Tiểu luận Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty

13 109 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:29

Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 Tiểu luận Mức độ hài lòng nhân viên Công ty Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu đề tài: - Một tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực "Mức độ hài lòng nhân viên Công ty" - Vấn đề nhân lực vấn đề quan trọng công ty Để công ty phát triển nhanh, bền vững, đòi hỏi công ty phải có nguồn nhân lực giỏi, trung thành công ty Làm để Công ty giữ chân nhân viên giỏi Đó vấn đề nan giải, đòi hỏi công ty phải có sách đãi ngộ hợp lý Để Việc trở nên dễ dàng Việc nghiên cứu mức độ thỏa mãn nhân viên công ty thông qua việc xử lý spss giúp có kế hoạch thích hợp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm nguyên nhân thỏa mãn nhân viên công ty Đồng thời đưa sách thích hợp - Thực chất qua khảo sát để đề thay đổi sách quản lý nguồn nhân lực để giữ nhân viên giỏi cho Công ty 1.3 Đối tượng vấn: nhân viên nhiều công ty 1.4 Mẫu: 100 mẫu Gửi bảng vấn cho nhân viên công ty để thu thập câu trả lời 1.5 Bảng câu hỏi: Chia làm phần, gồm 40 câu Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH 2.1 Phân tích nhân tố Sau thu thập liệu, tiến hành phân tích nhân tố (kèm xoay nhân tố với 29 biến quan sát (phần I) cách thực Analyze  Data reduction  Factor Trong trình phân tích, bảng có biến quan sát có Factor loading 0.05 => Thu nhập giới tính độc lập với + Trình độ chuyên môn giới tính có mối liên hệ với hay k hông? Sig = 0.092 >0.05 => Trình độ chuyên môn giới tính tương đối độc lập với + Kiểm định mối liên hệ thu nhập trình độ chuyên môn: Liệu trình độ chuyên môn có mối liên hệ với thu nhập không? Sig = 0.994>0.05 => Trình độ chuyên môn thu nhập chưa thật có mối liên hệ tương xứng với 2.5 Kiểm định Trung bình mẫu: One sample T-test: - Lương thưởng (f3) so với kết năm trước 4.5, năm có đạt mức cải thiện đáng kể không? P=0.320 >0.05 =>Mức lương thưởng năm có cải thiện so với năm trước + Kiểm định Trung bình mẫu độc lập: Nam hay nữ trung thành cao hơn? Sig (Levene’s test) = 0.668>0.05 => sig(equal variances assumed) =0.623 >0.05 => Không có khác biệt lớn lòng trung thành nam nữ + Kiểm định Trung bình mẫu phụ thuộc: Paired sample T-test: - Thỏa mãn quan hệ với đồng nghiệp hay với lãnh đạo hơn? Sig (2-tailed) = 0.035 có khác biệt mối quan hệ nhân viên với đồng nghiệp nhân viên với lãnh đạo - Thỏa mãn với lương hay thỏa mãn với công việc hơn? Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 Sig (2-tailed) =0.374>0.05 => Không có khác biệt việc thỏa mãn với lương việc thỏa mãn với công việc 2.6 Kiểm định Anova theo phân phối chuẩn: - Có khác biệt mức độ trung thành theo trình độ học vấn? Sig = 0.014 Có khác biệt lòng trung thành trình độ học vấn 2.7 Xác định mối tương quan tuyến tính: Mối quan hệ lòng trung thành đánh giá xứng đáng: Lòng trung thành nhân viên phụ thuộc vào việc đánh giá xứng đáng, môi trường làm việc, phúc lợi, lương thưởng, hội thăng tiến, chất công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp lãnh đạo Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 CHƯƠNG – KẾT LUẬN Kết xử lý – nguyên nhân: Đa số nhân viên vấn tương đối hài lòng công việc Không có khác biệt nhiều nam nữ công việc mức lương, thưởng… Mặc dù tất đều cảm thấy hài lòng mức lương không người lại cảm thấy thiếu thỏa mãn với công việc Mức lương mà công ty trả cho nhân viên chưa tương xứng với trình độ chuyên môn họ Nhiều người thấy chưa thỏa mãn với mức lương thưởng chế độ đãi ngộ khác công ty Nguyên nhân: Công ty chưa đánh giá tầm quan trọng sách đãi ngộ nhân viên Giải pháp: - Cần có sách tăng lương định kỳ cá bậc khác với mức độ đóng góp khác Việc thăng tiến phải có chế độ, sách rõ ràng, minh bạch - Cần phải xem xét lại chế độ bảo hiệm, sách công ty - Xem xét mối quan hệ nhân viên, nhân viên lãnh đạo Cần phải có lãnh đạo hiểu nhân viên làm gì, nắm nội dung công việc nhóm…Điều khiến cho nhân viên cống hiến nhiều cho công ty - Mang đến cho nhân viên tinh thần trách nhiệm: Hầu hết khảo sát cho thấy nguyên nhân chủ yếu lòng tự hào toại nguyện nơi nhân viên cảm thấy thành tích lao động có từ tinh thần trách nhiệm Nếu không tin nhân viên đủ sức suy nghĩ hành động theo trách nhiệm có lẽ không nên thuê họ từ đầu - Thể tôn trọng: Những công ty thật trân trọng nhân viên thường đội ngũ nhân viên biết ơn cống hiến không ngừng Hãy cho nhân viên thấy công ty tôn trọng đánh giá cao họ Tất nhiên, Công ty tỏ cảm ơn thông qua việc tổ chức buổi tiệc nhẹ, bình chọn nhân viên tháng Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 PHẦN PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI 1.1 BẢNG CÂU HỎI THÔ 1/ Tìm hiểu mức độ hài lòng bạn với công việc - Có hiểu rõ yêu cầu công việc không? - Có hài lòng với công việc không? - Có tự hào nói với người khác công ty làm việc không? - Khối lượng công việc có chấp nhận không? - Công việc có nhiều thử thách thú vị không? 2/ Hỏi lương bổng phúc lợi - Mức lương so với thị trường lao động nước? - Việc trả lương có xứng đáng với trách nhiệm chất lượng công việc không? - Có nhận phúc lợi tốt tiền lương (ví dụ chi phí lại, ăn uống, nghỉ mát ) không? - Có thấy phúc lợi nhận từ công ty hấp dẫn so với bạn đồng nghiệp công ty khác không? - Có hài lòng với cách quy định chế độ tăng lương phúc lợi khác công ty không? 3/ Với phúc lơi mà bạn nhận được, lựa chọn trường hợp bạn cảm thấy đáng hưởng công ty cần cải thiện thêm - Trợ cấp nghỉ hưu - Căn-tin/ Bữa ăn cung cấp - Ngày nghỉ hàng năm - Nghỉ phép có lương - Nghỉ bệnh - Ngày nghỉ cho chương trình huấn luyện đào tạo - Phí bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm tai nạn - Các chương trình hỗ trợ nhân viên, ví dụ: Tập huấn cách thức quản lý công việc , giảm căng thẳng, Chương trình cho nhân viên vay vốn - Chế độ thưởng cho thành tích Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page of 145 - Kế hoạch thưởng cổ phiếu cho nhân viên - Trợ cấp ngày nghỉ lễ - Chương trình hỗ trợ cho việc phát triển trình độ học vấn nhân viên, ví dụ: Cao học 4/ Về sách quy trình làm việc công ty bạn làm việc - Có giới thiệu định hướng công việc rõ ràng ngày làm việc không? - Sự thăng tiến chuyển đổi công việc công ty thực công không? - Biết cách xử lý tình khẩn cấp nơi làm việc (ví dụ cháy nổ có người bị thương)? - Nếu không hài lòng với mức lương chế độ phúc lợi, thảo luận với cấp phòng nhân không? - Có cảm thấy sách công ty nhân viên tốt không? 5/ Về mối quan hệ bạn với đồng nghiệp cấp - Có làm việc tốt với đồng nghiệp không? - Có thích người àm việc chung không? - Cấp có lắng nghe ý kiến tôn trọng không? - Có học từ người làm việc chung không? 6/ Phương thức đánh giá hiệu công việc - Nếu làm tốt công việc có tăng lương/ thưởng và/ thăng tiến ? - Công ty có đánh giá xác hiệu làm việc ? - Tiền thưởng có phản ánh hiệu làm việc? 7/ Thông tin: - Có đầy đủ thông tin & cần thiết để hoàn thành tốt công việc? - Có thường xuyên có buổi họp nhóm & với cấp trên? - Cấp có thông báo thay đổi công ty? - Cấp tham khảo ý kiến cấp trước định có ảnh hưởng đến công việc họ? - Có hiểu rõ nên làm gặp có thắc mắc công việc? 8/ Nhân viên công ty có phương tiện thông tin sau đây: (Chọn tất ô mà bạn đồng ý) - Internet Footer Page of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page 10 of 145 - Thư điện tử - Hộp thư đóng góp ý kiến - Thông báo & Văn - Điện thoại bàn - Bảng thông báo - Các họp với cấp lãnh đạo - Các họp phòng/ban - Thư thông báo 9/ Đào tạo phát triển - Có tham gia khóa huấn luyện cần thiết để làm việc hiệu - Có lạc quan tiềm phát triển thành công công ty - Có cung cấp đầy đủ tài liệu chương trình huấn luyện để phát triển kỹ làm việc - Công việc có tạo nhiều hội để chuẩn bị cho thăng tiến công ty - Công ty có đầu tư vào nhân viên qua chương trình huấn luyện phát triển 11/Sức khỏe an toàn lao động - Có hướng dẫn đầy đủ sức khoẻ an toàn bắt đầu làm việc công ty - Có tổ chức buổi hội thảo thảo thuận sức khỏe nghề nghiệp an toàn nơi làm việc cho toàn nhân viên - Nhân viên công ty có cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động thiết bị an toàn cần thiết thực công việc có tính nguy hiểm rủi ro cao - Có cung cấp đầy đủ dụng cụ & thiết bị bảo hộ lao động nơi làm việc - môi trường làm việc nào? Có an toàn ? 12/ Bạn có nghĩ công ty bạn công ty tốt để làm việc không? 13/ Bạn gắn bó lâu dài với công ty tại? Footer Page 10 of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page 11 of 145 1.2 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN PHẦN I Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Đối với phát biểu, anh chị cách đánh dấu X vào các số từ đến 7; theo quy ước la 1:hoàn toàn không đồng ý, , 4:phân vân, …, 7:hoàn toàn đồng ý; Số lớn anh/chị đồng ý Mã số Các phát biểu Mức độ đồng ý work Công việc cho phép anh/chị sử dụng tốt lực cá nhân work Công việc thú vị work Công việc có nhiều thách thức work Khi công việc hoàn thành tốt, công ty hoan nghênh pay Anh/ chị trả lương cao pay Anh/ chị thường tăng lương pay Anh/ chị sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ công ty pay Tiền lương tương xứng với kết làm việc pay Tiền lương, thu nhập trả công ben Công ty có chế độ phúc lợi tốt ben Công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội tốt ben Công ty thực chế độ bảo hiểm y tế tốt ben Anh chị hài lòng với chế độ tiền thưởng công ty env Công việc không bị áp lực cao env Công việc không đòi hỏi thường xuyên phải làm env Trang thiết bị nơi làm việc an toàn, env Công việc ổn định, lo lằng việc làm Footer Page 11 of 145 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page 12 of 145 cow Đồng nghiệp anh/chị thoải mái dễ chịu cow Anh/ chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt cow Những người mà anh/ chị làm việc với thường giúp đỡ lẫn cow Anh/ chị cảm thấy có nhiều động lực trau dồi chuyên môn làm việc với đồng nghiệp prom1 Anh/ chị biết điều kiện để thăng tiến prom2 Công ty tạo cho anh chị nhiều hội thăng tiến Prom Anh/ chị cung cấp kiến thức/ kỹ cần thiết cho công việc Prom Công ty tạo cho anh/chị nhiều hội phát triển cá nhân Cấp hỏi ý kiến anh/chị có vấn đề liên quan đến công sup việc anh/chị sup Cấp khuyến khích cấp tham gia vào định quan trọng sup Nhân viên hỗ trợ cấp sup Công ty hoạt động có hiệu sup Nhân viên tôn trọng tin cậy công việc sup Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã sup Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt PHẦN II Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu loy1 Anh/chị có ý định lại lâu dài công ty loy2 Nếu có nơi khác có lời đề nghị lương bổng tương đối hấp dẫn hơn, anh/chị lại công ty Footer Page 12 of 145 7 Đề tài : Khảo sát mức độ h ài l òng nhân viê n công ty Header Page 13 of 145 loy3 Về nhiều phương diện, anh chị coi công ty mái nhà thứ hai PHẦN III Xin vui lòng cho biết đôi nét công việc thân anh/chị Bộ phận công tác anh chị công ty :……………………………………………………………………… Vị trí công tác anh chị thuộc nhóm: Nhân viên phận Cán quản lý phận (tổ trưởng) Trưởng/phó phòng ban tương đương Giới tính: Nam Nữ Cao đẳng Đại học Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sau đại học Tuổi đời anh/chị:……………………………tuổi Thời gian làm việc công ty: Dưới năm Từ 5-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty, Tiểu luận Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty, Tiểu luận Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay