ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

24 23 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:23

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh môn khoa học có đối tượng, nhiệm vụ, chức phương pháp nghiên cứu riêng Nghiên cứu đối tượng, nhiệm vụ, chức phương pháp nghiên cứu môn điều kiện bản, cho việc tiếp tục sâu, nghiên cứu, học tập nội dung khác môn Tư tưởng Hồ Chí Minh I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đối tượng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Để xác định đối tượng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần thống nội dung khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” Về khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Trong năm qua, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, nhiều nhà khoa học đưa định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Tuy cách biểu đạt chất lượng có khác nhau, định nghĩa sở hình thành, nội dung ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở kết nghiên cứu nay, định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp) giải phóng người Tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp đơn giản suy nghĩ, nhận thức Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hoàn cảnh cụ thể, mà hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc cách mạng Việt Nam Đó là, tư tưởng vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc; quân sự; xây dựng Nhà nước thực dân, dân, dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; văn hoá; đạo đức nhân văn; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; phương pháp cách mạng;về phát triển kinh tế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Nội dung cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam 70 năm qua, ngày tiếp tục soi sáng công đổi xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ chủ nghĩa xã hội, Đảng nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn Tư tưởng Hồ Chí Minh không giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam, mà loài người tiến Tư tưởng Người giá trị lịch sử mà có ý nghĩa thời đại sâu sắc Về đối tượng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú giá trị nhiều mặt, nên không môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhiều môn khoa học khác quan tâm nghiên cứu Song, góc độ tiếp cận, nội dung, mục đích yêu cầu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh môn khoa học khác Có môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần làm sáng tỏ quy luật chung tự nhiên, xã hội tư duy, có môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần làm rõ quy luật, nguyên tắc lĩnh vực, mặt định đời sống người, xã hội Để đạt mục đích nghiên cứu mình, có môn khoa học tập trung nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, có môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết chủ yếu với tư cách biểu đặc thù ý thức cá nhân; có môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu toàn tư tưởng Hồ Chí Minh, với tư cách chỉnh thể hoàn chỉnh Mặt khác, môn khoa học lấy quy luật, nguyên tắc mang tính quyluật phản ánh mặt vật, tượng thực làm đối tượng nghiên cứu Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết cần làm rõ quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời, môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ yếu cần làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh Đó nội dung phản ánh phần hệ thống quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật cách mạng Việt Nam cách mạng giới Hơn nữa, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, không để nhận thức tư tưởng Người, mà nhằm phục vụ công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vì thế, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần làm rõ nguyên tắc mang tính quy luật vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Người vào thực tiễn cách mạng nước ta Như vậy, sở kết nghiên cứu khẳng định, đối tượng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm quy luật, nguyên tắc sau: Thứ nhất, quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật đời, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Trước hết là, quy luật (nguyên tắc) mối quan hệ biện chứng điều kiện khách quan với nhân tố chủ quan; nhân tố nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh (giá trị truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn cách mạng Việt Nam giới, phẩm chất nhân cách) với tư tưởng Người Đó là, mối quan hệ tổng hoà, biện chứng tất nhân tố suốt trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - Thứ hai, quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật vận động, phát triển cách mạng Việt Nam cách mạng giới phản ánh tư Hồ Chí Minh Đó nội dung tư tưởng Người phản ánh quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng xã hội chủ nghĩa thời đại ngày nay; quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật khởi nghĩa vũ trang giành quyền, chiến tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng đảng nhà nước kiểu mới, xây dựng văn hoá người mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội nước vốn thuộc địa nửa phong kiến, độ lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư chủ nghĩa Việt Nam - Thứ ba, nguyên tắc mang tính quy luật vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Người vào thực tiễn cách mạng nước ta Những nguyên tắc phản ánh tác động, ảnh hưởng lẫn vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh với điều kiện, yếu tố (nhân tố) hoàn cảnh Sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nay, trước hết phụ thuộc vào tác động, ảnh hưởng số nhân tố như: Nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh; khả vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp Mác - Lênin vào việc áp dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng vận động, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực trạng hệ thống tổ chức trị - xã hội, đặc biệt lực lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thành tựu phát triển khoa học - công nghệ, phát triển lý luận; kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội nước giới; chống phá chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Trong đó, đối tượng nghiên cứu bản, chủ yếu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật vận động, phát triển lĩnh vực (chính trị, quân sự, kinh tế, đạo đức, văn hoá, ngoại giao, ) cách mạng Việt Nam phản ánh tư Hồ Chí Minh Nhiệm vụ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở đối tượng, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, làm rõ nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, từ quy luật đời, phát triển tư tưởng Người Nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ sở hình thành nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực (chính trị, quân sự, ngoại giao ), từ quy luật nguyên tắc mang tính quy luật cách mạng Việt Nam cách mạng giới phản ánh tư Hồ Chí Minh Nghiên cứu, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam cách mạng giới, góp phần phê phán quan điểm, tư tưởng hành động sai trái, phản động Nghiên cứu, làm rõ nguyên tắc mang tính quy luật vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam II CHỨC NĂNG CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chức nhận thức Thông qua việc nghiên cứu, giảng dạy, trang bị cho người học hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh vấn đề cách mạng Việt Nam, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho người học hiểu rõ quy luật vận động, phát triển chất cách mạng, khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức quy luật, nguyên tắc mang tính quy luật cách mạng Việt Nam cách mạng giới Đồng thời đến lượt nó, hệ thống tri thức đó, lại góp phần tạo nên sở lý luận trực tiếp giúp người học tiếp tục nâng cao nhận thức tình hình xã hội, thực tiễn cách mạng thời kỳ Hiểu biết toàn diện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh sở quan trọng để người học tiếp thu, quán triệt đường lối đổi Đảng cách khoa học Chức giới quan, phương pháp luận Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học nội dung sâu sắc tư tưởng Người, góp phần giúp họ hình thành phát triển tư biện chứng, xây dựng, củng cố giới quan, phương pháp luận khoa học để xem xét, phân tích đánh giá tượng lịch sử, mặt đời sống xã hội Việt Nam cách khoa học đề phương pháp hoạt động đắn Mặt khác, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng quan điểm, nguyên tắc chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử vào nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, với phát triển sáng tạo phương pháp Người Trên sở đó, môn học góp phần làm phong phú thêm giới quan, phương pháp luận vật biện chứng người nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Chức giáo dục tư tưởng Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu, khẳng định, làm rõ cho người học tính đắn sáng tạo, giá trị khoa học hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh kiên đấu tranh, phê phán chống quan điểm phản diện, khuynh hướng tư tưởng sai trái, hội, phản động mặt trận lý luận tư tưởng Hơn nữa, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học tư tưởng vĩ nhân, có ảnh hưởng sâu sắc đến khối óc tim, lý trí tình cảm hàng triệu người nước Vì vậy, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò to lớn việc giáo dục tư tưởng người, đặc biệt giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao giác ngộ cách mạng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, củng cố niềm tin cộng sản, lòng trung thành với nghiệp cách mạng mà Đảng nhân dân ta tiến hành Chức đạo, hướng dẫn thực tiễn Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu, luận giải, giúp cho người học nhận thức đắn tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học trang bị cho người học quan điểm, nguyên tắc, nội dung yêu cầu vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta giai đoạn lịch sử Từ đó, góp phần giúp cho tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục vận động, phát triển, thấm sâu ngày phát huy tác động, ảnh hưởng tích cực đời sống tinh thần người Việt Nam Mặt khác, tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận đường cách mạng Việt Nam thời đại ngày nay, có vai trò đạo, hướng dẫn thực tiễn Vì vậy, sở nghiên cứu, trang bị cho người học nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn, mà môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thực chức đạo, hướng dẫn thực tiễn Những chức môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lẫn có khả xâm nhập vào Vì vậy, việc phân chia chức môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính chất tương đối III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Thế giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin tảng tư tưởng đạo trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Thế giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin tinh hoa trí tuệ loài người, giới quan, phương pháp luận khoa học Tất môn khoa học, trước hết khoa học xã hội muốn trở thành môn khoa học thật phải đứng vững tảng tư tưởng khoa học mình, giới quan phương pháp luận Mác - Lênin Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh không nằm chung Quá trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần vận dụng tổng hợp phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Điều đặt trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải quán triệt sâu sắc đảm bảo đầy đủ tính khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần đảm bảo tính chân thật, vốn có, không thêm, không bớt; nghiên cứu toàn diện hệ thống quan điểm kinh tế, trị, văn hoá, đạo đức, quân điều kiện lịch sử cụ thể nảy sinh tư tưởng Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần gắn liền với thân nghiệp Người Tư tưởng Hồ Chí Minh tín điều “chết cứng” bất động, mà đổi mới, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với vận động, biến đổi lịch sử, thực tiễn cách mạng.Vì thế, cần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trình sinh thành, phát triển ngày hoàn thiện, gắn liền với dự báo khoa học thiên tài Hồ Chí Minh 2 Tuân thủ nguyên tắc thống tính đảng với tính khoa học Môn tư tưởng Hồ Chí Minh tất môn khoa học xã hội khác, cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống tính Đảng Cộng sản với tính khoa học Quán triệt nguyên tắc này, đòi hỏi người nghiên cứu, học tập phải đứng vững lập trường giai cấp công nhân, đảm bảo tính chân thực việc nghiên cứu, truyền thụ học tập, gắn liền với việc phê phán khuynh hướng tư tưởng thần thánh hoá hạ thấp vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời, góp phần phê phán quan điểm tư tưởng sai trái, phản động khác chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, củng cố niềm tin vào lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Kết hợp chặt chẽ phương pháp lô gích với phương pháp lịch sử Trong nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, cần kết hợp chặt chẽ phương pháp lô gích với phương pháp lịch sử Kết hợp chặt chẽ phương pháp lô gích với phương pháp lịch sử có vai trò đặc biệt quan trọng nghiên cứu, học tập tư tưởng Người Phương pháp lịch sử giúp nhận thức mặt lịch sử trình tư Hồ Chí Minh; thấy rõ hoàn cảnh lịch sử cụ thể hình thành, phát triển quan điểm tư tưởng Người, gắn liền với quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác tiến trình cách mạng Việt Nam Phương pháp lô gích giúp tìm nội dung, mối liên hệ bản, cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh Trong trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp lịch sử phương pháp lô gích, hai phương pháp khác nhau, gắn bó chặt chẽ với Muốn hiểu biết chất, quy luật tư tưởng Hồ Chí Minh, phải hiểu lịch sử phát sinh, phát triển tư tưởng đó; ngược lại có nắm chất, quy luật tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức lịch sử tư tưởng cách đắn sâu sắc Phương pháp lô gích phải dựa tài liệu lịch sử để khái quát chứng minh chất, quy luật vật tượng; phương pháp lịch sử muốn đạt kết đắn, sâu sắc cần phải nắm vững lô gích vật Vì trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh phải kết hợp chặt chẽ hai phương pháp Sử dụng phương pháp liên ngành khác Bên cạnh việc tuân thủ phương pháp mang tính chuyên ngành nói trên, việc vận dụng phương pháp liên ngành khác như: phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, tiếp xúc với nhân chứng lịch sử phương pháp cần thiết nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh IV Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Kiên định, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Quá trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, trình người học nhận thức ngày sâu sắc chất cách mạng, khoa học sức sống mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố, phát triển nhận thức đắn họ chủ nghĩa Mác - Lênin Theo Hồ Chí Minh, học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, khoa học, cách mạng nhất, soi sáng cho tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đất nước, người văn hoá Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi lý luận thực tiễn cách mạng Việt Nam Cách mạng nước ta có thắng lợi to lớn ngày nay, trước hết nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Vì vậy, phải coi trọng việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định tảng tư tưởng Đảng ta Nghị số 09 - NQ/TW Bộ Chính trị (khoá VII) số định hướng lớn công tác tư tưởng rõ: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh học thuyết cách mạng khoa học, vũ khí tinh thần giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc ta Khi lực thù địch sức công tảng tư tưởng Đảng nhằm đẩy chệch hướng đấu tranh để bảo vệ, phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề quan trọng, trở thành nhiệm vụ hàng đầu công tác trị, tư tưởng lý luận toàn Đảng, toàn dân ta”[1] Học viên đào tạo cán trị cấp phân đội nguồn bổ sung trực tiếp cho đội ngũ trị viên quân đội Theo Hồ Chí Minh, trị viên người tiêu biểu phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ, đảng viên “con đường trị kim nam đội”, trị viên người nắm kim nam Nghị số 51 NQ/ TW Bộ Chính trị (khoá IX) “Về việc tiếp tục hoàn thiện chế lãnh đạo Đảng, thực chế độ người huy gắn với thực chế độ uỷ, trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam” khẳng định: trị viên “người chủ trì trị quan trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác trị đơn vị”[2] Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, trước hết người trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam phải kiên định, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tảng tư tưởng Đảng ta Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, đổi sáng tạo học tập công tác Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cho gương sáng chói tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi sáng tạo Người tiếp thu, kế thừa có chọn lọc giá trị truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Một nét đặc sắc phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ thực tế, kiên tránh lặp lại đường mòn, lối cũ, không ngừng đổi sáng tạo Nhờ đó, Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam Ngày nay, giới có biến đổi nhanh chóng, phức tạp kinh tế, trị, xã hội Trên giới, hoà bình, hợp tác phát triển xu lớn; tiềm ẩn bất khó lường Những chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động lật đổ, ly khai, khủng bố diễn nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp Các nước có chế độ trị - xã hội khác đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh, quan niệm độc lập chủ quyền mang sắc thái Công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta sau 20 năm đổi (1986 2006), đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt mặt đất nước, kinh tế nước ta tình trạng phát triển tụt hậu so với nhiều nước, lĩnh vực văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng Nhà nước nhiều yếu mang tính xúc Nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, độc lập, tự chủ ngày đại nhằm bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa nảy sinh nhiều vấn đề cần quan tâm, giải Cách mạng nước ta đứng trước thời mới, phải đối mặt với nguy thách thức Trước tình hình đó, để góp phần xây dựng thành công bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, học viên đào tạo cán trị cấp phân đội cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường học tập, công tác Học viên cần trung thực, tích cực, chủ động, sáng tạo tất khâu, bước trình học tập nghe giảng, thảo luận, tự đọc, nghiên cứu tài liệu, ôn tập, thi, kiểm tra Học viên cần biết tiếp thu, kế thừa chí phát triển tri thức, lý luận học trường cách chủ động, sáng tạo; chống lối tiếp thu cách thụ động, chép, máy móc Theo Hồ Chí Minh, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin học tập tinh thần cách mạng, khoa học, phương pháp biện chứng vật để giải vấn đề thực tiễn đặt ra; đồng thời phải từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung, phát triển lý luận “Có thế, hiểu quy luật phát triển cách mạng Việt Nam, định đường lối, phương châm, bước cụ thể cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”[3] Hồ Chí Minh dặn: “Lý luận cứng nhắc, đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động” [4] Vì vậy, trình học tập, học viên phải luôn so sánh, đối chiếu tập vận dụng sáng tạo tri thức, lý luận học vào thực tiễn Khi trở thành cán trị, trị viên cấp phân đội, lại cần phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, vận dụng phát triển sáng tạo điều học trường vào giải đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn hoạt động quân nói chung, hoạt động công tác đảng, công tác trị nói riêng đơn vị sở [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 09 - NQ/TW Bộ Chính trị số định hướng lớn công tác tư tưởng nay, tr 2,3 [2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 51- NQ/TW Bộ Chính trị “ Về việc tiếp tục hoàn thiện chế lãnh đạo Đảng, thực chế độ người huy gắn với việc thực chế độ uỷ, trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam”.Tr [3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2002, tập 8, tr.494 [4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2002, tập 8, tr.496 NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH đăng 11:20, 20 thg 3, 2014 Lê Phú Bão [ cập nhật 11:20, 20 thg 3, 2014 ] Như tư tưởng, học thuyết khác, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc trình hình thành, phát triển Nghiên cứu nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh mắt khâu nghiên cứu, học tập tư tưởng Người I NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Nguồn gốc tư tưởng, lý luận a Những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam Dân tộc Việt Nam hàng nghìn năm lịch sử dựng nước giữ nước tạo lập cho văn hoá riêng, phong phú bền vững với giá trị truyền thống tốt đẹp cao quý Đó là: lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, tự lập, tự cường; tinh thần nhân nghĩa, tương thân, tương ái, cố kết cộng đồng, khoan dung, độ lượng; cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, lạc quan, yêu đời; tinh thần hiếu học, coi trọng hiền tài Trong giá trị truyền thống tốt đẹp đó, chủ nghĩa yêu nước cốt lõi, có giá trị cao bảng giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam Những tư tưởng văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam cội nguồn, tác động xuyên suốt trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Trong chủ nghĩa yêu nước nhân tố bản, có ảnh hưởng mạnh mẽ hình thành, phát triển tư tưởng Người Chủ nghĩa yêu nước động lực mạnh mẽ thúc Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) tìm đường cứu nước Đồng thời, góp phần giúp Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, gian khổ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, chủ nghĩa Mác - Lênin để hình thành, phát triển tư tưởng cách mạng, khoa học Người đường cứu nước Việt Nam, đường cách mạng vô sản Sau này, Hồ Chí Minh viết: “Lúc đầu, chủ nghĩa yêu nước, chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”[1] tìm thấy đường cứu nước đắn b Tinh hoa văn hoá nhân loại Hồ Chí Minh khẳng định, theo Lênin, có người cách mạng chân thu hái điều hiểu biết quí báu đời trước để lại Người tiếp thu tư tưởng văn hoá nhân loại cách chọn lọc, loại bỏ yếu tố lạc hậu, tiêu cực, tiếp thu yếu tố tích cực, cải biến phát triển phù hợp với hoàn cảnh lịch sử Chính người người tượng trưng cho kết hợp hài hoà văn hoá phương Đông phương Tây Tư tưởng văn hoá phương Đông Trước hết nói Nho giáo, phật giáo chủ nghĩa Tam dân Về Nho giáo: Nho giáo có ảnh hưởng không nhỏ tới hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Ngay từ thời niên thiếu, Hồ Chí Minh học chữ Hán cha (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc) thày giáo vốn nhà nho yêu nước Hồ Chí Minh tiếp thu mặt tích cực Nho giáo, là: triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời; triết lý nhân sinh, tu thân, dưỡng tính; đề cao văn hoá, lễ giáo, tinh thần hiếu học Tuy vậy, Nho giáo có yếu tố tâm, lạc hậu, phản động tư tưởng đẳng cấp, khinh lao động chân tay, khinh phụ nữ, nói chung khinh thường thực nghiệp, doanh lợi Những luận điểm hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Hồ Chí Minh: tôn trọng lao động - lao động trí óc lao động chân tay; tôn trọng phụ nữ, chủ trương nam nữ bình quyền Chính vậy, mặt Hồ Chí Minh khẳng định, “những người An Nam tự hoàn thiện mình, mặt tinh thần cách đọc tác phẩm Khổng Tử”[2]; mặt khác Người rõ, “trong học thuyết Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song điều hay nên học”[3] Về Phật giáo: Phật giáo có ảnh hưởng định đến hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Phật giáo vào Việt Nam từ sớm Phật giáo tôn giáo, nên bên cạnh yếu tố tích cực, có nhiều điểm tiêu cực Hồ Chí Minh lọc bỏ yếu tố tiêu cực, tiếp thu mặt tích cực Phật giáo như: tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; tư tưởng sống có đạo đức, sạch, giản dị , chăm lo làm điều thiện; tinh thần bình đẳng, dân chủ chất phác, chống phân biệt đẳng cấp; tư tưởng đề cao lao động, chống lười biếng Về chủ nghĩa Tam Dân: Hồ Chí Minh tìm thấy, tiếp thu điều thích hợp với điều kiện nước ta chủ nghĩa Tam Dân Tôn Trung Sơn, là, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc Tuy nhiên, theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Tam Dân Tôn Trung Sơn chất thuộc hệ tư tưởng tư sản, nên có nhiều hạn chế Vì vậy, vận dụng tư tưởng Tôn Trung Sơn vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người phát triển khái niệm “ độc lập - tự - hạnh phúc” lên trình độ mới, mang tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc tính cách mạng triệt để Ngoài ra, để hình thành, phát triển tư tưởng mình, Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu tinh hoa học thuyết, quan điểm, tư tưởng nhà tư tưởng phương Đông khác Lão tử, Mặc tử, Tôn tử - Tư tưởng văn hoá phương Tây Trước hết nói tư tưởng, văn hoá Pháp Mỹ Về tư tưởng văn hoá Pháp: Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng tiến bộ, mẻ tác phẩm thời kỳ văn hoá Phục hưng, kỷ ánh sáng, nhà văn, nhà tư tưởng tiếng Vônte, Điđơrô, Môngtétxkiơ, Rútxô; Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền 1791 nước Pháp Đặc biệt, tư tưởng Tự Bình đẳng Bác văn hoá Pháp có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng Hồ Chí Minh Về tư tưởng văn hoá Mỹ:Hồ Chí Minh tiếp thu cách sáng tạo tư tưởng “quyền bình đẳng”, “quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” người, quyền nhân dân kiểm soát phủ ý chí đấu tranh giành độc lập, tự nhân dân ghi Tuyên ngôn Độc lập 1776 nước Mỹ Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu tư tưởng tiến số nhà tư tưởng Mỹ Oasinhtơn, Giépphecsơn, Lyncôn Tuy nhiên, khẳng định giá trị chân chính, nhân tố tiến cách mạng dân chủ tư sản phương Tây, Hồ Chí Minh đồng thời đánh giá hạn chế Hồ Chí Minh rõ: “Cách mệnh Pháp cách mệnh Mỹ, nghĩa cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng cộng hoà dân chủ, tước lục công nông, áp thuộc địa ”[4] Người kết luận: “Cách mệnh An Nam nên nhớ điều ấy”[5] c Chủ nghĩa Mác- Lênin Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước vào tháng năm 1920, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Khác với nhiều nhà lý luận tư sản phương Tây, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giải vấn đề lý luận vấn đề thực tiễn; Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa đó, trước hết nhằm giải nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam Song, theo Hồ Chí Minh, Mác xây dựng học thuyết sở lịch sử định, lịch sử châu Âu, mà châu Âu chưa phải toàn thể nhân loại, nên cần “xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó, củng cố dân tộc học phương Đông Đó nhiệm vụ mà Xô viết đảm nhiệm”[6] Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác - Lênin theo phương pháp nhận thức Mác xít, đồng thời theo lối "đắc ý, vong ngôn" phương Đông, cốt nắm lấy tinh thần, chất không bị trói buộc vào vỏ ngôn ngữ Người tiếp thu, vận dụng lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin để tự tìm chủ trương, giải pháp thích hợp với hoàn cảnh, thời kỳ cụ thể cách mạng Việt Nam Theo Hồ Chí Minh, “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin”[7] Người rõ vai trò to lớn chủ nghĩa Mác - Lênin người cách mạng nói chung, người cách mạng Việt Nam nói riêng: “Chủ nghĩa Lênin chúng ta, người cách mạng nhân dân Việt Nam, “cẩm nang” thần kỳ, kim nam, mà mặt trời soi sáng đường tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản”[8] Vai trò chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh biểu điểm là: Chủ nghĩa Mác - Lênin đem lại cho Hồ Chí Minh giới quan phương pháp luận khoa học đạo hoạt động nhận thức Người Đứng vững tảng giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin, Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá tượng lịch sử, giá trị truyền thống dân tộc, học thuyết xã hội cách đắn, sở lọc bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu, hấp thụ chuyển hoá nhân tố tiến cách mạng, để bước phát triển hoàn thiện hệ thống tư tưởng Trong nguồn gốc tư tưởng lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin nhân tố định chất giai cấp tư tưởng Hồ Chí Minh Để hình thành, phát triển tư tưởng mình, Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa nhiều học thuyết trị, xã hội, quân nhân loại Trong học thuyết đó, có học thuyết thuộc hệ tư tưởng phong kiến, có học thuyết thuộc hệ tư tưởng tư sản có học thuyết thuộc hệ tư tưởng vô sản Song, trước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ tư tưởng giai cấp vô sản, Hồ Chí Minh người yêu nước nồng nàn, chưa phải người cộng sản Nhờ tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin gắn liền với việc tích cực hoạt động phong trào cộng sản công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh trở thành người cộng sản, trở thành người yêu nước theo lập trường vô sản Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin, hệ tư tưởng giai cấp vô sản Trong nguồn gốc tư tưởng lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh Nội dung nguyên lý, quy luật lý luận Mác - Lênin nói chung, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin lý luận nhận thức, hình thái kinh tế xã hội, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế, đảng nhà nước vô sản, đạo đức, nhân văn, văn hoá, phương pháp cách mạng, bạo lực cách mạng, vai trò người hoạt động quân sự, mối quan hệ trị quân mà Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu sở quan trọng để Hồ Chí Minh bước xây dựng, phát triển tư tưởng vấn đề Nói cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin thời đại - thời đại dân tộc thuộc địa bị áp vùng lên giành độc lập, tự do, hạnh phúc thực xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong nguồn gốc tư tưởng, lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin nhân tố có ảnh hưởng to lớn đến tính khoa học, cách mạng sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh Sự kế thừa có chọn lọc nhiều chủ nghĩa, học thuyết nhân loại góp phần giúp cho Hồ Chí Minh xây dựng phát triển hệ thống quan điểm mang tính khoa học, cách mạng có sức sống mãnh liệt Trong học thuyết, chủ nghĩa này, có chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng Như vậy, nguồn gốc tư tưởng, lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin nguồn gốc bản, chủ yếu, có ảnh hưởng mạnh mẽ hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa Mác - Lênin tảng tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh Nguồn gốc thực tiễn Thực tiễn lịch sử có vai trò quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.Theo Hồ Chí Minh: “Mưốn hiểu biết việc gì, vật gì, phải tham gia vào đấu tranh biến đổi việc ấy, vật Có thấy tượng nó, tiến tới hiểu biết chất Đó đường thực tế, muốn hiểu biết phải trải qua Không thực hành định hiểu biết Do thực hành mà hiểu biết "[9] a Thực tiễn cách mạng Việt Nam Trước Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ Từ thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) đến cuối kỷ XIX, cờ tư tưởng phong kiến, phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân ta rầm rộ bùng lên, dâng cao lan rộng nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực Nam Bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng miền Trung đến Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích miền Bắc Song, dậy bị thất bại Điều đó, cho thấy bất lực hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử Bước sang đầu kỷ XX, sau tạm thời dập tắt đấu tranh vũ trang nhân dân ta, thực dân Pháp bắt tay vào khai thác lần thứ Việt Nam bắt đầu có biến chuyển phân hoá mạnh mẽ giai tầng xã hội, mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất Cùng lúc đó, ảnh hưởng vận động cải cách Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu (Trung Quốc) tràn vào Việt Nam Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với xuất phong trào như: Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam Quang phục hội, Nhưng phong trào rộ lên thời gian ngắn bị dập tắt Như vậy, cờ tư tưởng tư sản không đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cách mạng Việt Nam Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) lớn lên, lúc phong trào cứu nước thời kỳ khó khăn Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12.1907), biểu tình chống sưu thuế Huế tỉnh miền Trung bị đàn áp (4.1908), vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại tàn sát (6.1908), nghĩa quân Yên Thế bị bao vây đánh phá (1.1909), phong trào Đông Du bị tan rã, Phan Bội Châu đồng chí ông bị trục xuất khỏi nước Nhật (2.1909), lãnh tụ phong trào Duy Tân Trung Kỳ, người bị lên máy chém (Trần Quý Cáp, Nguyễn Hằng Chi, ) người bị đầy Côn Đảo (Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn ) Chính hoàn cảnh đó, thúc Nguyễn Tất Thành, năm 1911 tìm đường cứu nước Tiếp theo, thực tiễn lịch sử Việt Nam từ 1912 - 1969, thực tiễn nhân dân ta lãnh đạo Đảng tiến hành Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam Đây sở, động lực mạnh mẽ thúc đẩy hình thành, phát triển, hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng chủ nghĩa xã hội nói riêng b Thực tiễn cách mạng giới Vào cuối kỷ XIX đầu kỷ XX chủ nghĩa tư phát triển từ giai đoạn tự cạnh tranh đến giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Hầu hết dân tộc chậm phát triển Á, Phi, Mỹ la tinh trở thành thuộc địa phụ thuộc nước đế quốc Mâu thuẫn dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc nảy sinh ngày gay gắt Phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa phát triển chưa giành thắng lợi Cũng vào thời kỳ với mâu thuẫn xã hội tư - mâu thuẫn vô sản tư sản, xuất mâu thuẫn nước tư phát triển không đồng đều, tranh giành thuộc địa, thị trường Chiến tranh đế quốc xảy (1914 - 1918) làm cho chủ nghĩa đế quốc suy yếu tạo điều kiện cho cách mạng tháng Mười Nga - cách mạng vô sản Lênin Đảng Bônsêvích lãnh đạo giành thắng lợi Tháng 3.1919, Lênin thành lập Quốc tế III Tiếp theo việc nhà nước Xôviết đánh bại chiến tranh can thiệp 14 nước đế quốc bọn Bạch Vệ Từ năm 1920, tiếng vang ảnh hưởng Cách mạng Tháng Mười lan rộng châu Âu toàn giới Cách mạng Tháng Mười Nga mở kỷ nguyên cho phát triển xã hội, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phát triển Là người dân nước tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc vượt qua ba đại dương, đến bốn châu lục, đặt chân lên khoảng gần 30 nước khoảng thời gian 30 năm sống nước (1911 - 1941) Nguyễn Ái Quốc trở thành nhà hoạt động trị nhiều nhất, có vốn hiểu biết phong phú thực tế thuộc địa nước tư đế quốc chủ yếu nửa đầu kỷ XX Nhờ đó, Nguyễn Ái Quốc không hiểu tính ưu việt cách mạng tháng Mười Nga, mà hiểu chất chung chủ nghĩa đế quốc đặc điểm riêng nước đế quốc khác nhau; hiểu trình độ phát triển cụ thể kinh tế, trị, văn hoá, xã hội khát vọng giải phóng dân tộc nhiều nước thuộc địa cảnh ngộ Vì vậy, Người khẳng định: Muốn đánh đổ chủ nghĩa đế quốc thực giải phóng dân tộc hoàn toàn phải theo đường Cách mạng Tháng Mười Nga Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người viết: “Trong giới có cách mệnh Nga thành công thành công đến nơi Cách mệnh Nga dạy cho muốn cách mệnh thành công phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống Nói tóm lại phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư Lênin”[10] Từ năm 1941 - 1969, Hồ Chí Minh trở nước để trực tiếp tổ chức đạo cách mạng Việt Nam Tuy nước, Hồ Chí Minh luôn quan tâm, nghiên cứu tình hình cách mạng giới để tổng kết kinh nghiệm phát triển lý luận Những kinh nghiệm quý báu đấu tranh cách mạng, xây dựng bảo vệ chủ nghĩa xã hội nhân dân giới thời gian này, Người tiếp thu vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh Tư tưởng sản phẩm người, người sáng tạo, khái quát sở nhận thức thực khách quan, “là hình ảnh chủ quan giới khách quan” Vì vậy, nhân tố chủ quan nói chung, phẩm chất nhân cách Hồ Chí Minh nói riêng, nhân tố tác động trực tiếp đến hình thành, phát triển tư tưởng Người Thực tiễn cho thấy, có nhiều đảng viên Đảng Xã hội Pháp người Việt Nam đọc Luận cương Lênin mà có Hồ Chí Minh người Việt Nam tìm thấy đường chân cho nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc thuộc địa Những nhân tố, phẩm chất nhân cách Hồ Chí Minh có ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành, phát triển tư tưởng Người là: Thứ nhất, Hồ Chí Minh người có hoài bão lớn, có tâm hồn cao thượng, yêu nước, thương dân, thương yêu người khổ vô bờ bến Thứ hai, Hồ Chí Minh người có tư chất thông minh, tư độc lập, sáng tạo, ham hiểu biết, nhạy bén với Thứ ba, Hồ Chí Minh người có lĩnh kiên định, dũng cảm, nghị lực phi thường khổ công học tập, rèn luyện thực tiễn, nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú, vốn kinh nghiệm đấu tranh dân tộc nhân loại Hồ Chí Minh bậc đại trí, đại nhân, đại dũng Chính phẩm chất cá nhân có đó, trực tiếp định việc Hồ Chí Minh nắm bắt thực tiễn, tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hoá, phát triển tinh hoa dân tộc thời đại thành tư tưởng đặc sắc Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm tổng hoà phát triển biện chứng tư tưởng văn hoá truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hoá phương Đông phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng, với thực tiễn cách mạng Việt Nam giới qua tiếp biến, phát triển Hồ Chí Minh II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh không hình thành lúc, mà trải qua trình tìm tòi, xác lập, phát triển hoàn thiện, gắn liền với trình vận động, phát triển cách mạng Việt Nam Dựa vào nội dung chuyển biến tư tưởng làm phân kỳ, nhận thấy tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển qua giai đoạn sau: Từ 1890 - 1911: Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cách mạng Đây giai đoạn Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) tiếp nhận truyền thống yêu nước nhân nghĩa dân tộc; hấp thụ vốn văn hoá Quốc học, Hán học bước đầu tiếp xúc với văn hoá phương Tây; chứng kiến sống khổ cực, điêu đứng nhân dân tinh thần đấu tranh bất khuất cha anh, hình thành phát triển tư tưởng yêu nước, thương dân Trên sở đó, ngày 5.6.1911, Văn Ba (Hồ Chí Minh) sang phương Tây để tìm đường cứu nước, cứu dân Nét bật giai đoạn là, Hồ Chí Minh tìm hướng đúng, đích đúng, cách để sớm tới thành công 2 Từ 1911 - 1920: giai đoạn tìm tòi, xác định đường cách mạng Việt Nam Thời gian này, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) bôn ba khắp bốn châu lục, qua nhiều nước, tìm hiểu cách mạng lớn khảo sát sống nhân dân dân tộc bị áp giới Đầu năm 1919, Người vào Đảng Xã hội Pháp; tháng 7.1920 tiếp xúc với "Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa" Lênin; tháng 12.1920, biểu tán thành đứng Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp trở thành người cộng sản Đây giai đoạn, Hồ Chí Minh có chuyển biến vượt bậc tư tưởng, từ giác ngộ chủ nghĩa yêu nước đến giác ngộ chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước chống chủ nghĩa thực dân trở thành người yêu nước theo lập trường vô sản Hồ Chí Minh bước đầu xác định, đường cách mạng Việt Nam đường cách mạng vô sản Từ 1921 - 1930: giai đoạn hình thành tư tưởng đường cách mạng Việt Nam Đây giai đoạn, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) tham gia hoạt động thực tiễn lý luận đặc biệt sôi nổi, phong phú Người hoạt động tích cực Ban nghiên cứu thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp, tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, xuất báo LeParia nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước thuộc địa Giữa năm 1923, Hồ Chí Minh sang Mátxcơva dự Hội nghị Quốc tế Nông dân bầu vào đoàn chủ tịch Hội Năm 1924 Người tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tham gia đại hội đoàn thể quần chúng khác: Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc tế Công hội đỏ Cuối năm 1924 Hồ Chí Minh Quảng Châu (Trung Quốc) tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, báo Thanh niên, mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ, đưa họ nước hoạt động Tháng 2.1930, Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Người trực tiếp thảo văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình Điều lệ tóm tắt Đảng để phục vụ Hội nghị Hội nghị thông qua Các văn kiện với hai tác phẩm, mà Người hoàn thành xuất trước, “Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925) "Đường kách mệnh" (1927), đánh dấu tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam hình thành Hồ Chí Minh xác định rõ nội dung đường, mục tiêu, giai đoạn, lực lượng, giai cấp lãnh đạo, phương pháp tiến hành mối quan hệ với cách mạng giới cách mạng Việt Nam Từ 1930 - 1941: giai đoạn tư tưởng Hồ Chí Minh vượt qua thử thách, kiên trì đường xác định cho cách mạng Việt Nam Những đường lối, chủ trương văn kiện phục vụ Hội nghị hợp tổ chức cộng sản nước, thể sâu sắc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh Nhưng, Quốc tế Cộng sản không sát tình hình thực tế nước thuộc địa, lại bị chi phối quan điểm "tả" khuynh ngự trị lúc giờ, trích phê phán đường lối cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh vạch (2.1930) Hội nghị Trung ương tháng 10.1930 Đảng, theo đạo Quốc tế Cộng sản, Nghị từ bỏ Chánh cương Sách lược vắn tắt Đảng Hồ Chí Minh soạn thảo, đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương Tuy bị phê phán, song Hồ Chí Minh kiên trì tư tưởng đường cách mạng Việt Nam Tháng 7.1935, đứng trước nguy chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới đến gần, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản nghiêm khắc tự phê bình sai lầm "tả" khuynh, cô độc, biệt phái thể Nghị Đại hội VI Đại hội có chuyển hướng sách lược, chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ chống phát xít Đến lúc này, quan điểm đắn Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam, đoàn kết lực lượng cách mạng chống đế quốc trình bày cương lĩnh Đảng Quốc tế Cộng sản thừa nhận Tháng 10.1936, Đảng ta đề chiến sách mới, phê phán biểu "tả" khuynh, cô độc, biệt phái trước đây, đồng thời rõ: "Chiến sách Đảng chiến sách theo điều kiện thực xứ Đông Dương, theo kinh nghiệm tranh đấu Đảng, học kinh nghiệm Quốc tế Cộng sản kinh nghiệm vận động cộng sản giới, đem kinh nghiệm xứ sang xứ khác cách máy"[11] Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11.1939) xác định: "Đứng lập trường giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất vấn đề cách mệnh, vấn đề điền địa phải nhằm vào mục đích mà giải quyết"[12] Như vậy, Việt Nam vấn đề phân hoá kẻ thù, tranh thủ bạn đồng minh, đoàn kết xây dựng lực lượng trở lại với tư tưởng Chánh cương, Sách lược vắn tắt (1930) Hồ Chí Minh Điều đó, không phản ánh quy luật cách mạng Việt Nam, mà khẳng định giá trị sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh Từ 1941 - 1969: giai đoạn phát triển hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc nước, trực tiếp đạo Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khoá I (5.1941), đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hết, tạm thời gác lại hiệu cách mạng điền địa, xoá bỏ vấn đề Liên bang Đông Dương, lập Mặt trận Việt Minh, thực đại đoàn kết dân tộc sở công nông liên minh, đưa tới thắng lợi Cách mạng Tháng Tám Sau giành quyền, Đảng ta nhân dân ta phải tiến hành hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam Ở giai đoạn này, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục bổ sung phát triển hoàn thiện, bật nội dung sau: tư tưởng khởi nghĩa vũ trang giành quyền; kết hợp kháng chiến với kiến quốc; chiến tranh nhân dân "toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức chính”; xây dựng chủ nghĩa xã hội nước vốn thuộc địa nửa phong kiến, độ lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư chủ nghĩa điều kiện đất nước bị chia cắt có chiến tranh; xây dựng Đảng cầm quyền thật người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành nhân dân; xây dựng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quốc phòng toàn dân; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế Trước qua đời, Hồ Chí Minh để lại Di chúc thiêng liêng, tổng kết sâu sắc học đấu tranh thắng lợi cách mạng Việt Nam, đồng thời vạch định hướng mang tính cương lĩnh cho phát triển đất nước dân tộc sau kháng chiến thắng lợi Tư tưởng Hồ Chí Minh thực nguồn trí tuệ, nguồn động lực soi sáng, thúc đẩy công đổi III Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ý nghĩa với việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh học viên đào tạo cán trị cấp phân đội Xem xét, tiếp cận, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết phải quán triệt phương pháp chung nhận thức lĩnh vực xã hội, mà Lênin rõ: xem “Một tượng định xuất lịch sử nào, tượng trải qua giai đoạn phát triển chủ yếu nào, đứng quan điểm phát triển để xem xét trở thành nào”[13] Vì vậy, người học viên đào tạo cán trị cấp phân đội cần nhận thấy, việc nghiên cứu, học tập nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bản, mắt khâu quan trọng thiếu trình nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cách khoa học Có nhận thức đắn nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có sở, tiền đề thuận lợi để tiếp tục sâu nghiên cứu giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh ngày đầy đủ, sâu sắc Hơn nữa, nghiên cứu nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh mang lại hiểu biết chất, quy luật hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, sở lý luận trực tiếp soi sáng trình nghiên cứu hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực cụ thể Có thể mắc sai lầm không đáng có, nghiên cứu hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực cụ thể, mà thiếu tri thức quy luật chung trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh [1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2002, tập 10, tr.128 [2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2002, tập Tr 454 [3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H 2002, tập Tr, 46 [4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập tr 274 [5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập tr 274 [6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập Tr 465 [7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập tr 268 [8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập 10 Tr128 [9] Hồ Chi Minh, toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập Tr 251 [10] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG H 2002 Tập Tr 280 [11] Đảng CSVN, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG.H 2000 Tập 6, Tr 158 [12] Đảng CSVN, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG.H 2000 Tập 6, Tr 539 [13] Lênin, Toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến Mátxcơva, 1977, tr 78 ... ánh tư Hồ Chí Minh Nhiệm vụ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở đối tư ng, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, làm rõ nguồn gốc, trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, ... chia chức môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính chất tư ng đối III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Thế giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin tảng tư tưởng đạo trình nghiên cứu, ... cầu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh môn khoa học khác Có môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần làm sáng tỏ quy luật chung tự nhiên, xã hội tư duy, có môn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay