TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NHÀ nước KIỂU mới ở VIỆT NAM

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:29

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM Hồ Chí Minh người đặt móng cho đời Nhà nước kiểu Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) người giữ cương vị đứng đầu Nhà nước ta 24 năm liền Quá trình tìm tòi, sáng lập lãnh đạo Nhà nước ta trình hình thành, phát triển kiểm nghiệm tính đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu Ngày nay, nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu có ý nghĩa cấp thiết việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam I CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM Cơ sở lý luận Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin Nhà nước, đặc biệt Nhà nước chuyên vô sản sở lý luận có ý nghĩa định hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu Việt Nam Quá trình nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề Nhà nước, Hồ Chí Minh nắm vững quan điểm nguồn gốc, chất giai cấp, chức năng, hình thức Nhà nước, đối lập Nhà nước kiểu cũ với Nhà nước kiểu mới, đặc điểm đường, biện pháp tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa Điều thể rõ tư tưởng hoạt động thực tiễn lãnh đạo xây dựng Nhà nước ta Hồ Chí Minh Cơ sở thực tiễn a Từ thực tiễn xây dựng Nhà nước Việt Nam Trước thực dân Pháp đặt ách đô hộ thống trị đất nước ta với chế độ Nhà nước thực dân - phong kiến, lịch sử dân tộc ghi nhận tồn triều đại phong kiến Nghiên cứu triều đại này, vào thời kỳ hưng thịnh, Hồ Chí Minh tìm thấy tiếp thu lập trường cách mạng tư tưởng tiến để sau vận dụng vào xây dựng Nhà nước kiểu Việt Nam Đó tư tưởng trị nước an dân không tu thân, rèn đức vua quan mà phải luật pháp (với luật) pháp luật phải thực thi nghiêm xã hội không trừ ai, tư tưởng nước dựa vào dân, lấy dân làm gốc tư tưởng Nhà nước “thân dân” Những tư tưởng tiến thể rõ sâu sắc qua luật sử lớn dân tộc triều đại Lý, Trần, Lê b Từ nghiên cứu khảo sát thực tế xây dựng phát triển kiểu Nhà nước giới Nghiên cứu khảo sát Nhà nước thực dân phong kiến, Hồ Chí Minh dã vạch rõ chất vô nhân đạo Theo Người, Nhà nước ‘là “cán cân công lý”, “khai phá văn minh” Đông Dương mà công cụ thực lợi ích bọn thực dân phong kiến Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát thực tế Nhà nước tư sản, tiêu biểu Nhà nước tư sản Pháp Mỹ rút kết luận đắn chất Theo Người, Nhà nước tư sản thành cách mạng tư sản thành công “chưa đến nơi”, đến chốn Đó Nhà nước số đông người lao động mà “công cụ giai cấp tư sản để thống trị giai cấp công nhân” Đến đất nước Lênin, Hồ Chí Minh nhận thấy có chế độ xã hội Nhà nước hoàn toàn cách mạng Nga thành công “đến nơi” đem lại Đấy Nhà nước thật tiến bộ, cách mạng, “công cụ thống trị nhân dân lao động” Từ chất ưu việt, tốt đẹp Nhà nước Xôviết “gợi ý” cho Hồ Chí Minh việc xây dựng, phát triển Nhà nước kiểu phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam c Từ thực tiễn đất nước thực tiễn cầm quyền Đảng ta đứng đầu Hồ Chí Minh Xuất phát từ thực tế tình hình đất nước để vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin kinh nghiệm giới vào xây dựng Nhà nước ta vấn đề thuộc nguyên tắc có ý nghĩa phương pháp luận Hồ Chí Minh Người không áp dụng máy móc, dập khuôn, giáo điều có kinh điển có thực tế Nhà nước mà vận dụng sáng tạo, có phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam, lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Với cương vị Chủ tịch nước 24 năm, Hồ Chí Minh Đảng ta tổ chức lãnh đạo xây dựng Nhà nước, bảo đảm cho nhà nước ta thật Nhà nước dân, dân dân Hoạt động thực tiễn trực tiếp lãnh đạo xây dụng Nhà nước Đảng cộng sản cầm quyền Hồ Chí Minh sở thực tiễn quan trọng phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu Việt Nam Đồng thời thể thống chặt chẽ lý luận thực tiễn xây dựng Nhà nước ta Người II NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Trong lịch sử, quan niệm Nhà nước dân, dân, dân giai cấp tư sản nêu Nhưng Hồ Chí Minh nhận thấy rõ ràng họ nói mà không làm Xây dựng nhà nước thật dân, dân dân Việt Nam thể rõ tư tưởng hoạt động Hồ Chí Minh Năm 1949, Hồ Chí Minh viết báo “dân vận”, báo quan trọng này, Người khẳng định: “Nước ta nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Chính quyền từ xã đến phủ trung ương dân cử Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân”[1] Qua trước tác khác thực tiễn lãnh đạo xây dựng Nhà nước ta Hồ Chí Minh, thấy tư tưởng Người Nhà nước dân, dân, dân thể qua nội dung sau a Nhà nước dân Nói tới Nhà nước dân, Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề quyền lực nhà nước nhân dân Người viết: “Trong nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chúng ta, tất quyền lực nhân dân nhân dân ông chủ nắm quyền”[2] Quan điểm Hồ Chí Minh thể rõ ràng Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp 1959 Người đạo soạn thảo Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm nhân dân có nội hàm rộng lớn, mà nòng cốt nhân dân lao động, giai cấp: công, nông, tiểu tư sản tư sản dân tộc, giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy công nông liên minh làm tảng Nhân dân nắm quyền lực nhà nước trao, ủy quyền cho người quan đại diện cho họ Những người quan nhân dân lựa chọn bầu thông qua bầu cử Chính sách bầu cử, ứng cử vấn đề cốt tử tính hợp hiến việc hình thành máy nhà nước chuẩn mực quan trọng xem xét máy quyền lực có thực dân hay không Nhận thức sâu sắc điều này, Hồ Chí Minh lãnh đạo thực thắng lợi tuyển cử sau giành quyền Theo Hồ Chí Minh Nhà nước dân nước ta, người dân chủ hưởng quyền dân chủ Nhân dân có quyền làm việc mà luật pháp không cấm có nghĩa vụ tuân theo pháp luật Bằng thiết chế dân chủ, nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ nhân dân tất lĩnh vực đời sống xã hội kể quyền kiểm soát Nhà nước, nhân dân thực thi quyền làm chủ hệ thống quyền lực xã hội b Nhà nước dân Nhà nước dân Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước nhân dân lập nên thông qua bầu cử theo luật định, nhân dân tự lựa chọn “bầu ra”, “cử ra” người vào quan nhà nước Hồ Chí Minh rõ “những đại biểu Quốc hội, nhân viên Chính phủ, cán đoàn thể nhân dân cử ra”[3] “Chính quyền địa phương nhân dân bầu ra”[4] Và nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu tỏ không xứng đáng với tín nhiệm nhân dân Trong nhà nước dân, công việc hệ trọng nhà nước xã hội quan đại diện cho nhân dân định phải lấy ý kiến nhân dân để bổ sung, hoàn chỉnh trước đưa vào thực thi sống Hiến pháp năm 1946 Người trực tiếp đạo biên soạn ghi nhận chế độ trưng cầu dân ý để nhân dân “phúc quyết” việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia Theo Hồ Chí Minh “Nghị mà dân chúng cho không hợp để họ đề nghị sửa chữa Dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa cán tổ chức ta”[5] Nhà nước dân thể không nhà nước dân xây dựng nên mà nhân dân bảo vệ, ủng hộ, giúp đỡ mặt đóng góp phê bình để nhà nước ngày phát triển tiến Theo Hồ Chí Minh, việc xây dựng nhà nước ta việc chung mà lực lượng dựa vào dân, tạo điều kiện tốt để nhân dân làm tròn trách nhiệm xây dựng nhà nước để dân “đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân”[6] nhà nước làm thay dân c Nhà nước dân Nhà nước dân tư tưởng Hồ Chí Minh thể rõ chỗ: chủ trương, sách, pháp luật hoạt động Nhà nước lợi ích nhân dân, lợi ích khác; cán công chức máy nhà nước thật công bộc, đầy tớ trung thành nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất, đồng thời người lãnh đạo, hướng dẫn nhân dân Theo tinh thần này, Hồ Chí Minh rõ: “Việc lợi cho dân ta phải làm, việc hại đến dân ta phải tránh” [7] Người luôn tâm niệm: phải làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ học hành nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý Suốt đời “Người có mục đích phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc hạnh phúc quốc dân” “tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý không dính líu với vòng danh lợi”[8] Tư tưởng Hồ Chí Minh thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước ta a Nhà nước ta có chất giai cấp công nhân Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước kiểu nước ta nhà nước số đông nhân dân mang chất giai cấp công nhân Người rõ, giai cấp công nhân nước ta nhỏ bé, số lượng có đủ “đặc tính cách mạng” để lãnh đạo nhà nước thông qua đội tiên phong Đảng cộng sản Việt Nam Phương thức lãnh đạo Đảng chung cho thời kỳ là: Đảng lãnh đạo đường lối, quan điểm, chủ trương để nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, sách, kế hoạch, Đảng lãnh đạo nhà nước hoạt động tổ chức đảng đảng viên Đảng quan máy nhà nước; Đảng lãnh đạo nhà nước công tác kiểm tra Bản chất giai cấp công nhân nhà nước ta thể pháp luật nhà nước mang chất giai cấp công nhân, có tính dân chủ thật hoạt động nhà nước hướng đất nước phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa Đồng thời, chất giai cấp công nhân nhà nước ta thể nguyên tắc tổ chức hoạt động - nguyên tắc tập trung dân chủ Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm cho toàn thể nhân dân trở nên chủ nhân chân nước nhà b Bản chất giai cấp công nhân thống với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước ta Xây dựng nhà nước có thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc biểu giải thành công mối quan hệ vấn đề giai cấp - dân tộc xây dựng nhà nước ta Hồ Chí Minh Quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tế, Người thấy rõ nhà nước cũ công cụ thống trị giai cấp phong kiến, tư bản, mang chất giai cấp Vì thế, nhà nước tay giai cấp thống trị bóc lột nhà nước có tính nhân dân thật tính dân tộc sâu sắc Đối lập với nhà nước cũ, chất giai cấp công nhân nhà nước ta có thống nội với tính nhân dân tính dân tộc Điều thể rõ ràng, sinh động trình hình thành, phát triển nhà nước ta lãnh đạo Hồ Chí Minh cấu tổ chức máy chức nhiệm vụ qua thời kỳ lịch sử Theo Hồ Chí Minh, sở chủ yếu thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước ta thống lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích nhân dân lao động dân tộc Việt Nam Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước ta, Hồ Chí Minh hoạt động đấu tranh không mệt mỏi để thực hóa chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc nhà nước hội tụ thuộc tính lại tổ chức hoạt động Nhà nước ta, bảo đảm hoạt động Nhà nước ta lợi ích chân giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước Pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Không phải đến Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đời xuất tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Từ sớm, Người có ý thức tầm quan trọng hệ thống pháp luật quản lý xã hội Năm 1919, Yêu sách gửi tới Hội nghị Vécxây, Nguyễn Ái Quốc yêu cầu thay chế độ sắc lệnh Đông Dương việc đạo luật, cải cách công lý, người xứ có quyền hưởng bảo đảm pháp luật Hồ Chí Minh coi trọng xây dựng nhà nước pháp quyền vấn đề mấu chốt sau a Xây dựng Nhà nước hợp hiến có Hiến pháp pháp luật Chỉ ngày sau đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, phiên họp Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh nói “chúng ta phải có Hiến pháp dân chủ Tôi đề nghị phủ tổ chức sớm hay tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” để lập Quốc hội Tiếp đó, cương vị Chủ tịch nước, Người lãnh đạo soạn thảo hai Hiến pháp mang đậm tính dân chủ tiến bộ, Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp năm 1959 Trên sở Hiến pháp Người đạo việc làm luật ký lệnh công bố 16 đạo luật, 613 sắc lệnh nhiều văn luật khác b Thực thi Hiến pháp, pháp luật Thực thi Hiến pháp, pháp luật thực quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống Có Hiến pháp pháp luật không thực thi nghiêm minh, không vào sống thực xã hội rối loạn không phát triển Nước ta nước dân chủ dân chủ liền với kỷ cương, phép nước Nhận thức sâu sắc điều đó, Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục pháp luật nâng cao trình độ dân trí nhân dân, phát huy tính tích cực trị họ chấp hành pháp luật nhà nước Người chăm lo đưa pháp luật vào sống, tạo điều kiện để pháp luật thực thi, có chế kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật quan nhà nước nhân dân Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật nhà nước phải thực thi cách nghiêm minh, dù cương vị đứng pháp luật Chính thân Hồ Chí Minh gương sáng sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật c Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước Để tiến tới nhà nước pháp quyền, có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, người phụ trách thi hành pháp luật Xuất pháp từ tình hình thực tế đội ngũ cán công chức nhà nước ta, Hồ Chí Minh rõ phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức vừa có đức vừa có tài đức gốc, tổ chức hợp lý, hoạt động có hiệu Theo Người, đội ngũ cán công chức phải tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng, thành thạo công việc giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, có tính đoán, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng “công bộc”, “đầy tớ” nhân dân Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh, có hiệu Xây dựng nhà nước dân, dân, dân không tách rời với xây dựng nhà nước luôn sạch, vững mạnh, có hiệu Điều luôn thường trực tâm trí hành động Hồ Chí Minh Người sớm cảnh báo tiêu cực yếu quyền từ thành lập biện pháp phòng, chống có hiệu nhằm củng cố tăng cường Nhà nước ta a Đề phòng khắc phục tiêu cực hoạt động nhà nước Trong trình lãnh đạo xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh thường đề cập tiêu cực nhắc nhở người đề phòng khắc phục Trong biểu tiêu cực, Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới phòng chống bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu “giặc nội xâm” “giặc lòng” thứ giặc nguy hiểm giặc ngoại xâm Để xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh, có hiệu quả, Người yêu cầu phải đấu tranh tẩy tệ tham ô, lãng phí, tệ quan liêu với biểu khác chủ nghĩa cá nhân đội ngũ cán công chức nhà nước b Tăng cường pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức Trong lịch sử xuất tư tưởng pháp trị đức trị để trì trật tự xã hội Hồ Chí Minh kết hợp hợp chặt chẽ việc quản lý điều hành xã hội pháp luật với việc giáo dục đạo đức cách mạng nhằm xây dựng Nhà nước ta sạch, vững mạnh, có hiệu Tuy việc thực thi quyền hạn trách nhiệm với cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh thi hành pháp luật cách nghiêm khắc đắn, theo nguyên tắc “thiết diện vô tư” để giữ vững kỷ cương phép nước Đồng thời Người coi trọng giáo dục đạo đức, dùng lòng bao dung, độ lượng, nhân để cảm hóa người mắc sai lầm khuyết điểm giúp họ tránh tái phạm pháp Hồ Chí Minh luôn tâm niệm điều sâu sắc rằng: “nghĩ cho vấn đề tư pháp, vấn đề khác, lúc này, vấn đề đời làm người đời làm người phải thương nước, thương dân” [9] Song, kẻ phạm tội phải xử lý theo luật định dù cương vị chức trách nào, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xử lý cho nghiêm để làm gương cho người khác, trí phải giết người phạm tội để cứu muôn người Hồ Chí Minh 10 kiên thi hành Bản án tử hình giành cho Cục trưởng cục Quân nhu hồi đầu kháng chiến chống Pháp phạm tội tham nhũng Hồ Chí Minh ký minh chứng tính nghiêm minh luật pháp nhà nước ta III VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI VÀO XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước có nội dung rộng lớn Trong tình hình việc vận dụng tư tưởng Người vào xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân, dân, cần tập trung vào số điểm sau: Mở rộng dân chủ đôi với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ thực nhân dân Bảo đảm phát huy quyền làm chủ thực nhân dân vấn đề quan trọng cấp thiết Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước ta quan tâm để thực “dân chủ thực sự”, coi “chìa khóa vạn giải khó khăn” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Tuy nhiên tượng vi phạm quyền làm chủ nhân dân tồn tại, có nơi mức trầm trọng gây hậu đáng tiếc, có nơi có tình trạng dân chủ vô nguyên tắc, bất chấp luật pháp Kẻ địch tích cực lợi dụng tình hình để chống phá ta vấn đề dân chủ, nhân quyền Từ thực tế, Đảng ta rõ phương hướng cải cách tổ chức hoạt động nhà nước ta phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Theo đó, quyền làm chủ nhân dân phải thể chế Hiến pháp pháp luật, đưa Hiến pháp pháp luật vào sống Cần ý đến việc bảo đảm cho người thực bình đẳng trước pháp luật, xử phạt nghiêm minh hành động vi phạm pháp luật Nhiệm vụ trước hết thuộc cấp quyền quan thi hành pháp luật Điều lên 11 phải thực tốt quy chế dân chủ sở Chính phủ ban hành, giải mối quan hệ Nhà nước xã hội dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực quy tắc dân chủ cộng đồng dân cư mà không trái với quy định pháp luật Đổi tổ chức hoạt động quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành nhà nước đấu tranh chống tham nhũng Những năm qua, tích cực thực chủ trương đổi mới, tổ chức hoạt động quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành Nhà nước đấu tranh chống tham nhũng Song, máy Nhà nước chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu công phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chưa đạt yêu cầu, quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Vì thế, cần phải chủ động tích cực khắc phục có hiệu hạn chế, yếu Phải tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp theo hướng ngày phát huy quyền làm chủ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành Nhà nước, xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh chuyên nghiệp đại, xóa bỏ tượng “hành dân” số nơi số cán công chức nhà nước Điều cốt lõi có ý nghĩa định phải tập trung xây dựng đội ngũ cán công chức có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có lực chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước Để xây dựng nhà nước ta thật dân, dân, dân, nguyên tắc đặc biệt quan trọng phải giữ vững chất giai cấp công nhân Nhà nước, nhà nước phải đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng cộng sản Thực tiễn đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng lực cầm quyền ngang tầm với yêu cầu lãnh đạo nhà nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng cần 12 phải tiếp tục đổi hoàn thiện phương thức lãnh đạo nhà nước Đảng lãnh đạo nhà nước đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, định, nguyên tắc giải vấn đề lớn, có ý nghĩa trị quan trọng Đảng lãnh đạo nhà nước việc thể chế, cụ thể hóa đường lối, sách Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, chương trình mục tiêu lớn nhà nước Đảng thống lãnh đạo tổ chức với lãnh đạo thông qua cá nhân đảng viên hoạt động máy nhà nước Hiện nay, cần tiếp tục đề phòng khắc phục khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo bao biện làm thay khuynh hướng quan nhà nước thụ động, sợ trách nhiệm việc xin ý kiến cấp ủy Đảng Đấu tranh phòng, chống có hiệu với quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch hòng phủ nhận lãnh đạo Đảng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2002, tập 5, tr 698 [2] Sđd, tập 7, tr 217- 218 [3] Sđd, tập 5, tr 622 [4] Sđd, tập 6, tr 25 [5] Sđd, tập 5, tr 297 [6] Sđd, tập 5, tr 65 [7] Sđd, tập 4, tr 56- 57 [8] Sđd, tập 4, tr 161 [9] Hồ Chí Minh, Nhà nước pháp luật, Nxb Pháp Lý, HN 1985, tr 187 13 ... quyền Hồ Chí Minh sở thực tiễn quan trọng phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước kiểu Việt Nam Đồng thời thể thống chặt chẽ lý luận thực tiễn xây dựng Nhà nước ta Người II NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Trong lịch sử, quan niệm Nhà nước dân, dân, dân giai cấp tư sản nêu Nhưng Hồ Chí Minh nhận thấy... lợi”[8] Tư tưởng Hồ Chí Minh thống chất giai cấp công nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước ta a Nhà nước ta có chất giai cấp công nhân Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước kiểu nước ta nhà nước số
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NHÀ nước KIỂU mới ở VIỆT NAM, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NHÀ nước KIỂU mới ở VIỆT NAM, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về NHÀ nước KIỂU mới ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay