Tiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải pháp

31 19 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:24

Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ FDI VÀ VÀ VAI TRÒ CỦA FDI TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước FDI 1.1.1 Khái niệm FDI 1.1.2 Đặc điểm FDI 1.1.3 Phân loại FDI 1.2 Vai trò FDI với phát triển nông nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ FDI VÀO NÔNG NGHIỆP 13 2.1 Thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI 13 2.2 Hạn chế việc thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp 18 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ FDI VÀO NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 24 3.1 Chính sách hỗ trợ, ưu đãi dự án FDI nông nghiệp 24 3.2 Chính sách vốn tín dụng cho dự án FDI 25 3.3 Chính sách đất đai, mặt nước tạo thuận lợi cho dự án FDI .26 3.4 Chính sách hỗ trợ nhà đầu tư FDI phát triển vùng nguyên liệu 27 3.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 28 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam nước nông nghiệp với 70% dân số sống nông thôn phụ thuộc vào nông nghiệp Do vậy, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn Đảng Nhà nước coi trọng mục tiêu hàng đầu định hướng phát triển công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh trình lưu chuyển dòng vốn giới, đặc biệt dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Ở nước ta, đặc biệt kể từ nhập WTO, dòng vốn FDI góp phần tạo nên chuyển biến quan trọng kinh tế Tuy nhiên, có thực tế vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ ngày tăng, vốn FDI vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp lại có xu hướng giảm, chiếm tỷ trọng nhỏ cấu vốn FDI Hơn nữa, so với hoạt động đầu tư trực tiếp nước lĩnh vực khác, hiệu thực dự án FDI lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp hạn chế, chưa phát huy đầy đủ tiềm năng, mạnh nước ta lĩnh vực Xuất phát từ lý trên, nhóm tiểu luận chúng em chọn đề tài: “Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam từ năm 2007 đến nay: Thực trạng giải pháp” nhằm nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước vào nông nghiệp đồng thời đưa số gợi ý góp phần tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực Bài tiểu luận gồm phần chương: Chương 1: Tổng quan FDI vai trò FDI nông nghiệp Chương 2: Thực trạng thu hút FDI vào nông nghiệp Việt Nam từ năm 2007 đến Chương 3: Giải pháp tăng cường thu FDI vào nông nghiệp Việt Nam Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ FDI VÀ VÀ VAI TRÒ CỦA FDI TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước FDI 1.1.1 Khái niệm FDI Trong xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế nay, quốc gia muốn phát triển đóng cửa, dựa vào nguồn lực đất nước mà phải hội nhập vào kinh tế thị trường toàn cầu, tranh thủ tối đa nguồn lực bên phục vụ cho phát triển kinh tế Nguồn vốn FDI nguồn vốn quốc gia quan tâm, kể nước phát triển nước phát triển Có nhiều khái niệm FDI đưa ra: Khái niệm tổ chức Quỹ tiền tệ giới (IMF) : “ FDI hoạt động đầu tư thực nhằm đạt lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ kinh tế khác kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích chủ đầu tư giành quyền quản lý thực doanh nghiệp ” (BPM5, fifth edition) Khái niệm tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO): “ Đầu tư trực tiếp nước xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản Phương diện quản lý thứ để phân biệt FDI với công cụ tài khác Trong phần lớn trường hợp, nhà đầu tư lẫn tài sản mà người quản lý nước sở kinh doanh Trong trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay đựoc gọi "công ty mẹ" tài sản gọi "công ty con" hay "chi nhánh công ty"” Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) đưa khái niệm sau FDI: “ Một doanh nghiệp đầu tư trực tiếp doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân nhà đầu tư trực tiếp sở hữu 10% cổ phiếu thường cổ phiếu có quyền biểu Điểm mấu chốt đầu tư trực tiếp chủ định thực quyền kiểm soát công ty” Khái niệm điểm khác biệt FDI hình thức đầu tư nước khác quyền kiểm soát công ty Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu luôn 10%, phụ thuộc vào quy định pháp luật đầu tư quốc gia Trong thực tế có trường hợp tỷ lệ sở hữu tài sản doanh nghiệp chủ đầu tư nhỏ 10% họ quyền điều hành quản lý doanh nghiệp, nhiều lúc lớn nhà đầu tư gián tiếp Theo quy định Việt Nam: Luật đầu tư năm 2005 không đưa khái niệm FDI, có quy định “ Đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư”(Điều 3, khoản 2) “ Đầu tư nước việc nhà đầu tư nước đưa vào Việt Nam vốn tiền tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư Việt Nam”( Điều 3, khoản 12) Từ hai khái niệm hiểu FDI theo tinh thần luật Đầu tư 2005 “ FDI hình thức đầu tư nhà đầu tư nước bỏ vốn tham gia kiểm soát hoạt động đầu tư nước theo quy định luật quy định khác pháp luật có liên quan” Nói tóm lại, hiểu FDI hình thức đầu tư quốc tế chủ đầu tư nước đầu tư toàn hay phần đủ lớn vốn đầu tư cho dự án nước khác nhằm giành quyền kiểm soát tham gia kiểm soát dự án 1.1.2 Đặc điểm FDI Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm  FDI chủ yếu đầu tư tư nhân với mục đích hàng đầu tìm kiếm lợi nhuận: theo cách phân loại FDI nhiều tài liệu theo quy định pháp luật nhiều nước, FDI đầu tư tư nhân Tuy nhiên, luật pháp số nước (ví dụ Việt Nam) quy định trường hợp đặc biệt FDI tham gia góp vốn Nhà nước Dù chủ thể tư nhân hay Nhà nước, cần khẳng định FDI có mục tiêu ưu tiên hàng đầu lợi nhuận Các nước nhận đầu tư nước phát triển phải đặc biệt lưu ý tiến hành thu hút FDI Các nước tiếp nhận vốn đầu tư cần phải xây dựng cho hành lang pháp lý đủ mạnh sách thu hút FDI hợp lý để hướng FDI vào phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nước mình, tránh tình trạng FDI phục vụ cho mục đích tìm kiếm lợi nhuận chủ đầu tư  Các chủ đầu tư nước phải đóng góp tỷ lệ vốn đầu tư tối thiểu: Quyền kiểm soát tham gia điều hành doanh nghiệp nhận đầu tư chủ đầu tư nước định dựa tỷ lệ vốn đóng góp tối thiểu vốn pháp định vốn điều lệ tùy theo quy định pháp luật nước Luật nước thường quy định không giống vấn đề Một số nước cho phép nhà đầu tư nước thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước số lĩnh vực định tham gia liên doanh với số cổ phẩn nắm giữ tối đa 49% Tỷ lệ đóng góp bên vốn điều lệ vốn pháp định quy định quyền nghĩa vụ bên, đồng thời rủi ro, lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ  Chủ đầu tư tự định đầu tư, định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm lỗ lãi Nhà đầu tư nước quyền chọn hình thức đầu tư, lĩnh vực, quy mô đầu tư, quy trình sản xuất, công nghệ sử dụng, tự đưa định có lợi cho họ  FDI thường kèm theo chuyển giao công nghệ cho nước nhận đầu tư: Thông qua FDI, nước chủ nhà tiếp cận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm quản lý Đây đặc điểm quan trọng vốn FDI, đặc biệt với nước phát triển, mà trình độ quản lý, khoa học kỹ thuật thấp, đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật hạn chế đủ điều kiện để tiến hành hoạt động nghiên cứu phát triển Thu hút nguồn vốn FDI cung cấp nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế mà góp phần cải thiện, nâng cao trình độ công nghệ nước Đây ưu lớn FDI so với dòng vốn từ bên khác 1.1.3 Phân loại FDI 1.1.3.1 Theo định hướng chủ đầu tư Theo tiêu chí này, FDI chia thành hai hình thức:  FDI phát triển (expansionary FDI): nhằm khai thác lợi quyền sở hữu doanh nghiệp nước nhận dầu tư Hình thức đầu tư giúp chủ đầu tư tăng lợi nhuận tăng doanh thu mở rộng thị trương nước  FDI tìm kiếm thị trường (defensive FDI): nhằm khia thác nguồn lao động rẻ nước nhận đầu tư với mục đích giảm chi phí sản xuất lợi nhuận chủ đầu tư tăng lên 1.1.3.2 Theo định hướng nước nhận đầu tư Theo tiêu chí này, FDI chia thành ba hình thức:  FDI thay nhập khẩu: Hoạt động FDI tiến hành nhằm sản xuất cung ứng cho thị trường nước nhận đầu tư sản phẩm trước phải nhập Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức FDI dung lượng thị trường, rào cản thương mại nước nhận đầu tư chi phí vận tải  FDI tăng cường xuất khẩu: Thị trường mà hoạt động đầu tư nhắm tới không dừng lại nước nhận đầu tư mà thị trường rộng lớn giới có thị trường nước chủ đầu tư Các yếu tố quan trọng ảnh Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm hưởng đến dòng vốn FDI theo hình thức khả cung ứng yếu tố đầu vào giá rẻ nước nhận đầu tư nguyên vật liệu, bán thành phẩm  FDI theo định hướng khác phủ: Chính phủ nước nhận đầu tư áp dụng biện pháp khuyến khích đầu tư để điều chỉnh dòng vốn FDI chảy vào nước theo ý đò mình, ví dụ tăng cường thu hút FDI để giải tình trạng thâm hụt cán cân toán 1.1.3.3 Theo cách thức thâm nhập Có hai hình thức chủ yếu đầu tư mới- Greenfield Investment (GI) mua lại sáp nhập qua biên giới- Cross-border Merger and Acquisition (M&A)  Đầu tư –GI: Chủ đầu tư nước góp vốn để xây dựng sở sản xuất kinh doanh nước nhận đầu tư Hình thức thường nước nhận đầu tư đánh giá cao có khả tăng thêm vốn, tạo thêm việc làm giá trị gia tăng cho nước  Mua lại sáp nhập qua biên giới -M&A:Chủ đầu tư nước mua lại sát nhập sỏ sản xuất kinh doanh sẵn có nước nhận đầu tư Theo quy đinh Luật Cạnh tranh Quốc hội Việt Nam thông qua tháng 12 năm 2004 có hiệu lực từ ngày tháng năm 2005: Sáp nhập việc doanh ngiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập; Mua lại (acquisition) việc doanh nghiệp mua toàn hay phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại FDI chủ yếu diễn hình thức mua lại M&A nhiều đầu tư ưa chuộng hình thức đầu tư chi phí đầu tư thường thấp cho phép chủ đầu tư tiếp cận thị trường nhanh 1.1.3.4 Theo quan hệ ngành nghề, lĩnh vực chủ đầu tư đối tượng tiếp nhận đầu tư Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm Theo tiêu chí này, FDI chia thành hình thức:  FDI theo chiều dọc (vertical FDI): nhằm khai thác tài nguyên, nhiên vật liệu (Backward vertical FDI) để gần gũi người tiêu dùng thông qua việc mua lại kênh phân phối nước nhận đầu tư (Forward vertical FDI) Như vậy, doanh nghiệp chủ đầu tư doanh nghiệp nhận đầu tư nằm dây chuyền sản xuất phân phối sản phẩm  FDI theo chiều ngang (horizontal FDI): hoạt động FDI tiến hành nhằm sản xuất loại sản phẩm sản phẩm tương tự chủ đầu tư sản xuất nước chủ đầu tư Như vậy, yếu tố quan trọng định thành công hinhg thức FDI khác biệt sản phẩm Thông thường, FDI theo chiều ngang tiến hành nhằm tận dụng lợi độc quyền độc quyền nhóm đặc biệt việc phát triển thị trường nước vi phạm luật chống độc quyền  FDI hỗn hợp (conglomerate FDI): Doanh nghiệp chủ đầu tư doanh nghiệp tiếp cận đầu tư hoạt động ngành nghề, lĩnh vực khác 1.1.3.5 Theo hình thức pháp lý Tùy theo quy định pháp luật nước nhận đầu tư, FDI tiến hành nhiều hình thức pháp lý khác Ở Việt Nam, FDI tiến hành hình thức pháp lý chủ yếu sau:  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: văn ký kết hai bên nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh Việt Nam quy định trách nhiệm chia kết kinh doanh cho bên mà không thành lập pháp nhân Hình thức FDI có tham gia chủ đầu tư Việt Nam chủ đầu tư nước Điểm đặc biệt hình thức không hình thành pháp nhân (các bên đối tác thực quyền nghĩa vụ hợp đồng với tư cách pháp nhân cũ mình) Hình thức thường áp dụng số ngành kinh tế đặc biệt viễ Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm thông, dầu khí,… áp dụng chủ đầu tư nước thâm nhập vào thị trường mà họ chưa biết rõ  Doanh nghiệp liên doanh: doanh nghiệp thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh ký hai bên nhiều bên, trường hợp đặc biệt thành lập sở hiệp định ký kết Chính phủ Việt Nam với phủ nước ngoài, để tiến hành đầu tư, kinh doanh Việt Nam Trong hình thức FDI này, cụng có tham gia chủ đầu tư Việt Nam chủ đầu tư nước Khác với hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh hình thành pháp nhân Việt Nam lag pháp nhân Việt Nam  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam, tự quản lý chịu trách nhiệm kết kinh doanh Khác với hai hình thức trên, hình thức FDI tham gia chủ đầu tư Việt Nam Cũng giống liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước hình thành pháp nhân Việt Nam pháp nhân Việt Nam Ngoài FDI Việt Nam tiến hành hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Xây dựng – Chuyển giao (BT) 1.2 Vai trò FDI với phát triển nông nghiệp 1.2.1 FDI bổ sung nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp Để phát triển lĩnh vực kinh tế nào, nguồn vốn yếu tố giữ vai trò định Đặc biệt nước phát triển, nông nghiệp lạc hậu, để phát triển nông nghiệp đòi hỏi cần phải có nguồn vốn đầu tư lớn Tuy nhiên thực tế nguồn vốn đầu tư nước dành cho lĩnh vực thường hạn chế, Footer Page of 145 Header Page Thu 10 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm chưa đáp ứng nhu cầu vốn cho ngành Vì việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước vào lĩnh vực nông nghiệp, có nguồn vốn FDI trở nên quan trọng nước trọng hết, thể qua sách ưu đãi đầu tư mà hầu hết quốc gia dành cho nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 1.2.2 Góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Dòng vốn FDI bổ sung nguồn vốn cho nông nghiệp mà góp phần vào việc chuyển dịch cấu nông nghiệp ba lĩnh vực: Đối tượng nông nghiệp: dự án FDI góp phần đa dạng hóa đối tượng sản xuất trồng, vật nuôi, tạo giống cây, mới, cho suất, chất lượng sản phẩm cao; giống trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh riêng quốc gia… Loại sản phẩm: dự án FDI không tập trung vào khâu sản xuất, đầu tư vào khu nguyên liệu, tập trung vào khâu chế biến, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm Quy mô sản xuất: Vốn FDI vào nông nghiệp góp phần mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt nước nông nghiệp lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tập trung 1.2.3 Thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho ngành Cùng với vốn đầu tư, công nghệ yếu tố quan trọng để xây dựng nông nghiệp tiên tiến, đại Các quốc gia muốn có công nghệ phải đầu tư cho nghiên cứu phát triển nhập công nghệ từ nước Đây khó khăn lớn nước phát triển Do FDI nguồn cung cấp công nghệ đại cho kinh tế ngành nông nghiệp thông qua chuyển giao công nghệ qua dự án FDI 10 Footer Page 10 of 145 Header Page Thu 17 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm rừng chế biến gỗ chiếm khoảng 78% tổng vốn FDI vào nông nghiệp Cả nước có 453 dự án FDI đầu tư vào trồng rừng chế biến gỗ cấp phép với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 tỷ USD, có 421 dự án có hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,38 tỷ USD, vốn thực đạt 359 triệu USD 2.1.3 Phân bố không đồng theo địa phương Số dự án dòng vốn FDI vào khu vực nông nghiệp ít, cấu dự án nguồn vốn lại phân bổ cân đối địa phương nước Phần lớn dự án FDI khu vực nông nghiệp tập trung vào địa phương có lợi sở hạ tầng, nguồn nhân lực, vùng nguyên liệu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi Đầu tư trực tiếp nước vào ngành nông nghiệp phân theo địa phương 2013 TT Địa phương Số dự án Vốn đăng ký Vốn thực Tỷ lệ vốn (USD) (USD) điều lệ (%) Bình Dương 265 1109622258 450439627 20.31 Đồng Nai 103 1058744864 468793875 21.14 TPHCM 85 268579865 101309892 4.57 Tây Ninh 25 222527500 149407680 6.74 Lâm Đồng 77 172100716 105429882 4.75 Long An 19 150201700 56433936 2.54 Vũng Tàu 24 108443720 48023720 2.17 Nghệ An 105838640 50638000 2.28 Thanh Hóa 87079000 33290000 1.50 10 Ninh Bình 63329672 26322529 1.19 11 Cáctỉnh khác 348 1336397754 727966035 32.82 Tổng số 952 4682865689 2218055176 100.00 Nguồn: Cục Đầu tư nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư 17 Footer Page 17 of 145 Header Page Thu 18 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm Các dự án FDI vào nông nghiệp tập trung vào tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Lâm Đồng Thanh Hóa, Nghệ An, số tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên Trong đó, Bình Dương tỉnh đứng đầu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh Lâm Đồng Trong đó, địa phương khu vực khác lại thu hút FDI khó khăn 2.1.4 Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư nguồn gốc đầu tư Những nước có nông nghiệp tiên tiến Mỹ, Australia, Canada không đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam Các nhà đầu tư phần lớn đến từ châu Á (70%), 1/3 vốn đăng ký nhà đầu tư Đài Loan Hồng Kông Hiện có 50 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án FDI hiệu lực lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan chiếm 60% tổng vốn đăng ký, riêng Đài Loan 25% Vốn FDI lĩnh vực nông nghiệp thực chủ yếu hình thức là:  Hình thành doanh nghiệp liên doanh chiếm 22,1%  Doanh nghiệp 100% vốn nước chiếm 77,4% (Theo Cục Đầu tư nươc – Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2013) Các nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Mỹ thường thực đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước Trong đó, nhà đầu tư đến từ Pháp, Hồng Kông, Ma-lay-xi-a chủ yếu lựa chọn hình thức doanh nghiệp liên doanh 2.2 Hạn chế việc thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp 2.2.1 Đầu tư FDI vào nông nghiệp chứa đựng nhiều rủi ro Thứ nhất, sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn điều kiện thời tiết, khí hậu Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đồng 18 Footer Page 18 of 145 Header Page Thu 19 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm thời đem lại bất lợi với biến đổi bất thường hàng năm kèm theo tượng thời tiết thiên tai, bão lụt, hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất Thứ hai, đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi thường xuyên chịu ảnh hưởng dịch bệnh Các loại sâu bệnh rầy nây, sâu lá,… khiến cho người nông dân tốn nhiều công sức tiền việc phòng trừ dập dịch Đặc biệt năm gần tình hình dịch bệnh đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp với dịch cúm A H5N1 gia cầm, cúm H1N1 lợn, dịch lở mồm long móng trâu bò…gây ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi Thứ ba, địa bàn diễn kinh doanh nông nghiệp thường rộng lớn Hạn chế thể rõ ngành lâm nghiệp Các dự án trồng rừng công nghiệp gặp nhiều khó khăn quỹ đất giành cho họ không đủ quy mô mức độ tập trung để sản xuất theo yêu cầu hàng hóa lớn Tình trạng tranh chấp đất đai sản xuất nguyên liệu loại trồng diễn ngày phổ biến làm nản lòng nhà đầu tư FDI không tự bảo vệ vùng nguyên liệu Những địa phương có nhiều diện tích đất trồng rừng tỉnh Tây Bắc địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, khó tìm mặt để đầu tư nhà máy chế biến hạng mục hạ tầng khác nên không hấp dẫn nhà đầu tư… Hay dự án đầu tư FDI vào nuôi trồng thủy sản phải đối mặt với thách thức môi trường nước không bảo đảm bền vững cho hoạt động kinh doanh Thứ tư, sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nông nghiệp phát triển Các doanh nghiệp FDI nông nghiệp thường tốn nhiều vốn vào đào tạo chuyên môn cho lao động đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thủy lợi nội đồng, đường liên thôn bản, hệ thống dẫn nước sản xuất nông nghiệp công trình phúc lợi cho công nhân sở chế biến nông sản, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh 19 Footer Page 19 of 145 Header Page Thu 20 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm Trong doanh nghiệp FDI công nghiệp, thương mại chịu khoản đầu tư Tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp chế biến nông sản đòi hỏi nhà đầu tư phải tăng thêm vốn đầu tư vào xử lý chất thải chống ô nhiễm, làm tăng thêm chi phí sản xuất 2.2.2 Sản xuất nông nghiệp Việt Nam quy mô nhỏ, phân tán, thiếu tính liên kết, phối hợp không chuyên nghiệp, chưa tạo sức thu hút đầu tư doanh nghiệp, có doanh nghiệp FDI Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu sản xuất nhỏ với số lượng nông dân đông đảo sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, manh mún chưa quen với phương thức sản xuất hàng hóa, đa số nghèo tâm lý phức tạp Trong điều kiện sản xuất nhỏ, phân tán thiếu gắn kết hộ nông dân ảnh hưởng không thuận lại tăng lên Phương thức sản xuất không hấp dẫn nhà đầu tư FDI làm ăn với nông dân ta: Các vùng sản xuất chưa chuyên môn hóa với kết cấu hạ tầng đồng bộ; cấu sản xuất chưa ổn định, thiếu tầm nhìn dài hạn, chủ thể sản xuất nông nghiệp chủ yếu hộ gia đình với phương thức sản xuất truyền thống, kỹ thuật giản đơn, chưa đào tạo chuyên môn quản lý, kỹ thuật Họ tự định đầu tư mua sắm vật tư sản xuất giống cây, con, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, trả công lao động, cải tạo đồng ruộng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi…trong điều kiện thiếu dịch vụ cung ứng chuyên nghiệp tạo chất lượng đầu vào thấp, làm cho sản xuất nông dân nâng cao suất chất lượng sản phẩm Tính chất mùa vụ sản xuất nông nghiệp vốn khách quan, ảnh hưởng không thuận đến động lực đầu tư Ngoài ra, hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng chưa phát triển đủ mạnh toàn tâm phục vụ nông nghiệp, chưa tạo đủ vốn tín dụng cho người sản xuất nông nghiệp làm tăng gánh nặng vốn tiền mặt ngắn hạn lên doanh nghiệp nói chung nhà đầu tư FDI nói riêng việc thu mua sản phẩm nông dân, dẫn 20 Footer Page 20 of 145 Header Page Thu 21 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm đến làm suy giảm động lực họ đầu tư vào nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp chưa hình thành chuỗi giá trị bền vững từ cung ứng đầu vào, canh tác đồng ruộng, thu hoạch, đến bảo quản, chế biến tiêu thụ, tình trạng chia cắt, tranh chấp tạo thị trường nông sản nguyên liệu không lành mạnh, mang tính phổ biến làm nản lòng doanh nghiệp nhà đầu tư FDI 2.2.3 Nhà nước chưa có chiến lược, định hướng rõ ràng, phù hợp để thu hút FDI vào nông nghiệp Mặc dù nhà nước có nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài, lĩnh vực nông nghiệp, sách chưa thật tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt việc phát triển vùng nguyên liệu Nhiều chế, sách quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu nông sản cho dự án FDI cấp phép lại không thực thi thực tế Số lượng chất lượng nguyên liệu Việt Nam không phù hợp với dây chuyền công nghệ nhà đầu tư, việc phát triển vùng nguyên liệu khó khăn điều kiện hạ tầng kém, thời tiết phức tạp…Nhiều vùng sản xuất nguyên liệu nông sản chưa có quy hoạch, có không thực thi nghiêm túc để tạo vùng sản xuất tập trung có uy tín, có thương hiệu với hệ thống kết cấu hạ tầng đầu tư đồng đầy đủ theo yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn cho toàn vùng Bên cạnh đó, thiếu chế tài hữu hiệu quản lý vùng sản xuất tập trung nên tạo phát triển tự do, cạnh tranh tùy tiện độc quyền vô nguyên tắc làm cho thị trường nguyên liệu nông sản vùng trở nên hỗn loạn, lúc tăng, lúc giảm tình trạng lại phận nhà quản lý trung ương địa phương xem “đúng theo quy luật chế thị trường” dẫn đến kết cục không tạo vùng nguyên liệu phát triển ổn định, không hấp dẫn vốn FDI Các danh mục dự án quốc gia gọi vốn Chính phủ ban hành thường trọng thông tin cụ thể lĩnh vực nông nghiệp Thông tin dự án danh mục dự án quốc gia gọi vấn sơ lược, thiếu chuẩn 21 Footer Page 21 of 145 Header Page Thu 22 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm xác, chưa rõ vùng đầu tư đâu điều kiện nào, đặc biệt mang nặng mong muốn chủ quan quan chủ quản doanh nghiệp Việt Nam, chưa tính đến động lực lợi ích thực tế nhà đầu tư FDI nên không thu hút quan tâm nhà đầu tư FDI Ví dụ dự án mía đường gặp nhiều khó khăn việc đầu tư, phát triển trì vùng mía mà nhà nước quy hoạch cho họ Hay dự án chế biến gỗ, sữa, dầu thực vật thực quy định sử dụng nguyên liệu nước với nhiều lý khác Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 định hướng đến 2020 Thủ tướng phê duyệt tháng - 2006, vùng thủy sản chưa hình thành nước gây trở ngại cho thu hút FDI vào lĩnh vực 2.2.4 Hệ thống pháp luật, chế, sách nhà đầu tư FDI nông nghiệp thiếu rõ ràng minh bạch Các quy định pháp luật hành thủ tục đầu tư tổ chức hoạt động dự án FDI nông nghiệp chưa tính hết đặc thù như: chứa đựng nhiều rủi ro kinh doanh; khả tiên lượng thị trường khó khăn; mối quan hệ tác nhân triển khai dự án phức tạp so với dự án FDI công nghiệp, xây dựng thương mại…Các quy định luật pháp đầu tư FDI phù hợp với ngành nông nghiệp công nghiệp chế biến nông sản Cơ chế phối hợp quan địa phương thẩm định, cấp phép dự án chưa nghiêm túc rõ ràng, làm nhà đầu tư nhiều thời gian, chi phí giao dịch, dự án nhạy cảm môi trường sinh thái… Các quy định sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư FDI nông nghiệp chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu rõ điều kiện tiêu chí áp dụng, nằm giấy, không vận hành vào thực tiễn Hầu hết dự án FDI lĩnh vực cần vùng nguyên liệu tập trung, gặp phải trắc trở, chí bế tắc tiếp cận đất đai Nhiều dự án trồng rừng, trồng mía công nghiệp gặp khó khăn giao phần nhỏ diện tích 22 Footer Page 22 of 145 Header Page Thu 23 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm đất trồng rừng so với quy định giấy phép đầu tư Các dự án trồng chế biến rau gặp cản trở thuê đất quan hệ với nông dân đất đai Các dự án thủy sản gặp khó khăn giao mặt nước cho nuôi trồng thủy sản vùng biển trở ngại môi trường sinh thái điều kiện lực quản lý Việt Nam hạn chế Chính sách tín dụng chưa hỗ trợ cho dự án FDI; hoạt động tín dụng chỗ chưa hậu thuẫn cho triển khai dự án FDI, cho chủ đầu tư không cần nguồn tín dụng này… 2.2.5 Tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến tiêu thụ nông sản Việt Nam nhiều vấn đề mâu thuẫn, phức tạp khó xử lý Tình trạng cân đối cung cầu nguyên liệu cho chế biến nông sản diễn phổ biến, liên tục ngày nan giải Tình trạng nông dân không gắn hoạt động sản xuất nông sản nguyên liệu họ với hoạt động thu mua, chế biến doanh nghiệp đẩy tới tình trạng tranh chấp mua – bán nguyên liệu vừa đẩy giá nguyên liệu lúc lên cao, lúc xuống thấp diễn phổ biến gây bất lợi cho người nông dân sản xuất, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ lĩnh vực nông nghiệp nói chung Phần lớn nông sản (tới 90%) tiêu thụ dạng tươi sống chế biến thô, giá trị gia tăng thấp thương hiệu, nguồn gốc Việt Nam 23 Footer Page 23 of 145 Header Page Thu 24 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ FDI VÀO NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM Mục tiêu hàng đầu đầu tư trực tiếp nước (FDI) tìm kiếm lợi nhuận Vậy mà đầu tư FDI vào nông nghiệp có lợi nhuận thấp, thu hồi vốn chậm; thường xuyên bị thiên tai, dịch bệnh tàn phá; sản xuất nông nghiệp nước ta quy mô nhỏ, ruộng đất manh mún, công tác xúc tiến FDI vào nông nghiệp thiếu bản, chưa có định hướng chiến lược rõ ràng, thiếu nguồn lực kinh phí triển khai xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm Vì vậy, FDI vào lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp) khiêm tốn chí có xu hướng giảm dần Cho nên, việc cấp thiết gỡ “nút thắt” để dòng vốn chảy vào khu vực nông nghiệp nông thôn Sau số giải pháp mà nhóm chúng em đưa ra: 3.1 Chính sách hỗ trợ, ưu đãi dự án FDI nông nghiệp Các dự án FDI nông nghiệp xem thuộc diện khuyến khích đặc biệt khuyến khích đầu tư Nhà nước áp dụng biện pháp ưu đãi đầu tư với hình thức: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất hình thức ưu đãi khác Trong năm tới cần tiếp tục hình thức ưu đãi hỗ trợ này, nhiên để thực cam kết WTO Việt Nam sách hỗ trợ nông nghiệp việc xem xét để chỉnh sửa quy định ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư FDI nông nghiệp cho phù hợp với cam kết cần thiết Cụ thể là: - Tiếp tục trì mở rộng ưu đãi, hỗ trợ hành dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cần loại bỏ tiêu chí khuyến khích xuất ưu tiên sử dụng nguyên liệu nước; 24 Footer Page 24 of 145 Header Page Thu 25 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm - Tăng cường biện pháp hỗ trợ thuộc hộp xanh Bao gồm: biện pháp cho nông dân vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu nông sản phục vụ công nghiệp chế biến; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp chế biến nông sản; áp dụng hạn ngạch thuế quan thay cho biện pháp cấm áp dụng hạn ngạch khối lượng nhập số mặt hàng đường, sữa đồng thời đánh thuế nhập theo mùa; áp dụng thuế suất thuế nhập cao đối nhập nguyên thô phục vụ chế biến đường thô, sữa bột… - Tiếp tục áp dụng biện pháp ưu đãi thuế thu nhập dự án đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất loại giống mới, dự án phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp - Có sách trợ cấp cho nông dân doanh nghiệp nông nghiệp bị tổn thất thiên tai, bị rủi ro biến động giá thị trường nông sản Trong điều kiện hạn chế tài chính, cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nhằm tăng lực phòng chống thiên tai, hạn chế rủi ro dịch bệnh, biến động giá nông sản… Chú trọng biện pháp lập sử dụng quỹ bảo hiểm nông nghiệp cho trường hợp 3.2 Chính sách vốn tín dụng cho dự án FDI Hiện nguồn vốn tín dụng cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu từ nguồn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng người nghèo, chương trình, dự án mục tiêu quốc gia nguồn số ngân hàng cổ phần hoạt động nông thôn, điển hình ngân hàng Liênvietbank…nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu nông dân doanh nghiệp 25 Footer Page 25 of 145 Header Page Thu 26 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm Do vậy, cần phát triển mở rộng phần cung thị trường vốn tín dụng vùng nông nghiệp nói chung vùng có dự án FDI nói riêng theo hướng sau: - Xem xét để xóa bỏ phân biệt đối xử thành phần kinh tế việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng có nguồn vốn nhà nước Theo đó, dự án FDI nông nghiệp đối tượng hưởng chế độ tín dụng từ Ngân hàng phát triển gồm: vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư bảo lãnh tín dụng Đồng thời, cần tạo điều kiện thủ tục để doanh nghiệp FDI tiếp cận thuận lợi nguồn tín dụng ưu đãi - Hướng dẫn kênh hỗ trợ vốn tín dụng ngân hàng cho dự án FDI lĩnh vực nông nghiệp từ Ngân hàng phát triển để tạo nguồn vốn bổ sung cho doanh nghiệp FDI triển khai số dự án đầu tư tạo giống, sản xuất sản phẩm xuất khẩu… - Áp dụng chế bảo lãnh, chấp để doanh nghiệp FDI có dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư tiếp cận thuận lợi 3.3 Chính sách đất đai, mặt nước tạo thuận lợi cho dự án FDI Vì hoạt động nông nghiệp diễn quy mô rộng lớn, yêu cầu đất đai mặt nước cao nên để tăng cường thu hút FDI vào nông nghiệp, cần mạnh dạn thực sách sau: - Chính quyền địa phương chủ động quy hoạch vùng nguyên liệu nông sản cho nhà đầu tư gắn với hình thức chuyển giao quyền sử dụng đất từ nông dân sang nhà đầu tư sở thỏa thuận nhà đầu tư với doanh nghiệp theo quy định Luật đất đai hành hình thức cho thuê góp vốn đất để kinh doanh nông nghiệp 26 Footer Page 26 of 145 Header Page Thu 27 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm - Mở rộng đảm bảo quyền lợi người nông dân việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, đôi với đảm bảo khả sử dụng đất ổn định theo quy hoạch nhà đầu tư Đơn giản hóa thủ tục việc xác nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận chuyển giao quyền sử dụng từ nông dân sang nhà đầu tư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư có tài sản hợp pháp đất để chấp cần vay vốn tổ chức tín dụng để đầu tư theo nhu cầu dự án - Từng địa phương tiến hành quy hoạch lại việc sử dụng loại đất dự án FDI nông nghiệp xác định kế hoạch sử dụng đất lâu dài cho dự án FDI nông nghiệp địa bàn thức hóa vào hồ sơ rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương 3.4 Chính sách hỗ trợ nhà đầu tư FDI phát triển vùng nguyên liệu Việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, có chất lượng cao nằm kiểm soát nhà nước yêu cầu cấp thiết dự án FDI nông nghiệp Vì vậy, cần khuyến khích nhà đầu tư với Chính phủ Việt Nam đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nước để đáp ứng yêu cầu kinh doanh nhà đầu tư đảm bảo lợi ích nông dân chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư FDI Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản nên theo định hướng sau: - Ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn hình thức cho nhà đầu tư FDI vay để xây dựng hạng kết cấu hạ tầng cứng mềm cần thiết sử dụng lâu dài vùng nguyên liệu 27 Footer Page 27 of 145 Header Page Thu 28 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm - Ngân sách nhà nước tổ chức dụng triển khai hình thức tín dụng ưu đãi cho nông dân doanh nghiệp để đầu tư trực tiếp vào trồng để tạo vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu kinh doanh có hiệu - Chính quyền tỉnh huyện có vùng nguyên liệu dự án FDI có trách nhiệm bảo vệ trì vùng nguyên liệu quy hoạch cho dự án FDI để đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên liệu tập trung cho nhà đầu tư - Xác định quyền trách nhiệm cho nhà đầu tư việc đưa biện pháp bảo vệ vùng nguyên liệu họ Nhà nước nghiên cứu đưa quy định phù hợp quyền trách nhiệm nhà đầu tư với vùng nguyên liệu, đủ đảm bảo giúp nhà đầu tư trì phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời có sách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nguyên liệu theo quy hoạch Đồng thời nhà nước nhà đầu tư chăm lo xây dựng sở văn hóa giáo dục, sở hạ tầng nông thôn cộng đồng dân cư vùng nguyên liệu nhằm gắn lợi ích họ với vùng nguyên liệu 3.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực Để khắc phục yếu nâng cao tính hấp dẫn nguồn nhân lực dự án FDI nông nghiệp, Nhà nước cần có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhiều mặt cho lực lượng lao động làm việc cho dự án Chính quyền tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức lớp đào tạo, tập huấn đội ngũ lao động trực tiếp lao động gián tiếp kiến thức ngoại ngữ, chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Phát triển hệ thống đào tạo nghề nông thôn, hệ thống khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật, kiến thức kinh tế kiến thức thị trường cho người lao động chỗ, có lao động làm việc cho FDI Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể địa phương việc hỗ trợ nhà đầu tư FDI tiếp cận người dân, gia đình 28 Footer Page 28 of 145 Header Page Thu 29 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm người làm việc cho FDI để tạo hiểu biết, chia sẻ hiểu biết lẫn nhau, qua phát triển nguồn nhân lực địa phương nói chung nguồn nhân lực làm việc cho FDI 29 Footer Page 29 of 145 Header Page Thu 30 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm KẾT LUẬN Việt Nam độ lên chủ nghĩa xã hội từ nông nghiệp phát triển, để thực mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn phải xác định nhiệm vụ hàng đầu Đây yêu cầu tất yếu khách quan để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nông nghiệp đại, văn minh Để thực nhiệm vụ đó, bên cạnh phát huy tối đa nội lực, việc thu hút, sử dụng hiệu nguồn lực từ bên giữ vai trò quan trọng Thực tế năm qua, nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến tích cực, phần nhờ nguồn lực từ bên đó, đặc biệt nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, số hạn chế việc thu hút, sử dụng nguồn vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam hiệu dự án chưa cao, phân bổ nguồn vốn không Ngoài ra, việc thiếu chiến lược thu hút FDI dài hạn, sở hạ tầng yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao…đang trở ngại lớn dòng vốn FDI vào nông nghiệp, mà thực tế vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ so với ngành kinh tế khác, ngày có xu hướng giảm Với tiềm năng, mạnh có ngành, kết hợp với giải pháp thu hút, sử dụng nguồn vốn hiệu mà nhóm tiểu luận đề xuất, hy vọng nông nghiệp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững theo hướng đại, góp phần vào việc hoàn thành nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mà Đảng Nhà nước đề 30 Footer Page 30 of 145 Header Page Thu 31 ofhút145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Vũ Chí Lộc, 2012, Giáo trình Đầu tư quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Tổng cục Thống kê, 2011, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 2001 – 2010 Cục Đầu tư nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư, 26/12/2013, Tình hình thu hút đầu tư nước 12 tháng năm 2013 Cục đầu tư nước ngoài- Bộ kế hoạch Đầu tư, 10/08/2007, Tổng quan dòng FDI vào Việt Nam 1988- 2006 http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_tintuc/item/205 42402.html http://www.baomoi.com/Nang-cao-kha-nang-thu-hut-FDI-vao-khu-vuc-nongnghiep-nong-thon-Viet-Nam/45/10895073.epi http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Thu-hut-FDI-tao-da-phat-trienben-vung-nganh-nong-nghiep/32642.tctc http://baodautu.vn/fdi-nong-nghiep-ngay-cang-teo-top.html 31 Footer Page 31 of 145 ... 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TỪ 2007 ĐẾN NAY 2.1 Thực trạng thu hút vốn FDI vào nông nghiệp Việt Nam Ngành nông nghiệp đóng góp bình quân hàng năm 17% GDP tổng vốn đầu. .. FDI vào nông nghiệp Việt Nam từ năm 2007 đến Chương 3: Giải pháp tăng cường thu FDI vào nông nghiệp Việt Nam Footer Page of 145 Header Page Thu ofhút 145 FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam Nhóm... phát từ lý trên, nhóm tiểu luận chúng em chọn đề tài: Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam từ năm 2007 đến nay: Thực trạng giải pháp nhằm nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước vào nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải pháp, Tiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay