nhiên theo thời gian lợi đến có nhiều biến đổi, nhiều chuyên gia kinh tế cho giá nhân công rẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú không lợi cạnh tranh hàng hóa nước ta giới đầy biến động thay đổi Những lợi không độc cạnh tranh, so với nước khu vực lợi hạn chế, nước ASEAN có cấu kinh tế, sản phẩm hàng hóa, nhân công rẻ tương tự Việt Nam Đến hàng xuất chủ yếu sản phẩm thô sơ chế có giá trị gia tăng thấp, dựa lợi tuyệt đối điều kiện tự nhiên, địa lý lợi nhân công rẻ, chưa phải hàng chế biến Có mặt hàng nước sản xuất thừa chưa tìm đường xuất (chẳng hạn thịt lợn), phần chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường nước Hiện nay, hàng hoá xuất Việt Nam chủ yếu thuộc hai nhóm: - Các mặt hàng xuất dựa lợi điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý hàng nông sản, thuỷ hải sản, hàng khoáng sản - Các mặt hàng xuất dựa lợi lao động rẻ dồi hàng may mặc giầy dép, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử lắp ráp Sự yếu lực cạnh tranh hàng xuất chủ yếu nhân tố như: công nghệ lạc hậu 2-3 thập kỷ so với nước khu vực, thiếu lao động lành nghề dẫn đến suất lao động chất lượng sản phẩm thấp, giá thành sản xuất cao giá bán lại thấp; mẫu mã bao bì hấp dẫn; trình độ quản lý chất lượng yếu; lực marketing yếu 3.2 Tác động tới thu hút đầu tư nước Bất kì chương trình tự hoá thương mại nào, dù cấp quốc gia hay khu vực, đời thực tạo nên sức hấp dẫn định nhà đầu tư nước Sức hấp dẫn cam kết xoá bỏ rào cản thương mại chương trình tự hoá thương mại tạo nên mà cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng kèm với diễn nước thực tự hoá thương mại Footer Page 19 of 145 Trang 19 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 20 of 145 Kể từ sau Việt Nam gia nhập ASEAN, luồng vốn đầu từ nước Đông Nam Á vào nước ta tăng mạnh Trong 25 năm từ 1988-2013, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 218,8 tỷ USD, tổng vốn thực đạt 106,3 tỷ USD, lĩnh vực công nghiệp chiếm tới gần 60% Theo thống kê Cục Đầu tư Nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), 10 tháng đầu năm 2014, nhà đầu tư nước đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,7 tỷ USD, 71,2% so với kỳ 2013 Như vậy, tỷ lệ đầu tư nước vào Việt Nam có chiều hướng giảm nhẹ so với thời điểm Việt Nam đạt kỷ lục thu hút đầu tư nước vượt mốc 20 tỷ USD Các nước cung cấp FDI chủ yếu Việt Nam có Nhật, Hàn Quốc, Singapore Theo Cục Đầu tư nước (Bộ KH&ĐT), tính đến tháng 12/2014, có nước ASEAN có đầu tư FDI Việt Nam Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Lào Campuchia Tổng số dự án FDI nước 2.507 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 53 tỷ USD, chiếm 14% tổng số dự án 20% tổng vốn đầu tư nước Trong nước ASEAN Singapore đứng đầu đầu tư vào Việt Nam với 1.353 dự án 32,7 tỷ USD, chiếm 53% tổng số dự án 60% tổng vốn đầu tư ASEAN Việt Nam Singapore đứng thứ 3/101 nước có đầu tư FDI Việt Nam Malaysia đứng thứ hai với 484 dự án 10 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 19% tổng số dự án 22% tổng vốn đầu tư Thái Lan đứng thứ ba với 371 dự án 6,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 14% tổng số dự án 12% tổng vốn đầu tư Tỷ trọng vốn FDI nhà đầu tư khu vực ASEAN Việt Nam Nguồn: Cục Đầu tư nước –Bộ KH&ĐT Footer Page 20 of 145 Trang 20 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 21 of 145 Theo đánh giá nhà nghiên cứu, cấu vốn FDI vào Việt Nam ngày thay đổi phù hợp với yều cầu chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Nếu trước năm 1990, số vốn đầu tư vào ngành du lịch tăng nhanh so với ngành công nghiệp, vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 974 dự án tổng vốn đầu tư 21,7 tỷ USD, chiếm 40% tổng vốn đầu tư khối ASEAN Việt Nam Ngày FDI phân bổ hợp lí hơn, không đầu tư Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà FDI vào phía Bắc miền Trung chuyển biến rõ rệt Như vậy, thấy nguồn vốn đầu tư từ ASEAN góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế nước ta Để tận dụng ưu đãi Việt Nam đầu tư ASEAN, xu hướng đầu tư nước khu vực thông qua nước ASEAN khác vào Việt Nam gia tăng Các công ty xuyên quốc gia thường đứng tên chi nhánh công ty nước ASEAN để đầu tư vào Việt Nam Theo qui định CEPT, sản phẩm có 40% hàm lượng giá trị xuất xứ từ nước ASEAN nằm Danh mục cắt giảm thuế hưởng ưu đãi thuế quan Yêu cầu thấp so với khối liên kết kinh tế khác nên yếu tố kích thích đầu tư nước khu vực vào ASEAN Việt Nam Đầu tư vào Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất sang nước ASEAN đem lại lợi ích nhiều mặt cho nhà đầu tư Nguyên vật liệu nhập từ ASEAN với giá rẻ (do ưu đãi thuế), chi phí nhân công thấp làm hạ chi phí sản xuất Sản phẩm sản xuất Việt Nam xuất sang nước ASEAN, thị trường không đòi hỏi cao chất lượng, lại ưu đãi thuế, không hạn chế số lượng có sức cạnh trạnh mạnh mẽ Tuy nhiên, nước ASEAN phụ thuộc có nhu cầu lớn vốn đầu tư nước nên có cạnh tranh gay gắt thu hút đầu tư nước Việt Nam cần phải có sách để trì phát huy lợi so sánh, không dần lợi vào tay nước ASEAN khác Hiện nay, Việt Nam cạnh tranh với nước có môi trường đầu tư thuận lợi, có sở hạ tầng đại Singapore, Indonesia, Thái Lan mà phải cạnh tranh với nước có lợi tương đồng Lào, Campuchia, Myanmar Để thu hút đầu tư nước nhiều nữa, Việt Nam cần hoàn thiện sở hạ tầng, giảm loại cước phí xuống ngang khu vực Đặc biệt, cần tăng cường hoạt động giới thiệu xúc tiến đầu tư nước Footer Page 21 of 145 Trang 21 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 22 of 145 3.3 Tác động tới nguồn thu ngân sách Đối với đa số nước phát triển, thu nhập từ thuế xuất nhập ngân sách Nhà nước đáng kể - Thái Lan khoảng 16%, Indonesia khoảng 31%, nước phát triển Canada vào khoảng 2% tổng thu ngân sách Đối với Việt Nam, nguồn thu ngân sách từ thuế xuất nhập chiếm tỉ trọng tương đối lớn khoảng 20% nhận thấy ảnh hưởng AFTA nguồn thu ngân sách Chính phủ có ý nghĩa quan trọng Có nhiều lo ngại Hiệp định CEPT tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách đồng thời thông qua tác động hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tác động gián tiếp đến nguồn thu ngân sách Mở cửa thị trường, doanh nghiệp Việt Nam non trẻ đứng trước cạnh tranh gay gắt hàng hóa nhập từ nước ASEAN Các thành viên ASEAN có nhiều điều kiện thuận lợi việc nâng cao sức cạnh tranh chất lượng, chủng loại, số lượng, mẫu mã đặc biệt giá so với hàng Việt Nam Ngoài ra, nước ASEAN lợi giá thủ tục hải quan so với hàng hoá nước ASEAN Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan cạnh tranh thị trường Việt Nam Tuy nhiên, việc tham gia AFTA mở hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Giảm thuế nhập nguyên vật liệu đầu vào sản xuất làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm Hàng hóa xuất Việt Nam có hội xâm nhập sâu, rộng vào thị trường ASEAN hưởng ưu đãi thuế quan thương mại CEPT tác động kích thích đầu tư nước vào Việt Nam, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nước Giảm thuế nhập dẫn đến giảm giá hàng hóa nhập khẩu, nâng cao khả tiết kiệm dân cư, tăng đầu tư mở rộng sản xuất khu vực tư nhân Nguồn thu ngân sách Chính phủ bù đắp từ loại thuế nội địa Nhìn chung, Việt Nam tham gia thực cắt giảm thuế để thiết lập AFTA, tổng số thu ngân sách biến động lớn việc giảm thu giảm thuế nhập bù lại phần tăng thu từ sắc thuế khác Footer Page 22 of 145 Trang 22 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 23 of 145 Chương III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ VIỆT NAM HỘI NHẬP AFTA MỘT CÁCH HIỆU QUẢ Thực chiến lược cắt giảm thuế quan hợp lý chặt chẽ: Vấn đề điều chỉnh thuế suất hàng nhập giải pháp hàng đầu, vừa có ý nghĩa trước mắt đảm bảo nguồn thu ngân sách, đồng thời góp phần tạo động lực cải tiến kỹ thuật sản xuất, hạ thấp chi phí tác động đến cấu sản xuất ngành sản phẩm hàng hoá Kinh nghiệm Nhật Bản số nước châu Á cho thấy bảo hộ lâu ngành phát triển không lành mạnh trở thành lợi so sánh để cạnh tranh thị trường giới Nhật Bản cho mở cửa hội nhập phải có chiến lược đồng thời: đặt thời khoá biểu cắt giảm thuế; đưa sách, biện pháp để tỏ sức cạnh tranh ngành công nghiệp, có sách yểm trợ xuất khẩu; tổ chức đẩy mạnh xuất để ngành công nghiệp tiếp cận thị trường giới, nắm bắt thời việc hội nhập đưa lại Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương: - Đẩy mạnh chiến lược hướng xuất khẩu, nâng cao lực xản xuất hàng hoá xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường nước ASEAN mà nước ASEAN - Có sách khuyến khích, mở rộng thành phần kinh tế tham gia sản xuất hàng xuất Đảm bảo bình đẳng hợp tác cạnh tranh - Đẩy mạnh sản xuất, xuất mặt hàng ưu đãi từ nước ASEAN Để khuyến khích sản xuất số ngành mặt hàng nước ASEAN tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hưởng quy chế CEPT thuế nhập nguyên vật liệu, sách thương mại, quan hệ hợp tác song phương, đa phương - Tham gia tích cực vào phân công lao động quốc tế Kinh nghiệm cho thấy hợp tách phân công lao động chỗ (Nhật Bản hợp tác ASEAN) có tác động thúc đẩy sản xuất nước này, cung cấp sản phẩm cho nước khu vực với hiệu cao Footer Page 23 of 145 Trang 23 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 24 of 145 Nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá dịch vụ: Về phía Nhà nước: - Phải xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng, quán ổn định nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, loại bỏ độc quyền chống hành vi gian lận thương mại - Cần có sách toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, nới lỏng quy định điều kiện kinh doanh Mở rộng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp lĩnh vực xác định giá, quảng cáo, quản lý nhân sự, quản lý tài tiền lương, chế độ khuyến khích, thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Xoá bỏ trở ngại hành chính, quan liêu, tăng cường tính minh bạch Mở rộng cạnh tranh xây dựng cung cấp dịch vụ hạ tầng Đồng thời có sách chọn lọc, củng cố số DNNN thuộc ngành kinh tế kỹ thuật then chốt có đủ sức cạnh tranh với đối tác nước - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cấp phủ, nâng cao hiệu hoạt động tổ chức xúc tiến thị trường nước để có định hướng chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp Xây dựng chiến lược xuất hướng vào ngành công nghệ cao, chuyển đổi cấu kinh tế hợp lý - Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn để có lực lượng lao động cán quản lý có trình độ cao, thích ứng với đòi hỏi hội nhập - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cạnh tranh Sử dụng công cụ phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, tuyên truyền nhằm ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh giám sát hành vi lạm dụng ưu thị trường Đối với doanh nghiệp: - Phải nhận thức hội thách thức trình hội nhập đặc biệt áp lực cạnh tranh khốc liệt ta mở cửa thị trường - Xây dựng chiến lược phát triển ổn định lâu dài, thích ứng với điều kiện thị trường nhiều biến động, giảm ưu tiên, tối đa hoá lợi nhuận ngắn hạn mà giành thời gian để củng cố vị (thương hiệu, sản phẩm …) nhằm bước tạo uy tín trường quốc tế Footer Page 24 of 145 Trang 24 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 25 of 145 - Có chiến lược sản phẩm, khai thác có hiệu lợi so sánh lựa chọn sản phẩm kinh doanh, trọng đến khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đại hoá khâu thiết kế sản phẩm, chọn lựa hệ thống quản lý tiên tiến, phù hợp với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hoá Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, phát triển mạng lưới tiêu thụ, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống phân phối, nắm bắt phản ứng kịp thời đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm thị trường - Nâng cao trình độ lực kinh doanh, điều hành, quản lý doanh nghiệp, tay nghề người lao động, kiến thức tiếp thị, tiếp thu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, trọng đến sáng kiến, cải tiến người lao động khâu khác hoạt động doanh nghiệp - Tăng cường vai trò hiệp hội, ngành hàng, củng cố tổ chức ngang tầm với đòi hỏi doanh nghiệp bối cảnh hội nhập Tích cực chuyển đổi cấu sản xuất phù hợp với CEPT: Trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá, sản xuất hàng xuất Việt Nam dựa ngành hàng có lợi so sánh, năm trước mắt nguồn lực có lợi so sánh tĩnh (tài nguyên, lao động rẻ…) có vị trí quan trọng việc hạ thấp chi phí giải việc làm cho nhân dân Cơ cấu hàng xuất ta giống nước ASEAN, chủ yếu dựa vào tài nguyên sản phẩm nông sản nhiệt đới Theo quy định CEPT nông sản chế biến hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam phải nâng cao kỹ thuật sản xuất, phát triển công nghệ chế biến đểđạt giá trị cao đồng thời tham gia cạnh tranh thị trường ASEAN Tác động AFTA, mặt thúc đẩy chuyên môn hoá hợp tác sản xuất đặc biệt quốc gia có chi phí sản xuất thấp Vì thế, việc phân bố lại cấu sản xuất yêu cầu cần thiết Mặt khác, để hưởng mức thuế ưu đãi, Việt Nam phải chủ động: - Tích cực chuyển đổi cấu sản xuất theo hướng sản xuất sản phẩm xuất phù hợp với CEPT - Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tham gia cạnh tranh giữ thị phần ASEAN Footer Page 25 of 145 Trang 25 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 26 of 145 - Kết hợp nhiều trình độ để khai thác, sản xuất mặt hàng có lợi so sánh Chú trọng công nghệ khai thác lợi mũi nhọn Nâng dần hàng có lợi so sánh tĩnh sang lợi so sánh động - Liên doanh, liên kết xản xuất đường giúp Việt Nam vừa chuyển đổi cấu sản xuất vừa rút ngắn mức độ chênh lệch công nghệ sản xuất Việt Nam với nước ASEAN Cải thiện môi trường đầu tư: CEPT quy định mặt hàng muốn hưởng ưu đãi chung hàm lượng phải có 40% nước thành viên ASEAN Đây hội để Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước Mặt khác, đề phòng khả nhà đầu tư rút vốn đầu tư khỏi Việt Nam đầu tư nước khác ASEAN hưởng CEPT bán hàng Việt Nam Vì cần phải: đẩy mạnh cải cách hành chính; giảm bớt thủ tục hành rườm rà, giải nhanh vụ việc Tiếp tục xây dựng sở hạ tầng vật chất xã hội, có sách ưu đãi cao vùng cần khuyến khích (vùng khó khăn, sở cách mạng…) để thu hút đầu tư trực tiếp nước Nhà nước kịp thời tháo gỡ ách tắc, cản trở thông qua sách, pháp lệnh, đồng thời bổ sung, điều chỉnh mở rộng để có môi trường thông thoáng tạo điều kiện tham gia tốt AFTA thực tốt chức quản lý Nhà Footer Page 26 of 145 nước Trang 26 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 27 of 145 KẾT LUẬN Toàn cầu hoá khu vực hoá trở thành xu đảo ngược kinh tế giới đại tự hóa thương mại yếu tố xu Đối với nước phát triển, chiến lược phát triển kinh tế dựa vào công nghiệp hoá hướng vào xuất chứng tỏ thành công so với chiến lược kinh tế dựa vào công nghiệp hoá thay nhập Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tham gia CEPT/AFTA chuẩn bị cho việc gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) định đắn hoàn toàn Thực tốt AFTA, tích cực, chủ động cải tổ kinh tế tảng quan trọng để Việt Nam gia nhập AEC Trong trình hội nhập này, thực tiễn sống đòi hỏi chấp nhận chế hợp tác cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu nâng cao lực thân đạt tới mục tiêu mà xác định Một học rút từ thực tiễn hội nhập kinh tế khu vực phải khẩn trương đề sách biện pháp hữu hiệu thực cách chủ động nội dung tiến trình CEPT/AFTA Cơ chế thị trường không chấp nhận cứng nhắc thuộc chế điều hành kinh tế theo chế độ kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp trước đây; sách thương mại phải xây dựng thông thoáng theo hướng tự hoá, nên bảo hộ cần thiết phải định rõ thời hạn bảo hộ Bảo hộ nhiều, sức cạnh tranh yếu Các công cụ phi thuế quan cần phải nghiên cứu cụ thể hoá theo thời gian điều kiện đất nước, nhiên cần phải ý tuân thủ thông lệ, luật lệ quốc tế phản ánh xu hướng thời đại Sự chậm trễ đồng nghĩa với thời hội nhập tăng trưởng, kéo dài lúng túng thụ động trình hội nhập Hội nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế khu vực giới có nghĩa thể chế kinh tế Việt Nam phải phù hợp với tập quán quốc tế Trước tình toàn cầu hóa đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục nỗ lực cải cách thể chế kinh tế theo hướng đơn giản hóa chế quản lý, trao quyền tự chủ kinh doanh nhiều cho doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch quán sách kinh tế quy định hoạt động kinh doanh, bãi bỏ sách, quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế Chính cải cách thể chế giữ vai trò quan trọng việc tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước Footer Page 27 of 145 Trang 27 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 28 of 145 Nhà nước cần ý đầu tư thích đáng để phát triển nguồn nhân lực đất nước, yếu tố then chốt làm biến đổi lợi so sánh theo hướng có lợi cho mục đích phát triển bền vững Người thực chịu tác động trực tiếp tự hoá thương mại hội nhập kinh tế thực tế doanh nghiệp Do đó, Nhà nước cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin hội nhập khu vực giới Footer Page 28 of 145 Trang 28 Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 29 of 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng slide TS Vũ Thành Toàn Ban thư ký ASEAN quốc gia Việt Nam: http://asean.mofa.gov.vn Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn Trang thông tin điện tử Tổng cục Hải Quan Viêt Nam: http://www.customs.gov.vn Trang thông tin AFTA Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1371620/1371623/aseanafta Trang thông tin điện tử Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam: http://www.trungtamwto.vn Đánh giá tác động AFTA kinh tế Việt Nam: http://www.trungtamwto.vn/sites/default/files/hiepdinhkhac/danh_gia_tac_dong_afta_doi_v oi_nen_kinh_te_vietnam.pdf AFTA - thị trường chung rộng mở: http://gafin.vn/tai-chinh-quoc-te/kinh-te-chau-a/afta mot-thi-truong-chung-rong-mo3124374 Footer Page 29 of 145 Trang 29 ... vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page 10 of 145 Chương II NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA AFTA TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Những hội thách thức Việt Nam tham gia vào AFTA: 1.1 Cơ hội Việt Nam. .. giáo để tiểu luận hoàn thiện hơn! Footer Page of 145 Trang Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 Chương I HIỆP ĐỊNH AFTA VỀ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN. . .Những tác động khu vực mậu dịch tự ASEAN tới kinh tế Việt Nam Header Page of 145 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT AEC Asean Economic Community Cộng đồng Kinh tế ASEAN AFTA Asean Free Trade Area Khu vực mậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam, Tiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam, Tiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay