bài tập đọc lớp 1 : bài ich, êch

9 128 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2017, 22:22

...Hãy so sánh vần ich, it i ch t so sánh vần êch, êt ê Hãy so sánh vần ich, ach ich i ch ach ª kịch Mũi hếch Ô CỬA BÍ MẬT lịch sử dây xích Mũ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập đọc lớp 1 : bài ich, êch, bài tập đọc lớp 1 : bài ich, êch, bài tập đọc lớp 1 : bài ich, êch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay